Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM TRUYỆN I

CH

NGă1.
C ăS LÝ LU N CHUNG V PHÂN TÍCH TÀI
CHÍNH DOANH NGHI P

1.1. T ng quan chung v tài chính DN và phân tích tài chính DN
1.1.1. Khái ni m và vai trò c a TCDN
1.1.1.1. Khái ni m tài chính doanh nghi p:[3,tr.11]
Tài chính doanh nghi p đ c hi u là nh ng quan h giá tr gi a doanh nghi p
v i các ch th trong n n kinh t . Các quan h tài chính doanh nghi p ch y u bao
g m:
Quan h gi a doanh nghi p v i Nhà n c: ây là m i quan h phát sinh khi
doanh nghi p th c hi n ngh a v thu đ i v i Nhà n c, khi Nhà n c góp v n vào
doanh nghi p.
Quan h gi a doanh nghi p v i th tr

ng tài chính: Quan h này đ

c th


hi n thông qua vi c doanh nghi p tìm ki m các ngu n tài tr . Trên th tr ng tài
chính, doanh nghi p có th vay ng n h n đ đáp ng nhu c u v n ng n h n, có th
phát hành c phi u và trái phi u đ đáp ng nhu c u v n dài h n. Ng

c l i, doanh

nghi p ph i tr lưi vay và v n vay, tr lưi c ph n cho các nhà tài tr . Doanh nghi p
c ng có th g i ti n vào ngân hàng, đ u t ch ng khoán b ng s ti n t m th i ch a s
d ng.
Quan h trong n i b doanh nghi p v i các th tr ng khác: Trong n n kinh t ,
doanh nghi p có m i quan h ch t ch v i các doanh nghi p khác trên th tr ng
hoàng hóa, d ch v , th tr

ng s c lao đ ng.

ây là nh ng th tr

nghi p ti n hành mua s m máy móc thi t b , nhà x
i u quan tr ng là thông qua th tr

ng mà t i đó doanh

ng, tìm ki m lao đ ng, v.v...

ng, doanh nghi p có th xác đ nh đ

c nhu c u

hàng hóa và d ch v c n thi t cung ng. Trên c s đó, doanh nghi p ho ch đ nh ngân
sách đ u t , k ho ch s n xu t, ti p th nh m th a mưn nhu c u th tr ng.
Quan h trong n i b doanh nghi p: ây là quan h gi a các b ph n s n xu tkinh doanh, gi a c đông và ng i qu n lý, gi a c đông và ch n , gi a quy n s
d ng v n và quy n s h u v n.
1.1.1.2. Vai trò c a tài chính doanh nghi p:[3,tr.20]
Trong n n kinh t hi n nay, có th nói, qu n lý tài chính luôn luôn gi m t v trí
tr ng y u trong ho t đ ng qu n lý c a doanh nghi p, nó quy t đ nh tính đ c l p, s
thành b i c a doanh nghi p trong quá trình kinh doanh. B t k ai liên k t h p tác v i
1


doanh nghi p c ng s h

qu , ng

ng l i n u nh qu n lý tài chính c a doanh nghi p có hi u

c l i, h s thua thi t khi qu n lý tài chính kém hi u qu .

S ho t đ ng c a quy lu t cung c u r t m nh m , c l nh v c nào có nhu c u thì
đó s có ngu n cung c p. Vì v y, khi các doanh nghi p có nhu c u v n thì t t y u
th tr ng v n s đ c hình thành v i nh ng hình th c đa d ng c a nó. V n đ là ch
ng
ph

i qu n lý ph i xác đ nh chính xác nhu c u v n, cân nh c l a ch n các hình th c,
ng pháp thích h p đ khai thác thu hút v n, s d ng các công c đòn b y kinh t

nh lưi su t vay, c t c khi phát hành trái phi u, c phi u nh m khai thác huy đ ng
v n, l a ch n ph ng án đ u t có hi u qu , linh ho t s d ng các ngu n v n, đ m
b o kh n ng thanh toán chi tr ... ó chính là vi c khai thác các ch c n ng phân ph i
và giám đ c tài chính đ nâng cao vai trò c a tài chính doanh nghi p trong vi c t o
l p, khai thác, huy đ ng v n ph c v cho các m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p.
T ch c s d ng v n kinh doanh ti t ki m và hi u qu :
Vi c khai thác, huy đ ng v n, vi c s d ng v n ti t ki m và có hi u qu đ

c

coi là đi u ki n t n t i và phát tri n c a m i doanh nghi p. ư đ t ra tr c m i doanh
nghi p nh ng chu n m c h t s c khe kh t: s n xu t không th v i b t k giá nào, ph i
bán đ c nh ng hàng hoá, d ch v mà th tr ng c n và ch p nh n đ c ch không
ph i bán nh ng cái gì mà mình có. Tr c s c ép nhi u m t c a th tr ng đư bu c các
doanh nghi p ph i s d ng v n m t cách ti t ki m và có hi u qu .
i ul uý

đây là c n có s phân bi t gi a ch tiêu l i nhu n v i ch tiêu hi u

qu kinh t . Nói chung, s gia t ng hi u qu kinh t s bao hàm c y u t t ng ch tiêu
l i nhu n. Song ng c l i, có nh ng tr ng h p t ng ch tiêu l i nhu n nh ng l i
không có hi u qu . Vì th , hi u qu kinh t ch có th có đ c khi v n đ c s d ng
ti t ki m mà v n đ m b o m c gia t ng l i nhu n.
òn b y kích thích và đi u ti t kinh doanh:
Vai trò này c a tài chính doanh nghi p đ

c th hi n thông vi c t o ra s c mua

h p lý đ thu hút v n đ u t , lao đ ng v t t , d ch v , đ ng th i xác đ nh giá bán h p
lý khi phát hành c phi u hàng hóa bán d ch v và thông qua ho t đ ng phân ph i thu
nh p c a doanh nghi p, phân ph i qu ti n th ng, ti n l ng, th c hi n các h p
đ ng kinh t …
Giám sát ki m tra ch t ch ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p. Tình hình
tài chính c a doanh nghi p là m t t m g ng ph n ánh trung th c nh t m i ho t đ ng
kinh doanh c a doanh nghi p thông qua các ch tiêu tài chính th c hi n mà các nhà
qu n lý doanh nghi p d dàng nh n th y th c tr ng quá trình kinh doanh c a doanh
nghi p, phát hi n k p th i nh ng v ng m c t n t i đ t đó đ a ra quy t đ nh đi u
ch nh các ho t đ ng kinh doanh nh m đ t t i m c tiêu đư đ nh.
2

Thang Long University Library


1.1.2. Khái ni m và vai trò c a phân tích tài chính:
1.1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p:[3,tr.29]
ph

Phân tích tình hình tài chính doanh nghi p là m t t p h p các khái ni m,
ng pháp và công c cho phép thu th p, x lý các thông tin k toán và các thông

tin khác trong qu n lý doanh nghi p nh m đánh giá tình hình tài chính c a m t doanh
nghi p, đánh giá r i ro, m c đ và ch t l ng hi u qu trong ho t đ ng c a doanh
nghi p đó.
Phân tích tài chính doanh nghi p tr

c h t t p trung vào các s li u đ

c cung

c p trong các báo cáo tài chính c a doanh nghi p, k t h p v i các thông tin b sung t
các ngu n khác nhau, làm rõ tình hình tài chính c a doanh nghi p trong quá kh , ch
ra nh ng thay đ i ch y u, nh ng chuy n bi n theo xu h ng, tính toán nhân t ,
nh ng nguyên nhân c a s thay đ i trong các ho t đ ng tài chính phát hi n nh ng quy
lu t c a các ho t đ ng, làm c s cho các quy t đ nh hi n t i và d báo cho t ng lai.
1.1.2.2. Vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p:
Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p hay c th hoá là vi c phân tích
các báo cáo tài chính c a doanh nghi p là quá trình ki m tra, đ i chi u, so sánh các s
li u, tài li u v tình hình tài chính hi n hành và trong quá kh nh m m c đích đánh
giá ti m n ng, hi u qu kinh doanh c ng nh nh ng r i ro trong t ng lai. Do đó,
phân tích báo cáo tài chính là m i quan tâm c a nhi u nhóm ng i khác nhau nh nhà
qu n lý doanh nghi p, các nhà đ u t , các c đông, các ch n , các khách hàng, các
nhà cho vay tín d ng, các c quan chính ph , ng i lao đ ng... M i nhóm ng i này
có nh ng nhu c u thông tin khác nhau.
i v i ng

i qu n lý doanh nghi p:

ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh, nhà qu n lý doanh nghi p ph i gi i
quy t ba v n đ quan tr ng sau đây :
Th nh t : Doanh nghi p nên đ u t vào đâu cho phù h p v i lo i hình s n xu t
kinh doanh l a ch n. ây chính là chi n l

c đ u t dài h n c a doanh nghi p.

Th hai : Ngu n v n tài tr là ngu n nào?
đ u t vào các tài s n, doanh nghi p ph i có ngu n tài tr , ngh a là ph i có
ti n đ đ u t . Các ngu n tài tr đ i v i m t doanh nghi p đ c ph n ánh bên ph i
c a b ng cân đ i k toán. M t doanh nghi p có th phát hành c phi u ho c vay n
dài h n, ng n h n. N ng n h n có th i h n d i m t n m còn n dài h n có th i h n
trên m t n m. V n ch s h u là kho n chênh l ch gi a giá tr c a t ng tài s n và n
c a doanh nghi p. V n đ đ t ra đây là doanh nghi p s huy đ ng ngu n tài tr v i
c c u nh th nào cho phù h p và mang l i l i nhu n cao nh t. Li u doanh nghi p có
3


nên s d ng toàn b v n ch s h u đ đ u t hay k t h p v i c các hình th c đi vay
và đi thuê?
nghi p.

i u này liên quan đ n v n đ c c u v n và chi phí v n c a doanh

Th ba : Nhà doanh nghi p s qu n lý ho t đ ng tài chính hàng ngày nh th
nào?
ây là các quy t đ nh tài chính ng n h n và chúng liên quan ch t ch đ n v n
đ qu n lý v n l u đ ng c a doanh nghi p. Ho t đ ng tài chính ng n h n g n li n v i
các dòng ti n nh p qu và xu t qu . Nhà qu n lý tài chính c n x lý s l ch pha c a
các dòng ti n.
Ba v n đ trên không ph i là t t c m i khía c nh v tài chính doanh nghi p,
nh ng đó là nh ng v n đ quan tr ng nh t. Phân tích tài chính doanh nghi p là c s
đ đ ra cách th c gi i quy t ba v n đ đó.
i v i các nhà đ u t vào doanh nghi p:
Nhà đ u t c n bi t tình hình thu nh p c a ch s h u, l i t c c ph n và giá tr
t ng thêm c a v n đ u t . H quan tâm t i phân tích tài chính đ nh n bi t kh n ng
sinh lưi c a doanh nghi p. ó là m t trong nh ng c n c giúp h ra quy t đ nh b v n
đ u t cho doanh nghi p hay không?
i v i các ch n c a doanh nghi p:
i v i các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng, m i quan tâm c a h
ch y u h ng vào kh n ng tr n c a doanh nghi p. Vì v y, h chú ý đ c bi t đ n
s l ng ti n và các tài s n khác có th chuy n nhanh thành ti n, t đó so sánh v i s
n ng n h n đ bi t đ c kh n ng thanh toán t c th i c a doanh nghi p. Bên c nh
đó, các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng c ng r t quan tâm t i s v n c a
ch s h u, b i vì s v n này là kho n b o hi m cho h trong tr ng h p doanh
nghi p b r i ro. Nh v y, k thu t phân tích có th thay đ i theo b n ch t và theo th i
h n c a các kho n n , nh ng cho dù đó là cho vay dài h n hay ng n h n thì ng

i cho

vay đ u quan tâm đ n c c u tài chính bi u hi n m c đ m o hi m c a doanh nghi p
đi vay.
i v i ng

i lao đ ng trong doanh nghi p:

Bên c nh các nhà đ u t , nhà qu n lý và các ch n c a doanh nghi p, ng i
đ c h ng l ng trong doanh nghi p c ng r t quan tâm t i các thông tin tài chính
c a doanh nghi p. i u này c ng d hi u b i k t qu ho t đ ng c a doanh nghi p có
tác đ ng tr c ti p t i ti n l

ng, kho n thu nh p chính c a ng

trong m t s doanh nghi p, ng

i lao đ ng đ

i lao đ ng. Ngoài ra

c tham gia góp v n mua m t l

4

Thang Long University Library

ng c


ph n nh t đ nh. Nh v y, h c ng là nh ng ng

i ch doanh nghi p nên có quy n l i

và trách nhi m g n v i doanh nghi p.
i v i các c quan qu n lý Nhà n

c:

D a vào các báo cáo tài chính doanh nghi p, các c quan qu n lý c a Nhà n c
th c hi n phân tích tài chính đ đánh giá, ki m tra, ki m soát các ho t đ ng kinh
doanh, ho t đ ng tài chính ti n t c a doanh nghi p có tuân th theo đúng chính sách,
ch đ và lu t pháp quy đ nh không, tình hình h ch toán chi phí, giá thành, tình hình
th c hi n ngh a v v i Nhà n

c và khách hàng...

Tóm l i, phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p mà tr ng tâm là phân tích
các báo cáo tài chính và các ch tiêu tài chính đ c tr ng thông qua m t h th ng các
ph ng pháp, công c và k thu t phân tích, giúp ng i s d ng thông tin t các góc
đ khác nhau, v a đánh giá toàn di n, t ng h p khái quát, l i v a xem xét m t cách
chi ti t ho t đ ng tài chính doanh nghi p, tìm ra nh ng đi m m nh và đi m y u v
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, đ nh n bi t, phán đoán, d báo và
đ a ra quy t đ nh tài chính, quy t đ nh tài tr và đ u t phù h p.
1.2. Ph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchính
phân tích tài chính, ng

i ta th

ng dùng các bi n pháp c th mang tính

ch t nghi p v k thu t. Tu thu c vào tính ch t và đ c đi m riêng bi t c a t ng đ n
v kinh t mà phân tích ho t đ ng l a ch n t ng ph ng pháp c th đ áp d ng sao
cho có hi u qu nh t.
1.2.1. Ph
Ph

ng pháp so sánh [2,tr.3]

ng pháp so sánh là ph

ng pháp đ

c s d ng ph bi n nh t trong phân

tích tài chính doanh nghi p nh m đánh giá s khác bi t hay xu h ng bi n đ i c a
t ng ch tiêu phân tích, t đó giúp các đ i t ng quan tâm th y rõ m c bi n đ ng c a
các đ i t ng đ đ a ra các quy t đ nh đúng đ n. K t qu so sánh ch có ý ngh a khi
các ch tiêu đem đi so sánh ph i đ c đ m b o tính đ ng nh t, ph n ánh cùng m t n i
dung kinh t , đ n v tính, ph ng pháp tính, th i gian và đi u ki n môi tr ng c a các
ch tiêu.
K thu t so sánh th ng đ c s d ng trong phân tích là so sánh b ng s tuy t
đ i, so sánh b ng s t ng đ i và so sánh v i s bình quân.
So sánh b ng s tuy t đ i là so sánh b ng phép tr gi a tr s c a ch tiêu k
phân tích so v i tr s c a ch tiêu k g c. K t qu so sánh bi u hi n kh i l ng, quy
mô bi n đ ng c a các hi n t ng kinh t .

5


So sánh b ng s t

ng đ i là so sánh b ng phép chia gi a tr s c a k phân tích

so v i k g c c a các ch tiêu kinh t ho c gi a tr s c a k phân tích so v i k g c
đư đ c đi u ch nh theo t l hoàn thành k ho ch c a ch tiêu có liên quan theo
h

ng quy t đ nh quy mô chung c a ch tiêu.
So sánh b ng s bình quân: s bình quân là d ng đ c bi t c a s tuy t đ i bi u

hi n tính ch t đ c tr ng chung v m t s l ng nh m ph n nh đ c đi m chung c a
m t đ n v , m t b ph n hay m t t ng th chung có chung tính ch t
1.2.2. Ph

ng pháp phân tích t s

[2,tr.10]

Phân tích t s là k thu t phân tích c n b n và quan tr ng nh t c a phân tích tài
chính. Phân tích các t s tài chính liên quan đ n vi c xác đ nh và s d ng các t s
tài chính đ đo l ng và đánh giá tình hình và ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p.
Ph

ng pháp này th

ng đ

c th c hi n theo các b

c nh sau:

B

c 1: D a trên c s các ch tiêu phân tích TCDN đư có s n ho c nhà phân
tích t xây d ng ch tiêu phân tích phù h p v i m c đích phân tích c a mình, nhà
phân tích ch n l c các s li u trong BCTC đ tính toán.
B

c 2: Trên c s các k t qu đư thu đ

c t vi c tính toán các t s , nhà phân

tích nêu ra m i quan h gi a t s và m u s .
B

c 3: Nh n đ nh m c đ cao th p c a các con s này, tìm hi u tác đ ng c a

các k t qu đó đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, thông qua đó tìm
hi u các nguyên nhân t ng gi m c a các con s .
B

c 4: Rút ra k t lu n, đánh giá v tình hình TCDN, t đó đ a ra các gi i pháp

phát huy u đi m, kh c ph c h n ch , t o ti n đ phát tri n cho doanh nghi p trong
t ng lai.
V nguyên t c, v i ph
tham chi u.

ng pháp t s , c n xác đ nh đ

l

ng, các t s

đánh giá tình tr ng tài chính c a m t doanh nghi p c n so sánh các t

s c a doanh nghi p v i các t s tham chi u. Nh v y, ph
đ c s d ng k t h p v i các ph ng pháp phân tích khác.
1.2.3. Ph

c các ng

ng pháp so sánh luôn

ng pháp thay th

ây là ph ng pháp xác đ nh nh h ng c a các nhân t b ng cách thay th l n
t và liên t c các y u t giá tr k g c sang k phân tích đ xác đ nh tr s c a ch

tiêu thay đ i. Xác đ nh m c đ nh h ng c a các nhân t đ n đ i t ng kinh t
nghiên c u. Nó ti n hành đánh giá so sánh và phân tích t ng nhân t nh h ng trong
khi đó gi thi t là các nhân t khác c đ nh. Do đó đ áp d ng nó phân tích ho t đ ng
kinh t c n áp d ng m t trình t thi hành sau:
6

Thang Long University Library


- C n c vào m i liên h c a t ng nhân t đ n đ i t

ng c n phân tích mà t đó

xây d ng nên bi u th c gi a các nhân t
- Ti n hành l n l

t đ xác đ nh nh h

ng c a t ng nhân t trong đi u ki n gi

đ nh các nhân t khác không thay đ i.
- Ban đ u l y k g c làm c s , sau đó l n l

t thay th các k phân tích cho các

s cùng k g c c a t ng nhân t .
- Sau m i l n thay th ti n hành tính l i các ch tiêu phân tích. S chênh l ch
gi a k t qu tính đ c v i k t qu tính tr c đó là m c đ nh h ng c a các nhân t
đ c thay đ i s li u đ n đ i t ng phân tích. T ng nh h ng c a các nhân t t ng
đ it

ng đ

ng v i b n thân đ i t

1.2.4. Ph

ng c n phân tích.

ng pháp phân tích Dupont [2,tr.12]

Bên c nh các ph ng pháp trên, nhà phân tích còn s d ng ph ng pháp phân
tích tài chính Dupont. V i ph ng pháp này, nhà phân tích s nh n bi t đ c các
nguyên nhân d n đ n hi n t ng t t, x u trong ho t đ ng c a doanh nghi p. B n ch t
c a ph ng pháp này là tách m t t s t ng h p ph n ánh kh n ng sinh l i c a doanh
nghi p nh kh n ng sinh l i c a tài s n ROA, kh n ng sinh l i c a v n ch s h u
ROE thành tích s c a chu i các t s có m i quan h nhân qu v i nhau t c là t h
s s c p ROE, nhà phân tích chia nó làm các h s th c p và n u mu n, các nhà
phân tích l i có th bi n các h s th c p này quay tr l i là h s s c p ban đ u.
i u đó cho phép phân tích nh h ng c a các t s đó đ i v i t s t ng h p.
L i nhu n ròng
ROA =

L i nhu n ròng
=

T ng tài s n

L i nhu n ròng
ROE =

Doanh thu thu n

L i nhu n ròng
=

V n c ph n

Doanh thu thu n
X
T ng tài s n

Doanh thu thu n
x

Doanh thu thu n

T ng tài s n
x

T ng tài s n

V n c ph n

Lúc này ta có th phân tích t su t sinh l i trên v n c ph n theo hi u su t s
d ng v n c ph n và t su t l i nhu n trên doanh thu.
Mu n t ng t su t sinh l i trên v n c ph n ta c n t ng hi u su t s d ng t ng
tài s n, t c s d ng t i đa công su t tài s n, ho c t ng t ng s tài s n trên v n c ph n
t c c n s d ng công c n , ho c t ng t su t l i nhu n trên doanh thu t c là t i thi u
hóa chi phí.
Trên c s nh n bi t ba t s th c p c u thành nên t s s c p là ROE, doanh
nghi p có th áp d ng m t s bi n pháp làm t ng ROE nh sau:
7


- Tác đ ng t i c c u tài chính c a doanh nghi p thông qua đi u ch nh t l n
vay và t l v n ch s h u cho phù h p v i n ng l c ho t đ ng.
- T ng hi u su t s d ng tài s n. Nâng cao s vòng quay c a tài s n, thông qua
vi c v a t ng quy mô v doanh thu thu n, v a s d ng ti t ki m và h p lý v c c u
c a t ng tài s n.
- T ng doanh thu, gi m chi phí, nâng cao ch t l
l i nhu n c a doanh nghi p.

ng c a s n ph m. T đó t ng

Tóm l i, phân tích báo cáo tài chính b ng mô hình Dupont có ý ngh a l n đ i v i
qu n tr doanh nghi p th hi n ch có th đánh giá đ y đ và khách quan các nhân
t tác đ ng đ n hiêu qu s n xu t kinh doanh t đó ti n hành công tác c i ti n t ch c
qu n lý c a doanh nghi p. Song ph ng pháp này ch a đ c áp d ng r ng rưi mà ch
áp d ng cho các công ty l n, có đ i ng cán b phân tích chuyên trách, có trình đ cao
b i ph ng pháp này không ch đòi h i đánh giá s tác đ ng c a ch tiêu thành ph n
đ i v i ch tiêu t ng h p mà còn s d ng mô hình kinh t l ng đ đánh giá m c đ
tác đ ng gi a các ch tiêu thành ph n.
1.3. Thông tin s d ng trong phân tích tài chính [2,tr.14]
1.3.1. Thông tin k toán
đ

Mu n phân tích đ c tài chính doanh nghi p, ng i phân tích ph i đ c hi u
c báo cáo tài chính. ây là m t trong nh ng tài chính quan tr ng giúp cho ng i

phân tích hi u đ

c tình hình tài chính c a doanh nghi p đang mu n phân tích.

Các báo cáo tài chính g m có:
B ng cân đ i k toán
B ng cân đ i k toán là báo cáo tài chính cung c p thông tin v tình hình tài s n,
tình hình ngu n v n c a doanh nghi p t i th i đi m l p báo cáo.
Quy mô tài s n và c c u tài s n c a doanh nghi p th hi n quy mô v n và s
phân b v n c a doanh nghi p vào các ho t đ ng, và các khâu c a quá trình ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Quy mô ngu n v n và c c u ngu n v n th
hi n quy mô huy đ ng v n cho các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, c ng nh các
chính sách huy đ ng v n, chính sách phân ph i l i nhu n c a doanh nghi p. M i quan
h gi a tài s n và ngu n v n th hi n m c đ tài tr v n cho các nhu c u ho t đ ng
kinh doanh c a doanh nghi p.
Báo cáo k t qu kinh doanh
M t lo i thông tin không kém ph n quan tr ng đ c s d ng trong phân tích tài
chính là thông tin ph n ánh trong báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh. Khác v i b ng
8

Thang Long University Library


cân đ i k toán, báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh cho bi t s d ch chuy n c a v n
trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; nó cho phép d tính kh n ng
ho t đ ng c a doanh nghi p trong t ng lai. Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh
đ ng th i c ng giúp cho nhà phân tích so sánh doanh thu và s ti n th c nh p qu khi
bán hàng hoá, d ch v v i t ng chi phí phát sinh và s ti n th c xu t qu đ v n hành
doanh nghi p. Trên c s đó, có th xác đ nh đ c k t qu s n xu t kinh doanh: lưi
hay l trong n m. Nh v y, báo cáo k t qu kinh doanh cung c p nh ng thông tin t ng
h p v tình hình và k t qu s d ng các ti m n ng v v n, lao đ ng, k thu t và trình
đ qu n lý s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Báo cáo l u chuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t là m t trong b n báo cáo tài chính b t bu c mà b t k
doanh nghi p nào c ng ph i l p đ cung c p cho ng

i s d ng thông tin c a doanh

nghi p. N u b ng cân đ i k toán cho bi t nh ng ngu n l c c a tài s n và ngu n g c
c a nh ng tài s n đó; và báo cáo k t qu kinh doanh cho bi t thu nh p và chi phí phát
sinh đ tính đ c k t qu lưi, l trong m t k kinh doanh, thì báo cáo l u chuy n ti n
t đ c l p đ tr l i các v n đ liên quan đ n lu ng ti n vào ra trong doanh nghi p,
tình hình thu chi ng n h n c a doanh nghi p. Nh ng lu ng vào ra c a ti n và các
kho n coi nh ti n đ

c t ng h p thành ba nhóm : l u chuy n ti n t t ho t đ ng s n

xu t kinh doanh, l u chuy n ti n t t ho t đ ng tài chính và l u chuy n ti n t t
ho t đ ng b t th ng.
1.3.2. Các thông tin khác
ây là các thông tin v tình hình kinh t có nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p trong n m. S suy thoái ho c t ng tr ng c a n n kinh
t có tác đ ng m nh m đ n c h i kinh doanh, đ n s bi n đ ng c a giá c các y u t
đ u vào và th tr

ng tiêu th s n ph m đ u ra, t đó tác đ ng đ n hi u qu kinh

doanh c a doanh nghi p. Khi các tác đ ng di n ra theo chi u h
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ

ng có l i, ho t đ ng

c m r ng, l i nhu n t ng và nh đó k t

qu kinh doanh trong n m là kh quan. Tuy nhiên khi nh ng bi n đ ng c a tình hình
kinh t là b t l i, nó s
Chính vì v y đ có đ

nh h

ng x u đ n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p.

c s đánh giá khách quan và chính xác v tình hình ho t đ ng

c a doanh nghi p, chúng ta ph i xem xét c thông tin kinh t bên ngoài có liên quan.
1.4. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p

[3,tr38]

1.4.1. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n
Trong quá trình ho t đ ng kinh doanh, tài s n và ngu n v n c a doanh nghi p
luôn bi n đ ng t ng ho c gi m th hi n trên b ng cân đ i k toán. Khi phân tích c
9


c u và nh ng bi n đ ng c a tài s n và ngu n v n, chúng ta có th đánh giá đ

cm t

cách t ng quát v tình hình đ u t và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.
1.4.1.1. Phân tích c c u và tình hình bi n đ ng tài s n:
T ng tài s n c a doanh nghi p bao g m tài s n l u đ ng và tài s n c đ nh, ta
c ng bi t tài s n nhi u hay ít, t ng hay gi m nó s nh h ng tr c ti p đ n k t qu
kinh doanh và tình hình tài chính c a doanh nghi p. C th là:
- S bi n chuy n c a ti n và đ u t tài chính ng n h n nh h
ng phó v i kho n n ng n h n.
- S bi n đ ng c a hàng t n kho ch u nh h

ng t i kh n ng

ng b i hi u qu s n xu t kinh

doanh c a doanh nghi p
- S bi n đ ng c a các kho n ph i thu chi ch u nh h
toán và chính sách tín d ng c a doanh nghi p. i u đó nh h
và s d ng v n.

ng b i công vi c thanh
ng l n t i vi c qu n lý

- S bi n đ ng c a TSDH cho th y quy mô và n ng l c s n xu t c a
doanh nghi p.
1.4.1.2. Phân tích c c u và tình hình bi n đ ng ngu n v n:
So sánh t ng ngu n v n và t ng lo i ngu n v n gi a s li u cu i k v i đ u k
v c s tuy t đ i và s t ng đ i. Bên c nh đó là s so sánh t tr ng t ng lo i ngu n
v n trong t ng tài s n đ xác đ nh kho n m c nào chi m t tr ng cao nh t. Doanh
nghi p tài tr cho ho t đ ng ch y u b ng ngu n v n vay hay VCSH? N u VCSH
chi m t tr ng trong t ng ngu n v n cao và có xu h ng t ng cho th y kh n ng t
đ m b o tài chính c a doanh nghi p và ng

c l i.

1.4.2. Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n
V n kinh doanh c a doanh nghi p đ c hi u là s ti n ng tr c v toàn b tài
s n h u hình và tài s n vô hình ph c v cho s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p
nh m m c đích ki m l i. Chính vì v y, huy đ ng v n và s d ng ngu n v n là vô
cùng quan tr ng đ i v i m i doanh nghi p. Trong phân tích tình hình t o v n và s
d ng v n, ng i ta th ng xem xét s thay đ i c a các ngu n v n và cách th c s
d ng v n c a doanh nghi p trong m t th i k theo s li u gi a hai th i đi m l p b ng
cân đ i k toán. S d ng v n và t o l p v n có tác đ ng qua l i v i nhau, s d ng v n
có ý ngh a quy t đ nh đ n ho t đ ng t o l p v n c a doanh nghi p, t o l p v n là c
s đ có các quy t đ nh s d ng v n. Vi c s d ng v n có hi u qu s làm t ng kh
n ng t o thêm v n thông qua ho t đ ng c a chính b n th n thân doanh nghi p. Tùy
theo đ c đi m doanh nghi p và đ c đi m kinh doanh mà m i doanh nghi p có các
10

Thang Long University Library


ph

ng th c t o l p v n khác nhau. Ngu n v n có th đ

c huy đ ng t tín d ng

ngân hàng, tín d ng th ng m i ho c vay thông qua phát hành trái phi u ho c t
chính ngu n v n ch s h u và l i nhu n ch a phân ph i.
Vi c xem xét s thay đ i c a các ngu n v n và cách th c s d ng ngu n v n
c a doanh nghi p trong m t th i k gi a các b ng cân đ i k toán đ c th hi n thông
qua b ng tài tr báo cáo ngu n ti n và s d ng ti n. B ng tài tr giúp nhà qu n lý xác
đ nh rõ các ngu n cung ng v n và vi c s d ng các ngu n v n đó.
l p đ c bi u
này, tr c h t ph i li t kê s thay đ i các kho n m c trên b ng cân đ i k toán t đ u
k đ n cu i k . M i s thay đ i đ c phân bi t hai c t: s d ng v n và ngu n v n
theo nguyên t c:
- N u các kho n m c bên tài s n t ng ho c các m c bên ngu n v n gi m thì đi u
đó th hi n vi c s d ng v n.
- N u các kho n m c bên tài s n gi m ho c các kho n m c bên ngu n v n t ng
thì đi u đó th hi n vi c t o v n.
Doanh nghi p t o ngu n ti n theo hai cách gi m các kho n tài s n nh d tr
ti n, các kho n ph i thu khách hàng, gi m hàng t n kho đ t ng ngu n v n cho doanh
nghi p ho c t ng ngu n v n t vi c t ng n ph i tr nh m t n d ng ngu n v n t nhà
cung c p, t ng v n đ u t c a ch s h u, t ng ngu n l i nhu n không chia. M t
khác, doanh nghi p l i dùng v n t o l p đ

c đ t ng l

ng ti n m t d tr , đ u t

vào hàng t n kho, c p tín d ng cho khách hàng, n p th u cho nhà n

c, chia l i nhu n

cho c đông,….
1.4.3. Phân tích cân đ i tài s n – ngu n v n
M i quan h cân đ i gi a tài s n v i ngu n v n th hi n s t ng quan v giá tr
tài s n và c c u v n c a doanh nghi p trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh. M i
quan h cân đ i này giúp nhà phân tích ph n nào nh n th c đ c s h p lý gi a
ngu n v n doanh nghi p huy đ ng và vi c s d ng chúng trong đ u t , mua s m, d
tr , s d ng có h p lý, hi u qu hay không.
1.4.3.1. Cân đ i tài s n – ngu n v n theo ng n h n
Nhu c u v n l u đ ng ròng có liên quan đ n m t dưy các ho t đ ng có tính tu n
hoàn đ n v nh : quá trình cung ng, s n xu t, và tiêu th trong các doanh nghi p
s n xu t, hay quá trình thu mua, d tr và bán hàng các doanh nghi p th ng m i.
Trong dưy ho t đ ng có tính tu n hoàn đó, nhu c u tài tr ng n h n còn tính đ n các
kho n ph i thu khác trong quá trình kinh doanh (t m ng, tr tr

c nhà cung c p,

kho n ph i thu n i b ...) và các ngu n v n t m th i khác thay đ i cùng v i qui mô
11


ho t đ ng c a doanh nghi p (n l

ng, n thu , n b o hi m xư h i, n ph i tr n i

b ...). Ch tiêu nhu c u v n l u đ ng ròng m t cách t ng quát đ

c tính nh sau:

Nhuă c uă v nă l uă đ ngă ròngă =ă HƠngă t nă khoă +ă Cácă kho nă ph iă thuă (ng nă
h n)ăậ Cácăkho năph iătr ă(ng năh n,ăkhôngăvay).
1.4.3.2. Cân đ i tài s n – ngu n v n theo dài h n
V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n c a toàn b TSNH t i th i đi m l p b ng
cân đ i k toán. V n l u đ ng ròng là ph n chênh l ch gi a tài s n l u đ ng và đ u t
ng n h n v i ngu n v n t m th i. V n l u đ ng ròng là ch tiêu ph n ánh s v n t i
thi u mà doanh nghi p đ

c s d ng đ duy trì nh ng ho t đ ng di n ra th

ng xuyên

t i doanh nghi p. V i s v n l u đ ng ròng này, doanh nghi p có kh n ng đ m b o
chi tr các kho n chi tiêu mang tính ch t th ng xuyên cho các ho t đ ng di n ra mà
không c n vay m
Có hai ph

n hay chi m d ng b t k m t kho n nào khác.
ng pháp tính v n l u đ ng ròng c a doanh nghi p:

V năl uăđ ngăròngălƠăph năchênhăl chăgi aăngu năv năth

ngăxuyênăvƠăgiáă

tr ăTSDH
V năl uăđ ngăròngă=ăNgu năv năth

ngăxuyênăậ TƠiăs năc ăđ nhăròng

Ch tiêu này cho bi t ngu n hình thành c a v n l u đ ng ròng th hi n cân b ng
gi a ngu n v n n đ nh v i nh ng tài s n có th i gian chu chuy n trên m t chu k
kinh doanh ho c trên m t n m. Ch tiêu này th hi n ngu n g c c a v n l u đ ng hay
còn g i là phân tích bên ngoài v v n l u đ ng. m t khía c nh khác, v n l u đ ng
ròng th hi n ph
t ng th .

ng th c tài tr TSC , tác đ ng c a k đ u t lên cân b ng tài chính

V nă l uă đ ngă ròngă đ

că tínhă lƠă ph nă chênhă l chă gi aă TSL ă v iă n ă ng nă

h n
V n l u đ ng ròng = TSL – N ng n h n
Ch tiêu này th hi n m t ph n tình hình s d ng v n l u đ ng ròng: v n l u
đ ng đ c phân b vào các kho n ph i thu, hàng t n kho, hay các kho n có tính thanh
kho n cao. Nó nh n m nh đ n tính linh ho t trong vi c s d ng v n l u đ ng doanh
nghi p. Chính vì v y, phân tích cân b ng tài chính qua ch tiêu và cách tính này nh n
m nh đ n phân tích bên trong.
Phân tích cân b ng tài chính có ba tr
Tr

ng h p:

ngăh pă1:ăV năl uăđ ngăròngăă>ă0

12

Thang Long University Library


Tài s n ng n h n

Ngu n v n t m th i
V n l u đ ng ròng > 0

Tài s n dài h n

Ngu n v n th

Toàn b tài s n dài h n trong doanh nghi p đ
th

ng xuyên, hay nói cách khác ngu n v n th

ng xuyên
c hình thành t

ngu n v n

ng xuyên không ch tài tr cho

TSDH mà m t ph n còn tài tr cho TSNH. ây là tr ng thái cân b ng t t nh t, doanh
nghi p đ t tr ng thái cân b ng n đ nh lâu dài, b n v ng. Nh ng nh c đi m là khi
doanh nghi p s d ng ngu n v n th
s d ng v n cao.
Tr

ng xuyên đ tài tr cho TSNH d n đ n chi phí

ngăh pă2:ăV năl uăđ ngăròngă=ă0

Trong tr

Tài s n dài h n

Ngu n v n th

ng xuyên

Tài s n ng n h n

Ngu n v n t m th i

ng h p này, toàn b các kho n TSDH đ

c tài tr v a đ t ngu n

v n th ng xuyên, doanh nghi p đ t tr ng thái cân b ng tài chính nh ng ch a mang
tính b n v ng. N u v n l u đ ng ròng có tính n đ nh: th hi n các ho t đ ng c a
doanh nghi p đang trong tr ng thái n đ nh. Khi phân tích th c tr ng tài chính trong
tr

ng h p này c n nghiên c u các ngu n tài tr c a doanh nghi p.
Tr

ngăh pă3:ăV năl uăđ ngăròngă<ă0
Tài s n ng n h n

Ngu n v n t m th i
V n l u đ ng ròng < 0

Tài s n dài h n
Ngu n v n th

ng xuyên

Trong tr ng h p này, ngu n v n th ng xuyên không đ đ tài tr cho TSDH,
ph n thi u h t đ c bù đ p b ng m t ph n ngu n v n t m th i hay các kho n n ng n
h n. Cân b ng tài chính trong tr ng h p này là không t t vì doanh nghi p luôn ch u
13


nh ng áp l c v thanh toán n vay ng n h n. Doanh nghi p c n ph i có nh ng đi u
ch nh dài h n đ t o ra m t cân b ng m i theo h ng b n v ng.
cân b ng tài chính trong ng n h n. Cân b ng tài chính đ c xem là kém an toàn và b t
l i đ i v i doanh nghi p.
Ngơnăqu ăròng
Ngơnăqu ăròngă=ăV năl uăđ ngăròngăậ Nhuăc uăv năl uăđ ngăròng
N u ngân qu ròng > 0 t

ng đ

ng v i v n l u đ ng ròng > nhu c u v n l u

đ ng ròng. Doanh nghi p đ t tr ng thái cân b ng tài chính trong ng n h n và dài h n,
trong tr ng h p này doanh nghi p không ph i vay đ bù đ p s thi u h t v nhu c u
v n l u đ ng ròng, s ti n nhàn r i có th đ u t vào ch ng khoán đ sinh l i.
N u ngân qu ròng = 0 đây là d u hi u m t cân b ng tài chính, toàn b các
kho n v n b ng ti n và đ u t ng n h n đ c tài tr b ng ngu n vay ng n h n, đi u
này có ngh a v n l u đ ng ròng v a đ đ tài tr cho nhu c u v n l u đ ng ròng.
N u ngân qu ròng < 0 đi u này ch ng t v n l u đ ng ròng không đ tài tr
cho nhu c u v n l u đ ng ròng, hay ngân qu ròng là m t s âm, doanh nghi p m t
cân b ng tài chính trong ng n h n. Cân b ng tài chính đ
l i đ i v i doanh nghi p.

c xem là kém an toàn và b t

1.4.4. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh d a vào BCKQKD, b ng báo cáo này
ph n ánh t ng h p tình hình doanh thu và chi phí, c ng nh k t qu ho t đ ng kinh
doanh theo t ng lo i trong m t th i k k toán và tình hình th c hi n ngh a v đ i v i
Nhà n c. Báo cáo cung c p đ y đ nh ng thông tin v doanh thu, chi phí và k t qu
các ho t đ ng c b n trong doanh nghi p nh ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ho t
đ ng tài chính và các ho t đ ng khác. Thông qua đó th y đ c c c u v doanh thu,
chi phí hay k t qu c a t ng ho t đ ng có phù h p v i đ c đi m, nhi m v kinh doanh
hay không, t đó, giúp nhà qu n tr đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh
nghi p, bi t đ c trong k kinh doanh doanh ngi p lưi hay l , t su t l i nhu n trên
doanh thu và v n là bao nhiêu, tính toán đ c t c đ t ng tr ng c a k này so v i k
tr c và d đoán t c đ t ng trong t ng lai...
1.4.5. Phân tích l u chuy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t bao g m 3 ph n chính:
- L u chuy n ti n thu n t ho t đ ng s n xu t kinh doanh: Ph n này cho các
nhà đ u t bi t dòng ti n ch y ra và ch y vào doanh nghi p qua ho t đ ng s n xu t
kinh doanh chính c a doanh nghi p. (N u ch s này >0 cho th y ho t đ ng s n xu t
14

Thang Long University Library


kinh doanh c a công ty đang mang l i m c t ng c a ti n. Ng

c l i, ch s này <0 cho

th y ho t đ ng s n xu t kinh doanh t o ra m c gi m c a ti n).
- L u chuy n ti n t ho t đ ng đ u t : Ph n này cung c p cho nhà đ u t các
thông tin v ho t đ ng đ u t c a doanh nghi p trong n m tài chính. Nó s ch ra r ng
doanh nghi p có đ u t m r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh hay không và m c
đ u t có phù h p v i ti m l c c a doanh nghi p hay không. (N u ch s này >0 cho
th y ho t đ ng đ u t đang mang l i m c t ng c a ti n, đi u này th hi n công ty
đang t p trung đ u t ng n h n, thu đ c l i nhu n ngay trong m t kì k toán. Ng c
l i, ch s này <0 cho th y ho t đ ng đ u t t o ra m c gi m c a ti n, th hi n công ty
đang đ u t dài h n cho c s h t ng, TSC ...).
- L u chuy n ti n t ho t đ ng tài chính: Ph n này cung c p cho nhà đ u t
nh ng thông tin v các ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p. Nh ng ho t đ ng này
bao g m các ho t đ ng nh h ng đ n c c u v n c a doanh nghi p. Ví d nh các
ho t đ ng vay v n, huy đ ng v n.(N u ch s này >0 cho th y ho t đ ng tài chính
đang mang l i m c t ng c a ti n. Ng c l i, ch s này <0 cho th y ho t đ ng tài
chính t o ra m c gi m c a ti n. Ch tiêu này âm hay d ng không hoàn toàn ph
thu c vào quy mô c a các ho t đ ng vay v n và huy đ ng v n, mà còn ph thu c vào
th i h n c a các ho t đ ng cho vay, và huy đ ng v n, trong m t kì k toán hay sang
m t kì khác ).
Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t (còn g i là phân tích ngân l u) là công vi c
quan tr ng, ngày càng chi m nhi u công s c và th i gian c a các nhà qu n tr , các
giám đ c tài chính. M c đích c a báo cáo l u chuy n ti n t là cung c p các thông tin
thích h p v các dòng ti n chi ra (outflows) và dòng ti n thu vào (inflows) trong các
ho t đ ng c a m t doanh nghi p trong m t k k toán. Báo cáo l u chuy n ti n t
đóng m t vai trò quan tr ng đ i v i c nh ng ng
trong c ng nh bên ngoài doanh nghi p. Ph

i s d ng thông tin k toán bên

ng trình cân đ i c a dòng ti n trong

doanh nghi p:
Ti năt năđ uăk ă+ăTi năthuătrongăk ă=ăTi năchiătrongăk ă+ăTi năt năcu iăk
Trong ho t đ ng đ u t khi phân tích và đánh giá m t doanh nghi p. các nhà đ u
t th ng quan tâm chú tr ng đ n các ch tiêu l i nhu n c a doanh nghi p và th ng
b qua báo cáo l u chuy n ti n t c a doanh nghi p.
Tuy nhiên, báo cáo l u chuy n ti n t c a doanh nghi p l i là m t kênh thông tin
h t s c quan tr ng cung c p cho các nhà đ u t b c tranh toàn c nh v ho t đ ng c a
các doanh nghi p và ch t l ng l i nhu n c a doanh nghi p đó.
Các thông tin chính mà báo cáo l u chuy n ti n t cung c p cho nhà đ u t bao
g m các thông tin sau:
15


- Thông tin v các kho n ti n m t mà doanh nghi p đư nh n và đư chi ra trong
n m tài chính.
- Trong ho t đ ng kinh doanh có r t nhi u nghi p v phát sinh v thanh toán, t
đó th hi n đ c kh n ng thanh toán c a doanh nghi p: thanh toán đúng h n, kh
n ng thanh toán đ c gia t ng hay b gi m đi, h s thanh toán cao hay th p, đánh giá
kh n ng thanh toán n g c và lưi, kh n ng tr lưi ti n.
-

ánh giá kh n ng đ u t b ng ti n nhàn r i qua vi c doanh nghi p mua c

phi u, trái phi u, cho vay … trong k k toán.
- Ngoài ra báo cáo l u chuy n ti n t c a doanh nghi p cho các nhà đ u t tìm ra
các h
d ng.

ng gi i quy t đ tránh tình tr ng thi u ti n và do đó c ng c ho t đ ng tín

Trong phân tích tài chính thì vi c phân tích báo cáo l u chuy n ti n t là không
th b qua và b c phân tích này s giúp các nhà đ u t hi u rõ đ c giá tr doanh
nghi p. N u b qua b c phân tích này các nhà đ u t s d dàng b qua m t b i các
báo cáo l i nhu n t t đ p mà không hi u đ

c tính b n v ng c a các l i nhu n này.

1.4.6. Phân tích các nhóm ch tiêu tài chính
1.4.6.1. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán
Kh n ng thanh toán ng n h n
H ăs ăthanhătoánă
n ăng năh n

TƠiăs năng năh n
=

T ngăs ăn ăng năh n

H s kh n ng thanh toán n ng n h n đ c dùng đ đánh giá kh n ng thanh
toán các kho n n ng n h n đ n h n tr . H s này cho bi t, bình quân m t đ ng n
ng n h n đ c đ m b o b ng bao nhiêu đ ng tài s n ng n h n. N ng n h n là nh ng
kho n n mà doanh nghi p ph i thanh toán trong vòng m t n m ho c m t chu k kinh
doanh. Tài s n ng n h n bao g m ti n, các kho n đ u t tài chính ng n h n, các kho n
ph i thu ng n h n, hàng t n kho, tài s n ng n h n khác. N u tr s c a ch tiêu này x p
x , l n h n ho c b ng 1, doanh nghi p có đ kh n ng thanh toán các kho n n ng n
h n và tình hình tài chính là bình th ng ho c kh quan. Ng c l i, n u ch s này <
1, doanh nghi p không b o đ m đáp ng đ c các kho n n ng n h n. Tr s c a ch
tiêu này càng nh h n 1, kh n ng thanh toán n ng n h n c a doanh nghi p càng
th p.
Theo th i gian, h s này có th thay đ i. N u h s này t ng, thì đây là bi u
hi n t t c a tài chính doanh nghi p. Tuy nhiên n u h s này quá cao ch ng t m c s
d ng n ng n h n c a doanh nghi p th p. i u này s khi n m c ti t ki m t lá ch n
16

Thang Long University Library


thu doanh nghi p có đ

c không cao.

ng th i, l i nhu n c a doanh nghi p không

đ c khu ch đ i m nh m do doanh nghi p không t n d ng đ
tài chính.

c l i th c a đòn b y

H s kh n ng thanh toán nhanh
H ăs ăthanh
toán nhanh

TƠiăs năng năh năậ hƠngăt năkho
=

T ngăs ăn ăng năh n

Kh n ng thanh toán c a m t doanh nghi p đ c đo l ng b ng m c đ thanh
kho n c a các lo i tài s n; tính thanh kho n c a m t lo i tài s n là kh n ng nhanh
chóng chuy n đ i thành ti n mà không làm gi m đáng k giá tr c a tài s n đó. Vì
hàng t n kho c a doanh nghi p ít nh t ph i qua quá trình tiêu th m i có th chuy n
thành ti n, ch a nói là không tiêu th đ c, hàng đ ng kém ph m ch t, vì v y tính
thanh kho n c a nó th p.
đánh giá kh t khe h n v kh n ng thanh toán c a doanh
nghi p ta s d ng t s thanh kho n nhanh; t s này cho bi t bình quân m t đ ng n
ng n h n đ c đ m b o b ng bao nhiêu đ ng tài s n ng n h n nh ng không bao g m
hàng t n kho. H s này ≥ 1 thì đ c đánh giá là an toàn vì công ty có th trang tr i
các kho n n ng n h n mà không c n ph i bán hàng t n kho. H s này càng cao thì
càng đ c đánh giá t t. Tuy nhiên gi ng nh h s thanh toán n ng n h n, đ l n c a
h s này ph thu c vào ngành ngh kinh doanh và k h n thanh toán các món n
trong k .
H s kh n ng thanh toán t c th i
H ăs ăthanhătoánă
t căth i

Ti năvƠăcácăkho năt
=

ngăđ

ngăti n

T ngăs ăn ăng năh n

H s này cho bi t, v i l ng ti n và t ng đ ng ti n hi n có, doanh nghi p có
đ kh n ng trang tr i các kho n n ng n h n, đ c bi t là n ng n h n đ n h n không.
Do tính ch t ti n và t ng đ ng ti n nên khi xác đ nh kh n ng thanh toán t c th i,
ta ph i so sánh v i các kho n n có th i h n thanh toán trong vòng 3 tháng.
T l này th

ng dao đ ng t 0,5 đ n 1. Tuy nhiên, đ k t lu n giá tr c a h s

thanh toán t c th i là t t hay x u, có nh h ng gì đ n ho t đ ng c a doanh nghi p
hay không thì c n xem xét đ c đi m và đi u ki n kinh doanh c a doanh nghi p. N u
h s này nh h n 0,5 thì doanh nghi p s g p khó kh n trong vi c thanh toán n .
1.4.6.2. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i
T su t l i nhu n sau thu trên doanh thu (ROS)

17


L iănhu năsauăthu
ROS

=

Doanhăthuăthu n

T s này cho bi t bình quân 100 đ ng doanh thu thu n thì t o ra đ

c bao nhiêu

đ ng l i nhu n sau thu . T s này cao hay th p là ph thu c vào tình hình tiêu th
s n ph m, giá c c a s n ph m, chi n l c tiêu th c a doanh nghi p; kh n ng qu n
lý các lo i chi phí c a doanh nghi p nh chi phí s n xu t, chi phí qu n lý doanh
nghi p, chi phí bán hàng. Ch tiêu này càng cao cho th y công tác qu n lý chi phí càng
t t, đi u này giúp nhà qu n tr đ a ra các m c tiêu đ m r ng th tr ng, t ng doanh
thu, xem xét các y u t chi phí

b ph n đ ti t ki m nâng cao hi u qu kinh doanh

c a doanh nghi p.
T su t l i nhu n sau thu trên t ng tài s n (ROA)
L iănhu năsauăthu
ROA

=

T ngătƠiăs n

Ch tiêu này cho bi t trong k phân tích, doanh nghi p b ra 100 đ ng tài s n
đ u t thì thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu , ch tiêu này càng cao, cho th y
doanh nghi p s d ng tài s n t t, t o đi u ki n cho doanh nghi p m r ng ho t đ ng
s n xu t kinh doanh.
T su t sinh l i trên tài s n ng n h n
T ăsu tăsinhăl iătrênă
tƠiăs năng năh n

L iănhu năsauăthu
=

TƠiăs năng năh n

T su t sinh l i trên tài s n dài h n
T ăsu tăsinhăl iătrênă
tƠiăs nădƠiăh n

L iănhu năsauăthu
=

TƠiăs nădƠiăh n

Hai ch tiêu trên cho bi t trong k phân tích, doanh nghi p b ra 1 đ ng tài s n
ng n h n (dài h n) thì thu đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu .
T su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u (ROE)
L iănhu năsauăthu
ROE

=

V năCSH

i v i ch s h u thì t s quan tr ng nh t đ i v i h là doanh l i v n ch s
h u. T s này ph n ánh kh n ng sinh l i trên v n ch s h u; t s này cho bi t
bình quân m t tr m đ ng v n ch s h u thì t o ra đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n sau
18

Thang Long University Library


thu . Mong mu n c a các ch s h u là làm cho t s này càng cao càng t t, kh n ng
sinh l i c a v n ch s h u cao hay th p ph thu c vào tính hi u qu c a vi c s d ng
v n và m c đ s d ng đòn b y tài chính c a doanh nghi p. Trong tr ng h p vi c s
d ng v n c a doanh nghi p là hi u qu , đ ng th i m c đ tài tr b ng n cao thì lúc
đó doanh l i v n ch s h u s r t cao. Ng c l i, n u vi c s d ng v n không hi u
qu đ n m c l i nhu n không đ chi tr lãi vay thì vi c s d ng đòn b y tài chính
trong tr ng h p này là gây t n th t cho ch s h u, th m chí là m t kh n ng chi tr .
1.4.6.3. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n c a công ty
Tính hi u qu c a m t ho t đ ng đ

c xác đ nh b ng k t qu đ u ra trên k t qu

đ u vào c a nó, nh v y ta không th c n c vào k t qu đ t đ c mà đánh giá ho t
đ ng đó là có hi u qu . N u k t qu đ u ra trên m t l ng đ u vào xác đ nh càng l n
thì càng hi u qu . Do đó, m t doanh nghi p đ u t vào tài s n c a mình (ngu n l c
đ u vào) đ t o ra doanh thu và l i nhu n (k t qu đ u ra), doanh nghi p nào càng t o
ra nhi u doanh thu và l i nhu n t m t kho n đ u t vào tài s n thì doanh nghi p đó
ho t đ ng càng có hi u qu . Thông qua vi c phân tích các t s th hi n kh n ng ho t
đ ng ta s th y đ

c m c đ khai thác các ngu n l c đ u vào c a doanh nghi p, t đó

chúng ta s đánh giá đ

c vi c qu n lý và s d ng v n c a doanh nghi p có h p lý,

ti t ki m và hi u qu hay không.
Phân tích t c đ luân chuy n kho n ph i thu
Trong chu trình luân chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p, b t đ u t Ti n
=> Hàng t n kho => Kho n ph i thu => Ti n. Nh v y ta th y r ng, n u doanh nghi p
s d ng hi u qu hàng t n kho trong khi hi u qu s d ng v n l u đ ng th p là
chuy n bình th ng. i u này mu n nói lên r ng, n u nh doanh nghi p đ u t quá
nhi u vào kho n ph i thu, có nhi u kho n ph i thu đư quá h n, trong khi m c đ ho t
đ ng c a doanh nghi p l n, l n h n t c đ thu ti n v thì b t bu c doanh nghi p ph i
huy đ ng ngu n v n khác đ đ u t vào hàng t n kho ch không ph i ti n trong chu
trình. Trong tr ng h p này thì rõ ràng là hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p
th p, bi u hi n tình hình tài chính không lành m nh, kh n ng thanh toán ch c ch n s
khó kh n. Nh v y, hi u qu s d ng các kho n ph i thu là góp ph n cho hi u qu s
d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p.

đánh giá hi u qu s d ng các kho n ph i

thu thì ta s d ng các t s nh vòng quay các kho n ph i thu và k thu ti n bình
quân.
Vòng quay các kho n ph i thu

19


S vòng quay kho n

=

ph i thu

Doanh thu thu n
Kho n ph i thu

Vòng quay các kho n ph i thu th hi n trong k doanh nghi p đư thu ti n đ

c

m y l n t doanh thu bán ch u c a mình. Nh v y, thông qua s vòng quay các kho n
ph i thu thì ta s th y đ c t c đ thu h i n c a doanh nghi p, s vòng quay các
kho n ph i thu càng l n thì ch ng t t c đ thu h i n c a doanh nghi p càng cao,
gi m b t v n b chi m d ng, đ m b o kh n ng thanh toán b ng ti n, tái đ u t vào
ho t đ ng SXKD, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n. Ng

c l i, n u s vòng

quay kho n ph i thu nh thì cho th y kh n ng thu h i n c a doanh nghi p th p ho c
t c đ thu h i n nh h n so v i t c đ t ng doanh thu bán ch u, đi u này làm cho kh
n ng thanh toán b ng ti n th p, có nguy c không thu h i đ c n và hi u qu s
d ng v n th p.
K thu ti n bình quân
K thu ti n
bình quân
T

=

360
S vòng quay các kho n ph i thu

ng t nh s vòng quay các kho n ph i thu, k thu ti n bình quân c ng

đ c dùng đ đánh giá t c đ thu h i n c a doanh nghi p; k thu ti n bình quân ph n
ánh r ng bình quân bao nhiêu ngày thì doanh nghi p thu đ c ti n m t l n. Nh v y,
n u s ngày thu ti n bình quân càng nh thì ch ng t t c đ thu h i n c a doanh
nghi p cao và ng

c lai.

Hi u su t s d ng toàn b tài s n
Hi u su t s d ng
t ng tài s n

Doanh thu thu n

=

T ng tài s n

ây là ch tiêu ph n ánh m t cách toàn di n v hi u qu s d ng tài s n c a
doanh nghi p, nó cho ta th y tính h p lý trong vi c phân b tài s n, trình đ qu n lý
tài s n c a doanh nghi p. T s này cho th y, bình quân m t đ ng tài s n t o ra đ c
bao nhiêu đ ng doanh thu, n u t s này càng l n thì hi u qu s d ng tài s n càng
cao, góp ph n làm t ng l i nhu n cho doanh nghi p. N u t s này quá cao thì ch ng
t r ng doanh nghi p đang s d ng h t công su t các ngu n l c đ u vào c a mình, vì
v y khó mà t ng thêm n u không đ u t thêm tài s n.
Hi u su t s d ng tài s n c đ nh

20

Thang Long University Library


Hi u su t s
d ngăTSC

Doanh thu thu n

=

NguyênăgiáăTSC

Hi u su t s d ng tài s n c đ nh ph n ánh m c đ s d ng tài s n c đ nh đ
t o ra doanh thu c ng nh m c đ đ u t vào tài s n c đ nh. T s này nói lên m t
đ ng nguyên giá tài s n c đ nh t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh thu.
Hi u su t s d ng tài s n ng n h n
Hi u su t s
d ng TSNH

Doanh thu thu n

=

Tài s n ng n h n

Hi u su t s d ng tài s n ng n h n th hi n hi u qu s d ng tài s n ng n h n
c a doanh nghi p, hi u su t s d ng tài s n cho bi t bình quân m t đ ng TSNH t o ra
đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n hay là trong k thì TSNH quay đ c m y l n.
N u h s này càng l n thì ch ng t hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p cao;
th hi n doanh nghi p đư đ u t h p lý vào v t t đ u vào, hàng hoá, thành ph m tiêu
th nhanh; t c đ thu h i n c a doanh nghi p nhanh, gi m n ph i thu, t n qu ti n
m t th p. Ng c l i, n u h s này nh thì hi u qu s d ng tài s n ng n h n c a
doanh nghi p th p, chính sách t n kho không h p lý, có th là thành ph m không tiêu
th đ

c, n ph i thu cao, t n qu ti n m t nhi u.
Hi u su t s d ng tài s n dài h n
Hi u su t s
d ng TSDH

Doanh thu thu n

=

Tài s n dài h n

H s này cho bi t m t đ n v giá tr TSDN trong k t o ra bao nhiêu đ n v
doanh thu. H s này càng l n ch ng t hi u qu s d ng TSDH c a doanh nghi p
càng cao.
1.4.6.4. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý công n
H s n trên t ng tài s n
H s n trên tài s n =

T ng n
T ng tài s n

T s này cho bi t c 1 đ ng doanh nghi p đ u t cho t ng tài s n thì có bao
nhiêu đ ng là t đi vay. Qua đây bi t đ c kh n ng t ch tài chính c a doanh
nghi p.H s này mà quá nh , ch ng t doanh nghi p vay ít. i u này có th hàm ý
21


doanh nghi p có kh n ng t ch tài chính cao. Song nó c ng có th hàm ý là doanh
nghi p ch a bi t khai thác đòn b y tài chính, t c là ch a bi t cách huy đ ng v n b ng
hình th c đi vay. Ng c l i, t s này mà cao quá hàm ý doanh nghi p không có th c
l c tài chính mà ch y u đi vay đ có v n kinh doanh. i u này c ng hàm ý là m c đ
r i ro c a doanh nghi p cao h n.
H s này đ c tính b ng cách l y t ng n (t c là g m c n ng n h n l n n dài
h n) c a doanh nghi p trong m t th i k nào đó chia cho giá tr t ng tài s n trong
cùng k . Các s li u này có th l y t b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p.
H s n trên v n ch s h u
H s n trên v n ch s h u =

T ng n
V n ch s h u

H s này cho bi t quan h gi a v n huy đ ng b ng đi vay và v n ch s h u.
H s này nh ch ng t doanh nghi p ít ph thu c vào hình th c huy đ ng v n b ng
vay n ; có th hàm ý doanh nghi p ch u đ r i ro th p. Tuy nhiên, nó c ng có th
ch ng t doanh nghi p ch a bi t cách vay n đ kinh doanh và khai thác l i ích
c a hi u qu ti t ki m thu .
H s này đ

c tính b ng cách l y t ng n (t c là g m c n ng n h n l n n dài

h n) c a doanh nghi p trong m t th i k nào đó chia cho giá tr v n ch s h u trong
cùng k . Các s li u này có th l y t b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p.
H s kh n ng thanh toán lãi vay
H s kh n ngăthanhă
toán lãi vay

=

L i nhu nătr

c thu + Lãi vay

Lãi vay

có th thanh toán lưi vay cho các nhà cung c p tín d ng, doanh nghi p c n s
d ng v n vay có hi u qu , chính vì v y ch tiêu th ng đ c s d ng đ phân tích
kh n ng thanh toán lưi vay là h s kh n ng thanh toán lưi vay. Ch tiêu này th hi n
m c đ l i nhu n b o đ m cho kh n ng tr lưi vay c a doanh nghi p: m i đ ng chi
phí lưi vay s n sàng đ c bù đ p b ng bao nhiêu đ ng l i nhu n tr c thu là lưi vay.
Ch tiêu này càng cao th hi n kh n ng bù đ p chi phí lưi vay càng t t.
N u doanh nghi p có kh n ng thanh toán lưi vay t t và n đ nh qua các kì, các
nhà cung c p tín d ng s s n sàng ti p t c cung c p v n cho doanh nghi p khi s g c
vay n đ n h n thanh toán.

22

Thang Long University Library


N u kh n ng tr lưi vay c a doanh nghi p th p thì s th hi n kh n ng sinh l i
c a tài s n th p. Kh n ng thanh toán lưi vay th p cho th y m t tình tr ng nguy hi m,
suy gi m trong ho t đ ng kinh t có th làm gi m l i nhu n tr c thu và lưi
vay xu ng d i m c n lưi mà doanh nghi p ph i tr , do đó d n t i m t kh n ng
thanh toán và v n . Tuy nhiên r i ro này đ c h n ch b i th c t l i nhu n tr c
thu và lưi vay không ph i là ngu n duy nh t đ thanh toán lưi. Các doanh nghi p
c ng có th t o ra ngu n ti n m t t kh u hao và có th s d ng ngu n v n đó đ tr
n lưi.
1.4.6.5. Phân tích tình hình tài chính chung thông qua ch s Z
Phá s n đ c xem nh d u ch m h t đ i v i m t doanh nghi p, làm th nào đ
phát hi n các d u hi u phá s n, t đó có nh ng bi n pháp ng n ch n k p th i.Vi c tìm
ra m t công c phát hi n các d u hi u báo tr c c a phá s n luôn là m t trong m i
quan tâm hàng đ u c a các nhà nghiên c u v tài chính doanh nghi p. Có nhi u công
c đư đ c phát tri n đ làm vi c này, trong đó, ch s Z là công c đ
r ng rưi nh t trên th gi i.

c s d ng

Z – core = 1,2A1 + 1,4A2 + 3,3A3 + 0,6A4 + 1,0A5
Trong đó:

- N u Z - core ≥ 2,99 thì doanh nghi p có tài chính lành m nh
- N u 1,81≤ Z – core < 2,99 thì doanh nghi p không có v n đ trong ng n h n,
tuy nhiên c n xem xét đi u ki n tài chính m t cách th n tr ng.
- N u Z – core < 1,81 thì doanh nghi p có v n đ ngiêm tr ng v tài chính và có
nguy c phá s n.
Tuy nhiên, đ có th áp d ng theo t ng lo i hình và ngành c a Doanh nghi p, Giáo s
Edward I. Altman, ng i đư phát minh ra công c này, c ng phát tri n ra ch s Z”.
23


Ch s Z” có th dùng cho h u h t các ngành, các lo i hình doanh nghi p, vì s khác
nhau khá l n c a A5 gi a các ngành, nên A5 đư đ c đ a ra. Công th c tính ch s Z”
đ c đi u ch nh nh sau:
Z”= 6,56A1 + 3,26A2 + 6,72A3 + 1,05A4
- N u Z” >2,6: Doanh nghi p n m trong vùng an toàn
- N u 1,23< Z” < 2,6: Doanh nghi p n m trong vùng c nh báo, có nguy c phá
s n
- N u Z” <1,1: Doanh nghi p n m trong vùng nguy hi m, nguy c phá s n cao

24

Thang Long University Library


CH

NGă2.

PHÂN TÍCH TH C TR NG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
T I CÔNG TY CP PHIM TRUY N I

2.1. T ng quan v Công ty CP Phim truy n I
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty CP Phim truy n I
Công ty c ph n Phim truy n I ti n thân là Hãng phim truy n I chính th c đ c
thành l p theo Quy t đ nh s 240/VH-Q ngày 05/03/1990 c a B tr ng B V n
hóa - Thông tin.
N m 2010, Hưng phim truy n I chuy n đ i thành Công ty C ph n Phim truy n
I, v i 60% v n c a Nhà n c. Cú tr s t i s 151 Hoàng Hoa Thám, Ba ình, Hà
N i.L nh v c kinh doanh chính là s n xu t phim truy n nh a, phim đi n nh, phim tài
li u, phim video.
2.1.2. C c u t ch c b máy qu n lý c a C ng ty CP Phim truy n I
S ăđ 2.1.ăC ăc u t ch c c a Công ty C ph n Phim truy n I
H iăđ ng Qu n tr

Ban ki m soát

T ngăGiámăđ c

K toánătr

ng

Phó T ngăGiámăđ c

Phó T ngăGiámăđ c

Phòng
T ng
h p

Chi
nhánh
t i
TP.H
Chí
Minh

Phòng
s n
xu t

Phòng
Kinh
doanh
& Khai
thác d
án

(Ngu n: Phòng hành chính t ng h p)

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×