Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829

B
TR

GIÁO D Că ÀOăT O
NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY C PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 829

SINH VIÊN TH C HI N : NGUY Nă

C ANH


MÃ SINH VIÊN

: A16135

CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG

HÀ N I ậ 2014


GIÁO D Că ÀOăT O

B
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I
CÔNG TY C PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG 829

Giáoăviênăh

ng d n

: Th.S Nguy n H ng Nga

Sinh viên th c hi n

: Nguy nă

Mã sinh viên


: A16135

Chuyên ngành

: Tài chính ậ Ngân hàng

c Anh

HÀ N I ậ 2014

Thang Long University Library


L I C Mă N
Trong su t quá trình làm khóa lu n t t nghi p, em đã đ c s giúp đ nhi t tình
c a nhà tr ng, các th y cô và đ n v th c t p, s khích l , đ ng viên và t o đi u ki n
t nhi u phía.
hoàn thành khóa lu n này, tr c tiên em xin c m n giáo viên h ng d n ậ
Th.S Nguy n H ng Nga đã h t s c t n tâm đ nh h ng, ch b o và cho em nh ng góp
Ủ đ em có th hoàn thành khóa lu n t t nghi p. Em c ng xin g i l i tri ân chân thành
đ n các th y cô thu c Khoa Kinh t - Qu n lỦ tr ng i h c Th ng Long đã cho em
ki n th c v kinh t t các khái ni m c b n nh t đ n nh ng đi u th c t trong cu c
s ng làm n n t ng đ em có th hoàn thành đ tài này.
Bên c nh đó, em c ng xin chân thành c m n các cô chú, anh ch t i t t c các
phòng ban thu c Công ty c ph n Xây d ng công trình giao thông 829 đã h t s c t o
đi u ki n cho em đ c th c t p, tìm hi u v tình hình kinh doanh c a công ty trong
su t nh ng tháng làm khóa lu n.
Cu i cùng, em xin c m n gia đình và các b n thân thi t đã h tr và đ ng viên
em trong su t th i gian qua.
Em xin chân thành c m n!
Hà N i, ngày

tháng

n m 2014

Sinh viên

Nguy n

c Anh


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Nguy n

c Anh

Thang Long University Library


M CL C
CH

NGă1.

LụăLU NăCHUNGăV ăPHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNHă

DOANHăNGHI P .........................................................................................................1
1.1. T n ăqu năv ătƠiă h nhă o nhăn hi p ............................................................ 1
1.1.1.

n m

n

o n n

p ............................................................. 1

1.1.2. B n ch t c a tài chính doanh nghi p........................................................ 1
1.1.3. Ch

n n

a tài chính doanh nghi p ....................................................2

1.1.4. Vai trò c a tài chính doanh nghi p ........................................................... 3
1.2. T n ăqu năv ăphơnăt hătƠiă h nhă o nhăn hi p ...........................................4
1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p ............................................4
1.2.2. M c tiêu phân tích tài chính doanh nghi p ..............................................4
1.2.3. Ch

n n

1.2.4. Ý n

a phân tích tài chính doanh nghi p....................................4

v va phân tích tài chính doanh nghi p......................... 5

1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p..................................................7
1.3.1. L p k ho ch phân tích ..............................................................................7
1.3.2. Thu th p thông tin ......................................................................................8
1.3.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghi p .......................................................8
1.3.2.2 Thông tin bên trong doanh nghi p .......................................................8
1.3.3. X lý thông tin........................................................................................... 11
1.3.3.1 Ph

ng pháp so sánh ..........................................................................11

1.3.3.2 Ph

ng pháp phân tích ch s ............................................................ 12

1.3.4. Th c hi n phân tích..................................................................................12
1.3.4.1 Phân tích tình hình tài s n ậ ngu n v n c a doanh nghi p ................12
1.3.4.2 Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh .............................. 14
1.3.4.3 Phân tích báo cáo l u chuy n ti n t ..................................................16
1.3.4.4 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán ................................ 17
1.3.4.5 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n.......................... 18
1.3.4.6 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n ................................ 20
1.3.4.7 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i .....................................21
1.3.4.8 Phân tích tài chính qua mô hình Dupont ............................................22
1.4. Các nhân t

nhăh

n ăđ n vi c phân tích tình hình tài chính DN ..........24

1.4.1. Nhân t bên trong doanh nghi p ............................................................. 24


1.4.2. Nhân t bên ngoài doanh nghi p............................................................. 24
CH
NGă2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY C
PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829 .......................................27
2.1. Khái quát v Công ty C ph n Xây d ng công trình giao thông 829 .......27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty C ph n Xây d ng công
trình giao thông 829..................................................................................27
2.1.2. C
u t ch c c a Công ty C ph n Xây d ng công trình giao thông
829 ............................................................................................................27
2.1.2.1 C c u t ch c ....................................................................................27
2.1.2.2 Ch c n ng, nhi m v c a t ng b ph n .............................................28
2.1.3. Khái quát v ngành ngh kinh doanh Công ty C ph n Xây d ng công
trình giao thông 829..................................................................................30
2.2. Th c tr ng tình hình tài chính t i Công ty C ph n Xây d ng công trình
giao thông 829 .................................................................................................31
2.2.1. Phân tích tình hình tài s n - ngu n v n ..................................................31
2.2.1.1 Tình hình tài s n .................................................................................32
2.2.1.2 Tình hình ngu n v n ..........................................................................36
2.2.2. Phân tích k t qu ho
2.2.3. P ân

B o

ol u

đ ng s n xu t kinh doanh .................................39
uy n ti n t ...................................................... 44

2.2.4. Phân tích ch tiêu tài chính ......................................................................47
2.2.4.1 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán ................................ 47
2.2.4.2 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n.......................... 49
2.2.4.3 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n ................................ 54
2.2.4.4 Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i .....................................55
2.2.4.5 Phân tích tài chính qua mô hình Dupont ............................................58
2.3.

ánhă iáăv tình hình tài chính t i Công ty C ph n Xây d ng công trình
giao thông 829 .................................................................................................60

2.3.1. Nh ng k t qu đ

đ

c ...........................................................................60

2.3.2. M t s h n ch và nguyên nhân .............................................................. 60
2.3.2.1 H n ch ............................................................................................... 60
2.3.2.2 Nguyên nhân ....................................................................................... 61

Thang Long University Library


CH

NGă3.

M T S

GI I PHÁP NH M NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI

CHÍNH C A CÔNG TY C PH N XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
829
............................................................................................................62
3.1. Môiătr ng kinh doanh c a Công ty C ph n Xây d ng công trình giao
thông 829 .........................................................................................................62
3.1.1. Thu n l i ...................................................................................................62
3.1.2.
3.2.

ók

nhăh

n ...................................................................................................62

ng phát tri n c a Công ty C ph n Xây d ng công trình giao thông

829 ....................................................................................................................63
3.2.1. V th r

ng ............................................................................................. 63

3.2.2. V thi t b ...................................................................................................63
3.2.3. V nhân l c ............................................................................................... 63
3.2.4. V v n kinh doanh ....................................................................................64
3.3. M t s gi i pháp nh m nâng cao tình hình tài chính t i Công ty C ph n
Xây d ng công trình giao thông 829 ............................................................. 64
3.3.1. T n

o n

u v qu n lý t t chi phí .....................................................64

3.3.2. Nâng cao hi u qu s d ng v n c đ nh .................................................66
3.3.3. Nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng...............................................66
3.3.4. Phát tri n ngu n nhân l c .......................................................................71


DANH M C VI T T T
Ký hi u

Tênăđ yăđ

CP

C ph n

DN

Doanh nghi p

TSC

Tài s n c đ nh

TSDN

Tài s n dài h n

TSNH

Tài s n ng n h n

VCSH

V n ch s h u

XDCTGT

Xây d ng công trình giao thông

Thang Long University Library


DANH M C B NG BI U, HÌNH V ,ă

TH

B ng 2.1. Tình hình bi n đ ng v Tài s n .....................................................................31
B ng 2.2. Tình hình bi n đ ng v Ngu n v n .............................................................. 32
B ng 2.3. B ng phân tích tình hình Tài s n giai đo n 2011 - 2013 .............................. 33
B ng 2.4. B ng phân tích tình hình Ngu n v n giai đo n 2011 - 2013 ........................ 37
B ng 2.5. B ng phân tích k t qu ho t đ ng kinh doanh ..............................................40
B ng 2.6. B ng ch tiêu ph n ánh m c đ s d ng chi phí ...........................................43
B ng 2.7. B ng phân tích l u chuy n ti n t (theo ph

ng pháp tr c ti p)..................45

B ng 2.8. Các ch tiêu ph n ánh kh n ng thanh toán...................................................47
B ng 2.9. Ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý T ng tài s n ..........................................49
B ng 2.10. Ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý TSNH .................................................50
B ng 2.11. H s thu n , h s l u kho và h s tr n c a Công ty............................ 51
B ng 2.12. Th i gian thu - tr n , luân chuy n v n - hàng t n kho c a Công ty .........52
B ng 2.13. Ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý TSDH .................................................53
B ng 2.14. Ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n c a Công ty ...................................54
B ng 2.15. Ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i c a Công ty ........................................55
B ng 2.16. B ng s li u phân tích tài chính qua mô hình DuPont ................................ 58
B ng 3.1. Bi n pháp thu h i n .....................................................................................67
B ng 3.2. Mô hình cho đi m tín d ng ...........................................................................68
Bi u đ 2.1. Tình hình doanh thu, chi phí và l i nhu n c a Công ty............................ 41
Bi u đ 2.2. Kh n ng thanh toán c a Công ty trong 3 n m 2011 - 2013 ....................48
Bi u đ 2.3. H s thu n , h s l u kho và h s tr n qua các n m ......................... 51
Bi u đ 2.4. Di n bi n th i gian thu - tr n , luân chuy n v n - hàng t n ...................52
Bi u đ 2.5. Di n bi n kh n ng sinh l i c a Công ty ..................................................56
Bi u đ 2.6. Bi u đ so sánh ch tiêu ROA gi a 2 Công ty ..........................................57
Bi u đ 2.7. Bi u đ so sánh ch tiêu ROE gi a 2 Công ty ..........................................58
S đ 1.1. S đ quy trình phân tích tài chính doanh nghi p .........................................7
S đ 2.1. C c u t ch c c a Công ty CP Xây d ng công trình giao thông 829 ........28
S đ 3.1. Quy trình phân tích uy tín khách hàng ......................................................... 68


L IM

U

1. Lí do ch năđ tài
Quá trình chuy n đ i sang n n kinh t th tr

ng c a Vi t Nam đã kéo theo s

thay đ i t duy c a các doanh nghi p nh t là trong ph ng th c qu n lỦ. c bi t là
trong đi u ki n ngày nay khi mà đ t n c ta gia nh p vào t ch c Th ng m i th gi i
WTO thì t t y u các doanh nghi p ph i đ i m t v i nh ng khó kh n th thách và ph i
ch p nh n quy lu t đào th i c a th tr ng. Tr c th thách đó đòi h i doanh nghi p
ngày càng ph i nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh, hi u qu s d ng v n, qu n
lý và s d ng t t ngu n tài nguyên v t ch t c ng nh nhân l c. Bên c nh đó, doanh
nghi p ph i xây d ng ph ng h ng, chi n l c kinh doanh và m c tiêu t ng lai sao
cho phù h p v i ngu n l c doanh nghi p hi n có.
th c hi n đi u đó thì t b n thân doanh nghi p ph i hi u rõ tình tr ng tài
chính c a chính mình đ đi u ch nh quá trình kinh doanh cho phù h p. B i tài chính
nh dòng máu ch y trong c th doanh nghi p, b t k s ng ng tr nào c ng nh
h

ng x u đ n toàn b doanh nghi p.

Nh n th c đ c t m quan tr ng c a v n đ , em đã ch n đ tài “P ân
ìn
hình tài chính t i Công ty C ph n Xây d ng ôn rìn
o ôn 829” làm đ tài
khóa lu n t t nghi p c a mình.
iăt

2.

ng và ph m vi nghiên c u

i t ng nghiên c u: Tình hình tài chính t i Công ty c ph n Xây d ng công
trình giao thông 829.
Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u báo cáo tài chính c a Công ty c ph n Xây
d ng công trình giao thông 829 trong 3 n m: 2011 - 2013.
3. Ph

n ăphápăn hiênă

u

Ph ng pháp nghiên c u ch y u trong khóa lu n là ph ng pháp phân tích, so
sánh, t ng h p d a trên các s li u thu th p đ c và tình hình th c t t i Công ty c
ph n Xây d ng giao thông 829.
4. K t c u Khóa lu n
Khóa lu n t t nghi p bao g m 3 ch

ng:

Ch

n ă1 ăLỦă u nă hun ăv ăphơnăt hăt nhăh nhătƠiă h nhă o nhăn hi p

Ch

n ă2 ăPhơnăt hăt nhăh nhătƠiă h nhăt i Công ty c ph n Xây d ng công

trình giao thông 829
Ch n ă3 ăM t s gi i pháp nh m nâng cao tình hình tài chính c a Công ty
c ph n Xây d ng công trình giao thông 829

Thang Long University Library


CH

NGă1. LụăLU NăCHUNGăV ăPHỂNăTệCHăTỊNHăHỊNHăTÀIăCHệNHă
DOANHăNGHI P

1.1. T n ăqu năv ătƠiă h nhă o nhăn hi p
1.1.1.

n m

n

o n n

p

Tài chính DN là các quan h kinh t phát sinh g n li n v i quá trình t o l p, phân
ph i và s d ng các qu ti n t trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DN
nh m đ t đ c nh ng m c tiêu nh t đ nh. Trong quá trình đó đã phát sinh các lu ng
ti n t g n li n v i các ho t đ ng đ u t và ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DN,
các lu ng ti n t đó bao g m các lu ng ti n t đi vào và các lu ng ti n t đi ra kh i
DN, t o thành s v n đ ng c a các lu ng tài chính c a DN.
Tài chính DN còn là m t b ph n trong h th ng tài chính, có nh h
đ i s ng xã h i, đ n s phát tri n hay suy thoái c a n n s n xu t.

ng l n đ n

1.1.2. B n ch t c a tài chính doanh nghi p
Khi ti n hành s n xu t kinh doanh, các DN ph i có v n ti n t ban đ u đ xây
d ng, mua s m các t li u s n xu t, nguyên v t li u, tr l ng, khen th ng, c i ti n
k thu t…Vi c chi dùng th ng xuyên v n ti n t đòi h i ph i có các kho n thu đ bù
đ p t o nên quá trình luân chuy n v n. Nh v y trong quá trình luân chuy n v n ti n
t đó DN phát sinh các quan h kinh t . Nh ng quan h kinh t đó bao g m:
Quan h gi a DN v iăNhƠăn c: T t c các DN thu c m i thành ph n kinh t
ph i th c hi n các ngh a v tài chính đ i v i nhà n c (n p thu cho ngân sách nhà
n c). Ngân sách nhà n c c p v n cho DN nhà n c và có th c p v n v i công ty
liên doanh ho c c ph n (mua c phi u) ho c cho vay (mua trái phi u) tu theo m c
đích yêu c u qu n lỦ đ i v i ngành kinh t mà quy t đ nh t l góp v n, cho vay nhi u
hay ít.
Quan h gi a DN v i th tr

ng tài chính: Quan h này đ

c th hi n thông

qua vi c tài tr cho các nhu c u v v n c a DN. V i th tr ng ti n t , thông qua h
th ng ngân hàng, các DN nh n đ c các kho n ti n vay đ tài tr cho các nhu c u v n
ng n h n và ng

c l i, các DN ph i hoàn tr v n vay và ti n lãi trong th i h n nh t

đ nh. V i th tr ng v n, thông qua h th ng các t ch c tài chính trung gian khác,
DN tìm ki m các ngu n tài tr khác đ đáp ng nhu c u v n dài h n b ng cách phát
hành các ch ng khoán. Ng c l i, các DN ph i hoàn tr m i kho n lãi cho các ch th
tham gia đ u t vào DN b ng m t kho n ti n c đ nh hay ph thu c vào kh n ng kinh
doanh c a DN. Thông qua th tr ng tài chính, các DN c ng có th đ u t v n nhàn
r i c a mình b ng cách kí g i vào h th ng ngân hàng ho c đ u t vào ch ng khoán
c a các DN khác.
1


Quan h gi a DN v i th tr
hàng hóa, d ch v , th tr

ng khác: Các th tr

ng khác nh th tr

ng

ng s c lao đ ng... Là ch th ho t đ ng s n xu t kinh

doanh, các DN ph i s d ng v n đ mua s m các y u t s n xu t nh v t t , máy móc
thi t b , tr công lao đ ng, chi tr các d ch v ...
ng th i, thông qua các th tr ng,
DN xác đ nh nhu c u s n ph m và d ch v mà DN cung ng, đ làm c s ho ch đ nh
ngân sách đ u t , k ho ch s n xu t, ti p th ... nh m làm cho s n ph m, d ch v c a
DN luôn th a mãn nhu c u c a th tr ng.
Quan h trong n i b DN: G m quan h kinh t gi a DN v i các phòng ban,
phân x ng và t đ i s n xu t trong vi c nh n và thanh toán t m ng, thanh toán tài
s n. V i cán b công nhân viên trong quá trình phân ph i thu nh p cho ng i lao đ ng
d

i hình th c ti n l

ng, ti n th

ng, ti n ph t và lãi c ph n.

Nh ng quan h kinh t trên đ c hình thành trong s v n đ ng c a ti n t thông
qua vi c s d ng các qu ti n t , vì v y các quan h đó th ng đ c xem là các quan
h ti n t . Nh ng quan h này m t m t ph n ánh rõ DN là m t đ n v kinh t đ c l p,
là ch th trong quan h kinh t , đ ng th i ph n ánh rõ nét m i liên h gi a tài chính
DN v i các khâu khác trong h th ng tài chính.
1.1.3. Ch

n n

a tài chính doanh nghi p

Tài chính DN bao g m 3 ch c n ng chính:
a. Ch

ăn n ăt ch c v n (t o v năvƠăhuyăđ ng v n)
th c hi n m t cách có hi u qu vi c s n xu t kinh doanh đòi h i các DN ph i

có v n và có ph

ng án t o l p, huy đ ng v n c th :

 Xác đ nh nhu c u v n (v n c đ nh và v n l u đ ng) c n thi t cho quá trình
s n xu t kinh doanh.
 Xem xét kh n ng đáp ng nhu c u v n và các gi i pháp huy đ ng v n:
 N u nhu c u l n h n kh n ng thì DN ph i huy đ ng thêm v n, tìm ki m
m i ngu n tài tr v i chi phí s d ng v n th p nh ng v n b o đ m có hi u
qu .
 N u kh n ng l n h n nhu c u thì DN có th m r ng s n xu t, m r ng th
tr ng ho c có th tham gia vào th tr ng tài chính nh đ u t ch ng
khoán, cho thuê tài s n, góp v n liên doanh...
 L a ch n ngu n v n và ph

ng th c thanh toán các ngu n v n sao cho chi

phí DN ph i tr là th p nh t trong kho ng th i gian h p lý.
b. Ch

ăn n ăphơnăph i thu nh p c a DN

Ch c n ng phân ph i bi u hi n vi c phân ph i thu nh p c a DN t doanh thu
bán hàng và thu nh p t các ho t đ ng khác. Nhìn chung, các DN phân ph i nh sau:
2

Thang Long University Library


Bù đ p hao phí v t ch t, lao đ ng đã tiêu hao trong quá trình s n xu t kinh doanh
bao g m:
 Chi phí v t t nh nguyên v t li u, công c , d ng c ...
 Chi phí kh u hao tài s n c đ nh
 Chi phí ti n l

ng và các kho n trích theo l

ng

 Chi phí d ch v mua ngoài, chi phí khác b ng ti n (k c các kho n thu
gián thu)
Ph n l i nhu n còn l i s phân ph i nh sau:
 N p thu thu nh p DN theo lu t đ nh
 Bù đ p các chi phí không đ

c tr .

 Chia lãi cho đ i tác góp v n, chi tr c t c cho các c đông.
 Trích qu d phòng tài chính
 Trích qu đ u t phát tri n
 Trích qu khen th
c. Ch

ng, phúc l i

ăn n ă iámăsát đ i v i ho tăđ ng s n xu t kinh doanh

Giám sát tài chính là vi c th c hi n ki m tra s v n đ ng c a các ngu n tài chính
trong quá trình t o l p và s d ng các qu ti n t c a DN. Vi c th c hi n ch c n ng
này thông qua các ch tiêu tài chính đ ki m soát tình hình nh m đ m b o v n đ
d ng m t cách có hi u qu cho ho t đ ng s n xu t - kinh doanh.

cs

1.1.4. Vai trò c a tài chính doanh nghi p
Tài chính DN đóng vai trò r t quan tr ng đ i v i ho t đ ng c a DN và đ
hi n

c th

nh ng đi m ch y u sau:
 Huy đ ng, khai thác các ngu n tài chính nh m đ m b o nhu c u s d ng
v n c a DN đ duy trì ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ c di n ra liên t c,
th ng xuyên.
 Tài chính DN t o l p các đòn b y kích thích, đi u ti t các ho t đ ng s n
xu t kinh doanh trong DN.
 Tài chính DN là công c h u hi u cho nhà qu n tr ki m tra, giám sát các
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DN.
Vai trò c a tài chính có th mang tính tích c c, th đ ng th m chí là tiêu c c đ i

v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
phát huy vai trò c a tài chính, m t m t ph
thu c vào kh n ng, trình đ c a ng i qu n lý, m t khác ph thu c vào chính sách tài
chính c a Nhà n c trong t ng th i kì.
3


1.2. T n ăqu năv ăphơnăt hătƠiă h nhă o nhăn hi p
1.2.1. Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tài chính là vi c s d ng các khái ni m, công c , ph ng pháp đ x lý
các s li u k toán và các thông tin qu n lý khác nh m đánh giá tình hình tài chính,
ti m l c c a DN c ng nh m c đ r i ro, hi u qu ho t đ ng s n xu t linh doanh c a
DN.
1.2.2. M c tiêu phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tình hình tài chính ph i cung c p cho các ch DN, các nhà đ u t , các
nhà cho vay và nh ng ng i s d ng thông tin khác trong vi c đánh giá kh n ng và
tính ch c ch n c a dòng ti n m t vào, ra và tình hình s d ng có hi u qu nh t v n
kinh doanh, tình hình kh n ng thanh toán c a DN.
Phân tích tình hình tài chính DN ph i cung c p nh ng thông tin v ngu n v n
ch s h u, các kho n n , k t qu quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh, s ki n và
các tình hu ng làm bi n đ i các ngu n v n và các kho n n c a công ty.
1.2.3. Ch

n n

a phân tích tài chính doanh nghi p

Ch ăn n ăđánhă iá Tài chính DN là h th ng các lu ng chuy n d ch, s v n
đ ng c a nh ng ngu n l c tài chính trong quá trình t o l p, phân ph i và s d ng các
qu ti n t ho c v n ho t đ ng c a DN nh m đ t đ c m c tiêu nh t đ nh trong kinh
doanh. Các lu ng tài chính này có s chuy n d ch, v n đ ng nh th nào, nó tác đ ng
ra sao đ n quá trình kinh doanh, ch u nh h ng b i nhi u y u t khác nhau, có y u t
bên trong, có y u t bên ngoài c th là nh ng y u t nào, tác đ ng đ n s v n đ ng
và chuy n d ch ra sao, g n v i m c tiêu hay ngày càng xa r i m c tiêu kinh doanh c a
DN, có phù h p v i c ch chính sách và pháp lu t hay không là nh ng v n đ mà
phân tích tài chính DN ph i đ a ra câu tr l i.
Ch

ăn n ă

đoán M i quy t đ nh c a con ng

iđ uh

ng vào th c hi n

nh ng m c tiêu nh t đ nh. M c tiêu là đích đ h ng t i b ng nh ng hành đ ng c th
trong t ng lai. Nh ng m c tiêu này có th là ng n h n nh ng c ng có th là dài h n.
Nh ng n u liên quan đ n đ i s ng kinh t c a DN thì c n nh n th y ti m l c tài chính,
di n bi n lu ng chuy n d ch, v n đ ng c a v n ho t đ ng trong t ng lai c a DN.
Nh ng quy t đ nh và hành đ ng trong t ng lai ph thu c vào di n bi n kinh t xã h i
và ho t đ ng c a DN s di n ra trong t ng lai. B n thân DN cho dù đang trong giai
đo n nào c a quá trình phát tri n thì các ho t đ ng c ng đ u h ng t i m c tiêu nh t
đ nh. Vì v y, đ có nh ng quy t đ nh phù h p và t ch c th c hi n h p lỦ, đáp ng
đ c m c tiêu mong mu n c a các đ i t
c a DN trong t ng lai.

ng quan tâm c n d báo tình hình tài chính

4

Thang Long University Library


Ch
d

ăn n ăđi u ch nh: Tài chính DN là h th ng các quan h kinh t tài chính

i hình thái phát sinh giá tr trong quá trình ti n hành các ho t đ ng. H th ng các

quan h đó bao g m nhi u lo i khác nhau, r t đa d ng, phong phú và ph c t p, ch u
nh h ng c a nhi u nhân t , c bên trong l n bên ngoài DN. H th ng các quan h
kinh t tài chính đó s bình th ng n u t t c các m t xích trong h th ng đ u v n
hành tr n tru. Và đó là k t qu c a s k t h p hài hoà c a các m i quan h . Tuy nhiên,
v i nh ng m i quan h kinh t ngo i sinh, b n thân DN không th ki m soát và chi
ph i toàn b . Vì v y, DN c n ph i đi u ch nh và quan tâm đ n các m i quan h n i
sinh.
1.2.4. Ý n

v v

rò c a phân tích tài chính doanh nghi p

a. ụăn h
Phân tích tài chính DN là quá trình xem xét, ki m tra, phân tích và so sánh s
li u v tài chính. Qua đó, s d ng thông tin đánh giá đúng th c tr ng tài chính c a DN,
d báo chính xác hi u qu kinh doanh c ng nh nh ng r i ro trong t
v ng c a DN.

ng lai và tri n

Thông qua phân tích các báo cáo tài chính và các ch tiêu tài chính đ c tr ng, các
thông tin v m i quan h kinh t gi a DN v i Ngân sách Nhà n c, v i th tr ng và
v i n i b DN. Phân tích tài chính cho th y nh ng đi m m nh và đi m y u v ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c a DN. Nh đó, nh ng ng
công ty s có các bi n pháp và quy t đ nh phù h p.

i quan tâm đ n ho t đ ng c a

Phân tích tài chính cung c p nh ng thông tin h u ích giúp ki m tra phân tích m t
cách t ng h p, toàn di n, có h th ng v tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình th c
hi n các m c tiêu c a DN. Nh ng ng i qu n lý tài chính khi phân tích tài chính c n
cân nh c tính toán t i m c r i ro và tác đ ng c a nó t i DN mà bi u hi n chính là kh
n ng thanh toán, kh n ng cân đ i v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh l i
c a DN. Trên c s đó, các nhà phân tích ti p t c nghiên c u và đ a ra các d đoán v
k t qu ho t đ ng kinh doanh nói chung, m c doanh thu - l i nhu n nói riêng c a DN
trong t ng lai. Ngoài ra, phân tích tài chính còn cung c p nh ng thông tin s li u đ
ki m tra giám sát tình hình h ch toán kinh doanh, tình hình ch p hành các chính sách
ch đ kinh t tài chính c a DN. Cùng v i s phát tri n c a xã h i thì vi c phân tích
tài chính càng tr nên quan tr ng, b i công tác phân tích tài chính ngày càng cho th y
s c n thi t c a nó đ i v i s phát tri n DN. Phân tích tài chính cho th y kh n ng và
ti m n ng kinh t tài chính c a DN, do đó s giúp cho công tác d báo, l p k ho ch
tài chính ng n h n và dài h n, d dàng đ a ra các chính sách t o đi u ki n cho công ty
ho t đ ng.
5


b. Vai trò
Tr

c đây, vi c phân tích tài chính ch đ ph c v cho nhu c u cho các nhà đ u

t và các ngân hàng. Hi n nay vi c phân tích tài chính đ c r t nhi u đ i t ng quan
tâm. Tùy theo nh ng m c đích khác nhau c a ng i s d ng mà phân tích tài chính s
có nh ng vai trò khác nhau:
i v i nhà qu n tr DN: Ho t đ ng phân tích tài chính c a nh ng ng i qu n
lỦ DN đ c g i là phân tích tài chính n i b . Do DN h n m đ c đ y đ và chính
xác các thông tin, kèm theo s hi u rõ v DN nên h có l i th đ phân tích tài chính
m t cách t t nh t. Phân tích tài chính có Ủ ngh a đ d báo tài chính và là c s cho
các nhà qu n lỦ đ a ra quy t đ nh phù h p không ch trong v n đ tài chính mà còn
nhi u v n đ khác. Phân tích tài chính n i b th c s c n thi t đ xác đ nh giá tr kinh
t , các m t m nh, y u và đ a ra nh ng quy t đ nh đúng đ n cho s phát tri n c a m t
DN.
i v iă á ă ăqu nă qu n lý: D a vào các báo cáo tài chính c a DN đ phân
tích đánh giá, ki m tra ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ho t đ ng tài chính ti n t c a
DN có th c hi n đ y đ ngh a v v i Nhà n c hay không, có tuân theo pháp lu t hay
không, đ ng th i s giám sát này giúp c quan th m quy n có th ho ch đ nh chính
sách m t cách phù h p, t o đi u ki n cho DN ho t đ ng kinh doanh m t cách có hi u
qu . Giúp Nhà n c đ a nh ng k ho ch phát tri n
ích thi t th c nh t.

t m v mô sao cho mang l i l i

i v iă á ănhƠăđ uăt Các nhà đ u t là các DN và cá nhân quan tâm tr c ti p
đ n các giá tr c a DN vì h là ng i đã giao v n cho DN và có th ph i ch u r i ro.
Thu nh p c a h là ti n chia l i t c và giá tr gia t ng thêm c a v n đ u t . Hai y u t
này ch u nh h ng c a l i nhu n k v ng c a DN. Thông qua s phân tích d a trên
các báo cáo tài chính, phân tích kh n ng sinh l i, m c đ r i ro và s phân tích di n
bi n giá c , các nhà đ u t s đ a ra các quy t đ nh c a chính mình. Ngoài ra h còn
quan tâm đ n vi c đi u hành công tác qu n lý DN.
iv in

i cho vay: Nh ng đ i t

ng này quan tâm đ n kh n ng tr n , kh

n ng h p tác liên doanh c a DN, cho nên c ng c n phân tích và đánh giá th c tr ng
s n xu t kinh doanh c a DN.
c bi t đ i v i các ch n , h quan tâm t i kh n ng
thanh toán nhanh c a DN n u đó là các kho n vay ng n h n, đ i v i kho n vay dài h n
h ph i tin ch c kh n ng hoàn tr khi xem xét kh n ng sinh l i c a DN. Song quan
tr ng nh t đó là c c u tài chính bi u hi n m c đ m o hi m c a DN đi vay.
i v i nh n ă n
i oă đ ng trong DN: Nh ng ng i lao đ ng trong DN
c ng quan tâm đ n tình hình tài chính, b i l i ích c a h g n li n v i ho t đ ng tài
chính cùa DN. Ng i lao đ ng quan tâm đ n các thông tin và s li u tài chính đ đánh
6

Thang Long University Library


giá, xem xét tri n v ng c a nó trong t
v ng đ

ng lai. Nh ng ng

i đi tìm vi c đ u có nguy n

c vào làm vi c trong các công ty có tri n v ng v i t

ng lai lâu dài đ hy

v ng có m c l ng x ng đáng và ch làm vi c n đ nh. Ngoài ra trong m t s DN,
ng i lao đ ng đ c tham gia góp v n mua c ph n. Nh v y, h c ng là nh ng
ng i ch DN nên có quy n l i và trách nhi m g n v i DN.
Có nhi u đ i t ng quan tâm đ n tình hình tài chính c a DN d i nh ng góc đ
khác nhau. Song nhìn chung h đ u quan tâm đ n kh n ng t o ra các dòng ti n m t,
kh n ng sinh l i, kh n ng thanh toán và m c l i nhu n t i đa.
Hi n nay v i s phát tri n l n m nh c a DN cùng v i quá trình c nh tranh kh c
li t thì ph i có chi n l c kinh doanh c th h p lý và chính xác. Phân tích tài chính s
có tác d ng to l n trong vi c th c hi n đi u đó.
1.3. Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p
Quy trình phân tích tài chính doanh nghi p đ

c ti n hành qua 4 b

c:

S đ 1.1. S đ quy trình phân tích tài chính doanh nghi p
L p k ho ch
phân tích

Thu th p
thông tin

X lỦ thông
tin

Th c hi n
phân tích

1.3.1. L p k ho ch phân tích
L p k ho ch phân tích là m t b c vô cùng quan tr ng trong quá trình phân tích
tài chính DN, nó nh h ng nhi u đ n ch t l ng, th i gian, chi phí, công s c và
nh ng k t qu mà ho t đ ng phân tích tài chính đ a ra.
phân tích tài chính trong
DN th c s phát huy tác d ng trong quá trình ra quy t đ nh thì công đo n l p k ho ch
phân tích tài chính c n ph i đ c t ch c m t cách khoa h c, h p lý, phù h p v i đ c
đi m s n xu t kinh doanh, c ch ho t đ ng, qu n lý kinh t tài chính c a DN. Do m i
đ i t ng có nh ng m c tiêu quan tâm khác nhau nên vi c phân tích c ng có nh ng
nét riêng, khó xác đ nh khuôn m u trong vi c t ch c phân tích cho t t c các đ i
t

ng, t t c DN….
Trong công đo n l p k ho ch phân tích c n làm rõ nh ng v n đ sau:
 N i dung phân tích: C n xác đ nh rõ các v n đ c n đ

c phân tích. Phân tích

toàn b ho t đ ng tài chính c a DN hay ch t p trung vào m t s v n đ c
th . ây là c s đ xây d ng đ c ng ti n hành phân tích.
 Ph m vi phân tích: Có th là toàn DN hay m t vài b ph n, phòng ban, tu
yêu c u và th c ti n qu n lỦ mà xác đ nh n i dung và ph m vi phân tích thích
h p.
7


 Th i gian ti n hành: Bao g m c th i gian chu n b và th i gian ti n hành
công tác phân tích.
 Nhi m v : Trong k ho ch phân tích c n phân công rõ ràng trách nhi m cho
t ng ng i tr c ti p th c hi n phân tích và b ph n ph c v công tác phân
tích, phân công công vi c cho các cá nhân, b ph n.
1.3.2. Thu th p thông tin
1.3.2.1 Thông tin bên ngoài doanh nghi p
Là nh ng thông tin bao g m thông tin liên quan đ n tr ng thái kinh t , c h i
kinh doanh, chính sách thu , lãi su t ngân hàng, thông tin v ngành kinh doanh, thông
tin liên quan đ n v trí c a ngành trong n n kinh t , c c u ngành, tình tr ng công
ngh , th ph n... và các thông tin v pháp lý, kinh t đ i v i DN. Ngu n thông tin này
đ c ph n ánh trong các v n b n pháp quy c a Nhà n c, các s li u th ng kê, tin t c
hàng ngày trên các ph ng ti n thông tin đ i chúng, ho c các tài li u n ph m c a
t ng c quan, t ng ngành.
Nhân t bên ngoài còn nh h

ng t i tình hình s n xu t kinh doanh c ng nh

ho t đ ng c a DN. Th ng là các thông tin v tình hình kinh t xã h i, v s t ng
tr ng ho c suy thoái kinh t trong n c c ng nh trên th gi i. Nh ng thông tin này
đ u góp ph n xây d ng các d báo k ho ch tài chính ng n h n và dài h n cho DN,
góp ph n t o đi u ki n cho DN c ng nh nh ng đ i t

ng quan tâm khác đ n DN đ a

ra quy t đ nh phù h p và đúng đ n.
1.3.2.2 Thông tin bên trong doanh nghi p
Thông tin bên trong c a m t DN là m i ngu n thông tin liên quan đ n DN đó.
Trong đó là h th ng báo cáo tài chính và các báo cáo k toán c a DN. Thông tin k
toán ph n ánh m t cách h th ng tình hình tài s n, k t qu ho t đ ng kinh doanh và
tình hình s d ng v n c a DN t i th i đi m nh t đ nh. Thông tin k toán c ng giúp
cho các đ i t ng s d ng thông tin tài chính nh n bi t đ c th c tr ng tài chính, tình
hình s n xu t kinh doanh c a DN đ t đó ra quy t đ nh phù h p. S n ph m cu i cùng
c a ho t đ ng k toán là h th ng các báo cáo k toán c a DN. B i v y, các s li u k
toán đ c ph n ánh đ y đ trong các báo cáo tài chính: b ng cân đ i k toán, báo cáo
k t qu ho t đ ng kinh doanh, báo cáo l u chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài
chính. Vì v y phân tích tài chính t c là phân tích s li u k toán c a DN.
a. B n ă ơnăđ i k toán (Balance sheet)
B ng cân đ i k toán là 1 b ng báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát
toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n đó c a DN t i 1 th i đi m
nh t đ nh.
8

Thang Long University Library


B ng cân đ i k toán g m 2 ph n:
 Ph n bên trái dùng ph n ánh k t c u c a v n kinh doanh mà danh t k toán
g i là ph n tài s n. Ph n ánh toàn b giá tr tài s n hi n có c a DN t i th i
đi m báo cáo theo c c u tài s n và hình th c t n t i trong quá trình ho t đ ng
s n xu t kinh doanh c a DN, g m:
 Tài s n ng n h n.
 Tài s n dài h n.
 Ph n bên ph i dùng ph n ánh ngu n hình thành c a tài s n hay còn g i là ph n
ngu n v n. Ph n ánh ngu n hình thành tài s n hi n có c a DN t i th i đi m
báo cáo, g m:
 N ph i tr .
 V n ch s h u.
C s d li u đ l p b ng cân đ i k toán là c n c vào s k toán t ng h p và
chi ti t, b ng cân đ i k toán k tr c.
b. Báo cáo k t qu kinh doanh
B ng báo cáo k t qu kinh doanh là báo cáo tài chính t ng h p (hay còn g i là
b ng báo cáo lãi - l ) ph n ánh tình hình và k t qu kinh doanh trong m t k k toán
c a DN, chi ti t theo ho t đ ng kinh doanh chính và ho t đ ng khác, tình hình th c
hi n ngh a v đ i v i nhà n

c v thu và các kho n ph i n p khác, tình hình thu giá

tr gia t ng đ

c hoàn l i, đ

c kh u tr , đ

c mi n gi m.

c. Báoă áoă uă huy n ti n t
Báo cáo l u chuy n ti n t (BCLCTT) là m t b ph n h p thành c a báo cáo tài
chính, ph n ánh vi c hình thành và s d ng l ng ti n phát sinh trong k báo cáo c a
DN. BCLCTT cung c p thông tin giúp ng i s d ng đánh giá các thay đ i trong tài
s n thu n, c c u tài chính, kh n ng chuy n đ i c a tài s n thành ti n, kh n ng thanh
toán và kh n ng c a DN trong vi c t o ra các lu ng ti n trong quá trình ho t đ ng.
BCLCTT g m 3 ph n:
 L uă huy n ti n t ho tă đ ng kinh doanh: Lu ng ti n phát sinh t ho t
đ ng kinh doanh là lu ng ti n có liên quan đ n các ho t đ ng t o ra doanh thu
ch y u c a DN, cung c p thông tin c b n đ đánh giá kh n ng t o ti n c a
DN t các ho t đ ng kinh doanh đ trang tr i n , duy trì ho t đ ng, tr c t c
và ti n hành các ho t đ ng đ u t m i mà không c n đ n ngu n tài chính bên
ngoài. Thông tin v lu ng ti n này khi s d ng k t h p v i các thông tin khác
s giúp ng i s d ng d đoán lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh trong
t

ng lai. Các lu ng ti n ch y u t ho t đ ng kinh doanh g m: ti n thu t
9


bán hàng, cung c p d ch v ; ti n tr cho ng
chi tr lãi vay, ti n chi tr cho ng

i cung c p hàng hóa d ch v , ti n

i lao đ ng…

 L uă huy n ti n t ho tăđ n ăđ uăt Lu ng ti n phát sinh t ho t đ ng đ u
t là lu ng ti n có liên quan đ n vi c mua s m, xây d ng, nh ng bán, thanh
lý tài s n dài h n và các kho n đ u t khác không thu c các kho n t ng
đ ng ti n. Các lu ng ti n ch y u t ho t đ ng đ u t g m: ti n thu t vi c
thanh lỦ, nh ng bán tài s n c đ nh và các kho n tài s n dài h n khác; ti n
thu h i đ u t góp v n vào các đ n v khác (tr tr ng h p ti n thu t bán l i
c phi u đã mua vì m c đích th ng m i); ti n thu h i cho vay (tr tr ng
h p ti n thu h i cho vay c a ngân hàng, t ch c tín d ng và các t ch c tài
chính); ti n chi mua s m, xây d ng tài s n c đ nh và tài s n dài h n khác; ti n
chi đ u t góp v n vào các đ n v khác (tr tr
vì m c đích th ng m i)…

ng h p ti n chi mua c phi u

 L uă huy n ti n t ho tăđ ng tài chính: Lu ng ti n phát sinh t ho t đ ng
tài chính là lu ng ti n có liên quan đ n vi c thay đ i v quy mô và k t c u c a
v n ch s h u và v n vay c a DN. Các lu ng ti n ch y u t ho t đ ng tài
chính g m: ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp c a ch s h u; ti n
thu t các kho n vay ng n h n, dài h n; ti n chi tr v n góp c a ch s h u,
mua l i c phi u c a chính DN đã phát hành; ti n chi tr các kho n n g c đã
vay…
d. Thuy t minh báo cáo tài chính
Thuy t minh báo cáo tài chính đ

c l p đ gi i thích và b sung thông tin v tình

hình ho t đ ng s n xu t - kinh doanh, tình hình tài chính c ng nh k t qu kinh doanh
c a DN trong k báo cáo mà các b ng báo cáo khác không th trình bày rõ ràng và chi
ti t. Qua đó, nhà đ u t hi u rõ và chính xác h n v tình hình ho t đ ng th c t c a
DN.
 Thuy t minh BCTC g m nh ng n i dung c b n sau:


c đi m ho t đ ng c a DN.

 K k toán, đ n v ti n t s d ng trong k toán.
 Chu n m c k toán và ch đ k toán áp d ng.
 Các chính sách k toán áp d ng.
 Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong b ng cân đ i k toán.
 Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu ho t
đ ng kinh doanh.
10

Thang Long University Library


 Thông tin b sung cho kho n m c trình bày trong báo cáo l u chuy n ti n
t .
1.3.3. X lý thông tin
Khi đã có nh ng thông tin, tài li u, s li u c n thi t, b

c ti p theo là x lý

nh ng thông tin có đ c t nh ng ngu n đó. Trong phân tích tài chính hi n nay có r t
nhi u ph ng pháp c ng nh công c đ x lý nh ng thông tin thu th p đ c. Trong
bài Khóa lu n này em s d ng ch y u 2 ph ng pháp phân tích chính đó là: Ph
pháp so sánh và Ph ng pháp phân tích ch s .
1.3.3.1 Ph

ng

ng pháp so sánh

Tiêu th c so sánh là ti n hành so sánh gi a s li u th c t c a k này v i s li u
c a k tr

c.

N i dung so sánh bao g m:
 So sánh gi a s th c hi n k này v i s th c hi n k tr
h ng thay đ i v tài chính doanh nghi p.

c đ th y rõ xu

 So sánh gi a s li u th c hi n k này v i s li u k ho ch đ th y m c đ
phát tri n c a doanh nghi p.
 So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung bình ngành, doanh
nghi p khác đ đánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p mình.
 So sánh theo chi u d c đ xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu so v i t ng
th , so sánh theo chi u ngang c a nhi u k đ th y đ c s bi n đ i c v
s l ng t ng đ i và tuy t đ i c a m t ch tiêu nào đó qua các niên đ k
toán liên ti p.
K thu t so sánh:
 So sánh b ng s tuy t đ i: là vi c xác đ nh chênh l nh gi a tr s c a ch tiêu
k phân tích v i tr s c a ch tiêu k g c.
Y = Y 1 ậ Y0
V i

Y: tr s so sánh
Y0: tr s c a ch tiêu g c
Y1: tr s c a ch tiêu phân tích

 So sánh b ng s t ng đ i: là xác đ nh s ph n tr m (%) t ng lên hay gi m
xu ng gi a th c t so v i k g c c a các ch tiêu phân tích, c ng có khi là t
tr ng c a hi n t ng kinh t trong t ng th quy mô chung đ c xác đ nh. K t
qu cho bi t t c đ phát tri n hay k t c u m c ph bi n c a hi n t ng kinh
t .
11


Y
V i

1-

ă ă100%

Y: tr s so sánh
Y0: tr s c a ch tiêu g c
Y1: tr s c a ch tiêu phân tích

Khi s d ng ph

ng pháp so sánh ph i tuân th 2 đi u ki n sau:

 Ph i xác đ nh rõ ắg c so sánh” và ắk phân tích”.
 Các ch tiêu so sánh (ho c các tr s c a ch tiêu so sánh) ph i đ m b o tính
ch t có th so sánh đ c v i nhau. Mu n v y, chúng ph i th ng nh t v i
nhau v n i dung kinh t , v ph ng pháp tính toán, th i gian tính toán.
1.3.3.2 Ph

ng pháp phân tích ch s

Ph ng pháp này d a trên Ủ ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài chính
trong các quan h tài chính. S bi n đ i các ch s là s bi n đ i các đ i l ng tài
chính. V nguyên t c, ph ng pháp phân tích ch s yêu c u c n ph i xác đ nh đ c
các ng ng, các đ nh m c đ nh n xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p, trên
c s so sánh các t l c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các ch s tài chính đ c phân thành các
nhóm ch s đ c tr ng, ph n ánh nh ng n i dung c b n theo các m c tiêu ho t đ ng
c a doanh nghi p. ó là các nhóm ch s :
 Nhóm ch s v kh n ng thanh toán
 Nhóm ch s v kh n ng qu n lý tài s n
 Nhóm ch s v kh n ng qu n lý n
 Nhóm ch s v kh n ng sinh l i
M i nhóm ch s l i bao g m nhi u ch s ph n ánh riêng l , t ng b ph n c a
ho t đ ng tài chính trong m i tr ng h p khác nhau, tu theo giác đ phân tích, ng i
phân tích l a ch n các nhóm ch tiêu khác nhau đ ph c v m c tiêu phân tích c a
mình.
1.3.4. Th c hi n phân tích
1.3.4.1 Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n c a doanh nghi p
a. Phân tích tình hình tài s n
Phân tích khái quát tình hình tài s n là đánh giá tình hình t ng - gi m và bi n
đ ng k t c u tài s n c a doanh nghi p. Qua phân tích tình hình tài s n s cho ta câu tr
l i cho các câu h i đ c đ t ra. Ví d : doanh nghi p có đang đ u t m r ng s n xu t
hay không? Tình tr ng thi t b c a doanh nghi p nh th nào? …
12

Thang Long University Library


 Phân tích tài s n ng n h n:
Xem xét s bi n đ ng c a giá tr c ng nh k t c u các kho n m c trong tài s n
ng n h n. nh ng doanh nghi p khác nhau thì k t c u tài s n ng n h n c ng khác
nhau. Vi c nghiên c u k t c u tài s n ng n h n giúp xác đ nh tr ng đi m qu n lý tài
s n ng n h n t đó tìm ra bi n pháp nâng cao hi u qu s d ng tài s n trong t ng đi u
ki n c th .
 Ti n và các kho n t

ng đ

ng ti n: So sánh t tr ng và s tuy t đ i c a

các tài s n ti n, qua đó th y đ c tình hình s d ng các qu , xem xét s
bi n đ ng các kho n ti n có h p lý hay không. Phân tích ch tiêu ti n và các
kho n t ng đ ng ti n cho th y kh n ng thanh toán t c th i c a doanh
nghi p. Xu h ng chung khi ti n gi m đ c đánh giá là tích c c, vì không
nên d tr ti n m t và s d ti n g i ngân hàng quá l n mà ph i gi i phóng
nó, đ a vào s n xu t kinh doanh, t ng vòng quay v n ho c hoàn tr n .
Nh ng m t khác, s gia t ng v n b ng ti n làm t ng kh n ng thanh toán
t c th i c a doanh nghi p.
 Các kho n ph i thu: Xem xét v t tr ng và s tuy t đ i cu i n m so v i
đ u n m và các n m tr c. Các kho n ph i thu gi m đ c đánh là tích c c.
Tuy nhiên, c n chú ý r ng không ph i lúc nào các kho n ph i thu t ng lên
c ng đánh giá là không tích c c. Ch ng h n, trong tr ng h p doanh
nghi p m r ng các quan h kinh t thì kho n này t ng lên là đi u t t nhiên.
V n đ đ t ra là xem xét s tài s n b chi m d ng có h p lý hay không.
 Hàng t n kho: Phân tích hàng t n kho giúp cho doanh nghi p có k ho ch
d tr thích h p trong quá trình s n xu t kinh doanh. Hàng t n kho t ng lên
do qui mô s n xu t m r ng, nhi m v s n xu t t ng lên. Hàng t n kho
gi m do đ nh m c d tr b ng các bi n pháp ti t ki m chi phí, h th p giá
thành, tìm ngu n cung c p h p lỦ…nh ng v n đ m b o s n xu t kinh
doanh thì đ c đánh giá là tích c c. Hàng t n kho gi m do thi u v n đ d
tr v t t , hàng hóa…đ

c đánh giá không t t.

 Phân tích tài s n dài h n:
Tài s n dài h n là ngu n l c đ c s d ng đ t o ra thu nh p ho t đ ng trong
m t th i gian dài h n m t chu k kinh doanh. Lo i tài s n ph bi n nh t là tài s n h u
hình, ch ng h n nh b t đ ng s n, nhà máy và thi t b . Tài s n dài h n c ng bao g m
tài s n vô hình nh b n quy n, th ng hi u, b ng phát minh sáng ch , l i th th ng
m i và các ngu n t nhiên khác. ánh giá s bi n đ ng v giá tr và k t c u c a các
kho n m c c u thành tài s n dài h n đ đánh giá tình hình đ u t chi u sâu, tình hình
13


c s v t ch t k thu t, th hi n n ng l c s n xu t và xu h

ng phát tri n lâu dài c a

doanh nghi p.
Xu h ng chung c a quá trình phát tri n s n xu t kinh doanh là tài s n c đ nh
ph i t ng v s tuy t đ i l n t tr ng vì đi u này th hi n quy mô s n xu t, c s v t
ch t gia t ng, trình đ t ch c s n xu t cao…Tuy nhiên không ph i lúc nào tài s n c
đ nh t ng lên đ u đánh giá là tích c c, ch ng h n nh tr ng h p đ u t nhà x ng,
máy móc thi t b quá nhi u nh ng l i thi u nguyên li u s n xu t, ho c đ u t nhi u
nh ng không s n xu t do s n ph m không tiêu th đ

c.

b. Phân tích tình hình ngu n v n
Phân tích khái quát tình hình ngu n v n là đánh giá tình hình t ng - gi m, k t c u
và bi n đ ng k t c u ngu n v n c a doanh nghi p. Qua phân tích tình hình ngu n v n
s cho ta câu tr l i cho các câu h i đ c đ t ra. Ví d : Công n c a doanh nghi p
t ng hay gi m? C c u v n ch s h u bi n đ ng nh th nào?…
 Phân tích n ph i tr :
 N ng n h n là các ngh a v tài chính g n li n v i các ngh a v thanh toán
mà theo đó doanh nghi p s s d ng các tài s n ng n h n t ng ng ho c
s d ng các kho n n ng n h n khác đ thanh toán. N ng n h n có th i
h n thanh toán là d i m t n m ho c trong m t chu k s n xu t kinh doanh.
 N dài h n là các ngh a v tài chính mà doanh nghi p không ph i thanh
toán trong th i h n m t n m ho c trong chu k ho t đ ng s n xu t kinh
doanh.
M t s gia t ng c a n ph i tr s đ t gánh n ng thanh toán lên tài s n ng n h n
và dài h n đ duy trì ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên, n u n ph i tr t ng
do doanh nghi p m r ng s n xu t kinh doanh (tài s n t ng t
này đ c đánh giá là t t.

ng ng) thì bi u hi n

 Phân tích v n ch s h u:
 V n ch s h u do ch doanh nghi p và các nhà đ u t góp v n ho c hình
thành t k t qu kinh doanh. Do đó, v n ch s h u đ c xem là trái quy n
c a ch s h u đ i v i giá tr tài s n ròng c a doanh nghi p. Các doanh
nghi p có quy n ch đ ng s d ng các lo i ngu n v n và các qu hi n có
theo ch đ hi n hành.
1.3.4.2 Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh
a. Phân tích doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : là doanh thu v bán s n ph m, hàng
hóa thu c nh ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh chính và doanh thu v cung c p d ch
14

Thang Long University Library


v cho khách hàng theo ch c n ng ho t đ ng và s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v chi m t tr ng l n trong toàn b
doanh thu c a doanh nghi p. Nó ph n ánh quy mô c a quá trình s n xu t, trình đ t
ch c ch đ o s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh thu bán hàng còn là ngu n
v n quan tr ng đ doanh nghi p trang tr i các kho n chi phí v lao đ ng, tr l ng,
th

ng cho ng

i lao đ ng, trích b o hi m xã h i, n p thu theo lu t đ nh…

Phân tích tình hình doanh thu cho nhà qu n lý th y đ

c u, khuy t đi m trong

quá trình th c hi n doanh thu đ có th th y đ c nhân t làm t ng và nh ng nhân t
làm gi m doanh thu. T đó, h n ch , lo i b nh ng nhân t tiêu c c, đ y nhanh h n
nh ng nhân t tích c c, phát huy th m nh c a doanh nghi p nh m t ng doanh thu,
nâng cao l i nhu n.
b. Phân tích chi phí
Chi phí là dòng ti n ra, dòng ti n ra trong t

ng lai ho c phân b dòng ti n ra

trong quá kh xu t phát t các ho t đ ng kinh doanh đang di n ra trong doanh nghi p.
Giá v n hàng bán: là m t ch tiêu t ng h p ph n ánh t ng giá tr mua hàng hóa,
giá thành s n xu t s n ph m, d ch v đã bán. Giá v n hàng bán là y u t quy t đ nh
kh n ng c nh tranh và hi u qu s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p. Trong tr ng
h p doanh nghi p có v n đ v i giá v n hàng bán thì ph i theo dõi và phân tích t ng
c u ph n c a nó: nhân công tr c ti p, nguyên v t li u tr c ti p…
Chi phí bán hàng: là toàn b chi phí phát sinh trong quá trình tiêu th s n ph m,
hàng hóa, d ch v …
Chi phí qu n lý doanh nghi p: là toàn b chi phí có liên quan đ n ho t đ ng qu n
lý kinh doanh, qu n lý hành chính và qu n lỦ đi u hành chung c a toàn doanh nghi p.
Chi phí tài chính: bao g m ti n lãi vay ph i tr , chi phí b n quy n, chi phí ho t
đ ng liên doanh… phát sinh trong k báo cáo c a doanh nghi p.
Y u t chi phí th hi n s hi u qu trong ho t đ ng s n xu t, kinh doanh c a
doanh nghi p. N u chi phí b ra quá l n ho c t c đ chi phí l n h n t c đ doanh thu,
ch ng t doanh nghi p s d ng ngu n l c không hi u qu .
 T l giá v n hàng bán trên doanh thu thu n:
T ă ă iáăv năhƠn ă ánătrênă o nhăthuăthu nă ă

Giáăv năhƠn ă án
Do nhăthuăthu n

Ch tiêu này cho bi t v i m t đ ng doanh thu thu n thu đ c, doanh nghi p ph i
b ra bao nhiêu đ ng giá v n hàng bán. T l này cao hay th p ph thu c vào đ c
đi m ngành ngh c a t ng doanh nghi p.
 T l chi phí bán hàng trên doanh thu thu n:
15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×