Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI

B GIÁO D C ÀO T O
TR

NG

I H C TH NGăLONG
---oOo---

KHÓA LU NăT T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÀIăCHệNHăT IăCỌNGăTYăTNHHă
THI TăB ăYăT ăVÀăHịAăCH TăSAOăMAI

SINH VIÊN TH C HI N : NGUY NăNG CăPHỄT
MÃ SINH VIÊN

: A16110

CHUYÊN NGÀNH


: TÀI CHÍNH

HÀ N I - 2014


TR

NG

I H C TH NGăLONG
---oOo---

KHÓA LU NăT T NGHI P

TÀI:

PHÂN TÍCH TÀIăCHệNHăT IăCỌNGăTYăTNHHă
THI TăB ăYăT ăVÀăHịAăCH TăSAOăMAI

Giáoăviênăh

ngăd n

:ăTh.săNguy năH ngăNga

Sinh viên th c hi n

: Nguy năNg căPhát

Mã sinh viên

: A16110

Chuyên ngành

: Tài chính

HÀ N I - 2014


Thang Long University Library


L I C Mă N
V i tình c m chân thành, em xin bày t lòng bi t n t i các th y giáo, cô giáo tr

ng

i H c Th ng Long, đ c bi t là Cô giáo Th.s Nguy n H ng Nga cùng các bác, các cô
chú và anh ch trong Công ty TNHH Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai đư t n tình giúp đ
em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này. Em c ng xin c m n các th y cô giáo gi ng d y
trong nhà tr ng đư truy n đ t cho em r t nhi u ki n th c b ích làm n n t ng đ th c
hi n khóa lu n và có đ

c hành trang v ng ch c cho s nghi p trong t

ng lai.

Hà N i, ngày 7 tháng 7 n m 2014
Sinh viên

Nguy n Ng c Phát


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h

ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng

Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ

i khác.

c trích d n

rõ ràng.
Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan này!
Sinh viên

Nguy n Ng c Phát

Thang Long University Library


M CL C
CH
NGă1. C ăS LÝ LU N V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
DOANH NGHI P .......................................................................................................... 1
1.1. T ng quan v tài chính doanh nghi p ................................................................... 1
1.1.1. Khái ni m tài chính doanh nghi p ........................................................................ 1
1.1.2. Ch c n ng và vai trò c a tài chính doanh nghi p ................................................. 1
1.1.2.1 Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p ............................................................. 1
1.1.2.2

Vai trò c a tài chính doanh nghi p ................................................................... 2

1.2. Phân tích tài chính doanh nghi p ......................................................................... 4
1.3.1. Khái ni m và vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p .................................. 4
1.3.1.1 Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p .................................................... 4
1.3.1.2

Vai trò c a phân tích tài chính .......................................................................... 5

1.3.2. Các y u t nh h ng đ n phân tích tài chính doanh nghi p ............................... 6
1.3.2.1 Ch t l ng thông tin s d ng ........................................................................... 7
1.3.2.2

Trình đ cán b phân tích ................................................................................. 7

1.3.2.3

H th ng các ch tiêu trung bình ngành ............................................................ 8

1.3.3. Thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p .................................. 8
1.3.3.1 Thông tin ngành kinh t .................................................................................... 8
1.3.3.2

Thông tin tài chính doanh nghi p ..................................................................... 9

1.3.4. Quá trình th c hi n phân tích TCDN .................................................................. 12
1.3.4.1 Thu th p thông tin ........................................................................................... 12
1.3.4.2

X lý thông tin ................................................................................................ 12

1.3.4.3

D đoán và đ a ra quy t đ nh......................................................................... 12

1.4. Ph

ng pháp phân tích tài chính ếoanh nghi p ................................................ 12

1.4.1. Ph

ng pháp so sánh .......................................................................................... 13

1.4.2. Ph

ng pháp phân tích t s ............................................................................... 14

1.4.3.

............................................................ 14

1.5. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p ....................................................... 15
1.5.1. Phân tích tình hình bi n đ ng tài s n và ngu n v n ........................................... 15
1.5.2. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh ............................................... 16
1.5.3. Phân tích các ch tiêu tài chính doanh nghi p ..................................................... 17


1.5.3.1

............................................ 17

1.5.3.2

....................................... 18

1.5.3.3

............................................ 21

1.5.4.

..................................................... 22

CH
NGă2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TNHH
THI T B Y T VÀ HÓA CH T SAO MAI ............................................................ 25
2.1. Quá trình hình thành và phát tri n Công ty TNHH thi t b y t và hóa ch t Sao
Mai......................................................................................................................... 25
2.1.1. Gi i thi u chung v công ty ................................................................................ 25
2.1.2. C c u t ch c c a Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai ........................ 26
2.1.3. Khái quát ngành ngh kinh doanh c a Công ty .................................................. 28
2.2. Th c tr ng tình hình tài chính t i Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai 28
2.2.1. Phân tích tình hình tài s n – ngu n v n .............................................................. 28
2.2.1.1 Tình hình tài s n ............................................................................................. 28
2.2.1.2

Tình hình ngu n v n....................................................................................... 34

2.2.1.3

Chính sách qu n lý v n c a Công ty .............................................................. 37

2.2.2. Phân tích k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty .......................... 37
2.2.3. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán................................................. 40
2.2.4. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý tài s n .......................................... 42
2.2.4.1 Hi u su t s d ng t ng tài s n ........................................................................ 42
2.2.4.2

Qu n lý tài s n ng n h n................................................................................. 43

2.2.4.3

Hi u su t s d ng tài s n dài h n ................................................................... 46

2.2.5. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng qu n lý n ................................................ 46
2.2.5.1 H s n trên v n ch s h u ......................................................................... 47
2.2.5.2

H s n trên t ng tài s n (D/A) ..................................................................... 47

2.2.5.3

H s kh n ng chi tr lãi vay......................................................................... 48

2.2.6. Phân tích ch tiêu đánh giá kh n ng sinh l i ..................................................... 48
2.2.6.1 T su t l i nhu n ròng trên doanh thu (ROS): ............................................... 49
2.2.6.2

T su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA): ....................................................... 49

2.2.6.3

T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE): .................................................. 51

2.3.

ánh giá tình hình tài chính t i Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai ... 52

Thang Long University Library


2.3.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ...................................................................................... 52

2.3.2. M t s h n ch .................................................................................................... 53
CH
NGă3. M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO tình hình TÀI CHÍNH
T I CÔNG TY TNHH THI T B Y T VÀ HÓA CH T SAO MAI ....................... 54
3.1.

nh h

ng phát tri n c a Công ty trong th i gian t i ..................................... 54

3.1.1. Xu h ng n n kinh t .......................................................................................... 54
3.1.1.1 Xu h ng c a n n kinh t Th gi i ................................................................ 54
3.1.1.2

Xu h

ng n n kinh t Vi t Nam..................................................................... 54

3.1.2. nh h ng phát tri n c a Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai ............. 55
3.1.2.1
ánh giá chung v môi tr ng Công ty ......................................................... 55
3.1.2.2

nh h

ng phát tri n c a Công ty ................................................................ 55

3.2. M t s gi i pháp nh m nâng cao tình hình tài chính t i Công ty Thi t b Y t và
Hóa ch t Sao Mai ................................................................................................. 56
3.2.1. Qu n tr ti n m t ................................................................................................. 56
3.2.2. Qu n tr hàng t n kho ......................................................................................... 58
3.2.3. Các bi n pháp ki m soát chi phí ......................................................................... 60


DANH M C VI T T T
Ký hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

TNHH

Trách nhi m h u h n

TCDN

Tài chính doanh nghi p

BCLCTT

Báo cáo l u chuy n ti n t

TSC

Tài s n c đ nh

TSL

Tài s n l u đ ng

TSNH

Tài s n ng n h n

TSDH

Tài s n dài h n

HTK

Hàng t n kho

LNST

L i nhu n sau thu

Thang Long University Library


DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V , CÔNG TH C
B ng 2.1 Tình hình tài s n c a công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai ............. 29
B ng 2.2 Tình hình bi năđ ng ngu n v n .................................................................... 34
B ng 2.3 Báo cáo k t qu ho tăđ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty Thi t b y t
và hóa ch t Sao Mai ....................................................................................................... 38
B ng 2.4 Kh n ngăthanhătoánăc a Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai ..... 41
B ng 2.5 Hi u su t s d ng t ng tài s n ...................................................................... 42
B ng 2.6 Hi u su t s d ng tài s n ng n h n.............................................................. 43
B ng 2.7 Ch tiêu ph n ánh kh n ngăqu n lý hàng t n kho ..................................... 44
B ng 2.8 Vòng quay các kho n ph i thu và k thu ti n trung bình .......................... 45
B ng 2.9 Ch tiêu hi u su t s d ng tài s n dài h n ................................................... 46
B ng 2.10 H s n trên v n ch s h u D/E .............................................................. 47
B ng 2.11 H s n trên t ng tài s n (D/A) ................................................................. 47
B ng 2.12 H s kh n ngăchiătr lãi vay ..................................................................... 48
B ng 2.13 T su t l i nhu n trên doanh thu ............................................................... 49
B ng 2.14 T su t sinh l i trên t ng tài s n ................................................................ 50
B ng 2.15 M căđ

nhăh

ng c a ROS và hi u su t s d ng tài s n lên ROA ...... 50

B ng 2.16 Ch tiêu t su t sinh l i trên v n ch s h u ............................................. 51
B ng 2.17 nhăh

ngăcácăy uăt ălênăROEătheoămôăhìnhăDupont ............................. 52

B ng 3.1 Các s li u v d tr ti năn mă2013 ............................................................. 58
B ng 3.2 T tr ngăđ uăt ăvƠăhƠmăl

ng giá tr các kho n m c hàng hóa ............... 59

Bi uăđ 2.1 Bi uăđ c ăc u ngu n v n .......................................................................... 36
Bi uăđ 3.1 Mô hình qu n lý hàng t n kho ABC ........................................................ 59
Hình 2.1 Chính sách qu n lý v n c aăCôngătyăgiaiăđo n 2011-2013 ......................... 37
Hình 3.1 M t s v năđ c n kh c ph c ........................................................................ 56
S ăđ 1.1 Các nhân t

nhăh

ngăđ n phân tích tài chính doanh nghi p .................. 7

S ăđ 2.1ăC ăc u t ch c c a Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai ............... 26


L IM

U

1. Lý do ch năđ tài
H i nh p kinh t là m t xu th khách quan, bao trùm lên t t c các qu c gia trên th
gi i.
th c hi n thành công quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa, đòi h i Vi t Nam
c n ch đ ng tham gia h i nh p kinh t qu c t . H i nh p ch đ ng là ph ng châm
chi n l c đ phát tri n n n kinh t Vi t Nam. i kèm v i nh ng c h i phát tri n là
hàng lo t nh ng thách th c đ t ra, nh t là trong th i đi m suy thoái kinh t hi n nay. Do
v y các công ty, doanh nghi p c n có nh ng b c đi th n tr ng, c ng nh chi n l c
kinh doanh phù h p, t n d ng các u th v nhân l c và v t l c t o nên l i th c nh
tranh đ có th t n t i và phát tri n không ch trong n c mà c trên th tr ng qu c t ,
góp ph n thúc đ y n n kinh t Vi t Nam.
Vi c phân tích tình hình tài chính r t quan tr ng và c n thi t đ i v i m i doanh
nghi p. Phân tích tài chính giúp cho doanh nghi p n m rõ đ c đi m m nh, đi m y u
c a mình đ có th đi u ch nh và v ch ra nh ng h ng đi phù h p đúng đ n, nh m đem
l i hi u qu trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Không nh ng th , công tác phân tích
tài chính còn cung c p nh ng thông tin quan tr ng cho các đ i t ng quan tâm t i doanh
nghi p. Vì v y, đ tài “Phân tích tài chính t i Công ty trách nhi m h u h n Thi t b Y t
và Hóa ch t Sao Mai” đ c l a ch n làm khóa lu n t t nghi p.
2. M căđíchănghiênăc u c aăđ tài
M c đích nghiên c u c a đ tài g m 3 m c tiêu chính:
H th ng hóa các c s lý lu n chung v phân tích tình hình tài chính trong
các doanh nghi p.
Phân tích tình hình tài chính c a Công ty TNHH Thi t b Y t và Hóa ch t
Sao Mai d a trên c s lý lu n.
a ra nh ng đánh giá v kh n ng tài chính c ng nh ch ra nh ng u
đi m và h n ch c a Công ty và đ xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao tình hình tài
chính t i Công ty.
3.

iăt

ng và ph m vi nghiên c u
it

ng nghiên c u: Tình hình tài chính t i Công ty TNHH Thi t b Y t và Hóa

ch t Sao Mai.
Ph m vi nghiên c u: B ng cân đ i k toán và Báo cáo k t qu kinh doanh c a
Công ty Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai giai đo n t n m 2011 đ n n m 2013.
4. Ph

ngăphápănghiênăc u

Các ph ng pháp đ
tích, so sánh và t ng h p.

c s d ng trong khóa lu n là ph

ng pháp th ng kê, phân

Thang Long University Library


5. B c c khóa lu n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n và tài li u tham kh o, khóa lu n đ
ch

c k t c u thêm 3

ng nh sau:
Ch

ngă1.ăC ăs lý lu n chung v phân tích tài chính doanh nghi p.

Ch

ngă2.ăPhơnătíchătìnhăhìnhătƠiăchínhăt i Công ty TNHH Thi t b Y t và Hóa
ch t Sao Mai.

Ch

ngă3.ăM t s gi i pháp nh m c i thi n tình hình tài chính c a Công ty
TNHH Thi t b Y t và Hóa ch t Sao Mai.


CH

NGă1. C ăS

LÝ LU N V PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
DOANH NGHI P

1.1. T ng quan v tài chính doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là h th ng các quan h kinh t phát sinh trong quá trình
phân ph i các ngu n l c tài chính, đ c th hi n thông qua quá trình huy đ ng và s
d ng các lo i v n, qu ti n t nh m ph c v cho quá trình ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p.
1.1.2. Ch c n ng và vai trò c a tài chính doanh nghi p
1.1.2.1 Ch c n ng c a tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p bao g m 3 ch c n ng chính sau:
Xác đ nh và huy đ ng các ngu n v n nh m b o đ m nhu c u s d ng v n
cho quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
th c hi n s n xu t kinh doanh trong đi u ki n c a c ch th tr
đòi h i các doanh nghi p ph i có v n và có ph

ng có hi u qu

ng án t o l p, huy đ ng v n c th .

Th nh t, ph i xác đ nh nhu c u v n (v n c đ nh và v n l u đ ng) c n thi t cho
quá trình s n xu t kinh doanh c a Công ty.
Th hai, ph i xem xét kh n ng đáp ng nhu c u v n và các gi i pháp huy đ ng v n:
N u nhu c u l n h n kh n ng thì doanh nghi p ph i huy đ ng thêm v n, tìm
ki m m i ngu n tài tr v i chi phí s d ng v n th p nh ng v n b o đ m có hi u
qu .
N u kh n ng l n h n nhu c u thì doanh nghi p có th m r ng s n xu t, m
r ng th tr ng ho c có th tham gia vào th tr ng tài chính nh đ u t ch ng
khoán, cho thuê tài s n, góp v n liên doanh...
Th ba, ph i l a ch n ngu n v n và ph ng th c thanh toán các ngu n v n sao
cho chi phí doanh nghi p ph i tr là th p nh t trong kho ng th i gian h p lý.
Ch c n ng phân ph i thu nh p c a doanh nghi p:
Ch c n ng phân ph i bi u hi n

vi c phân ph i thu nh p c a doanh nghi p t

doanh thu bán hàng và thu nh p t các ho t đ ng khác. Nhìn chung, các doanh nghi p
phân ph i nh sau:
Bù đ p các y u t đ u vào đư tiêu hao trong quá trình s n xu t kinh doanh nh chi
phí kh u hao tài s n c đ nh, chi phí v t t , chi phí cho lao đ ng và các chi phí khác mà
doanh nghi p đư b ra, n p thu thu nh p doanh nghi p (n u có lãi).
Ph n l i nhu n còn l i s phân ph i nh sau:
1

Thang Long University Library


Bù đ p các chi phí không đ

c tr .

Chia lưi cho đ i tác góp v n, chi tr c t c cho các c đông.
Phân ph i l i nhu n sau thu vào các qu c a doanh nghi p.
Ch c n ng giám đ c đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh
Giám đ c tài chính là vi c th c hi n ki m tra, ki m soát quá trình t o l p và s
d ng các qu ti n t c a doanh nghi p. Vi c th c hi n ch c n ng này thông qua các ch
tiêu tài chính đ ki m soát tình hình đ m b o v n cho s n xu t - kinh doanh và hi u qu
s d ng v n cho s n xu t - kinh doanh. C th qua t tr ng, c c u ngu n huy đ ng,
vi c s d ng ngu n v n huy đ ng, vi c tính toán các y u t chi phí vào giá thành và chi
phí l u thông, vi c thanh toán các kho n công n v i ngân sách, v i ng i bán, v i tín
d ng ngân hàng, v i công nhân viên và ki m tra vi c ch p hành k lu t tài chính, k lu t
thanh toán, k lu t tín d ng c a doanh nghi p. Trên c s đó giúp cho ch th qu n lý
phát hi n nh ng khâu m t cân đ i, nh ng s h trong công tác đi u hành, qu n lý kinh
doanh đ có quy t đ nh ng n ch n k p th i các kh n ng t n th t có th x y ra, nh m duy
trì và nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p.
c đi m c a ch c n ng giám
đ c tài chính là toàn di n và th
doanh nghi p.

ng xuyên trong quá trình s n xu t - kinh doanh c a

1.1.2.2 Vai trò c a tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p đóng vai trò r t quan tr ng đ i v i ho t đ ng c a doanh
nghi p và đ c th hi n nh ng đi m ch y u sau:
Tài chính doanh nghi p huy đ ng v n đ m b o cho các ho t đ ng c a doanh
nghi p di n ra bình th ng và liên t c.
V n ti n t là ti n đ cho các ho t đ ng c a doanh nghi p. Trong quá trình ho t
đ ng c a doanh nghi p th ng n y sinh các nhu c u v n ng n h n và dài h n cho ho t
đ ng kinh doanh th ng xuyên c ng nh cho đ u t phát tri n c a doanh nghi p. Vi c
thi u v n s khi n cho các ho t đ ng c a doanh nghi p g p khó kh n ho c không tri n
khai đ c. Do v y, vi c đ m b o cho các ho t đ ng c a doanh nghi p đ c ti n hành
bình th ng, liên t c ph thu c r t l n vào vi c t ch c huy đ ng v n c a tài chính
doanh nghi p. S thành công hay th t b i trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p
m t ph n l n đ

c quy t đ nh b i chính sách tài tr hay huy đ ng v n c a doanh

nghi p.
Tài chính doanh nghi p gi vai trò quan tr ng trong vi c nâng cao hi u qu
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.
Vai trò này c a tài chính doanh nghi p đ

2

c th hi n

ch :


Vi c đ a ra quy t đ nh đ u t đúng đ n ph thu c r t l n vào vi c đánh giá, l a
ch n đ u t t góc đ tài chính.
Vi c huy đ ng v n k p th i, đ y đ giúp cho doanh nghi p ch p đ
kinh doanh.

cc h i

L a ch n các hình th c và ph ng pháp huy đ ng v n thích h p có th gi m
b t đ c chi phí s d ng v n góp ph n r t l n t ng l i nhu n c a doanh
nghi p.
S d ng đòn b y kinh doanh và đ c bi t là s d ng đòn b y tài chính h p lý là
y u t gia t ng đáng k t su t l i nhu n v n ch s h u.
Huy đ ng t i đa v n hi n có vào ho t đ ng kinh doanh có th tránh đ c thi t
h i do đ ng v n, t ng vòng quay tài s n, gi m đ c s v n vay t đó gi m
đ c ti n tr lãi vay, góp ph n r t l n t ng l i nhu n sau thu c a doanh
nghi p.
Tài chính doanh nghi p là công c r t h u ích đ ki m soát tình hình kinh
doanh c a doanh nghi p.
Quá trình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p c ng là quá trình v n đ ng,
chuy n hóa hình thái c a v n ti n t . Thông qua tình hình thu, chi ti n t hàng ngày, tình
hình th c hi n các ch tiêu tài chính và đ c bi t là các báo cáo tài chính có th ki m soát
k p th i, t ng quát các m t ho t đ ng c a doanh nghi p, t đó phát hi n nhanh chóng
nh ng t n t i v nh ng ti m n ng ch a đ c khai thác đ đ a ra các quy t đ nh thích
h p đi u ch nh các ho t đ ng nh m đ t đ
Trong n n kinh t th tr

c m c tiêu đ ra c a doanh nghi p.

ng, vai trò c a tài chính doanh nghi p ngày càng tr nên

quan tr ng h n đ i v i ho t đ ng c a doanh nghi p. B i nh ng l sau:
+ Ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p liên quan và nh h
đ ng c a doanh nghi p.

ng t i t t c các ho t

+ Quy mô kinh doanh và nhu c u v n cho ho t đ ng c a doanh nghi p ngày càng
l n. M t khác, th tr ng tài chính càng phát tri n nhanh chóng, các công c tài chính đ
huy đ ng v n ngày càng phong phú và đa d ng. Chính vì v y quy t đ nh huy đ ng v n,
quy t đ nh đ u t v.v… nh h ng ngày càng l n đ n tình hình và hi u qu kinh doanh
c a doanh nghi p.
+ Các thông tin v tình hình tài chính là c n c quan tr ng đ i v i các nhà qu n lý
doanh nghi p đ ki m soát và ch đ o các ho t đ ng c a doanh nghi p.

3

Thang Long University Library


1.2. Phân tích tài chính doanh nghi p
1.3.1. Khái ni m và vai trò c a phân tích tài chính doanh nghi p
1.3.1.1 Khái ni m phân tích tài chính doanh nghi p
Phân tích tình hình tài chính là quá trình xem xét, ki m tra đ i chi u và so sánh s
li u v tình hình tài chính hi n hành và quá kh . Thông qua đó giúp ng i s d ng
thông tin đánh giá ti m n ng, hi u qu kinh doanh c ng nh nh ng r i ro trong t ng lai
đ ra các quy t đ nh kinh t .
Vi c phân tích tình hình tài chính s giúp cho doanh nghi p đ a ra nh ng quy t
đ nh sáng su t đ gi i quy t nh ng v n đ sau đây:
Th nh t: Doanh nghi p nên đ u t vào đâu cho phù h p v i lo i hình s n xu t
kinh doanh l a ch n. ây chính là chi n l

c đ u t dài h n c a doanh nghi p.

Th hai: Ngu n v n tài tr là ngu n nào?
đ u t vào các tài s n, doanh nghi p ph i có ngu n tài tr , ngh a là ph i có ti n
đ đ u t . Các ngu n tài tr đ i v i m t doanh nghi p đ c ph n ánh bên ph i c a b ng
cân đ i k toán. M t doanh nghi p có th phát hành c phi u ho c vay n dài h n, ng n
h n. N ng n h n có th i h n d i m t n m còn n dài h n có th i h n trên m t n m.
V n ch s h u là kho n chênh l ch gi a giá tr c a t ng tài s n và n c a doanh
nghi p. V n đ đ t ra đây là doanh nghi p s huy đ ng ngu n tài tr v i c c u nh
th nào cho phù h p và mang l i l i nhu n cao nh t. Li u doanh nghi p có nên s d ng
toàn b v n ch s h u đ đ u t hay k t h p v i c các hình th c đi vay và đi thuê?
i u này liên quan đ n v n đ c c u v n và chi phí v n c a doanh nghi p.
Th ba: Nhà doanh nghi p s qu n lý ho t đ ng tài chính hàng ngày nh th nào?
ây là các quy t đ nh tài chính ng n h n và chúng liên quan ch t ch đ n v n đ qu n lý
v n l u đ ng c a doanh nghi p. Ho t đ ng tài chính ng n h n g n li n v i các dòng ti n
nh p qu và xu t qu . Nhà qu n lý tài chính c n x lý s l ch pha c a các dòng ti n.
Ba v n đ trên không ph i là t t c m i khía c nh v tài chính doanh nghi p, nh ng
đó là nh ng v n đ quan tr ng nh t. Phân tích tài chính doanh nghi p là c s đ đ ra
cách th c gi i quy t ba v n đ đó.
Trên c s phân tích tài chính mà n i dung ch y u là phân tích kh n ng thanh
toán, kh n ng cân đ i v n, n ng l c ho t đ ng c ng nh kh n ng sinh lưi, nhà qu n lý
tài chính có th d đoán v k t qu ho t đ ng nói chung và m c doanh l i nói riêng c a
doanh nghi p trong t ng lai. T đó, h có th đ nh h ng cho giám đ c tài chính c ng
nh h i đ ng qu n tr trong các quy t đ nh đ u t , tài tr , phân chia l i t c c ph n và
l p k ho ch d báo tài chính. Cu i cùng phân tích tài chính còn là công c đ ki m soát
các ho t đ ng qu n lý.
4


1.3.1.2 Vai trò c a phân tích tài chính
N i dung quan tr ng đ u tiên c a phân tích tài chính doanh nghi p chính là phân
tích hi n tr ng và tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p d

i góc đ tài chính,

t c là phân tích và đánh giá thông qua các t s tài chính, t đó đ a ra các nh n đ nh c
b n v hi u qu ho t đ ng, kh n ng tài chính c a doanh nghi p trong hi n t i, làm c s
cho vi c xây d ng k ho ch tài chính và ho ch đ nh các chi n l c tài chính trong giai
đo n k ti p, đ m b o đáp ng k ho ch kinh doanh và chi n l c phát tri n c a doanh
nghi p m t cách kh thi và có hi u qu nh t. i u này còn hàm ch a r ng m i k ho ch
kinh doanh và chi n l c phát tri n c a doanh nghi p n u không d a trên s phân tích
v hi n tr ng tài chính doanh nghi p s thi u th c t và khoa h c.
Trong ho t đ ng kinh doanh theo c ch th tr

ng có s qu n lý c a Nhà n

c,

các doanh nghi p thu c các lo i hình s h u khác nhau đ u bình đ ng tr c pháp lu t
trong vi c l a ch n ngành ngh , l nh v c kinh doanh. Do v y s có nhi u đ i t ng quan
tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p nh : ch doanh nghi p, nhà tài tr , nhà
cung c p, khách hàng... k c các c quan Nhà n c và ng i làm công, m i đ i t
quan tâm đ n tình hình tài chính c a doanh nghi p trên các góc đ khác nhau.
i v i ng

ng

i qu n lý doanh nghi p

Phân tích tình hình tài chính c ng ph i cung c p tin v các ngu n l c kinh t , v n
ch s h u, các kho n n , k t qu c a các quá trình, các tình hu ng làm bi n đ i các
ngu n v n và các kho n n c a doanh nghi p.
ng th i qua đó cho bi t thêm ngh a v
c a doanh nghi p đ i v i các ngu n l c này và các tác đ ng c a nh ng nghi p v kinh
t , giúp cho ng
nghi p trong t

i qu n lý doanh nghi p d đoán chính xác quá trình phát tri n doanh
ng lai.

i v i các nhà đ u t vào doanh nghi p
Phân tích tình hình tài chính c ng nh m cung c p thông tin quan tr ng nh t cho các
nhà đ u t đánh giá s l ng, th i gian và r i ro c a nh ng kho n thu b ng ti n t c t c
ho c ti n lãi. Vì các dòng ti n c a các nhà đ u t liên quan v i các dòng ti n c a doanh
nghi p nên quá trình phân tích ph i cung c p thông tin đ giúp h đánh giá s l ng,
th i gian và r i ro c a các dòng ti n thu thu n d ki n c a doanh nghi p.
i v i các ch n c a doanh nghi p
y uh

i v i các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng, m i quan tâm c a h ch
ng vào kh n ng tr n c a doanh nghi p. B ng phân tích tài chính, h s bi t

đ c s l ng ti n và các tài s n khác có th chuy n nhanh thành ti n th hi n trong các
b ng cân đ i k toán, t đó so sánh v i s n ng n h n đ bi t đ c kh n ng thanh toán
t c th i c a doanh nghi p. Bên c nh đó, các ch ngân hàng và các nhà cho vay tín d ng
5

Thang Long University Library


c ng r t quan tâm t i s v n c a ch s h u th hi n trong b ng cân đ i k toán, b i vì
s v n này là kho n b o hi m cho h trong tr ng h p doanh nghi p b r i ro.
i v i các nhà cung ng v t t hàng hoá, d ch v cho doanh nghi p, thông qua
phân tích tài chính h s quy t đ nh xem có cho phép khách hàng s p t i đ c mua ch u
hàng hay không, h c n ph i bi t đ c kh n ng thanh toán c a doanh nghi p hi n t i và
trong th i gian s p t i.
i v i ng
h

i lao đ ng trong doanh nghi p

Bên c nh các nhà đ u t , nhà qu n lý và các ch n c a doanh nghi p, ng i đ c
ng l ng trong doanh nghi p c ng r t quan tâm t i các thông tin tài chính c a doanh

nghi p. i u này c ng d hi u b i k t qu ho t đ ng c a doanh nghi p có tác đ ng tr c
ti p t i ti n l ng, kho n thu nh p chính c a ng i lao đ ng. Ngoài ra trong m t s
doanh nghi p, ng

i lao đ ng đ

Nh v y, h c ng là nh ng ng
v i doanh nghi p.

c tham gia góp v n mua m t l

ng c ph n nh t đ nh.

i ch doanh nghi p nên có quy n l i và trách nhi m g n

i v i các c quan qu n lý Nhà n

c

D a vào các báo cáo tài chính doanh nghi p, các c quan qu n lý c a Nhà n

c

th c hi n phân tích tài chính đ đánh giá, ki m tra, ki m soát các ho t đ ng kinh doanh,
ho t đ ng tài chính ti n t c a doanh nghi p có tuân th theo đúng chính sách, ch đ và
lu t pháp quy đ nh không, tình hình h ch toán chi phí, giá thành, tình hình th c hi n
ngh a v v i Nhà n c và khách hàng...
Tóm l i, phân tích ho t đ ng tài chính doanh nghi p mà tr ng tâm là phân tích các
báo cáo tài chính và các ch tiêu tài chính đ c tr ng thông qua m t h th ng các ph ng
pháp, công c và k thu t phân tích, giúp ng i s d ng thông tin t các góc đ khác
nhau, v a đánh giá toàn di n, t ng h p khái quát, l i v a xem xét m t cách chi ti t ho t
đ ng tài chính doanh nghi p, tìm ra nh ng đi m m nh và đi m y u v ho t đ ng s n
xu t kinh doanh c a doanh nghi p, đ nh n bi t, phán đoán, d báo và đ a ra quy t đ nh
tài chính, quy t đ nh tài tr và đ u t phù h p.
1.3.2. Các y u t

nh h

ng đ n phân tích tài chính doanh nghi p

Phân tích tài chính có ý ngh a v i nhi u đ i t ng khác nhau, nh h ng đ n các
quy t đ nh đ u t , tài tr v i doanh nghi p. Tuy nhiên, các k t qu phân tích tài chính
ch th c s có hi u qu khi nó ph n nh m t cách trung th c và nghiêm túc nh t tình
hình tài chính c a doanh nghi p, v th c a doanh nghi p so v i các đ i th c nh tranh
khác trong ngành. Trên th c t , có nhi u y u t nh h ng đ n quá trình và k t qu phân
tích tài chính doanh nghi p. Các y u t nh h ng đ c th hi n trong s đ sau:

6


S ăđ 1.1 Các y u t

1.3.2.1 Ch t l

nhăh

ngăđ n phân tích tài chính doanh nghi p

ng thông tin s d ng

ây là y u t quan tr ng, có nh h

ng l n nh t đ n phân tích tài chính doanh

nghi p, vì khi thông tin s d ng không chính xác ho c không phù h p thì k t qu ch là
hình th c, không có ý ngh a đ đánh giá, so sánh và xem xét. Vì v y, có th coi thông tin
s d ng là n n t ng, c s đ ti n hành ho t đ ng phân tích tài chính. Thông tin chính
xác, ph n ánh trung th c ho t đ ng tài chính c a doanh nghi p s là c s đáng tin c y
đ đánh giá doanh nghi p và đ a ra các d báo, quy t đ nh trong t ng lai.
T nh ng thông tin bên trong ph n ánh trung th c tình hình ho t đ ng c a doanh
nghi p và thông tin bên ngoài liên quan đ n môi tr ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh,
ng i phân tích có th th y đ c tình hình tài chính c a doanh nghi p trong quá kh ,
hi n t i và nh ng d đoán v ti m l c tài chính trong t
Tình hình n n kinh t trong và ngoài n

ng lai.

c không ng ng bi n đ ng, đ ng ti n có

giá tr thay đ i theo th i gian. Vì v y, tính k p th i và giá tr d đoán là đ c đi m c n
thi t t o nên s phù h p c a thông tin khi phân tích. N u thi u đi s phù h p và chính
xác, thông tin không còn đ

c tin c y gây nh h

ng đ n k t qu phân tích tài chính.

1.3.2.2 Trình đ cán b phân tích
Ngoài ch t l

ng thông tin chính xác, phù h p thì k t qu phân tích tình hình tài

chính có ch t l ng hay không ph thu c vào trình đ c a cán b phân tích. T nh ng
d li u ban đ u thu th p đ c, các cán b phân tích ph i s d ng các công c tài chính
đ tính toán các ch tiêu, thi t l p b ng bi u phù h p v i m c đích c a ng

i s d ng

thông tin tài chính.
Bên c nh đó, nhi m v c a cán b phân tích là g n k t, t o l p m i quan h gi a
các ch tiêu, k t h p v i các thông tin c th đ di n gi i tình hình tài chính, xác đ nh
đi m m nh, đi m y u c a doanh nghi p. Cán b phân tích là nh ng ng i làm cho
nh ng con s tr nên có ý ngh a và tác đ ng đ n quy t đ nh tài chính. V i nh ng đ c
7

Thang Long University Library


đi m đó cùng v i s ph c t p và t m quan tr ng c a phân tích tài chính đòi h i cán b
phân tích ph i là nh ng ng i có chuyên môn cao.
1.3.2.3 H th ng các ch tiêu trung bình ngành
Phân tích tài chính s tr nên đ y đ và ý ngh a h n n u so sánh k t qu ch s tài
chính v i các ch tiêu trung bình ngành. ây là c s tham chi u quan tr ng khi ti n
hành nh n xét, đánh giá tình hình tài chính và đ a ra các d báo v tri n v ng trong
t ng lai. Khi nói t l tài chính c a m t doanh nghi p cao hay th p, tích c c hay tiêu
c c, t t hay x u c n ph i so sánh các t l tài chính c a doanh nghi p khác có c c u,
ngành ngh kinh doanh, đ c đi m và đi u ki n s n xu t kinh doanh t
th ng đ i di n b i ch tiêu trung bình ngành.

ng t , thông

Thông qua vi c đ i chi u các t s v i ch tiêu trung bình ngành, nhà qu n lý có
th xác đ nh đ c v th c a doanh nghi p trong ngành. Qua đó, nhà qu n lý có th đánh
giá tình hình doanh nghi p hi n t i, c ng nh đ a ra các chính sách, k ho ch tài chính
phù h p v i s phát tri n c a doanh nghi p đ t trong môi tr ng ngành kinh t .
1.3.3. Thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p
Khi phân tích tài chính, nhà phân tích c n ph i thu th p, s d ng nhi u ngu n
thông tin: thông tin n i b doanh nghi p, thông tin bên ngoài doanh nghi p… T nh ng
thông tin đó, nhà phân tích có th đ a ra đ c nh ng nh n xét thích h p.
Trong quá trình phân tích tài chính c n chú ý thu th p các thông tin bên ngoài liên
quan đ n c h i kinh doanh trên th tr ng. Phân tích tài chính doanh nghi p chú tr ng
đ n các s li u mang tính ch t chu k , đ ng th i s d ng các các thông tin v chính sách
thu , lãi su t và thông tin ngành kinh doanh nh v trí c a ngành trong c c u n n kinh
t , c c u ngành, các s n ph m c a ngành, tình tr ng công ngh , th ph n, và các thông
tin liên quan c n ph i báo cáo v i c quan qu n lý c a Nhà n

c.

đánh giá chính xác đ c tình hình tài chính c a m t doanh nghi p thì các thông
tin t bên trong doanh nghi p là quan tr ng nh t. V i nh ng đ c tr ng v nghi p v , k
toán là ngu n thông tin đáng tin c y nh t cho ho t đ ng phân tích tài chính. Các s li u
k toán đ c ph n ánh đ y đ trong các báo cáo tài chính nh : b ng cân đ i k toán, báo
cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, báo cáo l u chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài
chính.
1.3.3.1 Thông tin ngành kinh t
ây là nh ng thông tin v ngành kinh t có nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p trong ng n h n và dài h n. S bi n đ ng c a n n kinh t có tác
đ ng m nh m đ n c h i kinh doanh c a doanh nghi p, d n đ n s bi n đ ng giá c c a
các y u t đ u vào, gây nh h ng đ n th tr ng đ u ra c a s n ph m.
8


Khi nh ng bi n đ ng kinh t là tích c c thì doanh nghi p s có nhi u c h i đ m
r ng ho t đ ng s n xu t kinh doanh, doanh thu t ng và có k t qu l i nhu n kh quan.
Ng

c l i, khi nh ng bi n đ ng kinh t là tiêu c c thì doanh nghi p đ ng tr

c nhi u

khó kh n, thách th c đ gi v ng k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
1.3.3.2 Thông tin tài chính doanh nghi p
B ng cân đ i k toán là m
doanh nghi p t i m t th i đi m nh
ngh a r t quan tr ng đ i v i m i đ i t

tình tr

am t

ng có quan h

kinh doanh và

quan h qu n lý v i doanh nghi p.
Thông th

ng, b ng cân đ i k toán đ

c trình bày d

i d ng b ng cân đ i s d

các tài kho n k toán, m t bên ph n ánh tài s n và m t bên ph

nc a

doanh nghi p.
Bên tài s n c a b ng cân đ i k toán ph n

a toàn b tài s n hi n có

đ n th i đi m l p báo cáo thu c quy n qu n lý và s d ng c a doanh nghi p. ó là tài
s nc
nc
n l u đ ng (ti n và ch ng khoán
ng n h
n ph i thu…)
n ph n ánh s v n đ hình thành các lo i tài s n c a doanh nghi p
đ n th i đi m l p báo cáo. ó là N ng n h n (n ph i tr nhà cung c p, các kho n ph i
n p, ph i tr khác, n ng n h n ngân hàng th ng m
ng khác), N
dài h n (n vay dài h n ngân hàng th
cách phát hành trái phi u), V n ch s

ng m

ng khác, vay b ng
n góp ban đ u, l i nhu

u m i).
Các kho n m c trên b ng cân đ i k toán đ
thành ti n gi m d

c s p x p theo kh n ng chuy n hóa

ng.

V m t kinh t , bên tài s n ph n ánh qui mô và k t c u các lo i tài s
v n ph n nh c c u tài tr , c c u v n c ng nh kh n ng đ c l p v

a

doanh nghi p.
n c a b ng cân đ i k toán đ u có các c t ch tiêu s đ u kì
t s kho n m c ngoài b ng
và s cu i kì. Ngoài các kho n m c trong n i b
Bên tài s

cân đ i k toán nh m t s tài s n thuê ngoài, v t t , hàng hóa nh
công, hàng hóa nh n bán h , ngo i t các lo i…
Nhìn vào b ng cân đ i k
nghi p, qui mô, m c đ t ch
t li u quan tr ng b c nh

, nh n gia

nh n bi t đ c lo i hình doanh
a doanh nghi p. B ng cân đ i k toán là m t
c kh n ng cân b

n ng thanh toán và kh n ng cân đ i v n c a doanh nghi p.
9

Thang Long University Library


Báo cáo k t qu ho t đ

p, ph

quát tình hình và hi u qu kinh doanh trong m
toán c a doanh nghi p, chi ti t
theo ho t đ ng kinh
t đ ng khác, tình hình th c hi n ngh a v v i
Nhà n

c v thu và các kho n ph i n p.

Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh cho ngu i đ c th y đ

c doanh thu, chi phí

và chênh l ch gi a doanh thu và chi phí đ c g i là lãi ho c l trong m t th i k nh t
đ nh c a doanh nghi p. Vi c phân tích báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh cho ng i
s d ng thông tin đánh giá khái quát tình hình doanh nghi p. T đó, tính đ c t c đ
t ng tr

ng c a k này so v i k tr

c và d đoán t c đ t ng tr

Ngoài ra, vi c phân tích ngh a v tài chính v i Nhà n

ng trong t

ng lai.

c giúp nhà phân tích có th

đánh giá thêm v kh n ng kinh doanh c a doanh nghi p. N u doanh nghi p th

ng

xuyên n p thu đúng h n và s thu ph i n p còn l i là ít ho c không có thì ch ng t
doanh nghi p ho t đ ng, phát tri n s n xu t kinh doanh t t. N u ng c l i t c là k t qu
kinh doanh c a doanh nghi p là không kh quan. Nh v y, phân tích báo cáo k t qu
kinh doanh giúp ng i s d ng thông tin có nh ng nh n xét, đánh giá sâu s c và đ y đ
h n v tình hình tài chính c a doanh nghi p.
n ánh các kho n thu và chi ti
Báo cáo l u chuy n ti n t
a doanh nghi p theo các ho t đ ng kinh doanh, ho t đ ng đ u t và ho t
đ

a vào báo cáo l u chuy n ti n t ta có th đánh giá đ

c kh n ng t o

ra ti n, s bi n đ ng tài s n thu n, kh n ng thanh toán, và d đoán đ
p theo c a doanh nghi p.
Báo cáo l u chuy n ti n t

n:

L u chuy n ti n t
t đ ng kinh doanh: ph n ánh toàn b
n thu
vào và chi ra liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p
nh thu ti n m
m t khác, chi ti n m t tr cho ng
n p thu , chi tr lãi ti n vay...
L u chuy n ti n t

n thu b t th ng b ng ti n
i bán ho c ng i cung c p, chi tr l ng

t đ ng đ u t : ph n ánh toàn b

n thu vào

và chi ra liên quan tr c ti p đ n ho t đ ng đ u t c a doanh nghi p. Các kho n
thu ti n m t nh bán tài s n, bán ch ng khoán đ u t , thu n các Công ty khác,
thu l i v ph n đ u t . Các kho n chi ti n m t nh mua tài s n mua ch ng
khoán đ u t c a doanh nghi p khác...
L u chuy n ti n tPh n ánh toàn b

liên quan tr c ti p đ n ho t đ

a doanh nghi
10

n thu, chi


nghi p v làm t ng, gi m v n kinh doanh c a doanh nghi p nh ch doanh
nghi p góp v n, vay v n dài h n, ng n h n, nh n v n liên doanh, phát hành trái
phi u...
M t cách t ng quát, s v n đ ng c a ti n m t bao g m hai m t: t ng và gi m hay
nói cách khác là thu và chi. BCLCTT cung c p nh ng con s ph n ánh s v n đ ng c a
ti n.Thông tin c b n nh t mà chúng ta thu đ c t BCLCTT là l ng ti n t ng và gi m
trong k . Nh ng đi u quan tr ng h n là thông qua vi c phân tích m i quan h gi a các
con s , ng i qu n lý bi t đ c nh ng nguyên nhân, nh ng bi n đ ng làm nh h ng
đ n tình hình t ng, gi m v n ti n m t đó. Trên c s đó, ng i qu n lý doanh nghi p
đánh giá nh ng t n t i và phát hi n kh n ng ti m tàng đ có các quy t đ nh qu n tr tài
chính doanh nghi p đúng đ n và có hi u qu nh t.

Thuy
c a doanh nghi p, đ

t b ph n h p thành h th
c l p đ gi i

doanh nghi
chi ti t đ c. Thuy
xu t kinh doanh, n i dung m t s ch đ k toán đ

tình hình ho t đ ng c a
trình bày rõ ràng và
m ho t đ ng s n
c doanh nghi p l a ch n đ áp

d ng, tình hình và lý do bi n đ ng c a m t s đ i t ng s n xu
n quan
tr
t s ch tiêu tài s n ch y u và các ki
a doanh nghi
s li u l p thuy t minh
k
ng cân đ i k
c, n m tr c.
Thuy t minh báo cáo tài chính có các tác d ng ch y u sau:
Cung c p s li u, thông tin đ phân tích đánh giá m t cách c th , rõ h n v
tình hình chi phí, thu nh p và k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p.
Cung c p s li u, thông tin đ phân tích, đánh giá tình hình t ng gi m tài s n c
đ nh theo t ng lo i, t ng nhóm; tình hình t ng gi m v n ch s có theo t ng
lo i ngu n v n và phân tích tính h p lý trong chuy n phân b v n c c u, ti m
n ng thanh toán c a doanh nghi p.
Thông qua thuy t minh báo cáo tài chính mà bi t đ

c ch đ k toán đang áp

d ng t i doanh ngh t đó mà ki m tra vi c ch p hành các qui đ nh, th l , ch
đ k toán, ph ng pháp mà doanh ngh đ ng ký áp d ng c ng nh nh ng ki n
ngh đ xu t c a doanh nghi p.
Tóm l i, trong h th ng các báo cáo tài chính thì b ng cân đ i k toán và báo cáo
k t qu kinh doanh là hai b ng báo cáo quan tr ng nh t, cung c p thông tin ch y u cho
11

Thang Long University Library


ho t đ ng phân tích tài chính doanh nghi p. Ngoài hai b ng báo cáo trên còn có báo cáo
l u chuy n ti n t , thuy t minh báo cáo tài chính.
1.3.4. Quá trình th c hi n phân tích TCDN
1.3.4.1 Thu th p thông tin
Phân tích ho t đ ng tài chính s d ng m i ngu n thông tin có kh n ng lý gi i và
thuy t minh th c tr ng ho t đ ng tài chính, ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh
nghi p, ph c v cho quá trình d đoán, đánh giá, l p k ho ch. Nó bao g m v i nh ng
thông tin n i b đ n nh ng thông tin bên ngoài, nh ng thông tin k toán và thông tin
qu n lý khác, nh ng thông tin v s l ng và giá tr ... Trong đó các thông tin k toán
ph n ánh t p trung trong các báo cáo tài chính doanh nghi p, đó là nh ng ngu n thông
tin đ c bi t quan tr ng. Do v y, phân tích ho t đ ng tài chính trên th c t là phân tích
các báo cáo tài chính doanh nghi p.
1.3.4.2 X lý thông tin
Giai đo n ti p theo c a phân tích ho t đ ng tài chính là quá trình x lý thông tin đư
thu th p. Trong giai đo n này, ng i s d ng thông tin các góc đ nghiên c u, ng
d ng khác nhau ph c v m c tiêu phân tích đư đ t ra. X lý thông tin là quá trình s p
x p các thông tin theo nh ng m c tiêu nh t đ nh nh m tính toán, so sánh, gi i thích,
đánh giá, xác đ nh nguyên nhân c a các k t qu đư đ t đ c nh m ph c v cho quá trình
d đoán và quy t đ nh.
1.3.4.3 D đoán và đ a ra quy t đ nh
Thu th p và x lý thông tin nh m chu n b nh ng ti n đ và đi u ki n c n thi t đ
ng i s d ng thông tin d đoán nhu c u và đ a ra các quy t đ nh ho t đ ng kinh doanh.
i v i ch doanh nghi p, phân tích ho t đ ng tài chính nh m đ a ra các quy t đ nh liên
quan t i m c tiêu ho t đ ng c a doanh nghi p là t ng tr ng, phát tri n, t i đa hoá l i
nhu n, t i đa hoá doanh thu.
i v i ng i cho vay và đ u t vào doanh nghi p thì đ a
ra các quy t đ nh v tài tr đ u t .
i v i c p trên c a doanh nghi p thì đ a ra các
quy t đ nh qu n lý doanh nghi p.
1.4. Ph

ngăphápăphơnătíchătƠiăchínhădoanhănghi p

n m b t đ c tình hình tài chính c a doanh nghi p c n đi sâu xem xét các m i
quan h và tình hình bi n đ ng c a các kho n m c trong t ng báo cáo tài chính và gi a
các báo cáo tài chính v i nhau. Ph

ng pháp phân tích tài chính bao g m m t h th ng

các công c , bi n pháp nh m ti p c n, nghiên c u hi n t ng, s ki n, các m i quan h
bên trong và bên ngoài, các lu ng d ch chuy n, bi n đ ng nh m đánh giá tình hình
doanh nghi p. Trên th c t có nhi u ph ng pháp phân tích tài chính khác nhau, song
nh ng ph ng pháp sau th ng đ c s d ng đ ti n hành phân tích tài chính.
12


1.4.1. Ph
Ph

ng pháp so sánh
ng pháp so sánh đ

c áp d ng khi các ch tiêu tài chính th ng nh t v không

gian, th i gian, n i dung, tính ch t và đ n v tính toán. Có nhi u ph
tùy thu c vào m c đích c a ng
so sánh bao g m:

i s d ng mà s d ng ph

ng pháp so sánh,

ng pháp phù h p. N i dung

So sánh gi a s li u th c hi n trong k này so v i s li u đư th c hi n

k

tr c đ th y đ c xu h ng thay đ i tài chính c a doanh nghi p, đ đánh
giá s t ng tr ng c a doanh nghi p qua các th i k .
So sánh ch tiêu th c t v i các ch tiêu theo k ho ch, d ki n ho c đ nh
m c đ đánh giá m c đ th c hi n ch tiêu k ho ch, ki m tra ti n đ th c
hi n k ho ch đư đ ra c a doanh nghi p.
So sánh ch tiêu th c hi n gi a các k trong n m và gi a các n m cho th y
s bi n đ ng trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
So sánh k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p v i doanh
nghi p khác có cùng s n ph m trong đi u ki n ho t đ ng t ng t ho c
doanh nghi p c nh tranh trong ngành đ th y đ
trong ngành.

c v th c a doanh nghi p

So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i các ch s trung bình ngành đ
đánh giá tình hình ho t đ ng c a doanh nghi p là tích c c hay không.
Trong quá trình so sánh, n u không so sánh đ
th s d ng các ch tiêu t

c b ng các ch tiêu tuy t đ i thì có

ng đ i. B i vì trong th c t , trong m t s tr

d ng các ch tiêu tuy t đ i là không th th c hi n đ
cho ng i s d ng thông tin.

ng h p, vi c s

c, ho c không mang l i ý ngh a

Phân tích so sánh có th s d ng s bình quân, s t

ng đ i ho c s tuy t đ i. S

bình quân ph n ánh t ng quan hi n t ng, b qua s phát tri n không đ ng đ u c a các
y u t c u thành nên hi n t ng đó. Khi so sánh b ng s bình quân có th th y m c đ
đ t đ c so v i t ng th , so v i ngành và các đ nh m c kinh t , k thu t. S tuy t đ i có
th cho ng i phân tích th y rõ kh i l ng, quy mô c a đ i t ng so sánh. S tuy t đ i
đ c tính b ng công th c:
y = y1 ậ y0
Trong đó:

y1 là tr s c a ch tiêu phân tích
y0 là tr s c a ch tiêu g c
y là tr s so sánh

13

Thang Long University Library


t

S t ng đ i có th s d ng đ đánh giá s thay đ i k t c u tài chính, đ c bi t s
ng đ i có th liên k t các ch tiêu không gi ng nhau đ phân tích, so sánh. So sánh

t

ng đ i là t l ph n tr m c a ch tiêu k phân tích so v i ch tiêu g c, theo công th c:
y=

y1 - y 0
* 100%
y0

Tuy nhiên, đi m h n ch c a s t

ng đ i là không ph n ánh đ

quy mô c a ch tiêu so sánh. Vì v y, trong m t s tr
c s t ng đ i và s tuy t đ i.
1.4.2. Ph

c th c ch t và

ng h p c n ph i k t h p so sánh

ng pháp phân tích t s

Phân tích t s là ph ng pháp phân tích ph thông, đ c s d ng th ng xuyên
nh t. Ph ng pháp phân tích t s d a trên ý ngh a chu n m c c a các t l trong m i
quan h tài chính. V nguyên t c, ph

ng pháp phân tích t s c n xác đ nh các đ nh

m c đ nh n xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghi p trên c s so sánh các s li u
c a doanh nghi p v i các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính, các t l tài chính đ

c chia thành các nhóm t l đ c

tr ng, ph n ánh nh ng n i dung c b n theo m c tiêu ho t đ ng c a doanh nghi p.
Nhóm t l v kh n ng thanh toán: đ c thi t k đ đo l
thanh toán các kho n n đ n h n c a doanh nghi p.
Nhóm t l v kh n ng qu n lý n : đ

ng kh n ng

c thi t k đ đánh giá c c u v n

ch s h u v i các kho n n vay.
Nhóm t l v kh n ng qu n lý tài s n: đ
s d ng v n c a doanh nghi p.

c s d ng đ xem xét kh n ng

Nhóm t l v kh n ng sinh l i: là ch tiêu quan tr ng trong vi c đánh giá
hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p.
Vi c phân tích t l tài chính cho phép phân tích đ y đ xu h
ra đánh giá, nh n đ nh và quy t đ nh tài chính h p lý.

ng tài chính đ đ a

1.4.3.
p ph n ánh s c sinh
B n ch t c a ph ng pháp DUPONT là tách m t t s
l i c a doanh nghi p nh thu nh p trên tài s n ROA, thu nh p sau thu trên v n ch
c

s có m i quan h nhân qu v i nhau.
a các t s đó đ i v i t s
p.

i
c a

doanh nghi p. Thông qua quan h c a m t s ch tiêu ch y u đ ph
a doanh nghi p m t cách tr c quan, rõ ràng. Thông qua vi c s d
tìm hi u đ
14

c


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×