Tải bản đầy đủ

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ TUẤN BẰNG

CH

NGă1

C ăS ăLụăLU NăV ăV NăL Uă
NGăVÀăHI UăQU ăS ăD NGăV NăL Uă
NGăTRONGăDOANHăNGHI P
1.1. V năl uăđ ngătrongădoanhănghi p
1.1.1. Khái ni m v n l u đ ng
Trong quá trình s n xu t c a doanh nghi p luôn g n li n v i quá trình l u thông,
tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông luôn chuy n hóa l n nhau, v n
đ ng không ng ng làm cho quá trình s n xu t kinh doanh đ

c liên t c.

hình thành

nên tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông doanh nghi p c n ph i có m t
s v n nh t đ nh đ đ u t vƠo các tƠi s n y, s ti n ng tr c v tài s n y đ c g i là
v n l u đ ng c a doanh nghi p.
Nh v y, v n l u đ ng c a doanh nghi p đ c hi u là s ti n ng tr c v tài s n

l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông nh m đ m b o cho quá trình s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p. Quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p di n ra
liên t c nên v n l u đ ng c ng v n đ ng liên t c, chuy n hóa t hình thái này sang hình
thái khác.
c đi m v n l u đ ng
V n l u đ ng l u chuy n nhanh và d ch chuy n m t l n vào quá trình s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p. V n l u đ ng hoàn thành m t vòng tu n hoàn sau khi
hoàn thành m t quá trình s n xu t kinh doanh. Trong quá trình đó, v n l u đ ng

1.1.2.

chuy n toàn b , m t l n giá tr vào giá tr s n ph m, khi k t thúc quá trình s n xu t,
giá tr hƠng hóa đ c th c hi n và v n l u đ ng đ c thu h i. Quá trình v n đ ng c a
v n là m t chu k khép kín t hình thái này sang hình thái khác r i tr v hình thái
ban đ u v i giá tr l n h n giá tr ban đ u. Chu k v n đ ng c a v n l u đ ng lƠ c s
đánh giá kh n ng thanh toán vƠ hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong
vi c s d ng v n l u đ ng. i u khác bi t l n nh t gi a v n l u đ ng và v n c đ nh
là v n c đ nh chuy n d n giá tr c a nó vào s n ph m thông qua m c kh u hao, còn
v n l u đ ng chuy n toàn b giá tr c a nó vào giá tr s n ph m theo chu k s n xu t,
kinh doanh.
Trong c ch t ch và t ch u trách nhi m v tài chính, s v n đ ng c a v n l u
đ ng đ c g n ch t v i l i ích c a doanh nghi p vƠ ng i lao đ ng. Vòng quay c a v n
cƠng đ

c quay nhanh thì doanh thu càng cao và càng ti t ki m đ

c v n, gi m chi phí s

d ng v n m t cách h p lỦ lƠm t ng thu nh p c a doanh nghi p, doanh nghi p có đi u
ki n tích t v n đ m r ng s n xu t, không ng ng c i thi n đ i s ng c a công nhân viên
ch c c a doanh nghi p.

1


1.1.3. Phân lo i v n l u đ ng
qu n lý, s d ng v n l u đ ng có hi u qu c n ph i ti n hành phân lo i v n l u
đ ng c a doanh nghi p theo các tiêu th c khác nhau. Thông th ng có th phân lo i v n
l u đ ng nh sau:
- Theo vai trò t ng lo i v n l u đ ng trong quá trình s n xu t kinh doanh

Theo hình th c phân lo i này v n l u đ ng đ c chia thành ba lo i nh sau: v n
l u đ ng trong khâu d tr s n xu t, v n l u đ ng trong khâu s n xu t, v n l u đ ng
trong khơu l u thông.
V n l u đ ng trong khâu d tr s n xu t bao g m giá tr kho n nguyên v t li u
chính, ph li u, nhiên li u, đ ng l c, ph tùng thay th , công c d ng c .
V n l u đ ng trong khâu s n xu t bao g m các kho n giá tr s n ph m dang d ,
bán thành ph m, các kho n chi phí ch k t chuy n.
V n l u đ ng trong khơu l u thông bao g m các kho n giá tr thành ph m, v n
b ng ti n (k c vàng b c, đá quỦ…), các kho n v n đ u t ng n h n (đ u t ch ng khoán
ng n h n, cho vay ng n h n…), các kho n th ch p, kỦ c c, ký qu ng n h n, các kho n
v n trong thanh toán (các kho n ph i thu, các kho n t m ng…).
Cách phân lo i này cho th y vai trò và s phân b c a v n l u đ ng trong t ng
khâu c a quá trình s n xu t kinh doanh. T đó, có bi n pháp đi u ch nh c c u v n l u
đ ng h p lý sao cho có hi u qu s d ng cao nh t.
- Theo quan h ngu n s h u
Theo cách phân lo i này g m có v n ch s h u, các kho n n .
V n ch s h u là s v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p, doanh nghi p có
đ y đ các quy n chi m h u, s d ng, chi ph i vƠ đ nh đo t. Tùy theo lo i hình doanh
nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau mà v n ch s h u có n i dung c th
riêng nh : v n đ u t t ngơn sách nhƠ n c, v n do ch doanh nghi p t nhơn t b ra,
v n góp c ph n trong công ty c ph n, v n góp t các thành viên trong doanh nghi p
liên doanh, v n t b sung t l i nhu n doanh nghi p…
Các kho n n là các kho n v n l u đ ng đ c hình thành t v n vay các ngân
hƠng th ng m i và các t ch c tài chính khác. V n vay thông qua phát hành trái phi u,
các kho n n khách hƠng ch a thanh toán. Doanh nghi p ch có quy n s d ng trong m t
th i h n nh t đ nh.
Cách phân lo i này cho th y k t c u v n l u đ ng c a doanh nghi p đ c hình
thành b ng v n c a b n thân doanh nghi p hay các kho n n . T đó, doanh nghi p s đ a
ra các quy t đ nh trong qu n lý, s d ng v n l u đ ng h p lỦ h n, đ m b o an ninh tài
chính trong s d ng v n.

2

Thang Long University Library


-

Phân lo i theo ngu n hình thành
N u xét theo ngu n hình thành v n l u đ ng có th chia thành các ngu n: ngu n

v n đi u l , ngu n v n t b sung, ngu n v n liên doanh liên k t, ngu n v n đi vay các
ngu n nƠy đ c hi u nh sau:
Ngu n v n đi u l là s v n l u đ ng đ c hình thành t ngu n v n đi u l ban
đ u khi thành l p ho c ngu n v n đi u l b sung trong quá trình s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p. Ngu n v n nƠy c ng có s khác bi t gi a các lo i hình doanh nghi p thu c
các thành ph n kinh t khác nhau.
Ngu n v n t b sung là ngu n v n do doanh nghi p t b sung trong quá trình
s n xu t kinh doanh t l i nhu n c a doanh nghi p đ

c tái đ u t .

Ngu n v n liên doanh, liên k t là s v n l u đ ng đ c hình thành t v n góp liên
doanh c a các bên tham gia doanh nghi p liên doanh. V n góp liên doanh có th b ng
ti n m t ho c b ng hi n v t là v t t , hƠng hóa theo th a thu n c a các bên liên doanh.
Ngu n v n đi vay lƠ v n vay c a các ngơn hƠng th ng m i ho c t ch c tín d ng,
v n vay c a ng i lao đ ng trong doanh nghi p, vay các doanh nghi p khác.
Ngu n v n huy đ ng t th tr ng v n b ng vi c phát hành c phi u, trái phi u.
Vi c phân chia v n l u đ ng theo ngu n hình thành giúp cho doanh nghi p th y
đ c c c u ngu n v n tài tr cho nhu c u v n l u đ ng trong kinh doanh c a mình. T
góc đ qu n lý tài chính m i ngu n tài tr đ u có chi phí s d ng c a nó. Do đó, doanh
nghi p c n xem xét c c u ngu n tài tr t i u đ gi m th p chi phí s d ng v n c a
doanh nghi p.
- Phân lo i theo th i gian huy đ ng và s d ng v n
Theo cách này ngu n v n l u đ ng đ c chia thành ngu n v n l u đ ng t m th i
và ngu n v n l u đ ng th ng xuyên.
Ngu n v n l u đ ng t m th i là ngu n v n có tính ch t ng n h n ch y u đ đáp
ng các nhu c u có tính ch t t m th i v v n l u đ ng phát sinh trong quá trình s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p. Ngu n v n này bao g m các kho n vay ng n h n ngân
hàng, các t ch c tín d ng và các kho n n ng n h n khác.
Ngu n v n l u đ ng th ng xuyên là m t ch tiêu t ng h p r t quan tr ng đ đánh
giá tình hình tài chính c a doanh nghi p, nó cho bi t: doanh nghi p có kh n ng thanh
toán các kho n n ng n h n hay không. Tài s n c đ nh c a doanh nghi p có đ c tài tr
m t cách v ng ch c b ng ngu n v n dài h n không. Ngu n v n l u đ ng th ng xuyên
l n h n không cho bi t ngu n v n dài h n l n h n tƠi s n c đ nh, ph n d th a đó đ u t
vào tài s n l u đ ng. ng th i, tài s n l u đ ng l n h n n ng n h n nên kh n ng thanh
toán c a doanh nghi p t t. Ngu n v n l u đ ng th ng xuyên b ng không có ngh a lƠ
ngu n v n dài h n v a đ tài tr cho tài s n c đ nh và tài s n l u đ ng đ đ doanh
nghi p tr các kho n n ng n h n, tình hình tƠi chính nh v y là lành m nh. V n l u
3


đ ng th

ng xuyên nh h n không, ngu n v n dài h n không đ đ tài tr cho tài s n c

đ nh. Doanh nghi p ph i đ u t m t ph n ngu n v n ng n h n vào tài s n c đ nh, tài s n
l u đ ng không đ đáp ng nhu c u thanh toán n ng n h n, cán cân thanh toán c a
doanh nghi p m t th ng b ng, doanh nghi p ph i dùng m t ph n tài s n c đ nh đ thanh
toán n ng n h n đ n h n ph i tr .
Vi c phân lo i ngu n v n l u đ ng nh trên giúp cho ng i qu n lý xem xét huy
đ ng các ngu n v n l u đ ng m t cách phù h p v i th i gian s d ng đ nâng cao hi u
qu t ch c và s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p mình. Ngoài ra, nó còn giúp cho
nhà qu n lý l p các k ho ch tài chính hình thành nên nh ng d đ nh v t ch c ngu n
v n l u đ ng trong t

ng lai, trên c s xác đ nh quy mô, s l

ng v n l u đ ng c n thi t

đ l a ch n ngu n v n l u đ ng này mang l i hi u qu cho doanh nghi p.
1.1.4. Vai trò v n l u đ ng đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh ếoanh c a ếoanh nghi p
ti n hành s n xu t, ngoài tài s n c đ nh nh máy móc, thi t b , nhƠ x ng…
doanh nghi p ph i b ra m t l ng ti n nh t đ nh đ mua s m hàng hóa, nguyên v t
li u… ph c v cho quá trình s n xu t. Nh v y v n l u đ ng lƠ đi u ki n đ u tiên đ
doanh nghi p đi vƠo ho t đ ng hay nói cách khác v n l u đ ng lƠ đi u ki n tiên quy t c a
quá trình s n xu t kinh doanh.
Ngoài ra v n l u đ ng còn đ m b o cho quá trình tái s n xu t c a doanh nghi p
đ c ti n hƠnh th ng xuyên, liên t c. V n l u đ ng còn là công c ph n ánh đánh giá
quá trình mua s m, d tr , s n xu t, tiêu th c a doanh nghi p.
V n l u đ ng còn có kh n ng quy t đ nh đ n quy mô ho t đ ng c a doanh
nghi p. Trong n n kinh t th tr ng doanh nghi p hoàn toàn t ch trong vi c s d ng
v n nên khi mu n m r ng quy mô c a doanh nghi p ph i huy đ ng m t l ng v n nh t
đ nh đ đ u t ít nh t lƠ đ đ d tr v t t hƠng hóa. V n l u đ ng còn giúp cho doanh
nghi p ch p đ c th i c kinh doanh vƠ t o l i th c nh tranh cho doanh nghi p.
V n l u đ ng còn là b ph n ch y u c u thành nên giá thành s n ph m do đ c
đi m luân chuy n toàn b m t l n vào giá tr s n ph m. Giá tr c a hƠng hóa bán ra đ c
tính toán trên c s bù đ p đ c giá thành s n ph m c ng thêm m t ph n l i nhu n. Do
đó, v n l u đ ng đóng vai trò quy t đ nh trong vi c tính giá c hàng hóa bán ra c a m i
doanh nghi p.
1.1.5. K t c u v n l u đ ng và các nhân t nh h ng t i k t c u v n l u đ ng
K t c u v n l u đ ng là quan h t l gi a các thành ph n chi m trong t ng s v n
l u đ ng t i m t th i đi m nh t đ nh.
Vi c nghiên c u k t c u v n l u đ ng s giúp ta th y đ c tình hình phân b v n
l u đ ng và t tr ng m i kho n v n trong các giai đo n luân chuy n đ xác đ nh tr ng
tâm qu n lý v n l u đ ng và tìm m i bi n pháp t i u đ nâng cao hi u qu s d ng v n
l u đ ng trong t ng đi u ki n c th . các doanh nghi p khác nhau thì k t c u v n l u
4

Thang Long University Library


đ ng c ng không gi ng nhau. Thông qua phân tích k t c u v n l u đ ng theo các tiêu
th c phân lo i khác nhau s giúp cho doanh nghi p hi u rõ h n nh ng đ c đi m riêng v
s v n l u đ ng mƠ mình đang qu n lý và s d ng. M t khác, thông qua vi c thay đ i k t
c u v n l u đ ng c a doanh nghi p qua các th i k khác nhau có th th y đ c nh ng
bi n đ i tích c c ho c h n ch v m t ch t l ng trong công tác qu n lý, s d ng v n l u
đ ng c a t ng doanh nghi p. Có nhi u nhân t nh h ng đ n k t c u c a v n l u đ ng,
tuy nhiên có th chia thành 3 nhóm nhân t ch y u sau đơy:
Th nh t: Các nhân t v s n xu t nh đ c đi m k thu t, công ngh s n xu t c a
doanh nghi p, m c đ ph c t p c a s n ph m ch t o, đ dài c a chu k s n xu t, trình
đ t ch c và quá trình s n xu t…
Th hai: Các nhân t v m t cung nh kho ng cách gi a doanh nghi p v i nhà
cung c p nguyên v t li u, kh n ng cung c p c a th tr ng, k h n giao hàng và kh i
l ng v t t đ c cung c p m i l n giao hƠng, đ c đi m th i v c a ch ng lo i v t t
cung c p…
Th ba: Các nhân t v m t thanh toán nh ph

ng th c thanh toán đ

c l a ch n

theo các h p đ ng bán hàng, th t c thanh toán, vi c ch p hành k lu t thanh toán…
Các nhân t nh h ng khác nhau s t o nên k t c u c a v n l u đ ng riêng bi t
và m i doanh nghi p ho t đ ng trong m t l nh v c khác nhau s xây d ng cho mình m t
k t c u v n l u đ ng phù h p v i ngành ngh kinh doanh.
1.2. Qu nălýăv năl uăđ ngătrongădoanhănghi p
1.2.1. Chính sách qu n lý v n l u đ ng trong ếoanh nghi p
Nh ng quy t đ nh liên quan đ n v n l u đ ng và tài chính ng n h n đ c g i là
chính sách qu n lý v n l u đ ng. i u nƠy liên quan đ n vi c qu n lý các m i quan h
gi a tài s n ng n h n c a công ty và n ng n h n. M c tiêu c a các chính sách qu n lý
v n l u đ ng lƠ đ đ m b o r ng công ty có th ki m soát đ c l ng v n l u đ ng trong
k c a công ty mình. Xác đ nh tr ng thái ngu n v n trong t ng th i k đ có chi n l

c

kinh doanh c th phù h p sao cho không có ngu n v n b s d ng lãng phí, luôn v n
đ ng đ sinh l i t t nh t. Bao g m qu n lý v n b ng ti n, qu n lý hàng t n kho, qu n lý
kho n ph i thu.
M i doanh nghi p s l a ch n cho doanh nghi p m t chính sách qu n lý v n l u
đ ng sao cho phù h p v i doanh nghi p trong t ng th i k . Tùy thu c vào m c tiêu
ph ng h ng ho t đ ng c a doanh nghi p có th theo chính sách c p ti n, chính sách
th n tr ng ho c có th k t h p c hai chính sách. M i chính sách s t o ra m t u, nh c
đi m riêng.
Chính sách qu n lý v n l u đ ng là mô hình tài tr cho tài s n l u đ ng mà doanh
nghi p theo đu i. Tr c khi xem xét chính sách qu n lý v n l u đ ng c a doanh nghi p,
chúng ta tìm hi u các mô hình qu n lý tài s n l u đ ng và qu n lý n ng n h n. S k t
5


h p gi a chúng s t o nên nh ng chính sách qu n lý v n l u đ ng khác nhau, có ba ki u
chính sách: chính sách c p ti n, chính sách th n tr ng và chính sách dung hòa ba mô hình
nƠy đ

c c th hóa thông qua mô hình sau:
Hình 1.1. Chính sách v năl uăđ ng c p ti n, th n tr ng, dung hòa
C p ti n
Th n tr ng
Dung hòa

TSNH

NV

TSNH

NV

ng n h n

TSNH

ng n h n

NV
ng n h n

TSDH
NV
NV
dài h n

dài h n

TSDH

TSDH

NV
dài h n

Chính sách qu n lý c p ti n: là s k t h p gi a mô hình qu n lý tài s n ng n h n
c p ti n và n ng n h n c p ti n t o nên chính sách v n l u đ ng c p ti n. V i chính sách
này doanh nghi p đƣ s d ng m t ph n v n ng n h n đ tài tr cho tài s n dài h n. u
đi m c a chính sách nƠy lƠ chi phí huy đ ng v n th p h n, các kho n ph i thu khách
hƠng, hƠng l u kho c ng nh nh ng t n th t do l i th i, h h ng, các kho n m c khác
đ u đ c duy trì m c t i thi u…Bên c nh đó, lƣi su t ng n h n th p h n lƣi su t dài
h n làm chi phí cho vay ng n h n th p h n dƠi h n. Tuy nhiên, s n đ nh c a ngu n v n
này không cao do ngu n ng n h n đ c s d ng nhi u, kh n ng thanh toán ng n h n
c ng không đ c đ m b o vì qu n lý tài s n l u đ ng theo chính sách c p ti n th ng
duy trì m c th p nh t c a toàn b tài s n l u đ ng, công ty ch gi m t l ng ti n t i
thi u, d a vào chính sách qu n lý có hi u qu và vay ng n h n đ đáp ng m i nhu c u
không d báo tr c. Tóm l i, chính sách nƠy đem l i thu nh p cao do chi phí qu n lý, lãi
vay, l u kho đ u th p và r i ro cao do không có đ ti n đ th c hi n chính sách qu n lý
có hi u qu , công ty d tr hàng th p d n đ n doanh thu có th b m t khi h t hàng d tr .
Chính sách qu n lý th n tr ng: chính sách này là s k t h p gi a mô hình qu n lý
tài s n l u đ ng th n tr ng và n ng n h n th n tr ng. Doanh nghi p đƣ s d ng m t
ph n ngu n v n dài h n đ tài tr cho tài s n ng n h n. Chính sách này mang l i khá
nhi u u đi m nh kh n ng thanh toán đ c đ m b o, tính n đ nh c a ngu n v n cao và
h n ch các r i ro trong kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghi p l i m t chi phí huy đ ng
v n cao h n do lƣi su t dài h n th ng cao h n lƣi su t ng n h n. Tóm l i chính sách này
doanh nghi p s có m c thu nh p th p và r i ro th p.
Chính sách qu n lý dung hòa: v i hai chính sách trên doanh nghi p ph i ch p nh n
có m c l i nhu n cao thì r i ro c ng cao, m c r i ro th p l i nhu n s th p. Nh ng v i
chính sách dung hòa s là chính sách k t h p đ c l i th c a c hai chính sách trên. ó
6

Thang Long University Library


là s k t h p qu n lý tài s n th n tr ng v i n c p ti n ho c k t h p qu n lý tài s n c p
ti n v i n th n tr ng. Chính sách này d a trên c s nguyên t c t

ng thích: tƠi s n l u

đ ng đ c tài tr hoàn toàn b ng ngu n v n ng n h n và tài s n c đ nh đ c tài tr b ng
ngu n v n dài h n. Tuy nhiên, trên th c t đ đ t đ c tr ng thái t ng thích không h
đ n gi n do v p ph i nh ng v n đ nh s t ng thích k h n, lu ng ti n hay kho ng th i
gian, do v y chính sách này ch c g ng ti n t i tr ng thái t
m c thu nh p trung bình.

ng thích, duy hòa r i ro ra

Trên đơy lƠ mô hình c b n v chính sách qu n lý v n l u đ ng trong doanh
nghi p. M i doanh nghi p có th l a ch n m t chính sách v n l u đ ng riêng và vi c
qu n lý v n l u đ ng t i m i doanh nghi p s mang nh ng đ c đi m khác nhau. Tuy
nhiên, v c b n n i dung chính c a công tác qu n lý v n l u đ ng v n là qu n lý các b
ph n c u thành nên v n l u đ ng.
1.2.2. Qu n lý v n b ng ti n
Ti n m t t n qu là m t b ph n quan tr ng c u thành v n b ng ti n c a doanh
nghi p. Trong quá trình s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p luôn có nhu c u d tr
v n b ng ti n m t m t m c đ nh t đ nh theo quy mô vƠ đ c đi m kinh doanh c a
doanh nghi p. Nhu c u d tr ti n trong các doanh nghi p thông th ng lƠ đ đáp ng
yêu c u giao d ch hƠng ngƠy nh : mua s m hàng hóa, v t li u, thanh toán các kho n chi
phí c n thi t…Chính vì v y, đ qu n lý v n b ng ti n, doanh nghi p c n ph i áp d ng các
bi n pháp nh sau:
Xác đ nh m c v n b ng ti n h p lý s giúp đ m b o kh n ng thanh toán cho
doanh nghi p.
Qu n lý ch t ch các kho n thu, chi b ng ti n đ tránh th t thoát v n. Ph i có s
phơn đ nh rõ ràng v vi c qu n lý ti n m t gi a th qu và nhân viên k toán ti n m t.
Vi c xu t nh p ti n m t ph i có phi u thu chi và cu i ngày th qu ph i đ i chi u ngay
ti n m t t i qu và s qu , n u có chênh l ch ph i tìm nguyên nhân và bi n pháp x lý.
Ch đ t n qu
m c t i thi u c n thi t, s ti n thu chi vào cu i ngày th qu ph i đ i
chi u ngay ti n m t t i qu và s qu , n u có chênh l ch ph i tìm nguyên nhân và bi n
pháp x lý. Ch đ t n qu
m c t i thi u c n thi t, s ti n thu trong ngƠy v t qua m c
t n qu c n k p th i g i vào ngân hàng m i ngày. Doanh nghi p c n l p b ng báo cáo tài
chính ti n t theo đ nh k đ n m đ c các lu ng ti n vào và lu ng ti n ra t các ho t
đ ng vƠ đánh giá đ

c kh n ng thanh toán c a doanh nghi p.

1.2.3. Qu n lý hàng t n kho
Hàng t n kho là tài s n doanh nghi p mua v hay s n xu t ra đang đ c l u gi ,
b o qu n t i kho c a doanh nghi p ch đ ti p t c vào s n xu t ho c ch đ bán trong
m t th i k nh t đ nh.

7


Hàng t n kho bao g m nhi u lo i khác nhau bao g m: nguyên v t li u, hàng hóa,
thành ph m. Trong quá trình t n t i hàng t n kho có th phát sinh có chi phí liên quan
nh : chi phí b o qu n, b o hi m và có th phát sinh các r i ro nh gi m giá hàng t n kho.
Trong quá trình d tr hàng t n kho có th phát sinh chi phí c h i c a b ph n v n đƣ
đ u t vƠo hƠng t n kho.
Hi n nay đ qu n lý hàng t n kho ng i ta s d ng m t vƠi ph ng pháp nh
EOQ, ABC… mô hình c a hai ph ng pháp nƠy đ c trình bày c th sau đơy:
-

Qu n lý hàng t n kho thỀo ph

ng pháp c đi n hay mô hình đ t hàng hi u qu

EOQ (Economic Odering Quantity)
Các gi đ nh đ áp d ng mô hình: T c đ tiêu th hàng hóa di n ra t

ng đ i đ u

đ n. T ng nhu c u l ng hàng tiêu th trong n m lƠ m t đ i l ng có th xác đ nh tr
và các y u t chi phí liên quan đ n hàng t n kho lƠ t ng đ i n đ nh.
Các chi phí liên quan đ n hàng t n kho: Chi phí l u kho, chi phí đ t hàng.

c

Trong đó chi phí l u kho bao g m chi phí ho t đ ng và chi phí tài chính. Chi phí
ho t đ ng nh chi phí b c d hàng hóa, chi phí b o hi m hàng hóa, chi phí b o qu n hàng
hóa, chi phí hao h t, m t mát hàng hóa, chi phí do gi m giá tr hàng hóa. Chi phí tài chính
nh chi phí tr lãi ti n vay, chi phí c h i. N u g i s l ng m i l n cung ng hàng hóa là
Q thì d tr trung bình s là Q/2. N u g i C lƠ chi phí l u kho cho m i đ n v hàng hóa
thì t ng chi phí l u kho c a doanh nghi p s là C x (Q/2). T ng chi phí l u kho s t ng
lên n u s l ng hàng m i l n đ t hƠng t ng lên.
Chi phí đ t hƠng: đơy lƠ chi phí qu n lý giao d ch và v n chuy n hàng hóa, chi phí
đ t hàng cho m i l n đ t hƠng th ng n đ nh không ph thu c vào s l ng đ t mua m t
l n. N u g i S là t ng l ng hàng hóa c n s d ng trong k thì s l n cung ng hàng hóa
s là S/Q. G i F là chi phí m i l n đ t hàng thì t ng chi phí đ t hàng s là F x (S/Q). T ng
chi phí đ t hƠng t ng lên n u s l ng hàng hóa m i l n cung ng gi m.
G i TC là t ng chi phí cho hàng t n kho thì ta s có công th c:
TC = C x (Q/2) + F x (S/Q)
Trong đó: TC là t ng chi phí
C lƠ l ng hàng c n đ t trong n m
Q/2 là m c t ng kho trung bình
F là chi phí cho m t l n đ t hàng
S
Xácăđ nhăl

là l

ng hàng c n đ t trong n m

ng hàng nh p t i u

Trong đó: S lƠ t ng l ng hàng hóa c n s d ng trong k
F là chi phí cho m i l n đ t hàng
C lƠ chi phí l u kho cho m i đ n v hàng hóa
8

Thang Long University Library


có m t cái nhìn tr c quan h n v l

ng hàng t n kho vƠ quy mô đ t hàng t i

u doanh nghi p có th d a vƠo s đ t n kho vƠ quy mô đ t hàng t i u qua s đ 2.1
d

i đơy.
S ăđ 1.1. T năkhoăvƠăquyămôăđ t hàng t iă u
Th i đi m nh n hàng d tr

M c t n kho

Imax = QECO

M c d tr TB
i măđ t hàng

Imin = 0

Th i gian gi a hai
l năđ t hàng
Th i gian

-

K thu t phân tích ABC đ phân lo i hàng t n kho
K thu t phơn tích ABC đ c đ xu t d a vào nguyên t c Pareto, k thu t này

giúp phân lo i toàn b hàng d tr c a doanh nghi p thƠnh ba nhóm: A, B, C c n c quan
h gi a giá tr d tr hƠng n m v i s l ng ch ng lo i hàng hóa. Giá tr hàng hóa d tr
hƠng n m đ c xác đ nh b ng tích s gi a giá bán m t đ n v d tr v i l ng d tr
hƠng n m. S l ng ch ng lo i hàng là s các lo i hàng hóa d tr c a doanh nghi p
trong n m. Tiêu chu n c th c a t ng nhóm hàng d tr đ c xác đ nh nh sau:
Nhóm A bao g m nh ng lo i hàng hóa d tr có giá tr hƠng n m cao nh t, chi m
70 ậ 80% t ng giá tr d tr , nh ng v m t s l
15% t ng s ch ng lo i hàng d tr .

ng, ch ng lo i chúng ch chi m kho ng

Nhóm B bao g m nh ng lo i hàng d tr có giá tr hƠng n m m c trung bình,
chi m t 15 ậ 25% t ng giá tr hàng d tr , nh ng v s l ng, ch ng lo i chúng chi m
kho ng 30% t ng s ch ng lo i hàng d tr .
Nhóm C bao g m nh ng lo i hàng có giá tr hƠng n m nh , ch chi m kho ng 5%
t ng giá tr các lo i hàng hóa d tr , tuy nhiên s l

ng ch ng lo i chi m kho ng 55%

t ng s ch ng lo i hàng d tr .
Tùy theo t ng nhóm hàng, c n có th i gian ki m tra thích h p v i nhóm A th

ng

là 1 tháng/1 l n, nhóm B là 3 tháng/ 1 l n và nhóm C là 6 tháng/1 l n. Vi c ki m tra t n
9


kho th

ng xuyên còn giúp cho doanh nghi p gi m b t th i gian ng ng vƠ gián đo n s n

xu t, phát hi n nh ng thi u sót vƠ nguyên nhơn gơy ra đ có nh ng ho t đ ng đi u ch nh
k p th i.
1.2.4. Qu n lý kho n ph i thu
Trong n n kinh t th tr ng, đ th ng l i trong c nh tranh các doanh nghi p có th
áp d ng các chi n l c v s n ph m, qu ng cáo, giá c …Trong đó chính sách tín d ng
th ng m i là m t công c h u hi u và không th thi u đ i v i doanh nghi p. Tín d ng
th ng m i có th làm cho doanh nghi p đ ng v ng trên th tr ng và tr nên giàu có
nh ng c ng có th đem đ n nh ng r i ro cho ho t đ ng c a doanh nghi p. Do đó, các
doanh nghi p c n ph i đ a ra nh ng phân tích, nh ng nghiên c u và quy t đ nh có nên
c p tín d ng th ng m i cho đ i t ng khách hƠng đó hay không. ơy lƠ n i dung chính
c a qu n lý các kho n ph i thu.
Phân tích n ng l c tín d ng c a khách hàng:
th c hi n vi c c p tín d ng cho
khách hƠng thì đi u đ u tiên doanh nghi p ph i phơn tích đ c n ng l c tín d ng c a
khách hàng. Công vi c này g m: th nh t, doanh nghi p ph i xây d ng m t tiêu chu n tín
d ng h p lý. Th hai, xác minh ph m ch t tín d ng c a khách hàng ti m n ng. N u kh
n ng tín d ng c a khách hàng phù h p v i nh ng tiêu chu n tín d ng t i thi u mà doanh
nghi p đ a ra thì tín d ng th ng m i có th đ c c p.
Vi c thi t l p các tiêu chu n tín d ng c a các nhà qu n tr tài chính ph i đ t t i s
cân b ng thích h p. N u tiêu chu n tín d ng đ t quá cao s lo i b nhi u khách hàng ti m
n ng vƠ s gi m l i nhu n, còn n u tiêu chu n đ c đ t ra quá th p có th lƠm t ng doanh
thu, nh ng s có nhi u kho n tín d ng có r i ro cao và chi phí thu ti n c ng cao.
Khi phân tích kh n ng tín d ng c a khách hƠng, ta th ng dùng các tiêu chu n
sau đ chu n đoán:
Ph m ch t, t cách tín d ng: tiêu chu n này nói lên tinh th n trách nhi m c a
khách hàng trong vi c tr n .

i u nƠy đ

c phán đoán trên c s vi c thanh toán các

kho n n tr c đơy đ i v i doanh nghi p ho c đ i v i các doanh nghi p khác.
N ng l c tr n : D a vào các ch tiêu v kh n ng thanh toán nhanh, d tr ngân
qu c a doanh nghi p.
V n c a khách hƠng: đánh giá s c m nh tài chính dài h n c a khách hàng.
Th ch p: xem xét kh n ng tín d ng c a khách hƠng trên c s các tài s n riêng
mà h s d ng đ đ m b o các kho n n .
i u ki n kinh t : tiêu chu n nƠy đánh giá đ n kh n ng phát tri n c a khách hàng
trong hi n t i vƠ t ng lai. Các tƠi li u đ c s d ng đ phân tích khách hàng có th là
ki m tra b ng cơn đ i tài s n, b ng k ho ch ngân qu , ph ng v n tr c ti p, xu ng t n n i
đ ki m tra hay tìm hi u qua khách hàng khác.

10

Thang Long University Library


1.2.5. Qu n lý tài s n ng n h n khác
Tài s n ng n h n khác là bao g m các kho n t m ng, chi tr tr

c ng n h n và th

ch p, ký qu , kỦ c c ng n h n, thu và các kho n ph i thu nhƠ n c, thu giá tr gia t ng
đ c kh u tr .
Các kho n m c tài s n này không hi n di n m t cách th ng xuyên trong b ng cân
đ i k toán c a doanh nghi p tuy nhiên nó góp ph n nh làm nh h ng t i tình hình t ng
tài s n c a doanh nghi p. Vì v y, m c dù s c nh h ng không l n nh ng công ty v n
ph i quan tâm, ki m tra vƠ theo dõi th
1.3.

ng xuyên.

Hi uăqu ăs ăd ngăv năl uăđ ngătrongădoanhănghi p

1.3.1. Khái ni m hi u qu s ế ng v n l u đ ng
Trong đi u ki n n n kinh t chuy n đ i sang c ch th tr ng có s đi u ti t v mô
c a NhƠ n c ho t đ ng kinh doanh c a m i doanh nghi p ph i linh ho t thích ng v i
c ch m i có th t n t i và phát tri n trong môi tr ng c nh tranh ngày càng kh c li t.
VƠ nh v y v n đ hi u qu ho t đ ng s d ng v n luôn là m i quan tơm hƠng đ u mang
Ủ ngh a s ng còn đ i v i các doanh nghi p.
Hi u qu đ c hi u theo nhi u góc đ khác nhau nh ng ngh a chung nh t là ch
tiêu ph n ánh trình đ s d ng các y u t c n thi t, tham gia m i ho t đ ng theo m c đích
chung nh t đ nh c a con ng i. V c b n v n đ hi u qu ph n ánh trên hai m t: hi u
qu kinh t và hi u qu xã h i.
Hi u qu s d ng v n là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ s d ng các
ngu n nhân l c, v t l c, tài l c c a doanh nghi p đ đ t k t qu cao nh t trong quá trình
s n xu t kinh doanh v i chi phí th p nh t. Do đó, hi u qu s d ng v n l u đ ng là m t
ph m trù kinh t đánh giá trình đ s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p đ đ t k t qu
cao nh t trong quá trình s n xu t kinh doanh v i m c v n l u đ ng h p lý.
Nh đƣ nói trên, v n l u đ ng c a doanh nghi p đ c s d ng cho các quá trình
d tr , s n xu t vƠ l u thông. Quá trình v n đ ng c a v n l u đ ng b t đ u t vi c dùng
ti n t mua s m v t t d tr cho s n xu t, ti n hành s n xu t và khi s n xu t xong doanh
nghi p t ch c tiêu th đ thu v s v n d i hình thái ti n t ban đ u v i giá tr t ng
thêm. M i l n v n đ ng nh v y đ c g i là m t vòng luân chuy n c a v n l u đ ng.
Doanh nghi p s d ng v n đó cƠng hi u qu bao nhiêu thì càng có th s n xu t và tiêu th
s n ph m nhi u b y nhiêu. Vì l i ích kinh doanh đòi h i các doanh nghi p ph i s d ng
h p lý, hi u qu h n t ng đ ng v n l u đ ng, làm cho m i đ ng v n l u đ ng hƠng n m
có th mua s m nguyên, nhiên v t li u nhi u h n, s n xu t ra s n ph m và tiêu th đ c
nhi u h n. Nh ng đi u đó c ng đ ng ngh a v i vi c doanh nghi p nâng cao t c đ luân
chuy n v n l u đ ng (s vòng quay v n l u đ ng trong m t n m).
1.3.2. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s ế ng v n l u đ ng trong ếoanh nghi p
1.3.2.1. Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng sinh l i
11


T su t l i nhu n trên doanh thu (ROS)
T su t l i nhu n trên doanh thu

L i nhu n sau thu

=

Doanh thu thu n
T su t l i nhuân trên doanh thu: Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng doanh thu mà
doanh nghi p th c hi n trong k t o ra m y đ ng l i nhu n ròng. T su t này càng cao
ch ng t doanh nghi p lƠm n cƠng có lƣi, cƠng th p ch ng t doanh nghi p đang g p khó
kh n d n đ n vi c kinh doanh thua l . H s này ph thu c vƠo đ c đi m kinh doanh c a
t ng ngành ngh nên đ đánh giá khách quan h n, chúng ta nên so sánh h s này v i h
s bình quân c a ngƠnh mƠ công ty đang kinh doanh.
T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA)
T su t sinh l i trên t ng tƠi s n

L i nhu n sau thu

=

T ng giá tr tƠi s n

Ch tiêu nƠy ph n ánh hi u qu vi c s d ng tƠi s n trong ho t đ ng kinh doanh
c a công ty vƠ c ng lƠ m t th c đo đ đánh giá n ng l c qu n lỦ c a ban lƣnh đ o công
ty, ch s nƠy cƠng cao cho th y hi u qu qu n lỦ kinh doanh c a ban lƣnh đ o doanh
nghi p cƠng t t.
H s nƠy có Ủ ngh a lƠ v i 1 đ ng tƠi s n c a công ty thì s mang l i bao nhiêu
đ ng l i nhu n. M t công ty đ u t tƠi s n ít nh ng thu đ c l i nhu n cao s lƠ t t h n
so v i công ty đ u t nhi u vƠo tƠi s n mƠ l i nhu n thu đ c l i th p. H s ROA
th ng có s chênh l ch gi a các ngƠnh. Nh ng ngƠnh đòi h i ph i có đ u t tƠi s n l n
vƠo dơy chuy n s n xu t, máy móc thi t b , công ngh nh các ngƠnh v n t i, xơy d ng,
s n xu t kim lo i… th ng có ROA nh h n so v i các ngƠnh không c n ph i đ u t
nhi u vƠo tƠi s n nh ngƠnh d ch v , qu ng cáo, ph n m m…
T ăsu tăl iănhu nătrênăv năch ăs ăh uă(ROE)
Các nhƠ đ u t th ng quan tơm đ n ch tiêu hi u qu s d ng v n ch s h u vì
h quan tơm đ n kh n ng thu đ c l i nhu n t đ ng v n mƠ h b ra đ đ u t , h n n a
ch tiêu nƠy c ng giúp các nhƠ qu n tr t ng c ng ki m soát vƠ b o toƠn v n góp cho
doanh nghi p t ng tr ng b n v ng. Khi phơn tích hi u qu s d ng v n ch s h u các
nhƠ phơn tích th ng s d ng ch tiêu ROE, ch tiêu nƠy đ c xác đ nh nh sau:
T su t l i nhu n trên v n ch s h u

=

L i nhu n sau thu

V n ch s h u bình quơn
Ch tiêu nƠy cho bi t c 1 đ ng v n ch s h u đ u t thì t o ra đ c bao nhiêu
đ ng l i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p. Ch tiêu nƠy cƠng cao, cƠng bi u hi n xu
h

ng tích c c vì s giúp cho các nhƠ qu n tr có th huy đ ng v n trên th tr

ng tƠi

chính đ tƠi tr cho s t ng tr ng c a doanh nghi p, ng c l i ch tiêu nƠy nh thì hi u
qu kinh doanh th p, doanh nghi p s g p khó kh n trong vi c huy đ ng v n, tuy nhiên
s c sinh l i c a v n ch s h u cao không ph i lúc nƠo c ng thu n l i vì có th lƠ do nh
12

Thang Long University Library


h

ng c a đòn b y tƠi chính, khi đó m c đ m o hi m vƠ r i ro cao, vì v y khi phơn tích

ph i tùy thu c đ c đi m c a ngƠnh ngh kinh doanh.
T su t l i nhu n trên v n ch s h u đ c đem so sánh v i t su t sinh l i trên
tƠi s n. N u t su t sinh l i trên v n ch s h u l n h n t su t sinh l i trên tƠi s n thì có
ngh a lƠ đòn b y tƠi chính c a công ty đƣ có tác d ng tích c c. Cho nên h s t su t l i
nhu n trên v n ch s h u cƠng cao thì các c phi u cƠng có s c h p d n đ i v i các nhà
đ u t h n.
1.3.2.2.

Nhóm ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán

H s thanh toán t ng quát
H s kh n ng thanh toán t ng quát

=

T ng tài s n

N ph i tr
H s kh n ng thanh toán t ng quát: Bi u hi n m i quan h gi a t ng tài s n mà
hi n nay doanh nghi p đang qu n lý s d ng v i t ng s n ph i tr .
Khi h s này d n t i 0 là báo hi u s phá s n c a doanh nghi p, ngu n v n ch s
h u b m t h u nh toƠn b , t ng s tài s n hi n có (tài s n l u đ ng và tài s n c đ nh)
không đ tr n mà doanh nghi p ph i thanh toán.
H s kh n ngăthanhătoánăng n h n
H s kh n ng thanh toán ng n h n

=

Tài s n ng n h n

N ng n h n
H s kh n ng thanh toán ng n h n: Th hi n kh n ng doanh nghi p có đ tài s n
ng n h n đ thanh toán các kho n n ng n h n không. N u h s kh n ng thanh toán
ng n h n nh h n 1, ch ng t r ng tài s n ng n h n không đ đ đ m b o thanh toán
kho n n ng n h n, trong tr ng h p này n u công ty cơn đ i dòng ti n không t t s d n
đ n m t kh n ng thanh toán, nh h ng đ n uy tín tài chính c a công ty. Tuy nhiên, h
s kh n ng thanh toán ng n h n cao c ng không t t vì s nh h ng đ n kh n ng sinh
l i c a công ty. Trong h s kh n ng thanh toán ng n h n bao hàm m t lo i tài s n khó
chuy n đ i thành ti n m t nhanh chóng đó lƠ hƠng t n kho, vì v y đ xem xét chính xác
h n kh n ng thanh toán n ng n h n c a công ty, nhà phân tích s d ng ch tiêu b sung
là kh n ng thanh toán nhanh, c th :
H s kh n ngăthanhătoánănhanh
Tài s n ng n h n ậ Hàng t n kho

H s kh n ng thanh toán nhanh =

N ng n h n
H s kh n ng thanh toán nhanh: H s kh n ng thanh toán nhanh lƠ h s đ

c

tính toán d a trên nh ng tài s n l u đ ng có th chuy n đ i nhanh chóng thành ti n, có
th đ c g i là tài s n có tính thanh kho n (hàng t n kho, chi phí tr tr c, chi phí ch k t
chuy n đ c tr ra đ tính h s thanh toán nhanh). H s kh n ng thanh toán nhanh th
hi n kh n ng công ty có th thanh toán nhanh các kho n n ng n h n mà không c n ph i
13


bán hàng t n kho, n u h s này l n h n ho c b ng 1. Ng

c l i, n u h s này nh h n 1

công ty không có kh n ng đ thanh toán n đúng h n.
H s kh n ngăthanhătoánăt c th i
T s kh n ng thanh kho n t c th i

=

Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n

N ng n h n

H s kh n ng thanh toán t c th i: h s này cho bi t kh n ng thanh toán ngay
t c kh c c a doanh nghi p. Cho bi t m i đ ng n ng n h n mà doanh nghi p đang gi thì
doanh nghi p có bao nhiêu đ ng ti n và các kho n t ng đ ng ti n có th s d ng đ
thanh toán. N u t s này nh h n 1 có ngh a lƠ doanh nghi p không đ ti n m t đ thanh
toán ngay các kho n n ng n h n khi t i h n.
l n nh c a ch tiêu này còn tùy thu c
vào ngành ngh vƠ l nh v c kinh doanh c a công ty.
1.3.2.3.

Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng v n l u đ ng chung

T căđ luân chuy n v năl uăđ ng
S l n luân chuy n c a v n l u
=
đ ng trong k (L)

T ng m c luân chuy n v n trong k (M)

V n l u đ ng bình quân trong k (VL )
Vi c s d ng h p lý ti t ki m v n l u đ ng đ c bi u hi n tr c h t t c đ luân

chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p nhanh hay ch m. V n l u đ ng luân chuy n càng
nhanh thì hi u su t s d ng v n l u đ ng cƠng cao vƠ ng

c l i.

S l n luân chuy n v n l u đ ng ph n ánh s vòng quay v n đ c th c hi n trong
th i k nh t đ nh, th ng tính trong 1 n m. Vòng quay v n l u đ ng càng l n thì hi u
qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p càng cao.
K luân chuy n v năl uăđ ng
K luân chuy n v n l u đ ng (K)

360

=

S l n luân chuy n c a v n l u đ ng trong k (L)
K luân chuy n v n l u đ ng ph n ánh s ngƠy đ th c hi n vòng quay v n l u

đ ng. Vòng quay v n l u đ ng càng nhanh thì k luân chuy n v n cƠng đ c rút ng n và
ch ng t v n l u đ ng cƠng đ c s d ng có hi u qu . Ch tiêu này càng nh t c đ thu
h i v n l u đ ng c a doanh nghi p s càng cao.
HƠmăl ng v năl uăđ ng
ơy lƠ ch tiêu ph n ánh s v n l u đ ng c n có đ đ t đ

c m t đ ng doanh thu,

đơy lƠ ch tiêu ngh ch đ o c a ch tiêu hi u su t s d ng v n l u đ ng vƠ đ c tính b ng
cách l y s v n l u đ ng bình quân trong k chia cho t ng doanh thu thu n th c hi n
trong k .
HƠm l

ng v n l u đ ng

V n l u đ ng bình quân

=

Doanh thu thu n

Ch tiêu này ph n ánh s v n l u đ ng c n thi t đ t o ra m t đ ng doanh thu
trong k , ch tiêu này càng nh càng th hi n trình đ qu n lý và s d ng tài s n l u đ ng
14

Thang Long University Library


đ t trình đ cao. Ch tiêu này càng nh càng cho th y đ t o ra đ

c m t đ ng doanh thu

trong k doanh nghi p ph i b m t v n l u đ ng ít h n.
T ăsu tăl iănhu năv năl uăđ ng
T su t l i nhu n v n l u đ ng

=

L i nhu n tr

c thu (sau thu )

V n l u đ ng bình quân

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng v n l u đ ng t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n
tr c thu ho c sau thu thu nh p doanh nghi p. T su t l i nhu n v n l u đ ng càng cao
thì ch ng t hi u qu s d ng v n l u đ ng càng cao.
Nh v y, thông qua các ch tiêu trên cho phép ta có th đánh giá đ

c hi u qu s

d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p, t đó có bi n pháp thích h p đ nâng cao hi u
qu và s d ng v n l u đ ng ti t ki m h n. Vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng
cho phép doanh nghi p có th gi m b t s v n l u đ ng c n thi t, t đó góp ph n gi m
chi phí s n xu t kinh doanh, h giá thành s n ph m, lƠm t ng l i nhu n c a doanh nghi p.
1.3.2.4.
Nhóm ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng t ng b ph n c u thành v n l u
đ ng
S ăvòngăquayăhƠngăt năkho
S vòng quay hƠng t n kho

Giá v n hƠng bán

=

S d hƠng t n kho bình quơn trong k
S vòng quay hƠng t n kho: lƠ s l n mƠ hƠng t n kho bình quơn luơn chuy n
trong k , s vòng quay hƠng t n kho cƠng cao thì vi c kinh doanh đ c đánh giá cƠng t t.
Th iăgianăl uăkho
Th i gian l u kho

360

=

S vòng quay hƠng t n kho
Th i gian l u kho: lƠ s ngƠy hƠng hóa đƣ tr thƠnh s n ph m, có th đem tiêu
dùng đ

c nh ng v n ch a đ

c đem tiêu dùng ph i l u gi , b o qu n trong kho. Tùy

vƠo t ng lo i s n ph m mƠ doanh nghi p s n xu t s có th i gian l u kho khác nhau. Tuy
nhiên, ch s nƠy cƠng th p s cƠng cho th y t c đ luơn chuy n v n c a doanh nghi p
nhanh, doanh nghi p s không ph i t n kém kho n chi phí l u kho, b o qu n thƠnh ph m
t đó giúp t ng l i nhu n cho doanh nghi p.
Vòng quay các kho n ph i thu
Vòng quay các kho n ph i thu

=

Doanh thu thu n

S d bình quơn các kho n ph i thu
Vòng quay các kho n ph i thu ph n ánh t c đ chuy n đ i các kho n ph i thu
thành ti n m t c a doanh nghi p. H s này càng l n ch ng t t c đ thu h i n c a
doanh nghi p càng nhanh, kh n ng chuy n đ i các kho n n ph i thu sang ti n m t cao,
đi u này giúp doanh nghi p nâng cao lu ng ti n m t t o ra s ch đ ng c a doanh nghi p
trong vi c tài tr ngu n v n l u đ ng trong s n xu t. Ng c l i, n u h s này càng th p
15


thì s ti n c a doanh nghi p b chi m d ng càng nhi u, l

ng ti n m t s ngày càng gi m,

làm gi m s ch đ ng c a doanh nghi p trong vi c tài tr ngu n v n l u đ ng trong s n
xu t và có th doanh nghi p s ph i đi vay ngơn hƠng đ tài tr thêm cho ngu n v n này.
Th i gian thu n
Th i gian thu n

360

=

K thu ti n bình quơn
Th i gian thu n : lƠ kho ng th i gian doanh nghi p bán hƠng ph i thu ti n v đ
đáp ng nhu c u v n cho chu k s n xu t ti p theo đ c suôn s .
Trong quá trình ho t đ ng, vi c phát sinh ra các kho n ph i thu, ph i tr lƠ t t y u.
Khi các kho n ph i thu cƠng l n ch ng t v n c a doanh nghi p b
đ ng trong khơu
thanh toán cƠng nhi u, có nh h ng không t t t i doanh nghi p vì v y các nhƠ phơn tích
tƠi chính r t quan tơm t i th i gian thu h i vƠ ch tiêu k thu ti n bình quơn v i m c đích
cung c p thông tin v kh n ng thu h i v n trong thanh toán.
Th iăgianătr ăn ătrungăbình
Th i gian tr n trung bình
V i h s tr n đ
H s tr n

=

360

=

H s tr n

c tính theo công th c sau:
Giá v n hƠng bán + Chi phí chung

Ph i tr ng i bán + L ng, th ng, thu ph i tr
Ch tiêu th i gian tr n trung bình cƠng dƠi ph n ánh kh n ng chi m d ng v n t
các doanh nghi p khác, nhƠ cung c p c a công ty lƠ t t. Tuy nhiên, n u quá dƠi cho th y
công ty tr n các nhƠ cung c p ti n hƠng mu n, đi u nƠy có th gơy nh h
cho m i quan h gi a doanh nghi p vƠ các nhƠ cung c p.

ng không t t

Th iăgianăquayăvòngăti nătrungăbình
Th i gian quay vòng ti n ph n ánh kho ng th i gian k t khi doanh nghi p thanh
toán ti n mua hƠng hóa đ u vƠo cho t i khi doanh nghi p thu đ
đ c tính toán b ng công th c sau:

c ti n v , ch tiêu nƠy

Th i gian quay vòng = Th i gian thu + Th i gian luơn chuy n - Th i gian tr
ti n trung bình
n trung bình
kho trung bình
n trung bình
Doanh nghi p luôn mong mu n có th i gian quay vòng ti n m t ng n do ch khi
nƠo dòng ti n th c s quay tr l i doanh nghi p, kinh doanh m i th t s đ t hi u qu trên
th c t vƠ th i gian quay vòng ti n cƠng ng n, doanh nghi p thu h i v n cƠng nhanh. Tuy
nhiên, đ lƠm đ

c đi u đó doanh nghi p bu c ph i cung c p chính sách tín d ng th

ng

m i th t ch t, đ ng th i t ng kh n ng chi m d ng v n c a khách hƠng. i u nƠy lƠm nh
h

ng đ n m i quan h gi a doanh nghi p vƠ khách hƠng.

16

Thang Long University Library


Các nhân t nh h ng t i hi u qu s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p
V n l u đ ng c a doanh nghi p trong cùng m t lúc đ c phơn b trên kh p các

1.4.

giai đo n luơn chuy n vƠ bi u hi n d i các hình thái khác nhau. Trong quá trình v n
đ ng, v n l u đ ng ch u nh h ng b i nhi u nhơn t , nh ng nhơn t nƠy tác đ ng không
nh t i hi u qu s d ng v n l u đ ng.
h

V m t khách quan: hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p ch u nh
ng c a m t s nhơn t sau:

L m phát: do tác đ ng c a n n kinh t có l m phát s c mua c a đ ng ti n b suy
gi m d n đ n s t ng giá c a các lo i hƠng hóa v t t ...Vì v y, n u doanh nghi p không
k p đi u ch nh k p th i giá tr c a các lo i tƠi s n s lƠm cho v n l u đ ng b m t theo t c
đ tr

t giá c a ti n t .
R i ro: do nh ng r i ro b t th ng trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p th ng g p ph i trong đi u ki n kinh doanh trong c ch th tr ng có nhi u thƠnh
ph n kinh t tham gia cùng c nh tranh v i nhau. NgoƠi ra, doanh nghi p còn g p ph i
nh ng r i ro do thiên tai gơy ra nh h a ho n, bƣo l ...mƠ các doanh nghi p khó có th
l ng tr c đ c.
Khoa h c k thu t: đơy lƠ nhơn t giúp cho doanh nghi p c i thi n hi u qu s
d ng v n nói chung vƠ v n l u đ ng nói riêng n u doanh nghi p bi t chú tơm t i áp d ng
vƠo trong s n xu t kinh doanh.
Th tr ng vƠ kh n ng tiêu th s n ph m: lƠ m t trong nh ng y u t quan tr ng
hƠng đ u nh h ng t i hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p. M t th tr ng
v i s c ép c nh tranh quá l n có th gơy gi m kh n ng tiêu th c a doanh nghi p, t đó
nh h ng tiêu c c t i doanh thu vƠ hi u qu s d ng v n l u đ ng. Do v y, tr c khi
đ a ra quy t đ nh kinh doanh, doanh nghi p c n l a ch n đúng th tr ng m c tiêu trên
c s cơn nh c kh n ng tiêu th s n ph m v i kh n ng vƠ ngu n l c c a doanh nghi p.
L a ch n th tr

ng t t s giúp doanh nghi p t ng hi u qu s n xu t kinh doanh vƠ t o l i

th c nh tranh trên th tr ng.
NgoƠi ra, do chính sách v mô c a nhƠ n

c có s thay đ i v chính sách ch đ ,

h th ng pháp lu t, thu ...c ng tác đ ng đ n hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh
nghi p. NhƠ n c lƠ ng i h ng d n, ki m soát vƠ đi u ti t ho t đ ng c a doanh nghi p
trong các thƠnh ph n kinh t . Thông qua pháp lu t vƠ các chính sách kinh t …nhƠ n c
t o môi tr ng vƠ hƠnh lang pháp lỦ cho các doanh nghi p phát tri n s n xu t kinh doanh
vƠ h ng các ho t đ ng kinh t c a các doanh nghi p đi theo qu đ o c a k ho ch kinh
t v mô. M t chính sách kinh t c a NhƠ n c có th t o ra tác đ ng nhi u chi u v i
nh ng doanh nghi p thu c l nh v c kinh doanh khác nhau vƠ tác đ ng t i hi u qu kinh
doanh hay hi u qu s d ng v n nói chung, v n l u đ ng nói riêng c a doanh nghi p.
M t doanh nghi p kinh doanh trong l nh v c đ c NhƠ n c u đƣi, khuy n khích s có
17


nhi u đi u ki n thu n l i đ đ t hi u qu trên v n l u đ ng cao h n. Ng

c l i, doanh

nghi p s g p khó kh n h n trong vi c s d ng hi u qu v n l u đ ng.
V m t ch quan: ngoƠi nh ng nhơn t khách quan còn có r t nhi u nhơn t ch
quan c a chính b n thơn doanh nghi p, lƠm nh h ng t i hi u qu s d ng v n l u đ ng
c ng nh toƠn b quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nh :
Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng: do xác đ nh nhu c u v n l u đ ng thi u chính xác
d n đ n tình tr ng th a ho c thi u v n trong s n xu t kinh doanh, nh h ng không t t
đ n quá trình ho t đ ng s n xu t c ng nh hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.
Vi c l a ch n các ph ng án đ u t : lƠ nhơn t c b n nh h ng r t l n đ n hi u
qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p. N u doanh nghi p đ u t s n xu t ra nh ng
s n ph m d ch v ch t l ng cao, m u mƣ phù h p v i th hi u ng i tiêu dùng, đ ng th i
h giá thƠnh s n ph m thì doanh nghi p th c hi n đ c quá trình tiêu th nhanh, t ng
vòng quay c a v n l u đ ng, nơng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng vƠ ng c l i.
Do trình đ qu n lí: trình đ t ch c qu n lí vƠ t ch c s n xu t có hi u qu thì b
máy t ch c qu n lí, t ch c s n xu t ph i g n nh , đ ng b vƠ nh p nhƠng v i nhau.
Ng c l i, trình đ qu n lí c a doanh nghi p mƠ y u kém s d n đ n vi c th t thoát v t t
hƠng hóa trong quá trình mua s m, d tr , s n xu t vƠ tiêu th s n ph m, d n đ n s d ng
lƣng phí v n l u đ ng, hi u qu s d ng v n th p.
Trên đơy lƠ nh ng nhơn t ch y u lƠm nh h ng t i công tác t ch c vƠ s d ng
v n l u đ ng c a doanh nghi p.
h n ch nh ng tiêu c c nh h ng không t t đ n hi u
qu t ch c vƠ s d ng v n l u đ ng, các doanh nghi p c n nghiên c u, xem xét m t
cách k l ng s nh h ng c a t ng nhơn t , tìm ra nguyên nhơn c a nh ng m t t n t i
trong vi c t ch c s d ng v n l u đ ng, nh m đ a ra nh ng bi n pháp hi u qu đ l i
nhu n do đ ng v n l u đ ng mang l i đ t m c cao nh t.
K tălu năCh ngă1
Ch ng 1 trên đơy đƣ đ a ra đ

c nh ng c s lỦ lu n v v n l u đ ng vƠ hi u

qu s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p. Thông qua các ch tiêu đánh giá hi u qu
s d ng v n l u đ ng có th đánh giá m t cách t ng đ i đ y đ vƠ chính xác v hi u
qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p trong th i gian qua. Ch ng 1 s lƠ c s giúp
phơn tích t t đ c n i dung v th c tr ng s d ng v n l u đ ng c a Công ty TNHH
th ng m i in bao bì Tu n B ng trong ch ng 2 sau đơy.

18

Thang Long University Library


CH

NGă2

TÌNHăHÌNHăS ăD NGăV NăL Uă
NGăT IăCỌNGăTYăTNHHăTH
INăBAOăBÌăTU NăB NG

2.1.ăVƠiănétăv ăCông ty TNHH th

NGăM Iă

ngăm iăinăbaoăbìăTu năB ng

2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH th ng m i in bao bì
Tu n B ng
Tên công ty: Công ty TNHH Th ng m i in bao bì Tu n B ng.
Tên ti ng anh: Tuan Bang Trading Printing Packing Company Limited.
Tên giao d ch: TUAN BANG CO.,LTD
a ch : Khu t p th xí nghi p in B n
Xuân T o, Qu n B c T Liêm, Hà N i.
a đi m ho t đ ng: S 46 Tân

p, Ph

, ngõ 108, đ

ng Xuơn

ng Phúc Xá, Qu n Ba

nh, Ph

ng

ình, Thành ph

Hà N i.
Mã kinh doanh: 0101358602-001.
Mã s thu : 0101358602.
i n tho i: 04.7627751.
D i s lƣnh đ o c a giám đ c V Tu n B ng, ti n thân là Doanh nghi p T nhơn
bao bì Tu n B ng đ c thành l p n m 2001. Công ty chính th c đi vƠo ho t đ ng v i tên
g i Công ty TNHH th ng m i in bao bì Tu n B ng theo gi y phép s : 0101358602 ngày
24/03/2003 do S K Ho ch u T thƠnh ph Hà N i c p.
Nh v y công ty có b dày l ch s trên 10 n m trong l nh v c in n và s n xu t bao
bì, tem nhƣn, gia công sau in… n nay v t qua đ c nh ng khó kh n ban đ u Công ty
TNHH th ng m i in bao bì Tu n B ng đƣ d n kh ng đ nh đ c v th và uy tín trên th
tr ng mi n B c b ng vi c cung c p các s n ph m bao bì ch t l ng cho xu t kh u Nông
th y s n, bánh k o, thu c, m ph m, nh ng khách hàng thân thi t nh : Công ty C ph n
Công ngh cao Traphaco, Công ty C ph n thu c thú y Marphavet, Công ty C ph n khí
c đi n 1 Vinakip, Công ty C ph n bánh m t k o Hà N i, Công ty c ph n chu i th c
ph m TH, Công ty TNHH Samsung Electronic Vi t Nam, Công ty C
Tosy… vƠ r t nhi u các khách hàng l n khác.

ph n Robot

V i ph ng chơm ắL y ch Tín làm kim ch nam cho m i ho t đ ngẰ Công ty
TNHH th ng m i in bao bì Tu n B ng luôn xác đ nh r ng l i ích c a khách hàng ph i
đ c đ m b o t khâu thi t k đ n thành ph m và d ch v ch m sóc khách hàng v sau
đ u đ c th c hi n theo đúng cam k t. Ch t l ng s n ph m đ p và n đ nh v i giá thành
s n ph m c nh tranh và ti n đ giao hƠng đúng h n.
Tính t ngày thành l p đ n nay công ty đƣ đ t đ
đáng k t i nh :
19

c m t vài b ng khen, danh hi u


N m 2008 công ty vinh d đ

c l t vƠo top 500 th

ng hi u hƠng đ u Vi t Nam.

N m 2009 vinh d là 1 trong 200 doanh nghi p n m trong top 200 doanh nghi p
đ

c nh n gi i th ng ắSao VƠng t Vi tẰ.
N m 2013 lƠ m t trong 100 doanh nghi p trên toàn qu c vinh d nh n đ
vƠng ắDoanh nghi p h i nh p và phát tri nẰ.

c cúp

2.1.2. C c u t ch c c a Công ty TNHH th ng m i in bao bì Tu n B ng
Cùng v i quá trình hình thành và phát tri n Công ty TNHH th ng m i in bao bì
Tu n B ng đƣ không ng ng hoàn thi n b máy t ch c qu n lý c a mình. Hi n nay, công
ty có b máy t ch c bao g m: 1 giám đ c, 1 phó giám đ c, 4 phòng ban và 7 phân
x

ng gia công tr c thu c. V i đ i ng cán b công nhân viên có tay ngh cao, đ

c đƠo

t o và h th ng máy móc đ i m i. Công ty luôn đáp ng nhu c u c a khách hàng trong và
ngoƠi n c theo nh ng tiêu chu n kh t khe nh t v ch t l ng s n ph m.
S ăđ 2.1. S ăđ c ăc u t ch c c a Công ty TNHH th

ngăm i in bao bì Tu n B ng

Giám đ c

Phó giám đ c

Phòng thi t
k

Phòng k
toán

Phòng kinh
doanh

Phòng t
ch c hành
chính

Phơn x ng
gia công, in

(Ngu n: Phòng t ch c hành chính)
Ch căn ngănhi m v
Giám đ c: lƠ ng i đ
pháp lu t v đi u hƠnh ho t
nhi m tri n khai, t ch c th

c a t ng phòng ban
i di n pháp nhơn c a Doanh nghi p, ch u trách nhi m tr c
đ ng kinh doanh c ng nh t ch c c a công ty. Ch u trách
c hi n các k ho ch quy đ nh trong doanh nghi p.
ra các

ph ng th c kinh doanh, m r ng các m t hƠng kinh doanh. T ch c s p x p các phòng
ban sao cho phù h p vƠ có trách nhi m qu n lỦ t t c các cán b nhơn viên, có quy n
quy t đ nh trong vi c tuy n d ng, sa th i nhơn viên c ng nh b nhi m, phơn nhi m, khen
th ng nhơn viên. LƠ ng i đ ng ra đƠm phán, kỦ k t các h p đ ng th ng m i v i
khách hàng.

20

Thang Long University Library


Phó giám đ c: lƠ ng
khách hƠng theo s h

i tr giúp giám đ c v vi c kỦ k t h p đ ng kinh doanh v i

ng d n c a giám đ c.

ng th i c ng lƠ ng

i có nhi m v qu n

lỦ t ch c ch đ o nh ng công vi c c th v công tác kinh doanh, công tác hƠnh chính
qu n tr , công tác k thu t, ki m tra, đánh giá ch t l ng s n ph m hƠng hóa nh p kho.
Hoàn thành và ch u trách nhi m tr c giám đ c, pháp lu t v nh ng nhi m v đ c giám
đ c giao phó.
Phòng thi t k : là phòng ch u trách nhi m tr

c giám đ c trong m i ho t đ ng c a

phòng thi t k bao g m t ch c s n xu t theo k ho ch công vi c c a công ty giao, ti n
đ và ch t l ng công vi c.
xu t cho giám đ c công ty nh ng bi n pháp qu n lý h u
hi u đ i v i phòng và nh ng v n đ có liên quan. Có quy n và ch u trách nhi m phân
công công vi c cho nhơn viên d i quy n theo nhi m v đ c giám đ c công ty giao. Có
quy n và ch u trách nhi m nh n xét vƠ đánh giá k t qu c a nhơn viên d i quy n.
Phòng k toán: lƠ phòng ch u trách nhi m tính toán vƠ t p h p t t c các chi phí đ
tính toán giá thƠnh s n ph m, ghi nh n doanh thu vƠ xác đ nh k t qu kinh doanh cho
công ty. Theo dõi tình hình bi n đ ng v tƠi s n vƠ ngu n v n t i công ty. T ch c và
ch u trách nhi m h ch toán-k toán, phơn tích ho t đ ng kinh t . Nhơn viên k toán xác
đ nh vƠ phơn lo i các kho n n t n đ ng, phơn tích kh n ng thu h i v n đ có bi n pháp
x lỦ. Cung c p các s li u, tƠi li u, các báo cáo có liên quan theo yêu c u c a các b
ph n qu n lỦ trong công ty c ng nh theo yêu c u c a c quan NhƠ n c. Ch u trách
nhi m tr c công ty v các s li u ch ng t s sách theo ch c n ng vƠ nhi m v đ c
phơn b .
Phòng kinh doanh: có ch c n ng l p các k ho ch kinh doanh và tri n khai th c
hi n giao d ch tr c ti p v i h th ng khách hàng, h th ng phân ph i, th c hi n ho t đ ng
bán hàng t i các khách hàng mang l i doanh thu cho công ty, ph i h p v i các phòng ban
khác đ th c hi n t t ngh a v và trách nhi m c a phòng.
Phòng hành chính: là phòng ph trách tuy n d ng nhân s theo yêu c u c a công
ty và tuân th theo đúng nhu c u c a công ty vƠ tuơn theo các quy đ nh c a pháp lu t,
th c hi n công tác t ng h p, hƠnh chính, v n th vƠ l u tr . Tr ng phòng t ch c hành
chính ti p nh n, phân lo i v n b n đi vƠ đ n, tham m u cho giám đ c x lỦ các v n b n
hành chính nhanh chóng và k p th i. Qu n lý con d u, ch kỦ theo quy đ nh, tr ng
phòng c p gi y công tác, gi y gi i thi u, sao l c v n b n do công ty ban hƠnh vƠ v n b n
c a c p trên theo quy đ nh c a ban giám đ c. Qu n lý theo dõi tài s n, ph
phòng c a toàn b công ty.

ng ti n v n

Phân x ng gia công, in: phơn x ng in v i máy móc hi n có, m u thi t k do
phòng thi t k g i xu ng th c hi n in m u cho công ty, ho c in theo m u do khách hàng
yêu c u.

21


2.1.3. Ho t đ ng s n xu t kinh ếoanh chính c a Công ty TNHH th

ng m i in bao bì

Tu n B ng
Trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh Công ty TNHH th ng m i in bao
bì Tu n B ng các s n ph m mà công ty cung c p bao g m:
Các s n ph m bao bì: màng ghép ph c h p OPP/LIPE, OPP/CPP, OPP/MCPP,
PA/LIPE, PET/MPET/LIPE các ki u dáng nh hƠn biên, x p hông, g p l ng, vƠ đ c bi t
lƠ đáy đ ng có g n zippper.
S n xu t bao bì PP d t, bao Jumbo vƠ x ng may thành ph m v i không d t: Bao
PP d t ghép màng BOPP in ng đ ng 1 m t ho c 2 m t bao PP d t ghép gi y in Offset,
PP d t/Kraft, bao Big bag, bao Jumbo, túi xách s d ng ch t li u v i không d t thân thi n
v i môi tr ng, túi leno đ ng nông s n (túi l i).
S n xu t bao bì gi y: H p gi y in offset, h p suppor nh a in ofsset, l ch đ c quy n
in offset.
Các m t hàng truy n th ng và ph bi n c a Công ty TNHH th ng m i in bao bì
Tu n B ng bao g m: In t r i, nhƣn mác, t t p, sách và t p chí, catalogue, bao bì h p
trên các ch t li u gi y, h p carton sóng… Công ty TNHH th ng m i in bao bì Tu n
B ng nh n in các m t hàng ch y u là h p thu c, bánh k o, r u… Thi t k các m u s n
ph m in n vƠ t v n cho khách hàng v ch t l ng, quy trình s n xu t. Cung c p các lo i
v t t ngƠnh in bao g m các lo i m c in, v t t ngƠnh in, ph li u in nh b n nhôm đƣ
qua in, gi y l .

22

Thang Long University Library


2.2.ăTh cătr ngăs ăd ngăv năl uăđ ngăt iăCôngătyăTNHHăth

ngăm iăinăbaoăbìăTu năB ng

2.2.1. Khái quát tình hình s n s n xu t kinh ếoanh c a Công ty TNHH th ng m i in bao bì Tu n B ng
2.2.1.1. K t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty TNHH th ng m i in bao bì Tu n B ng
B ng 2.1. K t qu s n xu tăkinhădoanhăCôngătyăTNHHăth

N mă2012

Ch tiêu

N mă2013

ngăm i in bao bì Tu n B ngăn mă2012ăậ 2014
n v : nghìn đ ng
N mă2014

Chênh l ch
2013/2012
S ti n

1.Doanh thu bán hàng và cung c p
d ch v
2.Kho n gi m tr doanh thu

37.576.893

52.927.926

61.502.351 15.351.033

161.875

3.Doanh thu thu n v bán hàng và

(161.875)

Chênh l ch
2014/2013

T l %

S ti n

T l %

41,01 8.574.425
(100)

16,20

-

-

37.414.965

52.927.926

61.502.351 15.512.961

41,46 8.574.425

16,20

35.434.427

50.627.809

55.208.725 15.193.382

42,88 4.580.916

9,05

1.980.538

2.300.117

6.221.626

319.579

16,14 3.921.509

170,50

13.983

8.976

5.051

(5.007)

(35,81)

(3.925)

(43,73)

178.941

(126.000)

(100)

178.941

-

cung c p d ch v
4.Giá v n hàng bán
5.L i nhu n g p v
cung c p d ch v

bán hàng và

6.Doanh thu t ho t đ ng tài chính
7.Chi phí tài chính

126.000

8.Chi phí bán hàng

260.761

454.655

434.563

193.894

74,36

(20.092)

(4,42)

1.093.007

1.486.563

5.126.032

393.556

36,01 3.639.469

244,82

514.753

367.875

487.141

(146.878)

9.Chi phí qu n lý DN
10.L i nhu n thu n t
kinh doanh

ho tă đ ng

23

(28,53)

119.226

32,42


11.Thu nh p khác

210.590

92.008

210.590

- (118.582)

12.Chi phí khác

144.000

188.124

144.000

-

66.591

(96.116)

66.591

514.753

434.466

391.025

(80.287)

(15,59)

(43.441)

(9,99)

14.Thu thu nh p

128.688

108.616

93.254

(20.072)

(15,59)

(15.362)

(14,14)

15.L i nhu n sau thu

386.065

325.849

297.771

(60.216)

(15,60)

(28.078)

(8,62)

13.L i nhu n khác
14.L i nhu nătr

c thu

(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh Công ty TNHH th

24

Thang Long University Library

(56,31)

44.124

23,45

- (162.707)

(169,2)

ng m i in bao bì Tu n B ng)


Bi uăđ 2.1. K t qu ho tăđ ng kinh doanh c aăCôngătyăn mă2012ăậ 2014
n v : nghìn đ ng
70000000
60000000
Doanh thu bán hàng và
cung c p d ch v

50000000

Giá v n hƠng bán

40000000

L i nhu n g p v bán
hƠng vƠ cung c p d ch
v

30000000

20000000
10000000
0

N m 2012 N m 2013 N m 2014

(Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh Công ty TNHH th

ng m i in bao bì Tu n B ng)

V doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : c a Công ty TNHH th

ng m i in

bao bì t ng qua các n m nh vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty hi u qu ,
v i n m 2012 đ t 37.577.893 nghìn đ ng, n m 2013 đ t 52.927.926 nghìn đ ng t ng
15.351.033 nghìn đ ng t ng ng t l t ng đ t 41,01%. N m 2014 đ t 61.502.351
nghìn đ ng t ng 8.574.425 nghìn đ ng t ng ng t l t ng đ t 16,20% so v i n m
2013.
Doanh thu thu n t bán hàng và cung c p d ch v : c a công ty không có m y
s thay đ i trong nh ng n m qua nguyên nhơn lƠ công ty s n xu t kinh doanh t t, th n
tr ng trong các khâu làm cho kho n gi m tr doanh thu c a công ty th p trong n m
2012 là 161.875 nghìn đ ng và b ng 0 trong n m 2013 vƠ 2014. Vì v y, doanh thu t
bán hàng và cung c p d ch v c a công ty không b suy gi m trong n m 2013 vƠ 2014,
có th nói công ty đƣ duy trì tr ng thái ho t đ ng s n xu t kinh doanh t t c th : doanh
thu thu n t bán hàng và cung c p d ch v n m 2012 đ t 37.414.965 nghìn đ ng, n m
2013 đ t 52.927.926 nghìn đ ng t ng 15.512.961 nghìn đ ng t ng ng t l t ng đ t
41,46%. N m 2014 đ t 61.502.351 nghìn đ ng t ng 8.574.425 nghìn đ ng t ng ng
t l t ng đ t 16,20% so v i n m 2013.
Doanh thu t ho t đ ng tài chính: qua các n m có xu h ng gi m nh v i n m
2012 doanh thu t ho t đ ng tài chính là 13.983 nghìn đ ng, n m 2013 là 8.976 nghìn
25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×