Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ

B
TR

GIÁO D CăVÀă ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO Tă NG
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN
HÀNGăTH
NGăM I C PH N VI T NAM TH NH
V
NG CHIăNHỄNHă ỌNGă Ọ

SINH VIÊN TH C HI N


: NGUY N THU H NG

MÃ SINH VIÊN

: A16186

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậNGÂN HÀNG

HÀ N I - 2014


B
TR

GIÁO D CăVÀă ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO Tă NG
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN
HÀNGăTH
NGăM I C PH N VI T NAM TH NH
V
NG CHIăNHỄNHă ỌNGă Ọ

Giáoăviênăh

ng d n

: Th.s Lê Th Hà Thu


Sinh viên th c hi n

: Nguy n Thu H ng

Mã sinh viên

: A16186

Chuyên ngành

: Tài chính ậ Ngân hàng

HÀ N I - 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Khóa lu n này là k t qu c a quá trình h c t p t i tr ng
quá trình tìm hi u th c t c a b n thân em t i Ngân hàng Th
Nam Th nh V

i h c Th ng Long và
ng m i c ph n Vi t

ng – Chi nhánh ông ô trong th i gian qua.

Qua đây, em xin g i l i c m n t i tr ng i h c Th ng Long c ng nh t i các
th y, cô giáo đã gi ng d y và giúp đ em trong quá trình h c t p t i tr ng. Em c ng
xin c m n Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng- Chi nhánh ông
ô đã t o đi u ki n cho em c h i tìm hi u, nghiên c u v ho t đ ng cho vay khách
hàng cá nhân c a ngân hàng.
Bên c nh đó, em xin đ
ng

c g i l i c m n sâu s c t i cô giáo Lê Th Hà Thu–

i đã nhi t tình giúp đ và tr c ti p h

ng d n em hoàn thi n khóa lu n này.

Trong quá trình th c hi n đ tài không tránh kh i nh ng sai sót, vì th em r t
mong s đóng góp c a quý th y cô và c a Ngân hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam
Th nh V ng – Chi nhánh ông ô đ khóa lu n này đ c hoàn thi n h n c v n i
dung và hình th c.


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có
s h tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u
c a ng i khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có
ngu n g c và đ c trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Nguy n Thu H ng

Thang Long University Library


M CL C
L IM

U......................................................................................................10

CH
NGă1. LÝ LU N CHUNG V HI U QU
VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T IăNGỂNăHÀNGăTH
1.1.
th

HO Tă
NG CHO
NGăM I .................1

T ng quan v ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng

ng m i .................................................................................................................1
1.1.1. Khái ni m ho t đ ng cho vay đ i v i Khách hàng cá nhân c a
Ngân hàng th
1.1.2.

ng m i ..........................................................................................1
c đi m c a ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân ...................1

1.1.3. Vai trò c a ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân .......................3
1.1.4. Các hình th c cho vay Khách hàng cá nhân c a Ngân hàng
ng m i ............................................................................................................4

th

1.1.5. Các s n ph m cho vay khách hàng cá nhân hi n nay ....................4
1.2.

T ng quan v hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân .........6

1.2.1. Khái ni m hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân .........6
1.2.2. S c n thi t ph i đ y m nh hi u qu ho t đ ng cho vay khách
hàng cá nhân ..........................................................................................................7
1.2.3. Các ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá
nhân
7
1.2.4. Các nhân t

nh h

ng đ n hi u qu ho t đ ng cho vay khách

hàng cá nhân ........................................................................................................11
CH

NGă2. TH C TR NG HI U QU

HO Tă

NG CHO VAY

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T Iă NGỂNă HÀNGă TH
NGă M I C PH N
VI T NAM TH NHăV
NG ậ CHIăNHỄNHă ỌNGă Ọ .....................................19
2.1.
V

Khái quát v Ngân hàng Th

ng m i c

ph n Vi t Nam Th nh

ng – Chi nhánh ông ô ..................................................................................19
2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a Ngân hàng Th ng m i c
ph n Vi t Nam Th nh V ng – Chi nhánh ông ô ........................................19
2.1.2. C c u t ch c và nhân s , nhi m v c a các phòng ban ............20


2.1.3. K t qu ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng th ng m i c
ph n Vi t Nam Th nh V ng – chi nhánh ông ô giai đo n 2010 – 2012 ....21
2.1.3.1. Ho tăđ ngăhuyăđ ng v n .................................................................21
2.1.3.2 Ho tăđ ng cho vay ..............................................................................26
2.1.3.3. M t s ho tăđ ng kinh doanh khác ................................................30
2.1.3.4. K t qu ho t đ ng kinh doanh ......................................................31
Th

2.2. Th c tr ng ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô ......................35
2.2.1. Các quy đ nh chung v ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân t i

Ngân hàng Th

ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V

ng - nhánh ông ô ..35

2.2.1.1. Nguyên t c và đi u ki n cho vay .....................................................35
2.2.1.2. S ti n cho vay .................................................................................36
2.2.1.3. Th i gian cho vay ............................................................................36
2.2.1.4. Lãi su t cho vay ...............................................................................37
2.2.1.5. Quy trình cho vay khách hàng cá nhân ............................................37
2.2.1.6. Các s n ph m cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Th ng
m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô....................................41
Th

2.2.2. Th c tr ng ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô ..................42

Th

2.2.3. Tình hình doanh s thu n khách hàng cá nhân t i Ngân hàng
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô ..................43

Th

2.2.4. Tình hình d n cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân hàng
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô ..................44
2.3.

hàng Th

Th c tr ng hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân t i Ngân
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V

ng chi nhánh ông ô ............49

2.3.1. Ch tiêu đ nh tính ...............................................................................49
2.3.2. Ch tiêu đ nh ệ
Th

ng ............................................................................51

2.4.
ánh giá ho t đ ng cho vay Khách hàng cá nhân t i Ngân hàng
ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô ......................58
2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ....................................................................58

Thang Long University Library


2.4.2. Nh ng Ệhó Ệh n và h n ch ............................................................. 59
2.4.3. Nguyên nhân c a h n ch ................................................................ 60
CH

NGă 3.ă GI I PHÁP NÂNG CAO CH Tă L

NGă CHOă VAYă

I

V I DOANH NGHI P NH VÀ V A T I NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM
TH NHăV
NGăCHIăNHỄNHă ỌNGă Ọ ............................................................. 63
nh h

3.1.

ng ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Th

ph n Vi t Nam Th nh V

ng m i c

ng chi nhánh ông ô giai đo n n m 2013 - 2015 ...63

3.1.1.

nh h

ng phát tri n ho t đ ng cho vay........................................63

3.1.2.

nh h

ng phát tri n ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân ....64

3.2. Gi i pháp nh m nâng cao hi u qu cho vay đ i v i khách hàng cá
nhân c a Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô .........64
3.2.1. Công tác huy đ ng v n ....................................................................64
3.2.2. Chính sách cho vay............................................................................65
3.2.3. Áp d ng linh ho t quy trình cho vay, đ n gi n hóa th t c vay .....66
3.2.4. Công tác th m đ nh tín d ng ............................................................. 67
3.2.5. Nâng cao ch t ệ

ng ngu n nhân l c ..............................................67

3.2.6. X lý n quá h n ...............................................................................69
3.2.7. Gi i pháp khác ...................................................................................69
3.3.

ô

M t s ki n ngh ...................................................................................70

3.3.1.

i v i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V

ng ........................70

3.3.2.

i v i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V

ng chi nhánh ông

..........................................................................................................70

K T LU N ..........................................................................................................72
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................73


DANH M C VI T T T

Ký hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

DPRR

D phòng r i ro

KHCN

Khách hàng cá nhân

NHNN

Ngân hàng Nhà n

NHTM

Ngân hàng th

TMCP

Th

TNHH

Trách nhi m h u h n

VPBank

Ngân hàng Th

ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V

ng

VPBank ông ô

Ngân hàng Th

ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V

ng chi nhánh

c

ng m i

ng m i c ph n

ông ô

Thang Long University Library


DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V ,ă

TH

B ng 2.1. Tình hình huy đ ng v n c a VPBank ông ô giai đo n 2010 -2012 ........ 23
B ng 2.2.Tình hình ho t đ ng cho vay t i Ngân hàng Th ng m i Vi t Nam Th nh
V ng chi nhánh ông ô giai đo n 2010 – 2012.......................................................29
B ng 2.3. Tình hình ho t đ ng kinh doanh khác t i chi nhánh ông ô giai đo n 2010
– 2012 ............................................................................................................................ 30
B ng 2.4.Tình hình thu nh p – chi phí c a VPBank ông ô giai đo n 2010 - 2012 . 34
B ng 2.5. Tình hình doanh s cho vay khách hàng cá nhân giai đo n 2010 – 2012 .... 43
B ng 2.6. Tình hình doanh s thu n giai đo n 2010 – 2012 ....................................... 44
B ng 2.7. Tình hình d n cho vay khách hàng cá nhân giai đo n 2010 – 2012 ......... 47
B ng 2.8. Tình hình d n cho vay phân theo nhóm n giai đo n 2010 – 2012 .......... 48
B ng 2.9.Tình hình n quá h n và n x u trên t ng d n đ i v i KHCN c a chi
nhánh ông ô t n m 2010 đ n n m 2012 .................................................................51
B ng 2.10. H s ch t l ng cho vay KHCN c a chi nhánh ông ô giai đo n 2010 2012 ............................................................................................................................... 52
B ng 2.11. T l trích l p DPRR cho vay KHCN ......................................................... 54
B ng 2.12. H s kh n ng bù đ p r i ro ...................................................................... 55
B ng 2.13. Tình hình thu lãi cho vay khách hàng cá nhânc a chi nhánh ông ô giai
đo n 2010 - 2012 ........................................................................................................... 57
S đ 2.1. T ch c b máy ho t đ ng c a Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam
Th nh V ng – Chi nhánh ông ô .............................................................................20
S đ 2.2. Quy trình cho vay KHCN ............................................................................ 40


L IM

U

1. S c n thi t c aăđ tài
M t trong nh ng nhân t t o s thay đ i l n đ i v i môi tr ng ho t đ ng c a
l nh v c Tài chính - Ngân hàng trong th i gian t i là n c ta gia nh p vào WTO. V i
s c ép c a quá trình h i nh p, v n đ đ t ra đ i v i h u h t các NHTM trong n c
hi n nay là làm th nào đ nâng cao tính c nh tranh và khai thác t i đa các c h i c a
th tr ng m . Vì nh ng lí do đó nên đ thích ng v i đi u ki n kinh t n ng đ ng và
nh ng thay đ i c a pháp lu t đòi h i các Ngân hàng ph i th ng xuyên đ i m
, hi n t i hay t ng lai các NHTM luôn tìm ki m các c h i đ thu l i
nhu n qua vi c t ng tr ng ngu n v n b ng nhi u cách khác nhau. Trong công cu c
đ i m i, cùng v i s t ng tr

ng kinh t , các chính sách Ngân hàng th

ng xuyên

đ c ch n ch nh và s a đ i theo h ng ch đ ng, linh ho t, hòa nh p v i c ch th
tr ng và xu h ng h i nh p qu c t v i h ng t ng huy đ ng v n và đa d ng hóa các
nghi p v kinh doanh, tín d ng.
V i n n kinh t ngày càng phát tri n nh hi n nay các thành ph n kinh t luôn
luôn c n có s tr giúp v v n đ có th đáp ng ngày càng cao h n nhu c u s n xu t
kinh doanh c a mình. Tuy nhiên, nhu c u v v n l i là v n đ còn nan gi i đ i v i các
doanh nghi p và cá nhân. Nhu c u đó đòi h i ph i có ngu n v n đ u t r t l n. Vi c
tài tr này, đã đ c các NHTM ch đ ng đóng góp vai trò c a mình nh m thúc đ y s
phát tri n kinh t vùng. Trong s đó có Ngân hàng Th ng m i c ph n (TMCP) Vi t
Nam Th nh V

ng (VPBank).

đáp ng nhu c u v v n nh trên VPBank c ng đã đóng góp m t ph n nào
trong vi c đ u t các kho n tín d ng vào n n kinh t . VPBank n
đã
t

cho vay đã đ

cho vay
VPBank
ho t đ ng
c VPBank quan tâm và nghiên c u nghiêm túc đ m r ng th tr ng

h n.
Qua th

h
Ngân hàng Th

ph n Vi t Nam Th nh V

ng m i c

ng – Chi nhánh ông ô (VPBank ông ô)
ho t đ ng cho vay
Tuy nhiên v i ph m

vi khóa lu n c a mình, em ch đi sâu và tìm hi u v hi u qu ho t đ ng cho vay đ i
v i Khách hàng cá nhân t i VPBank ông ô.

Thang Long University Library


ắGi i pháp nâng cao
hi u qu ho tă đ ng cho vay Khách hàng cá nhân t iă NgơnăhƠngă th ngă m i c
ph n Vi t Nam Th nh V ng ậ chi nhánhă ôngă ôẰălàm n i dung vi t khóa lu n
t t nghi p cho mình.
2. M căđíchănghiênăc u
M c tiêu nghiên c u c a khóa lu n là nh m tìm hi u hi u qu ho t đ ng cho
ch c tín d ng nói chung và c a VPBank ông ô
vay khách hàng cá nhân
nói riêng đ t đ
cho vay khách hàng cá nhân
iăt

3.

-

Ngân hàng trong th i gian t i.

ng và ph m vi nghiên c u
it

ng ngiên c u: hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân.

Ph m vi nghiên c u: hi u qu ho t đ ng cho vay đ i v i KHCN t i Ngân
hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh ông ô trong 3 n m: 2010,
2011 và 2012

4. Ph

ngăphápănghiênăc u

Ph ng pháp nghiên c u đ c s d ng ch y u là ph ng pháp thu th p thông
tin và ph ng pháp phân tích. Thông tin thu th p đ c thông qua nhi u kênh nh quá
trình th c t p tr c ti p t i ngân hàng, ph ng v n cán b nhân viên c a ngân hàng, các
báo cáo tài chính n m, báo cáo tín d ng,… Ph ng pháp phân tích s d ng các thông
tin này, k t h p v i ph ng pháp so sánh, đ i chi u, t ng h p thông tin, t đó đ a ra
nh ng nh n đ nh v tình hình cho vay KHCN t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh
V ng chi nhánh ông ô.
5. K t c u c a khóa lu n
N i dung c a khóa lu n g m 3 ch

ng :

Ch ngă 1:ă Lý lu n chung v hi u qu ho tă đ ng cho vay Khách hàng cá
nhân t iăngơnăhƠngăth ngăm i
Ch ngă 2:ă Th c tr ng ho tă đ ng cho vay Khách hàng cá nhân t i Ngân
hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng ậ chi nhánhă ôngă ô
Ch

ngă3:ăCácăgi i pháp nh m hoàn thi n ho tăđ ng cho vay Khách hàng

cá nhân t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V

ng ậ chi nhánhă ôngă ô


CH

NGă1. LÝ LU N CHUNG V HI U QU HO Tă
NG CHO VAY
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T IăNGỂNăHÀNGăTH
NGăM I

1.1. T ng quan v ho tăđ ng cho vay khách hàng cá nhân t iăNgơnăhƠngăth

ngă

m i
1.1.1. Khái ni m ho t đ ng cho vay đ i v i Khách hàng cá nhân c a Ngân hàng
th ng m i
Cho vay là ho t đ ng truy n th ng nh t c a NHTM và th

ng chi m t tr ng cao

nh t trong t tr ng t ng tài s n, t o thu nh p t lãi l n nh t và c ng là ho t đ ng mang
l i r i ro nh t. ây là m t hình th c c p tín d ng mà theo đó NHTM giao cho khách
hàng s d ng m t kho n ti n đ s d ng vào m c đích và th i gian nh t đ nh theo th a
thu n v i nguyên t c hoàn tr c g c và lãi.
Khách hàng vay v n c a NHTM bao g m các doanh nghi p, các t ch c kinh t ,
khách hàng cá nhân và h gia đình. Trong đó khách hàng cá nhân và h gia đình ngày
càng chi m v trí quan tr ng trong ho t đ ng cho vay c a NHTM. Các cá nhân và h
gia đình vay ti n t NHTM đ ph c v cho nhu c u tiêu dùng ho c đ u t cho m c
đích kinh doanh s n xu t c a mình. Theo Lu t các T ch c Tín d ng Vi t Nam n m
2010: “Cho vay là hình th c c p tín d ng, theo đó bên cho vay giao ho c cam k t
giao cho khách hàng m t kho n ti n đ s d ng vào m c đích xác đ nh trong m t th i
gian nh t đ nh theo th a thu n v i nguyên t c có hoàn tr c g c và lãi.”
Nh v y, cho vay khách hàng cá nhân t i NHTM bao g m các hình th c cho vay
mà ngân hàng cung c p cho các cá nhân ho c h gia đình nh m m c đích tiêu dùng,
đ u t hay s n xu t kinh doanh.
1.1.2.
ng

c đi m c a ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân

Khách hàng c a ho t đ ng cho vay KHCN là các cá nhân, h gia đình nh ng
i có m c thu nh p t trung bình tr lên và n đ nh có nhu c u vay v n ph c v

cho nh ng m c đích sinh ho t, tiêu dùng hay ph c v ho t đ ng s n xu t kinh doanh
c a cá nhân hay h gia đình đó. Khác v i khách hàng là các doanh nghi p và t ch c
kinh t , KHCN th ng có s l ng r t l n, nhu c u vay v n r t đa d ng và ch u s nh
h

ng nhi u b i môi tr

ng kinh t , v n hóa – xã h i. Chính vì v y,

m i khu v c

khác nhau, nhu c u vay v n c a KHCN c ng khác nhau tùy thu c vào tình hình n n
kinh t , trình đ dân trí, thu nh p, t p quán và th hi u tiêu dùng c a dân c . KHCN
đ n ngân hàng xin vay v n th ng nh m th a mãn các nhu c u hi n t i c a h , các
kho n vay này có th là vay đ mua ô tô, mua nhà ho c s a ch a nhà…ho c vay kinh
doanh trên quy mô nh .

1

Thang Long University Library


Quy mô c a các h p đ ng cho vay KHCN th
đ i v i KHDN là do KHCN vay v n th

ng nh h n nhi u so v i cho vay

ng là đ đáp ng nh ng nhu c u tiêu dùng

ho c s n xu t kinh doanh trên quy mô h gia đình nên s v n mà h xin vay th ng
không l n. Thêm vào đó đi u ki n v tài s n đ m b o c a KHCN th ng không nhi u
và không có giá tr l n ràng bu c làm cho s v n NHTM ch p thu n cho KHCN vay
không cao nh các kho n cho vay KHDN.
ng th i khi khách hàng có nhu c u mua
s m hàng hóa đ tiêu dùng, h th ng có xu h ng ti t ki m t tr c. H tìm đ n
ngân hàng đ bù đ p ph n thi u h t t m th i.
l

Tuy v y, s l ng KHCN đ n vay v n t i NHTM l i l n h n nhi u l n so v i s
ng KHDN, đ c bi t các NHTM ho t đ ng theo đ nh h ng là ngân hàng bán l s

l

ng này là r t l n. Chính vì v y t ng quy mô cho vay KHCN c a các NHTM v n

chi m t tr ng khá l n trong t ng d n c a ngân hàng
Cho vay KHCN là kho n m c cho vay có chi phí cao h n nhi u so v i kho n
m c cho vay KHDN do s l ng các kho n cho vay KHCN là r t l n nh ng quy mô
c a t ng kho n vay th ng nh nên các NHTM ph i b ra nhi u chi phí (c v nhân
l c và công c ) trong vi c phát tri n khách hàng, l p h s , th m đ nh, xét duy t, và
qu n lí các kho n vay… M t nguyên nhân khác khi n chi phí c a các kho n cho vay
KHCN cao là vì ho t đ ng cho vay KHCN n c ta m i đ c phát tri n trong nh ng
n m g n đây, nhi u hình th c cho vay còn khá m i m đ i v i khách hàng. Do đó, các
ngân hàng ph i ti n hành các ch ng trình qu ng cáo gi i thi u s n ph m đ phát tri n
khách hàng, m r ng th ph n, ho t đ ng này góp ph n làm cho chi phí các kho n cho
vay KHCN t ng thêm.
Các kho n cho vay KHCN th

ng là nh ng kho n cho vay có đ r i ro cao đ i

v i ngân hàng vì trong danh m c cho vay KHCN có nhi u s n ph m cho vay không
c n tài s n đ m b o và ngu n thu n ch y u c a ngân hàng là qua qu l ng hàng
tháng c a khách hàng. Tuy nhiên, tình hình tài chính c a KHCN th ng thay đ i
nhanh chóng theo tình tr ng công vi c, s c kh e và t môi tr ng kinh t . Trong ho t
đ ng s n xu t kinh doanh các cá nhân và h gia đình th ng có trình đ qu n lí y u,
thi u kinh nghi m, trình đ khoa h c k thu t và công ngh l c h u do đó r i ro cao,
công vi c kinh doanh có th d dàng th t b i, nh h ng t i kh n ng tr n cho ngân
hàng.
Ngoài ra, vi c th m đ nh và quy t đ nh cho vay KHCN th ng g p nhi u khó
kh n do v n đ thông tin không đ y đ , không rõ ràng, ngu n thông tin do chính
khách hàng cung c p r t khó xác đ nh tính trung th c, do đó ch t l ng th m đ nh
khách hàng không cao. i u này nh h ng không nh đ n các quy t đ nh cho vay
c a ngân hàng.
2


Các kho n cho vay KHCN th

ng có lãi su t cao h n so v i các kho n cho vay

KHDN c a NHTM. Nguyên nhân là do chi phí c a vi c cho vay KHCN khá l n, vi c
cho vay đ i v i KHCN ch a đ ng r i ro cao nh đã đ c p

trên.

Tùy thu c vào t ng m c đích vay v n và hình th c cho vay mà các kho n vay
c a KHCN có th i h n: ng n h n, trung h n và dài h n.
i v i nh ng kho n vay b
sung v n l u đ ng ph c v s n xu t kinh doanh, th i h n cho vay phù h p v i chu k
s n xu t kinh doanh c a cá nhân và h gia đình do đó th i h n vay th ng là ng n h n.
Bên c nh đó, đ i v i nh ng kho n vay ph c v nhu c u tiêu dùng c a cá nhân và
h gia đình, th i h n th ng là trung h n và dài h n tùy thu c vào kh n ng đáp ng
ngu n v n c a ngân hàng và kh n ng tr n c a khách hàng, đ i v i nh ng kho n
vay mua nhà, th i h n cho vay có th kéo dài h n.
1.1.3. Vai trò c a ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân
Hi n nay s c nh tranh gi a các NHTM ngày càng gay g t nh t là t i các đô th ,
n i t p trung s l ng l n các khách hàng có ti m l c tài chính l n và m t đ ngân
hàng dày đ c. D i áp l c c nh tranh v cung c p d ch v ngân hàng trong m y n m
qua và s phát tri n nhanh chóng c a công ngh thông tin, nhi u ngân hàng đã xác
đ nh cho mình chi n l c phát tri n theo đ nh h ng ngân hàng bán l .
Ho t đ ng cho vay KHCN nói riêng và nghi p v ngân hàng bán l nói chung s
góp ph n làm t ng th ph n c a các NHTM, đ a hình nh c a ngân hàng đ n v i đông
đ o đ i t ng khách hàng, cung c p cho khách hàng danh m c s n ph m đa d ng,
ph c v t i đa m i nhu c u c a khách hàng.
Vi t Nam có môi tr ng chính tr n đ nh, h th ng pháp lu t ngày càng đ c
hoàn thi n, môi tr ng kinh t t ng tr ng liên t c và n đ nh qua nhi u n m. S phát
tri n c a đ i s ng kinh t xã h i và thu nh p gia t ng c ng d n đ n nh ng thay đ i
trong thói quen tiêu dùng c a ng i dân. M t trong nh ng thay đ i đáng chú ý là t l
tiêu dùng c a ngu i dân dành cho ho t đ ng vui ch i gi i trí đ c bi t là du l ch có xu
h ng t ng lên. Ch t l ng cu c s ng c a ng i dân không ng ng đ c c i thi n,
ng i tiêu dùng khó tính h n và có nhu c u cho cu c s ng cao h n, đ c bi t là nhu c u
b c xúc v nhà , ph ng ti n đi l i và h s n sàng vay đ s m s a. Do đó, ho t đ ng
cho vay khách hàng cá nhân s còn ti p t c t ng tr ng nhanh trong nh ng n m t i.
i v i NHTM, vi c m r ng cho vay KHCN giúp ngân hàng m r ng m i quan
h v i đa d ng khách hàng, đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh, phân tán r i ro và gia
t ng l i nhu n.
i v i khách hàng, ho t đ ng cho vay KHCN c a NHTM gi i quy t t t nh ng
nhu c u c p bách v v n trong kinh doanh, và nâng cao đ i s ng c a khách hàng, giúp
h đ c h ng m t m c s ng cao h n dù ch a đ kh n ng chi tr trong hi n tai.
3

Thang Long University Library


i v i n n kinh t , cho vay KHCN có tác d ng tích c c trong vi c kích c u tiêu
dùng, t đó t o nên hi u ng kích thích s n xu t phát tri n, góp ph n thúc đ y t ng
tr

ng kinh t , đ m b o an sinh xã h i.

1.1.4. Các hình th c cho vay Khách hàng cá nhân c a Ngân hàng th

ng m i

C n c vào m c đích s d ng v n vay, các kho n vay KHCN bao g m hai hình
th c: vay tiêu dùng và vay s n xu t kinh doanh.
Vay tiêu dùng: là các kho n vay ph c v nhu c u chi tiêu c a các cá nhân và h
gia đình nh : xây d ng nhà c a, mua s m đ đ c, du h c,...
Vay s n xu t kinh doanh: là các kho n vay ph c v cho nhu c u b sung v n s n
xu t kinh doanh, đ u t c a cá nhân, h gia đình nh b sung v n l u đ ng, mua s m
máy móc,...
i v i hai hình th c vay trên, th i gian cho vay có th là ng n h n (th i gian
cho vay d i 12 tháng), trung h n (th i gian cho vay t 12 tháng đ n 60 tháng), dài
h n (th i gian cho vay t 60 tháng tr lên)
Ph

ng th c vay có th là:

Cho vay t ng l n: là ph ng th c cho vay mà m i l n vay v n khách hàng và
ngân hàng làm th t c vay v n c n thi t và ký k t h p đ ng tín d ng.
Cho vay tr góp: là ph

ng th c cho vay mà khi vay ngân hàng và khách hàng

th a thu n s lãi v n vay ph i tr c ng v i s n g c đ
kì h n trong th i gian cho vay.

c chia ra đ tr n theo nhi u

Cho vay theo h n m c th u chi: là ph ng th c cho vay mà ngân hàng th a
thu n b ng v n b n ch p thu n cho vay chi v t s ti n khách hàng có trong tài kho n
c a mình phù h p v i quy đ nh c a Chính ph và Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam v
ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán.
Riêng đ i v i các kho n vay b sung v n l u đ ng th

ng xuyên trong ho t

đ ng s n xu t kinh doanh thì ph ng th c cho vay là h n m c tín d ng: ngân hàng và
khách hàng th a thu n m t m c d n vay t i đa duy trì trong m t kho ng th i gian
nh t đ nh đ c s d ng khá ph bi n.
Các đi u kho n đ m b o kho n vay là y u t quan tr ng trong vi c xét duy t cho
vay khách hàng c a ngân hàng. Hi n t i các ngân hàng xem xét cho vay v i khách
hàng theo hai hình th c: cho vay có tài s n đ m b o và cho vay không có tài s n đ m
b o (tín ch p).
1.1.5. Các s n ph m cho vay khách hàng cá nhân hi n nay
Các s n ph m cho vay KHCN đ
c a t ng NHTM. S l

c thi t k r t đa d ng và mang đ c tr ng riêng

ng s n ph m và ti n ích c a các s n ph m cho vay KHCN
4


m i ngân hàng là khác nhau, giúp cho khách hàng có nhi u l a ch n phù h p v i nhu
c u c a mình h n. Tuy nhiên, v c b n các s n ph m cho vay KHCN đ

c chia ra

làm 5 lo i chính nh sau:
-

Cho vay b t đ ng s n
ây là hình th c cho vay đ i v i KHCN nh m đáp ng nhu c u mua nhà, h p

th c hóa nhà đ t, xây d ng ho c s a ch a nhà . Thông th ng, v i lo i s n ph m này
giá tr kho n vay tuy nh h n nhi u so v i cho vay KHDN nh ng c ng t ng đ i l n
so v i các s n ph m còn l i trong danh m c cho vay KHCN vì v y các ngân hàng đ u
yêu c u khách hàng c n có tài s n đ m b o cho kho n vay này.
-

Cho vay tiêu dùng
ây là s n ph m đ

c tri n khai nh m đáp ng nhu c u tiêu dùng c a KHCN

nh mua ô tô, mua đ dùng sinh ho t trong gia đình, chi phí cho vi c đi du h c…. Các
kho n cho vay tiêu dùng giúp cho ng i tiêu dùng có c h i đ c h ng m t m c
s ng cao h n b i h có th s d ng hàng hóa và d ch v tr c khi h có kh n ng chi
tr . Khách hàng c a lo i hình s n ph m này ch y u là nh ng ng i có vi c làm và thu
nh p n đ nh nh công nhân viên h ng l ng. Thông th ng, đ i v i lo i hình cho
vay tiêu dùng nh l các ngân hàng th ng cho vay mà không c n tài s n đ m b o và
thu n thông qua qu l ng c a khách hàng vay v n.
i v i các kho n vay l n h n
nh vay mua ô tô thì ngân hàng c ng yêu c u tài s n đ m b o là chi c ô tô đ c mua,
v i vi c cho vay đ đi du h c thì ngân hàng gi s ti t ki m mà ngân hàng cho khách
hàng vay hình thành nên. các n c phát tri n thì tín d ng tiêu dùng là lo i hình tín
d ng phát tri n nh t và đem l i ngu n thu nh p chi m t i h n n a thu nh p c a ngân
hàng (kho ng 50% - 60%). Vi t Nam, cho vay tiêu dùng m i đ c các ngân hàng
tri n khai trong m y n m g n đây và còn khá m i m v i ng i dân. ây c ng là c
h i đ các NHTM ti n hành đ y m nh h n n a ho t đ ng cho vay này.
-

Cho vay s n xu t kinh doanh

Trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh khi b thi u h t v v n đ b sung v n l u
đ ng, mua s m máy móc trang thi t b … các KHCN th ng tìm đ n ngân hàng đ xin
vay.
c đi m c a lo i hình này là s l ng khách hàng đ n giao d ch l n nh ng
doanh s giao d ch thì không cao (so v i cho vay s n xu t kinh doanh c a KHDN) và
c ng c n có tài s n đ m b o.
-

Cho vay nông nghi p
Là s n ph m cho vay t p trung vào đ i t

ng là các h nông dân s n xu t nông

nghi p nh tr ng tr t, ch n nuôi, nuôi tr ng th y s n. S n ph m cho vay này ngoài
m c đích thu l i nhu n còn có m c đích xã h i: nó góp ph n làm thay đ i t p quán
5

Thang Long University Library


làm n c a nông dân, chuy n t s n xu t nh l sang s n xu t l n nh m nâng cao đ i
s ng c a nhân dân.
-

Cho vay c m c s ti t ki m, gi y t có giá

Là s n ph m áp d ng cho các cá nhân có s ti t ki m g i ti n t i ngân hàng
ch a đáo h n ho c đang n m gi m t l ng gi y t có giá ch a đ n h n thanh toán có
nhu c u s d ng ti n. ây là lo i hình cho vay có r i ro th p vì kho n vay c a khách
hàng đ c đ m b o b ng chính nh ng gi y t có giá hay kho n ti n g i c a khách
hàng ho c ng

i có liên quan t i ngân hàng.

1.2. T ng quan v hi u qu ho tăđ ng cho vay khách hàng cá nhân
1.2.1. Khái ni m hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân
NHTM là m t lo i hình doanh nghi p đ c bi t, c ng h ch toán kinh doanh đ c
l p và ho t đ ng vì m c tiêu l i nhu n. Chính vì v y, hi u qu c a cho vay có nh
h ng r t l n t i k t qu kinh doanh c a ngân hàng do đó đ đánh giá đ c ho t đ ng
cho vay c a m t ngân hàng có hi u qu hay không c n ph i tìm hi u th nào là hi u
qu c a ho t đ ng cho vay đó mà tr c h t ph i hi u rõ đ c “hi u qu ” là gì? Có
nhi u cách đ đ t đ c m t k t qu gi ng nhau nh ng cách hi u qu nh t là cách s
d ng ít th i gian, công s c và ngu n l c nh t. Tuy nhiên, c n ph i xem xét trên nhi u
góc đ khác nhau b i m i quan đi m khác nhau s có nh ng cách nh n đ nh khác nhau
v hi u qu cho vay.
Hi u qu

cho vay xét trên góc đ c a KHCN: th hi n

s th a mãn yêu c u

c a các KHCN v quy mô v n vay, lãi su t vay v n, k h n n h p lý, th t c vay v n
đ n gi n, đi u ki n cho vay thông thoáng. Bên c nh đó, các KHCN mong mu n đ c
ngân hàng đáp ng nhu c u vay v n m t cách k p th i, ti n đ gi i ngân nhanh chóng
đ ph c v cho các ho t đ ng SXKD c a mình. i u này góp ph n đ m b o an toàn,
uy tín và s thân thi n c a ngân hàng trong giao d ch v i khách hàng.
Hi u qu cho vay xét trên góc đ c a NHTM:
i v i NHTM, m t kho n v n
cho vay đ c coi là có hi u qu khi ph m vi, gi i h n, m c đ cho vay phù h p v i
kh n ng tài chính c a ngân hàng, đ m b o đúng nguyên t c cho vay chung theo quy
đ nh c a pháp lu t và các quy đ nh riêng c a t ng ngân hàng, h n ch th p nh t m c
đ r i ro trong su t quá trình kinh doanh c a ngân hàng. Thu nh p t ho t đ ng cho
vay luôn chi m t tr ng l n trong t ng thu nh p c a ngân hàng nh ng bên c nh đó
c ng ch a đ ng nhi u r i ro. Do v y, vi c đ m b o an toàn v n vay là m c tiêu quan
tr ng bên c nh m c tiêu l i nhu n c a ngân hàng.
T nh ng phân tích trên, có th đ a ra m t nh n đ nh v hi u qu cho vay
KHCN nh sau: “hi u qu cho vay KHCN là s đáp ng k p th i, đ y đ nhu c u v
6


v n cho KHCN, phù h p v i kh n ng c a ngân hàng và chính sách phát tri n kinh t
c a đ a ph

ng, đ

c doanh nghi p đ a vào quá trình s n xu t kinh doanh m t cách

có hi u qu nh t, t o ra đ c l ng ti n l n h n đ chi tr đ chi phí, có l i nhu n và
hoàn tr n đ y đ cho ngân hàng c g c và lãi đúng h n”.
1.2.2. S c n thi t ph i đ y m nh hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân
Nâng cao hi u qu cho vay KHCN là yêu c u t t y u c a b n thân m i ngân
hàng. B i cho vay là ho t đ ng đ c tr ng c b n, quy t đ nh s t n t i, phát tri n c a
m i ngân hàng h u h t các n c. Khi ho t đ ng cho vay c a ngân hàng có ch t
l ng đ ng ngh a v i vi c đ ng v n ngân hàng b ra đ c s d ng hi u qu , ngân
hàng có kh n ng thu h i n đ y đ , đúng h n và có đ c l i nhu n t m i kho n vay
c a khách hàng. Ngoài ra, hi u qu cho vay t t c ng ph n ánh trình đ t ch c qu n lý
các ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng và trình đ c a cán b ngân hàng. Nh đó,
ngân hàng không nh ng thu đ c l i nhu n cao mà còn xây d ng đ c hình nh và uy
tín v i khách hàng, gi đ c khách hàng truy n th ng và thu hút thêm nhi u khách
hàng m i. Ngân hàng có nhi u đi u ki n m r ng ho t đ ng cho vay c ng nh các
d ch v ngân hàng khác, đ ng th i t ng c ng kh n ng c nh tranh c a ngân hàng trên
th tr ng. Hi n nay, các ngân hàng không ch c nh tranh qua chính sách lãi su t mà
còn c nh tranh qua ch t l ng s n ph m d ch v và kh n ng đáp ng nhu c u khách
hàng m t cách nhanh nh t, hi u qu nh t. Chính vì v y, nâng cao ch t l
là c n thi t và là xu th t t y u c a các NHTM trong giai đo n hi n nay.

ng cho vay

Ho t đ ng cho vay c a NHTM là kênh cung c p v n ch y u cho các KHCN
hi n nay. Nh có v n vay t ngân hàng mà các KHCN có thêm ngu n v n đ tiêu
dùng, kinh doanh,...
Cho vay KHCN c a NHTM góp ph n thúc đ y tiêu dùng, s n xu t,... Nó còn góp
ph n khai thác có hi u qu các ngu n l c qu c gia, thúc đ y nhanh quá trình tích t và
t p trung v n ph c v SXKD, gi i quy t t t m i quan h gi a t ng tr ng kinh t và
t ng tr ng cho vay, góp ph n n đ nh kinh t v mô. Khi các KHCN s d ng v n vay
đúng m c đích kinh doanh, hoàn tr n g c và lãi cho ngân hàng đúng h n s t o nên
các ngu n l c, c ng c cho s phát tri n b n v ng c a n n kinh t qu c gia. N u t ng
tr ng cho vay ch m và ch t l ng cho vay kém t c là vi c s d ng v n không có
hi u qu , kh n ng h p th v n c a các giúp cho n n kinh t phát tri n m nh, n đ nh,
b n v ng, t o đi u ki n h i nh p kinh t trong khu v c và trên th gi i.
1.2.3. Các ch tiêu đánh giá hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân
-

Các ch tiêuăđ nh tính

S phù h p c a các thông l , quy trình và chính sách cho vay là c s pháp lí
đ m b o cho các kho n vay đ c an toàn, hi u qu . Hi n nay, m t s quy trình cho
7

Thang Long University Library


vay th

ng có n m b

c c b n: ti p nh n h s , phân tích tín d ng, quy t đ nh tín

d ng, gi i ngân và cu i cùng là giám sát và thanh lí tín d ng.
Kh n ng c a lãnh đ o ngân hàng trong vi c qu n lý hi u qu tài s n c ng là m t
lí do quan tr ng góp ph n vào hi u qu cho vay KHCN b i vì lãnh đ o ph i có chuyên
môn m i đánh giá đ c h s xin vay c a khách hàng đ ng th i ph i có nh ng chính
sách k p th i khi phát hi n có n x u.
Bên c nh đó là s đa d ng hóa và ch t l

ng c a danh m c tín d ng KHCN c ng

có nh h ng không kém. Nhu c u c a khách hàng là vô cùng đa d ng, vì th đ đáp
ng đ c đi u đó, Ngân hàng c n có nh ng s n ph m khác nhau phù h p v i mong
mu n c a khách hàng. Tuy nhiên nh ng s n ph m đó ph i đ m b o ch t l ng, đúng
v i quy đ nh c a pháp lu t và ít r i ro.
Ngân hàng luôn ph i trích l p DPRR đ đ m b o cho các kho n vay, t l này
càng cao ch ng t ngân hàng ho t đ ng không hi u qu . Vì th các ngân hàng nên
xem xét, th m đ nh các kho n vay c a khách hàng đ đ m b o khách hàng đ kh
n ng thanh kho n. ng ngh a v i vi c trích l p DPRR s đ c gi m xu ng.
Hi u qu ho t đ ng cho vay KHCN còn ph thu c r t l n vào kh n ng thâm
nh p th tr ng cho vay tín d ng cá nhân và đ a bàn, th ph n ho t đ ng c a ngân
hàng. Ngân hàng nào có đ i bàn và th ph n ho t đ ng càng l n thì càng có đi u ki n
đ phát tri n ho t đ ng cho vay c a mình.
Ho t đ ng cho vay nào c ng hàm ch a r i ro. Vì th vi c ki m soát n i b ra đ i
v i các c ch , chính sách, quy trình, quy đ nh c th giúp nh n d ng, đo l ng, đánh
giá th ng xuyên, liên t c đ k p th i phát hi n, ng n ng a các r i ro trong ho t đ ng
cho vay, qua đó đ xu t nh ng bi n pháp qu n lý r i ro thích h p, nâng cao ch t l ng
cho vay c a ngân hàng. Ho t đ ng ki m soát n i b đ c th c hi n th ng xuyên,
nghiêm túc và hi u qu s tác đ ng r t l n đ n ch t l ng cho vay c a ngân hàng.
Liên quan m t thi t đ n ho t đ ng cho vay đó là cán b tín d ng. Kho n vay có
an toàn hay không ph thu c r t nhi u đ n ch t l ng th m đ nh c a cán b . i u đó
đ ng ngh a v i vi c ngân hàng ph i có chính sách đào t o, khen th ng phù h p đ i
v i công vi c c a t ng nhân viên. Ch có nh v y nhân viên m i yên tâm làm vi c và
cho k t qu t t nh t.
- Các ch tiêuăđ nhăl ng
+ Vòng quay v n tín d ng khách hàng cá nhân
Doanh s thu n KHCN
Vòng quay v n cho vay KHCN =
D n bình quân KHCN

8


Ch tiêu vòng quay v n tín d ng KHCN ph n ánh s vòng chu chuy n v n tín
d ng c a NH đ i v i khách hàng. Vòng quay v n càng cao ch ng t ngu n v n vay
NH đã luân chuy n nhanh hay nói m t cách khác là đ ng v n ngân hàng cho khách
hàng vay đã tham gia nhi u vào chu k kinh doanh c a khách hàng. Vòng quay v n tín
d ng KHCN nhanh ch ng t t c đ quay vòng v n c a khách hàng vay v n cao,
khách hàng ho t đ ng có hi u qu v i đ ng v n vay c a ngân hàng, ph n ánh tình
hình ngân hàng qu n lý v n tín d ng đ i v i khách hàng t t, ch t l ng tín d ng cao.
Ng c l i ch s này th p ch ng t có nh ng b t n có th x y ra trong quá trình thu
h i v n. Thông qua đó ngân hàng s m có bi n pháp nh c nh , đôn đ c khách hàng,
k p th i h n ch r i ro có th x y ra. ây c ng là c n c đ ngân hàng đ a ra quy t
đ nh có cho vay trong nh ng l n ti p theo hay không.
+ T l N quá h n khách hàng cá nhân
T l n quá h n (NQH) KHCN là t l ph n tr m gi a NQH cho vay KHCN và
t ng d n cho vay KHCN c a NHTM m t th i đi m nh t đ nh, th ng là cu i
tháng, cu i quý, cu i n m. T l này cho bi t t i th i đi m xác đ nh c 100 đ ng ngân
hàng đã cho vay thì có bao nhiêu đ ng là NQH.
T l NQH
KHCN

NQH cho vay KHCN
=

x

100%

T ng d n cho vay KHCN

NQH cho vay KHCN là kho n n g c hay lãi mà KHCN không tr đ
h n th a thu n ghi trên h p đ ng tín d ng.

c khi đ n

i v i ngân hàng, vi c khách hàng không

tr đúng h n có th nh h ng đ n tính thanh kho n c ng nh ho t đ ng kinh doanh
c a Ngân hàng, là l i c nh báo cho ngân hàng, hy v ng thu l i ti n vay tr nên mong
manh. Ngân hàng c n có nh ng bi n pháp h u hi u đ gi m thi u thi t h i k p th i
nh t ng c ng công tác đôn đ c doanh nghi p tr n khi đ n h n, tích c c đòi n đã
quá h n c ng nh giám sát ch t ch ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng nh m gi m
thi u nh ng r i ro trong cho vay có th đ n. Ch t l ng cho vay c ng đ c th hi n
m t ph n thông qua NQH. T l NQH càng cao ch ng t ngân hàng đang g p r i ro
tín d ng và có kh n ng m t v n.
Các NHTM ph i ti n hành phân lo i các nhóm n

theo Quy t đ nh s

493/2005/Q -NHNN và Quy t đ nh s a đ i b sung s 18/2007/Q -NHNN c a
NHNN. Vi c phân lo i nhóm n c th này s giúp cho các NHTM có th đ a ra các
chính sách h p lý cho t ng nhóm n , qua đó c ng có th đánh giá đ
vay c a NHTM.

c ch t l

ng cho

+ T l n x u khách hàng cá nhân
9

Thang Long University Library


Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN quy đ nh n t nhóm 3 đ n nhóm 5 là n x u
và t l n x u trên t ng d n vào kho ng 2% - 5% là ch p nh n đ
T l n x u
=
KHCN

c.

N x u cho vay KHCN
x

100%

T ng d n

N x u là nh ng kho n n mà kh n ng thu h i r t th p.

ây là nh ng kho n n

mà ngân hàng không h mong mu n. T l n x u trên t ng d n ph n ánh t tr ng
c a n x u trong t ng d n c a ngân hàng. T l này càng cao càng ph n ánh nh ng
r i ro trong cho vay c a ngân hàng l n. Có nhi u bi n pháp đ gi i quy t n x u, tùy
vào tình hình th c t c a khách hàng mà ngân hàng có th đ a ra nh ng bi n pháp
khác nhau t gia h n n đ n phát m i tài s n đ m b o.
+ T l trích l p d phòng r i ro (DPRR) cho vay khách hàng cá nhân
T l này cho bi t DPRR trong cho vay đ c trích so v i D n cho vay. T l
này càng cao ch ng t ch t l ng cho vay đ i v i khách hàng ch a t t, v n ph i trích
l p d phòng nhi u.
DPRR cho vay KHCN đ
T l trích l p DPRR KHCN

=

c trích

D n cho vay KHCN

x

100%

+ Kh n ngăbùăđ p r i ro
Trong n n kinh t th tr

ng các doanh nghi p c ng nh các NHTM ph i ho t đ ng

trong môi tr ng c nh tranh gay g t, ch u s chi ph i l n c a các quy lu t cung - c u,
quy lu t c nh tranh... nên ph i th ng xuyên đ i m t v i r i ro t m i phía. Có khi giá
c thay đ i, do công ngh l c h u, kh n ng qu n lý và đi u hành kém, kh ng ho ng
tài chính... gây ph n ng dây chuy n khi n khách hàng g p khó kh n, thua l trong
kinh doanh, th m chí v n d n đ n phá s n. M t khác do thông tin tín d ng không
đ y đ , n u m t bên không n m v ng tình hình tài chính, uy tín kh n ng thanh toán
c a đ i tác, không am hi u, không ki m tra đ c các thông s k thu t và hi u qu c a
d án mà mình tài tr thì r i ro tín d ng là đi u khó tránh kh i.
H s kh n ng bù đ p kho n vay

DPRR cho vay KHCN đ
=

c trích

N đã x lý

S t n t i và phát tri n c a ngân hàng ph thu c vào kh n ng bù đ p r i ro
chung và r i ro trong cho vay nói riêng.
N u h s này <1 cho bi t ngân hàng không đ kh n ng bù đ p r i ro.
10


N u h s này =1, ngân hàng đ kh n ng bù đ p r i ro trong cho vay
N u h s này >1, t c là s trích l p DPRR l n h n s D n cho vay đã đ

c

x lý r i ro.
+ Thu nh p t ho tăđ ng cho vay
Kho n vay đ c đánh giá là có ch t l ng khi kho n vay đó t o đ c thu nh p
cho ngân hàng. Ngân hàng c ng là m t doanh nghi p đ c bi t ho t đ ng v i m c đích
kinh doanh cu i cùng là l i nhu n. Ngu n thu t ho t đ ng cho vay là ngu n thu ch
y u cho ngân hàng t n t i và phát tri n. Ho t đ ng cho vay có lãi ch ng t ngân hàng
không ch thu đ c v n, đ kh n ng chi tr các kho n chi phí mà còn có thêm l i
nhu n.
Lãi t ho t đ ng cho vay KHCN
Thu nh p t cho vay

=

x 100%
T ng thu nh p

Ch tiêu này ph n ánh kh n ng sinh l i c a các kho n cho vay c a ngân hàng,
nó cho bi t t l lãi phát sinh t ho t đ ng cho vay trên m t đ n v thu nh p là bao
nhiêu. V i cùng m t m c thu nh p, n u ngân hàng nào càng gi m đ c chi phí đ u
vào càng nhi u thì t l thu nh p càng l n, ch ng t ngân hàng ho t đ ng t t, đi u này
góp ph n t o nên ch t l
1.2.4. Các nhân t

ng cho vay t t.

nh h

ng đ n hi u qu ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân

- Nhân t ch quan
+ Quy mô và uy tín c a ngân hàng th

ng m i

Quy mô c a ngân hàng th ng m i đ c đánh giá qua các ch tiêu nh : t ng
ngu n v n (c ng chính là t ng tài s n), s v n t có, m ng l i các đi m giao d ch…
Các NHTM mu n phát tri n ho t đ ng cho vay KHCN thì ph i m r ng m ng
l i các đi m giao d ch đ khách hàng d dàng ti p c n v i các s n ph m c a ngân
hàng, đ ng th i nghiên c u đ a ra nhi u lo i hình s n ph m đáp ng m i nhu c u c a
khách hàng. NHTM v i quy mô v n t có l n s d dàng xây d ng tr s , mua s m
trang thi t b hi n đ i, nghiên c u phát tri n s n ph m… t đó t o nên u th so v i
các đ i th c nh tranh trong vi c thu hút khách hàng đ n v i ngân hàng. M t khác, tâm
lí c a KHCN khi liên quan t i v n đ tài chính là h th ng s b l a đ o và do v y
h tìm đ n nh ng ngân hàng l n, có uy tín đ giao d ch. Vì v y, quy mô và uy tín c a
NHTM là y u t có nh h ng r t l n đ n hi u qu ho t đ ng cho vay KHCN.
+ Chính sách tín d ng c a ngân hàng

11

Thang Long University Library


ây là nhân t

nh h

ng tr c ti p đ n quy mô c a ho t đ ng cho vay nói chung

và cho vay KHCN nói riêng. Có 3 nhân t tác đ ng chính trong chính sách tín d ng là:
lãi su t c nh tranh, ph

ng th c cho vay và các tài s n b o đ m ti n vay.

Ngân hàng nào có lãi su t cho vay th p h n s thu hút đ c nhi u khách hàng
đ n v i mình do đó các ngân hàng ph i xác đ nh m c lãi su t cho vay trên c s quy
đ nh chung v lãi su t c a h th ng ngân hàng, phù h p v i l i nhu n c a ngân hàng,
và v n đ m b o h p d n đ c khách hàng tìm đ n giao d ch.
Ph ng th c cho vay đa d ng phong phú, đáp ng m i nhu c u c a khách hàng
t i t ng th i đi m khác nhau là nhân t quan tr ng nh h ng đ n quy mô ho t đ ng
cho vay nói chung và cho vay KHCN nói riêng.
Khách hàng mu n vay v n t i ngân hàng ph i đáp ng các đi u ki n, nguyên t c
vay v n. Trong các đi u ki n đó, đi u ki n v tài s n b o đ m ti n vay đóng vai trò
quan tr ng trong quy t đ nh cho vay c a ngân hàng. Hi n nay, trong danh m c cho vay
KHCN c a các NHTM có r t nhi u s n ph m là cho vay tín ch p, không c n tài s n
đ m b o, đi u ki n vay v n đ n gi n. i u này là m t nhân t giúp m r ng ho t
đ ng cho vay KHCN tuy nhiên c ng làm gia t ng r i ro tín d ng cho ngân hàng. Chính
vì v y, các NHTM ph i có chính sách đúng đ n v tài s n đ m b o đ v a m r ng
đ c ho t đ ng cho vay KHCN l i v a h n ch r i ro tín d ng đ n m c th p nh t,
t ng b

c nâng cao đ

c hi u qu ho t đông cho vay KHCN.

+ Công tác t ch c ho t đ ng cho vay KHCN c a ngân hàng
T ch c ho t đ ng cho vay KHCN c a NHTM có nh h ng r t l n đ n k t qu
ho t đ ng cho vay KHCN c a chính ngân hàng đó. Các ngân hàng khác nhau l i có
cách t ch c ho t đ ng cho vay khác nhau, có ngân hàng thành l p riêng B ph n ho c
Phòng khách hàng cá nhân chuyên ph trách v cho vay đ i v i KHCN t o đi u ki n
thu n l i đ phát tri n ho t đ ng này. Tuy nhiên c ng có ngân hàng l i coi cho vay
KHCN là m t m ng c a ho t đ ng cho vay nói chung và ch a có s tách bi t v công
vi c d n đ n ho t đ ng này ch a th c s đ c chú tr ng phát tri n. Vì v y mu n nâng
cao đ c hi u qu ho t đ ng cho vay đ i v i KHCN, các NHTM c n t ch c t t công
tác cho vay, có b ph n chuyên ph trách m ng cho vay KHCN đ t o s chuyên môn
hóa trong công vi c.
+ Ch t l

ng đ i ng cán b ngân hàng

Ho t đ ng cho vay KHCN là ho t đ ng ph c t p và bao g m nhi u công đo n
nên l i càng yêu c u cán b ngân hàng ph i có trình đ chuyên môn v ng vàng, tác
phong làm vi c chuyên nghi p, có đ o đ c, có n ng l c trong vi c qu n lý đ n xin
vay, đ nh giá tài s n th ch p, giám sát s ti n vay và có các bi n pháp h u hi u trong
vi c qu n lý và thu h i n vay c a ngân hàng... Ngoài ra, đ i ng nhân viên ngân hàng
12


còn c n có thái đ ni m n , tôn tr ng và l ng nghe khi ti p xúc v i khách hàng s
khi n khách hàng có thi n c m và thích t i giao d ch v i ngân hàng h n, qua đó giúp
ngân hàng có th nâng cao đ c ch t l ng d ch v và qu ng bá đ c hình nh c a
ngân hàng trong ho t đ ng cho vay nói chung và ho t đ ng cho vay KHCN nói riêng.
có đ

c đ i ng nhân viên có chuyên môn cao các NHTM c n chú tr ng

công tác tuy n d ng ban đ u. Trong quá trình làm vi c ti n hành đào t o m t cách bài
b n, th ng xuyên đ nâng cao chuyên môn nghi p v cho cán b .
ng th i c n có
nh ng chính sách đãi ng h p lý đ gi chân nh ng cán b u tú c ng nh tâm huy t
v i công vi c, duy trì kh n ng làm vi c lâu dài c a h t i ngân hàng.
+ Trình đ khoa h c k thu t và công nghê thông tin c a ngân hàng
Công ngh c a ngân hàng là các ph n m m và ph n c ng c a thi t b thông tin
đ c dùng trong ngân hàng. V i công ngh hi n đ i nh máy tính, ATM, h th ng
ch ng trình qu n lí ngân hàng lõi giúp cho các NHTM đ n gi n hoá th t c, rút ng n
th i gian giao d ch, b o m t thông tin cho khách hàng t t h n, nh v y ngân hàng có
th ph c v t t nh t, nhanh nh t và hi u qu nh t các nhu c u c a khách hàng. Qua đó
d n t o s hài lòng, s tín nhi m c a khách hàng đ i v i ngân hàng và nh v y mà thu
hút nhi u khách hàng đ n giao d ch v i ngân hàng, làm t ng doanh s cho vay nói
chung và cho vay KHCN nói riêng, gia t ng l i nhu n cho ngân hàng.
+ Ho t đ ng marketing ngân hàng
Ho t đông marketing nh m gi i thi u, qu ng bá và xây d ng hình nh ngân hàng
c ng nh danh m c s n ph m mà ngân hàng cung c p v i nh ng ti n ích đ c bi t
nh m thu hút khách hàng đ n v i ngân hàng. Chính vì v y, Ngân hàng nào càng chú
tr ng đ u t cho ho t đ ng marketing thì càng nhi u khách hàng bi t đ n s n ph m
c a ngân hàng và tìm đ n giao d ch, qua đó góp ph n m r ng quy mô ho t đ ng c a
mình, tìm ki m và phát tri n trên nh ng th tr ng m i.
Tuy nhiên, n u không cân nh c m c chi cho h p lý mà ti n hành chi quá nhi u
cho ho t đ ng này c ng làm cho l i nhu n c a ngân hàng b gi m sút b i thu nh p
t ng lên do m r ng cho vay KHCN không bù đ p n i chi phí cho ho t đ ng
marketing.

- Nhân t khách quan
+ Môi tr ng kinh t
Môi tr ng kinh t có nh h ng t i t t c m i ho t đ ng kinh t di n ra trong
nó, và ho t đ ng cho vay khách hàng cá nhân c ng không n m ngo i l . Tác đ ng c a
môi tr ng kinh t đ i v i ho t đ ng cho vay KHCN c a NHTM là tác đ ng thu n
chi u, khi n n kinh t phát tri n thì ho t đ ng cho vay KHCN c ng đ c m r ng, còn
13

Thang Long University Library


ho t đ ng cho vay KHCN s b thu h p khi n n kinh t đi vào suy thoái ho c trong giai
đo n khó kh n.
Hai y u t l m phát và lãi su t là hai nhân t tác đ ng tr c ti p đ n vi c m r ng
cho vay nói chung và cho vay KHCN nói riêng. B i khi lãi su t và l m phát t ng cao
t c chi phí c a vi c vay v n tr nên đ t h n, các khách hàng s cân nh c vi c vay v n
c a ngân hàng và làm cho ho t đ ng cho vay KHCN b nh h
+ Môi tr

ng tiêu c c..

ng v n hóa xã h i

Môi tr ng v n hóa xã h i c ng là m t nhân t có nh h ng không nh t i
vi c m r ng cho vay KHCN c a các NHTM. Các y u t thu c v v n hóa xã h i nh
thói quen tiêu dùng, phong t c t p quán c a t ng vùng mi n đ u có th tác đ ng t i
ho t đ ng cho vay KHCN. Khi trình đ dân trí ch a cao, ng

i dân ch a hi u h t v

các ti n ích c a s n ph m cho vay KHCN, h n n a h có tâm lý n ch c m c b n, s
ph i mang gánh n ng n n n thì h r t khó có th đ a ra quy t đ nh đ n vay v n c a
ngân hàng đ tiêu dùng mà th ng lo ti t ki m đ n khi có đ ti n thì m i tiêu dùng.
ây s là m t tr ng i cho ho t đ ng cho vay KHCN. Ng c l i, t i nh ng n i n n
dân trí phát tri n h n, ng i dân có suy ngh thoáng và luôn mu n h ng th m t cách
t t nh t các d ch v thì h s n sàng đ n ngân hàng xin vay v n đ ph c v cho nhu c u
c a mình. nh ng n i nh v y ho t đ ng cho vay KHCN c a ngân hàng s có c h i
phát tri n. Thông th ng thành th nhu c u tiêu dùng th ng cao h n khu v c nông
thôn do đó mà nhu c u vay tiêu dùng c ng l n h n. M là qu c gia có th tr ng tiêu
dùng l n, ph n l n dân c M đã s d ng v n vay NHTM đ tài tr cho nhu c u tiêu
dùng c a mình. Chính vì v y mà th tr ng cho vay KHCN c a M đ c đánh giá là
l n nh t th gi i và có t c đ t ng tr ng cao h ng n m. T i Vi t Nam, hai th tr ng
Hà N i và Thành ph H Chí Minh (TPHCM) là hai th tr
c n c.
+ Môi tr

ng tiêu dùng l n nh t c a

ng pháp lý

Ho t đ ng kinh doanh c a NHTM nói chung và ho t đ ng cho vay KHCN nói
riêng ch u s đi u ch nh c a r t nhi u các quy đ nh, v n b n pháp lu t có liên quan
nh lu t dân s , lu t các t ch c tín d ng, lu t đ t đai, các quy đ nh v th c hi n giao
d ch đ m b o. v qu n lý tái s n, v đ ng kí c m c th ch p… Các đ i t ng khách
hàng n m trong chi n l

c m r ng cho vay c a ngân hàng c n đ

c th a nh n v m t

pháp lý. ây là đi u ki n đ ng i vay v n yên tâm, m nh d n đ u t s n xu t và tiêu
dùng còn ngân hàng thì thu n l i h n khi ra các quy t đ nh cho vay.
Trong môi tr ng pháp lý ch t ch , đ ng b , b o v đ c quy n l i h p pháp
c a các bên tham gia, ho t đ ng cho vay KHCN c ng m nh d n và d dàng h n và
ng c l i vi c th c thi pháp lu t không nghiêm s t o ra k h trong qu n lý tín d ng,
14


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×