Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SDU

CH
C ăS

NGă1

LụăLU N V PHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNH
TẨIăCHệNHăDOANHăNGHI P

1.1 T ngăquanăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p
1.1.1. Khái ni m v tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là các quan h kinh t phát sinh g n li n v i quá trình
t o l p, phân ph i và s d ng các ngu n l c tài chính, các qu ti n t trong quá trình
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p nh m đ t t i m c tiêu nh t đ nh.
Tài chính doanh nghi p là m t b ph n trong h th ng tài chính, t i đây ngu n
tài chính xu t hi n và đ ng th i đây c ng là n i thu hút tr l i ph n quan tr ng các
ngu n TCDN. Tài chính doanh nghi p có nh h ng l n không ch v i tình hình s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p mà còn nh h ng không nh đ n đ i s ng xư h i,
s phát tri n hay suy thoái c a n n kinh t nói chung. Toàn b các quan h kinh t
đ c bi u hi n b ng ti n phát sinh nh h ng đ n doanh nghi p đ u th hi n n i dung
c a TCDN, bao g m các quan h tài chính sau:
- Quan h trong n i b doanh nghi p: ó là các khía c nh tài chính liên quan đ n

v n đ phân ph i thu nh p và chính sách tài chính c a doanh nghi p nh v n đ c c u
tài chính, chính sách đ u t , chính sách phân chia l i nhu n kinh doanh, s d ng ngân
qu n i b doanh nghi pầ
- Quan h tài chính gi a doanh nghi p và Nhà n c: ây là m i quan h phát
sinh khi doanh nghi p th c hi n ngh a v thu đ i v i Nhà n c và Nhà n c th c
hi n trách nhi m qu n lý đ i v i doanh nghi p.
- Quan h gi a doanh nghi p v i th tr ng tài chính và các t ch c tài chính
trung gian: i u này th hi n rõ ràng nh t trong vi c huy đ ng v n cho nhu c u kinh
doanh nh phát hành c phi u, trái phi u, đ u t ch ng khoánầ
- Quan h gi a các doanh nghi p v i nhau: Trong n n kinh t , doanh nghi p có
quan h ch t ch v i các doanh nghi p khác trên th tr ng nguyên v t li u đ u vào
hay hàng hóa, d ch v đ u ra. Bên c nh đó là quan h c nh tranh v i các đ i th cùng
ngành ngh .
1.1.2. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích TCDN là t p h p các khái ni m, ph ng pháp và các công c cho
phép x lý các thông tin k toán, tài chính và các thông tin khác v qu n lý nh m đánh
giá tình hình tài chính c a m t doanh nghi p, đánh giá r i ro, m c đ và ch t l ng

1


hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p đó, kh n ng và ti m l c c a doanh nghi p, giúp
ng i s d ng thông tin đ a ra các quy t đ nh tài chính và quy t đ nh qu n lý phù h p.
Tài chính doanh nghi p bao g m các lu ng chuy n d ch giá tr , các lu ng v n
đ ng c a t t c ngu n l c TCDN trong quá trình t o l p, phân ph i và s d ng các qu
ti n t ho c v n ho t đ ng c a doanh nghi p nh m đ t đ c m c tiêu kinh doanh.
Phân tích tài chính ph i t p trung vào vi c làm rõ các lu ng đó v n đ ng nh th nào,
có phù h p v i m c tiêu kinh doanh đư đ ra hay không, có phù h p v i c ch chính
sách hi n hành hay không... Qua đó, các nhà qu n tr tài chính hình thành m t cái nhìn
toàn di n v tình hình tài chính c a doanh nghi p, ph c v cho vi c đ a ra nh ng d
báo chu n xác v k t qu ho t đ ng trong t ng lai, quy t đ nh các bi n pháp ng x ,
h tr , c i thi n tình hình TCDN hi n t i. Phân tích là chìa khóa cho nh ng quy t đ nh
sáng su t.
1.1.3.M c tiêu c a phân tích tài chính doanh nghi p
M c tiêu c b n c a vi c phân tích TCDN là nh m cung c p nh ng thông tin
c n thi t, giúp các đ i t ng s d ng thông tin đánh giá khách quan v s c m nh tài
chính c a doanh nghi p, kh n ng sinh l i và tri n v ng phát tri n s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p. B i v y, phân tích tình hình TCDN là m i quan tâm hàng đ u c a
nhi u đ i t ng s d ng thông tin khác nhau, nh : H i đ ng qu n tr , Ban giám đ c,
các nhà đ u t , các ch n , các nhà cung c p, các khách hàng, các c quan qu n lý

Nhà n c, công ty b o hi m, ng i lao đ ngầ M i đ i t ng s d ng thông tin l i có
nh ng nhu c u khác nhau v lo i thông tin, h ng phân tích hay m c đ chi ti t trong
phân lo iầ B i v y, m i đ i t ng s d ng thông tin có xu h ng t p trung vào các
khía c nh riêng c a “b c tranh tài chính doanh nghi p” mà nh h ng đ n l i ích c a
mình. M c tiêu c b n có th đ c c th hóa b ng các m c tiêu c th sau:
 Cung c p đ y đ thông tin cho các ch doanh nghi p, các nhà đ u t , nhà cho
vay và nh ng ng i s d ng thông tin khác trong vi c đánh giá kh n ng và
tính ch c ch n c a dòng ti n m t vào, ra và tình hình s d ng có hi u qu nh t
tài s n, tình hình và kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
 Cung c p nh ng thông tin v ngu n v n ch s h u, các kho n n , k t qu c a
quá trình ho t đ ng kinh doanh, s ki n và các tình hu ng làm bi n đ i ngu n
v n và các kho n n c a doanh nghi p.
 Ch ra các m t thi u sót c n kh c ph c, các m t tích c c c n phát huy, d đoán
tình hình phát tri n c a doanh nghi p trong t ng lai. Trên c s đó, giúp nhà
qu n tr doanh nghi p đ ra nh ng gi i pháp h u hi u nh m xây d ng ph ng
án t i u cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.

2

Thang Long University Library


Ngoài đ m b o v n i dung, phân tích tài chính doanh nghi p còn ph i t o đi u
ki n thu n l i nh t cho ng i đ c khi ti p nh n thông tin. Nhà phân tích có nhi m v
trình bày k t qu phân tích m t cách t ng quát, d hi u, phù h p v i m c đích c a
ng i xem.
ng th i, ph i đ m b o s li u s d ng phân tích là s li u c p nh t,
trung th c, đ y đ . Có nh v y, k t qu phân tích m i th c s khách quan, h u d ng
v i các bên liên quan, vi c phân tích tình hình tài chính m i mang đ y đ ý ngh a.
1.1.4. Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p
Ho t đ ng tài chính có m i liên h tr c ti p v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
Do đó, t t c các ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ u có nh h ng t i tình hình tài
chính c a doanh nghi p. Ng c l i tình hình tài chính doanh nghi p t t hay x u đ u có
tác d ng thúc đ y ho c kìm hưm đ i v i quá trình s n su t kinh doanh c a doanh
nghi p. Vì v y c n ph i th ng xuyên theo dõi đánh giá k p th i, ki m tra tình hình tài
chính c a doanh nghi p, trong đó công tác phân tích tài chính doanh nghi p có vai trò
vô cùng quan tr ng. Nh đư nói trên, nhu c u thông tin v tình hình TCDN c a các
đ i t ng khác nhau là khác nhau, do v y, v i m i đ i t ng, vai trò c a phân tích tài
chính c ng có nh ng đ c tr ng riêng bi t. D i đây trình bày vai trò c a phân tích
TCDN d i góc đ m i quan tâm c a các bên liên quan đ n doanh nghi p.
1.1.4.1.

i v i ng

i qu n lý doanh nghi p

Các nhà qu n lý doanh nghi p là nh ng ng i tr c ti p tham gia vào quá trình
qu n lý doanh nghi p, là nh ng ng i tr c ti p ra quy t đ nh v chi n l c s n xu t
kinh doanh, nh ng chính sách tác đ ng đ n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p. Do
v y, nhu c u thông tin c a nhà qu n tr doanh nghi p luôn là l n nh t, chi ti t nh t có
th . Nh m đáp ng nhu c u này, doanh nghi p th m chí còn t ch c m t h th ng k
toán riêng, đó là k toán qu n tr v i đ c tr ng là s linh ho t trong thu th p và trình
bày báo cáo, tính t c th i c a thông tin mà trong đó, bao hàm r t nhi u thông tin n i
b , bí m t.
Phân tích tài chính doanh nghi p nh m giúp các nhà qu n lý đ a ra nh ng chi n
l c đ u t dài h n cho doanh nghi p. T vi c phân tích tình hình, hi u qu s d ng
tài s n c a doanh nghi p, các nhà qu n lý s cân nh c nên đ u t vào lo i tài s n nào
cho phù h p. Bên c nh đó, d a vào vi c phân tích di n bi n s d ng v n và hi u qu
s d ng v n, các nhà qu n tr tài chính s nh n đ nh v tình hình cân đ i v n c a
doanh nghi p, t đó quy t đ nh t ng gi m các kho n m c ngu n v n và ngu n c ng
nh cách th c huy đ ng v n m t cách h p lý nh t. Nhà qu n lý doanh nghi p ph i l a
ch n xem doanh nghi p nên huy đ ng v n t ngu n nào và v i c c u th nào sao cho
chi phí cho m i đ ng v n vay là th p nh t.

3


Phân tích tài chính giúp d báo tình hình TCDN trong t ng lai. B t k m t
doanh nghi p nào trong quá trình ho t đ ng, nhà qu n lý đ u c n đ t ra nh ng m c
tiêu ng n và dài h n trong t ng lai. Do đó, nh nh ng d báo tài chính có đ c t
phân tích mà nhà qu n lý doanh nghi p có th đi u ch nh m c tiêu cho phù h p nh t.
1.1.4.2.

i v i các nhà đ u t vào doanh nghi p

Các nhà đ u t vào doanh nghi p có th là các cá nhân , t ch c c ng có th là
các doanh nghi p khác. M i quan tâm hàng đ u c a đ i t ng này là kh n ng sinh l i
c a doanh nghi p, nh h ng đ n l i ích t ng ng v i kho n đ u t c a h hi n t i
hay nh ng kho n v n h có k ho ch góp trong t ng lai.
Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p s giúp các nhà đ u t có cái nhìn
đúng đ n v tình hình tài chính c a doanh nghi p, nh n bi t đ c kh n ng sinh l i
c a doanh nghi p. T đó h đ a ra các quy t đ nh đ u t chính xác. N u báo cáo phân
tích TCDN ch ra doanh nghi p đang làm n có lưi hi n t i và tri n v ng cao trong
t ng lai thì các nhà đ u t s quy t đ nh góp v n vào doanh nghi p và ng c l i, h
s không ch u góp v n hay rút v n n u tình hình TCDN cho h d báo v thua l .
1.1.4.3.

i v i ch n c a doanh nghi p

Ch n c a doanh nghi p là nh ng ng i cho doanh nghi p vay v n, bao g m
các ngân hàng, các t ch c tín d ng hay cá nhân cho vay. i u quan tr ng nh t đ i v i
các đ i t ng này là kh n ng sinh l i và kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.
Thông qua vi c so sánh s l ng và ch ng lo i tài s n v i s n ph i tr theo kì h n,
các đ i t ng này s quy t đ nh xem có nên cho doanh nghi p vay hay không, n u cho
vay thì cho bao nhiêu, lưi su t hay các đi u ki n thanh toán ra sao.
Ngoài ra, các ngân hàng còn quan tâm đ n l ng v n ch s h u c a doanh
nghi p và coi đó là ngu n đ m b o cho kh n ng thu h i n khi doanh nghi p khi thua
l , phá s n. Ngân hàng s h n ch cho các doanh nghi p vay khi doanh nghi p không
có d u hi u có th thanh toán các kho n n đ n h n.
1.1.4.4.

i v i ng

i lao đ ng trong doanh nghi p

Ng i lao đ ng trong doanh nghi p là nh ng ng i mà thu nh p c a h tr c
ti p nh h ng t k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Thông th ng, các
doanh nghi p luôn có nh ng quy đ nh v cách tình l ng, ngày tr l ng hay hình
th c tr l ng c th và công khai. Tuy nhiên, tình hình tài chính c a doanh nghi p
đóng vai trò l n đ i v i các kho n th ng ngoài l ng, các phúc l i b sung hàng n m
c a nhân viên. ôi khi, n u doanh nghi p g p v n đ trong kh n ng thanh toán, nhân
viên có th b ch m l ng hay n l ng. Bi t đ c tình hình tài chính doanh nghi p
giúp ng i lao đ ng yên tâm làm vi c, g n bó lâu dài v i doanh nghi p

4

Thang Long University Library


1.1.4.5.

i v i c quan qu n lý nhà n

c

Trong các c ch qu n Nhà n c, c quan thu là đ n v quan tâm nhi u và
th ng xuyên nh t đ n các báo cáo TCDN nh m xác đ nh s thu ph i n p c a doanh
nghi p t ng giai đo n, so sánh v i s ti n đư n p, t đó, đánh giá v tình tr ng th c
hi n ngh a v thu c a doanh nghi p. Ngoài ra, các c quan qu n lí Nhà n c c ng
d a vào phân tích tài chính đ ki m tra, ki m soát ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng tài
chính ti n t c a doanh nghi p có tuân th theo đúng chính sách, ch đ và lu t pháp
quy đ nh không, c nh báo, x lý ngay nh ng doanh nghi p có d u hi u gian l n, b t
th ng trong kinh doanh.
1.2.ăThôngătinăs d ngătrongăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p
1.2.1. Thông tin tài chính doanh nghi p
N u nh thông tin ngành kinh t là nh ng thông tin chung, mang t m v mô thì
thông tin tài chính doanh nghi p l i là nh ng thông tin c th , là đ i t ng c a phân
tích TCDN. Các thông tin này bao g m nh ng thông tin v chi n l c, sách l c kinh
doanh c a doanh nghi p trong t ng th i k , thông tin v tình hình và k t qu kinh
doanh c a doanh nghi p, tình hình huy đ ng, phân ph i và s d ng v n, kh n ng
thanh toán, hi u qu s n xu t kinh doanh... đ c ph n ánh đ y đ trong các báo cáo tài
chính c a doanh nghi p. Báo cáo tài chính bao g m: B ng cân đ i k toán, Báo cáo
k t qu kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t và Thuy t minh báo cáo tài chính.
Thông tin tài chính đ c ph n ánh trong các báo cáo tài chính mu n có ch t
l ng cao, ph i đ m b o các yêu c u sau:
 Trung th c và h p lí: Các thông tin và s li u k toán ph i đ c ghi chép vào
báo cáo trên c s các b ng ch ng đ y đ , khách quan và đúng v i th c t hi n
tr ng, đúng v i b n ch t, n i dung và giá tr các nghi p v kinh t phát sinh.
Ngh a là ph i ph n ánh trung th c v tình hình tài s n, ngu n hình thành tài s n,
k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh, tình hình công n , tình hình l u chuy n
ti n t c a doanh nghi p. Mu n v y, các báo cáo ph i đ c l p và trình bày trên
c s tuân th các chu n m c k toán và các quy đ nh hi n hành.
 Khách quan: các thông tin đ c ghi chép ph i đúng v i th c t , không b xuyên
t c, bóp méo theo ý chí ch quan c a b t kì ai.


y đ : M i nghi p v kinh t - tài chính ph i đ c ghi chép và báo cáo đ y
đ , không b thi u sót vì n u thi u b t kì thông tin nào c ng d n đ n s khác
bi t gi a báo cáo và th c ti n.

 K p th i: Các thông tin và s li u k toán ph i đ
gian quy đ nh, không đ c ch m tr .

5

c ghi nh n ngay, đúng th i


 D hi u: Các thông tin k toán đ c trình bày trong các báo cáo tài chính ph i
rõ ràng, d hi u đ i v i ng i s d ng, c th là nh ng ng i có hi u bi t v
kinh doanh, kinh t , tài chính, k toán m c đ nh t đ nh. Nh ng thông tin v
các v n đ ph c t p trong báo cáo ph i đ c gi i trình chi ti t trong ph n thuy t
minh báo cáo tài chính.
 Có th so sánh đ c: Các thông tin tài chính trong báo cáo gi a các kì k toán
c a m t doanh nghi p, gi a các doanh nghi p trong cùng kì k toán ch có th
so sánh khi đ c tính toán và trình bày theo nguyên t c nh t quán. N u b t kì
thay đ i nào phá v s nh t quán này ph i đ c gi i thích rõ ràng và tính toán
nh h ng.
1.2.1.1. B ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là m t báo cáo tài chính khái quát toàn b tài s n và
ngu n hình thành tài s n đó t i m t th i đi m nh t đ nh, d i hình thái giá tr .
BC KT g m hai ph n: tài s n và ngu n v n, theo ph ng trình k toán:
T ngătƠiăs n = T ng ngu n v n
- Ph n tài s n: ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p t i th i
đi m báo cáo theo c c u tài s n và hình th c t n t i trong quá trình ho t đ ng s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p, g m:
+ Tài s n ng n h n: ph n ánh tài s n có th i gian d ki n s d ng và m c đ nh
h ng trong vòng m t niên đ k toán, thông th ng là m t n m. Bao g m: ti n và
các kho n t ng đ ng ti n, các kho n đ u t tài chính ng n h n, các kho n ph i thu
ng n h n, hàng t n kho và tài s n ng n h n khác.
+ Tài s n dài h n: là nh ng tài s n thu c quy n s h u và qu n lý c a doanh
nghi p, có th i gian s d ng, luân chuy n, thu h i v n trong nhi u k kinh doanh ho c
h n m t n m tài chính. Tài s n dài h n g m: tài s n c đ nh, các kho n ph i thu dài
h n.
- Ph n ngu n v n: ph n ánh ngu n hình thành tài s n hi n có c a doanh nghi p
t i th i đi m báo cáo, g m:
+ N ph i tr : bao g m n ng n và dài h n, ph n ánh toàn b s ph i tr t i th i
đi m báo cáo.
+ V n ch s h u: là l ng ti n đ c cá nhân hay t ch c đóng góp đ tr thành
ch s h u c a doanh nghi p, c ng v i các kho n ph i thu (ho c tr đi kho n b m t).
V n ch s h u bao g m: V n kinh doanh, chênh l ch đánh giá l i tài s n, các qu c a
doanh nghi p nh : Qu phát tri n, Qu khen th ngầ
Theo m u do B Tài chính quy đ nh, m i ph n c a BC KT đ u đ c ph n ánh
theo 6 c t: S th t , tên ch tiêu, mư s , thuy t minh, s n m nay, s n m tr c. C
s d li u đ l p b ng là c n c vào s k toán t ng h p, s k toán chi ti t và BC KT

6

Thang Long University Library


k tr c. c BC KT ta có th nh n đ nh nhanh v quy mô c a doanh nghi p, tính t
ch v m t tài chính, c c u s d ng ngu n v n,ầ
1.2.1.2. Báo cáo k t qu kinh doanh
Báo cáo k t qu kinh doanh là m t báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh m t
cách t ng quát tình hình và k t qu kinh doanh trong m t niên đ k toán, d i hình
thái ti n t .
N i dung c a BCKQKD có th thay đ i nh ng ph i ph n ánh đ c các n i
dung c b n là: doanh thu, giá v n hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý
doanh nghi p, lưi, l . S li u trong báo cáo này cung c p nh ng thông tin t ng h p
nh t v ph ng th c kinh doanh c a doanh nghi p trong th i k và ch ra r ng, các
ho t đ ng kinh doanh đó đem l i l i nhu n hay l v n, đ ng th i nó còn ph n ánh tình
hình s d ng các ti m n ng v v n, lao đ ng, k thu t và kinh nghi m qu n lý kinh
doanh c a doanh nghi p.
1.2.1.3. Báo cáo l u chuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t là báo cáo t ng h p ph n ánh vi c hình thành và s
d ng l ng ti n trong k k toán c a doanh nghi p. Báo cáo l u chuy n ti n t là c
s đ phân tích kh n ng kinh doanh, tình hình nh h ng đ n kh n ng thanh toán và
nhu c u tài chính b ng ti n trong k kinh doanh t i.
Ph ng trình cân đ i c a dòng ti n trong doanh nghi p:
Ti n t năđ uăkìă+ăTi n thu trong k = Ti n chi trong k + Ti n t n cu i k
Theo ph ng th c tr c ti p, nh ng lu ng ti n vào và ra đ c t ng h p thành ba
nhóm: l u chuy n ti n t t ho t đ ng s n xu t kinh doanh, l u chuy n ti n t t ho t
đ ng tài chính và l u chuy n ti n t t ho t đ ng đ u t .
- Dòng ti n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh: là các dòng ti n ra và vào tr c ti p
liên quan đ n thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c ghi nh n trên b ng thu
nh p. Dòng ti n thu vào ch y u là t ho t đ ng bán hàng hóa, thành ph m ho c cung
c p d ch v cho khách hàng. Dòng ti n chi ra bao g m ti n chi tr cho nhà cung c p
hàng hóa, d ch v cho doanh nghi p, ti n chi tr l ng cho ng i lao đ ng,ầ
- Dòng ti n t ho t đ ng tài chính: là các dòng ti n ra và vào liên quan đ n các
nghi p v ti n t v i các ch th ngoài doanh nghi p (t các ch s h u và ch n ) tài
tr cho doanh nghi p và các ho t đ ng c a doanh nghi p. Dòng ti n vào ghi nh n các
ho t đ ng tài chính nh n ti n t ch s h u và ch n . Dòng ti n ra ng c l i.
- Dòng ti n t ho t đ ng đ u t : Là các dòng ti n ra và vào liên quan đ n vi c
mua và thanh lý các tài s n s n xu t kinh doanh do doanh nghi p s d ng ho c đ u t
vào ch ng khoán c a các công ty khác. Dòng ti n ra ph n ánh các kho n đ u t ti n
m t toàn b đ có đ c các tài s n này. Dòng ti n vào ch đ c ghi nh n khi nh n
đ c ti n t vi c thanh lý các tài s n đ u t tr c.

7


1.2.1.4. Thuy t minh báo cáo tài chính
Thuy t minh báo cáo tài chính là tài li u đ c s d ng đ gi i trình khái quát
nh ng ch tiêu v tình hình tài s n, ngu n v n và k t qu s n xu t kinh doanh trong k ,
giúp cho vi c ch đ o s n xu t kinh doanh c a lưnh đ o doanh nghi p và các c quan
có liên quan trong vi c ki m tra, giám sát vi c ch p hành các ch đ tài chính k toán.
Thuy t minh báo cáo tài chính g m nh ng n i dung c b n sau: c đi m ho t
đ ng c a doanh nghi p, k k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán, chu n m c k
toán và ch đ k toán áp d ng, các chính sách k toán áp d ng. Ngoài ra, còn có các
thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong b ng cân đ i k toán, báo cáo k t
qu ho t đ ng kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t .
Do v y, đ phân tích tài chính phát huy hi u qu trong qu n lý thì nh ng thông
tin c n thi t ph c v cho quá trình phân tích ph i đ c thu th p đ y đ , thích h p,
ph n ánh đ c đ chính xác, tính trung th c cao. ó chính là yêu c u c a thu th p
thông tin trong phân tích tài chính doanh nghi p.
1.2.2 Các thông tin khác
Các thông tin các nh h ng đ n quá trình phân tích tài chính có th k đ n nh
nh ng thông tin chung v ngành ngh s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, xu
h ng phát tri n, các thách th c, khó kh n chung mà các doanh nghi p cùng ngành
ph i đ i m t, di n bi n c a các th tr ng ch y u, các th tr ng m c tiêu c a doanh
nghi pầ
c đi m v ngành kinh doanh có tác đ ng l n đ n c c u tài s n, ngu n
v n, các ch tiêu kinh t bình quân nh t c đ luân chuy n v n, vòng quay hàng t n
kho, t su t sinh l i c a tài s n c đ nhầ Ngoài ra, ph i k đ n s khác bi t trong c
c u s n ph m, chu kì s n ph m, yêu c u v khoa h c k thu t. Ví d đ n gi n nh các
doanh nghi p ho t đ ng trong ngành bán l s có vòng quay hàng t n kho l n các
doanh nghi p khai khoáng, hay t tr ng tài s n c đ nh c a công ty xây d ng s l n
h n r t nhi u so v i m t ngân hàng. Do v y, s d ng ph ng pháp so sánh đ i v i các
ch tiêu tài chính c a 2 doanh nghi p hai ngành khác nhau là vô ngh a.
Nói tóm l i, các thông tin v mô nh h ng đ n doanh nghi p s là ngu n tham
kh o quan tr ng, giúp cho ng i th c hi n phân tích c ng nh ng i s d ng thông tin
phân tích có s đánh giá công b ng h n, khách quan h n, t đó, giúp ích cho vi c ra
quy t đ nh hi u qu h n.
1.3.ăPh
1.3.1 Ph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p
ng pháp so sánh

So sánh là vi c đ i chi u tình hình bi n đ ng c v s tuy t đ i và s t ng đ i
trên t ng ch tiêu c a báo cáo tài chính. ây là ph ng pháp đ c s d ng r ng rưi

8

Thang Long University Library


trong phân tích tài chính đ nh n bi t đ c k t qu c a vi c th c hi n các m c tiêu đư
đ ra, c ng nh nh n đ nh xu h ng thay đ i tình hình tài chính.
áp d ng đ c ph ng pháp này c n ph i đ m b o các đi u ki n có th so
sánh đ c c a các ch tiêu (ph i th ng nh t v n i dung, ph ng pháp, th i gian, đ n
v tính toán c a các ch tiêu so sánh) và theo m c đích phân tích mà xác đ nh g c so
sánh. G c so sánh có th ch n là g c v m t th i gian ho c không gian. K (đi m)
đ c ch n đ phân tích g i là k phân tích (ho c đi m phân tích). Các tr s c a ch
tiêu tính ra t ng k t ng ng g i là tr s ch tiêu k g c, k phân tích.
Ngoài ra, còn có th s d ng các k thu t phân tích c a ph ng pháp so sánh
nh :
- So sánh gi a s th c hi n k này v i s th c hi n k tr c đ th y rõ xu h ng
thay đ i v tài chính c a doanh nghi p, th y đ c s c i thi n hay x u đi nh th nào
đ có bi n pháp kh c ph c trong k t i.
- So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch đ ra đ th y đ c m c đ hoàn
thi n ch tiêu công vi c c a doanh nghi p.
- So sánh gi a s th c hi n trong k v i m c trung bình c a ngành đ th y đ c
tình hình tài chính c a doanh nghi p đang tình tr ng t t hay x u, đ c hay ch a
đ c so v i các doanh nghi p cùng ngành.
Quá trình phân tích theo ph ng pháp so sánh có th th c hi n đ c b ng 3
hình th c: So sánh theo chi u ngang (so sánh ngang); So sánh theo chi u d c (so sánh
d c); So sánh xác đ nh xu h ng và tính ch t liên h gi a các ch tiêu.
So sánh ngang
So sánh ngang trên các báo cáo tài chính là vi c so sánh, đ i chi u tình hình
bi n đ ng c v s tuy t đ i và s t ng đ i trên t ng ch tiêu, c a m i báo cáo tài
chính. Th c ch t c a vi c này là phân tích s bi n đ ng v quy mô t ng kho n m c,
trên t ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p. Qua đó, xác đ nh đ c m c bi n đ ng
(t ng hay gi m) v quy mô c a ch tiêu phân tích và m c đ nh h ng c a t ng nhân
t đ n ch tiêu phân tích.
So sánh d c
So sánh d c trên các báo cáo tài chính c a doanh nghi p chính là vi c s d ng
các t l , các h s th hi n m i t ng quan gi a các ch tiêu trong t ng báo cáo tài
chính, gi a các báo cáo tài chính c a doanh nghi p. Th c ch t c a vi c phân tích theo
chi u d c là phân tích s bi n đ ng v c c u hay nh ng m i quan h t l gi a các ch
tiêu trong h th ng báo cáo tài chính doanh nghi p.
So sánh xác đ nh xu h ng và tính ch t liên h gi a các ch tiêu
Các ch tiêu riêng bi t hay các ch tiêu t ng c ng trên báo cáo tài chính đ c
xem xét trong m i quan h v i các ch tiêu ph n ánh quy mô chung và chúng có th

9


đ c xem xét trong nhi u kì, đ ph n ánh rõ h n xu h ng phát tri n c a cá hi n
t ng kinh t - tài chính c a doanh nghi p. Hình th c so sánh này c n l ng s li u
l n, xuyên su t trong nhi u n m c ng thêm nhi u yêu c u v tính nh t quán trong tính
toán và ghi chép s li u. Do đó, ít ph bi n h n hình th c so sánh ngang và so sánh
d c.
1.3.2 Ph

ng pháp lo i tr

Lo i tr là m t ph ng pháp nh m xác đ nh m c đ nh h ng c a t ng nhân
t đ n k t qu kinh doanh, b ng cách khi xác đ nh m c đ nh h ng c a nhân t này,
thì lo i tr nh h ng c a các nhân t khác.
Trong th c t ph ng pháp lo i tr đ c s d ng trong phân tích kinh t d i 2
d ng là: ph ng pháp thay th liên hoàn và ph ng pháp s chênh l ch.
Ph

ng pháp thay th liên hoàn

Là ph ng pháp xác đ nh nh h ng c a các nhân t b ng cách thay th
l t và liên ti p các nhân t t giá tr k g c sang k phân tích đ xác đ nh tr s
ch tiêu khi nhân t đó thay đ i. Sau đó so sánh tr s c a ch tiêu v a tính đ c v
s c a ch tiêu khi ch a có bi n đ i c a nhân t c n xác đ nh s tính đ c m c đ
h ng c a nhân t đó.
Ph

l n
c a
i tr
nh

ng pháp s chênh l ch

Ph ng pháp s chênh l ch th c ch t là ph ng pháp rút g n c a ph ng pháp
thay th liên hoàn. Do v y, nó c ng đòi h i nh ng đi u ki n và c ng có nh ng u
đi m, h n ch nh thay th liên hoàn.
Theo ph ng pháp này, m c đ nh h ng c a nhân t nào đó đ i v i ch tiêu
t ng h p đ c xác đ nh b ng s chênh l ch c a nhân t đó nhân v i các nhân t khác
đ c c đ nh trong khi l p tích s .
1.3.3 Ph

ng pháp Dupont

Ph ng pháp phân tích tài chính Dupont là k thu t đ c s d ng đ phân tích
kh n ng sinh l i c a m t doanh nghi p b ng các công c qu n lý hi u qu truy n
th ng. Mô hình Dupont tích h p nhi u y u t c a báo cáo thu nh p v i b ng cân đ i
k toán đ phân tích m i liên h gi a các ch tiêu tài chính qua đó giúp phát hi n ra
nh ng nhân t đư nh h ng đ n ch tiêu phân tích theo m t trình t nh t đ nh. ây là
k thu t mà các nhà qu n lý n i b doanh nghi p th ng s d ng đ xác đ nh các y u
t t o nên đi m m nh, đi m y u trong ho t đ ng kinh doanh, t đó có cái nhìn c th
h n, sâu s c h n trong vi c ra quy t đ nh.
B n ch t c a ph ng pháp này là tách m t ch tiêu kinh t t ng h p thành tích
c a m t chu i các t s có quan h m t thi t v i nhau. i u này cho phép phân tích
tác đ ng c a t ng ch tiêu thành ph n đ n ch tiêu t ng h p, t đó ra quy t đ nh phù

10

Thang Long University Library


h p v i tình hình tài chính c a doanh nghi p. C th , mô hình Dupont th c hi n ph
bi n nh t trong vi c phân tích hai ch tiêu là Ch tiêu t su t sinh l i trên t ng tài s n
(ROA) và t su t sinh l i c a v n CSH (ROE) thành các ch tiêu b ph n có liên h
v i nhau, qua đó, đánh giá tác đ ng c a t ng b ph n lên k t qu sau cùng.
Ch tiêu ROA, v i ý ngh a ph n nh 100 đ ng tài s n đ u t trong kì thu v bao
nhi u đ ng l i nhu n sau thu , là ch tiêu đ c tr ng phân tích thông qua mô hình
Dupont. M c đích là phân tích kh n ng sinh l i c a m t đ ng tài s n mà doanh
nghi p s d ng d i s nh h ng c th c a nh ng b ph n tài s n, doanh thu nào,
m c đ ra sao. Thông qua đó, các nhà qu n tr có th đ a ra quy t đ nh nh m đ t đ c
kh n ng l i nhu n cao.
L i nhu n sau thu
ROA =

T ng tài s n

L i nhu n sau thu
=

×

Doanh thu thu n

Doanh thu thu n
T ng tài s n

Hay ROA = T su t sinh l i trên doanh thu × Hi u su t s d ng t ng tài s n
Ta có th th y ngay đ nâng cao kh n ng sinh l i c a m t đ ng tài s n mà
doanh nghi p đang s d ng thì c n có nh ng bi n pháp nâng cao kh n ng sinh l i c a
doanh thu và s v n đ ng c a tài s n.
T ng t , ch tiêu ROE ph n ánh kh n ng sinh l i c a m i đ ng v n CSH, đ
phân tích các nhân t nh h ng, ta s d ng mô hình Dupont đ bi n đ i ch tiêu nh
sau:
L i nhu n sau thu
ROE =
V n CSH

ROE

=

L i nhu n sau thu

×

Doanh thu thu n

×

Tài s n bình quân

Doanh thu thu n
Tài s n bình quân
V n CSH
Ta có th nh n ra, mô hình Dupont g i ý m t s h ng khi mu n nâng cao kh
n ng sinh l i c a v n CSH nh sau:
+ T ng doanh thu, gi m chi phí, nâng cao ch t l ng s n ph m. T đó t ng l i
nhu n c a doanh nghi p.
+ T ng hi u su t s d ng tài s n.
+ i u ch nh t l n vay và t l v n CSH cho phù h p v i n ng l c ho t
đ ng.
Tóm l i, ph ng pháp phân tích Dupont là m t công c đ n gi n nh ng vô
cùng hi u qu , không nh ng cho phép nhà phân tích có th nhìn khái quát các v n đ
c b n c a doanh nghi p, mà còn đánh giá đ c s thay đ i đó đ n t các nhân t nào,
m c đ nh h ng ra sao. T đó, đ a ra các quy t đ nh sáng su t đi u hành ho t đ ng
kinh doanh.

11


1.4. N iădungăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p
1.4.1. Phân tích thông tin trên b ng cân đ i k toán
B ng câu đ i k toán b c tranh toàn c nh v tình hình tài chính c a doanh
nghi p t i th i đi m l p báo cáo. Trong đó, các ch tiêu đ c phân lo i theo hai khía
c nh là huy đ ng v n (Ngu n v n) và s d ng v n (Tài s n). Phân tích b ng cân đ i
k toán là phân tích tình hình tài s n và ngu n v n, bao g m ho t đ ng xem xét, tính
toán s thay đ i c a toàn b ch tiêu gi a cu i kì so v i đ u kì phân tích. T đó, đ a ra
các nh n xét, đánh giá v tình hình, c c u tài s n, ngu n v n đ đ nh h ng cho ho t
đ ng tài chính trong t ng lai.
1.4.1.1 Phân tích tình hình tài s n và tình hình ngu n v n
Quá trình phân tích đ c ti n hành theo trình t t t ng quát đ n c th , s
d ng s li u t s tuy t đ i đ n s t ng đ i, nghiên c u các ch tiêu đ n l , riêng bi t
đ n m i quan h , s cân b ng gi a các nhóm ch tiêu. K t qu phân tích c n đ c trình
bày m t cách khoa h c, đ y đ nh ng c n d hi u, d theo dõi, ph c v nhi u đ i
t ng s d ng.
Th nh t, phân tích t ng quát v quy mô Tài s n – Ngu n v n trong kì.
Trong b c phân tích này, ta c n có nh ng nh n đ nh chung v quy mô và s
thay đ i v quy mô tài s n, ngu n v n c a doanh nghi p trong kì phân tích. S thay
đ i đ c bi u hi n b ng c s chênh l ch tuy t đ i và s chênh l ch t ng đ i v i
công th c tính nh sau:
Chênh l ch tuy t đ i T ng tài s n
T ng tài s n
T ng tài s n
=

( T ng tài s n)
n mN
n m (N-1)
Chênh l ch t ng đ i T ng tài s n
=
(% T ng tài s n)

Chênh l ch tuy t đ i T ng tài s n
T ng tài s n n m (N-1)

× 100%

Công th c t ng t cho T ng ngu n v n.
ây là nh ng nh n xét ban đ u nh ng vô cùng quan tr ng trong vi c đ nh
h ng phân tích các ch tiêu chi ti t v sau. N u nh t ng tài s n hay t ng ngu n v n
có s bi n đ ng b t th ng, ta c n đi sâu phân tích k h n đ tìm ra s thay đ i đó đ n
t nh ng kho n m c tài s n, ngu n v n nào, và nh h ng ra sao đ n c c di n chung.
Th hai, phân tích chi ti t s thay đ i c a t ng kho n m c tài s n, ngu n v n.
M c đ và s l ng các ch tiêu c n xem xét c a b c phân tích này ph thu c
r t nhi u vào vi c đánh giá t ng quát tình hình tài s n ngu n v n. Thông th ng, n u
tài s n, ngu n v n duy trì n đ nh, không có s bi n đ ng l n trong n m thì t ng ng
các kho n m c nh trong BC KT c ng ít có s thay đ i. Do v y, ta có th b qua
không đ c p đ n các kho n m c ít thay đ i hay m c thay đ i không làm nh h ng

12

Thang Long University Library


đ n tình hình chung. Nh ng ng c l i, n u s thay đ i t ng quát là đáng l u tâm, t t
nhiên vi c phân tích s thay đ i c a t ng ch tiêu và m c đ nh h ng đ n tình hình
tài s n, ngu n v n trong n m c ng đ c đào sâu phân tích.
Công th c tính v s thay đ i c a các kho n m c gi ng v i s thay đ i c a
t ng tài s n, c ng bao g m chênh l ch tuy t đ i và chênh l ch t ng đ i.
Chênh l ch tuy t đ i Tài s n i
Giá tr Tài s n i
Giá tr Tài s n i
=

( Tài s n i)
n mN
n m (N-1)
Chênh l ch t ng đ i Tài s n i
(% Tài s n i)

=

Chênh l ch tuy t đ i Tài s n i
Giá tr Tài s n i n m (N-1)

× 100%

Th ba, phân tích t tr ng các kho n m c tài s n, ngu n v n trong m i quan h
v i t ng giá tr doanh nghi p.
Tính toán t tr ng là b c đ u tiên đ nh n xét v c c u tài s n và c c u
ngu n v n. Công th c tính t tr ng c a m t h ng m c nh sau:
Giá tr Tài s n i
T tr ng Tài s n i
=
× 100%
T ng giá tr tài s n
T tr ng c a m i h ng m c đ c tính b ng t l ph n tr m, mang ý ngh a c 100
đ ng tài s n hay ngu n v n thì h ng m c chi m bao nhiêu ph n. Trong khi t ng
tr ng v quy đ c xem là s bi n đ i v l ng thì s h p lí hóa c c u tài s n, ngu n
v n đ c xem là s bi n đ i v ch t. M t doanh nghi p m r ng quy mô s n xu t
nh ng c c u tài chính b t h p lí thì ch là s t ng tr ng nh t th i, không b n v ng.
ụ th c đ c đi u này, các nhà phân tích tài chính luôn phân tích t tr ng và s thay đ i
t tr ng các kho n m c tài s n, ngu n v n song song v i phân tích quy mô.
Cu i cùng, đ cung c p m t cái nhìn khoa h c, đáng ng nhu c u thông tin c a
nhi u đ i t ng có trình đ khác nhau, k t qu tính toán v s tuy t đ i, s t ng đ i
và t tr ng đ c trình bày theo b ng:
N m N-2
STT

N m N-1

N mN

Ch
Chênh l ch
Chênh l ch
Giá T
Giá
Giá
tiêu
Tuy t T ng T
Tuy t T ng T
tr tr ng tr
tr
đ i
đ i
tr ng
đ i
đ i
tr ng

1.4.1.2 Phân tích cân b ng tài s n – ngu n v n
Vi c đ m b o nhu c u v v n là v n đ c t lõi cho quá trình kinh doanh đ c
di n ra liên t c và có hi u qu . Phân tích cân b ng tài s n – ngu n v n là vi c tính
toán, xem xét tính h p lí gi a tình hình huy đ ng v n c a doanh nghi p và cách s

13


d ng ngu n v n đư huy đ ng, trong đó, n i dung ch y u xoay quanh V n l u đ ng
dòng.
V n l u đ ng là hình thái giá tr tài s n doanh nghi p s h u v i đ c tr ng v
th i gian s d ng, thu h i, vòng quay lu n chuy n th ng d i m t n m hay m t chu
kì kinh doanh. Cân b ng tài s n – ngu n v n trong doanh nghi p đ c th hi n qua
hình thái v n l u đ ng thông qua hai ch tiêu: Nhu c u v n l u đ ng ròng (cân b ng
ng n h n) và V n l u đ ng ròng (cân b ng dài h n).
Phân tích c n b ng tài s n – ngu n v n trong ng n h n
Nhu c u
Ph i thu
=
+ Hàng t n kho –
N ng n h n
v n l u đ ng ròng
khách hàng
Trong đó, n ng n h n là các kho n n không bao g m các kho n đi vay.
Trong n n kinh t th tr ng, tín d ng th ng m i là m t ngu n tài tr có chi
phí th p và r t linh ho t trong th i h n và đi u ki n thanh toán, cho nên, th ng xuyên
đ c các doanh nghi p t n d ng trong quá trình ho t đ ng kinh doanh. Nhu c u v n
l u đ ng ròng ph n ánh vi c các ngu n tài tr ng n h n t bên ngoài đ c bi t là kho n
tín d ng th ng m i c a doanh nghi p có đáp ng đ c cho nhu c u s d ng ng n h n
c a doanh nghi p.
Nhu c u v n l u đ ng ròng âm t c là kho n t n kho và các kho n ph i thu nh
h n n ng n h n. Chính vì v y các ngu n ng n h n t bên ngoài d th a và bù đ p đ
cho các s d ng ng n h n c a doanh nghi p. Nhu c u v n l u đ ng ròng âm là m t
tình tr ng r t t t v i doanh nghi p, v i ý ngh a là doanh nghi p đ c các ch n ng n
h n cung c p v n c n thi t cho chu k s n xu t kinh doanh.
Nhu c u v n l u đ ng ròng d ng t c là t n kho và các kho n ph i thu l n h n
n ng n h n. Trong tr ng h p này, các s d ng ng n h n c a doanh nghi p l n h n
các ngu n v n ng n h n mà doanh nghi p có t bên ngoài. Vì v y, doanh nghi p ph i
dùng ngu n v n dài h n đ tài tr cho ph n chênh l ch.
gi m nhu c u v n l u đ ng
ròng, bi n pháp tích c c nh t là gi i phóng t n kho và gi m các kho n ph i thu.
Phân tích c n b ng tài s n – ngu n v n trong dài h n
Các nhà phân tích s d ng ch tiêu V n l u đ ng ròng đ nh n xét v s
đ nh, b n v ng, cân đ i và an toàn trong tài tr và s d ng v n.
V n l u đ ng ròng

=
=

Tài s n ng n h n
Ngu n v n dài h n
Ngu n v n ng n h n
Tài s n dài h n

14

Thang Long University Library

n


Nguyên t c tài chính ch ra r ng, doanh nghi p c n s d ng ngu n v n có th i
h n hoàn tr l n h n chu kì ho t đ ng c a tài s n mà nó tài tr . Nói đ n gi n, n u
doanh nghi p s d ng ngu n v n ng n h n đ mua tài s n dài h n, thì khi đ n h n
thanh toán g c và lưi cho v n huy đ ng thì tài s n ch a ho t đ ng h t m t chu kì, n u
không có ngu n v n khác bù l i thì nguy c ph i bán tài s n đ tr n là r t cao, nh
h ng đ n quá trình ho t đ ng kinh doanh trong kì. Giá tr v n ho t đ ng thu n bi u
hi n tính n đ nh trong vi c huy đ ng và s d ng ngu n tài tr .
 V n l u đ ng ròng < 0: Cân b ng x u, doanh nghi p ch u áp l c n ng n v
thanh toán n ng n h n do Ngu n v n ng n h n ph i s d ng đ tài tr cho Tài
s n dài h n
 V n l u đ ng ròng = 0: Cân b ng tài chính t ng đ i b n v ng, nh ng tính n
đ nh ch a cao, ti m tàng nguy c x y ra “cân b ng x u”. Trên th c t , tr ng
h p cân b ng tuy t đ i khó có th x y ra, nh ng khi nghiên c u lí thuy t, v n
đ c xét đ n nh m t tr ng thái d phá v .
 V n l u đ ng ròng > 0: Cân b ng t t, doanh nghi p c n duy trì trong su t quá
trình s n xu t kinh doanh. Tài s n ng n h n m t ph n đ c tài tr b i v n ng n
h n, ph n còn l i t v n dài h n, do đó, vòng quay tài s n ng n h n vòng quay
ngu n v n tài tr nó, l i nhu n t m i vòng quay tài s n đ m b o cho vi c chi
tr chi phí s d ng v n và hoàn v n đúng h n.
1.4.1.3 Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n
Phân tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n là xem xét và đánh giá s thay
đ i các ch tiêu cu i k so v i đ u k trên BC KT v ngu n v n và cách th c s d ng
v n c a doanh nghi p vào công vi c c th . S thay đ i c a các tài kho n trên
BC KT t k tr c t i k này cho ta bi t ngu n v n và s d ng v n.
ti n hành
phân tích di n bi n ngu n v n và s d ng v n, tr c tiên ng i ta trình bày BC KT
d i d ng b ng cân đ i báo cáo (Trình bày m t phía) t tài s n đ n ngu n v n, sau đó,
so sánh s li u cu i k v i đ u k trong t ng ch tiêu c a b ng cân đ i đ xác đ nh
tình hình t ng gi m v n trong doanh nghi p theo nguyên t c:
 N u t ng ph n tài s n và gi m ph n ngu n v n thì đ
v n.
 N u gi m ph n tài s n và t ng ph n ngu n v n thì đ

c x p vào c t s d ng
c x p vào c t t o v n.

 Hai ph n t o v n và s d ng v n ph i cân đ i v i nhau.
Vi c phân tích tình hình t o v n và s d ng v n s giúp doanh nghi p nhìn ra
nh ng l nh v c đ u t ch a hi u qu d n đ n tình tr ng thi u h t v n, gây đ ng, m t

15


mát và làm gi m hi u qu s d ng v n, t đó doanh nghi p s đ a ra nh ng ph
án gi i quy t nh m đem l i l i nhu n l n nh t cho doanh nghi p.

ng

1.4.2 Phân tích thông tin trên báo cáo k t qu kinh doanh
Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh đ c các nhà phân tích h t s c quan tâm.
Nó cung c p các s li u v ho t đ ng s n xu t kinh doanh mà doanh nghi p đư th c
hi n đ c. Khi s d ng s li u trên báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh đ phân tích
tài chính, c n l u ý:
Gi a doanh thu, chi phí và l i nhu n có m i quan h ràng bu c nhau. i u này
th hi n ch : Khi t c đ t ng doanh thu l n h n t c đ t ng chi phí d n đ n l i
nhu n t ng. Khi t c đ t ng doanh thu nh h n t c đ t ng chi phí d n đ n l i nhu n
gi m.
xem xét s bi n đ ng doanh thu, chi phí và l i nhu n ta l p b ng phân tích
k t qu s n xu t kinh doanh qua các n m. Cách th c tính toán chênh l ch tuy t đ i,
chênh l ch t ng đ i làm t ng t nh khi phân tích BC KT. Tuy nhiên, BCKQKD
yêu c u phân tích nhi u ch tiêu ch su t riêng bi t nên các ch tiêu v t tr ng đ c
tách riêng, không phân tích trong b ng, m u b ng nh sau:
N mN–2
STT

Ch
tiêu

N mN–1

N mN

Chênh l ch
Giá tr

Giá tr

Tuy t
đ i

T

ng
đ i

Chênh l ch
Giá tr

T

Tuy t
đ i

ng
đ i

Sau đó, so sánh các ch tiêu ph n ánh hi u qu kinh doanh. Ta có th s d ng m t s
ch tiêu ch y u sau:
T su t giá v n trên
doanh thu thu n

Giá tr giá v n hàng bán
=

Doanh thu thu n

× 100%

Ch tiêu này cho bi t đ thu đ c 100 đ ng doanh thu thu n, doanh nghi p ph i
b ra bao nhiêu đ ng giá v n. Ch tiêu này càng th p ch ng t doanh nghi p qu n lí
giá v n hàng bán càng hi u qu .
T su t l i nhu n g p trên
doanh thu thu n

Giá tr l i nhu n g p
=

Doanh thu thu n

16

Thang Long University Library

× 100%


Ch tiêu này mang ý ngh a c 100 đ ng doanh thu thu n thu v thì l i nhu n thì
t o ra bao nhiêu đ ng lưi g p. ây là ch tiêu đ i ngh ch v i T su t giá v n trên
doanh thu thu n.
Chi phí bán hàng + Chi phí
qu n lý doanh nghi p

T su t chi phí gián ti p
=

trên doanh thu thu n

× 100%

Doanh thu thu n

Ch tiêu này là m t ch tiêu chi phí, ph n ánh giá tr c a chi phí gián ti p là bao
nhiêu đ ng khi thu đ c 100 đ ng doanh thu thu n. Giá tr c a nó càng th p t c là
doanh nghi p qu n lí chi phí gián ti p càng hi u qu . a s các chi phí gián ti p đ u là
chi phí c đ nh, do đó, khi doanh thu t ng, m i ng i luôn kì v ng chi phí gián ti p
ph i t ng v i t c đ ch m h n.
T su t l i nhu n tr c thu và
lưi vay trên doanh thu thu n

L i nhu n tr c thu và lưi
vay

=

× 100%

Doanh thu thu n
Nhi u nhà phân tích cho r ng ch tiêu này là vô cùng quan tr ng trong vi c
đánh giá n ng l c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong kì phân tích, đ c bi t
khi đ t trong t ng quan so sánh v i các doanh nghi p khác hay v i trung bình ngành.
Sau khi lo i b tác đ ng c a thu và c c u v n vay, ch tiêu này cho ta th y t l l i
nhu n th t s doanh nghi p đư t o ra. Ch tiêu này càng cao, doanh nghi p ho t đ ng
càng hi u qu .
=
T su t l i nhu n sau thu
trên doanh thu thu n

L i nhu n sau thu
Doanh thu thu n

× 100%

Ch tiêu này ph n ánh c 100 đ ng doanh thu thu n thì thu đ c bao nhiêu
đ ng l i nhu n sau thu . T s này mang giá tr d ng ngh a là công ty kinh doanh có
lưi; t s càng l n ngh a là lưi càng l n và ng c l i. Ch s h u công ty là đ i t ng
quan tâm nhi u nh t đ n ch tiêu này do nó g n tr c ti p v i ch tiêu L i nhu n ch a
phân ph i trên BC KT, nh h ng đ n l i ích thu v t kho n đ u t CSH đư b ra.
1.4.3 Phân tích thông tin trên báo cáo l u chuy n ti n t
Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t s cho nhà đ u t bi t thông tin v các
kho n ti n m t mà doanh nghi p đư nh n đ c và chi ra trong n m tài chính, thông tin
c th v các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ho t đ ng đ u t và ho t đ ng tài chính
c a doanh nghi p. Th y đ c s tác đ ng c a các ho t đ ng c a doanh nghi p lên
ti m l c tài chính c a chính nó.

17


Báo cáo l u chuy n ti n t còn cho chúng ta bi t:
+ Doanh nghi p có t o ra đ l ng ti n m t đ tài tr cho ho t đ ng th ng k
không?
+ L ng ti n m t mà doanh nghi p t o ra có đ đ tr các kho n n và lưi vay
khi chúng đ n h n hay không?
+ Doanh nghi p hi n t i có c n thêm ngu n đ u t nào không?
+ Doanh nghi p có đ ti m l c tài chính đ theo đu i các c h i kinh doanh
không?
Phân tích Báo cáo L u chuy n ti n t đ c ti n hành b ng vi c so sánh l ng
l u chuy n ti n thu n c a t ng ho t đ ng c v s tuy t đ i và t ng đ i đ xác đ nh
s bi n đ ng, m c đ nh h ng c a ti n thu vào và chi ra nh h ng đ n l u chuy n
ti n thu n trong k c a t ng ho t đ ng d a vào công th c:
L u chuy n
L u chuy n
L u chuy n
L u chuy n
ti n thu n t
ti n thu n t
ti n thu n t
ti n thu n
=
+
+
Ho t đ ng
Ho t đ ng
Ho t đ ng tài
trong k
kinh doanh
đ ut
chính
Ng i phân tích c n xác đ nh và so sánh gi a k này v i k tr c v t tr ng
l u chuy n ti n thu n c a t ng ho t đ ng trong t ng l u chuy n ti n thu n trong k đ
nghiên c u và đánh giá tình hình l u chuy n ti n trong m i liên h gi a các ho t đ ng.
N mN–2
STT

Ch
tiêu

N mN–1

N mN

Chênh l ch
S ti n

S ti n

Tuy t
đ i

T

ng
đ i

Chênh l ch
S ti n

Tuy t
đ i

T

ng
đ i

1.4.4 Phân tích các ch tiêu tài chính
1.4.4.1 Phân tích kh n ng thanh toán
M t doanh nghi p đ c đánh giá là có tình hình tài chính lành m nh tr c h t
ph i đ c th hi n kh n ng chi tr , thanh toán các kho n n . Doanh nghi p ch có
th ti p c n v n vay c a ngân hàng hay các t ch c tín d ng chuyên nghi p khi kh
n ng thanh toán đ c đ m b o. Nhóm ch tiêu v kh n ng thanh toán (KNTT) ph n
ánh m i quan h gi a các kho n c n kh n ng thanh toán trong kì v i các kho n có th
s d ng đ thanh toán trong kì, bao g m:

18

Thang Long University Library


H ăs ăkh ăn ngăthanhătoánăng năh n:ăPh n ánh kh n ng đáp ng ngh a v
tr các kho n n ng n h n khi s d ng toàn b tài s n ng n h n.
Tài s n ng n h n
H s kh n ng thanh toán n
=
ng n h n
N ng n h n
Tài s n ng n h n bao ti n và các kho n t ng đ ng ti n, đ u t tài chính ng n
h n, các kho n ph i thu khách hàng, hàng t n kho và tài s n ng n h n khác.
N ng n h n là các kho n n ph i tr trong n m bao g m: vay ng n h n, vay
dài h n đ n h n tr và các kho n ph i tr khác.
Ch tiêu này cho bi t t ng giá tr tài s n ng n h n hi n có c a doanh nghi p có
đ m b o thanh toán đ c h t các kho n n ng n h n hay không. Giá tr c a ch tiêu
càng càng ch ng t kh n ng thanh toán ng n h n t t, m t b ph n tài s n đ c đ u t
b ng ngu n v n n đ nh, t ng tính t ch tài chính c a doanh nghi p.
H ăs ăkh ăn ngăthanhătoánănhanh:ăPh n ánh kh n ng tr các kho n n ng n
h n b ng tài s n ng n h n d chuy n đ i thành ti n.
H sô kh n ng thanh toán
nhanh

Tài s n ng n h n – Hàng t n kho
=

N ng n h n

Trong các kho n m c đ c li t kê là TSNH, hàng t n kho đ c coi là lo i tài
s n có kh n ng chuy n đ i thành ti n kém nh t. Tích tr nhi u hàng t n kho làm t ng
giá tr TSNH, s là r t t t n u nh đây là m t tính toán chi n l c c a công ty hay m t
ho t đ ng bình th ng tr c mùa v kinh doanh. Tuy nhiên, n u nguyên nhân là do
doanh nghi p d báo sai nhu c u thì tr ng, hàng hóa không có n i tiêu th ph i l u
trong kho thì đây là bi u hi n c a s
đ ng v n, làm gi m kh n ng sinh l i c ng nh
kh n ng thanh toán c a doanh nghi p. Do v y, ch s trên lo i b giá tr hàng t n kho
đ cung c p m t góc nhìn khác v kh n ng thanh toán c a doanh nghi p. T ng t
nh thanh toán ng n h n, giá tr ch s cao th hi n kh n ng thanh toán nhanh c a
công ty t t. Tuy nhiên, n u quá cao s mang ý ngh a nh m t bi u hi n x u khi đánh
giá v hi u qu s d ng v n, d n đ n kh n ng sinh l i th p. N u th p quá và kéo dài
l i là d u hi u c a r i ro tài chính và nguy c phá s n.
Thông qua th c t nghiên c u t i các doanh nghi p, các kho ng đánh giá h s
thanh toán nhanh (X) nh sau:
 X < 0,75 : Th p
 0,75 ≤ X ≤ 2: Trung bình
 X ≥ 2: Cao
H ăs ăkh ăn ngăthanhătoánăt căth i:ă Ph n ánh vi c công ty có th đáp ng
ngh a v tr các kho n n đ n h n và quá h n b t c th i đi m nào b ng ti n m t và
các kho n t ng đ ng ti n hay không.

19


H s kh n ng thanh toán
t c th i

Ti n và các kho n t

=

ng đ

ng ti n

N ng n h n

Trong đó, Ti n bao g m ti n m t, ti n g i, ti n đang chuy n. Các kho n t ng
đ ng ti n là các kho n đ u t ng n h n (d i 3 tháng) có th chuy n đ i thành ti n
b t k lúc nào nh : ch ng khoán ng n h n, th ng phi u, n ph i thu ng n h n và các
kho n đ u t ng n h n khác.
Qua kh o sát th c t , các doanh nghi p có kh n ng thanh toán n t c th i t t
th ng duy trì ch tiêu này kho ng b ng 1. Vì n u H s kh n ng thanh toán t c
th i có giá tr quá cao hay quá th p đ u không có l i có doanh nghi p. N u quá cao,
doanh nghi p tích tr ti n quá nhi u kh n ng quay vòng v n gi m, t su t l i nhu n
th p. N u quá th p và kéo dài, uy tín doanh nghi p b nh h ng, có th d n t i phá
s n hay gi i th .
1.4.4.2 Phân tích hi u qu s d ng tài s n
Khi phân tích hi u qu s d ng tài s n, c n ph i nghiên c u m t cách toàn di n
c v th i gian, không gian, môi tr ng kinh doanh và đ ng th i đ t nó trong m i
quan h v i s bi n đ ng giá c c a các y u t s n xu t.
Do v y, khi phân tích tr c h t ph i xây d ng đ c h th ng các ch tiêu tài
chính t ng h p và chi ti t phù h p v i đ c đi m c a t ng nhóm tài s n s d ng trong
các doanh nghi p, sau đó ph i bi t v n d ng ph ng pháp phân tích thích h p. Vi c
phân tích ph i đ c ti n hành trên c s phân tích t ng ch tiêu sau đó t ng h p l i, t
đó đ a ra cá bi n pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng, nh m khai thác h t công su t các
tài s n đư đ u t .
Các ch tiêu ph bi n đ phân tích hi u qu s d ng tài s n nh sau:
Hi u su t s d ng
T ng tài s n

=

T ng doanh thu thu n
T ng tài s n

Ho t đ ng kinh doanh đ t ra yêu c u tài s n ph i luân chuy n không ng ng,
m i vòng quay c a tài s n là m t l t l i nhu n đ c sinh ra, giúp nâng cao giá tr
doanh nghi p. Ch tiêu này cho bi t trong m t kì phân tích, các tài s n quay đ c bao
nhiêu vòng. Giá tr c a nó càng cao, ch ng t các tài s n v n đ ng càng nhanh, góp
ph n làm t ng doanh thu, đi u ki n tiên quy t gia t ng l i nhu n cho doanh nghi p.
Ch tiêu này ph thu c r t nhi u vào đ c đi m ngành ngh kinh doanh và đ c tr ng
c a m i doanh nghi p.
T ng tài s n bao g m tài s n ng n h n và tài s n dài h n. Hi u su t s d ng
t ng tài s n là ch tiêu t ng quát cho hi u qu ho t đ ng, nh ng n u mu n đào sâu
phân tích hi u qu s d ng t ng lo i tài s n, các nhà phân tích s d ng thêm các ch

20

Thang Long University Library


tiêu s vòng quay c a tài s n ng n h n và tài s n c đ nh v i công th c tính và ý ngh a
t ng t đ i v i t ng tài s n.
Hi u su t s d ng TSNH

=

Hi u su t s d ng TSDH

=

T ng doanh thu thu n
TSNH
T ng doanh thu thu n
TSDH

T ng t nh đ i v i T ng tài s n, Hi u su t s d ng TSNH và TSDH đ i đi n
cho s vòng quay c a lo i tài s n t ng ng trong vòng m t n m. T c là n u xét trên
t ng s doanh thu thu n thu đ c, s tài s n này đư đ c s d ng l p l i bao nhiêu l n.
Càng đ c s d ng nhi u, các tài s n càng t o ra nhi u giá tr gia t ng, doanh nghi p
càng thu v nhi u l i nhu n. T ng ng v i đó, th i gian cho m i vòng quay gi m
xu ng, kho ng th i gian đó đ c tính b ng công th c:
Chu kì m t vòng quay
TSNH

360 ngày

=

Hi u su t s d ng TSNH
Trong các lo i tài s n ng n h n, hàng t n kho là m t y u t có nh h ng l n
nh t đ n t c đ quay c a t ng tài s n.
c bi t v i các doanh nghi p s n xu t s n
ph m, kinh doanh buôn bán hàng hóa, t c đ l u chuy n hàng t n kho là y u t tiên
quy t cho vi c ra t ng doanh thu, l i nhu n. Do đó, ch tiêu T c đ quay c a hàng t n
kho đ c tính nh m t ch tiêu b sung cho t c đ quay c a tài s n.
Hi u su t s d ng
Hàng t n kho

=

Giá v n hàng bán

Hàng t n kho
T ng ng v i đó, Chu kì m t vòng quay c a hàng t n kho cung c p cho ng i
đ c cái nhìn v kho ng th i gian đ hàng t n kho hoàn thành m t chu kì. ụ ngh a
t ng t nh ng các ch tiêu v chu kì trên.
Chu kì m t vòng quay
Hàng t n kho

360 ngày

=

Hi u su t s d ng Hàng t n kho
Ngoài ra, khi phân tích hi u qu ho t đ ng, ta th ng quan tâm đ n tình hình
công n ph i tr và ph i thu c a doanh nghi p. ây là s khác bi t gi a doanh thu, chi
phí và dòng ti n th t s thu v , chi ra c a ho t đ ng bán và mua. Khi đó, các nhà phân
tích s d ng các ch tiêu công n nh sau:
H s thu n

=

H s tr n

=

21

Doanh thu thu n
Ph i thu khách hàng
Giá v n hàng bán
Ph i tr ng

i bán


Hai h s thu n và tr n này cho bi t trong kì phân tích, các kho n ph i thu và
ph i tr quay đ c bao nhiêu vòng, n u giá tr cao t c là doanh nghi p th c hi n thu
n và tr n tích c c, không có hi n t ng chi m d ng v n hay b chi m d ng v n, uy
tín doanh nghi p gia t ng trên th ng tr ng.
T ng t , v i phân tích hi u su t s d ng TSNH, ta l y th i gian kì phân tích là
360 ngày chia cho t ng h s đ bi t đ c th i gian thu n , tr n trung bình trong kì
phân tích c a doanh nghi p. T đây, so sánh v i k ho ch hay s li u kì tr c đ đánh
giá tính hi u qu trong ho t đ ng tín d ng th ng m i c a doanh nghi p. Th i gian
thu n , tr n th p là minh ch ng cho công tác x lí công n c a công ty hi u qu ,
gi m đ c r i ro c a nh ng kho n n x u, n dài ngay c ng nh b o v đ c hình nh
công ty trong m i quan h v i khách hàng và đ i tác.
Th i gian thu n

=

Th i gian tr n

=

360 ngày
H s thu n
360 ngày
H s tr n

Dòng ti n là m t y u t vô cùng quan tr ng trong tình hình tài chính doanh
nghi p, bên c nh doanh thu, l i nhu n và các ch tiêu tài s n ngu n v n, dòng ti n
chính là kho n th c thu, th c chi c a doanh nghi p trong kì. Cho dù doanh nghi p có
ghi nh n doanh thu cao đ n đâu nh ng không nh n đ c ti n thì tình hình tài chính
v n duy trì m c x u v i nhi u r i ro.
Th i gian
Chu kì quay c a
Th i gian
Th i gian
=
+

luân chuy n ti n
hàng t n kho
thu n
tr n
Th i gian luân chuy n ti n đ c s d ng đ đánh giá t c đ luân chuy n c a
ti n b ng cách t ng h p th i gian luân chuy n c a ba kho n m c là hàng t n kho, ph i
thu khách hàng và ph i tr ng i bán. Th i gian này càng th p ch ng t doanh nghi p
luân chuy n ti n càng nhanh, t t cho tình hình tài chính, c th là tính thanh kho n c a
doanh nghi p.
1.4.4.3 Phân tích kh n ng qu n lí n
Các ch tiêu n ph n ánh m c đ vay n hay là tính u tiên đ i v i vi c khai
thác n vay đ tài tr cho các tài s n c a công ty. N ph i tr là m t trong hai b ph n
ch y u c a ngu n v n huy đ ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh. So v i v n ch
s h u, n ph i tr đ c đánh giá là ngu n v n có chi phí s d ng th p h n, mang l i
kho n ti t ki m thu đ i v i thu nh p c a ch s h u. Tuy nhiên, l i đi kèm ràng bu c
ph i tr lưi và g c theo th i h n n u doanh nghi p không mu n b si t n d n đ n phá

22

Thang Long University Library


s n. Do v y, s d ng n hi u qu và qu n lí n t i u là m i quan tâm l n c a nhà
qu n lí, ch s h u c ng nh ch n c a doanh nghi p.
 H s n trênătƠiăs n
H s n trên tài s n

T ng n ph i tr

=

T ng tài s n

×

100%

Các s li u c a công th c l y t BC KT n m. T s này cho bi t có bao nhiêu
ph n tr m tài s n c a doanh nghi p đ c t o ra t v n đi vay. Qua đây, bi t đ c kh
n ng t ch tài chính c a doanh nghi p. T s này mà quá nh , ch ng t doanh nghi p
vay ít. i u này có th hàm ý doanh nghi p có kh n ng t ch tài chính cao. Song nó
c ng có th hàm ý là doanh nghi p ch a bi t khai thác đòn b y tài chính, t c là ch a
bi t cách huy đ ng v n b ng hình th c đi vay. Ng c l i, t s này mà cao quá hàm ý
doanh nghi p không có th c l c tài chính mà ch y u đi vay đ có v n kinh doanh,
m c đ r i ro c a doanh nghi p cao h n.
 H s n trênăv n ch s h u
H s n trên v n CSH là ch s ph n ánh quy mô tài chính c a công ty. Nó cho
bi t v t l gi a hai ngu n v n c b n là n và v n CSH mà doanh nghi p s d ng đ
chi tr cho ho t đ ng c a mình.
H s n trên v n CSH

T ng n ph i tr

=

T ng v n CSH

×

100%

H s này cho bi t 100 đ ng v n ch s h u c a công ty s ng v i bao nhiêu
đ ng n ph i tr . Thông th ng, n u h s này l n h n 1 thì tài s n c a doanh nghi p
đ c tài tr ch y u b i các kho n n , còn ng c l i thì tài s n c a doanh nghi p đ c
tài tr ch y u b ng ngu n v n ch s h u.
H s n trên v n ch s h u c ng ph thu c nhi u vào ngành, l nh v c mà
công ty ho t đ ng. ng th i h s n trên v n CSH c ng giúp các nhà đ u t có m t
cái nhìn khái quát v s c m nh tài chính, c u trúc tài chính c a doanh nghi p và cách
th c huy đ ng v n doanh nghi p s d ng đ chi tr cho các ho t đ ng kinh doanh.
 Kh ăn ngăthanhătoánălƣiăvay:ă
L i nhu n tr
H s kh n ng
=
thanh toán lưi vay

c thu và chi phí lưi vay (EBIT)
Lưi vay ph i tr

Giá tr c a t s n u l n h n 1 thì công ty hoàn toàn có kh n ng tr lưi vay.
N u nh h n 1 thì ch ng t ho c công ty đư vay quá nhi u so v i kh n ng c a mình,
ho c công ty kinh doanh kém đ n m c l i nhu n thu đ c không đ tr lưi vay. T s
này cho bi t kh n ng thanh toán lưi ti n vay c a doanh nghi p, đ ng th i ph n ánh

23


m c đ r i ro có th g p ph i c a các ch n . Ch s này càng cao ph n ánh công ty
làm n càng hi u qu , m c sinh l i c a đ ng v n đ đ đ m b o thanh toán lưi vay
đúng h n và ng c l i.
 H s n ngăl c tr n
H s n ng l c tr n (Debt service coverage ratio - DSCR) là t s đ
d ng đ đánh giá kh n ng tr n nói chung c a doanh nghi p.
H s n ng l c tr n

=

cs

Giá v n hàng bán + Kh u hao + EBIT

N ph i tr + Chi phí lưi vay
T s này cho bi t đ chu n b cho m i đ ng tr n g c và lưi, doanh nghi p có
bao nhiêu đ ng có th s d ng đ c. ây là ch tiêu mà các nhà đ u t và các ch n
đ c bi t quan tâm. Nói chung đ n th i đi m tr n , n u t s này l n h n 1, có th nói
kh n ng tr n c a công ty là khá t t, v m t lý thuy t h s này càng cao cho th y
kh n ng tr n c a doanh nghi p các t t. Tuy nhiên n u h s này cao quá có th cho
th y th c tr ng r ng vi c qu n lý và luân chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p là
ch a t t.
1.4.4.4 Phân tích kh n ng sinh l i
Kh n ng sinh l i là ch tiêu hi m hoi đ c s quan tâm đ c bi t c a h u h t
các bên liên quan đ n doanh nghi p. Nó là “b n báo cáo” v k t qu cu i cùng c a nhà
qu n tr , là m i quan tâm l n nh t c a ch s h u và các nhà đ u t , là c s v ng
ch c cho kh n ng thanh toán n g c và lưi khi ngân hàng và các ch n cho vay, là
đi u ki n đ Nhà n c thu thu t doanh nghi p. Do v y, b t kì bài phân tích tình hình
tài chính nào c ng ph i t p trung phân tích kh n ng sinh l i m t cách nghiêm túc và
đ y đ nh t có th .
đánh giá chính xác kh n ng sinh l i c a doanh nghi p, ta c n đ t l i nhu n
trong m i quan h v i doanh thu, tài s n và s v n ch s h u s d ng trong k . Ta có
các ch tiêu đ c s d ng đ phân tích kh n ng sinh l i:
T ăsu tăsinhăl iătrênădoanhăthuă (ROS): Là m t ch tiêu tài chính đ c tr ng
dùng đ theo dõi tình hình sinh l i, ph n ánh m i quan h gi a l i nhu n ròng và
doanh thu c a doanh nghi p.
L i nhu n sau thu
T su t sinh l i trên
=
doanh thu
Doanh thu thu n kinh doanh
T su t sinh l i trên doanh thu cho bi t l i nhu n sau thu chi m bao nhiêu
ph n tr m trong doanh thu. T s này mang giá tr d ng ngh a là công ty kinh doanh
có lưi, t s càng l n, lưi càng nhi u. Ng c l i n u mang giá tr âm đ ng ngh a v i
vi c công ty kinh doanh thua l .

24

Thang Long University Library


T ăsu tăsinhăl iătrênăt ngătƠiăs nă(ROA):ăLà m t ch tiêu tài chính dùng đ đo
l ng kh n ng sinh l i trên m i đ ng tài s n, cho bi t hi u qu qu n lý và s d ng tài
s n đ t o ra thu nh p c a doanh nghi p.
L i nhu n sau thu
T su t sinh l i trên
=
tài s n
T ng tài s n
T su t này ph n ánh c m t đ ng tài s n trong k t o ra bao nhiêu đ ng l i
nhu n tr c và sau thu . T su t này càng cao càng cho th y doanh nghi p đang s
d ng tài s n có hi u qu .
T ă su tă sinhă l iă trênă v nă ch ă s ă h uă (ROE): Là m t ch tiêu tài chính đo
l ng kh n ng sinh l i trên m i đ ng v n c a doanh nghi p.
L i nhu n sau thu
T su t sinh l i trên
=
v n CSH
V n CSH
T su t sinh l i trên v n ch s h u ROE cho bi t m i 100 đ ng v n ch s
h u c a công ty s t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n. Ch tiêu này càng cao ch ng t
hi u qu s d ng v n CSH càng t t, góp ph n nâng cao kh n ng đ u t . Ng c l i,
n u ch tiêu này nh thì hi u qu kinh doanh th p và có th g p khó kh n trong vi c
thu hút v n.
1.5ăCácănhơnăt

nhăh

ngăđ nătìnhăhìnhătƠiăchínhădoanhănghi p

1.5.1 Nhân t khách quan
Nhân t khách quan là nh ng nhân t
hi u qu ho t đ ng tài chính mà doanh nghi
th ng là các nhân t mang tính ch t v mô,
s nh h ng đ có nh ng bi n pháp thích h
và gi m thi u tác đ ng tiêu c c

do bên ngoài tác đ ng nh h ng đ n
p không th tác đ ng đ thay đ i, thông
doanh nghi p bu c ph i nh n th c đ c
p giúp phát huy nh ng tác đ ng tích c c

Môi tr ng v n hóa - xã h i
Môi tr ng v n hóa – xư h i tác đ ng m t cách gián ti p đ n tình hình tài chính
thông qua nh h ng đ n quan đi m kinh doanh, thói quen s d ng v n, cung cách
đ u t tài s n, d án. Ngoài ra, v n hóa tác đ ng l n đ n trình b chuyên môn và kh
n ng ti p thu ki n th c, phong cách, l i s ng, phong t c t p quán, tâm lý xư h i c a
đ i ng lao đ ng. Nhà qu n lý gi i ph i n m b t đ c s nh h ng c a v n hóa – xư
h i đ n tài chính đ v n d ng sáng t o, có ch n l c các bi n pháp nâng cao hi u qu
ho t đ ng c a doanh nghi p.

s

Môi tr ng kinh t
Môi tr ng kinh t là ph m trù bao g m các y u t nh t c đ t ng tr ng và
n đ nh c a n n kinh t , s c mua, s n đ nh c a giá c , ti n t , l m phát, t giá h i

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×