Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
-------o0o------

KHOÁ LU N T T NGHI P
TÀI :
HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TNHH
UăT ăPHÁTăTRI N VÀ D CH V

I N L C HÀ N I

SINH VIÊN TH C HI N

: TR N THU TRANG

MÃ SINH VIÊN


: A16409

CHUYÊN NGHÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I ậ 2014


B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
-------o0o------

KHOÁ LU N T T NGHI P
TÀI :
HOÀN THI N CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TNHH
UăT ăPHÁT TRI N VÀ D CH V

Gi ngăviênăh

I N L C HÀ N I

ng d n : TS. Ph m Th Hoa

Sinh viên th c hi n

: Tr n Thu Trang

Mã sinh viên

: A16409

Chuyên nghành


: Tài chính

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
V i tình c m chân thành, em xin bày t lòng bi t n t i các th y cô giáo tr ng
i H c Th ng Long, đ c bi t là gi ng viên TS. Ph m Th Hoa cùng các bác, cô chú
và anh ch trong công ty TNHH
u t phát tri n và d ch v
i n l c Hà N i đư t n
tình giúp đ em hoàn thành khoá lu n t t nghi p này. Em c ng xin c m n các th y cô
giáo gi ng d y trong tru ng đư truy n đ t cho em r t nhi u ki n th c b ích đ th c
hi n khoá lu n và c ng nh có đ c hành trang v ng ch c cho s nghi p trong t ng
lai.
Do gi i h n ki n th c và kh n ng lỦ lu n c a b n thân còn nhi u thi u sót và
h n ch , kính mong s ch d n và đóng góp c a các th y cô giáo đ khoá lu n c a em
đ c hoàn thi n h n.
Hà N i, ngày 25 tháng 3 n m 2014
Sinh viên
Tr n Thu Trang


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s
h tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Tr n Thu Trang

Thang Long University Library

c


DANH M C VI T T T
Ký hi u vi t t t
BCDKT

Tênăđ yăđ
B ng cân đ i k toán

CBCNV
CNV

Cán b công nhân viên
Công nhân viên

DN

Doanh nghi p

SXKD
T.P

S n xu t kinh doanh
Thành ph

TNHH

Trách nhi m h u h n

TSC

Tài s n c đ nh

TSNH
VCSH

Tài s n ng n h n
V n ch s h u


L IM

U

1. Lý do ch năđ tài
Trong n n kinh t th tr ng hi n nay, b t k doanh nghi p nào khi ti n hành đ u
t hay s n xu t h đ u mong mu n đ ng ti n c a h b ra s mang l i l i nhu n cao
nh t.Bên c nh nh ng l i th s n có thì n i l c tài chính c a doanh nghi p là c s cho
hàng lo t các chính sách đ a doanh nghi p đ n thành công.
kinh doanh đ t hi u
qu mong mu n, h n ch r i ro x y ra, doanh nghi p ph i phân tích ho t đ ng kinh
doanh c a mình, đ ng th i d đoán đi u ki n kinh doanh trong th i gian t i, v ch ra
chi n l c phù h p. Vi c th ng xuyên ti n hành phân tích tình hình tài chính s giúp
cho các nhà doanh nghi p th y rõ th c tr ng tài chính hi n t i, xác đ nh đ y đ và
đúng đ n nguyên nhân, m c đ nh h ng c a các nhân t đ n tình hình tài chính. T
đó có gi i pháp h u hi u đ n đ nh và t ng c ng tình hình tài chính. Phân tích tình
hình tài chính chính là công c cung c p thông tin cho các nhà qu n tr , nhà đ u t ,
nhà cho vay.m i đ i t ng quan tâm đ n tài chính doanh nghi p trên góc đ khác nhau
đ ph c v cho l nh v c qu n lỦ, đ u t c a h . Chính vì v y, phân tích tình hình tài
chính doanh nghi p là công vi c làm th ng xuyên không th thi u trong qu n lý tài
chính doanh nghi p, nó có ý ngh a th c ti n và là chi n l c lâu dài. Chính vì t m
quan tr ng đó em ch n đ tài: ắHoàn thi n công tác phân tích tình hình tài chính
t iăCôngătyăTNHHăđ uăt ăphátătri n và d ch v

i n l c Hà N iẰ.

2. M căđíchănghiênăc u
Thông qua phân tích tình hình tài chính doanh nghi p, các nhà qu n tr có th đánh
giá s c m nh tài chính, hi u qu ho t đ ng kinh doanh và nh ng h n ch còn t n t i
c a công ty. Qua vi c nghiên c u đ tài em có th v n d ng nh ng ki n th c đư đ c
h c vào th c ti n, ti n hành xem xét, t ng h p phân tích các s li u, các báo cáo tài
chính đ c công ty cung c p, t các c s đó đánh giá tình hình tài chính c a công
ty. Trên th c t đó em m nh d n đ xu t m t s gi i pháp ch y u góp ph n hoàn thi n
công tác phân tích tình hình tài chính ph c v nhu c u qu n lý tài chính, s n xu t kinh
doanh và đáp ng nhu c u ngày càng cao c a th tr
3.ă

iăt
it

ng.

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u: Công tác phân tích tài chính t i công ty TNHH đ u t

phát tri n và d ch v i n l c Hà N i.
Ph m vi nghiên c u: S d ng báo cáo tài chính trong 3 n m 2010, 2011 c a
công ty TNHH đ u t phát tri n và d ch v

i n l c Hà N i.

4.ăPh ngăphápănghiênăc u
Trong phân tích BCTC ng i ta s d ng r t nhi u ph

ng pháp khác nhau,có

nh ng ph ng pháp nghiên c u riêng c a phân tích và có c ph ng pháp nghiên c u
c a m t s môn khoa h c khác. Tuy nhiên v i các s li u có đ c, khóa lu n t p

Thang Long University Library


chung s d ng ch y u ph

ng pháp so sánh, ph

ng pháp s chênh l ch, phân tích

theo chi u ngang, phân tích theo chi u d c và ph ng pháp phân tích t l . Ngoài ra
khóa lu n còn s d ng m t s ph ng pháp khác nh ph ng pháp duy v t bi n
ch ng, duy v t l ch s , ph ng pháp phân tích t ng h p th ng kê đ làm rõ h n v
công tác phân tích tài chính t i công ty TNHH đ u t phát tri n và d ch v
i nl c
Hà N i.
5. K t c ukhóa lu n
Ngoài ph n l i m đ u và k t lu n, c u trúc g m 3 ch
Ch

ng:

ngă 1:ă C ă s lý lu n chung v công tác phân tích tài chính trong doanh

nghi p
Ch ngă2:ăTh c tr ng công tác phân tích tình hình tài chính t i Công ty TNHH
đ uăt ăphátătri n và d ch v
i n l c Hà N i
Ch ngă3:ăM t s gi i pháp và ki n ngh nh m hoàn thi n công tác phân tích tài
chính t iăCôngătyăTNHHăđ uăt ăphátătri n và d ch v

i n l c Hà N i


M CL C
L IM

U

CH
NGă 1.ă C ă S LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI
CHÍNH TRONG DOANH NGHI P ...........................................................................1
1.1. KHÁI NI M,ăụăNGH A,ăNHI M V C A CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI
CHÍNH ........................................................................................................................1
1.1.1. Khái ni m phân tích tài chính ......................................................................1
1.1.2. Ý ngh a phân tích tài chính ...........................................................................1
1.3.3. Nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p .........................................4
1.2.ăPH
NGăPHÁPăPHỂNăTệCHăVĨăK THU T PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
......................................................................................................................................4
1.2.1. Ph

ng pháp so sánh ....................................................................................4

1.2.2. Ph

ng pháp phân tích t s .........................................................................5

1.2.3. Phân tích tài chính thỀo ph
1.3. TRÌNH T

ng pháp Dupont............................................5

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P ............................6

1.4. N I DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P ....7
1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghi p ...............................7
1.4.1.1. Phân tích khái quát thông qua b ng cân đ i k toán ............................7
1.4.1.2. Phân tích khái quát thông qua báo cáo k t qu kinh doanh ................7
1.4.2. Phân tích tình hình bi n đ ng c a tài s n và ngu n v n ............................7
1.4.2.1. Phân tích c c u và bi n đ ng tài s n ....................................................7
1.4.2.2. Phân tích c c u và bi n đ ng c a ngu n v n ......................................8
1.4.3. Phân tích kh n ng thanh toán ....................................................................8
1.4.3.1. Kh n ng thanh toán ng n h n..............................................................9
1.4.3.2. H s kh n ng thanh toán nhanh .........................................................9
1.4.3.3. H s kh n ng thanh toán t c th i .......................................................9
1.4.3.4. H s kh n ng thanh toán lãi vay .......................................................10
1.4.4. Phân tích kh n ng qu n lý n ...................................................................10
1.4.4.1. H s n trên t ng tài s n ....................................................................10
1.4.4.2. H s n trên v n ch s h u ..............................................................10
1.4.5. Phân tích kh n ng qu n lý tài s n ............................................................11
1.4.5.1. Phân tích kh n ng luân chuy n hàng t n kho ..................................11
1.4.5.2. Phân tích t c đ luân chuy n kho n ph i thu .....................................12
1.4.5.3. Hi u su t s d ng toàn b tài s n ........................................................13
1.4.5.4. Hi u su t s d ng tài s n c đ nh ........................................................13

Thang Long University Library


1.4.5.5. Hi u su t s d ng tài s n ng n h n ....................................................13
1.4.6. Phân tích kh n ng sinh l i c a doanh nghi p .........................................13
1.4.6.1. T su t l i nhu n trên doanh thu (ROS) .............................................14
1.4.6.2. T su t doanh l i t ng tài s n (ROA ) ..................................................14
1.4.6.3. T su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u (ROE ) ....................14
1.5. CÁC NHÂN T
NHă H
NG T I PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH DOANH NGHI P .....................................................................................14
1.5.1. Các nhân t bên ngoài .................................................................................15
1.5.1.1. Th tr

ng c nh tranh và đ i t

ng c nh tranh .................................15

1.5.1.2. Nhân t tiêu dùng ..................................................................................15
1.5.1.3. Nhân t tài nguyên môi tr ng ............................................................16
1.5.1.4. Các chính sách c a Nhà n c ..............................................................16
1.5.2. Các nhân t bên trong doanh nghi p .........................................................16
1.5.2.1. Ch t l

ng thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p

.............................................................................................................................16
1.5.2.2. Trình đ c a cán b th c hi n vi c phân tích tài chính. ....................16
1.5.2.3. Nh n th c v phân tích tài chính c a ch doanh nghi p ...................17
CH
NGă 2.ă TH C TR NG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI
CHÍNH T Iă CỌNGă TYă TNHHă
Uă T ă PHÁTă TRI N VÀ D CH V
I N
L C HÀ N I ...............................................................................................................18
2.1. T ng quan v CôngătyăTNHHăđ uăt ăphátătri n và d ch v
i n l c Hà N i
....................................................................................................................................18
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty........................................18
2.1.2. Ngành ngh kinh doanh c a Công ty .........................................................18
2.1.3. C c u t ch c b máy qu n lý c a công ty TNHH đ u t phát tri n và
d ch v i n l c Hà N i. .......................................................................................20
2.2. Th c tr ng công tác phân tích tài chính t iă Côngă tyă TNHHă đ uă t ă phátă
tri n và d ch v đi n l c Hà N i .............................................................................21
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình s n xu t kinh doanh c a Công ty TNHH
đ u t phát tri n và d ch v đi n l c Hà N i .......................................................21
2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài s n – ngu n v n c a Công ty TNHH
đ u t phát tri n và d ch v đi n l c Hà N i .......................................................24
2.3.3. Phân tích kh n ng thanh toán c a Công ty TNHH đ u t phát tri n và
d ch v i n l c Hà N i ........................................................................................31
2.3.3.1. Kh n ng thanh toán ng n h n............................................................31
2.3.3.2. Kh n ng thanh toán nhanh.................................................................32


2.3.3.3. Kh n ng thanh toán t c th i...............................................................32
2.3.4. Phân tích kh n ng qu n lý tài s n ............................................................33
2.3.4.1. Kh n ng luân chuy n hàng t n kho ...................................................33
2.3.4.2. Kh n ng qu n lý kho n ph i thu ........................................................34
2.3.4.3. Hi u su t s d ng t ng tài s n .............................................................35
2.3.4.4. Hi u su t s d ng tài s n c đ nh ........................................................36
2.3.4.5. Hi u su t s d ng tài s n ng n h n ....................................................37
2.3.5. Kh n ng qu n lý n ...................................................................................38
2.3.5.1. H s n trên t ng tài s n .....................................................................38
2.3.5.2. H s n trên v n ch s h u ...............................................................39
2.3.6. Phân tích kh n ng sinh l i ........................................................................39
2.3.6.1. T su t sinh l i trên doanh thu (ROS) .................................................39
2.3.6.2. T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA) ..............................................40
2.3.6.3. T su t sinh l i trên v n ch s h u ....................................................41
2.4.ă ÁNHă GIÁă TH C TR NG V CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
T IăCỌNGăTYăTNHHă UăT ăPHÁTăTRI N VÀ D CH V
I N L C HÀ
N I ............................................................................................................................42
2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ..............................................................................42

2.4.2. H n ch và nguyên nhân.............................................................................42
2.4.2.1. H n ch ..................................................................................................42
2.4.2.2. Nguyên nhân .........................................................................................43
CH
NGă 3.ă M T S GI I PHÁP VÀ KI N NGH NH M HOÀN THI N
CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH T IăCỌNGăTYăTNHHă
UăT ăPHÁTă
TRI N VÀ D CH V
I N L C HÀ N I .............................................................45
3.1. T

CH C T T CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH............................45

3.2. HOÀN THI N NGU N THÔNG TIN S D NG TRONG CÔNG TÁC
PHÂN TÍCH .............................................................................................................46
3.3. HOÀN THI NăPH
3.4. M T S

NGăPHÁPăPHỂNăTệCH ...........................................47

KI N NGH V I CÁC B

NGĨNHăVĨăNHĨăN

C ...............50

K T LU N

Thang Long University Library


DANH M C B NG
B ng 2.1. Báo cáo k t qu kinh doanh ......................................................................21
B ng 2.2. Chênh l ch báo cáo k t qu kinh doanh ...................................................22
B ng 2.3. B ngăcơnăđ i k toán ..................................................................................24
B ng 2.4. Chênh l ch b ngăcơnăđ i k toán...............................................................26
B ng 2.5. Kh n ngăthanhătoánăng n h n .................................................................31
B ng 2.6. T căđ luân chuy n kho n ph i thu ..........................................................34
B ng 2.7. Chênh l ch t căđ luân chuy n kho n ph i thu .......................................34
B ng 2.8. H s n trên v n ch s h u ....................................................................39
B ng 3.1. M căđ

nhăh

ng c a ROS và Hi u su t s d ng tài s n lên ROA ....48

B ng 3.2. Phân tích ROE theo mô hình Dupont .......................................................49


DANH M CăS ă

, BI Uă

S ă đ 2.1.C ă c u b máy t ch că côngă tyă TNHHă đ uă t ă phátă tri n và d ch v
i n l c Hà N i ............................................................................................................20
Bi uăđ 2.1. Tình hình s n xu t kinh doanh c aăcôngătyăTNHHăđ uăt ăphátătri n
và d ch v
i n l c Hà N i .............................................Error! Bookmark not defined.
Bi uăđ 2.2.ăC ăc u t ng tài s n .................................................................................28
Bi uăđ 2.3. T ng ngu n v n c a công ty ..................................................................30
Bi uăđ 2.4. H s kh n ngăthanhătoánăn ng n h n ..Error! Bookmark not defined.
Bi uăđ 2.4. H s thanh toán nhanh ........................................................................32
Bi uăđ 2.5. H s thanh toán t c th i ......................................................................32
Bi uăđ 2.6. Th i gian quay vòng hàng t n kho trung bình ....................................33
Bi uăđ 2.7.ă ánhăgiáăk thu ti n bình quân .................Error! Bookmark not defined.
Bi uăđ 2.8. Hi u su t s d ng t ng tài s n ..............................................................35
Bi uăđ 2.9.Hi u su t s d ng c aăTSC .................................................................36
Bi uăđ 2.10.Hi u su t s d ng TSNH ......................................................................37
Bi uăđ 2.11. H s n trên t ng tài s n ....................................................................38
Bi uăđ 2.12. T su t sinh l i trên doanh thu ...........................................................39
Bi uăđ 2.13. T su t sinh l i trên t ng tài s n .........................................................40
Bi uăđ 2.14. T su t sinh l i trên v n ch s h u ..................................................41

Thang Long University Library


CH

NGă1.ăC ăS

LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI
CHÍNH TRONG DOANH NGHI P

1.1.ăKHÁIăNI M,ăụăNGH A,ăNHI MăV ăC AăCỌNGăTÁCăPHỂNăTệCHăTĨIă
CHÍNH
1.1.1. Khái ni m phân tích tài chính
Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p là vi c xem xét đánh giá k t qu
c a vi c qu n lí và đi u hành tài chính c a doanh nghi p thông qua các s li u trên báo
cáo tài chính, phân tích nh ng gì đư làm đ c, nh ng gì làm ch a đ c và d đoán
nh ng gì s x y ra đ ng th i tìm ra nguyên nhân, m c đ

nh h

ng c a các nhân t

đ n k t qu kinh doanh c a doanh nghi p đ t đó đ ra các bi n pháp t n d ng nh ng
đi m m nh và kh c ph c nh ng đi m y u và nâng cao ch t l
doanh c a doanh nghi p.

ng qu n lí s n xu t kinh

Phân tích tài chính là vi c ng d ng các công c và k thu t phân tích đ i v i
các báo cáo tài chính t ng h p và m i liên h gi a các d li u đ đ a các d báo và
các k t lu n h u ích trong phân tích ho t đ ng kinh doanh.Phân tích tài chính còn là
vi c s d ng các báo cáo tài chính đ phân tích n ng l c và v th tài chính c a m t
Công ty, và đ đánh giá n ng l c tài chính trong t ng lai.
1.1.2. Ý ngh a phân tích tài chính
Phân tích tài chính có Ủ ngh a đ c bi t quan tr ng trong công tác qu n lý tài
chính doanh nghi p. Trong ho t đ ng kinh doanh theo c ch th tr ng có s qu n lý
c a Nhà n c, các doanh nghi p thu c các lo i hình s h u khác nhau đ u bình đ ng
tr c pháp lu t trong vi c l a ch n ngành ngh , l nh v c kinh doanh. Do v y s có
nhi u đ i t ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p nh : ch doanh
nghi p, nhà tài tr , nhà cung c p, khách hàng... k c các c quan Nhà n c và ng i
làm công, m i đ i t
góc đ khác nhau.

ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p trên các

i v i nhà qu n lí:

i v i ng

i qu n lý doanh nghi p m i quan tâm hàng

đ u c a h là tìm ki m l i nhu n và kh n ng tr n . M t doanh nghi p b l liên t c
s b c n ki t các ngu n l c và bu c ph i đóng c a.M t khác, n u doanh nghi p không
có kh n ng thanh toán n đ n h n c ng b bu c ph i ng ng ho t đ ng.
ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh, nhà qu n lý doanh nghi p ph i
gi i quy t ba v n đ quan tr ng sau đây:
Th nh t, doanh nghi p nên đ u t vào đâu cho phù h p v i lo i hình s n xu t
kinh doanh l a ch n. ây chính là chi n l c đ u t dài h n c a doanh nghi p.
Th hai, ngu n v n tài tr là ngu n nào?
Th ba, nhà doanh nghi p s qu n lý ho t đ ng tài chính hàng ngày nh th
nào?
1


Ba v n đ trên không ph i là t t c m i khía c nh v tài chính doanh nghi p,
nh ng đó là nh ng v n đ quan tr ng nh t. Phân tích tài chính doanh nghi p là c s
đ đ ra cách th c gi i quy t ba v n đ đó.
Nhà qu n lý tài chính ph i ch u trách nhi m đi u hành ho t đ ng tài chính và
d a trên c s các nghi p v tài chính th ng ngày đ đ a ra các quy t đ nh vì l i ích
c a c đông c a doanh nghi p. Các quy t đ nh và ho t đ ng c a nhà qu n lý tài chính
đ u nh m vào các m c tiêu tài chính c a doanh nghi p: đó là s t n t i và phát tri n
c a doanh nghi p, tránh đ c s c ng th ng v tài chính và phá s n, có kh n ng c nh
tranh và chi m đ c th ph n t i đa trên th ng tr ng, t i thi u hoá chi phí, t i đa
hoá l i nhu n và t ng tr ng thu nh p m t cách v ng ch c. Doanh nghi p ch có th
ho t đ ng t t và mang l i s giàu có cho ch s h u khi các quy t đ nh c a nhà qu n
lỦ đ c đ a ra là đúng đ n. Mu n v y, h ph i th c hi n phân tích tài chính doanh
nghi p, các nhà phân tích tài chính trong doanh nghi p là nh ng ng
đ th c hi n phân tích tài chính m t cách t t nh t.

i có nhi u l i th

Trên c s phân tích tài chính mà n i dung ch y u là phân tích kh n ng thanh
toán, kh n ng cân đ i v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh lưi, nhà qu n
lý tài chính có th d đoán v k t qu ho t đ ng nói chung và m c doanh l i nói riêng
c a doanh nghi p trong t ng lai. T đó, h có th đ nh h ng cho giám đ c tài chính
c ng nh h i đ ng qu n tr trong các quy t đ nh đ u t , tài tr , phân chia l i t c c
ph n và l p k ho ch d báo tài chính.Cu i cùng phân tích tài chính còn là công c đ
ki m soát các ho t đ ng qu n lý.
i v iăcácănhƠăđ uăt : i v i các nhà đ u t , m i quan tâm hàng đ u c a h
là th i gian hoàn v n, m c sinh lãi và s r i ro. Vì v y, h c n các thông tin v đi u
ki n tài chính, tình hình ho t đ ng, k t qu kinh doanh và ti m n ng t ng tr ng c a
các doanh nghi p.
Tr c h t h quan tâm t i l nh v c đ u t và ngu n tài tr . Trên c s phân tích
các thông tin v tình hình ho t đ ng, v k t qu kinh doanh hàng n m, các nhà đ u t
s đánh giá đ c kh n ng sinh l i và tri n v ng phát tri n c a doanh nghi p; t đó
đ a ra nh ng quy t đ nh phù h p. Các nhà đ u t s ch ch p thu n đ u t vào m t d
án n u ít nh t có m t đi u ki n là giá tr hi n t i ròng c a nó d ng. Bên c nh đó,
chính sách phân ph i c t c và c c u ngu n tài tr c a doanh nghi p c ng là v n đ
đ c các nhà đ u t h t s c coi tr ng vì nó tr c ti p tác đ ng đ n thu nh p c a h . Ta
bi t r ng thu nh p c a c đông bao g m ph n c t c đ c chia hàng n m và ph n giá
tr t ng thêm c a c phi u trên th tr ng. M t ngu n tài tr v i t tr ng n và v n ch
s h u h p lý s t o đòn b y tài chính tích c c v a giúp doanh nghi p t ng v n đ u t
v a làm t ng giá c phi u và thu nh p trên m i c phi u (EPS). H n n a các c đông
ch ch p nh n đ u t m r ng quy mô doanh nghi p khi quy n l i c a h ít nh t không
2

Thang Long University Library


b nh h

ng. B i v y, các y u t nh t ng s l i nhu n ròng trong k có th dùng đ

tr l i t c c ph n, m c chia lãi trên m t c phi u n m tr c, s x p h ng c phi u
trên th tr ng và tính n đ nh c a th giá c phi u c a doanh nghi p c ng nh hi u
qu c a vi c tái đ u t luôn đ c các nhà đ u t xem xét tr c tiên khi th c hi n phân
tích tài chính.
i v i các ch n : N u phân tích tài chính đ c các nhà đ u t và qu n lý
doanh nghi p th c hi n nh m m c đích đánh giá kh n ng sinh l i và t ng tr ng c a
doanh nghi p thì phân tích tài chính l i đ c các ngân hàng và các nhà cung c p tín
d ng th
nghi p.

ng m i cho doanh nghi p s d ng nh m đ m b o kh n ng tr n c a doanh

Trong n i dung phân tích này, kh n ng thanh toán c a doanh nghi p đ c xem
xét trên hai khía c nh là ng n h n và dài h n. N u là nh ng kho n cho vay ng n h n,
ng i cho vay đ c bi t quan tâm đ n kh n ng thanh toán nhanh c a doanh nghi p,
ngh a là kh n ng ng phó c a doanh nghi p đ i v i các món n khi đ n h n tr .N u
là nh ng kho n cho vay dài h n, ng i cho vay ph i tin ch c kh n ng hoàn tr và kh
n ng sinh l i c a doanh nghi p mà vi c hoàn tr v n và lãi s tu thu c vào kh n ng
sinh l i này.
i v i các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng, m i quan tâm c a h
ch y u h ng vào kh n ng tr n c a doanh nghi p. Vì v y, h chú Ủ đ c bi t đ n s
l ng ti n và các tài s n khác có th chuy n nhanh thành ti n, t đó so sánh v i s n
ng n h n đ bi t đ c kh n ng thanh toán t c th i c a doanh nghi p. Bên c nh đó,
các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng c ng r t quan tâm t i s v n c a ch
s h u, b i vì s v n này là kho n b o hi m cho h trong tr ng h p doanh nghi p b
r i ro. Nh v y, k thu t phân tích có th thay đ i theo b n ch t và theo th i h n c a
các kho n n , nh ng cho dù đó là cho vay dài h n hay ng n h n thì ng i cho vay đ u
quan tâm đ n c c u tài chính bi u hi n m c đ m o hi m c a doanh nghi p đi vay.
i v i các nhà cung ng v t t hàng hoá, d ch v cho doanh nghi p, h ph i
quy t đ nh xem có cho phép khách hàng s p t i đ c mua ch u hàng hay không, h
c n ph i bi t đ c kh n ng thanh toán c a doanh nghi p hi n t i và trong th i gian
s p t i.
iăv i ng iălaoăđ ng: Bên c nh các nhà đ u t , nhà qu n lỦ và các ch n
c a doanh nghi p, ng i đ c h ng l ng trong doanh nghi p c ng r t quan tâm t i
các thông tin tài chính c a doanh nghi p. i u này c ng d hi u b i k t qu ho t đ ng
c a doanh nghi p có tác đ ng tr c ti p t i ti n l ng, kho n thu nh p chính c a ng i
lao đ ng. Ngoài ra trong m t s doanh nghi p, ng
mua m t l

i lao đ ng đ

c tham gia góp v n

ng c ph n nh t đ nh. Nh v y, h c ng là nh ng ng

i ch doanh nghi p

nên có quy n l i và trách nhi m g n v i doanh nghi p.
3


iăv iăcácăc ăquanăqu nălỦ NhƠăn

c: D a vào các báo cáo tài chính doanh

nghi p, các c quan qu n lỦ c a Nhà n c th c hi n phân tích tài chính đ đánh giá,
ki m tra, ki m soát các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng tài chính ti n t c a doanh
nghi p có tuân th theo đúng chính sách, ch đ và lu t pháp quy đ nh không, tình
hình h ch toán chi phí, giá thành, tình hình th c hi n ngh a v v i Nhà n c và khách
hàng...
Tóm l i, phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p mà tr ng tâm là phân tích
các báo cáo tài chính và các ch tiêu tài chính đ c tr ng thông qua m t h th ng các
ph ng pháp, công c và k thu t phân tích, giúp ng i s d ng thông tin t các góc
đ khác nhau, v a đánh giá toàn di n, t ng h p khái quát, l i v a xem xét m t cách
chi ti t ho t đ ng tài chính doanh nghi p, tìm ra nh ng đi m m nh và đi m y u v
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, đ nh n bi t, phán đoán, d báo và
đ a ra quy t đ nh tài chính, quy t đ nh tài tr và đ u t phù h p.
1.3.3. Nhi m v c a phân tích tài chính ếoanh nghi p
V i Ủ ngh a quan tr ng nh trên, nhi m v c a vi c phân tích tình hình tài
chính là vi c cung c p nh ng thông tin chính xác v m i m t tài chính c a doanh
nghi p, bao g m:
ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p trên các m t đ m b o v n cho
s nxu t kinh doanh, qu n lỦ và phân ph i v n, tình hình ngu n v n.
ánh giá hi u qu s d ng t ng lo i v n trong quá trình kinh doanh và k t qu
tàichính c a ho t đ ng kinh doanh, tình hình thanh toán.
- Tính toán và xác đ nh m c đ có th l ng hoá c a các nhân t nh h ng đ n
tình hình tài chính c a doanh nghi p, t đó đ a ra nh ng bi n pháp có hi u qu đ
kh c ph c nh ng y u kém và khai thác tri t đ nh ng n ng l c ti m tàng c a doanh
nghi p đ nâng cao hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
1.2.ăPH
NGăPHÁP PHỂNăTệCHăVĨăK ăTHU TăPHỂNăTệCHăTĨIăCHệNH
1.2.1. Ph ng pháp so sánh
Là ph ng pháp đ c s d ng nhi u nh t trong phân tích tài chính. Ph ng
pháp so sánh là ph ng pháp xem xét m t ch tiêu phân tích b ng cách d a trên vi c
so sánh v i m t ch tiêu g c. u đi m c a ph ng pháp này cho phép tách ra nh ng
nét chung, nét riêng c a các hi n t ng so sánh, trên c s đó đánh giá đ c các m t
phát tri n hay kém phát tri n, hi u qu hay không hi u qu đ tìm ra các gi i pháp h p
lí và t i u trong tr ng h p c th . T đó xác đ nh xu h ng phát tri n và m c đ
bi n đ ng. Khi s d ng ph ng pháp so sánh c n n m các nguyên t c:
- Tiêu chu n so sánh: L a ch n tiêu chu n làm c n c đ so sánh cho phù h p
v i m c tiêu c n so sánh, đi u ch nh so sánh gi a các kho n m c c a báo cáo tài chính
c n ph i quan tâm c v không gian và th i gian.
4

Thang Long University Library


-

i u ki n so sánh:
+ Th ng nh t v n i dung ph n ánh.
+ Th ng nh t v ph ng pháp phân tích.
+ S li u thu th p đ c c a các ch tiêu kinh t ph i đ ng nh t v th i gian.
+ Các ch tiêu kinh t ph i có cùng đ i l ng bi u hi n (đ n v đo l ng).
+ Tùy theo m c đích yêu c u c a phân tích, tính ch t và n i dung c a các ch
tiêu kinh t mà s d ng các ch tiêu so sánh thích h p.
Khi phân tích thì có th phân tích theo chi u ngang c ng nh chi u d c. Phân

tích theo chi u ngang là so sánh c v s tuy t đ i và s t ng đ i c a m t ch tiêu c
th nào đó qua nhi u th i k , qua đó ta s th y đ c xu h ng bi n đ ng c a m t ch
tiêu nào đó, là c s đ đánh giá đ c tình hình t t lên hay x u đi, là c s đ d đoán
ch tiêu đó. Phân tích theo chi u d c là xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu trong ch tiêu
t ng th , t đó chúng ta th y đ c m c đ nh h ng c a t ng ch tiêu đ n ch tiêu
t ng th ho c là m c đ l n nh c a t ng ch tiêu trong ch tiêu t ng th .
1.2.2. Ph ng pháp phân tích t s
Phân tích t s là k thu t phân tích c n b n và quan tr ng nh t c a phân tích
tài chính. Phân tích các t s tài chính liên quan đ n vi c xác đ nh và s d ng các t s
tài chính đ đo l ng và đánh giá tình hình và ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p.
D a vào các báo cáo tài chính thì ta có nhi u t s khác nhau; d a vào ngu n s
li u đ xác đ nh các t s thì ta có các t s sau: Các t s đ c xác đ nh t b ng cân
đ i k toán, các t s đ c xác đ nh t báo cáo k t qu kinh doanh, các t s đ c xác
đ nh t s li u c a c hai b ng.
D a vào m c tiêu phân tích thì có th chia thành các t s sau: Các t s th
hi n kh n ng thanh toán, các t s v c c u tài s n và đòn b y tài chính, các t s v
kh n ng ho t đ ng , các t s v kh n ng sinh l i và các t s giá th tr

ng.

1.2.3. Phân tích tài chính thỀo ph ng pháp Dupont
Phân tích Dupont là k thu t phân tích b ng cách chia t s ROA và ROE thành
nh ng b ph n có m i quan h v i nhau đ đánh giá tác đ ng c a t ng b ph n lên k t
qu sau cùng. ây là k thu t mà các nhà qu n lý trong n i b doanh nghi p th ng
s d ng đ th y đ c tình hình tài chính và quy t đ nh xem nên c i thi n tình hình tài
chính c a doanh nghi p nh th nào. K thu t này d a vào hai ph ng trình c b n
sau:
Ph ng trình th nh t th hi n m i liên h gi a doanh l i t ng tài s n (ROA)
v i doanh l i doanh thu (ROS) và hi u su t s d ng t ng tài s n nh sau:
ROA

= (

L i nhu n sau thu
Doanh thu thu n

5

) x (

Doanh thu thu n
T ng tài s n

)


Thông qua ph

ng trình này thì nhà qu n lý s th y r ng ROA ph thu c vào

hai y u t đó là l i nhu n sau thu trên m t tr m đ ng doanh thu và bình quân m t
đ ng tài s n t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh thu. Thông qua ph ng trình này thì s
giúp cho nhà qu n lỦ có cách đ t ng ROA đó là: T ng t l l i nhu n trên doanh thu
có đ c ho c t ng kh n ng làm ra doanh thu trên tài s n c a doanh nghi p.
Ph ng trình th hai th hi n m i quan h gi a doanh l i v n ch s h u
(ROE) v i doanh l i doanh thu, hi u su t s d ng tài s n và h s nhân v n ch s
h u theo ph ng trình sau:
ROE = (

LNST

)x(

DT thu n

) x (

T ng TS

)
DT thu n
T ng TS
V n CSH
Thông qua ph ng trình trên thì các nhà qu n lý s có ba ch tiêu đ t ng ch
tiêu ROE nh sau: Th nh t, t ng t su t l i nhu n trên doanh thu; mu n làm đi u này
thì ph i có cách đ qu n lý chi phí, ti t ki m chi phí, t ng doanh thu và đ t t c đ t ng
l i nhu n l n l n t c đ t ng doanh thu. Th hai, t ng t c đ luân chuy n tài s n;
mu n làm đ c đi u này thì doanh nghi p ph i tìm cách t ng doanh thu, d tr tài s n
h p lý. Th ba, gi m t l v n ch s h u, có ngh a là doanh nghi p ph i đ m b o t c
đ t ng v n ch s h u nh h n t c đ t ng tài s n.
1.3.ăTRỊNHăT ăPHỂNăTệCHăTĨIăCHệNHăDOANHăNGHI P
-

Thu th p thông tin
Phân tích tài chính s d ng m i ngu n thông tin cú kh n ng lỦ gi i và thuy t

minh th c tr ng s d ng tài chính c a doanh nghi p, ph c v cho quá trình d đoán tài
chính. Nó bao g m nh ng thông tin n i b đ n nh ng thông tin bên ngoài, nh ng
thông tin k toán và nh ng thông tin qu n lý khác, nh ng thông tin v s l ng và giá
tr , trong đó các thông tin k toán ph n ánh t p trung trong các báo cáo tài chính doanh
nghi p, là nh ng ngu n thông tin đ c bi t quan tr ng. Do v y, phân tích tài chính trên
th c t là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghi p.
X lý thông tin
Giai đo n ti p theo c a phân tích tài chính là quá trình x lỦ thông tin đó thu
th p đ c. Trong giai đo n này, ng i s d ng thông tin các gúc đ nghiên c u, ng
d ng khác nhau, các ph ng pháp x lý thông tin khác nhau ph c v m c tiêu phân
tích đó đ t ra: X lý thông tin là quá trình s p x p các thông tin theo nh ng m c tiêu
nh tt đ nh nh m tính toán so sánh, gi i thích, đánh giá, xác đ nh nguyên nhân, các k t
qu đó đ t đ c ph c v cho quá trình d đoán và quy t đ nh.
-

-

D đoánăvƠăquy tăđ nh
Thu th p và x lý thông tin nh m chu n b nh ng ti n đ và đi u ki n c n thi t

đ ng i s d ng thông tin d đoán nhu c u và d a ra quy t đ nh tài chính. Có th nói,
m c tiêu c a phân tích tài chính là đ a ra quy t đ nh tài chính.
i v i ch doanh
6

Thang Long University Library


nghi p phân tích tài chính nh m d a ra các quy t đ nh liên quan t i m c tiêu ho t
đ ng c a doanh nghi p là t i đa hoá giá tr tài s n c a doanh nghi p, t ng tr ng, phát
tri n, t i đa hoá l i nhu n.
i v i ng i cho vay và đ u t vào xí nghi p thì đ a ra
các quy t đ nh v tài tr và đ u t ; đ i v i nhà qu n lỦ thì đ a ra các quy t đ nh v
qu n lý doanh nghi p.
1.4.ăN IăDUNGăPHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNHăTĨIăCHệNHăDOANHăNGHI P
1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính ếoanh nghi p
1.4.1.1. Phân tích khái quát thông qua b ng cân đ i k toán
Th nh t, thông qua vi c xem xét c c u, s bi n đ ng c a m t s ch tiêu
chung bên phía ngu n v n nh t ng ngu n v n, n ng n h n, n dài h n, v n ch s
h u thì ta có th đánh giá b c đ u v kh n ng t tài tr c a doanh nghi p, xác đ nh
đ c m c đ t ch trong ho t đ ng SXKD, chính sách tài tr c a doanh nghi p. N u
v n ch s h u chi m t tr ng cao và có xu h ng t ng qua các n m thì cho th y m c
đ t tài tr cao, m c đ ph thu c v v t tài chính th p và ng c l i. Th hai, thông
qua xem xét khái quát ph n tài s n c a doanh nghi p ta s bi t đ c s bi n đ ng quy
mô t ng tài s n qua các n m, m c đ ho t đ ng c a doanh nghi p và vi c phân b v n
c a doanh nghi p nh th nào. V n nhi u hay ít, t ng hay gi m và vi c phân b v n
nh th nào thì nó s nh h ng đ n k t qu kinh doanh và tình hình tài chính c a
doanh nghi p. Nh v y, khi đánh giá khái quát ph n tài s n, ngu n v n thì chúng ta
còn phân tích khái quát báo cáo k t qu kinh doanh, đ c đi m c a ngành đ có cái nhìn
khái quát h n v tình hình tài chính c a doanh nghi p.
1.4.1.2. Phân tích khái quát thông qua báo cáo k t qu kinh doanh
Thông qua b ng báo cáo k t qu kinh doanh thì chúng ta s th y đ c ph n nào
v m c đ ho t đ ng c a doanh nghi p, hi u qu ho t đ ng s d ng v n c a doanh
nghi p, kh n ng qu n lý các m t c a doanh nghi p.
có đ c đi u này thì ta ph i so
sánh s bi n đ ng c a các ch tiêu qua nhi u k khác nhau; tính t tr ng c a m t s
ch tiêu trong doanh thu thu n ho t đ ng bán hàng, đ ng th i so sánh chúng qua các
n m.
1.4.2. Phân tích tình hình bi n đ ng c a tài s n và ngu n v n
1.4.2.1. Phân tích c c u và bi n đ ng tài s n
T ng tài s n c a doanh nghi p bao g m tài s n l u đ ng và tài s n c đ nh, ta
c ng bi t tài s n nhi u hay ít, t ng hay gi m nó s nh h ng tr c ti p đ n k t qu
kinh doanh và tình hình tài chính c a doanh nghi p. Phân tích s bi n đ ng và tình
hình phân b tài s n là đ đánh giá vi c s d ng tài s n c a doanh nghi p có h p lý
hay không.

làm đ

c đi u này ta làm nh sau:

Th nh t, phân tích s bi n đ ng c a t ng ch tiêu tài s n qua các n m c v s
tuy t đ i và s t

ng đ i. Trong quá trình đó thì chúng ta còn xem xét s bi n đ ng
7


c a t ng ch tiêu là do nguyên nhân nào, thông qua vi c phân tích này thì chúng ta s
nh n th c đ c tác đ ng c a t ng lo i tài s n đ i v i quá trình kinh doanh và tình hình
tài chính c a doanh nghi p.
Th hai, xem xét c c u tài s n có h p lỦ hay không, c c u tài s n tác đ ng
nh th nào đ n quá trình kinh doanh; đ làm đi u này thì chúng ta ph i tính t tr ng
c a t ng ch tiêu trong t ng tài s n, t tr ng c a các ch tiêu thu c tài s n ng n h n
trong t ng tài s n ng n h n, t ng t cho tài s n dài h n. Sau đó so sánh chúng qua
nhi u th i k khác nhau đ th y đ c s bi n đ ng c a c c u tài s n, khi đánh giá
vi c phân b tài s n có h p lỦ hay không ta nên xem xét đ c đi m ngành ngh và k t
qu kinh doanh c a doanh nghi p.
1.4.2.2. Phân tích c c u và bi n đ ng c a ngu n v n
Tình hình ngu n v n c a doanh nghi p đ c th hi n qua c c u và s bi n
đ ng v ngu n v n c a doanh nghi p. C c u ngu n v n là t tr ng c a t ng lo i
ngu n v n trong t ng s ngu n v n; thông qua c c u ngu n v n thì chúng ta s đánh
giá đ c hu ng tài tr c a doanh nghi p, m c đ r i ro t chính sách tài chính đó, ta
c ng th y đ c v kh n ng t ch hay ph thu c v m t tài chính c a doanh nghi p.
Th hai, thông qua s bi n đ ng c a các ch tiêu ph n ngu n v n thì ta s th y đ c
tình hình huy đ ng các ngu n v n cho ho t đ ng SXKD c a doanh nghi p, nó cho
th y đ c tính ch đ ng trong chính sách tài chính hay do s b đ ng trong ho t đ ng
s n xu t kinh doanh gây ra. B ng vi c so sánh s bi n đ ng c v s tuy t đ i và
t ng đ i c a các chi tiêu ph n ngu n v n, tính t tr ng c a t ng ch tiêu trong t ng
ngu n v n, t tr ng c a t ng ch tiêu thu c n ph i tr trong t ng n ph i tr , t ng t
cho v n ch s h u; sau đó so sánh chúng qua nhi u n m khác nhau đ th y đ c c
c u và s bi n đ ng ngu n v n c a doanh nghi p.
1.4.3. Phân tích kh n ng thanh toán
Kh n ng thanh toán là kh n ng th c hi n đ

c các ngh a v tài chính đúng

th i h n mà không g p ph i b t k m t khó kh n nào; m t doanh nghi p đ

c coi là

m t kh n ng thanh toán khi không thanh toán đ c các kho n n t i h n. Kh n ng
thanh toán đ c đo l ng b ng m c đ thanh kho n, t c là m c đ d dàng và nhanh
chóng đ chuy n m t tài s n thành ti n mà không làm gi m đáng k giá tr c a tài s n
đó. Thông qua các t s kh n ng thanh toán s cho chúng ta th y th c tr ng tài chính
c a doanh nghi p. M t doanh nghi p đang ho t đ ng có lãi, v n g p ph i v n đ v
kh n ng thanh toán là bình th ng n u nh vi c ki m soát các kho n ph i tr kém,
không thu đ c ti n khách hàng, hàng t n kho nhi u. Tóm l i, mu n t n t i và phát
tri n lâu dài thì doanh nghi p c n có kh n ng sinh l i và kh n ng thanh toán t t.

8

Thang Long University Library


1.4.3.1. Kh n ng thanh toán ng n h n
H s kh n ng thanh toán n ng n h n đ c dùng đ đánh giá kh n ng thanh
toán các kho n n ng n h n đ n h n tr .H s này cho bi t, bình quân m t đ ng n
ng n h n đ c đ m b o b ng bao nhiêu đ ng tài s n ng n h n. N ng n h n là nh ng
kho n n mà doanh nghi p ph i thanh toán trong vòng m t n m ho c m t chu k kinh
doanh. Tài s n ng n h n bao g m ti n, các kho n đ u t tài chính ng n h n, các kho n
ph i thu ng n h n, hàng t n kho, tài s n ng n h n khác. H s này càng cao h n m t
thì đ c đánh giá là kh n ng thanh toán n ng n h n cao, tuy nhiên chúng ta còn nh n
th c rõ b n ch t vì sao nó cao thì m i có s đánh giá chính xác. Kh n ng thanh toán
ng n h n cao có th là quá nhi u các kho n ph i thu mà có nguy c không thu h i
đ c hay doanh nghi p quá d d i trong chính sách tín d ng th ng m i đ i v i khách
hàng; c ng có th là hàng t n kho quá nhi u, trong đó có nhi u hàng kém ph m ch t,
y u kém trong khâu tiêu th ; t n kho nguyên v t li u quá nhi u do s y u kém trong
qu n tr hàng t n kho,.. Tuy nhiên, n u h s này nh h n m t thì ch ng t kh n ng
thanh toán n ng n h n c a doanh nghi p kém, vì n ng n h n nhi u h n so v i tài s n
ng n h n, mu n đ m b o thanh toán thì doanh nghi p ph i bán tài s n dài h n đ thanh
toán n ng n h n.
H s thanh toán n

Tài s n ng n h n

=

ng n h n
T ng s n ng n h n
1.4.3.2. H s kh n ng thanh toán nhanh
Kh n ng thanh toán c a m t doanh nghi p đ c đo l ng b ng m c đ thanh
kho n c a các lo i tài s n; tính thanh kho n c a m t lo i tài s n là kh n ng nhanh
chóng chuy n đ i thành ti n mà không làm gi m đáng k giá tr c a tài s n đó. Vì
hàng t n kho c a doanh nghi p ít nh t ph i qua quá trình tiêu th m i có th chuy n
thành ti n, ch a nói là không tiêu th đ c, hàng đ ng kém ph m ch t, vì v y tính
thanh kho n c a nó th p.
đánh giá kh t khe h n v kh n ng thanh toán c a doanh
nghi p ta s d ng t s thanh kho n nhanh; t s này cho bi t bình quân m t đ ng n
ng n h n đ c đ m b o b ng bao nhiêu đ ng tài s n ng n h n nh ng không bao g m
hàng t n kho.
H s thanh toán

=

Tài s n ng n h n ậ hàng t n kho

nhanh
T ng s n ng n h n
1.4.3.3. H s kh n ng thanh toán t c th i
H s thanh toán b ng ti n cho bi t doanh nghi p có bao nhiêu đ ng v n b ng
ti n đ s n sàng thanh toán t c th i cho m t đ ng n ng n h n. T l thanh toán b ng
ti n càng l n thì kh n ng thanh toán n đ n h n c a doanh nghi p càng cao; tuy
nhiên, h s này cao quá c ng không t t, vì ta bi t ti n nó không t sinh l i đ

9

c.


H s thanh toán

V n b ng ti n

=

t c th i
T ng s n ng n h n
1.4.3.4. H s kh n ng thanh toán lãi vay
Khi nói r ng doanh nghi p s d ng v n vay có hi u qu thì ít nh t vi c s d ng
v n vay c a doanh nghi p ph i t o ra l i nhu n đ đ tr cho chi phí lãi vay. Xu t phát
t Ủ ngh a đó, thông qua đánh giá h s kh n ng thanh toán lưi vay thì ta th y đ c
m c đ hi u qu c a vi c s d ng đòn b y tài chính c a doanh nghi p, kh n ng chi
tr lãi vay c a doanh nghi p. N u t s này càng cao h n m t thì các ch s h u s có
l i, tuy nhiên n u l i nhu n t o ra không đ đ tr lãi vay thì các ch s h u ph i gánh
ch u h u qu c a vi c s d ng n này.
H s kh n ngă
thanh toán lãi vay

=

L i nhu n tr c
thu và lãi
Chi phí lãi vay

1.4.4. Phân tích kh n ng qu n lý n
1.4.4.1. H s n trên t ng tài s n
T s này cho bi t c 1 đ ng doanh nghi p đ u t cho t ng tài s n thì có bao
nhiêu đ ng là t đi vay. Qua đây bi t đ c kh n ng t ch tài chính c a doanh
nghi p.H s này mà quá nh , ch ng t doanh nghi p vay ít. i u này có th hàm ý
doanh nghi p có kh n ng t ch tài chính cao. Song nó c ng có th hàm ý là doanh
nghi p ch a bi t khai thác đòn b y tài chính, t c là ch a bi t cách huy đ ng v n b ng
hình th c đi vay. Ng c l i, t s này mà cao quá hàm ý doanh nghi p không có th c
l c tài chính mà ch y u đi vay đ có v n kinh doanh. i u này c ng hàm Ủ là m c đ
r i ro c a doanh nghi p cao h n.
H s này đ c tính b ng cách l y t ng n (t c là g m c n ng n h n l n n
dài h n) c a doanh nghi p trong m t th i k nào đó chia cho giá tr t ng tài s n trong
cùng k . Các s li u này có th l y t b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p. Công
th c tính nh sau:
H s n trên tài s n =

T ng n
T ng tài s n

1.4.4.2. H s n trên v n ch s h u
H s này cho bi t quan h gi a v n huy đ ng b ng đi vay và v n ch s h u.
H s này nh ch ng t doanh nghi p ít ph thu c vào hình th c huy đ ng v n b ng
vay n ; có th hàm Ủ doanh nghi p ch u đ r i ro th p. Tuy nhiên, nó c ng có th
ch ng t doanh nghi p ch a bi t cách vay n đ kinh doanh và khai thác l i ích
c a hi u qu ti t ki m thu .
H s này đ c tính b ng cách l y t ng n (t c là g m c n ng n h n l n n
dài h n) c a doanh nghi p trong m t th i k nào đó chia cho giá tr v n ch s h u
10

Thang Long University Library


trong cùng k . Các s li u này có th l y t b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p.
Công th c tính nh sau:
T s n trên v n ch s h u =

T ng n
V n ch s h u

1.4.5. Phân tích kh n ng qu n lý tài s n
Tính hi u qu c a m t ho t đ ng đ c xác đ nh b ng k t qu đ u ra trên k t
qu đ u vào c a nó, nh v y ta không th c n c vào k t qu đ t đ c mà đánh giá
ho t đ ng đó là có hi u qu . N u k t qu đ u ra trên m t l ng đ u vào xác đ nh càng
l n thì càng hi u qu . Do đó, m t doanh nghi p đ u t vào tài s n c a mình (ngu n
l c đ u vào) đ t o ra doanh thu và l i nhu n (k t qu đ u ra ), doanh nghi p nào càng
t o ra nhi u doanh thu và l i nhu n t m t kho n đ u t vào tài s n thì doanh nghi p
đó ho t đ ng càng có hi u qu . Thông qua vi c phân tích các t s th hi n kh n ng
ho t đ ng ta s th y đ c m c đ khai thác các ngu n l c đ u vào c a doanh nghi p,
t đó chúng ta s đánh giá đ c vi c qu n lý và s d ng v n c a doanh nghi p có h p
lý, ti t ki m và hi u qu hay không.
1.4.5.1. Phân tích kh n ng luân chuy n hàng t n kho
S hình thành hàng t n kho là m t đòi h i t t y u trong quá trình luân chuy n
v n c a doanh nghi p, tu thu c vào ngành ngh c a doanh nghi p mà m c đ t n
kho nhi u hay ít, c ng nh ch ng lo i t n kho là khác nhau. Thông th ng thì hàng
t n kho s bao g m các lo i sau: Nguyên v t li u, công c - d ng c , thành ph m, s n
ph m d dang, hàng hoá,...
đánh giá tính hi u qu c a vi c s d ng hàng t n kho
trong vi c t o ra doanh thu thì ta s d ng ch tiêu vòng quay hàng t n kho và s ngày
m t vòng quay hàng t n kho.
a. Vòng quay hàng t n kho
Vòng quay hàng t n kho th hi n r ng trong k thì doanh nghi p đư xu t hàng
đ c m y l n, nh v y n u s vòng quay hàng t n kho càng l n thì ch ng t r ng hi u
qu s d ng hàng t n kho càng cao. Và ng c lai, n u s vòng quay hàng t n kho
càng nh thì có th r ng doanh nghi p đang đ u t quá nhi u vào hàng t n kho ho c
hàng t n kho c a doanh nghi p khó có kh n ng luân chuy n.
Vòng quay hàng
t n kho

Giá v n hàng bán

=

Hàng t n kho

b. S ngày m t vòng quay hàng t n kho
S ngày m t vòng quay hàng t n kho cho bi t trung bình thì bao nhiêu ngày
doanh nghi p xu t hàng m t l n. Nh v y ta th y, n u s ngày trung bình m t l n xu t
hàng càng nh thì ch ng t t c đ luân chuy n hàng t n kho cao, hi u qu s d ng
hàng t n kho càng l n và ng

c lai.
11


S ngày m t vòng

S ngày trong k

=

quay hàng t n kho
S vòng quay hàng t n kho
1.4.5.2. Phân tích t c đ luân chuy n kho n ph i thu
Trong chu trình luân chuy n v n l u đ ng c a doanh nghi p, b t đ u t Ti n
=> Hàng t n kho => Kho n ph i thu => Ti n; nh v y ta th y r ng, n u doanh nghi p
s d ng hi u qu hàng t n kho trong khi hi u qu s d ng v n l u đ ng th p là
chuy n bình th ng. i u này mu n nói lên r ng, n u nh doanh nghi p đ u t quá
nhi u vào kho n ph i thu, có nhi u kho n ph i thu đư quá h n, trong khi m c đ ho t
đ ng c a doanh nghi p l n, l n h n t c đ thu ti n v thì b t bu c doanh nghi p ph i
huy đ ng ngu n v n khác đ đ u t vào hàng t n kho ch không ph i ti n trong chu
trình. Trong tr ng h p này thì rõ ràng là hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p
th p, bi u hi n tình hình tài chính không lành m nh, kh n ng thanh toán ch c ch n s
khó kh n. Nh v y, hi u qu s d ng các kho n ph i thu là góp ph n cho hi u qu s
d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p.
đánh giá hi u qu s d ng các kho n ph i
thu thì ta s d ng các t s nh vòng quay các kho n ph i thu và k thu ti n bình
quân.
a. Vòng quay các kho n ph i thu
Vòng quay các kho n ph i thu th hi n trong k doanh nghi p đư thu ti n đ

c

m y l n t doanh thu bán ch u c a mình. Nh v y, thông qua s vòng quay các kho n
ph i thu thì ta s th y đ c t c đ thu h i n c a doanh nghi p, s vòng quay các
kho n ph i thu càng l n thì ch ng t t c đ thu h i n c a doanh nghi p càng cao,
gi m b t v n b chi m d ng, đ m b o kh n ng thanh toán b ng ti n, tái đ u t vào
ho t đ ng SXKD, góp ph n nâng cao hi u qu s d ng v n. Ng c l i, n u s vòng
quay kho n ph i thu nh thì cho th y kh n ng thu h i n c a doanh nghi p th p ho c
t c đ thu h i n nh h n so v i t c đ t ng doanh thu bán ch u, đi u này làm cho kh
n ng thanh toán b ng ti n th p, có nguy c không thu h i đ c n và hi u qu s d ng
v n th p.
S vòng quay kho n
ph i thu

=

Doanh thu thu n
Kho n ph i thu

b. K thu ti n bình quân
T ng t nh s vòng quay các kho n ph i thu, k thu ti n bình quân c ng
đ c dùng đ đánh giá t c đ thu h i n c a doanh nghi p; k thu ti n bình quân ph n
ánh r ng bình quân bao nhiêu ngày thì doanh nghi p thu đ c ti n m t l n. Nh v y,
n u s ngày thu ti n bình quân càng nh thì ch ng t t c đ thu h i n c a doanh
nghi p cao, và ng c lai.
K thu ti n
bình quân

=

S ngày trong k
S vòng quay các kho n ph i thu
12

Thang Long University Library


1.4.5.3. Hi u su t s d ng toàn b tài s n
ây là ch tiêu ph n ánh m t cách toàn di n v hi u qu s d ng tài s n c a
doanh nghi p, nó cho ta th y tính h p lý trong vi c phân b tài s n, trình đ qu n lý tài
s n c a doanh nghi p. T s này cho th y, bình quân m t đ ng tài s n t o ra đ c bao
nhiêu đ ng doanh thu, n u t s này càng l n thì hi u qu s d ng tài s n càng cao,
góp ph n làm t ng l i nhu n cho doanh nghi p. N u t s này quá cao thì ch ng t
r ng doanh nghi p đang s d ng h t công su t các ngu n l c đ u vào c a mình, vì v y
khó mà t ng thêm n u không đ u t thêm tài s n.
Hi u su t s d ng

=

Doanh thu thu n

t ng tài s n
T ng tài s n
1.4.5.4. Hi u su t s d ng tài s n c đ nh
Hi u su t s d ng tài s n c đ nh ph n ánh m c đ s d ng tài s n c đ nh đ
t o ra doanh thu c ng nh m c đ đ u t vào tài s n c đ nh. T s này nói lên m t
đ ng nguyên giá tài s n c đ nh t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh thu.
Doanh thu thu n
Hi u su t s
=
d ngăTSC
NguyênăgiáăTSC
1.4.5.5. Hi u su t s d ng tài s n ng n h n
Hi u su t s d ng tài s nng n h n th hi n hi u qu s d ng tài s n ng n h n
c a doanh nghi p, hi u su t s d ng tài s n cho bi t bình quân m t đ ng TSNH t o ra
đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n hay là trong k thì TSNH quay đ c m y l n.
N u h s này càng l n thì ch ng t hi u qu s d ng TSNH c a doanh nghi p cao;
th hi n doanh nghi p đư đ u t h p lý vào v t t đ u vào, hàng hoá, thành ph m tiêu
th nhanh; t c đ thu h i n c a doanh nghi p nhanh, gi m n ph i thu, t n qu ti n
m t th p. Ng c l i, n u h s này nh thì hi u qu s d ng tài s n ng n h n c a
doanh nghi p th p, chính sách t n kho không h p lý, có th là thành ph m không tiêu
th đ c, n ph i thu cao, t n qu ti n m t nhi u.
Hi u su t s
d ng TSNH

Doanh thu thu n

=

Tài s n ng n h n

1.4.6. Phân tích kh n ng sinh l i c a ếoanh nghi p
i v i doanh nghi p thì m c tiêu cu i cùng là l i nhu n, nh ng l i nhu n
không ph i là ch tiêu đ chúng ta đánh giá hi u qu c a toàn b quá trình đ u t - s n
xu t - tiêu th , kh n ng qu n lý các m t c a doanh nghi p. Mu n đánh giá đ c tính
hi u qu c a quá trình trên thì chúng ta c n xem xét l i nhu n trong m i quan h v i
các y u t t o ra l i nhu n nh doanh thu, v n,... Kh n ng sinh l i là k t qu c a các
quy t đ nh c a doanh nghi p, nh quy t đ nh đ u t , quy t đ nh ngu n tài tr , trình đ
qu n lý t t c các ho t đ ng trong doanh nghi p.
c vào các t s sau:
13

đánh giá kh n ng sinh l i ta c n


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×