Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

CH

NG 1. LÝ LU N C B N V V N L U
NG VÀ HI U QU
D NG V N L U
NG TRONG DOANH NGHI P

S

1.1. Khái quát v v năl uăđ ng trong doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m ngu n v n và v n l u đ ng
1.1.1.1. Khái ni m ngu n v n
Do vai trò quan tr ng c a v n trong s t n t i và phát tri n m t doanh nghi p nói
riêng và c a m t n n kinh t nói chung, t tr c t i nay, không ch có các ch doanh
nghi p, nh ng nhà qu n lý quan tâm, tr n tr v ngu n huy đ ng và cách th c s d ng v n
mà ngay c các nhà kinh t , nhà lý lu n đã t n không ít gi y m c và tâm trí đ đ a ra m t
đ nh ngh a, m t nghiên c u hoàn ch nh nh t v v n c a doanh nghi p.
D i giác đ các y u t s n xu t, Mark đã khái quát hoá v n thành ph m trù c b n.
Theo Mark, t b n là giá tr đem l i giá tr th ng d , là m t đ u vào c a quá trình s n xu t.
nh ngh a c a Mark có t m khái quát l n. Tuy nhiên, do h n ch c a trình đ phát tri n
kinh t lúc b y gi , Mark quan ni m ch có khu v c s n xu t v t ch t m i t o ra giá tr

th ng d .
Paul. A. Sammelson, nhà kinh t h c theo tr
ni m v các y u t s n xu t c a tr

ng phái “tân c đi n” đã th a k quan

ng phái c đi n và phân chia các y u t đ u vào c a

quá trình s n xu t ra thành ba lo i ch y u là: đ t đai, lao đ ng và v n. Theo ông, v n là các
hàng hoá đ c s n xu t ra đ ph c v cho m t quá trình s n xu t m i, là đ u vào cho ho t
đ ng s n xu t c a m t doanh nghi p: đó có th là các máy móc, trang thi t b , v t t , đ t
đai, giá tr nhà x ng... Trong quan ni m v v n c a mình, Sammelson không đ c p t i
các tài s n tài chính, nh ng gi y t có giá tr đem l i l i nhu n cho doanh nghi p.
Trong cu n sách “Lý thuy t Kinh t h c” [1,tr.72] - Nhà xu t b n th ng kê c a David
Begg - Stanley Fischer - Rudiger Dornbusch, tác gi đã đ a ra hai đ nh ngh a v n hi n v t
và v n tài chính c a doanh nghi p. V n hi n v t là d tr các hàng hoá đã s n xu t ra đ
s n xu t các hàng hoá khác; v n tài chính là ti n và các gi y t có giá c a doanh nghi p.
Nh v y, David Begg đã b sung v n tài chính vào đ nh ngh a v n c a Sammelson.
Trong hai đ nh ngh a trên, các tác gi đã th ng nh t nhau đi m chung c b n: V n
là m t đ u vào c a quá trình s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, trong cách đ nh ngh a c a
mình, các tác gi đã đ u th ng nh t v n v i tài s n c a doanh nghi p.
Th c ch t, v n là bi u hi n b ng ti n, là giá tr c a tài s n mà doanh nghi p đang n m
gi . V n và tài s n là hai m t hi n v t và giá tr c a môt b ph n ngu n l c mà doanh
nghi p huy đ ng vào quá trình s n xu t kinh doanh c a mình.V n bi u hi n m t giá tr ,
ngh a là v n ph i đ i di n cho m t lo i giá tr hàng hoá, d ch v nh t đ nh, m t lo i giá tr
1


tài s n nh t đ nh. Nó là k t tinh c a giá tr ch không ph i là đ ng ti n in ra m t cách vô ý
th c r i b vào đ u t .
Trong n n kinh t th tr ng, v n là m t lo i hàng hoá. Nó gi ng các hàng hoá khác
ch có ch s h u nh t đ nh. Song nó có đi m khác vì ng i s h u có th bán quy n s
d ng v n trong m t th i gian nh t đ nh. Giá c a v n (hay còn g i là lãi su t) là cái giá ph i
tr v quy n s d ng v n. Chính nh s tách r i v quy n s h u và quy n s d ng v n
nên v n có th l u chuy n trong đ u t kinh doanh và sinh l i.
D

i góc đ c a doanh nghi p, v n là m t trong nh ng đi u ki n v t ch t c b n, k t

h p v i s c lao đ ng và các y u t khác làm đ u vào cho quá trình s n xu t kinh doanh. S

tham gia c a v n không ch bó h p trong m t quá trình s n xu t riêng bi t, chia c t, mà
trong toàn b các quá trình s n xu t và tái s n xu t liên t c, su t trong th i gian t n t i c a
doanh nghi p, t khi b t đ u quá trình s n xu t đ u tiên cho t i chu k s n xu t cu i cùng.
Tóm l i, v n là m t ph m trù đ c xem xét, đánh giá theo nhi u quan ni m, v i nhi u
m c đích khác nhau. Do đó, khó có th đ a ra m t đ nh ngh a v v n tho mãn t t c các
yêu c u, các quan ni m đa d ng.
T các đ nh ngh a trên ta có th hi u m t cách khái quát: V n kinh doanh c a doanh
nghi p đ c hi u là s ti n ng tr c v toàn b tài s n h u hình và tài s n vô hình ph c v
cho s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p nh m m c đích ki m l i.
Trong m i doanh nghi p, v n đ u bao g m hai b ph n: v n ch s h u và n . M i
b ph n này đ c c u thành b i nhi u kho n m c khách nhau tu theo tính ch t c a chúng.
Tuy nhiên, vi c l a ch n ngu n v n trong các doanh nghi p khác nhau s không gi ng
nhau, nó ph thu c vào m t lo t các nhân t nh : tr ng thái c a n n kinh t ; ngành kinh
doanh hay l nh v c ho t đ ng c a doanh nghi p; quy mô và c c u t ch c c a doanh
nghi p; trình đ khoa h c k thu t và trình đ qu n lý; chi n l c phát tri n và chi n l
đ u t c a doanh nghi p; thái đ c a ch doanh nghi p; chính sách thu …

c

Trong bài khóa lu n t t nghi p này s s d ng khái ni m v n theo quan đi m c a
David Begg trong cu n “Lý thuy t kinh t h c”.
1.1.1.2. Khái ni m v n l u đ ng
M i công ty mu n ti n hành s n xu t kinh doanh ngoài tài s n c đ nh c n ph i có các
tài s n l u đ ng (TSL ). TSL là nh ng tài s n ng n h n và th

ng xuyên luân chuy n

trong quá trình s n xu t kinh doanh c a Công ty. V n l u đ ng (VL ) là m t b ph n c a
v n kinh doanh ng ra đ hình thành nên tài s n l u đ ng nh m đ m b o cho quá trình s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p đ c di n ra th ng xuyên, liên t c.
Có nhi u quan đi m khác nhau khi đ a ra khái ni m v VL nh ng b n ch t v VL
đ u gi ng nhau. Trong cu n “Qu n tr Tài chính doanh nghi p” – NXB tài chính 2007 –
2

Thang Long University Library


[2,Tr.163] có vi t: “V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n c a tài s n l u đ ng” hay “V n l u
đ ng c a doanh nghi p là s ti n ng tr c v TSNH đ đ m b o ho t đ ng s n xu t kinh
doanh di n ra th ng xuyên liên t c” - Tài chính Doanh nghi p th ng m i – NXB Th ng
kê 2005 – [3,Tr.110].
Theo quan đi m c a Karl F.Seidman trong cu n Economic Development Fiance
[5,Tr.56]: “Working capital means a business’s investment in short –term assets needed to
operate over a normal business cycle. This meaning corresponds to required assets on the
firm’s balance sheet” – V n l u đ ng ngh a là s đ u t c a m t doanh nghi p vào tài s n
ng n h n c n thi t đ ho t đ ng m t chu k kinh doanh bình th

ng.

i u này c ng có

ngh a t ng đ ng v i vi c đ u t ti n m t, các kho n ph i thu khách hàng, hàng t n kho
và m t vài tài kho n đ c li t kê vào danh sách tài s n ng n h n trên b ng cân đ i k toán
c a Công ty.
Ngoài ra, có th đ nh ngh a v n l u đ ng nh sau: Quá trình s n xu t c a doanh nghi p
luôn g n li n v i quá trình l u thông. Trong quá trình tham gia vào các ho t đ ng s n xu t
kinh doanh tài s n l u đ ng s n xu t và tài s n l u đ ng l u thông luôn chuy n hoá l n
nhau, v n đ ng không ng ng làm cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c liên t c.
đ m
b o cho quá trình s n xu t kinh doanh đ c ti n hành th ng xuyên đòi h i doanh nghi p
ph i có m t l

ng tài s n l u đ ng nh t đ nh. Do v y, đ hình thành nên tài s n l u đ ng,

doanh nghi p ph i ng ra m t s v n đ u t vào lo i tài s n này, s v n đó đ
l u đ ng.

c g i là v n

Hi n nay, có nhi u cách đ nh ngh a v v n l u đ ng khác nhau. Tuy nhiên, trong
khuôn kh lu n v n này tác gi s s d ng khái ni m VL theo quan đi m c a th y
Nguy n ình Ki m và th y B ch
c Hi n trong cu n “Tài chính doanh nghi p”: “V n
l u đ ng c a doanh nghi p là s v n ng ra đ hình thành nên tài s n l u đ ng nh m đ m
b o cho quá trình kinh doanh c a doanh nghi p đ c th c hi n th ng xuyên, liên t c. V n
l u đ ng chuy n toàn b giá tr c a chúng vào l u thông và t trong l u thông toàn b giá
tr c a chúng đ
1.1.2.

c hoàn l i m t l n sau m t chu k kinh doanh”.[4,Tr.83]

c đi m v n l u đ ng

V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n c a tài s n l u đ ng nên đ c đi m c a v n l u
đ ng c ng ch u s chi ph i b i các đ c đi m c a tài s n l u đ ng nh :
- Trong quá trình chu chuy n, v n l u đ ng liên t c thay đ i hình thái bi u hi n c a
mình (T – H – T’). V n l u đ ng luôn đ c chuyên đ i thành ti n m t và sau đó m t l n
n a l i tr v v i hình thái là v n l u đ ng. Quá trình này di n ra m t cách liên t c. Ti n
m t đ c s d ng cho vi c mua tài s n l u đ ng đ c dùng trong quá trình s n xu t và bán
s n ph m hàng hóa d ch v ; sau đó nh ng tài s n l u đ ng này c ng có th đ
3

c chuy n


đ i thành ti n m t khi chu k kinh doanh k t thúc. Do v y, quá trình này đ

c d ch chuy n

thành m t vòng tròng T –H –T’.
- V n l u đ ng hoàn thành m t vòng tu n hoàn sau m t chu k kinh doanh.
- Chuy n toàn b giá tr ngay trong m t l n và đ

c hoàn l i sau khi chu k kinh doanh

k t thúc.
- V n l u đ ng có tính thanh kho n cao h n v n c đ nh. Khi có nhu c u phát sinh, v n
l u đ ng có th chuy n đ i thành ti n m t trong kho ng th i gian ng n mà không b t n th t
nhi u. M t doanh nghi p khi đang có nhu c u v ti n m t có th huy đ ng thông qua vi c
chuy n đ i v n l u đ ng b ng cách thu h i nhanh chóng các hóa đ n ph i thu và đ y m nh
doanh s bán hàng c a s n ph m. Chính đ c đi m này c a v n l u đ ng mà b t c doanh
nghi p nào có l ng v n l u đ ng l n đ u c m th y an toàn khi th c hi n ho t đ ng s n
xu t kinh doanh.
- V n l u đ ng là đi u ki n v t ch t không th thi u đ
Mu n quá trình tái s n xu t đ

c c a quá trình tái s n xu t.

c liên t c, doanh nghi p ph i có đ ti n v n đ u t vào các

hình thái khác nhau c a v n l u đ ng, khi n cho các hình thái có đ c m c t n t i h p lý
và đ ng b v i nhau. Nh v y s t o đi u ki n cho chuy n hoá hình thái c a v n l u đ ng
trong quá trình luân chuy n đ c thu n l i, góp ph n t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng,
t ng hi u su t s d ng v n l u đ ng và ng

c l i.

- V n l u đ ng còn là công c ph n ánh, đánh giá quá trình v n đ ng c a v t t , hàng
hoá. S v n l u đ ng nhi u hay ít ph n ánh l ng v t t , hàng hoá d tr s d ng các
khâu nhi u hay ít. V n l u đ ng luân chuy n nhanh hay ch m còn ph n ánh vi c s d ng
v t t có ti t ki m hay không, th i gian n m khâu s n xu t và l u thông có h p lý hay
không. B i v y, thông qua tình hình luân chuy n v n l u đ ng có th ki m tra, đánh giá
m t cách k p th i đ i v i các m t mua s m, d tr , s n xu t và tiêu th s n ph m, d ch v
c a doanh nghi p.
K t lu n: T nh ng đ c đi m trên c a v n l u đ ng có th th y đ

c t m quan tr ng

c a nó trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh. V n l u đ ng là huy t m ch c a m i
doanh nghi p mà n u không có nó, doanh nghi p không th ho t đ ng.
1.1.3. Phân lo i v n l u đ ng
Trong doanh nghi p, vi c qu n lý t t v n l u đ ng là vô cùng quan tr ng. Tuy nhiên,
đ có th làm đ

c đi u đó thì doanh nghi p tr c h t ph i nh n bi t đ

c các b ph n c u

thành nên v n l u đ ng. Trên c s đó đ ra các bi n pháp phù h p v i t ng b ph n này.
Có th phân lo i v n l u đ ng theo m t s tiêu th c sau:

4

Thang Long University Library


1.1.3.1. C n c vào vai trò t ng lo i v n trong quá trình s n xu t kinh doanh
Theo cách phân lo i này, có th chia v n l u đ ng ra thành 4 lo i: V n l u đ ng trong
quá trình d tr s n xu t, v n l u đ ng trong quá trình tr c ti p s n xu t, v n l u đ ng
trong quá trình l u thông và v n l u đ ng trong thanh toán.
V năl uăđ ng trong quá trình d tr s n xu t
V n l u đ ng trong quá trình d tr s n xu t là kho n v n đ c chu n b cho vi c thu
mua nguyên v t li u, công c d ng c đ c s d ng trong quá trình d tr s n xu t. Bao
g m các kho n v n nguyên v t li u chính, v n nguyên v t li u ph , v n v t li u đóng gói,
v n ph tùng thay th , v n nhiên li u, v n công c d ng c nh .
V năl uăđ ng trong quá trình tr c ti p s n xu t
V n l u đ ng trong quá trình tr c ti p s n xu t là ngu n v n mà doanh nghi p s
d ng tr c ti p trong khâu s n xu t s n ph m nh : các kho n v n s n ph m d dang, v n v
chi phí tr tr

c.

V năl uăđ ng trong quá trình l uăthông
V n l u đ ng trong quá trình l u thông là nh ng ngu n v n mang hình thái rõ ràng
nh ti n hay thành ph m. Bao g m các kho n v n b ng ti n, v n thành ph m, v n hàng
hóa, v n hàng g i bán.
V năl uăđ ng trong thanh toán
Nh ng kho n ti n đ
đ

c s d ng trong quá trình thanh toán c a doanh nghi p đ u

c g i là v n l u đ ng trong thanh toán. Các kho n v n này bao g m các kho n ph i thu

và các kho n ti n t m ng tr

c phát sinh trong quá trình mua v t t hàng hóa ho c thanh

toán n i b .
Phân lo i v n theo cách này có th giúp cho công ty đánh giá, xem xét tình hình phân
b VL trong các khâu c a quá trình chu chuy n v n. T đó đ ra các bi n pháp t ch c,
qu n lý thích h p nh m t o ra m t k t c u VL h p lý đ t ng đ

c t c đ chu chuy n

VL phù h p v i yêu c u s n xu t kinh doanh.
1.1.3.2. C n c vào hình thái bi u hi n c a v n
đ

V n l u đ ng đóng góp vào toàn b các khâu s n xu t kinh doanh.
có th làm
c đi u đó thì v n l u đ ng c n có nh ng hình thái bi u hi n c th phù h p v i t ng

khâu trong quá trình s n xu t kinh doanh cua doanh nghi p. Có th nh n th y rõ nh t 3 hình
thái ch y u c a v n l u đ ng là: v n b ng ti n, các kho n ph i thu, v n v t t hàng hóa.

5


V n b ng ti n
V n b ng ti n: Ti n c a doanh nghi p đ c hi u là ti n trong két và ti n g i t i các tài
kho n giao d ch ngân hàng th ng m i. Nó đ c s d ng t c th i đ đáp ng nhu c u
thanh kho n khi doanh nghi p có dòng ti n ra, ch ng h n: tr l ng cho cán b - công nhân
viên, mua nguyên v t li u, đ u t vào tài s n c đ nh và th c hi n ngh a v đ i v i Nhà
n

c (n p thu ).
Ngoài ra, còn bao g m c Các kho n t

kho n cao thông th

ng đ

ng ti n hay ch ng khoán thanh

ng là ch ng khoán ng n h n có ch t l ng (th i gian đáo h n d

i1

n m), có kh n ng chuy n đ i thành ti n m t nhanh chóng v i chi phí giao d ch th p. Vi c
chuy n đ i ch ng khoán thanh kho n cao thành ti n m t giúp doanh nghi p t ng c ng kh
n ng thanh kho n trong vi c đáp ng các dòng ti n đi ra kh i doanh nghi p.
Các kho n ph i thu
Các kho n ph i thu: Xu t hi n khi doanh nghi p bán hàng ho c cung c p d ch v tr
ti n sau ch không nh n ti n m t ngay khi bán hàng. Trong m i quan h gi a các doanh
nghi p v i nhau, doanh nghi p đóng vai trò ng i mua hàng th ng t n d ng s c m nh
đàm phán c a mình đ kéo dài th i h n thanh toán. Ng c l i, các doanh nghi p đóng vai
trò ng i cung c p th ng dành ph n l n th i gian đ qu n lý t t các kho n ph i thu nh m
v a gi đ

c khách hàng v a thu đ

c đ và đúng s ti n bán hàng.

V năv tăt ăhƠngăhóa
V n v t t hàng hóa: Bao g m ba lo i v t li u, s n ph m d dang, hàng hoá, g i
chung là hàng t n kho. Hàng t n kho là m t ph n r t quan tr ng trong tài s n ng n h n và
n m nhi u khâu trong quá trình cung ng s n xu t, d tr , và l u thông c a nhi u doanh
nghi p.
i v i lo i v n này c n xác đ nh v n d tr h p lý đ t đó xác đ nh nhu c u v n
l u đ ng đ m b o cho quá trình s n xu t và tiêu th đ c liên t c.
Cách phân lo i này giúp ng i qu n lý xem xét đánh giá c c u v n l u đ ng c a
doanh nghi p xem đã h p lý hay ch a, xem t tr ng v n v t t hàng hóa và v n b ng ti n
l n hay nh áp d ng vào doanh nghi p mình. i v i doanh nghi p s n xu t, t tr ng v n
v t t hàng hóa th ng l n, còn đ i v i doanh nghi p th ng m i t tr ng v n v t t hàng
hóa là nh . M t khác, cách phân lo i này còn giúp nhà qu n lý bi t đ

c tác d ng c a t ng

b ph n v n, giúp đ m b o v t t cho quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p
ti n hành liên t c, góp ph n s n xu t ti t ki m đ m b o hi u qu kinh doanh.

6

Thang Long University Library


1.1.3.3. C n c vào th i gian huy đ ng và s d ng v n
Theo cách này ngu n v n l u đ ng đ
ngu n v n t m th i.

c chia thành ngu n v n th

ng xuyên và

Ngu n v năth ng xuyên: Là ngu n v n có tính ch t n đ nh nh m hình thành nên
tài s n l u đ ng th ng xuyên c n thi t.
Công th c tính v n l u đ ng th ng xuyên = Ngu n v n dài h n – TSC
VL th ng xuyên = TSL – Ngu n v n ng n h n (N ng n h n)
Công th c tính nhu c u VL th
ng n h n.

ho c

ng xuyên = T n kho và các kho n ph i thu – N

Ngu n v n t m th i: Là ngu n v n l u đ ng có tính ch t ng n h n ch y u đ đáp
ng các nhu c u có tính ch t t m th i v VL phát sinh trong quá trình s n xu t kinh doanh
c a các doanh nghi p. Ngu n v n này bao g m các kho n vay ng n h n ngân hàng, các t
ch c tín d ng và các kho n n ng n h n khác.
Phân lo i v n l u đ ng theo cách này giúp cho ng

i qu n lý xem xét huy đ ng các

ngu n v n l u đ ng m t cách phù h p v i th i gian s d ng đ nâng cao hi u qu t ch c
và s d ng VL trong doanh nghi p c a mình. Ngoài ra, nó còn giúp cho nhà qu n lý l p
các k ho ch tài chính hình thành nên nh ng d đ nh v t ch c ngu n v n l u đ ng trong
t ng lai, trên c s xác đ nh quy mô, s l ng v n l u đ ng c n thi t đ l a ch n ngu n
v n l u đ ng mang l i hi u qu cao nh t cho doanh nghi p.
Nh n xét: M i cách phân lo i cho ta hi u rõ thêm v v n theo t ng khía c nh. M i
lo i v n đ u có u nh c đi m riêng đòi h i ph i đ c qu n lý s d ng h p lý và ch t ch .
ng th i, m i lo i v n s phát huy tác d ng trong nh ng đi u ki n khác nhau trong m t c
c u v n thích h p.
phù h p v i quá trình phân tích hi u qu s d ng ngu n v n l u
đ ng trong doanh nghi p, toàn b khóa lu n s s d ng các phân lo i theo kh n ng chuy n
hóa thành ti n c a v n l u đ ng.
1.1.4. Vai trò c a v n l u đ ng đ i v i doanh nghi p
V n trong các doanh nghi p có vai trò quy t đ nh đ n vi c thành l p, ho t đ ng và phát
tri n c a m i doanh nghi p. Nó là đi u ki n tiên quy t, quan tr ng nh t trong s ra đ i, t n
t i và phát tri n c a m i doanh nghi p.VL là m t b ph n không th thi u đ c trong v n
kinh doanh c a các doanh nghi p.
V n l u đ ng giúp cho các doanh nghi p ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh
m t cách liên t c có hi u qu . N u v n l u đ ng b thi u hay luân chuy n ch m s h n ch
vi c th c hi n mua bán hàng hoá, làm cho các doanh nghi p không th m r ng đ
tr

ng hay có th b gián đo n s n xu t d n đ n gi m sút l i nhu n gây nh h

hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
7

c th

ng x u đ n


V n l u đ ng là công c ph n ánh và đánh giá quá trình ho t đ ng c a hàng hóa c ng
nh ph n ánh quá trình mua s m, d tr bán hàng c a doanh nghi p. M t khác, v n l u
đ ng luân chuy n nhanh hay ch m còn ph n ánh th i gian l u thông c a v n có h p lý hay
không. Thông qua đó các nhà qu n lý doanh nghi p có th đánh giá k p th i đ i v i l

ng

hàng mua s m, d tr và tiêu th trong doanh nghi p.
V n l u đ ng là th c đo hi u qu và kh n ng tài chính ng n h n c a doanh nghi p,
đi u này giúp doanh nghi p đánh giá m t cách chính xác kh n ng tài chính, hi u qu s
d ng v n l u đ ng đ t đó doanh nghi p có nh ng gi i pháp đi u ch nh h p lý.
Bên c nh đó, v n l u đ ng còn đ c xem là ti n đ cho s t ng tr ng và phát tri n
c a các doanh nghi p. B i h u h t các doanh nghi p đ u có t tr ng v n l u đ ng khá l n
trong t ng s ngu n v n c a doanh nghi p. S s ng còn c a doanh nghi p ph thu c r t
nhi u vào kh n ng s d ng v n l u đ ng.
Tóm l i, v n l u đ ng có m t v trí r t quan tr ng trong quá trình ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi p. Vì v y, vi c s d ng v n l u đ ng nh th nào cho hi u qu
s nh h ng r t l n đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
1.2. Hi u qu s d ng v năl uăđ ng và ch tiêuă đánhăgiáăhi u qu s d ng v năl uă
đ ng trong doanh nghi p
1.2.1. Khái ni m hi u qu s d ng v n l u đ ng
Doanh nghi p mu n có l i nhu n và phát tri n trong t ng lai không ch c n hi u
rõ vai trò c a v n l u đ ng, xây d ng chính sách qu n lí mà còn ph i bi t cách s d ng
ngu n v n l u đ ng sao cho hi u qu đ mang l i giá tr l i ích cho doanh nghi p. Hi u
qu đ c hi u theo ngh a chung nh t là m t ch tiêu ph n ánh trình đ s d ng các y u
t c n thi t, tham gia m i ho t đ ng theo m c đích nh t đ nh c a con ng i. V c b n
hi u qu đ c ph n ánh trên hai m t đó là hi u qu kinh t và hi u qu xã h i. Trong
các doanh nghi p nói chung thì hi u qu kinh t đ

c quan tâm h n và có ý ngh a quy t

đ nh.
V n l u đ ng c a doanh nghi p đ c s d ng cho các quá trình d tr , s n xu t và l u
thông. Quá trình v n đ ng c a v n l u đ ng b t đ u t vi c dùng ti n t mua s m v t t d
tr cho s n xu t, ti n hành s n xu t và khi s n xu t xong doanh nghi p t ch c tiêu th đ
thu v m t s v n d
vyđ

i hình thái ti n t ban đ u v i giá tr t ng thêm. M i l n v n đ ng nh

c g i là m t vòng luân chuy n c a v n l u đ ng. Doanh nghi p s d ng v n đó

càng có hi u qu bao nhiêu thì càng có th s n xu t và tiêu th s n ph m nhi u b y nhiêu.
Vì l i ích kinh doanh đòi h i các doanh nghi p ph i s d ng h p lý, hi u qu h n t ng
đ ng v n l u đ ng làm cho m i đ ng v n l u đ ng hàng n m có th mua s m nguyên,
nhiên v t li u nhi u h n, s n xu t ra s n ph m và tiêu th đ c nhi u h n.
8

Thang Long University Library


Tóm l i, hi u qu s d ng v n l u đ ng là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình đ
và n ng l c qu n lí v n l u đ ng c a doanh nghi p, đ m b o v n l u đ ng đ c luân
chuy n v i t c đ cao, đ m b o kh n ng thanh toán c a doanh nghi p luôn tình tr ng t t
và m c chi phí v n b ra là th p nh t.
1.2.2. S c n thi t c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng t i doanh nghi p
ti n hành b t c ho t đ ng s n xu t kinh doanh nào, đi u ki n không th thi u là
v n. Khi đã có v n thì m t câu h i n a đ t ra là ph i s d ng đ ng v n đó nh th nào đ
đ ng v n đó sinh l i, các doanh nghi p ho t đ ng v i m c tiêu xuyên su t là t i đa hóa giá
tr doanh nghi p.
đ m b o m c tiêu này, doanh nghi p th ng xuyên ph i đ a ra và gi i
quy t các quy t đ nh tài chính ng n h n và dài h n. Vi c s d ng hi u qu v n l u đ ng là
m t n i dung tr ng tâm trong các quy t đ nh tài chính ng n h n và là n i dung có nh
h

ng to l n đ n m c tiêu t i đa hóa giá tr doanh nghi p.

V n l u đ ng có vai trò vô cùng quan tr ng đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a doanh nghi p. Trong khâu d tr và s n xu t, VL đ m b o cho s n xu t c a doanh
nghi p đ c ti n hành liên t c đ m b o quy trình công ngh , công đo n s n xu t. Trong l u
thông, VL đ m b o d tr thành ph m đáp ng nhu c u tiêu th đ c liên t c, nh p nhàng
theo yêu c u c a khách hàng. Th i gian luân chuy n VL ng n, s vòng luân chuy n VL
l n khi n cho công vi c qu n lý và s d ng VL luôn di n ra th ng xuyên, hàng ngày.
V i vai trò to l n nh v y, vi c nâng cao hi u qu s d ng VL c a doanh nghi p là r t
c n thi t. T ng c ng qu n lý nâng cao hi u qu s d ng VL s đ m b o cho quá trình
s n xu t kinh doanh đ c di n ra th ng xuyên, liên t c theo đúng k ho ch. Trong nh ng
đi u ki n nh t đ nh thì v n là bi u hi n c a giá tr v t t hàng hoá. S v n đ ng c a v n l u
đ ng nhanh hay ch m s ph n ánh đ c s v n đ ng c a v t t hàng hoá nhi u hay ít.
Nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng có ngh a là có th t ng t c đ luân chuy n
c a v n l u đ ng, rút ng n th i gian v n l u đ ng n m trong d tr , s n xu t và l u thông.
T đó doanh nghi p có th ti t ki m đ c v n l u đ ng trong luân chuy n. Do v y, c n
thi t ph i nâng cao hi u qu qu n lý s d ng VL , qua đó giúp doanh nghi p s d ng v n
ti n t làm công c tác đ ng t i quá trình s n xu t, thúc đ y doanh nghi p gi m d tr đ n
hàng t n kho đ n m c t i thi u, h n ch đ c tình tr ng đ ng v n, đ m b o cho quá trình
s n xu t đ

c di n ra m t cách liên t c, th

ng xuyên, góp ph n t ng hi u qu ho t đ ng

s n xu t kinh doanh. Chính vì th mà các doanh nghi p luôn ph i tìm ra các bi n pháp phù
h p đ nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng.
1.2.3. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng
1.2.3.1. K t c u v n l u đ ng
K t c u c a v n l u đ ng là t tr ng gi a các thành ph n v n l u đ ng trong t ng s
v n c a doanh nghi p. V n l u đ ng là m t b ph n c a v n s n xu t kinh doanh, v n đ t
9


ch c qu n lí, s d ng v n l u đ ng có hi u qu s quy t đ nh đ n s t ng tr

ng và phát

tri n c a doanh nghi p, nh t là trong đi u ki n n n kinh t th tr ng hi n nay. Doanh
nghi p s d ng v n l u đ ng có hi u qu , đi u này đ ng ngh a v i vi c doanh nghi p t
ch c đ

c t t quá trình mua s m d tr v t t , s n xu t và tiêu th s n ph m, phân b h p lí

v n trên các giai đo n luân chuy n đ v n luân chuy n t lo i này thành lo i khác, t hình
thái này sang hình thái khác, rút ng n vòng quay c a v n. V n l u đ ng hi n nay th ng
đ c c u thành t các b ph n nh : ti n và các kho n t ng đ ng ti n; hàng t n kho; các
kho n ph i thu ng n h n và tài s n ng n h n khác.
Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n: đ c hình thành t s c p phát c a ngân sách

Nhà n c, t có hay b sung t l i nhu n c a doanh nghi p. Ti n và các kho n t ng
đ ng ti n th ng t n t i d i nhi u hình th c khác nhau nh : ti n g i ngân hàng, ti n m t
t i qu và ti n đang chuy n. Ti n và các kho n t ng đ ng ti n c ng là nh ng ch tiêu có
tính thanh kho n cao nh t trong doanh nghi p. Ch tiêu này càng cao cho th y doanh nghi p
có nhi u kh n ng thanh toán nhanh khi mua hàng hóa, nguyên v t li u; giúp doanh nghi p
nâng cao c h i đ u t tài chính có l i;… Tuy nhiên n u l ng ti n m t d tr trong doanh
nghi p quá l n l i cho th y doanh nghi p đang không có kh n ng đ u t sinh l i và thi u
kh n ng qu n lý ti n và các kho n t ng đ ng này m t các t t nh t nh m mang l i l i
nhu n t i đa cho doanh nghi p. Vì v y, kho n m c này c n ph i đ c qu n lý và d tr m t
cách h p lý m i có th đem l i l i nhu n t i đa cho doanh nghi p, tránh b qua các c h i
đ u t l n.
Hàng t n kho: bao g m nguyên v t li u chính, ph ; bán thành ph m; thành ph m;
hàng mua đang đi đ ng; hàng g i đi bán; chi phí s n xu t kinh doanh d dang;… Tùy theo
đ c đi m kinh doanh c a t ng ngành mà doanh nghi p có chính sách d tr hàng t n kho
khác nhau nh m đem l i hi u qu và s h p lý trong kinh doanh. Bên c nh đó, c n c
l ng, d báo và có bi n pháp duy trì hàng t n kho sao cho h p lý đ t tr ng t ng lo i đ t
m c phù h p, không b d th a hay thi u h t trong su t quá trình s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p.
t

Các kho n ph i thu tr ng n h n: là kho n ti n mà doanh nghi p ph i thu t các đ i
ng liên quan mà các đ i t ng này đang t m th i s d ng v n c a doanh nghi p trong

quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình. Bao g m:
- Ph i thu khách hàng: là m t trong nh ng b ph n quan tr ng nh t c a v n luân
chuy n. Khi ti n hành bán các s n ph m c a mình, doanh nghi p th ng s không thu đ c
ti n ngay mà cho khách hàng tr ch m trong m t kho ng th i gian nh t đ nh. ây là bi u
hi n c a vi c s d ng tín d ng th ng m i và chúng t o ra kho n ph i thu, đ ng th i c ng
là công c đ c l c h tr cho quá trình c nh tranh c a doanh nghi p.

10

Thang Long University Library


- Tr tr

c cho ng

i bán: là kho n ti n mà doanh nghi p ng tr

c cho ng

i bán do

yêu c u c a nhà cung c p tr c khi nh n đ c nguyên v t li u.
- Ph i thu n i b : là kho n ph i thu c a doanh nghi p đ i v i các chi nhánh, thành viên
tr c thu c doanh nghi p (n u có).
Tài s n ng n h n khác: bao g m các kho n t m ng, th ch p, ký qu ký c
h n, các kho n đ u t tài chính ng n h n,… Ch tiêu này th
t ng ngu n v n l u đ ng c a doanh nghi p.

c ng n

ng chi m t tr ng nh trong

1.2.3.2. Nhu c u v n l u đ ng
Nhu c u v n l u đ ng th

ng xuyên là m c v n l u đ ng c n thi t đ quá trình s n

xu t kinh doanh c a doanh nghi p di n ra đ c liên t c theo m t quy mô kinh doanh đ c
xác đ nh tr c.Vi c xác đ nh nhu c u v n l u đ ng có ý ngh a quan tr ng đ i v i doanh
nghi p vì:
- V n l u đ ng là c s đ m b o cho quá trình s n xu t và l u thông c a doanh nghi p
đ c liên t c, tránh b đ ng, lãng phí v n.
- V n l u đ ng là c s đ t ch c các ngu n v n h p lí, h p pháp và đáp ng k p th i
nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p.
- S d ng hi u qu , ti t ki m. h p lí VL đ ng th i là c n c đ đánh giá công tác qu n
lý VL trong doanh nghi p.
Theo giáo trình Tài chính doanh nghi p c a th y Nguy n

ình Ki m và th y B ch

c Hi n [5,Tr93], đ có th xác đ nh đ c nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p ta có
th s d ng m t trong hai ph ng pháp sau:
Ph

ngăphápătr c ti p

N i dung ph

ng pháp: C n c vào các y u t

nh h

ng tr c ti p đ n v n l u đ ng

đ xác đ nh nhu c u c a t ng kho n v n l u đ ng trong t ng khâu r i t ng h p l i toàn b
nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p.

Trong đó:

V:

Nhu c u v n l u đ ng c a doanh nghi p

M: M c tiêu dùng bình quân 1 ngày c a lo i v n l u đ ng đ
tính toán
N:

S ngày luân chuy n c a lo i v n đ
11

c tính toán

c


i:

S khâu kinh doanh (i = 1,k)

j:

Lo i v n s d ng (j = 1,n)

V i

Và N đ

c xác đ nh c n c vào các nhân t liên quan v s ngày luân chuy n c a lo i

v n đó trong t ng khâu t
Ph

ng ng.

ngăphápăgiánăti p

Ph ng pháp này c n c vào s d bình quân v n l u đ ng và doanh thu tiêu th k
báo cáo, đ ng th i xem xét tình hình thay đ i quy mô s n xu t kinh doanh n m k ho ch đ
xác đ nh nhu c u v n l u đ ng cho t ng khâu d tr - s n xu t – l u thông trong n m k
ho ch. Ph
B

ng pháp này đ

c th c hi n theo trình t sau:

c 1: Xác đ nh s d bình quân các kho n h p thành nhu c u v n l u đ ng trong

n m báo cáo. Khi xác đ nh s d bình quân các kho n ph i phân tích tình hình đ lo i tr s
li u không h p lý.
B

c 2: Xác đ nh t l các kho n trên so v i doanh thu thu n trong n m báo cáo. Trên

c s đó xác đ nh t l nhu c u v n l u đ ng so v i doanh thu thu n.
B

c 3: Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng cho n m k ho ch.

Vi c xác đ nh nhu c u v n l u đ ng theo ph ng pháp gián ti p t ng đ i đ n gi n
h n so v i ph ng pháp tr c ti p, giúp doanh nghi p có th
c tính đ c nhanh chóng nhu
c u v n l u đ ng n m k ho ch đ xác đ nh ngu n tài tr phù h p, tuy nhiên m c đ chính
xác c a ph ng pháp này còn b h n ch .
1.2.3.3. M t s ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng
Trong quá trình đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng c a doanh nghi p c n ph i
xem xét hi u qu s d ng v n t nhi u góc đ khác nhau, s d ng các ch tiêu khác nhau đ
có s phân tích, đánh giá m t cách khách quan tình hình s d ng v n qua cá n m ho t đ ng
c a doanh nghi p.
Các ch tiêuăđánhăgiáăhi u qu s d ng v năl uăđ ng
Su t hao phí c a v n l u đ ng so v i doanh thu
Ch tiêu này cho bi t doanh nghi p mu n có m t đ ng doanh thu trong k thì c n
bao nhiêu đ ng v n l u đ ng, đây c ng là c n c đ doanh nghiêp đ u t v n l u đ ng
sao cho phù h p. Ch tiêu này càng th p ch ng t hi u qu s d ng v n l u đ ng càng
cao.

12

Thang Long University Library


VL bình quơn
Su t hao phí c a v n l u đ ng
=
so v i doanh thu
Doanh thu thu n trong k
Su t hao phí c a v n l u đ ng so v i l i nhu n sau thu
Ch tiêu này cho bi t s v n l u đ ng c n có đ đ t đ

c m t đ ng l i nhu n sau thu

c a doanh nghi p, h s này càng th p ch ng t hi u qu s d ng v n l u đ ng càng cao.
Ch tiêu này còn là c n c đ doanh nghi p xây d ng d toán v nhu c u v n l u đ ng khi
mu n có m c l i nhu n nh mong mu n.
Su t hao phí c a v n l u đ ng
=
so v i l i nhu n sau thu

VL bình quơn
L i nhu n sau thu

Các ch tiêuăđánhăgiáăkh n ngăthanhătoán
Kh n ng thanh toán ng n h n
Kh n ng thanh toán ng n h n =

T ng tài s n l u đ ng
T ng n ng n h n

Kh n ng thanh toán ng n h n cho th y s đ m b o c a các kho n n trong ng n h n
b ng các tài s n ng n h n c a doanh nghi p. V i ch s này, n u m c đ m b o l n h n 1
t c là doanh nghi p d tr th a TSL đ đ m b o cho vi c thành toán các kho n n ng n
h n.
 H s thanh toán ng n h n

1: Tình hình tài chính c a doanh nghi p đ

cđ m

b o b ng ít nh t 1 đ ng v n l u đ ng
 H s thanh toán ng n h n 1: Tình hình tài chính c a doanh nghi p không t t,
doanh nghi p không có kh n ng thanh toán cho các kho n n ng n h n.
Khi h s này gi m, ch ng t kh n ng tr n c a doanh nghi p gi m, c ng là d u
hi u báo tr c nh ng khó kh n tài chính ti m tàng, doanh nghi p nên xem xét đánh giá l i
tình hình s d ng VL đ tìm ra bi n pháp kh c ph c. Khi h s này cao cho th y doanh
nghi p có kh n ng thanh kho n cao. Tuy nhiên, n u h s này quá cao ngh a là doanh
nghi p đã đ u t quá nhi u vào TSL , hay đ n gi n là vi c qu n tr TSL c a doanh
nghi p không hi u qu b i có quá nhi u ti n m t nhàn r i hay có quá nhi u n ph i đòi…
Do đó có th làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p.
Kh n ng thanh toán nhanh
Ch tiêu này cho bi t kh n ng thanh kho n th c s c a doanh nghi p do đã tr đi giá
tr hàng t n kho (tài s n khó chuy n thành ti n trong th i gian ng n và d b l khi bán g p),
13


ph n ánh 1 đ ng n ng n h n đ

c b o đ m thanh toán ngay l p t c b ng bao nhiêu đ ng

TSL .
TSL - Hàng t n kho

Kh n ngăthanhătoánănhanhă=ă

N ng n h n
Kh n ng thanh toán nhanh c ng là s đ m b o cho các kho n n ng n h n b ng các tài
s n ng n h n c a doanh nghi p, tuy nhiên ch s này xét đ n tính thanh kho n trong các lo i
tài s n đ m b o. Do hàng t n kho là tài s n có tính thanh kho n th p nh t trong các tài s n
ng n h n, chúng ph i m t r t nhi u th i gian đ có th chuy n đ i thành ti n m t. Vì v y t
s này cho th y rõ h n kh n ng thanh toàn c a doanh nghi p.
Kh n ng thanh toán t c th i
Kh n ngăthanhătoánăt c th i =

Ti n + Các kho năt

ngăđ

ngăti n

N ng n h n
V i ch tiêu kh n ng thanh toán t c th i, ta có th bi t đ c kh n ng tr n ngay t i
th i đi m xác đ nh mà không ph thu c vào các tài s n ng n h n khác. u t tài chính
ng n h n

đây đ

c hi u là các kho n đ u t tài chính có th i gian thu h i (ho c đáo h n)

không quá 3 tháng.
Các ch tiêu ph n ánh t căđ luân chuy n v năl uăđ ng
Hi u su t s d ng v n l u đ ng (Vòng quay v n l u đ ng)
Hi u su t s d ng v năl uăđ ng =

Doanh thu thu n
V năl uăđ ng bình quân

Ch tiêu này cho bi t trong m t k phân tích, v n l u đ ng bình quân quay đ
nhiêu vòng. C th là cho bi t m t đ ng v n l u đ ng trong k thu đ

c bao

c bao nhiêu đ ng

doanh thu thu n. Ch tiêu này th hi n s v n đ ng c a v n l u d ng trong k . Vòng quay
v n l u đ ng càng l n ch ng t v n l u đ ng v n đ ng càng nhanh, đó là nhân t góp ph n
nâng cao l i nhu n và ng c l i khi ch tiêu này th p ch ng t v n v n đ ng ch m làm cho
doanh thu c a doanh nghi p gi m. Tuy nhiên, ch tiêu vòng quay v n l u đ ng còn ph
thu c vào đ c đi m ngành ngh kinh doanh và đ c đi m c th c a thành ph n t o nên v n
l u đ ng c a doanh nghi p.
Th i gian luân chuy n v n l u đ ng
Th i gian luân chuy n v năl uăđ ng

360
=

Vòng quay v năl uăđ ng

14

Thang Long University Library


Ch tiêu này cho bi t th i gian c n thi t đ hoàn thành m t vòng luân chuy n v n l u
đ ng. Th i gian luân chuy n v n l u đ ng càng ng n ch ng t v n l u đ ng luân chuy n
càng nhanh, hàng hóa, s n ph m ít b đ ng; doanh nghi p có kh n ng thu h i v n nhanh.
H s đ m nhi m v n l u đ ng
Ch tiêu này ph n ánh s v n l u đ ng c n có đ đ t đ c m t đ ng doanh thu, đây là
ch tiêu ngh ch đ o c a ch tiêu hi u su t s d ng v n l u đ ng.
có m t đ ng v n luân
chuy n c n bao nhiêu đ ng v n l u đ ng. H s này càng nh thì hi u qu s d ng v n l u
đ ng càng cao vì khi đó t su t l i nhu n c a m t đ ng v n. Do đó qua ch tiêu này, các
nhà qu n tr tài chính xây d ng k ho ch v đ u t v n l u đ ng m t cách h p lý, góp ph n
nâng cao hi u qu kinh doanh.
V năl uăđ ng bình quân trong k
H s đ m nhi măVL ă=ă
Doanh thu thu n
M c ti t ki m v n l u đ ng
Trong m i tr ng h p khi có s t ng t c đ chu chuy n v n l u đ ng so v i k tr c
thì doanh nghi p đ u có s ti t ki m v v n l u đ ng. Vì do t ng t c đ chu chuy n v n l u
đ ng nên doanh nghi p có th t ng thêm t ng m c chu chuy n v n l u đ ng mà không c n
ph i t ng thêm v n l u đ ng ho c có t ng thêm v n l u đ ng thì t c đ t ng v n l u đ ng
nh h n t c đ t ng c a doanh thu thu n. Trong c hai tr
ti t ki m v v n l u đ ng.

ng h p doanh nghi p đ u có s

+ M căti tăki mătuy tăđ i: là do t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng nên có th rút ra
ngoài luân chuy n m t s v n l u đ ng nh t đ nh đ s d ng vào vi c khác. Nói m t cách
khác, v i quy mô v n không thay đ i song t c đ luân chuy n nhanh nên doanh nghi p c n
m t s ít h n ti t ki m đ

c ngu n l u đ ng

M0

M căti tăki mătuy tăđ iă=ă

M0
-

V1

V0

+ M căti tăki măt ngăđ i: là do t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng nên có th đ m
b o m r ng quy mô tái s n xu t nh ng không t ng ho c t ng không đáng k quy mô VL .
M căti tăki măt

ngăđ i

M1
=

M1
-

V1

15

V0


Trong đó:
M0, M1: doanh thu thu n k tr c, k này
V0, V1: hi u su t s d ng v n l u đ ng k tr
Ch tiêu này ph n ánh s v n l u đ ng th

c, k này

ng xuyên mà doanh nghi p có th rút ra

ngoài chu chuy n ho c không c n b sung thêm trong khi v n hoàn thành nhi m v s n
xu t kinh doanh c a k so sánh quy mô b ng ho c l n h n so v i k g c.
1.2.3.4. Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng t ng thành ph n v n l u đ ng
có th đánh giá chính xác hi u qu s d ng v n l u đ ng c n đánh giá đ

c hi u

qu s d ng c a t ng thành ph n c u thành nên v n l u đ ng nh : Hàng t n kho, Kho n
ph i thu, Kho n ph i tr , Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n.

Hàng t n kho
Th i gian luân chuy n kho trung bình
Ch tiêu này cho bi t s ngày trung bình c a hàng hóa đ c l u t i kho là bao lâu.
Th i gian luân chuy n kho càng nhanh cho th y ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p có hi u qu vì hàng hóa tiêu th nhanh, tránh đ c tình tr ng l i th i hay hao h t t
nhiên. Tuy nhiên, c ng gi ng nh h s l u kho n u th i gian luân chuy n kho quá ng n s
có th gây khó kh n cho vi c s n xu t, không đáp ng đ c nhu c u c a th tr ng trong
tr ng h p nhu c u t ng cao đ t ng t, m t doanh thu do không đáp ng k p nhu c u c a
khách hàng.
Th i gian luân chuy n kho
trung bình

360
=

H s l uăkho

Trong đó:
H s l u kho ph n ánh s l n hàng hóa t n kho bình quân luân chuy n trong k . H
s này th ng đ c so sánh gi a các n m đ đánh giá n ng l c qu n lý hàng t n kho là t t
hay x u qua t ng n m. H s này l n cho th y t c đ quay vòng c a hàng t n kho là nhanh
và ng c l i, n u h s này nó thì t c đ quay vòng c a hàng t n kho ch m. H s l u kho
càng cao cho th y doanh nghi p bán hàng nhanh và hàng t n kho không b đ ng nhi u
đ ng ngh a v i vi c doanh nghi p s g p ít r i ro h n. Tuy nhiên, n u h s này quá cao
c ng không t t vì nh v y có ngh a là l ng hàng d tr trong kho không nhi u, n u nhu
c u c a th tr ng đ t ng t t ng cao thì r t có kh n ng doanh nghi p không th đáp ng đ
và d n t i m t đi khách hàng và b đ i th c nh tranh giành th ph n.
H s l uăkho

Giá v n hàng bán
=

Giá tr l uăkho

Kho n ph i thu
16

Thang Long University Library


Th i gian thu n trung bình (ACP)
Ch tiêu cho bi t m t đ ng doanh thu bán ch u chi ra thì sau bao lâu s đ c thu h i.
Th i gian thu n trung bình ph n ánh đ c hi u qu và ch t l ng qu n lý các kho n ph i
thu c a doanh nghi p. Theo dõi s thay đ i c a th i gian thu n trung bình s giúp cho
doanh nghi p có th kip th i đ a ra nh ng đi u ch nh v chính sách tín d ng và thu ti n.
360
ACP

=
H s thu n

Trong đó
H s thu n ph n ánh t c đ chuy n đ i các kho n ph i thu thành ti n m t. Ch s
này càng cao thì t c đ thu h i các kho n n càng nhanh, doanh nghi p càng ít b chi m
d ng v n.
Doanh thu thu n
H s thu n

=
Ph i thu khách hàng

Kho n ph i tr
Th i gian tr n trung bình: cho bi t bình quân doanh nghi p có bao nhiêu ngày đ
tr n .
365
Th i gian tr n trung bình

=
H s tr n

Trong đó
Giá v n hàng bán + Chi phí qu n lý doanh nghi p, bán hàng
H s tr n

=

Ti n và các kho n t

Ph i tr ng
ng đ

iăbánă+ăL

ng,ăth

ng, thu ph i tr

ng ti n

Th i gian quay vòng ti n m t
Th i gian luân chuy n v n b ng ti n trung bình
Th i gian luân chuy n v n
b ng ti n trung bình

Th i gian luân
chuy n kho

= ACP +

-

Th i gian tr
n trung bình

Ch tiêu này cho bi t sau bao nhiêu ngày thì s v n b ng ti n c a doanh nghi p đ
quay vòng đ ti p t c ho t đ ng s n xu t kinh doanh k t khi doanh nghi p b v n ra.
1.2.3.5. Phân tích tình hình t o v n và s d ng v n c a doanh nghi p
có th phân tích c th và rõ ràng tình hình s d ng v n l u đ ng c n xem xét s
thay đ i các ngu n v n và cách th c s d ng v n c a m t doanh nghi p trong m t th i k
17

c


theo s li u gi a nhi u th i đi m l p b ng cân đ i k toán. M t trong nh ng công c h u
hi u c a các nhà qu n lý tài chính là bi u kê t o v n và s d ng v n giúp các nhà qu n lý
xác đ nh rõ các ngu n cung ng v n và vi c s d ng các ngu n v n đó nh th nào.
l p
đ

c bi u kê nay v n ph i li t kê s thay đ i c a các kho n m c trên b ng cân đ i k toán

t đ u k đ n cu i k . M i s thay đ i s đ c phân bi t hai c t: s d ng v n và ngu n
v n theo nguyên t c: “N u các kho n m c bên tài s n t ng ho c các kho n m c bên ngu n
v n gi m thì đó là bi u hi n c a vi c s d ng v n. Và ng c l i, n u các kho n m c bên tài
s n gi m ho c các kho n m c bên ngu n v n t ng thì đó là bi u hi n c a vi c t o v n”.
Vi c thi t l p b ng kê ngu n v n và s d ng v n là c s đ ti n hành phân tích tình
hình t ng gi m ngu n v n, s d ng v n, ch ra nh ng tr ng đi m đ u t v n và nh ng
ngu n v n ch y u đ c hình thành đ tài tr cho nh ng đ u t đó. T đó nhà qu n lý s có
đ

c gi i pháp thích h p đ nâng cao hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p.

1.3. Nh ng nhân t

nhăh

ngăđ n hi u qu s d ng v năl uăđ ng

1.3.1. Các nhân t khách quan
ây là các nhân t có nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a Công ty nói chung và
viêc s d ng tài s n l u đ ng nói riêng. Nhóm các nhân t khách quan là nh ng nhân t mà
doanh nghi p không th ki m soát đ c.
a. Chính sách qu nălíăv ămôăc aănhƠăn

c

Các chính sách v mô c a nhà n c trong n n kinh t đi u t t y u nh ng nó có nh
h ng l n đ n n n kinh t nói chung, t ng ngành kinh t nói riêng và t đó nh h ng đ n
hi u qu s d ng tài s n l u đ ng c a doanh nghi p. Nh ng chính sách đó có th tác đ ng
đ n ngu n tài tr cho tài s n l u đ ng, ví d nh ngu n v n vay ngân hàng, t ng hay gi m
ph thu c vào lãi su t cho vay c a các ngân hàng. Nhà n c có th đ a ra nh ng chính sách
nh h ng đ n vi c mua s m các nguyên li u đ u vào, vi c d tr hàng hoá.
b.ăMôiătr

ng c nh tranh

M i doanh nghi p ho t đ ng trong b t kì l nh v c nào đ u có đ i th c nh tranh. Khi
n n kinh t phát tri n, có s m r ng v các lo i hình doanh nghi p c ng nh l nh v c ho t
đ ng, thì y u t c nh tranh c a các doanh nghi p c ng t ng lên. Doanh nghi p ph i quan
tâm nhi u h n đ n tính c nh tranh khi l p k ho ch mua nguyên v t li u, n u không s d n
đ n tình tr ng d tr nguyên v t li u ch th a, ch thi u, ách t c trong khâu l u thông. Khi
th tr

ng ngày càng c nh tranh, vi c đ a ra các bi n pháp nh m đ y nhanh l

ng hàng tiêu

th , khi n doanh nghi p n i l ng chính sách tín d ng c ng làm cho vi c qu n lí các kho n
ph i thu khó kh n. S phát tri n hay suy thoái c a đ i th c nh tranh s nh h ng đ n k
ho ch tiêu th hàng hoá c a Công ty.
c. S phát tri n c a khoa h c công ngh
18

Thang Long University Library


Xã h i càng phát tri n thì ngày càng có nhi u ti n b khoa h c công ngh ra đ i, góp
ph n gi m các ngu n l c c n thi t cho s n xu t nh s c ng i, s c c a, th i gian. Vi c áp
d ng các công ngh tiên ti n vào s n xu t còn giúp doanh nghi p đ a ra nh ng s n ph m có
tính u vi t h n, giúp doanh nghi p đánh b i các đ i th , thu hút khách hàng t đó t ng
hi u su t s d ng tài s n l u đ ng.
1.3.2. Các nhân t ch quan
Trong cùng m t môi tr

ng kinh doanh khách quan nh nhau, trong khi m t s doanh

nghi p phát tri n thì không ít doanh nghi p kinh doanh trì tr , th m chí phá s n. V y
nguyên nhân th t b i đây chính là do b n thân doanh nghi p. Nh ng nhân t ch quan
xu t phát t chính doanh nghi p nên các nhân t này có th kh c ph c đ c.
a.ăTrìnhăđ ngu n nhân l c
ây là nhân t quan tr ng, có nh h

ng to l n đ n vi c qu n lí tài s n lao đ ng c a

doanh nghi p. Công nhân s n xu t có tay ngh cao, có kinh nghi m, có kh n ng ti p thu
công ngh m i, phát huy đ c tính sang t o trong công vi c t đó t ng hi u qu s d ng
v n. Chính nh ng con ng i này s là y u t quy t đ nh đ n chính sách qu n lí tài s n l u
đ ng, vi c đ a ra nh ng quy t đ nh qu n lí đúng đ n hay sai l m s nh h ng đ n hi u qu
s d ng tài s n l u đ ng, t đó nh h ng đ n hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. Ý
th c trách nhi m và trình đ c a ng

i s d ng khi s d ng v n c a doanh nghi p đ c bi t

là v n l u đ ng có th gây s lãng phí ho c c ng có th ti t ki m đ

c v n.

Trình đ qu n lý còn th hi n qu n lý hàng t n kho và khâu s n xu t…
b. Công tác qu n lý v năl uăđ ng
Do trình đ qu n lý còn non kém, các doanh nghi p làm n thô l kéo dài làm cho v n
l u đ ng b thâm h t d n sau m i chu kì s n xu t. Nhân t này có nh h ng tr c ti p đ n
hi u qu s d ng v n l u đ ng trong doanh nghi p, n u trình đ qu n lý t t thì v n l u
đ ng s cao và ng c l i. Công tác qu n lý trong khâu thanh toán c ng có nh h ng không
nh đ n hi u qu s d ng v n kinh doanh c a doanh nghi p thông qua quá trình qu n lý
nh ng kho n v n chi m d ng do n n n khó đòi hay kho n v n chi m d ng đ

c.

c. K ho ch s n xu t và tiêu th s n ph m
M i doanh nghi p ho t đ ng trong các ngành khác nhau, kh n ng v tài chính và n ng
l c kinh doanh khác nhau s có k ho ch s n xu t và tiêu th s n ph m khác nhau. Vào kì
s n xu t c a doanh nghi p, doanh nghi p s s d ng l

ng nguyên v t li u, hàng hoá l n

nên d tr t ng lên. Ho c khi doanh nghi p chu n b cho công tác l u thông thì công tác
bán hàng đ c chú tr ng, l ng hàng g i bán t ng lên thì tài s n l u đ ng c ng t ng lên.
d.ăC ăs h t ng c a doanh nghi p

19


ây có th coi là m t nhân t quan tr ng, m t doanh nghi p có h th ng c s h t ng
đ c b trí h p lí s giúp doanh nghi p s d ng tài s n l u đ ng m t cách có hi u qu h n.
Ví d nh , m t kho ch a hàng t t s tránh đ c các kh u hao trong khi ch a hàng hoá. Khi
làm vi c m t môi tr
h n, máy móc đ
h n.

ng thu n l i, đ m b o an toàn lao đ ng thì hi u qu làm vi c s cao

c trang b tiên ti n c ng đem l i nh ng s n ph m t t v i t c đ nhanh
K t lu n ch

Toàn b ch

ngăI

ng I đã trình bày t ng quát các v n đ liên quan đ n v n l u đ ng, khái

ni m v v n l u đ ng c a doanh nghi p. Bên c nh đó, c ng cho bi t thêm đ c đi m, phân
lo i và k t c u c a v n l u đ ng, các y u t tác đ ng đ n ngu n v n l u đ ng c a doanh
nghi p t đó có th tìm ra nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n l u
đ ng.

20

Thang Long University Library


CH

NG 2. TH C TR NG HI U QU S D NG V N L U
NG C A
CÔNG TY TRÁCH NHI M H U H N M T THÀNH VIÊN DU
L CH CÔNG OÀN VI T NAM

2.1. T ng quan v Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Du L chăCôngă oƠnă
Vi t Nam
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành
viên Du L ch Công oàn Vi t Nam
 Tên doanh nghi p: Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Du L ch Công oàn
Vi t Nam
 Tr c thu c: T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam
 Lo i hình doanh nghi p: Doanh nghi p nhà n

c m t thành viên

 Tr s chính: S 14, Tr n Bình Tr ng, qu n Hoàn Ki m, thành ph Hà N i
 i n tho i: (04) 39421764 / 3942177
 Mã s thu : 0104001302
S l

ng lao đ ng: 412

 V n đi u l : 3.128.465.368 đ ng (ba t m t tr m hai tám tri u b n tr m sáu m

il m

ngh n ba tr m sáu tám đ ng)
T sau khi mi n Nam hoàn toàn đ c gi i phóng, đ t n c th ng nh t, nhu c u giao
l u 2 mi n Nam – B c, nhu c u tham quan, ngh d ng tr thành nhu c u không th thi u
trong đ i s ng nhân dân, trong đó ph n đông là các cán b công nhân viên ch c Nhà n c
và ng i lao đ ng. Ngay t nh ng n m 1976-1980, Ban Th kí T ng Công đoàn Vi t Nam
đã có ch tr ng ch đ o các c p công đoàn phát tri n s nghi p b o hi m xã h i trong l nh
v c ngh ng i, tham quan du l ch. Do đó, ngày 23 tháng 11 n m 1985, ban th kí T ng
Công đoàn Vi t Nam đã quy t đ nh thành l p Phòng du l ch công đoàn tr c thu c Ban b o
hi m xã h i T ng Công đoàn Vi t Nam.
Vào th i kì đó, Phòng du l ch có nhi m v nghiên c u xây d ng các ch ng trình,
tuy n đi m tham quan du l ch, xây d ng chính sách đi u l tham quan du l ch c a cán b
công nhân viên ch c trong c n

c, h

du l ch công đoàn, xây d ng các ch

ng d n nghi p v cho các c p công đoàn, các c s
ng trình h p tác v i T ng c c Du l ch Vi t Nam.

Vào nh ng n m 1980, khi đ t n c ta chuy n t c ch t p trung quan liêu bao c p
sang n n kinh t th tr ng đ nh h ng xã h i ch ngh a, các c s kinh t chuy n sang ch
đ h ch toán, trong đó có c khách s n, tr m du l ch, đ n v kinh t công đoàn. Tr

c

nh ng thay đ i đó, T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam đã đ trình lên H i đ ng B tr

ng

(nay là Chính ph ) v vi c xin phép thành l p công ty tr c thu c T ng liên đoàn lao đ ng
21


Vi t Nam. Ngày 07 tháng 11 n m 1988, Ch t ch H i đ ng B tr

ng nay là Th t

ng

Chính ph ra Thông cáo s 2830 cho phép T ng liên đoàn lao đ ng Vi t Nam thành l p
công ty du l ch tr c thu c. M t n m sau, ngày 07 tháng 11 n m 1989, Ban th kí T ng Liên
oàn Lao

ng Vi t Nam ra Quy t đ nh s 508Q /TL thành l p Công ty TNHH du l ch

Công oàn Vi t Nam có tr s đóng t i 14 Tr n Bình Tr ng, Hà N i. T ngày 07 tháng 11
n m 1989, ngành Du l ch Vi t Nam đã có thêm m t thành viên m i. Công ty TNHH Du
l ch Công đoàn Vi t Nam đã tr thành m t doanh nghi p đoàn th đ u tiên ho t đ ng kinh
doanh du l ch, c th là trong l nh v c l hành và khách s n.
n nay, qua h n 2 th p k ho t đ ng và tr

ng thành, v i s n ng đ ng, sáng t o c a

Ban lãnh đ o Công ty cùng v i s c g ng chung s c c a t p th cán b nhân viên, t m t
Công ty nh , hi n nay Công ty TNHH m t thành viên Du L ch Công đoàn Vi t Nam đã
phát tri n thành m t doanh nghi p l n m nh v i các thành viên và chi nhánh:
 Khách s n Công đoàn Vi t Nam t i Hà N i – Vietnam Trade Union Hotel – 14 Tr n Bình
Tr ng, Hoàn Ki m, Hà N i
 Trung tâm Du L ch l hành Qu c t - VTUT International Travel Center – qu n Hoàn
Ki m, Hà N i
 Khách s n Công đoàn Vi t Nam chi nhánh

S n – H i Phòng

 Khách s n Công đoàn Vi t Nam chi nhánh Bãi Cháy – H Long – Qu ng Ninh
 Khách s n Công đoàn Vi t Nam chi nhánh Sa Pa – Lào Cai
 Khách s n Công đoàn Vi t Nam chi nhánh Hòa Bình
 Công ty c ph n khách s n công đoàn Th nh Long – Nam

nh

Trong hai th p k phát tri n, Công ty đã ch đ ng m chi nhánh trên c n c, m r ng
h p tác liên k t v i các t ch c qu c t . C th , Công ty là thành viên c a các t ch c:
 Hi p h i Du l ch M ASTA;
 Hi p h i Du l ch Châu Á Thái Bình D

ng PATA;

 Hi p h i Du l ch Nh t B n JATA.
Trong ch ng đ
đ

c

ng, Nhà n

ng 25 n m, Công ty đã đ t đ

c nh ng thành tích to l n, vinh d

c và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam trao t ng nh ng ph n th

cao quý, các Huân ch

ng lao đ ng, B ng khen c a Th t

ng

ng Chính ph , nhi u c thi

đua... c bi t, t i l k ni m 25 n m thành l p, Công ty đã vinh d đ c t ng th ng Huân
ch ng Lao đ ng h ng Nh t, ph n th ng cao quý c a ng và Nhà n c. ây v a là
ni m t hào, v a là s đ ng viên khuy n khích t p th cán b , công nhân viên Công ty ti p
t c xây d ng và phát tri n h n n a trong th i gian t i, đóng góp vào s phát tri n chung c a
đ t n c.
22

Thang Long University Library


2.1.2. C c u b máy t ch c c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên Du
L ch Công oàn Vi t Nam
S ăđ 2.1.ăC ăc u t ch c c a Công ty TNHH m t thành viên Du L ch Côngă oƠnă
Vi t Nam

(Ngu n: Phòng hành chính t ng h p)
B máy qu n lý c a Công ty đ

c t ch c theo mô hình tr c tuy n. Ch c n ng và

nhi m v c a m i phòng đ c phân đ nh rõ ràng và có s ph i h p đ ng b gi a các phòng
ban v i nhau trong quá trình ho t đ ng kinh doanh c a Công ty.
Giámăđ c
Giám đ c là ng i có pháp nhân h p pháp v pháp lý nhà n c, là ng i lãnh đ o
tr c ti p m i ho t đ ng kinh doanh c a Công ty, s p x p b nhi m các thành viên vào các
v trí phù h p theo nhu c u c a t ng giai đo n, công vi c. Giám đ c còn ch u trách nhi m
v tài chính, h ch toán, th c hi n các ngh a v v i nhà n
b

c, đ nh h ng chi n l c và t ng

c th c hi n xây d ng Công ty n đ nh, phát tri n lâu dài.
Phóăgiámăđ c

Phó giám đ c là ng i tr c ti p đi giao d ch, đàm phán và qu n lý các h p đ ng mua
bán hàng hóa c a Công ty. Khi Giám đ c v ng m t, Phó giám đ c thay m t giám đ c đi u
hành các ho t đ ng c a Công ty. Phó giám đ c c ng ch u trách nhi m t ng k t và trình lên
Giám đ c các k ho ch doanh thu, báo cáo đ nh k .

23


Phòng hành chính t ng h p
Phòng hành chính t ng h p có trách nhi m tham m u cho Giám đ c và tr c ti p th c
hi n các công tác hành chính – qu n tr , v n phòng, qu n tr ngu n nhân l c, ti n l ng,
phát tri n m ng l i đào t o, thi đua khen th ng và k lu t,…
Phòng tài chính k toán
Phòng tài chính k toán có nhi m v ph n ánh k p th i, đ y đ và chính xác các
nghi p v kinh t phát sinh m t cách khoa h c. C p nh t k t qu ho t đ ng kinh doanh theo
k tháng, quý, n m. Ch u trách ni m l p các báo cáo cho các c quan qu n lý Nhà n

c

nh : Báo cáo tài chính, Báo cáo quy t toán theo ch đ tài chính hi n hành,.. Theo dõi và
hoàn thành các ngh a v tài chính c a Công ty đ i v i Nhà n c theo quy đ nh c a pháp
lu t. L u tr và b o qu n an toàn tuy t đ i các h s , tài li u, ch ng t liên quan đ n nghi p
v chuyên môn. Ch u trách nhi m qu n lý ch t ch tài s n, qu ti n m t c a Công ty.

i

chi u s li u ho t đ ng v i các phòng ban liên quan.
Phòng kinh doanh
Phòng kinh doanh có nhi m v th c hi n các nghi p v kinh doanh nh ti p th hàng
hóa, qu n lý l u kho hàng hóa c a Công ty, ch m sóc khách hàng quan tr ng, qu n lý và
ki m tra vi c th c hi n các k ho ch tài chính theo m c tiêu đ u t c a Công ty và ch u
trách nhi m nghiên c u, phân tích, đánh giá tình hình tài chính c a Công ty. Ngoài ra còn
tham m u cho Giám đ c và Phó giám đ c v các quy t đ nh tài chính đ l a ch n ph ng
án đ u t , kinh doanh t i u. T ng c ng quan h , h p tác và liên k t v i các t ch c tài
chính nh m gi i quy t v n đ v v n đ u t kinh doanh c a Công ty.
Phòng k thu t
Phòng k thu t có ch c n ng qu n lý công ty v k thu t, phát tri n ti m l c k thu t,
th c hi n ch đ báo cáo th
Phó giám đ c phân công.

ng xuyên, đ t xu t theo ch c n ng, nhi m v c a phòng do

Phòng d ch v khách s n
Phòng d ch v khách s n ch u trách nhi m v các nghi p v liên quan đ n khách s n,
các chi nhánh khách s n c a Công ty, các tour du l ch đ c đ t tr c. ng th i liên h h p
tác v i các khách s n khác nh m cung ng đ nhu c u c a khách hàng. m b o ch t
l

ng d ch v khách s n c a Công ty luôn đ t tiêu chu n.
Phòng d ch v khách ngh

Phòng d ch v khách ngh có nhi m v gi i quy t các khách hàng l , các tour du
l ch ng n ngày. T ch c th c hi n các h p đ ng du l ch này m t cách phù h p và hi u
qu .

24

Thang Long University Library


Ban qu n lý d án
Ban qu n lý d án là n i nghiên c u và trình bày các d án m i nh m mang l i l i ích
cho Công ty. K t h p v i phòng K toán và Hành chính t ng h p đ đ a ra nh ng chính
sách qu n lý phù h p.
Phòng d ch v nhà hàng
Phòng d ch v nhà hàng có nhi m v ti p nh n các ho t đ ng liên quan đ n nghi p v
nhà hàng t i Công ty.
a ra k ho ch đ i m i và phát tri n các d ch v thu c nhà hàng
nh m t ng l

ng khách du l ch s d ng d ch v c a Công ty.

Trung tâm l hành
Trung tâm l hành có trách nhi m thi t k các tour du l ch trong và ngoài n c nh m
thu hút khách du l ch. D đoán xu th du l ch c a khách hàng đ k t h p v i Ban qu n lý d
án nh m đ a ra nh ng d án du l ch đ c bi t và ch t l ng.
Nh n xét: C c u t ch c c a công ty là h p lí, phù h p v i hình th c ho t đ ng c a
công ty, các phòng ban có m i liên h m t thi t v i nhau nh m duy trì ho t đ ng kinh
doanh c a công ty.
c đi m ho t đ ng kinh doanh c a Công ty Trách nhi m h u h n m t thành

2.1.3.

viên Du l ch Công oàn Vi t Nam
Công ty TNHH m t thành viên Du L ch Công oàn Vi t Nam là công ty s h u v n
đ u t d i hình th c TNHH có đ a bàn ho t đ ng r ng l n nên vi c kinh doanh c a Công
ty luôn đ

c đ i m i đ đáp ng đ

c nhu c u c a khách hàng.

Các l nh v c kinh doanh chính c a Công ty là:
- Kinh doanh nhà hàng, khách s n
- T ch c các tour du l ch tr n gói trong và ngoài n

c

- D ch v visa, h chi u
Công ty TNHH m t thành viên Du L ch Công oàn Vi t Nam là công ty du l ch luôn
đáp ng m i nhu c u c a khách hàng trong vi c t ch c các tour du l ch tr n gói v i tiêu
chí: Chuyên nghi p, Thú v và áng tin c y.
2.2. Th c tr ng kinh doanh c a Công ty Trách nhi m h u h n môt thành viên Du
L chăCôngă oƠnăVi t Nam giaiăđo n 2012 - 2014
2.2.1. C c u tài s n - ngu n v n
2.2.1.1. Tình hình tài s n
có th đánh giá tình hình kinh doanh c a Công ty, tr

c tiên c n phân tích c th

v c c u tài s n – ngu n v n d a trên nh ng s li u thu th p đ c t b ng cân đ i k toán
c a Công ty giai đo n 2012 -2014 đ c trình bày ph l c c a khóa lu n.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×