Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ

CH

NG 1. C ăS

LÝ LU N V HI U QU HO Tă NG S N
XU T KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P

1.1. T ng quan v hi u qu ho tăđ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p

1.1.1. Khái ni m ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p
Kinh doanh là th c hi n m t, m t s hay t t c công đo n c a quá trình đ u t t
s n xu t đ n tiêu th s n ph m ho c cung ng d ch v trên th tr ng nh m m c đích
sinh l i.
Ho t đ ng kinh doanh là nh ng ho t đ ng phù h p n m trong khuôn kh c a
pháp lu t, các t ch c, cá nhân, nh m tho mãn nhu c u c a con ng
cung c p hàng hoá d ch v trên th tr
ki m l i nhu n.

i thông qua vi c

ng, đ ng th i ho t đ ng kinh doanh còn đ tìm


1.1.2. Khái ni m hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p
Hi u qu kinh t là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ s d ng các ngu n
l c s n có c a doanh nghi p c ng nh c a n n kinh t đ th c hi n các m c tiêu đ t ra.
Hi u qu là l i ích t i đa thu đ c trên chi phí t i thi u. Hi u qu kinh doanh là k t
qu đ u ra t i đa trên chi phí đ u vào t i thi u.
Th c ch t khái ni m hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh là bi u hi n m t
ch t l

ng c a các ho t đ ng kinh doanh, ph n ánh trình đ s d ng các ngu n l c

(nguyên v t li u, thi t b , máy móc, lao đ ng và v n) đ đ t đ

c m c tiêu cu i cùng

c a m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p là m c tiêu t i đa hoá l i nhu n.
Phân tích hi u qu ho t đ ng kinh doanh là quá trình nghiên c u đ đánh giá toƠn
b quá trình ho t đ ng kinh doanh t i doanh nghi p nh m làm rõ ch t l ng ho t đ ng
kinh doanh và các ngu n ti m n ng c n khai thác, t đó đ ra các ph ng án vƠ gi i
pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh.

1.1.3.

c đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p

Ho t đ ng kinh doanh có đ c đi m:
 Do m t ch th th c hi n và g i là ch th kinh doanh, ch th kinh doanh có
th là cá nhân, h gia đình, doanh nghi p.
 Kinh doanh ph i g n v i th tr ng. Các ch th kinh doanh có m i quan h
m t thi t v i nhau, đó lƠ quan h v i các b n hàng, v i ch th cung c p đ u
vào, v i khách hàng, v i đ i th c nh tranh, v i NhƠ n c. Các m i quan h
này giúp cho các ch th kinh doanh duy trì ho t đ ng kinh doanh, đ a doanh
nghi p c a mình ngày càng phát tri n.
1


 Kinh doanh ph i có s v n đ ng c a đ ng v n: V n là y u t quy t đ nh cho
công vi c kinh doanh, không có v n thì không th có ho t đ ng kinh doanh.
Ch th kinh doanh s d ng v n đ mua nguyên v t li u, thi t b s n xu t,
thuê lao đ ng…

 M c đích ch y u c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh là l i nhu n.

1.1.4. M i quan h gi a k t qu kinh doanh và hi u qu kinh doanh
K t qu là s tuy t đ i ph n ánh quy mô đ u ra c a ho t đ ng s n xu t kinh
doanh nh l i nhu n, t ng doanh thu, t ng s n ph m, giá tr s n xu t. Hi u qu là s
t ng đ i ph n ánh trình đ s d ng các ngu n l c đ đ t đ c k t qu cao nh t v i
chi phí ngu n l c th p nh t b ra.
V b n ch t, hi u qu và k t qu khác nhau ch k t qu ph n ánh m c đ , quy
mô, là cái mà doanh nghi p đ t đ c sau m i k kinh doanh, có k t qu m i tính đ c
hi u qu . Nh v y, ta dùng k t qu đ tính hi u qu kinh doanh cho t ng k . Hi u qu
và k t qu có m i quan h m t thi t v i nhau nh ng l i có khái ni m khác nhau. Có
th nói, hi u qu là m c tiêu c a quá trình s n xu t kinh doanh, còn k t qu lƠ ph ng
ti n đ đ t đ c m c tiêu đó.
1.2. S c n thi t nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p
Trên th gi i hi n nay, m t đ dân s c a t ng vùng, t ng qu c gia đ u không
ng ng t ng lên. Nhu c u s d ng s n ph m hàng hoá d ch v là ph m trù không có
gi i h n – càng nhi u, cƠng đa d ng, ch t l ng càng t t. Do v y, c a c i đƣ khan
hi m do s h u h n c a các ngu n l c đ u vào nay l i càng tr nên khan hi m. S
khan hi m đòi h i con ng i ph i có s l a ch n kinh t , khi đó con ng i phát tri n
kinh t theo chi u r ng: t ng tr ng k t qu s n xu t trên c s gia t ng các y u t s n xu t.
Cùng v i s phát tri n c a khoa h c k thu t, ngày càng có nhi u ph ng pháp khác
nhau đ t o ra s n ph m d ch v , cho phép cùng nh ng ngu n l c đ u vào nh t đ nh
ng i ta có th t o ra r t nhi u lo i s n ph m khác nhau. S phát tri n kinh t theo
chi u r ng nh ng ch cho s phát tri n kinh t theo chi u sâu: s t ng tr ng k t qu
kinh t c a s n xu t ch y u nh vào vi c c i ti n các y u t s n xu t v m t ch t
l ng, ng d ng các ti n b k thu t m i, công ngh m i, hoàn thi n công tác qu n tr
vƠ c c u kinh t . Nói m t cách khái quát là nh vào vi c nâng cao hi u qu ho t đ ng
s n xu t kinh doanh.
Nh v y, nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh t c lƠ đƣ nơng cao
kh n ng s d ng các ngu n l c có h n trong s n xu t, đ t đ c s l a ch n t i u.
Trong đi u ki n khan hi m các ngu n l c s n xu t thì nâng cao hi u qu s n xu t kinh
doanh lƠ đi u ki n không th không đ t ra đ i v i b t k doanh nghi p nào. Ho t đ ng
2

Thang Long University Library


kinh doanh trong c ch kinh t th tr ng, môi tr ng c nh tranh gay g t, vi c nâng
cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh lƠ đi u ki n t n t i và phát tri n c a doanh
nghi p.
Trong c ch th tr

ng, vi c gi i quy t ba v n đ kinh t : s n xu t cái gì, s n

xu t cho ai và s n xu t nh th nƠo đ c quy t đ nh theo quan h cung c u, giá c th
tr ng, c nh tranh và h p tác, doanh nghi p ph i t đ a ra chi n l c kinh doanh và
ch u trách nhi m v i k t qu kinh doanh c a mình. Lúc này m c tiêu l i nhu n tr
thành m c tiêu quan tr ng mang tính ch t quy t đ nh. Trong đi u ki n khan hi m các
ngu n l c thì vi c nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh là t t y u đ i v i
m i doanh nghi p. M c khác, doanh nghi p còn ch u s c nh tranh kh c li t t đ i
th . Môi tr ng c nh tranh này ngày càng gay g t, trong đó có nhi u doanh nghi p tr
v ng, phát tri n s n xu t, nh ng c ng có không ít doanh nghi p đƣ thua l , ph i gi i
th , phá s n.
có th tr l i trong n n kinh t hi n nay, các doanh nghi p luôn ph i
nâng cao ch t l ng hàng hoá, gi m chi phí s n xu t, t o l p uy tín… nh m t i m c
tiêu t i đa hoá l i nhu n. Do v y, đ t hi u qu kinh doanh và nâng cao hi u qu kinh
doanh luôn là v n đ đ c quan tâm c a doanh nghi p, tr thƠnh đi u ki n s ng còn
đ doanh nghi p có th t n t i và phát tri n trong n n kinh t th tr ng.
1.3. Các ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p

1.3.1. Nhóm ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i
T su t l i nhu n trên doanh thu:

T su t l i nhu n trên doanh thu (ROS) là t l gi a s l i nhu n ròng chia cho
doanh thu thu n. Ch tiêu này ph n ánh c m t đ ng doanh thu trong k phân tích thì
có bao nhiêu đ ng v l i nhu n ròng. Nhìn chung ch tiêu này càng cao thì hi u qu
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p càng cao. Tuy nhiên không ph i lúc nào giá tr
cao c ng t t vì t su t này cao do giá thành s n ph m gi m thì t t nh ng n u cao do
giá bán t ng lên trong tr ng h p c nh tranh không đ i thì không t t vì tính c nh tranh
c a doanh nghi p s b gi m d n đ n vi c tiêu th gi m, t đó lƠm cho doanh thu vƠ
l i nhu n c ng gi m theo. Vì v y, đ đánh giá ch tiêu nƠy đ c chính xác thì ph i đ t
nó trong m t ngành c th và so sánh v i n m tr c c ng nh ch tiêu c a ngành.

3


T su t l i nhu n trên tài s n:
T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA) là m t ch s th hi n t

ng quan gi a

m c sinh l i c a doanh nghi p v i tài s n c a nó. ROA s cho ta bi t hi u qu c a
doanh nghi p trong vi c s d ng tài s n đ ki m l i. ROA đ c tính b ng cách chia
l i nhu n ròng hƠng n m cho t ng tài s n. Công th c tính nh sau:
ăT ăsu tă iănhu năt ênăt ngăTƠiăs n

L iănhu nă ng
T ngăTƠiăs n

Ch tiêu này cho bi t trong m t k phơn tích 1 đ ng tài s n s t o ra bao nhiêu
đ ng l i nhu n ròng. Ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu s d ng tài s n càng t t.
ó lƠ nhơn t giúp nhà qu n tr đ u t theo chi u r ng nh xơy nhƠ x ng, mua thêm
máy móc thi t b . M t công ty đ u t ít vƠo tƠi s n nh ng thu đ

c l i nhu n cao s t t

h n so v i công ty đ u t nhi u vào tài s n mà l i nhu n thu đ c l i th p. H s ROA
c ng có s chênh l ch gi a các ngành. Nh ng ngƠnh đòi h i ph i có đ u t tƠi s n l n
vào dây chuy n s n xu t, máy móc thi t b , công ngh nh các ngƠnh v n t i, xây
d ng, s n xu t,… th ng có ROA nh h n so v i các ngành không c n ph i đ u t
nhi u vào tài s n nh nh ng ngành d ch v , qu ng cáo,…
T su t l i nhu n trên v n ch s h u:
T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE) là t l gi a l i nhu n ròng so v i
v n ch s h u bình quân. Ch tiêu này cho bi t kh n ng sinh l i c a v n ch s h u.

Ch tiêu này cho bi t trong m t k phơn tích 1 đ ng v n ch s h u t o ra bao
nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng cao càng ch ng t hi u qu s d ng v n ch
s h u t t, góp ph n nâng cao kh n ng đ u t c a doanh nghi p. Thông th ng ROE
càng cao ch ng t công ty s d ng hi u qu đ ng v n ch s h u, có ngh a lƠ công ty
đƣ cơn đ i m t cách hài hoà gi a v n c đông v i v n đi vay đ khai thác l i th c nh
tranh c a mình trong quá trình huy đ ng v n, m r ng quy mô kinh doanh.
Các nhƠ đ u t th ng quan tơm đ n ch tiêu hi u qu s d ng v n ch s h u vì
h quan tơm đ n kh n ng thu đ c l i nhu n t đ ng v n mà h b ra đ đ u t . H n
n a ch tiêu nƠy c ng giúp các nhƠ qu n tr t ng c

ng ki m soát và b o toàn v n góp

cho doanh nghi p, đ doanh nghi p có th phát tri n b n v ng, khi phân tích hi u qu
s d ng v n ch s h u, các nhƠ phơn tích th ng s d ng ch tiêu ROE.
phân tích các nhân t nh h
s d ng mô hình Dupont d i đơy:

ng đ n t su t sinh l i trên v n ch s h u, ta

4

Thang Long University Library


Mô hình Dupont trên còn có th ti p t c đ

c tri n khai thành:

Hay ROE = T su t doanh l i × Hi u su t s d ng t ng tài s n ×

năb y tài chính

Trên c s 3 y u t trên, doanh nghi p có th áp d ng m t s bi n pháp t ng
ROE nh sau:
+ Gia t ng kh n ng c nh tranh nh m nơng cao doanh thu, đ ng th i ti t
gi m chi phí nh m t ng l i nhu n ròng.
+ Nâng cao hi u qu kinh doanh b ng cách s d ng có hi u qu h n các tƠi
s n s n có nh m nâng cao vòng quay tài s n. Hay nói cách khác là t o ra
doanh thu cao h n t nh ng tài s n s n có.
+ Có th nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh b ng cách nâng
cao đòn b y tài chính, t c là vay thêm v n đ đ u t . N u m c l i nhu n
trên t ng tài s n c a doanh nghi p cao h n m c lãi su t cho vay thì vi c đi
vay đ đ u t nƠy lƠ có hi u qu .
Sau khi s d ng mô hình Dupont, ta nên phân tích và ti n hành so sánh ch tiêu
ROE c a doanh nghi p qua các n m. Sau đó phơn tích s t ng tr ng hay t t gi m c a
ch s này là do y u t nào trong 3 y u t k trên, t đó đ a ra nh n đ nh và d đoán
xu h ng c a ROE trong các n m sau.

1.3.2. Nhóm ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán
Kh n ngăthanhătoánăng n h n:
h ăn ngăthanhătoánăng năh n

T ngăTƠiăs năng năh n
T ngăN ăng năh n

Kh n ng thanh toán ng n h n cho bi t kh n ng hoƠn tr các kho n n ng n h n
c a doanh nghi p b ng tài s n ng n h n hi n có.
H s này càng l n thì kh n ng hoƠn tr n ng n h n càng t t. Ng c l i, h s
này nh h n gi i h n cho phép s c nh báo kh n ng thanh toán các kho n n ng n
h n c a doanh nghi p g p khó kh n, ti m n không tr đ

c n đúng h n.

Kh n ngăthanhătoánănhanh:
h ăn ngăthanhătoánănhanhă ă

T ngăTƠiăs năng năh n HƠngăt nă ho
T ngăN ăng năh n

H s này ph n ánh kh n ng thanh toán các kho n n ng n h n c a doanh
nghi p b ng tài s n ng n h n khác ngoài hàng t n kho. Ch s này cho bi t kh n ng
huy đ ng các ngu n v n b ng ti n hay các ch ng khoán ng n h n có kh n ng chuy n
đ i thành ti n m t đ tr n vay ng n h n trong th i gian ng n. H s càng l n thì kh
5


n ng hoƠn tr n ng n h n càng t t. Ng c l i, h s này nh h n gi i h n cho phép
cho th y trong tr ng h p r i ro b t ng , kh n ng tr n ngay các kho n n ng n h n th p.
Kh n ngăthanhătoánăt c th i:
h ăn ngăthanhătoánăt căth i

Ti năvƠăcácă ho năt

ngăđ

ngăti n

T ngăN ăng năh n

Ch s thanh toán t c th i cho bi t bao nhiêu ti n m t và các kho n t ng đ ng
ti n (ví d nh ch ng khoán kh m i) c a doanh nghi p có th đáp ng các ngh a v
thanh toán n ng n h n. Nói cách khác, c m t đ ng n ng n h n thì có bao nhiêu
đ ng ti n m t và các kho n t ng đ ng ti n đ m b o chi tr .
Ch s này có giá tr b ng bao nhiêu là t i u còn ph thu c vào ngành ngh kinh
doanh c a doanh nghi p, quy mô c a doanh nghi p c ng nh th i gian đánh giá. Có
r t ít doanh nghi p có s ti n m t và các kho n t ng đ ng ti n đ đ đáp ng toàn
b các kho n n ng n h n. Do đó ch s thanh toán t c th i ít khi l n h n hay b ng 1.

1.3.3. Nhóm ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng tài s n
1.3.3.1. Phân tích hi u qu s d ng t ng tài s n
Hi u su t s d ng t ng tài s n (s vòng quay t ng tài s n)

Ch tiêu này cho bi t trong m t k phân tích, các tài s n quay đ

c bao nhiêu

vòng hay 1 đ ng tài s n t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n. Ch tiêu này
càng cao ch ng t các tài s n v n đ ng nhanh, góp ph n t ng doanh thu vƠ lƠ đi u ki n
đ nâng cao l i nhu n cho doanh nghi p. N u ch tiêu này th p ch ng t tài s n v n
đ ng ch m, có th do hàng t n kho, s n ph m d dang nhi u, có th do tài s n c đ nh
ch a ho t đ ng h t công su t làm cho doanh thu c a doanh nghi p gi m. Tuy nhiên
c n l u ý khi phơn tích ch tiêu này là c n xem xét đ c đi m ngành ngh kinh doanh và
đ c đ m tài s n c a doanh nghi p, đ có th k t lu n chính xác vƠ đ a ra bi n pháp
h p lý đ t ng t c đ vòng quay c a tài s n.
Su t hao phí c a tài s n so v i doanh thu thu n
Kh n ng t o ra doanh thu thu n c a tài s n là m t ch tiêu c b n đ d ki n v n
đ u t khi doanh nghi p mu n m t m c doanh thu thu n nh d ki n. Ch tiêu này
đ c xác đ nh nh sau:

6

Thang Long University Library


Ch tiêu này cho bi t trong k doanh nghi p c n bao nhiêu đ ng tài s n đ t o ra
m t đ ng doanh thu thu n. Ch tiêu này càng th p ch ng t hi u qu s d ng tài s n
càng t t, góp ph n ti t ki m tài s n và nâng cao doanh thu thu n trong k .
Su t hao phí c a tài s n so v i l i nhu n:
Ch tiêu này ph n ánh kh n ng t o ra l i nhu n sau thu c a các tài s n mà
doanh nghi p đang s d ng cho ho t đ ng kinh doanh.

Ch tiêu này cho bi t trong k đ t o ra m t đ ng l i nhu n sau thu doanh
nghi p c n bao nhiêu đ ng tài s n. Ch tiêu này càng th p, hi u qu s d ng tài s n
càng cao và càng h p d n các nhƠ đ u t .
1.3.3.2. Phân tích hi u qu s d ng TSNH
 Các ch tiêu đánh giá chung v TSNH
Hi u su t s d ng tài s n ng n h n (s vòng quay c a TSNH)

Ch tiêu này cho bi t m t đ ng v n b ra đ u t cho tƠi s n ng n h n trong m t
k đem l i bao nhiêu đ n v doanh thu thu n. Ch tiêu này th hi n s v n đ ng c a
TSNH trong k . Ch tiêu càng cao càng ch ng t TSNH v n đ ng nhanh, hi u su t s
d ng tài s n ng n h n cao, t đó góp ph n t o ra doanh thu thu n cƠng cao vƠ lƠ c s
đ t ng l i nhu n c a doanh nghi p.
Th i gian m t vòng quay c a TSNH:

Ch tiêu này cho bi t m i vòng quay c a TSNH m t bao nhiêu ngày. Ch tiêu này
càng th p ch ng t TSNH v n đ ng nhanh, góp ph n nâng cao doanh thu và l i nhu n
cho doanh nghi p.
Su t hao phí c a TSNH so v i doanh thu:
Ch tiêu này cho bi t đ có m t đ ng doanh thu thì doanh nghi p c n ph i b ra
bao nhiêu đ ng TSNH. ó chính lƠ c n c đ đ u t TSNH cho thích h p. Ch tiêu
này càng th p ch ng t hi u qu s d ng TSNH càng cao.

7


Su t hao phí c a TSNH so v i l i nhu n sau thu :
Ch tiêu này cho bi t đ có m t đ ng l i nhu n sau thu thì c n bao nhiêu đ ng
TSNH. Su t hao phí c a TSNH so v i l i nhu n sau thu càng th p ch ng t hi u qu
s d ng TSNH cƠng cao. ơy còn lƠ c n c đ doanh nghi p d toán nhu c u v
TSNH khi mu n có m c đ l i nhu n mong mu n.

T su t sinh l i c a TSNH:

Ch tiêu này cho bi t m i đ n v TSNH có trong k đem l i bao nhiêu đ ng l i
nhu n sau thu . Ch tiêu này càng cao, hi u qu s d ng TSNH càng t t, góp ph n
nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh cho doanh nghi p. ơy c ng lƠ c n
c đ các doanh nghi p d toán nhu c u v TSNH khi mu n có m c đ l i nhu n sau
thu nh mong mu n.
 Các ch tiêu đánh giá hƠng t n kho
Vòng quay hàng t n kho:
H s vòng quay hàng t n kho th hi n kh n ng qu n tr hàng t n kho. Vòng
quay hàng t n kho là s l n mà hàng t n kho bình quân luân chuy n trong k . Ch s
nƠy đ c xác đ nh b ng giá v n hàng bán chia cho bình quân hàng t n kho.

H s vòng quay hàng t n kho th ng đ c so sánh qua các n m đ đánh giá
n ng l c qu n tr hàng t n kho là t t hay không t t. Ch s này càng cao càng cho th y
doanh nghi p bán hàng nhanh, hàng t n kho không b
đ ng. Tuy nhiên đơy không
h n là d u hi u t t. N u nhu c u th tr ng t ng đ t ng t mà doanh nghi p không có
hàng t n kho đ cung c p thì r t có kh n ng doanh nghi p s b m t khách hàng vào
tay đ i th c nh tranh. H n n a, d tr nguyên v t li u đ u vƠo không đ c ng có th
khi n cho dây chuy n s n xu t b ng ng tr . Vì v y, h s quay vòng hàng t n kho c n
ph i đ l n đ đáp ng đ

c nhu c u c a khách hƠng c ng nh c a th tr

ng.

Th i gian quay vòng hàng t n kho:
Ch tiêu này cho bi t s ngày c n thi t đ hàng t n kho quay đ c m t vòng. Ch
tiêu vòng quay hàng t n kho và th i gian vòng quay hàng t n kho có quan h t l
ngh ch v i nhau. S vòng quay càng l n thì th i gian quay vòng hàng t n kho càng
nh vƠ ng c l i.
8

Thang Long University Library


 Các ch tiêu đánh giá v tình hình các kho n ph i thu
S vòng quay các kho n ph i thu:

Ch tiêu này cho bi t kh n ng thu n c a doanh nghi p trong k phân tích,
doanh nghi p đƣ thu đ c bao nhiêu n và s n còn t n đ ng ch a đ c thu là bao
nhiêu. T s này càng l n ch ng t t c đ thu h i các kho n ph i thu cao. Quan sát s
vòng quay kho n ph i thu s cho bi t chính sách bán hàng tr ch m c a doanh nghi p,
hay tình hình thu h i n c a doanh nghi p.
K thu ti n bình quân:
K thu ti n bình quân cho th y kho ng th i gian trung bình c n thi t đ m t
doanh nghi p thu h i các kho n n t khách hàng.
Xem xét xu h ng c a chu k này qua các th i k c a doanh nghi p là có hi u
qu nh t trong vi c đánh giá n ng l c c a doanh nghi p trong vi c qu n lý công n .

1.3.3.3. Phân tích hi u qu s d ng tài s n dài h n
 Các ch tiêu đánh giá chung v TSDH
Hi u su t s d ng tài s n dài h n (s vòng quay c a TSDH)
Hi uăsu tăs ăd ngăTS H ă

oanhăthuăthu n
TS H

Ch tiêu này cho bi t m t đ ng v n b ra đ u t cho tƠi s n dài h n trong m t k
đem l i bao nhiêu đ n v doanh thu thu n. Ch tiêu này th hi n s v n đ ng c a
TSDH trong k . H s càng cao càng ch ng t TSDH đ c s d ng có hi u qu , t đó
góp ph n t o ra doanh thu thu n cƠng cao vƠ lƠ c s đ t ng l i nhu n c a doanh
nghi p.
Th i gian m t vòng quay c a TSDH

Ch tiêu này cho bi t m i vòng quay c a TSDH m t bao nhiêu ngày. Ch tiêu này
càng th p ch ng t TSDH v n đ ng nhanh, t o ra đ c m c doanh thu và l i nhu n
cao cho doanh nghi p.
9


Su t hao phí c a TSDH so v i doanh thu:
Ch tiêu này cho bi t đ có m t đ ng doanh thu thì doanh nghi p ph i b ra bao
nhiêu đ ng TSDH. ó chính lƠ c n c đ đ u t TSDH cho thích h p. Ch tiêu này
càng th p ch ng t hi u qu s d ng TSDH càng cao.

Su t hao phí c a TSDH so v i l i nhu n sau thu :
Ch tiêu này cho bi t đ có m t đ ng l i nhu n sau thu thì c n bao nhiêu đ ng
TSDH. Ch tiêu này càng th p ch ng t hi u qu s d ng TSDH cƠng cao. ơy lƠ c n
c đ các doanh nghi p d toán nhu c u v tài s n dài h n khi mu n có m c đ l i
nhu n mong mu n.

T su t sinh l i c a TSDH
Ch tiêu này cho bi t m i đ n v TSDH có trong k đem l i bao nhiêu đ ng l i
nhu n sau thu . Ch tiêu này càng cao hi u qu s d ng TSDH càng t t, góp ph n
nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh cho doanh nghi p.

 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng TSC :
S c s n xu t c aăTSC

Trong đó:
+ S c s n xu t c a TSC

lƠ m t trong nh ng ch s tƠi chính đánh giá khái

quát hi u qu s d ng tài s n, đơy lƠ TSC c a doanh nghi p.
+ Nguyên giá TSC s d ng bình quân trong k là bình quân s h c c a
nguyên giá TSC có đ u k và cu i k .
+ Doanh thu thu n c a doanh nghi p có ý ngh a r t l n đ i v i toàn b ho t
đ ng c a doanh nghi p. Nó là ngu n đ doanh nghi p trang tr i các chi
phí, th c hi n tái s n xu t c ng nh ngh a v đ i v i NhƠ n c.
Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng nguyên giá bình quơn TSC dùng vƠo ho t đ ng
s n xu t kinh doanh trong k đem l i bao nhiêu đ ng doanh thu thu n. Ch tiêu này
càng cao ch ng t hi u qu s d ng tài s n c đ nh càng t t. Do đó, đ nâng cao ch
tiêu nƠy, đ ng th i v i vi c t ng l ng s n ph m bán ra, doanh nghi p ph i gi m tuy t
đ i nh ng TSC d th a, không c n dùng vào s n xu t, đ m b o t l cơn đ i gi a
10

Thang Long University Library


TSC tích c c và không tích c c, phát huy khai thác t i đa n ng l c s n xu t hi n có
c a TSC .
Su t hao phí c aăTSC ăsoăv i doanh thu thu n:

Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p mu n có m t đ ng doanh thu trong k thì c n
bao nhiêu đ ng giá tr TSC cho phù h p nh m đ t đ c doanh thu nh mong mu n.
T su t sinh l i c aăTSC :

Ch tiêu này cho bi t c m t đ n v TSC
doanh thì t o ra đ

tham gia vƠo quá trình s n xu t kinh

c bao nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng l n càng t t, t c là

kh n ng sinh l i càng cao, hi u qu s d ng TSC
ng c l i.

c a doanh nghi p càng cao và

1.3.4. Nhóm ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n
1.3.4.1. Phân tích hi u qu s d ng v n nói chung
Hi u su t s d ng v n (vòng quay toàn b v n trong k )

Ch tiêu này ph n ánh v n c a doanh nghi p trong m t k quay đ c bao nhiêu
vòng. Qua ch tiêu này có th đánh giá đ c kh n ng s d ng v n c a doanh nghi p
th hi n qua doanh thu thu n đ c sinh ra t ngu n v n mà doanh nghi p đƣ đ u t .
Vòng quay càng l n thì hi u qu càng cao.
Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng v n s n xu t t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i
nhu n sau thu trong k . Ch tiêu này càng cao càng t t, đi u đó cho th y c m t đ ng
v n s n xu t b ra, ta thu v đ c l i nhu n cao h n.
H s n trên v n ch s h u:

H s n trên v n CSH là ch s ph n ánh quy mô tài chính c a công ty. Nó cho
bi t v t l gi a 2 ngu n v n c b n (n và v n CSH) mà doanh nghi p s d ng đ
chi tr cho ho t đ ng c a mình. Trong đó t ng n bao g m n ng n h n và n dài h n,
v n CSH g m c ph n thông th ng, c ph n u đƣi, các kho n lãi ph i tr và n
ròng. Thông th ng n u h s này l n h n 1 ngh a lƠ tƠi s n c a doanh nghi p đ c
tài tr ch y u b i các kho n n , còn ng c l i thì tài s n c a doanh nghi p đ c tài
11


tr ch y u b i ngu n v n ch s h u. H s này càng nh ngh a lƠ n ph i tr chi m
t l nh h n so v i t ng tài s n hay t ng ngu n v n thì doanh nghi p ít g p khó kh n
h n trong tƠi chính. T l này càng l n thì kh n ng g p khó kh n trong vi c tr n
ho c phá s n c a doanh nghi p càng l n.
1.3.4.2. Phân tích hi u qu s d ng v n vay

Kh n ng thanh toán lƣi vay cƠng cao thì kh n ng thanh toán lƣi c a doanh
nghi p cho các ch n c a mình càng l n. ây là m t h s quan tr ng trong các ch
s v c c u v n. Nó giúp đánh giá c u trúc v n c a doanh nghi p có t i u hay
không. Ch tiêu này ph n ánh đ an toàn, kh n ng thanh toán ti n vay c a doanh
nghi p. Ch tiêu này càng cao kh n ng sinh l i c a v n vay càng t t. ó c ng lƠ đi u
h p d n s chú ý c a các t ch c tín d ng đ đ u t vƠo các ho t đ ng kinh doanh c a
doanh nghi p.
T su t sinh l i trên ti n vay:

Ch tiêu này cho bi t trong k khi doanh nghi p s d ng 1 đ ng ti n vay thì t o
ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng cao ch ng t hi u qu kinh doanh t t.
ó lƠ nhơn t h p d n nhà qu n tr đ a ra quy t đ nh vay ti n đ u t vƠo ho t đ ng s n
xu t kinh doanh, c ng nh các t ch c tín d ng có ý đ nh đ u t vƠo doanh nghi p.

1.3.5. Nhóm ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng chi phí
1.3.5.1. T ng chi phí
Hi u su t s d ng chi phí:

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng chi phí cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong
k thu l i đ

c bao nhiêu đ ng doanh thu. Ch tiêu này càng cao càng có l i vì nó th

hi n m i đ ng chi phí doanh nghi p b ra đ ho t đ ng s n xu t kinh doanh mang l i
hi u qu t t.
T su t sinh l i c a chi phí:

12

Thang Long University Library


Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng chi phí c a doanh nghi p b ra s thu l i đ c
bao nhi u đ ng l i nhu n sau thu . Ch tiêu này càng cao càng cho th y vi c s d ng
có hi u qu chi phí c a doanh nghi p vƠ ng

c l i.

Khi phân tích các ch tiêu trên ta c n ph i d a vào b ng k t qu ho t đ ng s n
xu t kinh doanh và b ng cơn đ i k toán. Trên c s đó m i có th đánh giá đ c m i
quan h gi a các ch tiêu ph n ánh quy mô s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. M t
khác ta c ng s nghiên c u đ c s bi n đ ng c a các ch tiêu trong k v a qua so
sánh v i k tr c đ c l y làm k g c. i u nƠy giúp ta đánh giá đ
c ng nh tri n v ng c a t ng doanh nghi p so v i n n kinh t .

c th c tr ng

1.3.5.2. Giá v n hàng bán
Giá v n hàng bán là giá th c t xu t kho c a s s n ph m, ho c giá thành th c t ,
d ch v hoƠn thƠnh vƠ đ c xác đ nh là tiêu th c ng nh các kho n khác đ c tính
vào giá v n đ xác đ nh k t qu kinh doanh trong k . Ngoài ra, giá v n hàng bán còn
bao g m kho n d phòng gi m giá hàng t n kho đƣ l p thêm trong k , các kho n hao
h t, m t mát hàng t n kho sau khi tr đi ph n đƣ ho c có th thu h i đ c, và chi phí
s n xu t chung không đ c phân b vào chi phí s n xu t.

Ch tiêu này ph n ánh c m t đ ng giá v n hàng bán s t o ra đ c bao nhiêu
đ ng l i nhu n g p. Ch tiêu này càng cao thì ch ng t ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p càng hi u qu .
Giá v n hàng bán là giá tr ph n ánh l

ng hƠng hoá đƣ bán đ

c c a m t doanh

nghi p trong m t kho ng th i gian, nó ph n ánh đ c m c tiêu th hƠng hoá c ng nh
tham gia xác đ nh đ c l i nhu n c a doanh nghi p trong m t chu k kinh doanh.
có th hi u rõ h n giá v n hƠng bán đƣ thay đ i nh th nào, nó chi m t
tr ng bao nhiêu trong t ng doanh thu hƠng bán c ng nh hi u qu qu n lý doanh
nghi p trong vi c c t gi m chi phí, ta s xem xét s bi n đ ng c a giá v n hàng bán
qua các n m d a trên s li u trong báo cáo k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Tuy nhiên, c ng có th th y m t h n ch v s li u giá bán c ng nh chi phí trên m i
đ n v s n ph m nên ch có th phân tích nh ng xu h ng chung mà không th đi phơn
tích c th h n nh ng bi n đ i c ng nh xu h ng c a t ng thành ph n trong giá v n
hàng bán.

13


1.3.5.4. Chi phí qu n lý kinh doanh
Trong chi phí qu n lý kinh doanh th

ng đ

c chia ra 2 lo i chi phí:

 Chi phí bán hàng: là chi phí bi u hi n b ng ti n c a toàn b hao phí lao đ ng
s ng vƠ lao đ ng v t hoá liên quan tr c ti p đ n khâu b o qu n tiêu th hàng
hoá, thành ph m, d ch v mà doanh nghi p ph i chi tr trong m t th i k nh t
đ nh. Chi phí bán hƠng đ c bù đ p b i doanh thu trong k và là m t b ph n
chi phí quan tr ng trong chi phí kinh doanh c a doanh nghi p.
 Chi phí qu n lý doanh nghi p: là chi phí bi u hi n b ng ti n c a các hao phí
lao đ ng s ng vƠ lao đ ng v t hoá mà doanh nghi p b ra đ th c hi n công
tác qu n lý bao g m: qu n lý kinh doanh, qu n lý hành chính và qu n lý khác.
Xét v m t b n ch t, đó lƠ nh ng chi phí ph c v gián ti p cho quá trình s n
xu t kinh doanh. Nó b o đ m cho quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p đ c ti n hành m t cách bình th ng. ơy lƠ nh ng chi phí
t

ng đ i n đ nh.

Ch tiêu này ph n ánh c m t đ ng chi phí qu n lý kinh doanh t o ra đ c bao
nhiêu đ ng l i nhu n thu n. Ch tiêu này càng cao cho th y ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p càng t t.
Trong th c t , khi lo i chi phí này t ng s d n đ n l i nhu n gi m. Do đó m c
tiêu c a công tác qu n lý chi phí qu n lý kinh doanh là h n ch t i m c th p nh t các
kho n chi phí b t h p lý, nơng cao đ c hi u qu kinh doanh mà v n đ m b o ph c v
công tác qu n lý. Vì v y vi c phân tích hi u qu s d ng chi phí qu n lý kinh doanh là
m t n i dung quan tr ng, đ ng th i c ng lƠ bi n pháp c n thi t đ nâng cao hi u qu
kinh doanh. T đó có th th y đ c vi c s d ng các chi phí nƠy đƣ phù h p v i tình
hình kinh doanh c a doanh nghi p c ng nh các nguyên t c qu n lý kinh t tài chính
hay ch a, nh ng h n ch còn t n t i trong vi c qu n lý và s d ng chi phí, đ xác đ nh
đ

c ph

ng h

ng, bi n pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng chi phí.

1.4. Các nhân t nhă h
doanh nghi p

ng t i hi u qu ho tă đ ng s n xu t kinh doanh c a

1.4.1. Các nhân t bên ngoài
1.4.1.1. Môi tr

ng pháp lý

Môi tr ng pháp lý bao g m lu t, v n b n d i lu t, quy trình, quy ph m k
thu t s n xu t… T t c các quy ph m k thu t s n xu t kinh doanh đ u tác đ ng tr c
ti p đ n hi u qu và k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. ó là
14

Thang Long University Library


nh ng quy đ nh c a Nhà n c v nh ng th t c, v n đ có liên quan đ n ph m vi ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, đòi h i m i doanh nghi p khi tham gia
vƠo môi tr ng kinh doanh c n ph i nghiên c u, tìm hi u và ch p hành đúng theo
nh ng quy đ nh đó.
Môi tr ng pháp lý t o môi tr ng ho t đ ng cho doanh nghi p. M t môi tr ng
pháp lý lành m nh s t o đi u ki n cho doanh nghi p ti n hành thu n l i các ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a mình, l i v a đi u ch nh các ho t đ ng kinh t v mô theo
h ng chú tr ng đ n các thành viên khác trong xã h i, quan tơm đ n các m c tiêu khác
ngoài m c tiêu l i nhu n. NgoƠi ra các chính sách liên quan đ n các hình th c thu ,
cách tính, thu thu có nh h
c a doanh nghi p.
Môi tr

ng r t l n đ n hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh

ng pháp lý t o s bình đ ng trong m i lo i hình kinh doanh, m i doanh

nghi p có quy n vƠ ngh a v nh nhau trong ph m vi ho t đ ng c a mình. Trong n n
kinh t th tr ng m c a h i nh p không th tránh kh i hi n t ng nh ng doanh
nghi p l n có kh n ng c nh tranh s thâu tóm nh ng doanh nghi p nh . NhƠ n c
đ ng ra b o v quy n l i cho các doanh nghi p nh có th duy trì ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a mình vƠ đi u ch nh các l nh v c s n xu t cho phù h p v i c ch ,
đ

ng l i kinh t chung cho toàn xã h i.

h

Tính công b ng và nghiêm minh c a lu t pháp b t k m c đ nƠo đ u có nh
ng đ n hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. N u môi tr ng

kinh doanh mà m i thƠnh viên đ u tuân th pháp lu t thì hi u qu t ng th s l n h n.
Ng c l i, nhi u doanh nghi p s ti n hành nh ng ho t đ ng kinh doanh b t chính,
s n xu t hàng gi , tr n l u thu , gian l n th
môi tr ng làm h i t i xã h i.
1.4.1.2. Môi tr

ng m i, vi ph m các quy đ nh v b o v

ng chính tr , v n hoá – xã h i

Hình th c, th ch đ

ng l i chính tr c a

ng vƠ NhƠ n

c quy t đ nh các

chính sách, đ ng l i kinh t chung, t đó quy t đ nh các l nh v c, lo i hình ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. Môi tr ng chính tr n đ nh s có tác d ng
thu hút các hình th c đ u t n

c ngoài liên doanh, liên k t t o thêm đ

c ngu n v n

l n cho doanh nghi p m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình. Ng c l i,
n u môi tr ng chính tr r i ren, thi u n đ nh thì không nh ng ho t đ ng h p tác s n
xu t kinh doanh v i các doanh nghi p n c ngoài h u nh lƠ không có mà ngay c
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong n c c ng g p nhi u b t n.
Môi tr ng v n hoá – xã h i bao g m các nhân t đi u ki n xã h i, phong t c t p
quán, trình đ , l i s ng c a ng i dơn… ơy lƠ nh ng y u t r t g n g i vƠ có nh
h ng tr c ti p hay gián ti p đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
15


Doanh nghi p ch có th duy trì đ c l i nhu n khi s n ph m làm ra phù h p v i nhu
c u, th hi u khách hàng, phù h p v i l i s ng c a ng i dơn n i ti n hành ho t đ ng
s n xu t kinh doanh. Mà nh ng y u t này do các nhân t thu c môi tr
xã h i quy đ nh.
1.4.1.3. Môi tr

ng v n hoá –

ng kinh t

Môi tr ng kinh t là m t nhân t bên ngoƠi tác đ ng r t l n đ n hi u qu s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p. T ng tr ng kinh t qu c dân, chính sách kinh t
c a Chính ph , t c đ t ng tr ng, ch t l ng c a s t ng tr ng hƠng n m c a n n
kinh t , t l l m phát, th t nghi p, cán cơn th ng m i… luôn lƠ nh ng nhân t tác
đ ng tr c ti p đ n các quy t đ nh cung c u và t đó tác đ ng tr c ti p đ n k t qu và
hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a t ng doanh nghi p.
Môi tr ng kinh t còn là ti n đ đ NhƠ n c xây d ng các chính sách kinh t v
mô nh chính sách tƠi chính, các chính sách u đƣi v i các doanh nghi p, các ho t
đ ng đ u t … nh h ng r t c th đ n k ho ch s n xu t kinh doanh và k t qu s n
xu t kinh doanh c a m i doanh nghi p.
Ngoài ra, tình hình kinh doanh hay s xu t hi n thêm c a các đ i th c nh tranh
c ng bu c các doanh nghi p c n quan tơm đ n các chi n l c kinh doanh c a mình.
M t môi tr ng c nh tranh lành m nh s thúc đ y các doanh nghi p cùng phát tri n,
cùng h ng t i m c tiêu hi u qu s n xu t kinh doanh c a mình. T o đi u ki n đ các
c quan qu n lý kinh t nhƠ n c làm t t công tác d báo đi u ti t đúng đ n các ho t
đ ng và có các chính sách mang l i hi u qu kinh t cho các doanh nghi p.
1.4.1.4. Môi tr

ng thông tin

Trong n n kinh t tr tr ng, cu c cách m ng v thông tin đang di n ra m nh m
bên c nh cu c cách m ng khoa h c k thu t.
làm b t k m t khâu nào trong quá
trình s n xu t kinh doanh c n ph i có thông tin, vì thông tin bao trùm lên các l nh v c,
thông tin đ đi u tra khai thác th tr ng cho ra s n ph m m i, thông tin v k thu t
s n xu t, thông tin v th tr ng tiêu th s n ph m, thông tin v các đ i th c nh tranh,
thông tin v kinh nghi m thành công hay nguyên nhân th t b i c a các doanh nghi p
đi tr c. Doanh nghi p mu n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình có hi u qu thì
ph i có m t h th ng thông tin đ y đ , k p th i, chính xác. NgƠy nay thông tin đ
coi lƠ đ i t ng kinh doanh, n n kinh t th tr ng là n n kinh t thông tin hoá.

c

Bi t khai thác và s d ng thông tin m t cách h p lý, hi u qu thì vi c thành công
trong kinh doanh là r t cao, đem l i th ng l i trong c nh tranh, giúp doanh nghi p xác
đ nh ph ng h ng kinh doanh, t n d ng đ c th i c h p lý, mang l i k t qu kinh
doanh th ng l i.
16

Thang Long University Library


1.4.1.5. Môi tr
Trong xu h

ng qu c t
ng toàn c u hoá n n kinh t nh hi n nay thì môi tr

ng qu c t có

s c nh h ng l n đ n k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Các
xu h ng, chính sách b o h hay m c a, s n đ nh hay bi n đ ng v chính tr ,
nh ng cu c b o đ ng, kh ng b , nh ng kh ng ho ng v tài chính, ti n t , thái đ h p
tác c a các qu c gia, nhu c u và xu th s d ng hƠng hoá có liên quan đ n ho t đ ng
c a doanh nghi p đ u có nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p. Môi tr ng qu c t n đ nh lƠ c s đ các doanh nghi p ti n hành nâng cao
hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình.

1.4.2. Các nhân t bên trong
Ngoài các nhân t v mô v i s

nh h

ng nh đƣ nói

trên, hi u qu ho t đ ng

s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c quy t đ nh b i các nhân t bên trong
doanh nghi p. ơy lƠ các y u t có nh h ng tr c ti p t i k t qu ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p.
1.4.2.1. Qu n tr doanh nghi p và c c u t ch c
Ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c ch đ o b i b máy qu n
tr c a doanh nghi p. T t c m i ho t đ ng c a doanh nghi p t quy t đ nh m t hàng
kinh doanh, k ho ch s n xu t, quá trình s n xu t, huy đ ng nhân s , k ho ch, chi n
l c tiêu th s n ph m, các k ho ch m r ng th tr ng, các công vi c ki m tra, đánh
giá vƠ đi u ch nh các quá trình trên, các gi i pháp c nh tranh, các ngh a v v i nhà
n c. V y s thành công hay th t b i trong s n xu t kinh doanh c a toàn b doanh
nghi p ph thu c r t nhi u vƠo vai trò đi u hành c a b máy qu n tr .
B máy qu n tr h p lý, xây d ng m t k ho ch s n xu t kinh doanh khoa h c
phù h p v i tình hình th c t c a doanh nghi p, có s phân công, phân nhi m v c
th gi a các thành viên trong b máy qu n tr , n ng đ ng, nhanh nh y n m b t th
tr ng, ti p c n th tr ng b ng nh ng chi n l c h p lý, k p th i n m b t th i c , y u
t quan tr ng là b máy qu n tr bao g m nh ng con ng i tâm huy t v i ho t đ ng
c a công ty s đ m b o cho các ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ t
hi u qu cao.
Doanh nghi p là m t t ng th , ho t đ ng nh m t xã h i thu nh trong đó có đ y
đ các y u t kinh t , xã h i, v n hoá vƠ c ng có c c u t ch c nh t đ nh. C c u t
ch c có nh h ng r t l n đ n k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p.
C c u t ch c là s s p x p các phòng ban, các ch c v trong doanh nghi p. S
s p x p này n u h p lý, khoa h c, các th m nh c a t ng b ph n và c a t ng cá nhân
17


đ c phát huy t i đa thì hi u qu công vi c là l n nh t. Không ph i công ty nƠo c ng
có c c u t ch c h p lý và phát huy hi u qu ngay. Vi c này c n đ n m t b máy
qu n tr có trình đ và kh n ng. ThƠnh công trong c c u t ch c lƠ thƠnh công b
đ u trong k ho ch kinh doanh.

c

Ng c l i, n u c c u t ch c c a doanh nghi p b t h p lý, có s ch ng chéo v
ch c n ng, nhi m v không rõ ràng, các b ph n ho t đ ng kém hi u qu , không khí
làm vi c c ng th ng, c nh tranh không lành m nh, tinh th n trách nhi m và ý th c xây
d ng t ch c b h n ch thì k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh s không cao.
1.4.2.2. Lao đ ng và v n
Con ng i đi u hành và th c hi n các ho t đ ng c a doanh nghi p, k t h p các
y u t s n xu t t o ra c a c i v t ch t và d ch v cho xã h i.
doanh nghi p ho t
đ ng có hi u qu thì v n đ quan tơm hƠng đ u c a doanh nghi p là v n đ lao đ ng.
Công tác tuy n d ng đ c ti n hành nh m đ m b o trình đ tay ngh c a ng i lao
đ ng. Có nh v y thì k ho ch s n xu t và nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh
doanh m i th c hi n đ c. Có th nói ch t l ng lao đ ng lƠ đi u ki n c n đ ti n
hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh và công tác t ch c lao đ ng h p lý lƠ đi u ki n
đ đ doanh nghi p ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh có hi u qu cao.
Trong quá trình s n xu t kinh doanh l c l

ng lao đ ng c a doanh nghi p có th

có nh ng sáng t o khoa h c và có th áp d ng vào ho t đ ng s n xu t nh m nâng cao
hi u qu s n xu t kinh doanh. L c l ng lao đ ng t o ra nh ng s n ph m có ki u
dáng, tính n ng m i đáp ng th hi u th tr ng, lƠm t ng l ng hàng hoá d ch v tiêu
th đ c c a doanh nghi p, t ng doanh thu lƠm c s nâng cao hi u qu kinh doanh.
L cl

ng lao đ ng là nhân t quan tr ng liên quan tr c ti p đ n n ng su t lao

đ ng, trình đ s d ng các ngu n l c khác nh v n, máy móc thi t b , nguyên v t li u
nên s tác đ ng tr c ti p đ n hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Ngày nay hàm
l ng khoa h c k thu t k t tinh trong s n ph m ngày càng l n đòi h i ng i lao đ ng
ph i có trình đ nh t đ nh đ đáp ng đ c các yêu c u đó.
nói lên t m quan tr ng c a nhân t lao đ ng.

i u này ph n nƠo c ng

Bên c nh nhân t lao đ ng c a doanh nghi p, v n c ng lƠ m t đ u vào có vai trò
quy t đ nh đ n k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh
nghi p có kh n ng tƠi chính không nh ng đ m b o cho doanh nghi p duy trì ho t
đ ng s n xu t kinh doanh n đ nh mà còn giúp cho doanh nghi p đ u t đ i m i trang
thi t b , ti p thu công ngh s n xu t hi n đ i h n nh m làm gi m chi phí, nâng cao
nh ng m t l i, nâng cao kh n ng tƠi chính c ng nh uy tín c a doanh nghi p, giúp
doanh nghi p đ t đ c tính ch đ ng trong khai thác và s d ng t i u các ngu n đ u vào.

18

Thang Long University Library


1.4.2.3. Trình đ phát tri n c s v t ch t k thu t và ng d ng khoa h c k thu t
Doanh nghi p ph i bi t luôn t làm m i mình b ng cách t v n đ ng vƠ đ i m i,
du nh p nh ng ti n b khoa h c k thu t th i đ i liên quan đ n l nh v c s n xu t c a
doanh nghi p mình. V n đ nƠy đóng m t vai trò h t s c quan tr ng v i hi u qu ho t
đ ng s n xu t kinh doanh vì nó nh h ng l n đ n v n đ n ng su t lao đ ng và ch t
l ng s n ph m. S n ph m, d ch v có hƠm l ng k thu t l n m i có ch đ ng trong
th tr ng vƠ đ c m i ng i tin dùng so v i nh ng s n ph m, d ch v cùng lo i khác.
Ki n th c khoa h c k thu t ph i áp d ng đúng th i đi m, đúng quy đ nh đ t n
d ng h t nh ng l i th v n có c a nó, nh m nâng cao ch t l ng s n ph m, d ch v
hay t ng n ng su t lao đ ng, đ a s n ph m, d ch v chi m u th trên th tr
cao hi u qu kinh doanh và uy tín c a doanh nghi p.

ng, nâng

1.4.2.4. V t t , nguyên li u và h th ng t ch c đ m b o v t t , nguyên li u c a doanh
nghi p
ơy c ng lƠ m t b ph n đóng vai trò quan tr ng đ i v i k t qu ho t đ ng s n
xu t kinh doanh.
ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ngo i nh ng y u t n n
t ng c s thì nguyên li u đóng vai trò quy t đ nh, có nó thì ho t đ ng s n xu t kinh
doanh m i đ

c ti n hành.

K ho ch s n xu t kinh doanh có th c hi n th ng l i đ
ph thu c vào ngu n nguyên li u có đ
K t lu năch

c hay không ph n l n

c đ m b o hay không.

ngă1:

Ch ng 1 đƣ trình bƠy m t cách khái quát v c s lý lu n chung v hi u qu
ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p. D a vào nh ng c s lý lu n đó ra
có th th y đ c t m quan tr ng c a vi c phân tích hi u qu ho t đ ng kinh doanh
trong doanh nghi p và n m b t đ c các ch tiêu c ng nh các nhơn t tác đ ng đ n
hi u qu ho t đ ng kinh doanh trong doanh nghi p, t đó có th phơn tích, đánh giá
đ c tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p là t t hay x u, hi u qu hay không hi u
qu đ có nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
trong doanh nghi p.

19


CH

NG 2. PHÂN TÍCH HO Tă NG S N XU T KINH DOANH
T I CỌNGăTYăTNHHăTH
NGăMAIăVÀăCHUY N GIAO
CÔNG NGH THÀNHă Ọ

2.1. Gi i thi u v côngătyăTNHHăth

ngăm i và chuy n giao công ngh ThƠnhă ô

2.1.1. Thông tin chung v công ty
 Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N TH
CHUY N GIAO CÔNG NGH THÀNH Ô


a ch : P143/A12 KTT Kh

ng Th

ng, Trung T ,

NG M I VÀ

ng a, HƠ N i.

 C a hàng mua bán và gi i thi u s n ph m: S 5B Quang Trung, Hoàn Ki m,
Hà N i.
 Trung tâm b o hành: S 74 Tr n H ng

o, Hoàn Ki m, Hà N i.

 Giám đ c: Tr n Chi n Quân.
 Hình th c s h u: Công ty trách nhi m h u h n
 V n đi u l ban đ u: 6,2 t VND
 Ngày c p gi y phép kinh doanh: 06/06/2002


i n tho i: 04.22142062

 Mã s thu : 0101248631
2.1.2. Quá trình hình thành và phát tri n công ty
Công ty TNHH th

ng m i và chuy n giao công ngh ThƠnh

ôđ

c thành l p

n m 2002, ti n thân là C a hƠng i n l nh Máy V n Phòng kinh doanh n đ nh t
n m 1994 t i s 5B Quang Trung, Hoàn Ki m, Hà N i.
Công ty TNHH th ng m i và chuy n giao công ngh ThƠnh ô t khi thành l p
đ n nay đang t ng b c phát tri n m nh m c s v t ch t, khoa h c công ngh và
n ng l c cán b . T ch ngu n nhân l c ch có 18 ng i v i đ a đi m ho t đ ng nh
h p đ n nay công ty đƣ có thêm hai kho x ng đ l u tr hàng hóa; trung tâm b o
hành v i đ y đ máy móc k thu t hi n đ i, nhân viên v ng tay ngh ; s lao đ ng đƣ
lên đ n 47 ng

i (ch a k lao đ ng làm vi c theo mùa v ); m c s ng c a công nhân

viên ngƠy cƠng đ c c i thi n. Doanh thu, l i nhu n c a Công ty liên t c t ng đƣ đóng
góp m t ph n vào ngân sách nhƠ n c và góp ph n t o công n vi c làm cho m t ph n lao
đ ng d th a c a xã h i.
Công ty TNHH Th ng m i và chuy n giao công ngh ThƠnh ô v i m t t p th
đoƠn k t, lao đ ng quên mình, có k lu t cao, kh n ng lƠm ch , nhanh chóng n m b t
20

Thang Long University Library


công ngh m i trên th gi i.
phát tri n h n.

ơy lƠ m t nhân t quan tr ng giúp công ty ngày càng

2.1.3. Ngành ngh kinh doanh
Công ty có nh ng l nh v c ho t đ ng chính nh sau:
 Cung c p, l p đ t, b o trì, b o d ng h th ng đi n, đi n t , đi u hoà không
khí, thi t b l nh, thi t b vi n thông, thi t b tin h c, h th ng thông tin
liên l c……
 T v n đ u t , t v n các gi i pháp v h th ng đi u hòa không khí, thi t
b l nh….
 D ch v l p đ t, s a ch a, b o hành, b o d
công ty kinh doanh; chuy n giao công ngh .

ng và cho thuê các m t hàng

 Là đ i lý mua, bán ký g i đi u hoƠ đi n t , đi u hoà không khí, thi t b l nh,
thi t b vi n thông, h th ng thông tin liên l c.......
2.1.4. C c u t ch c c a công ty
S ăđ 2.1.ăC ăc u t ch c c aăcôngătyăTNHHăThƠnhă ô
Giám đ c

Phó giám đ c

Phòng
t ch c hƠnh
chính

Phòng
tƠi chính k
toán

Phó giám đ c

Phòng
kinh
doanh

Phòng
d án vƠ
t v n
thi t k

Phòng
qu n lý
v tt ,
thi t b , hƠng
hoá

(Ngu n: Phòng T ch c hành chính)
21


 Giámăđ c:
Giám đ c là ng

i đ ng đ u công ty, ch u trách nhi m cao nh t, giám sát và

qu n lí t t c các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Giám đ c Công ty có quy n t ch c,
xây d ng các ph ng án kinh doanh vƠ tri n khai th c hi n các ph ng án đó, có
quy n t ch c l i b máy qu n lý, l a ch n đ b t, b nhi m, cách ch c, khen th ng
và k lu t cán b công nhơn viên theo đúng pháp lu t v lao đ ng và n i quy c a công ty.
 Phóăgiámăđ c:
Tham m u cho giám đ c v m t k thu t công ngh , tìm ki m th tr ng, tiêu
th s n ph m và th c hi n l p đ t có hi u qu . Phó giám đ c tr c ti p nh n ch th c a
giám đ c và ch u trách nhi m tr c giám đ c v công vi c c a mình, thay m t giám
đ c gi i quy t các công vi c khi giám đ c đi công tác.
 Phòng t ch c hành chính:
Có ch c n ng tham m u cho Giám đ c công ty v công tác qu n lý v n phòng,
h i ngh v n th l u tr , l p ph ng án trang b , s a ch a nhà c a, tài s n dùng chung
trong công ty. Phòng còn có nhi m v qu n lý v n đ nhân s c a Công ty (l p k
ho ch nhân s , tuy n d ng, b trí nhân s , gi h s cán b công nhân viên...), theo
dõi tài s n c a Công ty, theo dõi ho t đ ng kinh doanh c a Công ty.
ng th i ph i
h p v i t ch c công đoƠn b o v quy n l i cho ng i lao đ ng, t ch c qu n lý phân
ph i ti n l ng; hoƠn thi n công tác đƠo t o nâng cao tay ngh , c i ti n các hình th c,
ch đ ti n l ng, ti n th ng, khuy n khích l i ích v t ch t, th c hi n các chính sách
đ i v i ng

i lao đ ng.

 Phòng tài chính k toán:
Phòng k toán ch u s ch đ o tr c ti p c a phó giám đ c tài chính, có quan h
v i các phòng ban nghi p v khác đ n m b t m i ho t đ ng tài chính c a công ty.
Ch c n ng là tham m u cho Giám đ c công tác qu n lý tƠi chính, đ u t , xác
đ nh và phân tích hi u qu s d ng v n, hi u qu s n xu t kinh doanh t ng công trình,
d án. Th c hi n h ch toán các nghi p v kinh t phát sinh, th c hi n thanh quy t toán
v i nhƠ n

c, c p trên qu n lý vƠ các đ i tác có liên quan.

Nhi m v g m có ghi chép ph n ánh và h ch toán các nghi p v kinh t phát
sinh, l p k ho ch thu chi tƠi chính hƠng n m.

m b o cung c p đ y đ k p th i,

chính xác các s li u thông tin k toán và báo cáo k toán lƠm c n c c s cho vi c
ki m tra giám sát tình hình qu n lý tài s n, tình hình k t qu ho t đ ng kinh doanh c a
công ty.

22

Thang Long University Library


 Phòng kinh doanh:
Có nhi m v giao d ch ký k t h p đ ng mua bán hàng hoá, t ch c công tác
qu ng cáo ti p th , ph i k t h p v i các phòng ban l p k ho ch đ u t , m r ng th
tr ng. ng th i nghiên c u vƠ đ ra các gi i pháp k thu t m i, tiên ti n đ thi công
công trình đ m b o đúng ti n đ , ch t l ng, hi u qu . H ng d n các đ i xây l p
ph ng án t ch c thi công, qu n lý k ho ch, k thu t đ m b o ti n đ , ch t l ng và
hi u qu công trình.
 Phòng d ánăvƠăt ăv n thi t k :
Giúp giám đ c th c hi n tính toán, ki m tra nghiên c u đ a ra các gi i pháp,
bi n pháp k thu t thi t k và thi công nh m ti t ki m nguyên v t li u, s d ng máy
móc có hi u qu nh t đ ti t ki m chi phí v nhân công; s p x p công vi c m t cách
h p lý, tránh đan xen ch ng chéo. Giám sát ch t l ng, an toƠn lao đ ng, th c hi n
đúng ti n đ thi công, tham gia nghiên c u các công trình đ u th u.
Ngoài ra phòng còn tìm ki m d án tham gia đ u th u, giúp giám đ c so n th o
các h p đ ng giao khoán chi phí s n xu t cho các đ i xây l p nh m ti t ki m chi phí
nhân công mà v n đ y nhanh ti n đ công trình và l p d toán thi công các công trình
xây l p, h s đ u th u, hoàn công và quy t toán.
 Phòng qu n lý v tăt ,ăthi t b , hàng hoá:
Ch c n ng là tham m u cho Giám đ c công ty v công tác qu n lý nguyên nhiên
v t li u, hƠng hoá, đ u t , đ i m i máy móc thi t b và th ng kê hàng hoá t khâu
nh p đ n khâu bán.
Nhi m v là xây d ng ph ng án qu n lý tài s n, máy móc thi t b . L p và th c
hi n k ho ch kh u hao, s a ch a máy móc thi t b hƠng n m c a công ty.
ng th i
xây d ng đ nh m c tiêu hao v t t , nhiên li u cho t ng lo i công trình và thi t b máy
móc; ki m tra, giám sát vi c chi phí nguyên v t li u, v t t máy móc thi t b t i các
công trình; qu n lý hàng hoá nh p và xu t kho cho t ng d án, tránh th t thoát.
2.2. Phân tích ho tă đ ng s n xu t kinh doanh t iă côngă tyă TNHHăth

ngăm i và

chuy n giao công ngh ThƠnhă ô
Khi đánh giá tình hình ho t đ ng và s n xu t kinh doanh c a b t k m t doanh
nghi p nào thì thông tin ch y u và ph bi n nh t đó lƠ các báo cáo tƠi chính nh :
B ng cơn đ i k toán. Báo cáo k t qu kinh doanh… c a công ty. D a vào nh ng tài
li u này, ta có th khái quát đ c c th c c u v tài s n, ngu n v n, các t s tài
chính đánh giá hi u qu ho t đ ng kinh doanh.

23


2.2.1. Khái quát quy mô tài s n – ngu n v n c a công ty TNHH ThƠnh ô
B ng 2.1. B ngăcơnăđ i k toán c aăcôngătyăThƠnhă ô
n v tính:
N mă2012

Ch tiêu
A. Tài s n ng n h n

1. Ph i thu khách hàng
c cho ng

N mă2014

21.775.308.936 21.198.162.356 21.900.908.895

I. Ti n và các kho n t ng
đ ng ti n
II. Các kho n ph i thu ng n
h n
2. Tr tr
bán

N mă2013

i

III. Hàng t n kho
IV. Tài s n ng n h n khác
1. Thu GTGT đ c
kh u tr
2. Thu và các kho n
n p NhƠ n c
3. Tài s n ng n h n
khác

Chênh l ch 12 ậ 13
T

ngăđ i

ng

Chênh l ch 13 ậ 14

Tuy t
đ i (%)

T

ngăđ i

Tuy t
đ i (%)

(577.146.580)

(2,65)

702.746.539

3,32

2.964.887.820

218.662.428

625.082.274

(2.746.225.392)

(92,62)

406.419.846

185,87

5.285.703.050

8.673.660.716

5.400.923.433

3.389.757.666

64,1

(3.272.737.283)

(37,73)

5.043.668.549

7.983.163.216

5.290.498.693

2.939.494.667

58,28

(2.692.664.523)

(33,73)

242.034.501

690.497.500

110.424.740

448.462.999

185,29

(580.072.760)

(84,01)

13.080.580.101 12.032.133.139 15.513.523.253

(1.048.446.962)

(8,02)

3.481.390.114

28,93

444.137.965

273.706.073

361.379.935

(170.431.892)

(38,37)

87.673.862

32,03

169.373.570

0

70.606.938

(169.373.570)

(100,0)

70.606.938

-

0

5.670.510

25.554.601

5.670.510

-

19.884.091

350,66

274.764.395

268.035.563

265.218.396

(6.728.832)

(2,45)

(2.817.167)

(1,05)

24

Thang Long University Library


B. Tài s n dài h n

337.257.660

1.024.407.773

839.457.082

687.150.113

203,75

(184.950.691)

(18,05)

I. Tài s n c đ nh

337.257.660

1.024.407.773

839.457.082

687.150.113

203,75

(184.950.691)

(18,05)

1. Nguyên giá

479.362.251

1.374.671.342

1.374.671.342

895.309.091

186,77

0

0

(142.104.591)

(350.263.569)

(535.214.260)

(208.158.978)

146,48

(184.950.691)

52,8

T NG TÀI S N

22.112.566.596 22.222.570.129 22.740.365.977

110.003.533

0,5

517.795.848

2,33

A. N ph i tr

19.796.453.371 16.885.539.571 17.336.842.112

(2.910.913.800)

(14,7)

451.302.541

2,67

I. N ng n h n

19.796.453.371 16.488.239.571 17.122.484.112

(3.308.213.800)

(16,71)

634.244.541

3,85

2. Giá tr hao mòn lu k

1. Vay ng n h n

9.080.000.000

3.450.000.000

7.800.000.000

(5.630.000.000)

(62)

4.350.000.000

126,09

2. Ph i tr ng

3.609.170.623

9.146.012.734

6.275.675.512

5.536.842.111

153,41

(2.870.337.222)

(31,38)

7.040.795.300

3.598.985.074

3.026.841.100

(3.441.810.226)

(48,88)

(572.143.974)

(15,9)

0

397.300.000

214.358.000

397.300.000

-

(182.942.000)

(46,05)

B. V n ch s h u

2.316.113.225

5.337.030.558

5.403.523.865

3.020.917.333

130,43

66.493.307

1,25

1. V n đ u t c a CSH

1.985.054.663

4.935.054.663

4.935.054.663

2.950.000.000

148,61

0

0

2. L i nhu n ch a phơn
ph i

331.058.562

401.975.895

468.469.202

70.917.333

21,42

66.493.307

16,54

22.112.566.596 22.222.570.129 22.740.365.977

110.003.533

0,5

571.795.848

2,33

3. Ng

i bán

i mua tr tr

c

II. N dài h n

T NG NGU N V N

(Ngu n: Phòng Tài chính k toán)
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×