Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP KIM THÀNH

CH

NGă1. C ă S

LÝ LU N V

HI U QU

S

D NG TÀI S N NG N

H N TRONG DOANH NGHI P

1.1. T ng quan v tài s n ng n h n trong doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m tài s n ng n h n
Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, m i doanh nghi p là m t t bào c a n n
kinh t v i nhi m v chính là th c hi n các ho t đ ng s n xu t kinh doanh nh m t o ra
s n ph m hàng hóa d ch v cung c p cho xã h i và t i đa hóa giá tr tài s n c a ch s
h u.
ti n hành các ho t đ ng s n xu t kinh doanh doanh nghi p c n ph i có ba y u

t là: đ i t ng lao đ ng, t li u lao đ ng và s c lao đ ng. Quá trình s n xu t kinh
doanh là quá trình k t h p các y u t đó đ t o ra s n ph m hàng hoá, d ch v cho xã
h i. Trong quá trình tham gia vào các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, vi c s d ng tài
s n trong doanh nghi p đ c xem là ho t đ ng quan tr ng nh t vì nó t o ra giá tr cho
doanh nghi p. C ng nh tài s n dài h n, tài s n ng n h n là m t b ph n không th
thi u trong m i doanh nghi p, b t k ho t đ ng kinh doanh nào c ng c n có TSNH đ
đ m b o quá trình kinh doanh di n ra hi u qu và liên t c.
TSNH đ c d tính đ bán ho c s d ng trong khuôn kh c a chu k kinh doanh
bình th ng c a doanh nghi p ho c đ c n m gi ch y u cho m c đích th ng m i
ho c cho m c đích ng n h n và d ki n thu h i ho c thanh toán trong vòng 12 tháng
k t ngày k t thúc niên đ .
M t khác, xét trên ph ng di n giá tr , TSNH c a doanh nghi p là s ti n ng
tr c đ đ m b o ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p di n ra th ng
xuyên liên t c.
c đi m c a TSNH là th ng xuyên v n đ ng và thay đ i hình thái
bi u hi n qua các khâu c a quá trình kinh doanh và giá tr c a nó đ c dich chuy n
toàn b m t l n vào giá tr c a hàng hóa tiêu th và k t thúc m t vòng tu n hoàn sau
m i chu k s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Bên c nh đó, TSNH ph n l n đóng vai trò đ i t ng lao đ ng, t c là các v t b
tác đ ng trong quá trình ho t đ ng b i lao đ ng con ng i hay máy móc. Do đó,
TSNH ph n ánh d

i các d ng nguyên li u, v t li u, nhiên li u... Trong m t quá trình

s n xu t, các nguyên v t li u tham gia b ch bi n thành s n ph m hoàn ch nh và toàn
b giá tr c a các nguyên v t li u đó chuy n hóa hoàn toàn vào giá thành s n ph m.
Nh v y dù xét trên b t c ph ng di n nào thì tài s n ng n h n c a doanh
nghi p đ c hi u: là nh ng tài s n thu c quy n s h u c a doanh nghi p có th i
gia s d ng, thu h i và luân chuy n giá tr trong vòng m tăn măho c m t chu k
kinh doanh. TSNH c a doanh nghi p có th t n t iăd i hình thái ti n, hi n v t
1


(v tăt ,ăhƠngăhóa),ăd

i d ngăđ uăt ătƠiăchínhăng n h n và các kho n n ph i thu

và TSNH khác.
1.1.2.


c đi m c a tài s n ng n h n
c phân b trong t t c các khâu và không ng ng v năđ ng qua các giai

đo n c a chu k kinh doanh nh măđ m b o quá trình s n xu t kinh doanh di n
ra liên t c: Trong khâu mua s m TSNH nh ti n m t, ti n g i ngân hàng đ c doanh
nghi p s d ng đ hình thành TSNH khác trong khâu d tr là các nguyên v t li u,
công c d ng c , thi t b chu n b quá trình s n xu t kinh doanh. Trong công đo n s n
xu t các lo i TSNH nh nguyên v t li u, bán thành ph m s đ c dùng đ hình thành
nên thành ph m, s n ph m cu i cùng c a doanh nghi p. Sau đó thành ph m hàng hóa
s đ

c đ a vào l u thông trên th tr

ng t o ra doanh thu là các tài s n ti n m t và

các lo i t ng đ ng ti n cho doanh nghi p. Tài s n ng n h n c a doanh nghi p
không ng ng v n đ ng qua các giai đo n c a m t chu k kinh doanh bao g m d tr ,
s n xu t và l u thông, ba giai đo n này h p nh t t o thành quá trình tu n hoàn và chu
chuy n c a TSNH. Giai đo n s n xu t c a doanh nghi p luôn g n li n v i giai đo n
l u thông. TSNH dùng cho s n xu t và TSNH dùng cho l u thông luôn chuy n hoá l n
nhau, v n đ ng không ng ng làm cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c liên t c. Có
th th y TSNH đ c phân b trong các khâu các công đo n s n xu t kinh doanh và
luôn luôn chuy n hóa v n đ ng không ng ng, thay đ i hình thái bi u hi n theo m t
vòng kép kín nh sau:
S ăđ 1.1. Bi năđ i c a TSNH trong chu k kinh doanh
Ti n

Các kho n
ph i thu

Nguyên
v t li u

Thành
ph m

Bán thành
ph m

(Ngu n: Th Vi n H c Li u M Vi t Nam, website http://voer.edu.vn/)
Tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào quá trình s n xu t kinh doanh: V i t
cách là đ i t ng lao đ ng mà lao đ ng c a con ng i tác đ ng vào nh m bi n đ i nó
2

Thang Long University Library


theo m c đích c a mình nh là nguyên li u v t li u hay bán thành ph m, các TSNH
này tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t c a doanh nghi p. Nh ng TSNH khác
nh công c d ng c là t li u lao đ ng, làm nhi m v truy n d n s tác đ ng c a con
ng i lên đ i t ng lao đ ng, nh m bi n đ i đ i t ng lao đ ng thành s n ph m đáp
ng yêu c u s n xu t c a con ng i, tham gia gián ti p vào quá trình s n xu t đ giúp
cho quá trình s n xu t kinh doanh di n ra liên t c và gi vai trò quy t đ nh đ n n ng
su t lao đ ng và ch t l ng s n ph m.
Ngu n hình thành tài s n ng n h n là t v năl uăđ ng: Trong doanh nghi p,
tài s n dài h n theo nguyên t c ph i đ c tài tr b i ngu n v n dài h n, còn TSNH có
th đ c tài tr b i ngu n v n l u đ ng và v n dài h n. Tuy nhiên đ doanh nghi p s
d ng v n có hi u qu và đ m b o tình hình tài chính c a doanh nghi p trong th i gian
dài thì TSNH đ c hình thành ch y u t ngu n VL . VL tham gia tr c ti p và luôn
luôn thay đ i hình thái bi u hi n trong quá trình s n xu t kinh doanh. Quá trình thay
đ i hình thái bi u hi n c a VL g n li n v i s n xu t, mua bán hàng hoá và s n ph m
d ch v c a doanh nghi p và di n ra th ng xuyên, liên t c đ c l p l i sau m i chu
k s n xu t kinh doanh, t o thành vòng tu n hoàn, chu chuy n VL . u tiên, doanh
nghi p ph i ng ra m t s l ng ti n nh t đ nh đ mua v t t hàng hoá t nhi u ngu n
khác nhau v d tr . VL đ c chuy n t hình thái ti n t sang hình thái hàng hoá v t
t . Doanh nghi p dùng hàng hoá v t t d tr s n xu t nên thành ph m và bán cho
khách hàng đ thu ti n v , v n t hình thái hàng hoá đ c chuy n sang hình thái ti n
t . Nh v y, VL t v n ti n t ban đ u tr thành v n d tr v t t hàng hóa, v n s n
ph m d dang, bán thành ph m, thành ph m và cu i cùng tr l i hình thái v n b ng
ti n.
Có tính thanh kho n cao: Vì tài s n ng n h n là lo i tài s n có th i gian luân
chuy n ng n, thông th ng sau m t chu k ho t đ ng tài s n ng n h n đã có kh n ng
chuy n đ i thành ti n nên đây là lo i tài s n có tính thanh kho n cao.
1.1.3. Vai trò c a tài s n ng n h n
TSNH th

ng chi m t l l n trong t ng tài s n và gi vai trò vô cùng quan

tr ng trong vi c đ m b o cho quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p không
b gián đo n.
LƠăđi u ki n v t ch t không th thi u c a quá trình tái s n xu t, là b ph n
tr c ti p hình thành nên các tài s n trong doanh nghi păđ m b o cho quá trình
s n xu t kinh doanh: Trong cùng m t th i gian, TSNH đ c phân b , luân chuy n
kh p các giai đo n s n xu t và t n t i d i nhi u hình th c khác nhau. Mu n cho quá
trình tái s n xu t đ c liên t c, hi u qu doanh nghi p ph i có đ l ng TSNH c n
thi t.
3


Là công c ph năánhăvƠăđánhăgiáăquáătrìnhăv năđ ng c a v tăt : t c là ph n
ánh và ki m tra quá trình mua s m, d tr , s n xu t và tiêu th c a doanh nghi p.
Nh ng m c khác, TSNH luân chuy n nhanh hay ch m ph n ánh s l

ng v t t s

d ng ti t ki m hay lãng phí, th i gian n m ch
khâu s n xu t và l u thông, m c đ
luân chuy n h p lý và đ t yêu c u không. Qua đó đánh giá k p th i đ i v i các m t
hàng d tr s n xu t và tiêu th c a doanh nghi p.
Có kh n ngăquy tăđ nhăđ n quy mô ho tăđ ng c a doanh nghi p:

iv i

m t doanh nghi p trong n n kinh t tr tr ng, khi mu n m r ng quy mô thì c n có
thêm m t l ng v t t và hàng hóa nh t đ nh đ d tr và đ a vào s n xu t. c bi t,
v n b ng ti n còn giúp cho doanh nghi p có đ c các c h i kinh doanh và t o l i th
c nh tranh. Bên c nh đó, quy mô c a TSNH th hi n quy mô c a doanh nghi p, TSNH
càng l n thì kh n ng và s l n luân chuy n v n kinh doanh c a doanh nghi p càng
cao do quy mô kinh doanh l n.
H tr doanh nghi p thanh toán và duy trì kh n ngăthanhătoánăcácăkho n
n đ n h n: giúp doanh nghi p tránh kh i tình tr ng m t kh n ng thanh toán, ho t
đ ng bình th ng và kh e m nh. Nh v y có th nói, TSNH và v n l u đ ng có vai
trò vô cùng quan tr ng đ i v i m i doanh nghi p, vi c s d ng hi u qu và h p lý
ngu n TSNH là m i quan tâm và là m c tiêu qu n lý c a các doanh nghi p.
1.1.4. Phân lo i tài s n ng n h n
(1) Phân lo i theo vai trò t ng lo i TSNH trong quá trình s n xu t kinh
doanh
TSNHătrongă giaiăđo n d tr : là nh ng công c , nguyên li u hình thành nên
s n ph m cu i cùng c a doanh nghi p. Các TSNH này luôn ph i có s n và s n sàng s
d ng cho m c đích kinh doanh bao g m: nguyên v t li u, nhiên li u, công c d ng c
trong kho.
TSNHătrongăgiaiăđo n s n xu t: g m TSNH d dang, bán thành ph m, chi phí
tr tr c, chi phí ch k t chuy n, các lo i chi phí khác ph c v quá trình s n xu t.
TSNH d dang là nh ng s n ph m đang trong quá trình s n xu t xây d ng ho c đang
n m trên các đ a đi m làm vi c đ i ch bi n ti p. S n ph m d dang đã k t thúc m t
giai đo n c a quá trình s n xu t g i là bán thành ph m. Lo i TSNH này c n thi t đ
đ m b o quá trình s n xu t di n ra liên t c nh ng c n ph i đ c tính toán t l d tr
h p lý, tránh lãng phí.
TSNHă trongă giaiă đo nă l uă thông: là TSNH đã r i kh i l nh v c s n xu t đ
tham gia vào l nh v c l u thông, t c là đã chuy n hóa các hình thái c a nó l nh v c
s n xu t thành s n ph m hàng hóa ho c ti n, đ ng th i s n sàng chuy n sang chu k
kinh doanh m i. TSNH trong giai đo n này g m: thành ph m t n kho, hàng g i bán,
4

Thang Long University Library


ti n và tài s n đ u t ng n h n. Thành ph m là s n ph m cu i cùng c a doanh nghi p
t o ra đ cung c p cho th tr ng và đem l i doanh thu cho doanh nghi p. Bên c nh
doanh thu chính t kinh doanh và ti n m t c a doanh nghi p, TSNH trong giai đo n
này còn bao g m c tài s n đ u t tài chính c a doanh nghi p. ây là tài s n đ c hình
thành t ngu n v n ng n h n có th i gian thu h i không quá m t n m ho c m t chu k
kinh doanh. Nh v y đ u t tài chính ng n h n còn bao g m các kho n đ u t ch ng
khoán dài h n (c phi u, trái phi u dài h n) mà có th thu h i v n không quá m t chu
k kinh doanh.
(2) Phân lo i theo các kho n m c trên b ngăcơnăđ i k toán
Ti n và các kho năt

ngă đ

ngă ti n: Bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng,

ti n đang chuy n và đ u t tài chính ng n h n có th i h n d

i 3 tháng. Trong đó:

 Ti n m t bao g m các kho n ti n m t có t i qu c a doanh nghi p, ngo i t ,
vàng b c và đá quý.
 Ti n g i ngân hàng là giá tr v n b ng ti n mà doanh nghi p g i t i ngân
hàng, kho b c ho c doanh nghi p tài chính.
 Ti n đang chuy n là giá tr các lo i v n b ng ti n Vi t Nam hay ngo i t
doanh nghi p đó n p vào kho b c, ngân hàng hay làm th t c chuy n ti n t
tài kho n t i ngân hàng đ tr cho đ n v khác nh ng ch a nh n đ c gi y
báo.
 Các kho n t

ng đ

ng ti n bao g m các kho n đ u t tài chính nh cho vay

ng n h n, mua ch ng khoán có th i h n d
uăt ătƠiăchínhăng n h n:

i 3 tháng.

u t tài chính là vi c dùng ti n đ mua các ch ng

khoán hay góp v n liên doanh nh m m c đích s d ng h p lý các ngu n v n đ t ng
thu nh p và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a đ n v . Trong đó:


u t ch ng khoán ng n h n là vi c dùng ti n đ mua các lo i trái phi u, c
phi u có th mua bán trên th tr ng k c tín phi u kho b c hay k phi u
ngân hàng mà có th thu h i trong m t n m hay trong m t chu k s n xu t
kinh doanh.u t ng n h n khác g m các ho t đ ng nh góp v n liên doanh, cho thuê tài
s n, cho vay… có th i gian thu h i v n trong m t n m hay trong m t chu k
s n xu t kinh doanh.

Các kho n ph i thu: Là toàn b các kho n mà doanh nghi p có ngh a v ph i
thu t các đ i t ng khác nh ph i thu t khách hàng, ph i thu n i b , ph i thu khác,
d phòng ph i thu khó đòi. C th là:
5


 Ph i thu c a khách hàng là s ti n mà khách hàng mua s n ph m, d ch v ,
hàng hóa c a doanh nghi p nh ng ch a thanh toán cho doanh nghi p.
 Ph i thu n i b là các kho n n (ph i thu) c a doanh nghi p đ i v i c p trên
ho c các đ n v tr c thu c, ph thu c trong m t doanh nghi p đ c l p, các
kho n mà đ n v c p d i có ngh a v ph i n p cho c p trên ho c c p trên
ph i c p cho c p d

i.

 Ph i thu khác bao g m:
 Tr giá tài s n thi u phát hi n đ
còn ch x lý.

c nh ng ch a xác đ nh đ

c nguyên nhân,

 Tr giá tài s n thi u có quy t đ nh x lý.
 Các kho n cho vay, cho m

n v t t ti n v n có tính ch t t m th i.

 Các kho n ph i thu cho thuê tài chính, đ u t tài chính.
 D phòng ph i thu khó đòi là giá tr các kho n ph i thu có kh n ng không đòi
đ c vào cu i niên đ k toán.
Hàng t n kho: là nh ng tài s n h u hình thu c quy n s h u c a doanh nghi p
đ

c s d ng vào quá trình s n xu t kinh doanh bao g m:
 Hàng mua đang đi đ ng là hàng hóa v t t mua ngoài đã tr ti n ho c ch p
nh n thanh toán nh ng v n đ
kho ng i bán, b n c ng ho c đang trên
đ

ng v n chuy n hay hàng hóa v t t mua v nh ng ch ki m nghi m, ki m

nh n.
 Nguyên v t li u là nh ng đ i t

ng lao đ ng doanh nghi p mua ngoài ho c t

s n xu t ra dùng cho m c đích s n xu t s n ph m c a doanh nghi p bao g m:
nguyên v t li u chính, nguyên v t li u ph , nhiên li u, ph tùng thay th , v t
li u và thi t b xây d ng c b n, ph li u thu h i. ây là m t y u t không th
thi u c a quá trình s n xu t, có vai trò r t l n đ quá trình này đ
thu n l i dù nó không tr c ti p t o ra l i nhu n.

c ti n hành

 Công c d ng c là nh ng t li u lao đ ng không đ tiêu chu n v giá tr và
th i gian s d ng theo quy đ nh đ i v i tài s n c đ nh, vì v y nó đ c qu n lý
và h ch toán nh nguyên v t li u.
 Chi phí s n xu t kinh doanh d dang là chi phí s n xu t b ra nh m m c đích
ch t o ra s n ph m hoàn ch nh nh ng t i m t th i đi m nh t đ nh (cu i k )
chi phí này ch a ch t o ra s n ph m hoàn ch nh nó bao g m 3 y u t chi phí:
chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t
chung.
6

Thang Long University Library


 Thành ph m là giá tr nh ng s n ph m đã k t thúc quá trình s n xu t do các
phân x ng s n xu t ra ho c thuê ngoài gia công sau đó đ c ki m nghi m
phù h p v i các tiêu chu n k thu t, đ

c nh p kho đ tiêu th .

Tài s n ng n h n khác: bao g m các kho n t m ng, chi phí tr tr c các
kho n th ch p, kí c c kí qu ng n h n và các kho n thu giá tr gia t ng đ c kh u
tr .
 T m ng là kho n ti n ho c v t t doanh nghi p giao cho cán b công nhân
viên đ th c hi n m t nhi m v s n xu t kinh doanh.
 Chi phí tr tr c ph n ánh các kho n chi phí th c t đã phát sinh nh ng ch a
tính vào chi phí s n xu t k này và có liên quan đ n ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a nhi u k h ch toán, nó ph i đ
toán ti p theo. Bao g m:
 Chi phí ph i tr thuê nhà x
k .

c tính cho hai hay nhi u k h ch

ng, v n phòng… ph c v kinh doanh nhi u

 Ti n mua các b o hi m nh cháy n , ph
n m.

ng ti n v n t i tr m t l n trong

 Công c d ng c xu t dùng m t l n v i giá tr l n và b n thân công c d ng
c đó tham gia t hai k h ch toán tr lên, ph i phân b d n vào các đ i
t ng ch u chi phí.
 Chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p th c t phát sinh trong k
đ i v i nh ng ho t đ ng có chu k kinh doanh dài nh ng trong k không có
ho c ít doanh thu bán hàng, đ c phép k t chuy n chi phí bán hàng, chi phí
qu n lý doanh nghi p m t ph n, ph n còn l i k t chuy n vào chi phí tr
tr

c đ phân b vào k sau.

 Thu giá tr gia t ng đ c kh u tr là s thu VAT ghi trên hóa đ n VAT mua
hàng hóa, d ch v và ch ng t n p thu VAT c a hàng nh p kh u.
 Th ch p, kí c c, kí qu ng n h n ph n ánh các kho n ti n, v t t tài s n
doanh nghi p mang đi th ch p, ký qu , ký c c ng n h n (có th i h n thu h i
≤ 1 n m) t i ngân hàng, kho b c, t ch c kinh t khác.
1.2. Hi u qu s d ng tài s n ng n h n trong doanh nghi p
1.2.1. Khái ni m hi u qu s d ng tài s n ng n h n trong doanh nghi p
Hi u qu là m t khái ni m luôn đ c đ c p trong n n kinh t th tr ng các
doanh nghi p luôn h ng t i hi u qu kinh t , chính ph n l c đ t hi u qu kinh t xã h i. Theo ngh a chung nh t, hi u qu là m t khái ni m ph n ánh trình đ s d ng
7


các y u t c n thi t đ tham gia vào m t ho t đ ng nào đó v i nh ng m c đích xác
đ nh do con ng i đ t ra.
Hi u qu kinh t là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ s d ng các ngu n
l c c a doanh nghi p đ đ t đ c m c tiêu xác đ nh trong s n xu t kinh doanh. Có th
nói, m c tiêu lâu dài c a doanh nghi p là t i đa hóa l i nhu n, vi c s d ng t t TSNH
s giúp doanh nghi p có th th c hi n các m c tiêu đ ra. S d ng tài s n ng n h n
không nh ng đ m b o s d ng tài s n ng n h n h p lý, ti t ki m mà còn góp ph n h
th p chi phí s n xu t, thúc đ y vi c bán hàng t ng doanh thu và l i nhu n c a doanh
nghi p.
Tóm l i, hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p ph năánhătrìnhăđ ,ăn ngă
l c khai thác và s d ng TSNH c a doanh nghi p sao cho quá trình s n xu t ậ
kinh doanh di năraăbìnhăth

ng và mang l i hi u qu kinh t cao nh t.

1.2.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng tài s n ng n h n
đánh giá trình đ qu n lý, đi u hành s n xu t kinh doanh c a m t doanh
nghi p, ng i ta s d ng th c đo hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đó.
Hi u qu s n xu t kinh doanh đ c đánh giá trên hai góc đ là hi u qu kinh t và hi u
qu xã h i. Vì th , vi c nâng cao hi u qu s d ng TSNH là yêu c u mang tính b t
bu c và th ng xuyên đ i v i doanh nghi p
Xu t phát t m c đích kinh doanh c a doanh nghi p là t i đa hóa giá tr doanh
nghi p, doanh nghi p th ng xuyên ph i đ a ra và gi i quy t t p h p các quy t đ nh
tài chính dài h n và ng n h n. S d ng hi u qu tài s n l u đ ng là m t n i dung tr ng
tâm trong các quy t đ nh tài chính ng n h n và là n i dung có nh h ng l n đ n m c
tiêu t i đa hóa giá tr doanh nghi p.
V i b n ch t và đ nh h ng m c tiêu nh trên, doanh nghi p luôn luôn tìm m i
bi n pháp đ t n t i và phát tri n. Xu t phát t vai trò to l n đó khi n cho yêu c u
doanh nghi p ph i nâng cao hi u qu s d ng v n nói chung và TSNH nói riêng là
m t yêu c u khách quan, g n li n v i b n ch t c a doanh nghi p.
Xu t phát t vai trò quan tr ng c a TSNH đ i v i doanh nghi p trong n n kinh t
th tr

ng ta th y, TSNH là m t thành ph n quan tr ng trong t t c các khâu c a quá

trình s n xu t kinh doanh. Trong khâu d tr và s n xu t, TSNH đ m b o cho s n xu t
c a doanh nghi p đ c ti n hành liên t c, đ m b o quy trình công ngh , công đo n
s n xu t. Trong l u thông, TSNH đ m b o d tr thành ph m đáp ng nhu c u tiêu
th đ c liên t c, nh p nhàng và đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng. Th i gian
luân chuy n TSNH l n khi n cho vi c s d ng TSNH luôn luôn di n ra th ng xuyên,
liên t c. V i vai trò to l n nh v y, vi c t ng t c đ luân chuy n TSNH, nâng cao hi u
qu s d ng TSNH trong doanh nghi p là m t yêu c u t t y u.
8

Thang Long University Library


Xu t phát t ý ngh a c a vi c nâng cao hi u qu s d ng TSNH t c là có th t ng
t c đ luân chuy n TSNH, rút ng n th i gian TSNH n m trong l nh v c d tr , s n
xu t và l u thông, t đó gi m b t s l

ng TSNH chi m dùng, ti t ki m tài s n trong

luân chuy n. T ng t c đ luân chuy n TSNH còn có nh h ng tích c c đ i v i vi c
h th p giá thành s n ph m, t o đi u ki n cho doanh nghi p có đ v n th a mãn nhu
c u s n xu t và hoàn thành ngh a v n p các kho n thu cho ngân sách Nhà n
ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i trong c n c.

c, đáp

1.2.3. Phân tích quy mô, c c u tài s n ng n h n
a, Quy mô TSNH
Quy mô TSNH là đ l n, con s tuy t đ i, t ng giá tr c a t t c các tài s n ng n
h n trong doanh nghi p. Quy mô TSNH trong danh nghi p th hi n ti m l c kinh t
c a doanh nghi p đó, tùy theo ti m l c kinh t c a t ng doanh nghi p mà doanh
nghi p có quy mô tài s n l n ho c nh . ây c ng là m t trong nh ng m i quan tâm
hàng đ u c a b n thân doanh nghi p c ng nh các doanh nghi p đ i tác, đ i th khi
mu n h p tác kinh doanh ho c c nh tranh v i doanh nghi p trên th tr

ng.

Khi quy mô TSNH t ng đ ng ngh a v i vi c doanh nghi p có ngu n l c đ m
r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và ng c l i khi quy mô TSNH
gi m doanh nghi p s ph i thu h p ho t đ ng s n xu t kinh doanh do thi u ngu n l c
c n thi t. Quy mô TSNH t ng doanh nghi p s có đ c l i th kinh t nh quy mô, c
th là càng t ng s n l ng thì chi phí bình quân dài h n càng gi m. Trong mi n s n
l ng này, s n xu t v i quy mô l n h n t ra có u th h n so v i quy mô nh . Khi
đó, t ng quy mô s n l ng là m t gi i pháp đ doanh nghi p có th h đ c chi phí
bình quân dài h n. Bên c nh đó, doanh nghi p có l i th kinh t theo quy mô nên có
kh n ng c nh tranh v giá, làm t ng doanh thu bán hàng, t ng thu nh p và gi m chi
phí cho doanh nghi p t đó làm t ng hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p.
Ngoài các nh h ng tích c c, vi c t ng quy mô TSNH còn gây khó kh n cho vi c
qu n lý đi u hành hay s n xu t kinh doanh do ho t đ ng tr nên ph c t p c n nhi u
c p qu n lý, khi đó chi phí s ph i t ng lên.
Tùy theo t ng lo i hình doanh nghi p và đ c đi m ngành ngh kinh doanh mà
doanh nghi p có quy mô TSNH khác nhau. Trong th c t , quy mô TSNH l n không
nh t thi t là tài s n đó t t h n hay tài s n ch t l ng t t. Có r t nhi u y u t nh
h ng làm cho m t tài s n t t h n. Y u t chính đ ng sau m t tài s n có ch t l ng là
chính sách qu n lý t t, kh n ng t ng thích và cách th c đ u t .
b,ăC ăc u TSNH
Gi ng nh c c u v n và c c u tài chính, c c u tài s n ng n h n dùng đ ch đ
l n t ng đ i hay t tr ng c a các thành ph n TSNH trên t ng TSNH. Vi c tìm hi u
9


và phân tích c c u TSNH giúp doanh nghi p đánh giá đ c tr ng trong c c u TSNH,
tính h p lý khi đ u t v n cho ho t đ ng kinh doanh, c th nh đ u t lo i tài s n
nào, vào th i đi m nào là h p lý, nên gia t ng hay c t gi m các kho n ph i thu c a
khách hàng, d tr hàng t n kho m c nào v a đáp ng nhu c u th tr ng v a ti t
ki m chi phí t n kho. Qua đó, nhà qu n tr có th ra quy t đ nh đúng đ n phân b v n
vào t ng lo i tài s n phù h p v i ho t đ ng kinh doanh nh m nâng cao hi u qu ho t
đ ng c ng nh gi m các r i ro có th x y ra cho doanh nghi p.
xác đ nh c c u TSNH trong doanh nghi p ta l n l t l y giá tr các kho n
ph i thu, ti n m t, hàng t n kho chia cho t ng giá tr TSNH r i nhân v i 100%.
Ti n m t là c n thi t đ đáp ng nhu c u chi phí ngay l p t c, k c tr ti n l

ng

nhân viên, chi phí ho t đ ng hàng ngày, và ngh a v ng n h n khác. Ti n m t c ng
làm cho doanh nghi p có th ph n ng nhanh v i s thay đ i đi u ki n th tr ng ho c
hành đ ng c a đ i th c nh tranh và đ u t vào nh ng th nh phát tri n s n ph m và
nâng c p c s h t ng. V i nh ng giai đo n phát tri n khác nhau c a doanh nghi p,
ti n m t v n luôn là nhân t quan tr ng đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh đ c thông
su t. Nói chung ti n m t trong doanh nghi p ph i đ đ đ m b o ho t đ ng th ng
xuyên, ngoài ra còn d tr cho các tình hu ng kh n c p. Tuy nhiên n u ti n m t chi m
t tr ng quá l n trong c c u TSNH, bi u hi n ti n nhàn r i nhi u v n không đ c
huy đ ng vào quá trình s n xu t kinh doanh d n đ n hi u qu s d ng TSNH th p,
lãng phí ngu n l c. Ng c l i n u t tr ng ti n m t quá th p s d n đ n c ng th ng tài
chính trong doanh nghi p. Tình tr ng thi u ti n m t khi n doanh nghi p không th ti p
t c đ u t cho s n xu t kinh doanh làm gi m hi u qu s d ng TSNH, nghiêm tr ng
h n doanh nghi p có th m t kh n ng thanh toán và phá s n.
Các kho n ph i thu là ho t đ ng phát sinh do doanh nghi p bán ch u hàng hóa
nói cách khác là doanh nghi p c p tín d ng cho khách hàng c a mình. T tr ng kho n
ph i thu ph n ánh m c đ v n kinh doanh c a doanh nghi p đang b các cá nhân t
ch c khác t m th i s d ng do chính sách tín d ng c a doanh nghi p hay do quan h
n i b , vì v y v nguyên t c các kho n ph i thu càng nh càng t t. Tuy nhiên khi t
tr ng kho n ph i thu quá th p, nói cách khác doanh nghi p không bán ch u hàng hóa
hay ph ng th c bán hàng c ng nh c thì s m t đi c h i bán hàng do đó m t đi l i
nhu n, hay vi c đòi h i khách hàng thanh toán ch y u b ng ti n m t ngay ch a ch c
đã t t vì nh h ng đ n s c c nh tranh và m r ng th ph n c a doanh nghi p. Bên
c nh đó v m t lý thuy t, doanh nghi p nên h th p tiêu chu n bán ch u đ n m c có
th ch p nh n đ c đ m r ng th tr ng tiêu th t ng doanh thu và c nh tranh v i
các đ i th cùng ngành. Tuy nhiên khi l i l ng chính sách tín d ng, t tr ng các kho n
ph i thu t ng cao có th khi n doanh nghi p thi u v n cho ho t đ ng s n xu t kinh
10

Thang Long University Library


doanh và đ i m t v i nhi u r i ro tài chính. Bán ch u hàng hóa quá nhi u làm chi phí
cho các kho n ph i thu c ng s t ng lên, doanh nghi p có nguy c phát sinh các kho n
n khó đòi, r i ro không thu h i đ

c n c ng gia t ng t đó làm gi m l i nhu n c a

doanh nghi p tình hình tài chính c ng th ng, hi u qu s d ng TSNH c ng gi m sút.
Hàng t n kho là nh ng tài s n đ

c gi đ bán trong k s n xu t - kinh doanh

bình th ng; đang trong quá trình s n xu t - kinh doanh d dang; nguyên li u, v t li u,
công c , d ng c đ s d ng trong quá trình s n xu t - kinh doanh ho c cung c p d ch
v . Hàng t n kho chi m m t ph n l n trong c c u TSNH c a doanh nghi p b i doanh
thu t hàng t n kho là m t trong nh ng ngu n c b n t o ra doanh thu và nh ng kho n
thu nh p thêm sau này cho doanh nghi p. T tr ng hàng t n kho l n luôn là m i quan
ng i v i doanh nghi p do tính ch t t n lâu, chôn v n và chi phí phát sinh thêm c a nó.
Nói cách khác, n u m t l ng l n hàng t n kho quá lâu thì s làm nh h ng không
t t t i quá trình kinh doanh do doanh nghi p ph i t n chi phí d tr , chi phí thanh lý
hay c i ti n hàng b l i th i và thanh lý hàng h h ng. Tuy nhiên, n u t tr ng hàng
t n kho quá th p, doanh nghi p không d tr đ hàng t n kho c ng là m t r i ro vì
doanh nghi p có th đánh m t nh ng kho n doanh thu bán hàng ti m n ng ho c th
ph n n u giá t ng cao trong khi doanh nghi p không còn hàng đ bán.
i v i doanh
nghi p ho t đ ng trong l nh v c s n xu t, th ng m i th ng duy trì hàng t n kho
m t m c đ nh t đ nh trong chi n l c d tr hàng hoá c a mình, nh m đ m b o
nguyên v t li u cho s n xu t, đ m b o ngu n hàng trong l u thông. Ví d đ n gi n
nh doanh nghi p ký đ c m t h p đ ng cung ng hàng hóa l n thì đ ng nhiên ph i
d tr hàng trong kho đ th c hi n h p đ ng, đ m b o an toàn trong vi c cung ng s n
ph m. Ngoài ra, c ng không ngo i tr tr ng h p doanh nghi p đón đ u tình tr ng
khan hi m hay t ng giá c a s n ph m, hàng hoá mà mình đang n m quy n chi ph i đ
g m hàng và s tung ra s n ph m th i đi m c n thi t. Khi đó, hàng t n kho tr thành
kho n l i nhu n đang ch ngày thanh toán c a doanh nghi p.
Tóm l i, t tr ng ti n m t, các kho n ph i thu hay hàng t n kho quá cao ho c quá
th p đ u làm gi m hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p. Vi c phân tích nh ng
bi n đ ng các dòng ti n, các kho n ph i thu, hàng t n kho trong t ng l nh v c ho t
đ ng SXKD, ho t đ ng đ u t , ho t đ ng tài chính s giúp doanh nghi p tìm ra xu
h ng và kh n ng cân đ i c c u TSNH cho nhu c u c a t ng ho t đ ng c ng nh
nhu c u c a toàn doanh nghi p và làm t ng hi u qu s d ng TSNH cho doanh
nghi p.
1.2.4. Phân tích hi u qu s d ng tài s n ng n h n trong doanh nghi p
Phân tích các nhóm ch tiêu đo l

ng hi u qu s d ng TSNH

(1) Nhóm ch tiêu v kh n ngăthanhătoán
11


H s thanh toán là t s đo l ng kh n ng thanh toán n ng n h n c a DN.
Lo i t s này g m có h s thanh toán hi n hành, h s thanh toán nhanh và h s
thanh toán t c th i. C 3 lo i h s này xác đ nh t d li u c a b ng cân đ i tài s n.
H s thanh toán hi n hành

TSNH

H s thanh toán hi n hành =

N ng n h n

H s này cho bi t m i đ ng n ng n h n ph i tr c a doanh nghi p có bao nhiêu
đ ng TSNH có th dùng đ thanh toán. H s này đo l ng kh n ng tr n c a doanh
nghi p, n u h s này ≥ 1 ngh a là doanh nghi p luôn s n sàng thanh toán các kho n
n . Tuy nhiên không th kh ng đ nh tình hình tài chính c a doanh nghi p là t t n u
kh n ng thanh toán hi n hành c a doanh nghi p l n. Kh n ng thanh toán hi n hành
l n có th do các kho n ph i thu (n không đòi đ c) v n còn l n, hàng t n kho l n
(nguyên v t li u d tr quá l n ch a dùng h t và hàng hóa, thành ph m t n kho ch a
bán đ c) t c là có th có m t l ng l n TSNH b
đ ng, ph n ánh vi c s d ng
TSNH không hi u qu vì b ph n này không v n đ ng sinh l i. Khi đó kh n ng thanh
toán c a doanh nghi p s không cao n u không mu n nói là không có kh n ng thanh
toán và vi c s d ng TSNH trong tr ng h p này là kém hi u qu . N u h s thanh
toán hi n hành nh h n 1 cho th y doanh nghi p đang trong tình tr ng tài chính x u,
có kh n ng không tr h t các kho n n ng n h n khi đáo h n, th hi n hi u qu s
d ng TSNH c a doanh nghi p th p, vi c đ u t cho TSNH không đem l i l i ích kinh
t , doanh nghi p không đ kh n ng tài chính đ chi tr kho n n . Tuy nhiên tình tr ng
này v n có th gi i quy t do doanh nghi p có r t nhi u cách đ huy đ ng thêm v n.
H s thanh toán nhanh
H s thanh toán nhanh =

TSNH – Hàng t n kho
N ng n h n

Kh n ng thanh toán nhanh đ c hi u là kh n ng doanh nghi p dùng ti n ho c
tài s n có th chuy n đ i nhanh thành ti n đ tr n ngay khi đ n h n và quá h n. Ti n
đây có th là ti n g i, ti n m t, ti n đang chuy n; tài s n có th chuy n đ i thành
ti n là các kho n đ u t tài chính ng n h n (c phi u, trái phi u). N đ n h n và quá
h n ph i tr bao g m n ng n h n, n dài h n đ n h n ph i tr , n khác k c nh ng
kho n trong th i h n cam k t doanh nghi p còn đ c n . H s thanh toán nhanh là
m t h s kh t khe h n nhi u so v i h s thanh toán hi n hành vì h s này đã lo i tr
hàng t n kho ra kh i công th c tính toán. Hàng t n kho không đ c đ a vào công th c
tính h s thanh toán nhanh, vì nó khó có th chuy n ra ti n m t m t cách d dàng, các
chi phí tr tr c c ng không đ c đ a vào v i lý do t ng t .
12

Thang Long University Library


H s này ph n ánh kh n ng c a doanh nghi p trong vi c thanh toán ngay các
kho n ng n h n mà không ph thu c vào hàng t n kho. V nguyên t c, h s này càng
cao thì kh n ng thanh toán công n càng cao và ng

c l i. H s này b ng 1 ho c l n

h n, cho th y kh n ng đáp ng thanh toán ngay các kho n n ng n h n cao. Doanh
nghi p không g p khó kh n n u c n ph i thanh toán ngay các kho n n ng n h n. Nói
cách khác các TSNH khác c a doanh nghi p (tr hàng t n kho) ho t đ ng r t hi u qu
đem l i l i ích kinh t đ đ chi tr ngay cho các kho n n ng n h n. Trái l i, n u h
s thanh toán nhanh nh h n 1 doanh nghi p s không đ kh n ng thanh toán ngay
l p t c toàn b kho n n ng n h n. Tuy nhiên công th c trên vô hình chung đã tri t
tiêu n ng l c thanh toán "không dùng ti n" c a doanh nghi p trong vi c tr các kho n
n đ n h n. T c là ch a tính đ n kh n ng doanh nghi p dùng m t l

ng hàng hóa mà

th tr ng có nhu c u cao có th bán ngay đ c, c ng nh ch a tính đ n kho n ph i
thu mà khi c n đ n v có th th a thu n đ bù tr kho n n ph i tr cho các ch n . Và
nh v y s là sai l m khi l ng ti n c a doanh nghi p có th ít, kho n đ u t ng n h n
c a doanh nghi p không có nh ng l ng hàng hóa, thành ph m t n kho có th bán
ngay b t c lúc nào l n, kho n ph i thu có th bù tr ngay đ c cho các kho n ph i tr
nhi u, mà l i đánh giá kh n ng thanh toán nhanh c a doanh nghi p th p. Do đó, có
th th y h s này b ng 1 là lý t ng nh t nh ng th ng là h s này m c >0,5 là có
th ch p nh n đ c. N u h s này nh h n 0,5 ngh a là tình hình tài chính c a doanh
nghi p quá m c suy y u, doanh nghi p g p khó kh n l n trong vi c thanh toán ngay
các kho n n ng n h n và th hi n các TSNH khác (ngo i tr hàng t n kho) ho t đ ng
r t kém hi u qu .
Phân tích sâu h n, n u h s thanh toán nhanh nh h n h s thanh toán hi n th i
r t nhi u cho th y, tài s n ng n h n ph thu c r t l n vào hàng t n kho. Trong tr ng
h p này, tính thanh kho n c a tài s n ng n h n là t ng đ i th p. m t khía c nh
khác, n u h s này quá cao thì v n b ng ti n quá nhi u, vòng quay v n l u đ ng th p,
hi u qu s d ng TSNH c ng không cao.
H s thanh toán t c th i
H s thanh toán t c th i =

Ti n + Các kho n t ng đ
N ng n h n

ng ti n

H s thanh toán t c th i cho bi t, c m t đ ng n ng n h n thì có bao nhiêu ti n
m t và các kho n t ng đ ng ti n đ m b o chi tr . H s này cho bi t m t doanh
nghi p có th tr đ c các kho n n c a mình nhanh đ n đâu, vì ti n và các kho n
t ng đ ng ti n là nh ng tài s n có tính thanh kho n cao nh t. So v i các ch s
thanh kho n khác ng n h n khác nh ch s thanh toán hi n th i, hay ch s thanh toán
nhanh, ch s thanh toán ti n m t đòi h i kh t khe h n v tính thanh kho n. Hàng t n
kho và các kho n ph i thu ng n h n b lo i kh i công th c tính do không có gì b o
13


đ m là hai kho n này có th chuy n nhanh chóng sang ti n đ k p đáp ng các kho n
n ng n h n.
H s thanh toán t c th i b

nh h

ng b i chính sách qu n lý ti n m t và qu n

lý n c a doanh nghi p. N u ti n và các kho n t ng đ ng ti n l n h n n ng n h n,
h s này càng cao, càng ch ng t l ng ti n và các kho n t ng đ ng ti n hi n có
c a doanh nghi p có đ kh n ng trang tr i các kho n n ng n h n, đ c bi t là n ng n
h n đ n h n. Ch tiêu này càng cao thì tình hình tài chính c a doanh nghi p càng t t,
doanh nghi p ch đ ng h n trong vi c n m gi và qu n lý ti n, không b ph thu c
quá nhi u vào các ngu n tài tr bên ngoài nên không ch u áp l c hàng tháng t vi c tr
lãi vay. Tuy nhiên trong kinh doanh, có r t ít doanh nghi p có s ti n m t và các kho n
t

ng đ

ng ti n đ đ đáp ng toàn b các kho n n ng n h n, do đó ch s thanh

toán ti n m t r t ít khi l n h n hay b ng 1. i u này c ng không quá nghiêm tr ng b i
m t doanh nghi p gi ti n m t và các kho n t ng đ ng ti n m c cao đ b o đ m
chi tr các kho n n ng n h n là m t vi c làm không th c t vì nh v y c ng đ ng
ngh a v i vi c doanh nghi p không s d ng lo i tài s n có tính thanh kho n cao này
m t cách có hi u qu . Doanh nghi p hoàn toàn có th s d ng s ti n và các kho n
t ng đ ng ti n này m t cách h p lý đ t o ra doanh thu cao h n (ví d cho vay ng n
h n) t ng hi u qu s d ng TSNH cho doanh nghi p.
Th i gian quay vòng c a ti n
Th i gian quay vòng c a ti n = Chu kì kinh doanh  Th i gian tr n trung bình
Trong đó:
Chu kì kinh doanh = Th i gian luân chuy n hàng l u kho + Th i gian thu n
trung bình

360

Th i gian tr n trung bình =

H s tr n

Th i gian quay vòng c a ti n ph n ánh kho ng th i gian ròng k t khi chi th c
t b ng ti n cho đ n khi thu đ c ti n. Th i gian quay vòng c a ti n là ch s đánh giá
tính thanh kho n TSNH c a doanh nghi p m t cách xác th c và hi u qu . Bên c nh
đó, ch tiêu này là công c h u hi u đ doanh nghi p t i u hóa ngu n VL , ki m soát
chi phí tài chính và thi t l p các chính sách qu n tr liên quan đ n các kho n ph i tr ,
ph i thu và hàng t n kho.
Th i gian quay vòng ti n t ng lên thì kh n ng thanh toán c a doanh nghi p gi m
đi. Ng c l i n u th i gian quay vòng ti n gi m thì kh n ng thanh toán c a doanh
nghi p s t ng lên, ch tiêu này càng cao thì doanh nghi p càng có th t i gi m chi phí
tài chính dành cho VL và t ng hi u qu s d ng TSNH. Th i gian quay vòng ti n
14

Thang Long University Library


gi m ch ng t hi u n ng ho t đ ng TSNH c a doanh nghi p t ng cao thông qua vi c
rút ng n th i gian thu h i công n (gi m s ngày kho n ph i thu) ho c gi i phóng
HTK, doanh nghi p đ a nguyên v t li u vào dây chuy n s n xu t (gi m s ngày
HTK). M t s doanh nghi p có th i gian quay vòng ti n “âm”, có ngh a là doanh
nghi p không c n s d ng VL đ u t cho TSNH mà còn có th t o ra doanh thu tài
chính nh “chi m d ng” đ

c VL c a nhà cung ng.

(2) Nhóm các ch tiêu ho tăđ ng
Vòng quay các kho n ph i thu

Doanh thu thu n

Vòng quay các kho n ph i thu =

Các kho n ph i thu

Vòng quay các kho n ph i thu ph n ánh t c đ luân chuy n c a kh n ph i thu
t c là t c đ chuy n đ i thành ti n m t c a nó đ đ m b o thanh toán và ho t đ ng c
doanh nghi p. H s này là m t th c đo quan tr ng đ đánh giá hi u qu ho t đ ng
c a doanh nghi p c ng nh hi u qu ho t đ ng c a TSNH, đ c tính b ng cách l y
doanh thu trong k chia cho s d bình quân các kho n ph i thu trong k .
Kho n ti n ph i thu t khách hàng là s ti n khách hàng đang chi m d ng c a
doanh nghi p. Khi các kho n ph i thu t ng cao s làm gi m vòng quay các kho n ph i
thu trong doanh nghi p. N u s vòng quay th p thì hi u qu s d ng TSNH kém do
ti n c a doanh nghi p b chi m d ng ngày càng nhi u, l
nghi p s ngày càng gi m, nh h

ng ti n m t trong doanh

ng t i kh n ng thanh toán và s ch đ ng c a

doanh nghi p trong vi c đ u t cho s n xu t kinh doanh. Doanh nghi p s ph i đi vay
ngân hàng đ tài tr thêm cho TSNH làm t ng chi phí tài chính và t ng chi phí c h i
do ngu n ti n c a doanh nghi p b chi m d ng không có kh n ng đ u t sinh l i, t
đó làm gi m hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p. H s vòng quay các kho n
ph i thu càng l n ch ng t t c đ thu h i n c a doanh nghi p càng nhanh, kh n ng
chuy n đ i các kho n n ph i thu sang ti n m t cao, đi u này giúp cho doanh nghi p
t ng l ng ti n m t trong doanh nghi p c i thi n kh n ng thanh toán, t o ra s ch
đ ng trong vi c tài tr ngu n v n l u đ ng trong s n xu t, nâng cao hi u qu s d ng
TSNH trong doanh nghi p. Nh ng n u so sánh v i các doanh nghi p cùng ngành mà
ch s này v n quá cao, có th doanh nghi p s b m t khách hàng vì các khách hàng s
chuy n sang tiêu th s n ph m c a các đ i th c nh tranh cung c p th i gian tín d ng
dài h n, t đó nh h ng x u t i doanh thu c a doanh nghi p trong t ng lai. B i v y
tùy theo đ c đi m t ng ngành ngh kinh doanh mà doanh nghi p c n ph i đi u ch nh
chính sách tín d ng c a mình phù h p sao cho s vòng quay các kho n ph i thu t ng
h p lý t o hi u qu s n xu t kinh doanh cho doanh nghi p.
15


K thu n trung bình

360

K thu n trung bình =

S vòng quay các kho n ph i thu
T s này dùng đ đo l ng hi u qu và ch t l ng qu n lý kho n ph i thu, ph n
ánh s ngày c n thi t đ chuy n các kho n ph i thu thành ti n m t. K thu n trung
bình ph thu c vào quy mô c a doanh nghi p và đ c thù c a t ng ngành ngh SXKD.
K thu n trung bình càng nh thì vòng quay c a các kho n ph i thu càng nhanh, cho
bi t hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p càng cao. K thu n trung bình th p có
th là bi u hi n c a chính sách tín d ng quá ch t ch . Lúc này, kho n ph i thu có th
có ch t l ng nh ng doanh s s b gi m m nh và l i nhu n có th th p h n m c đáng
ra đ t đ

c do chính sách tín d ng quá ch t ch . Trong tình hu ng này, doanh nghi p

nên n i l ng các tiêu chu n tín d ng. Th c t m t s doanh nghi p có chính sách m
r ng bán ch u và ch p nh n kéo dài th i h n thanh toán h n các đ i th c nh tranh đ
phát tri n th tr ng. Bên c nh đó trong đi u ki n kinh t thu n l i các doanh nghi p
c ng d dàng ch p nh n vi c bán ch u làm k thu n trung bình c a doanh nghi p t ng
cao. Nh ng n u ch p nh n t ng th i gian bán ch u cho khách hàng mà không t ng
đ c m c tiêu th thì đó là d u hi u x u v tình hình kinh doanh, doanh nghi p s g p
khó kh n v tài chính khi không đ v n quay vòng đ ti p t c ho t đ ng kinh doanh,
làm gi m hi u qu ho t đ ng c a các TSNH khi không t o ra doanh thu và l i nhu n
đ đ duy trì ho t đ ng c a doanh nghi p. Lúc này doanh nghi p bu c ph i huy đ ng
v n bên ngoài đ bù đ p cho SXKD và thay đ i chính sác tiêu th nâng cao kh n ng
c nh tranh đ thu hút khách hàng.
Vòng quay hàng t n kho

Doanh thu bán hàng

Vòng quay hàng t n kho =
Bình quân giá tr hàng t n kho
đánh giá hi u qu s d ng hàng t n kho c a doanh nghi p chúng ta có th s
d ng t s ho t đ ng t n kho. T s này có th đo l ng b ng vòng quay hàng t n kho
trong m t n m và s ngày t n kho. Ch tiêu vòng quay hàng t n kho cho bi t bình
quân hàng t n kho quay đ

c bao nhiêu vòng trong k đ t o ra doanh thu. H s này

l n cho th y t c đ quay vòng c a hàng hóa trong kho là nhanh và ng c l i, n u h
s này nh thì t c đ quay vòng hàng t n kho th p. Hàng t n kho là tài s n mang đ m
tính ch t ngành ngh kinh doanh nên không ph i m c hàng t n kho th p là t t, m c
t n kho cao là x u.
Vòng quay hàng t n kho cao cho th y doanh nghi p bán hàng nhanh và hàng t n
kho không b đ ng nhi u, ngh a là doanh nghi p s có ít r i ro h n. Tuy nhiên n u
16

Thang Long University Library


h s này quá cao c ng không t t, vì nh v y có ngh a l ng hàng d tr trong kho
không nhi u, n u nhu c u th tr ng t ng đ t ng t thì doanh nghi p s b m t khách
hàng và b đ i th c nh tranh giành th ph n. Vi c d tr nguyên v t li u trong kho
không đ có th khi n dây chuy n s n xu t ng ng tr , nh h ng x u t i hi u qu s
d ng TSNH c a doanh nghi p. Bên c nh đó, n u vòng quay hàng t n kho c a doanh
nghi p th p ch ng t doanh nghi p d tr quá m c d n đ n dòng ti n vào c a doanh
nghi p b gi m, doanh nghi p có th g p khó kh n v tài chính trong t ng lai, v n
kém ho t đ ng và gánh n ng tr lãi t ng lên, t n kém chi phí l u gi và r i ro khó tiêu
th do không phù h p v i nhu c u tiêu dùng ho c th tr ng kém đi, hi u qu s d ng
TSNH c a doanh nghi p s gi m đáng k . Vì v y, vòng quay hàng t n kho c n ph i
phù h p đ đ m b o m c đ s n xu t và đáp ng nhu c u khách hàng. Vòng quay
hàng t n kho c a các doanh nghi p có quy mô l n có xu h ng cao h n các doanh
nghi p có quy mô nh . Riêng các doanh nghi p thu c l nh v c th ng m i d ch v thì
vòng quay hàng t n kho có xu h ng càng l n khi doanh nghi p có quy mô ho t đ ng
càng nh .
S ngày t n kho
360

S ngày t n kho =

S vòng quay hàng t n kho
Ch tiêu này cho bi t bình quân t n kho c a doanh nghi p m t bao nhiêu ngày, c
th là kho ng th i gian c n thi t đ doanh nghi p có th thanh lý h t s l ng HTK
c a mình. ây là th c đo th hi n kh n ng v m t tài chính c a doanh nghi p. N u
s ngày t n kho th p ch ng t HTK đang quay vòng nhanh làm t ng doanh thu và l i
nhu n c a doanh nghi p. Nh v y TSNH c a doanh nghi p đang ho t đ ng r t có hi u
qu . Vi c t ng t c đ luân chuy n HTK, rút ng n th i gian HTK n m trong các khâu
c a quá trình s n xu t kinh doanh nh d tr , s n xu t và l u thông, là đi u ki n quan
tr ng đ doanh nghi p thu thêm v n, m r ng quy mô SXKD mà không c n huy đ ng
thêm v n hay vay các t ch c cá nhân khác. M t khác, vi c rút ng n s ngày t n kho
s giúp doanh nghi p gi m chi phí l u kho, h th p giá thành s n ph m, doanh nghi p
có th m nh khi c nh tranh v giá, đ ng th i nâng cao hi u qu s d ng TSNH c a
doanh nghi p.
Vòng quay các kho n ph i tr
Vòng quay các kho n ph i tr =

Doanh s mua hàng th

ng niên

Bình quân các kho n ph i tr
Trong đó:
17


Doanh s mua hàng th

GVHB + HTK cu i k  HTK đ u kì
ng niên =

2

Bình quân các kho n ph i tr = (Các kho n ph i tr n m tr
tr n m nay)/ 2

c + Các kho n ph i

Ch s vòng quay các kho n ph i tr ph n ánh kh n ng chi m d ng v n c a
doanh nghi p đ i v i nhà cung c p. Ch s vòng quay các kho n ph i tr quá th p có
th nh h ng không t t đ n x p h ng tín d ng c a doanh nghi p. Ch s vòng quay
các kho n ph i tr n m nay nh h n n m tr c ch ng t doanh nghi p đang chi m
d ng v n và thanh toán ch m h n n m tr c. Ng c l i, n u ch s vòng quay các
kho n ph i tr n m nay l n h n n m tr
thanh toán nhanh h n n m tr

c ch ng t doanh nghi p chi m d ng v n và

c.

i l p v i vòng quay ph i thu và hàng t n kho có xu h ng càng t ng càng t t,
đ i v i doanh nghi p càng đ c ch m tr n càng t t nên doanh nghi p th ng kéo
dài th i gian hoàn tr n càng l n càng t t mà v n duy trì uy tín đ i v i nhà cung c p
d n đ n vòng quay ph i tr th p. Vòng quay ph i tr th p (các kho n ph i tr l n), s
ngày hoàn tr n kéo dài có th là d u hi u cho th y doanh nghi p r t có uy tín và là
khách hàng t t c a nhà cung c p nên đ c cho ch m tr , hi u qu s d ng TSNH
trong doanh nghi p cao, doanh nghi p ch đ ng thanh toán v i ng i bán t o c h i
m r ng kinh doanh. Bên c nh đó, vi c chi m d ng v n này có th giúp doanh nghi p
gi m b t áp l c chi phí và đi vay ngân hàng, t ng hi u qu s d ng TSNH trong doanh
nghi p. Tuy nhiên khi ch s này gi m m nh đ ng ngh a v i vi c t ng quá m c các
kho n ph i tr c ng là d u hi u x u đ i v i kh n ng chi tr , thanh toán các kho n n
c a doanh nghi p, th hi n tình hình kinh doanh c a doanh nghi p đang g p khó kh n
d n đ n hi u qu s d ng TSNH kém nên doanh nghi p không đ kh n ng tài chính
đ tr n . Ng c l i vi c t ng vòng quay các kho n ph i tr khi bình quân các kho n
ph i tr gi m là d u hi u không t t cho th y doanh nghi p không uy tín b n hàng
không cho n , mua ph i tr ti n ngay d n t i doanh nghi p không th ch đ ng trong
ho t đ ng kinh doanh ho c do kinh doanh không t t doanh nghi p thu h p ho t đ ng.
Nh ng dù là nguyên nhân nào trong nh ng nguyên nhân trên thì vi c t ng vòng quay
các kho n ph i tr đ u làm gi m hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p.
Ch tiêuăđánhăgiáăhi u qu qu n lý TSNH
Vòng quay TSNH
Vòng quay TSNH =

Doanh thu thu thu n
Giá tr TSNH
18

Thang Long University Library


H s vòng quay TSNH ph n ánh hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p. H
s này cho bi t trong m t n m TSNH c a doanh nghi p luân chuy n đ c bao nhiêu
vòng hay m t đ ng TSNH bình quân trong n m t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu
thu n. V i m t l ng TSNH nh t đ nh trong k , n u doanh nghi p t ng nhanh vòng
quay thì quy mô s n xu t kinh doanh đ c m r ng, ho c t c đ t ng c a tài s n ch m
h n t c đ t ng c a doanh thu ngh a là doanh nghi p s d ng có hi u qu TSNH.
Ch tiêu ph n ánh kh n ngăsinhăl i c a TSNH
H s sinh l i TSNH

L i nhu n sau thu
TSNH

H s sinh l i TSNH =

Theo mô hình Dupont có th ti p t c tri n khai chi ti t thành:
L i nhu n sau thu

L i nhu n sau thu
=

TSNH

Doanh thu thu n
x

Doanh thu thu n

TSNH

H s sinh l i c a tài s n ng n h n cho bi t m i đ n v tài s n có trong k đem
l i bao nhiêu đ n v l i nhu n sau thu . Ch tiêu này ph n ánh l i nhu n sau thu c a
doanh nghi p, các doanh nghi p đ u mong mu n ch tiêu này càng cao càng t t vì nh
v y đã s d ng h t đ c giá tr c a TSNH. N u t s này l n h n 0 có ngh a doanh
nghi p làm n có lãi. T s càng cao cho th y doanh nghi p làm n càng hi u qu ,
hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p càng nâng cao. Ng c l i t s nh h n 0,
thì doanh nghi p làm n thua l , doanh nghi p s d ng TSNH không hi u qu . M c
lãi hay l đ c đo b ng ph n tr m c a giá tr bình quân tài s n ng n h n c a doanh
nghi p. T s l i nhu n ròng trên tài s n ng n h n ph thu c vào mùa v kinh doanh
và ngành ngh kinh doanh. Do đó, ng i phân tích tài chính doanh nghi p ch s d ng
t s này trong so sánh doanh nghi p v i bình quân toàn ngành ho c v i doanh nghi p
khác cùng ngành và so sánh cùng m t th i k . T su t sinh l i tài s n ng n h n t ng là
t t n u doanh nghi p t ng v n ch s h u, gi m n vay làm gi m chi phí lãi vay nên
l i nhu n đ t đ c cao h n, hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p t t h n. T
su t sinh l i tài s n ng n h n t ng là d u hi u th hi n TSNH c a doanh nghi p s
d ng không hi u qu n u doanh nghi p gi m n vay do ho t đ ng kinh doanh b thu
h p, doanh thu l i nhu n gi m nh ng gi m th p h n t c đ gi m tài s n ng n h n. T
su t sinh l i tài s n ng n h n gi m không ph i là d u hi u t i n u vi c gi m là do
doanh nghi p t ng VCSH nên ngu n v n t ng t ng ng tài s n t ng, nh ng m c l i
nhu n t ng ch m h n t ng tài s n. T su t sinh l i tài s n ng n h n gi m là d u hi u
t i ph n ánh TSNH đang đ c s d ng kém hi u qu n u doanh nghi p t ng n vay,
VCSH gi m do kinh doanh l v n, ho c ho t đ ng kinh doanh m r ng đ u t vào
19


nh ng l nh v c không hi u qu nên l i nhu n không t ng, th m chí còn gi m so v i
tr c. Bên c nh đó, phân tích theo mô hình Dupont ta có th th y h s sinh l i TSNH
ph thu c vào t su t sinh l i trên doanh thu (ROS) và vòng quay TSNH. Mu n t ng
h s sinh l i TSNH ta ph i t ng ROS (B ng cách gi m chi phí phát sinh trong k ,
gi m giá v n hàng bán đ t ng l i nhu n ròng) và t ng s l n quay vòng c a TSNH
(S d ng các chính sách khuy n m i hay d ch v đi kèm đ t ng c
bán ra, t đó t ng l ng ti n thu v )

ng s l

ng hàng

Su t hao phí TSNH
TSNH bình quân

Su t hao phí TSNH =

Doanh thu thu n
Là công th c ph n ánh đ t o ra m t đ ng doanh thu thu n trong k c n bao
nhiêu đ ng tài s n ng n h n. Su t hao phí càng l n hi u qu s d ng tài s n ng n h n
càng th p ngh a là ph i c n m t l ng l n tài s n ng n h n đ t o ra m t đ n v doanh
thu thu n cho doanh nghi p và ng c l i n u ch c n m t l ng nh tài s n ng n h n
nh ng có th t o ra m t đ n v doanh thu thu n cho doanh nghi p ch ng t tài s n
ng n h n c a doanh nghi p đang đ c s d ng r t hi u qu .
M c ti t ki m TSNH:
M c ti t ki m TSNH =
Trong đó:
M1: T ng tài s n ng n h n k so sánh
L1, L0: S l n luân chuy n tài s n ng n h n k so sánh, k g c.
M c ti t ki m tài s n ng n h n ph n ánh s tài s n ng n h n doanh nghi p ti t
ki m đ c do t ng t c đ luân chuy n tài s n ng n h n k so sánh v i k g c.
Doanh nghi p càng t ng đ c vòng quay tài s n ng n h n thì càng có kh n ng ti t
ki m đ c tài s n ng n h n, càng nâng cao đ c hi u qu s d ng tài s n ng n h n
trong doanh nghi p.
1.2.5. Các nhân t

nh h

ng đ n hi u qu s d ng tài s n ng n h n

đánh giá hi u qu s d ng TSNH ngoài vi c tính toán phân tính các ch tiêu
trên, doanh nghi p còn ph i hi u rõ đ c các nhân t nh h ng t i TSNH. Các nhân
t nh h ng có th t o cho doanh nghiêp nh ng thu n l i đ ng th i c nh ng khó
kh n. Do đó, doanh nghi p luôn ph i tìm hi u, đánh giá đ có th đ a ra k ho ch ho t
đ ng, phát tri n phù h p, phát huy hi u qu s d ng TSNH m t cách t i đa.

20

Thang Long University Library


1.2.5.1. Các nhân t khách quan
T căđ phát tri n c a n n kinh t : là nhân t quy t đ nh đ n nhu c u s n ph m
c ng nh kh n ng phát tri n các ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Khi n n kinh t t ng tr ng ch m, s c mua c a th tr ng b gi m sút. i u này làm
gi m s l ng tiêu th c a doanh nghi p, s n ph m c a doanh nghi p s khó tiêu th
h n, doanh thu s ít đi, l i nhu n gi m sút và t t y u làm gi m hi u qu s d ng v n
kinh doanh nói chung và TSNH nói riêng. N u n n kinh t l m phát cao thì hi u qu
s d ng TSNH trong doanh nghi p s gi m sút do s m t giá c a đ ng ti n.
S qu n lý c aăNhƠăn c: đi u ch nh các chính sách v mô, đ a ra chính sách
tài chính – ti n t tác đ ng đ n quá trình ra quy t đ nh s n xu t kinh doanh t đó nh
h

ng t i hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p. Chính sách tài chính – ti n t có

th tác đ ng đ n nh ng ngu n tài tr cho TSNH nh ngu n v n vay ngân hàng, ngu n
này t ng hay gi m ph thu c vào chính sách cho vay và lãi su t cho vay c a ngân hàng
d a trên lãi su t n đ nh s n c a ngân hàng trung ng. N u ho t đ ng huy đ ng v n
g p khó kh n s d n t i quy mô TSNH gi m d n t i vi c s d ng TSNH không hi u
qu . Nhà n c có th đ a ra nh ng chính sách nh h ng đ n vi c mua s m các NVL
đ u vào hay bán hàng hóa s n ph m đ u ra nh vi c t ng thu nh p kh u xu t kh u,
thay đ i đi u ki n xu t nh p kh u. Thu t ng d n đ n giá bán t ng s gây khó kh n r t
l n cho các doanh nghi p s d ng nhi u máy móc thi t b , dây chuy n s n xu t c n
nhiên li u đ v n hành đ ng c , n u không đ v n đ đ u t cho nhiên li u s n xu t
thì m i k ho ch s d ng ti n d tr c a doanh nghi p đ u ph i tính toán l i và d n
đ n h u qu t t y u là gi m hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p.
Khoa h c công ngh : là m t trong nh ng nhân t quy t đ nh t i n ng su t lao
đ ng và trình đ s n xu t c a n n kinh t c ng nh t ng doanh nghi p. S phát tri n
c a khoa h c công ngh hi n đ i giúp doanh nghi p nâng cao n ng l c s n xu t, gi m
chi phí và t ng kh n ng c nh tranh. Tuy nhiên cách m ng khoa h c công ngh đ ng
th i c ng làm gi m giá tr tài s n, v t t do nó tr lên l c h u nhanh h n ngay trong
th i đi m hi n t i. Vì v y, n u doanh nghi p không b t k p đi u này đ đi u ch nh k p
th i giá c c a s n ph m thì hàng hoá bán ra s thi u tính c nh tranh làm gi m hi u
qu s d ng tài s n nói chung và TSNH nói riêng.
R i ro: là m t nhân t không th tránh kh i trong quá trình ho t đ ng kinh
doanh. ó có th là nh ng r i ro b t th ng trong quá trình s n xu t kinh doanh mà
các doanh nghi p th ng g p ph i trong đi u ki n kinh doanh c a c ch th tr ng có
nhi u thành ph n kinh t tham gia cùng c nh tranh v i nhau. Ngoài ra doanh nghi p
còn g p ph i nh ng r i ro do thiên nhiên gây ra nh đ ng đ t, l l t, núi l a... mà các
doanh nghi p khó có th l ng tr c đ c. Nhân t này tuy không th ng x y ra
21


nh ng lai có m c đ nh h ng không nh t i ho t đ ng c a doanh nghi p nói chung
c ng nh hi u qu s d ng TSNH nói riêng.
1.2.5.2. Các nhân t ch quan
Trìnhăđ chuyên môn c a cán b qu n lý và tay ngh c aăng iălaoăđ ng:
Có th nói con ng i là nhân t quan tr ng trong b t c hoat đ ng nào, trong kinh
doanh c ng v y trình đ c a cán b và công nhân trong doanh nghi p đóng vai trò
quy t đ nh đ n hi u qu ho t đ ng nói chung và hi u qu s d ng tài s n nói riêng.
V trình đ cán b qu n lý: th hi n trình đ chuyên môn, kh n ng t ch c
qu n lý và ra quy t đ nh. N u cán b qu n lý có trình đ chuyên môn cao, kh n ng t
ch c qu n lý t t, có th đ a ra nh ng quy t đ nh đúng đ n phù h p v i tình hình
doanh nghi p thì hi u qu s d ng TSNH s đ

c nâng cao. Nh ng n u kh n ng

qu n lý c a đ i ng cán b kém, đ a ra nh ng quy t đ nh sai l m thì không nh ng
TSNH đ c s d ng không có hi u qu mà th m chí có th khi n doanh nghi p b phá
s n. Do v y, trình đ chuy n môn c a cán b qu n lý đóng vai trò vô cùng quan tr ng
trong vi c nâng cao hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p nên yêu c u đ i v i
b ph n này là r t cao, h c n có nghi p v chuyên môn gi i, có kinh nghi m qu n lý
và tinh th n trách nhi m, n ng đ ng sáng t o đ đ a ra nh ng quy t đ nh kinh doanh
đúng đ n cho doanh nghi p.
V trình đ tay ngh c a ng i lao đ ng: Ng i lao đ ng là b ph n tr c ti p t o
ra s n ph m, d ch v c a doanh nghi p, tr c ti p ti p xúc v i khách hàng nên là nhân
t tr c ti p s d ng TSNH, công vi c c a h nh h ng tr c ti p t i hi u qu s d ng
TSNH c a doanh nghi p. B ph n ng i lao đ ng n u có tay ngh cao có kh n ng
h c t p, ti p thu, sáng t o trong công vi c có ý th c gi gìn tài s n trong quá trình v n
hành thì TSNH s đ c s d ng hi u qu h n. Ng c l i, n u trình đ tay ngh ng i
công nhân th p, ý th c kém s d n t i vi c lãng phí nguyên v t li u gi m tu i th c a
máy móc thi t b s làm gi m doanh thu và l i nhu n d n t i hi u qu s d ng TSNH
gi m.
V n là ngu n hình thành nên TSNH: kh n ng huy đ ng v n c ng nh c c u
v ns

nh h

ng l n t i hi u qu s d ng TSNH trong doanh nghi p. N u doanh

nghi p có kh n ng huy đ ng v n l n s là c h i đ doanh nghi p m r ng quy mô
kinh doanh, t ng doanh thu t đó t ng hi u qu s d ng TSNH. Bên c nh đó n u
doanh nghi p có c c u v n h p lý s làm gi m chi phí v n, góp ph n gi m chi phí
kinh doanh t ng l i nhu n t đó h s sinh l i TSNH s t ng.
C ăs v t ch t c a doanh nghi p: là nhân t h t s c quan tr ng nh h ng t i
hi u qu ho t đ ng TSNH c a doanh nghi p. Doanh nghiêp ngoài s h u NVL t t đ
có đ c nh ng s n ph m ch t l ng c ng c n ph i s d ng nh ng thi t b máy móc
22

Thang Long University Library


hi n đ i k thu t cao. M t doanh nghi p có đ c nh ng trang thi t b t t s làm khâu
s n xu t tr nên d dàng h n, t n ít th i gian h n. V i các lo i NLV có ch t l ng nh
nhau, doanh nghi p nào có trang thi t b t t h n công ngh cao h n s t o ra các s n
ph m ch t l ng t t h n và ti t ki m đ c th i gian s n xu t. Ng c l i, v i nh ng
máy móc không t t doanh nghi p không t n d ng đ c h t giá tr c a NVL th m chí
còn s n xu t ra nh ng s n ph m kém ch t l ng, nh v y hi u qu s d ng TSNH
không cao. Bên c nh đó, v i trang thi t b cùng c s v t ch t thu n ti n, công nhân
viên đ c làm vi c trong môi tr ng an toàn tho i mái ti n nghi, ch t l
và s n ph m đ u ra c ng đ c nâng lên.
căđi m s n xu t kinh doanh: là nhân t

nh h

ng công vi c

ng không nh đ n hi u qu

s d ng TSNH c a doanh nghi p. Doanh nghi p có đ c đi m v ngành ngh kinh
doanh khác nhau s đ u t vào TSNH khác nhau t dó nh h ng đ n t tr ng TSNH
và h s sinh l i TSNH c a doanh nghi p. Doanh nghi p có đ c đi m hàng hóa khác
nhau và đ i t ng khách hàng khác nhau nh h ng t i chính sách tín d ng th ng
m i thay đ i d n đ n t tr ng kho n ph i thu khác nhau. Nh v y, đ c đi m s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p nh h ng l n t i hi u qu s d ng TSNH, nh h ng
tr c ti p đ n c c u tài s n, vòng quay và h s sinh l i c a TSNH.

23


CH

NGă2. TH C TR NG HI U QU

S

D NG TÀI S N NG N H N

T I DOANH NGHI Pă T ă NHỂNă TH

NGă M I T NG H P

KIM THÀNH

2.1. Khái quát v Doanh nghi păt ănhơnăTh

ngăm i t ngăh p Kim Thành

2.1.1. Các thông tin c b n v Doanh nghi p t nhân Th
Thành
- Tên doanh nghi p: Doanh nghi p t nhân Th

ng m i t ng h p Kim

ng m i t ng h p Kim Thành.

- Giám đ c: Bà Nguy n Th Thúy.
-

a ch : T 5, khu 11, ph

ng Vi t H ng, thành ph H Long, t nh Qu ng

Ninh, Vi t Nam.
- Hình th c s h u: Doanh nghi p t nhân.
-

ng kí l n đ u: ngày 16 tháng 3 n m 2011 do S K ho ch và

u t t nh

Qu ng Ninh c p.
- L nh v c kinh doanh: Th

ng m i.

- Mã s thu : 5701469825
- i n tho i: 0913014988
- V n đ u t c a ch s h u : 2.030.000.000 đ ng (Hai t không tr m ba m

i

tri u đ ng)
2.1.2. L ch s ra đ i và phát tri n c a Doanh nghi p t nhân Th
Kim Thành

ng m i t ng h p

Doanh nghi p T nhân th ng m i t ng h p Kim Thành đ c thành l p tháng 03
n m 2011 do bà Nguy n Th Thúy làm Giám đ c. Khi m i thành l p doanh nghi p ch
có 5 ng i v i s v n đ u t c a ch s h u h n 2 t đ ng, là m t doanh nghi p tr
nên khi đi vào ho t đ ng doanh nghi p g p r t nhi u khó kh n: C s v t ch t và đ i
ng cán b công nhân viên còn thi u th n, khách hàng đ n v i doanh nghi p c ng
ch a đáng k , vi c tìm ki m khách hàng và c nh tranh v i các doanh nghi p kinh
doanh c ng ngành còn ch a có hi u qu . Tuy nhiên, lãnh đ o doanh nghi p đã h t s c
c g ng kh c ph c nh ng tr ng i đó b ng vi c luôn duy trì và t o d ng uy tín, tìm tòi
nhu c u và th hi u c a ng i tiêu dùng nh m cung c p nh ng s n ph m phù h p v i
yêu c u c a khách hàng, luôn b o v quy n l i chính đáng c a khách hàng c ng nh
gi v ng m i quan h lâu dài v i nh ng doanh nghi p đ i tác, không ng ng ch m lo,
nâng cao đ i s ng nhân viên, n ng đ ng sáng t o trong chi n l c kinh doanh, t o cho
doanh nghi p m t h ng đi riêng phù h p và b t nh p v i xu th phát tri n c a th
24

Thang Long University Library


tr ng trong n c. Hi n nay, tình hình kinh doanh ngày m t đi vào n đ nh doanh
nghi p ngày càng chi m đ c lòng tin c a đ i tác và khách hàng v ch t l ng s n
ph m và d ch v .
2.1.3. Khái quát v ngành ngh ho t đ ng
Ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p khá đa d ng, trong đó bao g m:
-Kinh doanh các lo i v t li u xây d ng nh : g ch xây, ngói l p mái; đá, cát, s i;
xi m ng, g ch nát n n, kính ph ng, ng n i, kh p n i và chi ti t l p ghép khác v i r t
nhi u ch ng lo i m u mã kích th
d ng c c m tay khác.

c tr ng l

ng, d ng c c m tay: búa, c a, tua vít,

- Bán buôn v t li u thi t b l p đ t khác trong xây d ng
- Gia công c khí, x lý và tráng ph kim lo i
-T v n l p đ t các thi t b v t t cho công trình.
- Hoàn thi n công trình xây d ng
Trong đó, l nh v c kinh doanh mang l i doanh thu chính c a doanh nghi p là
kinh doanh v t li u xây d ng.
2.1.4. Khái quát tình hình kinh doanh t i Doanh nghi p t nhân Th
h p Kim Thành
2.1.4.1. Tình hình Tài s n – Ngu n v n
Tình hình tài s n c a doanh nghi p

25

ng m i t ng


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×