Tải bản đầy đủ

“Nhân dân Việt Nam vốn bình dị, hiền hòa nhưng khi Tổ quốc kêu gọi, mỗi con người luôn biết “hiến đời mình để làm một chiến công”.

“Nhân dân Vi ệt Nam v ốn bình d,ị hi ền hòa nh ư
ng khi T ổ qu ốc kêu g ọi, m ỗi con
ng ườ
i luôn bi ết “hi ến đờ
i mình để làm m ột chi ến công”.
*Dàn bài:
1.M ở bài . Tôi nhớ ngày xưa đi học được thầy cầm tay tập viết chữ VIỆT NAM và
gọi đó là ĐẤT N ƯỚC.Nhân dân VN ôn hòa,chu ộng hòa bình,tuy có l ịch s ử v ẻ
vang nghìn năm văn hiến đấy,nh ưng để làm nên đã phải t ốn ko biết bao x ương
máu mồ hôi của đồng bào.Cái lạ là càng biết hiểm nguy thì h ọ càng b ước t ới
một cách dứt khoát,vì nghĩa vụ,vì quy ền l ợi,ko màng hy sinh,s ẵn sàng ''hi ến
đời mình để làm một chiến công''.
2.TB:
A.Giải thích thế nào là ''hiến đời mình để lập một chi ến công'' ?(dâng hi ến m ột
cách tự nguyện,cuộc đời này mãi phụng sự lý tưởng của Đảng,của Nhà nước
vì độc lập,tự do,hòa bình,.v.v...)
=>Có thể hiểu:con người VN hiếu khách,luôn theo đu ổi ch ủ tr ương hòa bìnhhữu nghị-hợp tác cùng phát triển,nhưng không vì thế mà nhu nh ược,chịu y ếu
kém khi bị các nước khác xâm l ược,h ọ luôn s ẵn sàng ''hóa thân cho dáng hình
xứ sở'',đặc biệt là thế hệ thanh niên chúng ta luôn tiếp nối tinh thần''thề quyết
tử cho tổ quốc hy sinh'' của các anh chị Vệ quốc đoàn ngày x ưa.
B.Tại sao dân tộc VN có lòng tự tôn dân tộc trong sự nghiệp dựng nước,giữ

nước?(vì:nước ta là nước con rồng cháu tiên,có cùng ngu ồn g ốc t ổ tiên là m ẹ
ÂU CƠ và cha LẠC LONG QUÂN,con người VN sinh ra như mặc định đã
mang 1 trái tim nóng ,1 cái đầu lạnh,1 lòng quả cảm,luôn hăng hái đóng góp
trong công cuộc đổi mới,sáng tạo nhiều thành tựu khoa học-kĩ thu ật, đặc bi ệt
khi đất nước có biến thì toàn thể 54 dân tộc anh em sẽ lại đoàn k ết thành m ột
khối thống nhất như thời đánh Tây,đánh Tàu,.v.v...).
C.Biểu hiện của ''hiến đời mình để làm một chi ến công''(đang th ời bình,là m ột
học sinh thì ra s ức học t ập t ốt,giáo viên thi đua d ạy gi ỏi nh ằm đào t ạo ra ngu ồn
tri thức có chất lượng cho đất n ước,anh chị công nhân h ăng hái làm vi ệc nh ằm
tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống,bác nông dân t ăng gia s ản xu ất đẩy m ạnh
thâm canh,lực lượng vũ trang tăng cường tập luyện giữ bình yên hậu phương
cũng như tiền tuyến,.v.v...đặc biệt mọi công dân đều phải chấp hành nghiêm
chỉnh luật nghĩa vụ quân sự của Bộ Quốc phòng,.v.v..)
D.Một vài dẫn chứng(Nguy ễn Thị Ánh Viên-thành viên tuy ển b ơi l ội VN,v ới


những đóng góp của chị cho nền thể thao n ước nhà,năm 2013 chị đượ c b ầu
chọn làm G ƯƠNG MẶT TR Ẻ TIÊU BI ỂU,hay giáo s ư toán h ọc Ngô B ảo Châu
với bổ đề Langlands làm rạng danh ng ười VN,hay Đại úy Nguy ễn Xuân
Trườ ng-cán bộ đội CSHSĐN CATPHCM,trong 6 tháng đầu năm 2013,anh
cùng đồng đội truy bắt gần 200 nghi can,trong quá trình đó anh bị đối t ượng
dùng kim nhiễm HIV đâm vào ng ười và ph ải 3 l ần đi đi ều tr ị ph ơi nhi ễm
HIV,.v.v...thời chiến có các tấm gương anh hùng li ệt s ỹ nh ư anh Phan Đình
Giót lấy thân chèn pháo,anh Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng,anh Tô Vĩnh
Diện lấy thân lấp lỗ châu mai,hay '' anh hùng tiêu di ệt pháo đài bay B52'' V ũ
Xuân Thiều,các liệt sỹ VNCH trong h ải chiến Hoàng Sa n ăm 74,t ử s ỹ Tr ường
Sa 88,.v.v...).
D.Ý nghĩa của việc''hiến đời mình để làm một chiến công'' (khi giúp ích đượ c
điều gì đó cho tổ quốc ,ta thấy giá trị của bản thân mình,dù nh ỏ hay to....).
E.Phê phán ''con sâu làm rầu nồi canh''(một số cá nhân có lối sống tiêu c ực,ăn
chơi sa đọa,dính đến tệ nạn,bên cạnh đó thì quan liêu làm lũng đo ạn s ự phát
triển của đất nước,hay vài kẻ''th ừa nước đục th ả câu'' nh ư đảng ph ản động
Việt Tân,.v.v...)
F.Bài học và hành động của bản thân( tự nêu)
G.Mở rộng (trước diễn biến ph ức t ạp trên bi ển Đông,m ọi công dân VN ph ải
trong tư thế sẵn sàng khi có bi ến,tránh nghe l ời xúi gi ục c ủa b ọn ph ản
động,quán triệt chủ tr ương gi ải quy ết tranh ch ấp b ằng bi ện pháp hòa bình c ủa
Đảng-Nhà nước,.v.v....)
3.Kết bài.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×