Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIETTRANS

CH

NG 1 : C S Lệ LU N V PHÂN TệCH TÀI CHệNH
TRONG DOANH NGHI P

1.1. T ng quan chung v phân tích tài chính doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính doanh nghi p :”là t ng th các ph ng pháp cho phép đánh
giá tình hình tài chính đã qua và hi n nay, d đoán tình hình tài chính trong t ng lai
c a doanh nghi p, giúp cho nhà qu n lý đ a ra các quy t đ nhqu n lý h p lý, phù h p
v i m c tiêu mà h quan tâm thông qua các báo cáo tài chính c a doanh nghi p.”
(Ngu n: Giáo trình phân tích tài chính doanh nghi p – PGS.TS.Nguy n Tr ng
C )
1.1.2. M c tiêu, nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p
1.1.2.1. M c tiêu c a phân tích tài chính
M c tiêu c a phân tích tài chính doanh nghi p nh m đ a ra đánh giá có c n c
v tình hình tài chính t ng lai c a doanh nghi p, d a trên phân tích tài chính trong
quá kh và hi n t i, đ a ra c tính t t nh t v r i ro trong t ng lai. Ngoài ra, phân
tích tài chính nh m đánh giá các chính sách tài chính trên c s quy t đ nh kinh doanh
c a doanh nghi p, n m b t đ c các ti m n ng t ng tr ng và phát tri n c a doanh
nghi p. Qua quá trình phân tích có th nh n bi t đ c nh ng m t t n t i v tài chính

c a doanh nghi p, trên c s đó l o nh c u v n c n thi t cho n m ti p theo.
1.1.2.2. Nhi m v c a phân tích tài chính
Nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p là c n ph i làm sao mà thông qua
các con s “bi t nói” trên báo cáo đ có th giúp ng i s d ng chúng hi u rõ tình
hình tài chính c a doanh nghi p và các m c tiêu, các ph ng pháp hành đ ng c a
nh ng nhà qu n lỦ doanh nghi p đó.
1.1.3. Các ph

ng pháp s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p

phân tích tài chính doanh nghi p, doanh nghi p có th s d ng m t hay t ng
h p các ph ng pháp khác nhau trong h th ng các ph ng pháp phân tích tài chính
doanh nghi p. D i đây là m t s nh ng ph ng pháp đ c s d ng ph bi n và đ t
hi u qu trong quá trình phân tích tài chính doanh nghi p.
1.1.3.1. Ph ng pháp so sánh
ây là ph ng pháp đ c s d ng r ng rãi, ph bi n trong phân tích kinh t nói
chung và phân tích tài chính nói riêng. M c đích c a so sánh là làm rõ s khác bi t hay
nh ng đ c tr ng riêng c a đ i t ng nghiên c u. T đó giúp cho các đ i t ng quan
tâm có c n c đ đ a ra quy t đ nh l a ch n. Khi s d ng ph ng pháp này, các nhà
phân tích c n chú Ủ m t s v n đ sau:
1


- i u ki n so sánh đ c ch tiêu:
Ph i t n t i ít nh t 2 ch tiêu. Các ch tiêu ph i đ m b o tính th ng nh t v n i
dung, th ng nh t v ph ng pháp tính, th i gian và đ n v .
- Xác đ nh g c đ so sánh:
G c so sánh đ c l a ch n có th là g c v không gian hay th i gian, tùy thu c
vào m c đích phân tích. V không gian, có th so sánh đ n v này v i đ n v khác, b
ph n này v i b ph n khác, khu v c này v i khu v c khác. V th i gian, g c so sánh
đ

c l a ch n là các k đã qua ( k tr c, n m tr c ) hay k ho ch, d toán. C th :
+ Khi xác đ nh xu h ng và t c đ t ng tr ng c a ch tiêu phân tích thì s g c

so sánh là tr s c a ch tiêu phân tích k tr c ho c hàng lo t k tr c (n m tr c).
Lúc này s so sánh tr s ch tiêu gi a k phân tích v i tr s ch tiêu các k g c khác
nhau.
+ Khi đánh giá tình hình th c hi n m c tiêu, nhi m v đ t ra thì g c so sánh là tr
s k ho ch, d đoán, đ nh m c c a ch tiêu k phân tích. Khi đó ti n hành so sánh

gi a tr s th c t v i tr s k ho ch c a ch tiêu nghiên c u.
+ Khi nghiên c u kh n ng đáp ng nh c u c a th tr
th c t có th cung ng v i m c h p đ ng.

ng thì nên so sánh m c

- Các d ng so sánh:
So sánh b ng s tuy t đ i là vi c xác đ nh chênh l ch gi a tr s c a ch tiêu
phân tích v i tr s c a ch tiêu k g c. K t qu so sánh bi u hi n kh i l ng, quy mô
c a các hi n t

ng kinh t .

∆ = Ch tiêu k phơn tích ậ Ch tiêu k g c
So sánh b ng s t ng đ i là xác đ nh s % t ng (gi m) gi a th c t so v i k
g c c a các ch tiêu phân tích, c ng có khi là t tr ng c a m t hi n t ng kinh t trong
t ng th quy mô chung đ c xác đ nh. K t qu so sánh bi u hi n k t c u, m i quan h
t l , t c đ phát tri n, m c đ ph bi n c a các hi n t ng nghiên c u.
So sánh ngang: là so sánh c v s t ng đ i và s tuy t đ i trên cùng m t hàng
trên báo cáo tài chính. Qua đó th y đ c s bi n đ ng c a t ng ch tiêu.
So sánh d c: là so sánh b ng s t ng đ i t ng b ph n v i t ng th ho c b
ph n này so v i b ph n khác c a t ng th đ đánh giá c c u, quan h t l c a các
ch tiêu trong t ng th .
1.1.3.2. Ph
Ph

ng pháp t l

ng pháp này t l d a trên Ủ ngh a chu n m c các t l c a đ i l

ng tài

chính trong các quan h tài chính. S bi n đ i các t l là s bi n đ i các đ i l ng tài
chính. V nguyên t c, ph ng pháp t l yêu c u c n ph i xác đ nh đ c các ng ng,
các đ nh m c đ nh n xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p, trên c s so
sánh các t l c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u.
2

Thang Long University Library


Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính đ c phân thành các
nhóm t l đ c tr ng, ph n ánh nh ng n i dung c b n theo các m c tiêu ho t đ ng
c a doanh nghi p. ó là các nhóm t l v kh n ng thanh toán, nhóm t l v c c u
v n, nhóm t l v n ng l c ho t đ ng kinh doanh, nhóm t l v kh n ng sinh l i.
M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n ánh riêng l , t ng b ph n c a ho t
đ ng tài chính trong m i tr ng h p khác nhau, tu theo giác đ phân tích, ng i phân
tích l a ch n các nhóm ch tiêu khác nhau đ ph c v m c tiêu phân tích c a mình.
(Ngu n: Ths. V Quang K t – TS. Nguy n V n T n)
1.1.3.3. Ph
l

ng pháp thay th liên hoàn

ây là ph ng pháp xác đ nh nh h ng c a các nhân t b ng cách thay th l n
t và liên t c các y u t giá tr k g c sang k phân tích đ xác đ nh tr s c a ch

tiêu thay đ i. Xác đ nh m c đ

nh h

ng c a các nhân t đ n đ i t

ng kinh t

nghiên c u. Nó ti n hành đánh giá so sánh và phân tích t ng nhân t nh h ng trong
khi đó gi thi t là các nhân t khác c đ nh. Do đó đ áp d ng nó phân tích ho t đ ng
kinh t c n áp d ng m t trình t thi hành sau:
+ Tr c h t, ph i bi t đ c s l ng các nhân t t nh h ng, m i quan h c a
chung v i ch tiêu phân tích, t đó xác đ nh đ c công th c tính c a ch tiêu
+ S p x p th t các nhân t theo m t trình t nh t đ nh: Nhân t s l ng x p
tr c, nhân t ch t l ng x p sau; tr ng h p có nhi u nhân t s l ng cùng nh
h ng thì nhân t ch y u x p tr c nhân t th y u x p sau và không đ o l n trình t
này
+ Ti n hành l n l

t thay th t ng nhân t m t theo trình t nói trên. Nhân t

nào đ c thay th , nó s l y giá tr th c t t đó, còn các nhân t ch a đ c thay th
ph i gi nguyên giá tr k g c ho c k phân tích. Thay th xong m t nhân t , ph i
tính ra k t qu c th c a l n thay th đó, l y k t qu này so v i (tr đi) k t qu c a
b
đ

c tr c nó thì chênh l ch tính đ
c thay th

h

+ Cu i cùng, có bao nhiêu nhân t ph i thay th b y nhiêu l n và t ng h p nh
ng c a các nhân t ph i b ng v i đ i t ng c th c a phân tích.
1.1.3.4. Ph

c chính là k t qu do nh h

ng c a nhân t v a

ng pháp DUPONT

Dupont là tên m t nhà qu n tr tài chính ng i Pháp tham gia kinh doanh M .
Dupont đã ch ra đ c m i quan h t ng h gi a các ch s ho t đ ng trên ph ng
di n chi phí và các ch s hi u qu s d ng v n. Phân tích Dupont là k thu t phân tích
b ng cách chia t s ROA thành nh ng b ph n có liên quan t i nhau đ đánh giá tác
đ ng c a t ng b ph n lên k t qu cu i cùng. Mô hình này th ng đ c s d ng b i
các nhà qu n lỦ trong n i b công ty đ có cái nhìn c th và ra quy t đ nh xem nên
c i thi n tình hình tài chính c a công ty b ng cách nào. M c đích c a mô hình phân
3


tích Dupont là ph c v cho vi c s d ng v n ch s h u sao cho hi u qu sinh l i là
nhi u nh t. D i đây là nh ng th m nh và h n ch c a mô hình phân tích Dupont.
Th M nh C a Mô Hình Dupont
- Tính đ n gi n. ây là m t công c r t t t đ cung c p cho m i ng

i ki n th c

c n b n giúp tác đ ng tích c c đ n k t qu kinh doanh c a công ty.
- Có th d dàng k t n i v i các chính sách đãi ng đ i v i nhân viên
- Có th đ c s d ng đ thuy t ph c c p qu n lỦ th c hi n m t vài b

cc it

nh m chuyên nghi p hóa ch c n ng thu mua và bán hàng. ôi khi đi u c n làm tr c
tiên là nên nhìn vào th c tr ng c a công ty. Thay vì tìm cách thôn tính công ty khác
nh m t ng thêm doanh thu và h
y u kém .

ng l i th nh quy mô, đ bù đ p kh n ng sinh l i

H n Ch C a Mô Hình Phân Tích Dupont
-

D a vào s li u k toán c b n nh ng có th không đáng tin c y
Không bao g m chi phí v n
M c đ tin c y c a mô hình ph thu c hoàn toàn vào gi thuy t và s li u đ u

vào.
1.1.4. Thông tin s d ng cho phân tích
1.1.4.1. Thông tin tài chính
B ng cân đ i k toán: là tài li u quan tr ng đ các đ i t ng s d ng thông tin
phân tích, đánh giá t ng quát tình hình qu n lỦ, s d ng v n, tình hình huy đ ng và s
d ng các ngu n v n, tình hình tài chính c a doanh nghi p.. t đó có th d đoán tri n
v ng tài chính c a doanh nghi p trong t ng lai.
Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh: là báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh
t ng quát tình hình và k t qu ho t đ ng kinh doanh trong m t k k toán c a doanh
nghi p chi ti t theo t ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Báo cáo k t qu ho t đ ng
kinh doanh giúp doanh nghi p phân tích và đánh giá tình hình th c hi n k ho ch, d
toán chi phí s n xu t, giá v n, doanh thu tiêu th s n ph m, hàng hóa, tình hình chi
phí, thu nh p c a ho t đ ng khác c ng nh k t qu t ng ng c a t ng ho t đ ng. Báo
cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh trình bày nh ng thông tin v doanh thu, chi phí, l i
nhu n (ho c l ) phát sinh t ho t đ ng kinh doanh thông th

ngc a doanh nghi p

trong m t k kinh doanh, ph n ánh chi phí thu thu nh p doanh nghi p và l i nhu n
thu n c a doanh nghi p trong k đó.
Báo cáo l u chuy n ti n t : là m t b ph n h p thành h th ng Báo cáo tài chính
doanh nghi p, cung c p thông tin giúp cho ng i s d ng đánh giá các thay đ i trong
tài s n thu n, c c u tài chính, kh n ng chuy n đ i tài s n thành ti n, kh n ng thanh
toán và kh n ng t o ra các lu ng ti n trong quá trình ho t đ ng c a doanh nghi p.
4

Thang Long University Library


Báo cáo l u chuy n ti n t dùng đ ki m tra th c tr ng l u chuy n ti n c a
doanh nghi p, đánh giá các d đoán tr c đây v các lu ng ti n, ki m tra m i quan h
gi a kh n ng sinh l i v i l ng l u chuy n thu n và d đoán v đ l n, th i gian, t c
đ l u chuy n c a các lu ng ti n trong t ng lai qua đó cung c p thông tin cho các
ch th qu n lỦ.
Thuy t minh báo cáo tài chính: là gi i trình chi ti t m t s ch tiêu t ng h p đã
ph n ánh trên các báo cáo tài chính khác đ ng th i tuyên b các chính sách k toán
doanh nghi p đã áp d ng đ ghi nh n các nghi p v kinh t phát sinh doanh nghi p
giúp ng i đ c báo cáo có các thông tin b sung c n thi t cho vi c đánh giá tình hình
tài chính c a doanh nghi p.
1.1.4.2. Thông tin khác
Môi tr

ng kinh doanh: có th

nh h

ng đ n doanh nghi p m t cách đ c l p

ho c trong m i quan h liên k t v i các y u t khác. Vai trò trong vi c hoàn thi n môi
tr ng kinh doanh, t o đi u ki n cho các doanh nghi p ho t đ ng đ t hi u qu s n
xu t kinh doanh là Nhà n c. Nh ng các doanh nghi p c ng c n ch đ ng đi u ch nh
ho t đ ng c a mình cho phù h p v i tình hình th c t , ph i d báo nh ng thay đ i c a
môi tr ng v i Nhà n c đ gi i quy t nh ng v n đ gây khó kh n v ng m c cho
doanh nghi p.
Môi tr ng c nh tranh: Nghiên c u y u t môi tr ng c nh tranh là n i dung
quan tr ng nh t trong quá trình ki m soát môi tr ng bên ngoài. ây là y u t g n tr c
ti p v i m t doanh nghi p và ph n l n các ho t đ ng c a doanh nghi p c ng nh s
c nh tranh gi a các doanh nghi p x y ra tr c ti p t i đây. Michael Porter trong tác
ph m “Competitive Strategy” đã đ xu t mô hình 5 y u t c nh tranh trong b t c
ngành nào. Mô hình bao g m:
Khách hàng: Doanh nghi p s n xu t và cung ng nh ng s n ph m và d ch v
cho khách hàng. M i quan h gi a doanh nghi p và khách hàng là m i quan h trên th
tr ng. Trong m i quan h đó khách hàng có th t o áp l c đ i v i doanh nghi p nh
đòi h i v giá và ch t l ng, m u mã s n ph m, đi u ki n giao hàng, chi t kh u… T
đó tác đ ng không nh đ n l i ích c a nhà s n xu t. Khi ng i tiêu dùng y u th thì
doanh nghi p có c h i t ng giá và đ t l i nhu n nhi u h n.
Ng i cung ng: Ng i cung ng đ c xem là s đe d a đ i v i doanh nghi p
khi h có th đ y m c giá hàng cung c p cho công ty lên, nh h ng đ n m c l i
nhu n c a doanh nghi p. Các công ty th ng xuyên liên h v i các t ch c cung ng
nh ng ngu n hàng khác nhau nh : v t t thi t b , ngu n lao đ ng, v n… Y u t làm
t ng th m nh c a t t ch c cung ng hàng hóa nh ng c ng t ng t nh các y u t
làm t ng th m nh c a ng i tiêu dùng

5


i th c nh tranh : S c nh tranh gi a các công ty trong ngành là y u t quy t
đ nh t o ra c h i ho c m i đe d a cho các doanh nghi p. N u s c nh tranh trên là
y u thì các doanh nghi p s nâng giá nh m thu l i nhu n cao h n và ng c l i n u s
c nh tranh là gay g t thì s d n đ n s c nh tranh quy t li t v giá và ch t l ng có
nguy c làm gi m l i nhu n c a các doanh nghi p. S c nh tranh c a các công ty
trong ngành th ng ch u s tác đ ng t ng h p c a 3 y u t : c c u ngành, m c đ c u
và nh ng c n tr ra kh i ngành. Bên c nh đó, các công ty còn ph i c nh tranh v i
nh ng đ i th c nh tranh ti m n. i th c nh tranh ti m n là các doanh nghi p hi n
không trong ngành nh ng có kh n ng nh y vào ho t đ ng kinh doanh trong ngành
đó b t c lúc nào.

i th ti m n luôn là m i đe d a, m i đe d a này s mãi luôn ti m

n hay tr thành hi n th c trong th i gian ng n hay dài ph thu c vào rào c n gia nh p
ngành.
S n ph m thay th : S n ph m thay th là nh ng s n ph m c a các doanh nghi p
trong nh ng ngành khác nhau nh ng th a mãn nh ng nhu c u c a ng i tiêu dùng
gi ng nhau nh các doanh nghi p trong ngành. Nh ng công ty này th

ng c nh tranh

gián ti p v i nhau. Trong nh ng th i đi m nh t đ nh các s n ph m thay th hình thành
s c ép c nh tranh r t l n, gi i h n m c giá c a m t công ty có th đ nh ra và do đó
gi i h n m c l i nhu n c a doanh nghi p. Ng c l i, n u s n ph m c a m t doanh
nghi p có r t ít các s n ph m thay th thì công ty có c h i t ng giá và ki m đ c l i
nhu n t ng thêm.
1.1.5. Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p
Nh ta đã bi t phân tích tài chính doanh nghi p giúp các nhà qu n tr có th đ a
ra đánh giá tình hình tài chính trong t ng lai d a vào vi c phân tích tài chính trong
quá kh và hi n t i, qua đó nh n bi t đ c m t còn t n t i v tài chính c a doanh
nghi p, trên c s đó đ a ra gi i pháp phù h p cho doanh nghi p. Vì v y, vi c đ a ra
quy trình phân tích tài chính là vô cùng quan tr ng, c th g m các b
- Thu th p thông tin

c sau :

Phân tích tài chính s d ng m i ngu n thông tin có kh n ng lỦ gi i và thuy t
minh th c tr ng ho t đ ng tài chính doanh nghi p, ph c v cho quá trình d đoán tài
chính. Nó bao g m c nh ng thông tin n i b đ n nh ng thông tin bên ngoài, nh ng
thông tin v k toán và thông tin qu n lỦ khác trong đó các thông tin k toán ph n ánh
t p trung trong các báo cáo tài chính doanh nghi p, là nh ng ngu n thông tin đ c bi t
quan tr ng. Phân tích tài chính trên th c t là phân tích các báo cáo tài chính doanh
nghi p .
- X lỦ thông tin
Giai đo n ti p theo c a phân tích tài chính là quá trình x lỦ thông tin đã thu th p
đ

c. X lỦ thông tin là quá trình x p x p các thông tin theo nh ng m c tiêu nh t đ nh
6

Thang Long University Library


nh m tính toán, so sánh, gi i thích, đánh giá, xác đ nh nguyên nhân c a các k t qu đã
đ t đ c ph c v cho quá trình d đoán và ra quy t đ nh.
- D đoán và quy t đ nh
M c tiêu c a phân tích tài chính là đ a ra các quy t đ nh tài chính.

i v i ch

doanh nghi p, phân tích tài chính nh m đ a ra các quy t đ nh t ng tr ng, phát tri n,
t i đa hoá l i nhu n hay t i đa hoá giá tr doanh nghi p. i v i ng i cho vay và đ u
t đó là các quy t đ nh v tài tr và đ u t .
i v i c p trên c a doanh nghi p là các
quy t đ nh qu n lỦ doanh nghi p.
1.2. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
1.2.1. Phân tích v mô và phân tích ngành
1.2.1.1. Phân tích v mô
Vi c phân tích t trên xu ng d i tri n v ng c a m t công ty ph i b t đ u b ng
n n kinh t toàn c u. N n kinh t qu c t có th nh h ng đ n tri n v ng xu t kh u
c a công ty, s c nh tranh v giá t các đ i th c nh tranh n c ngoài mà công ty ph i
đ ng đ u, hay l i nhu n mà công ty đ t đ c t đ u t n c ngoài.
Trong m t n n kinh t đang b thu h p, các doanh nghi p ho t đ ng khó kh n
h n nhi u so v i m t n n kinh t đang m r ng. i u này làm rõ vai trò c a vi c phân
tích b c tranh kinh t v mô r ng l n nh m t ph n c b n c a quá trình đ u t . Thêm
vào đó, môi tr

ng toàn c u tiêu bi u cho nh ng r i ro chính tr to l n h n so v i

nh ng r i ro th

ng g p ph i trong các ho t đ ng đ u t n i đ a. Trong th p niên v a

qua, chúng ta đã th y nh ng tr

ng h p trong đó di n bi n phát tri n chính tr có tác

đ ng to l n đ n tri n v ng kinh t . G n đây h n, nh ng di n bi n phát tri n c a ph n
ng chính tr tr

c cu c kh ng ho ng tín d ng đã nh h

ng đ n su t sinh l i c

phi u. Nh ng v n đ chính tr khác kém nh y c m h n nh ng v n c c k quan tr ng
đ i v i t ng tr

ng kinh t và sinh l i đ u t nh v n đ ch ngh a b o h và chính

sách th ng m i, dòng v n t do, và tình tr ng l c l
1.2.1.2. Phân tích ngành

ng lao đ ng c a m t đ t n

c.

Các ngành có kh n ng ph n ng khác nhau v i nh ng thay đ i kinh t trong môi
tr ng kinh doanh. Tri n v ng c a m t ngành trong môi tr ng kinh doanh quy t đ nh
k t qu mà m i công ty có đ c. Phân tích ngành nên đ c ti n hành tr c khi phân
tích công ty.
+ T i m t th i đi m nh t đ nh nào đó, l i su t thu nh p c a các ngành s khác
nhau, do đó n u phân tích ngành thì b n s l a ch n đ c ngành có l i su t cao đ đ u
t .
+ Ngay trong m t ngành thì l i su t thu nh p c ng không n đ nh. M t ngành t t
t i th i đi m nào đó không có ngh a là nó c ng ho t đ ng t t trong t ng lai. Vì v y
ph i luôn theo dõi đ ng thái ho t đ ng ngành đ tìm c h i đ u t và rút v n đúng lúc.
7


+ Vào m t th i đi m, các ngành khác nhau s có m c r i ro khác nhau, do đó c n
đánh giá m c đ r i ro c a ngành đ xác đ nh m c l i su t đ u t t ng x ng c n ph i
có.
+ R i ro c a m i ngành có s bi n đ ng không nhi u theo th i gian, do đó có
th phân tích m c đ r i ro t ng ngành trong quá kh đ d đoán m c đ r i ro trong
t ng lai.
1.2.2. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n thông qua b ng cân đ i k toán
1.2.2.1. Phân tích tình hình tài s n
Tài s n c a doanh nghi p là t t c nh ng ngu n l c do doanh nghi p ki m soát,
n m gi , và có th thu đ
x

c l i ích kinh t trong t

ng lai t vi c s d ng tài s n đó.

Tài s n c a doanh nghi p đ c bi u hi n d i hình thái v t ch t nh ti n, nhà
ng, máy móc, thi t b , v t t , hàng hóa, các gi y t có giá, các quy n tài s n c a

doanh nghi p t i m t th i đi m nh t đ nh. Do v y, vi c phân tích c c u tài s n và tình
hình bi n đ ng v quy mô tài s n c a doanh nghi p là h t s c c n thi t đ giúp cho
nhà qu n lỦ n m b t đ c tình hình tài s n th c t c a công ty nh m đ a ra nh ng
chi n l n kinh doanh trong ng n h n và dài h n tránh đ tài s n b d th a ho c s
d ng sai m c đích.
Phân tích c c u tài s n và bi n đ ng v c c u tài s n: đ c phân tích thông
qua đánh giá t tr ng t ng lo i tài s n vào đ u n m ho c cu i k và so sánh t ng lo i
tài s n cu i k này v i cu i k tr c. T tr ng t ng lo i tài s n ng n h n, dài h n tùy
thu c vào đ c đi m, tính đ c thù c a t ng ngành ngh kinh doanh, m i doanh nghi p
đ u có s phân b khác nhau hình thành các tài s n các giai đo n khác nhau. C th
nh sau:
T tr ng ti n và các kho n t
thanh toán b ng ti n m t cao ho c

ng đ ng ti n các doanh nghi p có nh c u
các doanh nghi p có l ng v n d i dào th ng

cao h n các doanh nghi p khác.
T tr ng các kho n đ u t tài chính ng n h n, dài h n cao hay th p ph thu c
vào chi n l
chính.

c đ u t tài chính c a doanh nghi p và nh ng tác đ ng c a th tr

T tr ng các kho n ph i thu ph thu c vào chính sách tín d ng th

ng tài
ng m i,

ph

ng th c bán hàng c a doanh nghi p, ngành ngh kinh doanh.
T tr ng hàng t n kho tùy thu c vào chu k kinh doanh, quy mô kinh doanh,
trình đ qu n lỦ hàng t n kho. Các doanh nghi p có chu k kinh doanh càng ng n thì
t tr ng hàng t n kho càng th p. Các doanh nghi p có trình d qu n lỦ t t hàng t n
kho c ng có t tr ng hàng t n kho th p.
T tr ng tài s n c đ nh cao hay th p tùy thu c vào đ c đi m ngành ngh kinh
doanh, tính ch t c a ngành. Trong tài s n dài h n thì tài s n c đ nh th
8

Thang Long University Library

ng chi m t


tr ng l n, có th th y b t đ ng s n c ng là kho n đ u t nh m hình thành tài s n c
đ nh cho doanh nghi p.
Thông qua c c u tài s n cho th y c c u đ u t c a doanh nghi p cho t ng lo i
tài s n, t ng l nh v c ho t đ ng. S bi n đ ng c c u tài s n c ng cho th y c c u đ u
t , chính sách đ u t c a doanh nghi p đã có s thay đ i theo chi u h ng nào, có phù
h p hay không.
Phân tích quy mô tài s n và s bi n đ ng quy mô tài s n: s d ng ph ng pháp
so sánh t ng tài s n c ng nh t ng lo i tài s n gi a các k c v s t ng đ i và s
tuy t đ i. S bi n đ ng c a t ng tài s n th hi n s bi n đ ng v quy mô đ u t c a
doanh nghi p, v kh n ng s n xu t kinh doanh c ng nh kh n ng tài chính c a
doanh nghi p.
S bi n đ ng v ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n nh h

ng đ n kh n ng

ng phó c a doanh nghi p v i các kho n n đ n h n. Quy mô và s bi n đ ng c a các
kh on đ u t tài chính cho th y doanh nghi p đã phân b v n vào l nh v c này nh th
nào. Quy mô và s bi n đ ng c a các kho n ph i thu th hi n m c đ v n c a doanh
nghi p b chi m d ng nhi u hay ít, t ng hay gi m, trình đ qu n lỦ các chính sách tín
d ng th ng m i c a doanh nghi p đ i v i khách hàng, nhà cung c p nh th nào.Quy
mô và s bi n đ ng hàng t n kho cho th y trình đ s d ng v n c a doanh nghi p và
m c đ đ u t c a doanh nghi p đ i v i tài s n l u đ ng.
1.2.2.2. Phân tích tình hình ngu n v n
Ngu n v n c a doanh nghi p là nh ng quan h tài chính mà thông qua đó doanh
nghi p có th khai thác và huy đ ng m t s ti n nh t đ nh đ đ u t tài s n cho doanh
nghi p. Ngu n v n cho bi t tài s n c a doanh nghi p do đâu mà có và doanh nghi p
ph i có trách nhi m kinh t , pháp lí gì đ i v i tài s n đó.
Phân tích tình hình ngu n v n là đánh giá s bi n đ ng các lo i ngu n v n c a
doanh nghi p nh m th y đ c tình hình huy đ ng, tình hình s d ng các lo i ngu n
v n đáp ng yêu c u s n xu t kinh doanh.
Ngu n v n c a doanh nghi p v c b n có hai b ph n l n là: ngu n v n ch s
h u và n ph i tr . Vì v y phân tích tình hình ngu n v n c a doanh nghi p th c ch t
là phân tích tình hình hai ngu n v n trên.
Ngu n v n ch s h u: ây là ngu n v n ban đ u, quan tr ng do ch s h u
doanh nghi p b ra đ t o nên các lo i tài s n nh m th c hi n ho t đ ng s n xu t kinh
doanh, ngoài ra ngu n v n ch s h u còn đ c b sung thêm trong quá trình ho t
đ ng s n xu t kinh doanh.
N ph i tr : i v i m t doanh nghi p ho t đ ng trong n n kinh t th tr ng đ
đáp ng nh c u v n cho ho t đ nh kinh doanh, doanh nghi p c n t ng c ng huy
đ ng các ngu n v n khác d

i hình nh vay n , liên doanh liên k t, phát hành trái
9


phi u và các hình th c khác. V n vay có th là vay Ngân hàng, vay các t ch c tín
d ng, cá nhân,… và doanh nghi p ph i có trách nhi m thanh toán b ng ngu n c a
mình.
V n ch s h u ph n ánh quy mô v n đ u t c a ch s h u, n ng l c t ch tài
chính. Trong v n ch s h u g m các qu c a doanh nghi p th hi n c c u v n và
th hi n chính sách phân ph i k t qu kinh doanh sau m i k ho t đ ng. Qu đ u t
d phòng tài chính đ c dùng đ bù đ p nh ng t n th t, thi t h i v tài s n trong quá
trình kinh doanh; bù đ p nh ng kho n l c a doanh nghi p. Qu đ u t phát tri n
đ c dùng đ b sung v n đi u l cho doanh nghi p. Qu th ng ban đi u hành đ c
s d ng đ th ng cho ban qu n tr doanh nghi p.
Các kho n n ph n ánh ngh a v c a doanh nghi p v i các bên liên quan đ n h n
tr n đ ng th i ph n ánh uy tín c a doanh nghi p trong m i quan h tài chính c ng
nh trình đ s d ng đ n b y tài chính c a doanh nghi p.
+ Phân tích cân đ i tài s n và ngu n v n:
S cân b ng tài s n và ngu n v n c a doanh nghi p c ng chính là tài s n dài h n
ph i đ c huy đ ng t ngu n v n dài h n và ngu n v n ng n h n ch đ c s d ng
cho tài s n ng n h n. Tuy nhiên trong th c t , tài s n ng n h n bao g m tài s n ng n
h n th ng xuyên và tài s n ng n h n t m th i, đ n đ nh cho ho t đ ng kinh doanh
thì tài s n ng n h n th ng xuyên ph i đ c huy đ ng b ng ngu n v n dài h n. Nên
đ đ m b o kh n ng thanh toán c a doanh nghi p thì c n cân đ i gi a tài s n và
ngu n v n nh sau: tài s n dài h n đ c huy đ ng t m t ph n ngu n v n dài h n và
m t ph n tài s n ng n h n đ c huy đ ng b i ngu n v n ng n h n.

10

Thang Long University Library


Trong ng n h n:
Nhu c u v n l u đ ng ròng = (HƠng t n kho + Các kho n ph i thu) ậ Các kho n
ph i tr
(Các kho n ph i tr là n ng n h n không bao g m vay ng n h n)
N u nhu c u VL ròng >0 và nh h n v n l u đ ng ròng có ngh a là ngu n tài
s n ng n h n bao g m hàng t n kho và các kho n ph i thu đ đ tài tr cho các kho n
n ng n h n th hi n m t cân b ng tài chính an toàn nên doanh nghi p không g p khó
kh n v thanh toán trong ng n h n. N u nhu c u VL ròng <0 và con s đó nh h n
v n l u đ ng ròng cho th y ngu n tài s n ng n h n không đ tài tr cho các kho n n
ng n h n nh ng l i đ c bù đ p b ng ngu n VL ròng c a doanh nghi p th hi n cân
b ng tài chính v n n đ nh và n m trong s ki m soát c a doanh nghi p. N u nhu c u
VL ròng <0 và con s đó l n h n VL ròng có ngh a ngu n tài s n ng n h n không
đ tài tr cho n ng n h n đ ng th i VL

ròng c ng không đ đ bù đ p cho kho n

thi u h t thì doanh nghi p c n ph i huy đ ng các kho n vay ng n h n đ bù đ p s
thi u h t đó, cân b ng tài chính nh v y đ c xem là kém an toàn và b t l i cho doanh
nghi p.
Trong dài h n: t b ng cân đ i k toán
V n l u đ ng ròng = Ngu n v n dƠi h n ậ tƠi s n dƠi h n
= TƠi s n ng n h n ậ n ng n h n
( ngu n v n dài h n bao g m n dài h n và VCSH )
N u VL ròng < 0 t c là ngu n v n dài h n không đ đ tài tr cho tài s n dài
h n, s thi u h t này đ c bù đ p b ng n ng n h n. Cân b ng tài chính trong tr ng
h p này không t t vì doanh nghi p luôn ph i ch u áp l c v các kho n n ng n h n.
Doanh nghi p c n có nh ng đi u ch nh dài h n đ t o ra m t cân b ng m i theo chi u
h ng b n v ng. N u VL ròng > 0 cho th y ngu n v n dài h n không ch s d ng đ
tài tr cho tài s n dài h n mà còn s d ng đ tài tr m t ph n cho tài s n ng n h n c a
doanh nghi p, cân b ng tài chính nh v y r t t t và an toàn cho doanh nghi p. N u
VL ròng d ng là t ng qua nhi u n m đánh giá m c an toàn c a doanh nghi p là t t
vì không ch tài s n dài h n mà c tài s n ng n h n đ c tài tr b ng ngu n v n dài
h n, tuy nhiên c n phân tích rõ b phân c u thành nên ngu n v n dài h n, đ đ t đ

c

m c an toàn nh v y doanh nghi p ph i t ng ngu n v n ch s h u hay t ng n dài
h n, n u t ng v n ch s h u thì s t ng tính đ c l p v tài chính c a doanh nghi p
nh ng l i gi m đi hi u ng đòn b y tài chính, ng c l i t ng n dài h n thì hi u ng
đòn b y tài chính s đ

c phát huy nh ng c ng mang l i không ít r i ro v s d ng n .

N u VL ròng t ng, gi m không đáng k qua nhi u n m đi u đó cho th y ho t đ ng
kinh doanh c a doanh nghi p đang trong tr ng thái n đ nh. Ngoài ra, VL ròng còn
đ

c tình b ng ph n chênh l ch gi a tài s n ng n h n và N ng n h n.
11


+ Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n:
Trong k doanh nghi p t o v n và s d ng ngu n v n nh th nào đ

c xem xét

tr c ti p qua s thay đ i các lo i tài s n, ngu n v n c a doanh nghi p. T đó, đánh giá
trình đ qu n lỦ trong ng n h n c a doanh nghi p. D a trên c s s li u b ng cân đ i
k toán đ u k và cu i k t đó l p b ng tài tr t đó đ a ra nh n xét v s thay đ i v
tình hình t o v n và s d ng v n c a doanh nghi p.
B ng tƠi tr :
Ngu n t o v n

S ti n

T tr ng S d ng ngu n
(%)
v n

- Các ch tiêu
ngu n v n t ng

- Các ch tiêu tài
s n t ng

- Các ch tiêu tài
s n gi m

- Các ch tiêu
ngu n v n gi m

T ng c ng

T ng c ng

S ti n

T tr ng
(%)

l p b ng tài tr c n xác đ nh:
+ So sánh t ng ch tiêu tài s n, ngu n v n gi a cu i k v i đ u k đ xác đ nh
chênh l ch.
+ Xác đ nh ngu n t o v n trong n m b ng cách c ng t ng các ch tiêu ngu n v n
t ng mà doanh nghi p huy đ ng trong k và ch tiêu tài s n gi m do doanh nghi p thu
h i các kho n đ u t ho c bán, thanh lỦ tài s n đ thu h i v n.
+ Xác đ nh vi c s d ng ngu n v n b ng cách c ng t ng các ch tiêu tài s n t ng
mà doanh nghi p dùng ngu n v n đ chi cho đ u t nâng c p, mua s m, xây d ng
thêm tài s n và ch tiêu ngu n v n gi m do doanh nghi p đã hoàn tr các ngu n v n đã
huy đ ng tr c đó.
1.2.3. Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh thông qua m t s ch tiêu tài chính
1.2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu
tr

T l t ng tr ng doanh thu (Revenue Growth Ratio) cho bi t m c t ng
ng doanh thu t ng đ i (tính theo ph n tr m) qua các th i k . T l này nh h n

không đ ng ngh a v i t ng tr ng âm. Tr ng h p doanh thu c a m t trong s các k
tr c k hi n t i b ng không thì t l t ng tr ng doanh thu là không xác đ nh.
(th ng ch x y ra n u k báo cáo là quỦ, ho c trong n m ho t đ ng đ u tiên c a
doanh nghi p). Công th c tính t l t ng tr ng doanh thu nh sau:

12

Thang Long University Library


Trong đó DT0 là doanh thu c a k hi n t i. DT1 là doanh thu c a k tr c. M t
k có th là 4 quỦ g n nh t, 1 n m g n nh t, 3 n m g n nh t ho c 5 n m g n nh t.
C ng có th thay doanh thu b ng doanh thu thu n n u mu n tính t l t ng tr ng
doanh thu thu n. L u Ủ là m c dù doanh thu âm có th xu t hi n trong báo cáo kinh
doanh quý (trong tr ng h p hàng bán c a quỦ tr c đó b tr l i), nh ng không đ c
phép xu t hi n trong các báo cáo kinh doanh n m.
Doanh nghi p có t l t ng tr ng doanh thu cao th ng đang trong giai đo n
phát tri n m nh, th ph n t ng ho c đang m r ng kinh doanh sang các th tr ng ho c
l nh v c m i. Tuy nhiên t l t ng tr ng doanh thu cao không nh t thi t đi kèm v i t
l t ng tr ng l i nhu n cao.
Tùy vào xu h ng c a t l t ng tr

ng doanh thu mà m c t ng tr

ng đ

c

đánh giá là b n v ng, không n đ nh, phi mã hay tu t d c. Nh ng doanh nghi p có
m c t ng tr
tâm.

ng doanh thu n đ nh

m c cao luôn đ

c các nhà đ u t đ c bi t quan

1.2.3.2. Phân tích tình hình chi phí
Phân tích chi phí theo các ch c n ng nhi m v :
T ng chi phí kinh doanh bao g m:
 Chi phí mua hàng : là nh ng chi phí b ng ti n ho c tài s n g n li n v i quá
trình mua v t t , hàng hóa. Là nh ng kho n chi phí t khi giao d ch đ n khi ký k t h p
đ ng th c hi n, v t t hàng hóa đã đ
kinh doanh c a doanh nghi p.

c nh p kho ho c đ

c chuy n đ n các c a hàng

ây là chi phí chi m t tr ng không nh trong t ng chi

phí c a doanh nghi p.
 Chi phí bán hàng : là toàn b chi phí c n thi t liên quan đ n quá trình tiêu th
v t t , hàng hóa, d ch v trong k . Kho n chi phí này chi m t tr ng l n nh t trong
t ng chi phí kinh doanh c a doanh nghi p.
 Chi phí qu n lý: là nh ng kho n chi phí liên quan đ n qu n lý, bao g m qu n
lý kinh doanh và qu n lỦ hành chính. ây là nh ng kho n chi phí gián ti p, t ng đ i
n đ nh không ph thu c vào kh i l ng v t t hàng hóa mua vào và bán ra.
 Chi phí tài chính: bao g m chi phí lãi vay ph i tr và l do chênh l ch t giá.
Nh ng kho n chi phí này ch y u ph c v cho ho t đ ng kinh doanh t i công ty nên
có th coi đây là chi phí kinh doanh.
T su t s d ng chi phí: là ch tiêu cho bi t m t đ ng chi phí b ra trong k thì
thu đ

c bao nhiêu đ ng doanh thu.
T su t s d ng chi phí =

T ng doanh thu
T ng chi phí

T su t chi phí kinh doanh: là ch tiêu t ng đ i ph n ánh t l ph n tr m c a chi
phí kinh doanh v i doanh thu kinh doanh c a doanh nghi p trong k . Nó ph n ánh m t
13


đ ng l u chuy n hàng hóa c a doanh nghi p đ t đ
chi phí.
T su t chi phí kinh doanh(F’) =

c trong k

s m t bao nhiêu đ ng

T ng chi phí kinh doanh (F)
T ng doanh thu (M)

T su t l i nhu n trên t ng chi phí: ch tiêu này ph n ánh m t đ ng chi phí b ra
thì s thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n. Khi phân tích ch tiêu này ta c n ph i d a
vào b ng k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh và b ng báo cáo tài chính t ng h p.
qua đó ta đánh giá đ c s bi n đ ng c a các ch tiêu k qua so sánh v i k tr c
đ c l y làm k g c c a doanh nghi p. i u này giúp ta đánh giá đ c th c tr ng và
tri n v ng c a doanh nghi p v i n n kinh t qu c dân. Ta th y t su t này càng l n thì
l i nhu n thu v càng cao và ng

c l i. M t khác t su t ph n ánh tình hình ho t đ ng

kinh doanh c a doanh nghi p có thu l i đ
hay không.

c l i nhu n x ng đáng v i s chi phi b ra

T su t l i nhu n chi phí =

T ng l i nhu n
T ng chi phí

M c đ t ng gi m c a t su t chi phí kinh doanh: Là ch tiêu t ng đ i ph n ánh
tình hình, k t qu h th p chi phí thông qua hai t su t chi phí đem so sánh, ch tiêu
này đánh giá đ n v có qu n lý t t chi phí hay không.
Trong đó

F’ = F1’ ậ F0’
F’: M c đ t ng ho c gi m t su t chi phí KD

F0’, F1’ : T ng ng v i t su t chi phí k g c, k phân tích
Tùy theo m c đích nghiên c u mà ch n k phân tích và k g c cho phù h p. Có
th ch n k g c là k ch tiêu k ho ch, còn k phân tích là ch tiêu th c hi n cùng
m t th i k đ đánh giá m c đ h th p t su t chi phí c a DN.
F’ > 0 : ch ng t t su t phí k phân tích > t su t phí k g c. Có s t ng t
su t chi phí t đó th y đ c v n đ qu n lỦ chi phí ch a t t, ch a đ t k t qu . Và
ng c l i.
F’ có th nh n các giá tr : “<0”, “>0”, “=0”
T c đ t su t t ng ho c gi m t su t chi phí kinh doanh: là ch tiêu ph n ánh t c
đ t ng gi m chi phí nhanh hay ch m gi a hai DN trong cùng th i k ho c gi a hai
th i k c a m t DN. Ch tiêu này xác đ nh là t l ph n tr m c a m c đ t ng (gi m)
t su t chi phí c a hai th i k trên t su t chi phí k g c.
T=

F’
x 100%
F0 '

Trong đó T : T c đ t ng ho c gi m t su t chi phí
T < 0 : ánh giá là t t, vì v y T càng l n càng t t
T > 0 : Ch a t t
14

Thang Long University Library


M c đ ti t ki m hay lãng phí chi phí kinh doanh: Là k t qu c a s ph n đ u h
th p chi phí s n xu t kinh doanh ho c làm gi m t su t chi phí.
Trong đó

M = F’ x M1
M : M c ti t ki m hay lãng phí chi phí

M1: T ng doanh thu th c t trong k phân tích
N u M > 0: s ti n b lãng phí do t su t chi phí t ng
M < 0: ph n ánh s ti n ti t ki m đ c
T ng m c chi phí th c hi n: là ch tiêu khái quát v tình hình th c hi n chi phí
trong k , đ c so sánh gi a t ng chi phí th c hi n và chi phí k ho ch.
H s khái quát tình hình th c hi n chi phí =

Chi phí th c hi n
Chi phí k ho ch

N u h s này > 1 : Chi phí t ng so v i k ho ch
H s này < 1: Chi phí gi m so v i k ho ch.
1.2.3.3. Phân tích l i nhu n
M c tiêu cu i cùng c a doanh nghi p là t i đa hóa l i nhu n.
c bi t đ i v i
m t doanh nghi p có quy mô l n, đ u t vào nhi u l nh v c khác nhau đòi h i các nhà
qu n lỦ c n phân tích, đánh giá đ n nh ng ch tiêu l i nhu n khác nhau.
L i nhu n c a doanh nghi p = L i nhu n t H SXKD + L i nhu n t
H TC + L i nhu n khác
L i nhu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh: là kho n chênh l ch gi a doanh thu
tiêu th s n ph m, hàng hóa, d ch v và chi phí giá v n hàng bán. Ph n ánh k t qu
kinh t mà doanh nghi p đ t đ c t các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. L i nhu n
s n xu t kinh doanh chi m t tr ng cao trong t ng l i nhu n c a doanh nghi p.
M c t ng (gi m) l i nhu n
L = L i nhu n k phơn tích (L1) ậ L i nhu n k g c (L0)
N u L > 0 : ch ng t l i nhu n t ng cho th y ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p đang đ t hi u qu và ng c l i.
L i nhu n t ho t đ ng tài chính: l i nhu n thu đ c t ho t đ ng tài chính là
l i nhu n thu đ c do tham giá góp v n liên doanh, ho t đ ng đ u t , mua bán ch ng
khoán ng n h n, dài h n, cho thuê tài s n, các ho t đ ng đ u t khác, đ u t ngân
hàng, cho vay v n, kinh doanh ngo i t sau khhi đã tr đi các lo i chi phí.
L i nhu n khác: là kho n l i nhu n mà doanh nghi p thu đ c ngoài d tính
ho c ít có kh n ng th c hi n hay nh ng kho n l i nhu n mang tính ch t không
th ng xuyên. Có th t nh ng bán, thanh lỦ TSC , thu đ c t bán và cho thuê tài
s n sau khi đã tr đi ph n chi phí khác.
Ch tiêu t ng tr ng l i nhu n: T l t ng tr ng l i nhu n cho bi t m c t ng
tr

ng l i nhu n t

ng đ i (tính theo ph n tr m) qua các th i k . T l này nh h n
15


không đ ng ngh a v i t ng tr ng âm. Tr ng h p l i nhu n c a m t trong s các k
tr c k hi n t i b ng không thì t l t ng tr ng l i nhu n là không xác đ nh.
M c t ng tr

ng l i nhu n =

(L i nhu n trong k - L i nhu n k tr
L i nhu n k tr c

c)

Doanh nghi p có t l t ng tr ng l i nhu n cao th ng đang kinh doanh r t t t,
và có kh n ng qu n lỦ chi phí hi u qu . C n l u Ủ là n u ch xét trong m t giai đo n
ng n, t l t ng tr ng l i nhu n có th t ng ho c gi m đ t bi n vì nhi u lỦ do, ch ng
h n doanh nghi p bán thanh lỦ tài s n hay trích qu d phòng. Do đó khi phân tích tài
chính doanh nghi p, c n xem xét t l t ng tr ng trong m t giai đo n đ dài, đ ng
th i c n quan tâm đ n vi c t ng tr ng l i nhu n c a doanh nghi p có b n v ng hay
không.
Tùy vào xu h

ng c a t l t ng tr

ng l i nhu n mà m c t ng tr

ng đ

c

đánh giá là b n v ng, không n đ nh, phi mã hay tu t d c. Nh ng doanh nghi p có
m c t ng tr ng l i nhu n n đ nh m c cao luôn đ c các nhà đ u t đ c bi t quan
tâm.
1.2.4. Phân tích dòng ti n thông qua báo cáo l u chuy n ti n t
Phân tích L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Dòng ti n thu t t ng ho t đ ng.
Dòng ti n thu vƠo t ho t đ ng kinh doanh: Là dòng ti n ra và vào tr c ti p
liên quan đ n thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c ghi nh n trên b ng thu
nh p.
Dòng ti n thu t đ u ra: Là các dòng ti n vào ra liên quan đ n vi c mua và
thanh lí các tài s n s n xu t kinh doanh do doanh nghi p s d ng do c đ u t vào
ch ng khoán c a doanh nghi p khác.
Dòng ti n thu t ho t đ ng tƠi chính: Bao g m dòng ti n ra và vào liên quan
đ n các nghi p v ti n t v i các ch th ngoài doanh nghi p (t các ch s h u và
ch n ) tài tr cho doanh nghi p và các ho t đ ng c a doanh nghi p. Dòng ti n vào
ghi nh n các ho t đ ng tài chính nh n ti n t ch s h u và ch n (Dòng ti n ra
ng c l i).
1.2.5. Phân tích tài chính thông qua các ch tiêu tài chính
1.2.5.1. Kh n ng thanh toán
Kh n ng thanh toán c a doanh nghi p là kh n ng chuy n đ i các tài s n c a
doanh nghi p thành ti n đ thanh toán các kho n n c a doanh nghi p theo th i h n
phù h p. Qua đó có th đánh giá th c tr ng kh n ng thanh toán các kho n n c a
doanh nghi p, t đó th y đ c ti m n ng c ng nh nguy c trong ho t đ ng huy đ ng
và hoàn tr n c a doanh nghi p đ có nh ng bi n pháp qu n lỦ k p th i. Vì v y, đ
16

Thang Long University Library


đánh giá t t kh n ng thanh toán c a doanh nghi p nhà qu n lỦ thông qua m t vài ch
s sau:
Kh n ng thanh toán hi n hành
Kh n ng thanh toán hi n hành =

Tài s n ng n h n
N ng n h n

T s này cho bi t kh n ng c a m t công ty trong vi c dùng các tài s n l u
đ ng nh ti n m t, hàng t n kho hay các kho n ph i thu đ chi tr cho các kho n n
ng n h n c a mình. T s này càng cao ch ng t công ty càng có nhi u kh n ng s
hoàn tr đ c h t các kho n n . Kh n ng thanh toán hi n hành nh h n 1 cho th y
công ty đang trong tình tr ng tài chính tiêu c c, có kh n ng không tr đ c các
kho n n khi đáo h n. Tuy nhiên, đi u này không có ngh a là công ty s phá s n b i vì
có r t nhi u cách đ huy đ ng thêm v n. M t khác, n u t s này quá cao c ng không
ph i là m t d u hi u t t b i vì nó cho th y doanh nghi p đang s d ng tài s n ch a
đ c hi u qu .
Kh n ng thanh toán nhanh
Kh n ng thanh toán nhanh =

TƠi s n ng n h n - Kho
N ng n h n

T s thanh toán nhanh cho bi t li u công ty có đ các tài s n ng n h n đ tr
cho các kho n n ng n h n mà không c n ph i bán hàng t n kho hay không. T s này
ph n ánh chính xác h n t s thanh toán hi n hành. M t công ty có t s thanh toán
nhanh nh h n 1 s khó có kh n ng hoàn tr các kho n n ng n h n và ph i đ

c

xem xét c n th n. Ngoài ra, n u t s này nh h n h n so v i t s thanh toán hi n
hành thì đi u đó có ngh a là tài s n ng n h n c a doanh nghi p ph thu c quá nhi u
vào hàng t n kho. Các c a hàng bán l là nh ng ví d đi n hình c a tr ng h p này.
Kh n ng thanh toán ti n m t: cho bi t m t doanh nghi p có th tr các kho n
n c a mình nhanh hay ch m vì ti n và các kho n t ng đ ng ti n là nh ng tài s n
có tính thanh kho n cao nh t.
Kh n ng thanh toán ti n m t =

Ti n và các kho n t ng đ
N ng n h n

ng ti n

1.2.5.2. Qu n lý tài s n
Vòng quay t ng tài s n: H s vòng quay t ng tài s n dùng đ đánh giá hi u qu
c a vi c s d ng tài s n c a công ty. Thông qua h s này chúng ta có th bi t đ c
v i m i m t đ ng tài s n có bao nhiêu đ ng doanh thu đ c t o ra. H s vòng quay
t ng tài s n càng cao đ ng ngh a v i vi c s d ng tài s n c a công ty vào các ho t
đ ng s n xu t kinh doanh càng hi u qu . Tuy nhiên mu n có k t lu n chính xác v
m c đ hi u qu c a vi c s d ng tài s n c a m t công ty chúng ta c n so sánh h s
vòng quay tài s n c a công ty đó v i h s vòng quay tài s n bình quân c a ngành.
17


Vòng quay t ng tƠi s n =

Doanh thu thu n
T ng tƠi s n

Vòng quay tài s n ng n h n: là m t trong nh ng t s tài chính dùng đ đánh giá
hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p qua vi c s d ng tài s n l u đ ng. Ch tiêu này
ph n ánh trong m t n m tài s n l u đ ng c a doanh nghi p luân chuy n đ c bao
nhiêu vòng hay m t đ ng tài s n l u đ ng t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu thu n.
Hi u qu s d ng tài s n l u đ ng g n li n v i l i ích c a doanh nghi p c ng nh hi u
qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Do v y, doanh nghi p ph i tìm bi n pháp
đ nâng cao hi u qu s d ng tài s n l u đ ng thông qua t c đ luân chuy n v n c a
doanh nghi p, t c đ luân chuy n càng nhanh thì hi u su t s d ng tài s n l u đ ng
c a doanh nghi p càng cao và ng c l i.
Vòng quay tƠi s n ng n h n =

Doanh thu thu n
TƠi s n ng n h n

S vòng quay các kho n ph i thu: Ch tiêu này cho bi t m c đ h p lỦ c a s d
các kho n ph i thu và hi u qu c a vi c thu h i n . N u các kho n ph i thu đ c thu
h i nhanh thì s vòng luân chuy n các kho n ph i thu s cao và doanh nghi p ít b
chi m d ng v n. C n so sánh ch tiêu này v i các doanh nghi p cùng ngành.
Vòng quay các kho n ph i thu =

Doanh thu thu n
Các kho n ph i thu

K thu ti n bình quân: cho th y kho ng th i gian trung bình c n thi t đ m t
công ty thu h i các kho n n t khách hàng. Xem xét xu h

ng c a k thu ti n bình

quân qua các th i k c a m t công ty là có hi u qu nh t. N u vòng quay các kho n
ph i thu t ng t n m này qua n m khác cho th y kh n ng y u kém trong vi c qu n lỦ
công n

m t công ty.
K thu ti n bình quơn =

360
Vòng quay các kho n ph i thu

Vòng quay hàng t n kho : Vòng quay hàng t n kho là s l n mà hàng hóa t n
kho bình quân luân chuy n trong k . H s vòng quay hàng t n kho th ng đ c so
sánh qua các n m đ đánh giá n ng l c qu n tr hàng t n kho là t t hay x u qua t ng
n m. H s này l n cho th y t c đ quay vòng c a hàng hóa trong kho là nhanh và
ng c l i, n u h s này nh thì t c đ quay vòng hàng t n kho th p.
H s vòng quay hàng t n kho càng cao càng cho th y doanh nghi p bán hàng
nhanh và hàng t n kho không b đ ng nhi u. Có ngh a là doanh nghi p s ít r i ro
h n n u kho n m c hàng t n kho trong báo cáo tài chính có giá tr gi m qua các n m.
Tuy nhiên, h s này quá cao c ng không t t, vì nh v y có ngh a là l ng hàng
d tr trong kho không nhi u, n u nhu c u th tr ng t ng đ t ng t thì r t có kh n ng
doanh nghi p b m t khách hàng và b đ i th c nh tranh giành th ph n. H n n a, d
18

Thang Long University Library


tr nguyên li u v t li u đ u vào cho các khâu s n xu t không đ có th khi n dây
chuy n s n xu t b ng ng tr . Vì v y, h s vòng quay hàng t n kho c n ph i đ l n đ
đ m b o m c đ s n xu t và đáp ng đ

c nhu c u khách hàng.

Vòng quay hƠng t n kho =

Giá v n hƠng bán
HƠng t n kho

Th i gian luân chuy n kho: ch tiêu này cho bi t s ngày luân chuy n hàng t n
kho. S ngày luân chuy n càng nh càng t t cho doanh nghi p đi u này ch ng t ho t
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p đang đ t k t qu t t. Ng

c l i, s ngày luân

chuy n kho càng l n là m t d u hi u không t t cho th y doanh nghi p đang đ u t quá
nhi u cho hàng t n kho c ng nh ho t đ ng kinh doanh hi n t i đang không t t.
Th i gian luơn chuy n kho =

360
Vòng quay hƠng l u kho

Th i gian luân chuy n ti n: đây là ch tiêu đánh giá dòng ti n c a doanh nghi p
nh m đ a ra các chính sách qu n lỦ v n l u đ ng cho phù h p và đ t hi u qu nh t.
Th i gian l u chuy n ti n ph thu c vào k thu ti n bình quân, th i gian luân chuy n
kho và th i gian tr ch m bình quân. Th i gian luân chuy n ti n càng th p càng t t
cho doanh nghi p. Ngoài ra, doanh nghi p có th rút ng n th i gian luân chuy n ti n
b ng cách gi m th i gian chuy n đ i hàng t n kho qua vi c x lỦ và bán hàng hóa
nhanh h n ho c b ng cách gi m th i gian thu ti n khách hàng qua vi c t ng t c thu n
ho c b ng cách kéo dài th i gian thanh toán qua vi c trì hoãn tr n cho nhà cung c p.
Th i gian luơn chuy n ti n = K thu ti n BQ + Th i gian luơn chuy n kho
+ Th i gian tr ch m BQ
360
( Th i gian tr tr m BQ =
)
Vòng quay các kho n ph i tr
Vòng quay tài s n dài h n: là m t trong nh ng t s tài chính đánh giá khái quát
hi u qu s d ng tài s n c đ nh c a doanh nghi p. S vòng quay tài s n c đi nh cho
bi t 1 đ ng giá tr bình quan tài s n c đ nh t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu trong k .
Vòng quay tƠi s n dƠi h n =

Doanh thu thu n
TƠi s n dƠi h n

Vòng quay tài s n c đ nh: Ch s này giúp đánh giá hi u qu s d ng Tài s n c
đ nh(TSC ) c a doanh nghi p, cho th y 1 đ ng TSC tham gia vào quá trình s n xu t
kinh doanh s t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu.
Ch s này càng cao cho th y hi u qu s d ng TSC c a doanh nghi p càng cao
và ng c l i.
Vòng quay tƠi s n c đ nh =

19

Doanh thu thu n
TƠi s n c đ nh bình quơn


Trong đó: TSC trong công th c là s bình quân, t c l y t ng s d đ u k c ng
v i s d cu i k sau đó chia 2.
1.2.5.3. Qu n lý n
Nhóm ch tiêu qu n lỦ n là m t t s tài chính đo l

ng n ng l c s d ng và

qu n lỦ n c a doanh nghi p.
T su t n trên t ng tài s n (t s n D/A): đo l ng m c đ s d ng n c a
công ty so v i t ng tài s n hi n có. Qua đây bi t đ c kh n ng t ch tài chính c a
doanh nghi p. T s này mà quá nh , ch ng t doanh nghi p vay ít. i u này có th
hàm Ủ doanh nghi p có kh n ng t ch tài chính cao. Song nó c ng có th hàm Ủ là
doanh nghi p ch a bi t khai thác đòn b y tài chính, t c là ch a bi t cách huy đ ng
v n b ng hình th c đi vay. Ng c l i, t s này mà cao quá hàm Ủ doanh nghi p
không có th c l c tài chính mà ch y u đi vay đ có v n kinh doanh.

i u này c ng

hàm Ủ là m c đ r i ro c a doanh nghi p cao h n.
Khi dùng t s này đ đánh giá c n so sánh t s c a m t doanh nghi p cá bi t
nào đó v i t s bình quân c a toàn ngành.
T su t n trên t ng tƠi s n =

T ng n ph i tr
T ng tƠi s n

T su t v n ch trên t ng ngu n v n (t su t t tài tr ): t s này ph n ánh t
tr ng ngu n v n ch s h u trên t ng tài s n c a doanh nghi p.
xác đ nh m c đ
phù h p v t l v n ch s h u trong trong ngu n v n c a doanh nghi p s ph thu c
r t l n vào ho t đ ng và chính sách c a t ng doanh nghi p c ng nh t ng ngành. T
s này cao ch ng t kh n ng t ch tài chính c a doanh nghi p, nh ng c ng cho th y
doanh nghi p ch a t n d ng đòn b y tài chính nhi u.
T su t t tƠi tr

=

Ngu n VCSH
T ng ngu n v n

M i quan h gi a t su t n và t su t t tài tr :
T su t n + T su t t tƠi tr = 100%
T su t t tài tr có th b ng 0 ho c âm do ngu n VCSH b gi m m nh có th
b ng 0 ho c âm, nguyên nhân có th do doanh nghi p đang trong th i k khó kh n v
m t tài chính, ho t đ ng kinh doanh b thua l kéo dài. Kh t su t n l n, t su t t tài
tr nh thì tính t ch v tài chính c a doanh nghi p đ c đánh giá th p. TỦ s n l n
doanh nghi p khó thu hút v n đ u t t bên ngoài. Tuy nhiên, đ i v i m t s doanh
nghi p đang làm phát tri n, tình hình ho t đ ng kinh danh có hi u qu thì mong mu n
h s n
H
doanh c
VCSH l

l n đ phát huy đ c đòn b y tài chính.
s n trên v n ch s h u (Tý s D/E): Ch tiêu này cho th y ho t đ ng kinh
a doanh nghi p đ c đ u t ch y u b ng ngu n v n nào. N u h s n trên
n h n 1 thì doanh nghi p tài tr cho ho t đ ng kinh doanh c a mình ch y u
20

Thang Long University Library


b ng ngu n v n đi vay và ngu n v n chi m d ng. Ng
thì doanh nghi p ch y u s d ng VCSH.
H s n trên v n ch s h u =

c l i, n u h s này nh h n 1
T ng n
VCSH

H s t ng tài s n trên v n ch s h u: H s này cho th y trong k doanh
nghi p đã có đ c t ng tài s n so v i VCSH là nhi u hay ít. Bên c nh đó nhìn vào h
s này c ng cho bi t tình hình vay n c a doanh nghi p. H s này càng l n thì n vay
c a doanh nghi p càng l n.
H s t ng tƠi s n trên VCSH =

T ng tƠi s n
VCSH

Kh n ng thanh toán lãi vay: H s này cho bi t m t công ty có kh n ng đáp
ng đ

c ngh a v tr n lãi c a nó đ n m c nào. H s thu nh p tr lãi đ nh k càng

cao thì kh n ng thanh toán lãi c a công ty cho các ch n c a mình càng l n. T l
tr lãi th p cho th y m t tình tr ng nguy hi m, suy gi m trong ho t đ ng kinh t có th
làm gi m EBIT xu ng d i m c n lãi mà công ty ph i tr , do đó d n t i m t kh
n ng thanh toán và v n . T s này n u l n h n 1 thì công ty hoàn toàn có kh n ng
tr lãi vay. N u nh h n 1 thì ch ng t ho c công ty đã vay quá nhi u so v i kh n ng
c a mình, ho c công ty kinh doanh kém đ n m c l i nhu n thu đ c không đ tr lãi
vay.
Kh n ng thanh toán lƣi vay =

Lƣi tr

c thu vƠ lƣi vay(EBIT)
Lãi vay

Kh n ng tr n : T s này cho bi t đ chu n b cho m i đ ng tr n g c và lãi,
doanh nghi p có bao nhiêu đ ng có th s d ng đ c. ây là ch tiêu mà các nhà đ u
t vào d án c a doanh nghi p đ c bi t quan tâm. Nói chung đ n th i đi m tr n , n u
t s này l n h n 1 thì có th nói là kh n ng tr n c a công ty là khá t t, v m t lỦ
thuy t h s này càng cao cho th y kh n ng tr n c a doanh nghi p các t t. Tuy
nhiên n u h s này cao quá có th cho th y th c tr ng r ng vi c qu n lỦ và luân
chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p là ch a t t.
T s kh n ng tr n =

L i nhu n tr c thu + Kh u hao + GVHB
N g c + Chi phí lƣi vay

1.2.5.4. Kh n ng sinh l i
ây là nhóm ch tiêu có Ủ ngh a r t quan tr ng vì nó g n li n v i l i ích kinh t
c a nhà đ u t . Giúp đánh giá k t qu ho t đ ng kinh doanh c a m t k và là c n c
đ nhà đ u t đ a ra các quy t đ nh t ng lai.
T su t sinh l i trên doanh thu (ROS): là m t t s tài chính dùng đ theo dõi
tình hình sinh l i c a doanh nghi p ph n ánh quan h gi a l i nhu n ròng dành cho c
đông và doanh thu c a doanh nghi p.
21


T su t sinh l i trên doanh thu (ROS) =

L i nhu n sau thu
Doanh thu

Ch tiêu này cho bi t 1 đ ng doanh thu có bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu hay
l i nhu n chi m bao nhiêu ph n tr m trong doanh thu. T s này mang giá tr d ng
ngh a là công ty kinh doanh có lãi; t s càng l n ngh a là lãi càng l n. T s mang giá
tr âm ngh a là công ty kinh doanh thua l .
Tuy nhiên, t s này ph thu c vào đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành. Vì th ,
khi theo dõi tình hình sinh l i c a công ty, ng i ta so sánh t s này c a công ty v i
t s bình quân c a toàn ngành mà công ty đó tham gia. M t khác, t s này và
s vòng quay tài s n có xu h ng ng c nhau. Do đó, khi đánh giá t s này, ng
phân tích tài chính th ng tìm hi u nó trong s k t h p v i s vòng quay tài s n.

i

T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA): Ch tiêu này cho bi t v i m t đ ng tài
s n c a doanh nghi p t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n tr c thu và lãi vay. Ph n ánh
hi u qu tài s n c a doanh nghi p c ng nh bi t đ c kh n ng qu n lỦ tài s n c a
doanh nghi p có phù h p và đ t hi u qu .
ROA =

L i nhu n ròng
T ng tƠi s n

i v i doanh nghi p có quy mô tài s n l u đ ng quá l n ho c t tr ng v n vay
cao thì t s này th ng khá th p do chi phí lãi vay cao làm gi m l i nhu n. T s này
t ng ch ng t hi u qu s d ng tài s n t t khi doanh nghi p t ng v n ch s h u và
gi m n vay làm gi m chi phí lãi vay nên l i nhu n đ t đ

c cao h n, tuy nhiên t s

này t ng có th do doanh nghi p làm n kh ng hi u qu do doanh nghi p gi m n vay
vì ho t đ ng kinh doanh b thu h p đ ng th i doanh thu l i nhu n gi m nh ng gi m
th p h n t c đ gi m c a t ng tài s n. H s ROA th ng có chênh l ch gi a các
ngành. Nh ng ngành đòi h i ph i đ u t tài s n l n vào dây chuy n s n xu t, kho bãi
nh ngành v n t i, xây d ng, s n xu t…th ng có ROA nh h n so v i các ngành
không c n đ u t nhi u vào tài s n nh d ch v , qu ng cáo, ph n m m,…
T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE): Ch tiêu này cho bi t c m t đ ng
v n ch s thì t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n. T s này ph thu c vào th i v
kinh doanh. Ngoài ra, nó còn ph thu c vào quy mô và m c đ r i ro c a công ty.
so sánh chính xác, c n so sánh t s này c a m t công ty c ph n v i t s bình quân
c a toàn ngành, ho c v i t s c a công ty t ng đ ng trong cùng ngành.
T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE) =

L i nhu n ròng
VCSH

T s này càng cao ch ng t hi u qu s d ng v n t có càng cao, l i nhu n đ
l i càng l n thì quy mô v n t có s ngày càng t ng k t h p v i các ho t đ ng đ u t
thì t su t t tài tr (=VCSH/T ng ngu n v n) s t ng d n, m c đ r i ro cho vay c a
doanh nghi p gi m. Và ng

c l i n u doanh nghi p có t s này th p, kh n ng tích
22

Thang Long University Library


l y kém mà quy mô đ u t m r ng s thì doanh nghi p s dùng ngu n v n vay nhi u
h n s làm t ng t su t n (= ngu n v n n /T ng ngu n v n), t ng r i ro cho vay c a
doanh nghi p. M t doanh nghi p ph i có t s này cao h n lãi su t ti t ki m thì m i
đ c coi là đ t hi u qu . Tuy nhiên, t s này không ph n ánh đúng th c ch t doanh
nghi p n u doanh nghi p ho t đ ng b ng v n vay là ch y u trong khi VCSH l i quá
th p, có th th y m t doanh nghi p nên đ t l gi a ngu n VCSH v i ngu n v n n
là 4 – 6 đ có th đ m b o ho t đ ng kinh doanh t t nh t. N u doanh nghi p đ t đ c
m t t l l i nhu n trên v n h p lỦ có th giúp duy trì tr c t c đ u đ n cho cá c
đ ng, duy trì t l l i nhu n đ l i h p lỦ cho s phát tri n c a doanh nghi p, thu hút
các nhà đ u t .
1.2.6. Phân tích DuPont
Phân tích Dupont là k thu t phân tích chia tách t s ROA và ROE thành t ng
b ph n có liên quan v i nhau đ đánh giá tác đ ng c a t ng b ph n lên k t qu kinh
doanh sau cùng. K thu t này th ng s d ng b i các nhà qu n tr trong n i b công
ty đ có cái nhìn c th và ra quy t đ nh xem nên c i thi n tình hình tài chính b ng
cách nào. Bên c nh đó h n ch c a ph
vào gi thuy t và s li u đ u vào.

ng pháp Dupont đó là ph thu c hoàn toàn

ng th c Dupont th nh t
L i nhu n sau thu
L i nhu n sau thu
Doanh thu
ROA =
=
*
T ng tƠi s n
Doanh thu
T ng tƠi s n
Ph

= ROS * Vòng quay t ng tƠi s n
ng trình này cho th y l i nhu n sau thu trên t ng tài s n ph thu c vào 2

nhân t : thu nh p doanh nghi p trên m t đ ng doanh thu là bao nhiêu, m t đ ng tài
s n thì t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu.. Sau khi phân tích c n xác đ nh ngu n g c
làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p nguyên nhân là do s l ng hàng bán ra không
đ l n đ t o ra l i nhu n ho c l i nhu n thu n trên m i đ ng doanh thu th p.
t ng
ROA có 2 cách đó là t ng ROS ho c vòng quay t ng tài s n. Th nh t, đ t ng ROS
c n ph i t ng l i nhu n ròng b ng cách nâng cao doanh thu và c t gi m chi phí.. Th
hai, đ t ng vòng quay t ng tài s n:c n t ng doanh thu b ng cách nâng cao hi u qu
kinh doanh thông qua vi c s d ng và qu n lỦ t t các tài s n s n có c a mình.
ng th Dupont th hai
L i nhu n sau thu
ROE =
VCSH
=

L i nhu n sau thu
Doanh thu T ng tƠi s n
*
*
Doanh thu
T ng tƠi s n
VCSH

= ROA *

T ng tƠi s n
VCSH
23


= ROS * Vòng quay t ng tƠi s n *

T ng tƠi s n
VCSH

Qua đ ng th c trên có th th y ch tiêu ROE ph thu c vào 3 nhân t đó là t
su t sinh l i trên doanh thu (ROS), vòng quay tài s n và t s t ng tài s n trên VCSH.
gia t ng ROE có 3 cách đó là t ng m t trong 3 y u t trên. Trong khi đó đ t ng t
su t sinh l i trên doanh thu và vòng quay tài s n chính là t ng ROA nh đã phân tích
đ ng th c Dupont th nh t. Nh v y, còn y u t nh h ng đ n ROE chính là t s
t ng tài s n trên VCSH, đ gia t ng t s này doanh nghi p có 2 s l a ch n, th nh t
là doanh nghi p gi m VCSH, th hai doanh nghi p có th nâng cao hi u qu kinh
doanh b ng cách vay n làm t ng ngu n v n đ u t , n u h s vay n cao thì m c r i
ro càng l n nh ng c h i gia t ng ROE càng cao, n u t ng tài s n không có kh n ng
sinh l i đ l n đ bù đ p chi phí s d ng n thì kh n ng sinh l i c a VCSH b gi m
sút vì ph n l i nhu n đ t đ c c a VCSH ph i dùng đ bù đ p s thi u h t c a lãi vay
ph i tr cho ngu n v n n và ng c l i.

24

Thang Long University Library


2CH

NG 2 : TH C TR NG TỊNH HỊNH TÀI CHệNH C A

CÔNG TY GIAO NH N KHO V N NGO I TH

NG

(VIETTRANS)
2.1. Vài nét v Công ty Giao nh n Kho v n Ngo i th

ng ( VIETTRANS)

2.1.1. Gi i thi u v VIETTRANS
Gi i thi u chung
Công ty C ph n Giao nh n Kho v n Ngo i th ng (VIETRANS) tr c đây là
Công ty TNHH MTV Giao nh n Kho v n Ngo i th ng (VIETRANS) chuy n đ i
theo quy t đ nh s 1221/G -BCT ngày 17 tháng 03 n m 2011 c a B Công th ng,
ho t đ ng theo Gi y đ ng kỦ kinh doanh 0100107317 đ ng kỦ l n đ u ngày 12 tháng
08 n m 2010, thay đ i l n 3 ngày 05 tháng 10 n m 2012.
V n đi u l : 268.000.000.000 VN
Tên đ y đ : Công ty C ph n Giao nh n Kho v n Ngo i th ng
Tên giao d ch qu c t : THE FOREIGN TRANDE FREIGHT FORWARDING
AND WAREHOUSING JOINT STOCK COMPANY
Tên vi t t t : VIETRANS
Tr s chính : 15Bis LỦ Nam
i n tho i : 04.38457417

– Ph

ng Hàng Mã – Qu n Hoàn Ki m.

Fax : 04.38455829
Email : vietrans@fpt.vn
Website : http://www.vietrans.com.vn
Công ty Giao nh n kho v n ngo i th ng (VIETRANS) là đ n v giao nh n v n
t i qu c t tr c thu c B Công Th ng . VIETRANS chuyên cung c p các d ch v
giao nh n, v n chuy n, kho v n cho t t c các lo i hàng hoá c a Vi t Nam.
2.1.2. L ch s phát tri n
c thành l p ngày 13/8/1970 v i tr s
không ng ng l n m nh v i nhi u chi nhánh

H i Phòng, Viettrans đ n bây gi
kh p các t nh thành ph trên c n

c.

N m 1975 m chi nhánh thành ph H Chí Minh.
N m 1976 ngoài vi c chuy n tr s chính ra Hà N i, công ty còn thành l p đ

c

các chi nhánh t i à N ng, Quy Nh n, v n phòng đ i di n B n Th y - Ngh An và
Nha Trang.
N m 1987, Viettrans tr thành thành viên c a VCCI (Phòng Th ng m i và
Công nghi p Vi t Nam) và thành viên c a FIATA ( Hi p h i Giao nh n Kho v n Qu c
t ) vào n m 1988.
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×