Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN BÌNH

TR

B ăGIỄOăD CăVÀă ÀOăT O
NGă IăH CăTH NGăLONG
---------------------------------------

Nguy năTh ăL

NÂNGăCAOăHI UăQU ăHO Tă
CỌNGăTYăC ăPH NăT ăV Nă

ng

NGăKINHăDOANHăT Iă
UăT ăXÂYăD NGăANăBỊNH

TịMăT TăLU NăV NăTH CăS ăKINHăDOANHăVÀăQU NăLụ
ChuyênăngƠnh:ăTƠiăchínhăậ NgơnăhƠng

Hà N i – N m 2015TR

B ăGIỄOăD CăVÀă ÀOăT O
NGă IăH CăTH NGăLONG
---------------------------------------

Nguy năTh ăL
NÂNGăCAOăHI UăQU ăHO Tă
C ăPH NăT ăV Nă

ng

NGăKINHăDOANHăT IăCỌNGăTYă
UăT ăXÂYăD NGăANăBỊNH

TịMăT TăLU NăV NăTH CăS ăKINHăDOANHăVÀăQU NăLụ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mẩ S : 60340201

NG

IH

NG D N KHOA H C: PGS.TSăNGUY NăTH ă ỌNG

HƠăN iăậ N mă2015

ang Long University Libra


M ă U
Kinh t Vi t Nam trong giai đo n n m 2011 - 2012 th c s là
m t giai đo n đ y khó kh n và th thách. Vi c th c hi n chính sách
“th t l ng, bu c b ng” c a Chính ph nh h ng đ n tình hình s n
xu t kinh doanh c a nhi u doanh nghi p, đ c bi t là các doanh
nghi p xây d ng. Là m t trong s nh ng doanh nghi p đ c thành
l p t r t s m, ho t đ ng trên đ a bàn huy n Phúc Th , công ty c
ph n t v n đ u t xây d ng An Bình, ho t đ ng trong l nh v c xây
d ng. Nh ng n m 2011-2012, công ty v n duy trì ho t đ ng kinh

doanh có hi u qu trong đi u ki n kinh t th gi i, trong n c và Th
đô còn g p nhi u khó kh n. ây c ng là m t đi u đáng nói, đáng
phân tích trong giai đo n này.
V i nh ng ki n th c v tài chính và qu n tr , cùng v i vi c tìm
tòi, nghiên c u h c h i kinh nghi m c a các th y, cô và anh ch đi
tr c tác gi m nh d n ch n đ tài: “Hi uă qu ă ho tă đ ngă kinhă
doanhăt iăcôngătyăc ăph năt ăv năđ uăt ăxơyăd ngăAnăBình”


CH
NGăI
LụăLU NăCHUNG V ăHI UăQU ă
HO T
NGăKINHăDOANHăC AăDOANHăNGHI P
1.1. T NGăQUANăV ăHI UăQU ăKINHăDOANHă
1.1.1.ăKháiăni măhi uăqu ăkinhădoanhă
"Hi u qu SXKD là m t ph m trù ph n ánh trình đ s d ng
các ngu n l c (nhân l c, tài l c, v t l c, ti n v n) đ đ t đ c m c
tiêu xác đ nh" [6, tr. 2].
1.1.2.ăVaiătròăvƠăy uăt ăc ăb nănơngăcaoăhi uăqu ăkinhădoanhă
* Vai trò c a vi c nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh
c a DN
Nâng cao hi u qu kinh doanh t c là nâng cao kh n ng s d ng
các ngu n l c có h n trong s n xu t, đ t đ c s l a ch n t i u.
Trong đi u ki n khan hi m các ngu n l c s n xu t thì nâng cao hi u
qu kinh doanh là đi u ki n không th không đ t ra đ i v i b t k
ho t đ ng SXKD nào.
* Y u t quy t đ nh nâng cao hi u qu kinh doanh c a DN
Có th đ c p đ n m t s y u t ch y u sau:
- T ng c ng qu n tr kinh doanh
- Phát tri n trình đ đ i ng lao đ ng
- C i thi n công tác qu n tr và t ch c s n xu t
- Xây d ng h th ng trao đ i và x lý thông tin trong DN
- V n d ng khoa h c k thu t công ngh ti n ti n ph c v
SXKD
- T ng c ng m r ng quan h c u n i gi a DN v i xư h i
- C i thi n môi tr ng pháp lý, môi tr ng kinh t , c s h
t ng
1.2. CH ă TIểUă Oă L NGă HI Uă QU ă HO Tă
NGă KINHă
DOANH
1.2.1.ăCh ătiêuăđoăl ng hi u qu ho tăđ ngăkinhădoanhăchung
* T su t sinh l i c a tài s n:"T su t sinh l i c a tài s n = l i
nhu n tr c thu và lưi vay / Giá tr tài s n bình quân"[6, tr.57]
* T su t l i nhu n trên v n kinh doanh:

ang Long University Libra


"T su t l i nhu n tr c thu trên v n kinh doanh = L i nhu n
tr c thu / V n kinh doanh bình quân"[6, tr.57]
"T su t l i nhu n sau thu trên v n kinh doanh = L i nhu n
sau thu / V n kinh doanh bình quân"[6, tr.57]
* T su t l i nhu n trên v n ch s h u: "T su t l i nhu n sau
thu v n ch s h u = L i nhu n sau thu /V n ch s h u bình
quân"[6, tr57]
* T su t l i nhu n trên doanh thu:
"T su t l i nhu n tr c thu trên DT = L i nhu n tr c thu /
DT thu n"[6, tr.58]
"T su t l i nhu n sau thu trên DT = L i nhu n sau thu / DT
thu n"[6, tr.58]
1.2.2. Ch ătiêuăđoăl ngăhi uăqu ăc aăt ngălo iăho tăđ ngăkinhădoanh
1.2.2.1. Ch tiêu đo l ng hi u qu ho t đ ng bán hàng và cung c p
d ch v
Nhóm các ch tiêu này g m có :
- S vòng quay c a hàng t n kho đ c xác đ nh theo công th c
sau: "S vòng quay hàng t n kho = Giá v n hàng bán / Hàng t n kho
bình quân"[6, tr.62]
- S ngày m t vòng quay hàng t n kho:"S ngày m t vòng quay
hàng t n kho = S ngày trong k / S vòng quay hàng t n kho"[6,
tr.62]
- Vòng quay các kho n ph i thu đ c xác đ nh theo công th c:
"Vòng quay các kho n ph i thu = DT thu n / S d bình quân các
kho n ph i thu"[6, tr.63]
- K thu ti n trung bình đ c xác đ nh theo công th c: "K thu
ti n trung bình = 360 /Vòng quay các kho n ph i thu = S d bình
quân các kho n ph i thu x 360/DT thu n"[6, tr.67]
- Vòng quay v n l u đ ng. Công th c đ c xác đ nh nh sau:
"Vòng quay v n l u đ ng = DT thu n / V n l u đ ng bình quân
"[6, tr.67]
- S ngày m t vòng quay v n l u đ ng. Công th c đ c xác
đ nh nh sau: "S ngày m t vòng quay v n l u đ ng = 360 (ngày) /
S vòng quay v n l u đ ng"[6, tr.67]


- Hi u su t s d ng v n c đ nh: "Hi u su t s d ng v n c
đ nh = DT thu n / V n c đ nh bình quân"[6, tr.68]
- Vòng quay toàn b v n, công th c nh sau:
"Vòng quay v n kinh doanh = DT thu n / V n kinh doanh bình
quân"[6, tr.69]
1.2.2.2. Ch tiêu đo l ng kh n ng thanh toán
- Ch tiêu kh n ng thanh toán t ng quát: Công th c tính nh
sau :
H s thanh toán t ng quát = t ng tài s n/n ng n h n và n dài h n
- Ch tiêu kh n ng thanh toán n ng n h n, đ c xác đ nh theo
công th c: "Kh n ng thanh toán n ng n h n = T ng tài s n ng n
h n / N ng n h n "[7, tr.469]
- Ch tiêu kh n ng thanh toán nhanh đ c xác đ nh theo công
th c: "Kh n ng thanh toán nhanh = (TSL và đ u t ng n h n –
V t t hàng hoá t n kho) / T ng s n ng n h n" [7, tr.470]
- Ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán nhanh (t c th i): "Kh
n ng thanh toán nhanh (t c th i) = (Ti n + T ng đ ng ti n)/ N
ng n h n" [7, tr.470]
- Ch tiêu kh n ng thanh toán n dài h n đ c xác đ nh theo
công th c: "Kh n ng thanh toán n dài h n = Giá tr còn l i c a
TSC đ c hình thành b ng n vay / N dài h n"[7, tr.470]
- Ch tiêu kh n ng thanh toán lưi vay: "Kh n ng thanh toán lưi
vay = L i nhu n tr c thu và lưi vay / Lưy vay ph i tr " [7, tr.470]
1.2.2.3. Ch tiêu đo l ng hi u qu s d ng lao đ ng
Hi u qu s d ng lao đ ng bi u hi n n ng su t lao đ ng, m c
sinh l i c a lao đ ng và hi u su t ti n l ng.
- N ng su t lao đ ng đ c xác đ nh theo công th c:
"N ng su t lao đ ng bình quân n m = Giá tr s n l ng / S
l ng lao đ ng bình quân n m"[6, tr71]
- Ch tiêu m c sinh l i bình quân c a lao đ ng đ c xác đ nh
theo công th c:"L i nhu n bình quân do m t lao đ ng t o ra = L i
nhu n sau thu / S l ng lao đ ng bình quân n m"[6,tr.71]

ang Long University Libra


- Ch tiêu hi u su t ti n l ng đ c tính theo công th c : "Hi u
su t ti n l ng = L i nhu n sau thu / T ng qu ti n l ng và các
kho n có tính ch t l ng"[6, tr.71].
1.2.3.ăN iădungăph ngăphápă phơnătíchăhi uăqu ăkinhădoanh
* Ph ng pháp phân tích chi ti t:
* Ph ng pháp so sánh
1.3. CỄCăNHÂNăT ăTỄCă
NGă NăM CăHI UăQU ăC Aă
HO Tă NGăKINHăDOANH
1.3.1. Nhơnăt ăkháchăquan
* Th tr ng
* T p quán dân c và m c đ thu nh p bình quân
* Chính tr và pháp lu t.
* i u ki n t nhiên g m:
1.3.2. Nhơnăt ăch ăquan
* V n kinh doanh
* B máy t ch c, qu n lý và lao đ ng
* K thu t công ngh
* Ngh thu t kinh doanh
* M ng l i kinh doanh
* òn b y kinh t trong DN.
CH NGăII
TH CăTR NGăHI UăQU ăHO Tă NGăKINHăDOANHă
T IăCỌNGăTYăCPăT ăV Nă UăT ăXÂYăD NGăANăBỊNH
2.1. T NGăQUANăV ăCỌNGăTYăC ăPH NăT ăV Nă UăT ă
XÂYăD NGăANăBỊNH
2.1.1. Gi iăthi uăchung
Tên: Công ty c ph n t v n đ u t xây d ng An Bình
a ch tr s : C m 8, th tr n Phúc Th , huy n Phúc Th , thành
ph Hà N i
i n tho i: 04.62815083
Fax: 04.62815083
N m thành l p: Ngày 22/8/2003 theo Quy t đ nh c a S K
ho ch và
u t thành ph Hà N i, có đ ng ký kinh doanh s
0500591262 c p l n 3 ngày 25/10/2011.
Giám đ c: Nguy n V n Lai


i n tho i: 04.62815083/0983908976
2.1.2.ă căđi măkinh doanh
Ngành ngh kinh doanh chính:
u t xây d ng h t ng, khu dân c , khu đô th , khu th ng
m i giao thông v n t i, thu l i, thu đi n, công nghi p khu du l ch;
các công trình vi n thông. T v n v k thu t, thi t k các h th ng
k thu t, k t c u thép thi t b c khí, c n tr c cho các công trình th y
l i, th y đi n. S n xu t, mua bán v t t , v t li u máy móc thi t b ,
c u ki n bê tông, c u ki n b ng kim lo i. S n xu t và mua bán các
v t li u xây d ng.
N ng l c c a công ty:
V n đi u l c a công ty: 30.000.000.000 đ ng. V n vay ng n
h n và dài h n ngân hàng theo giá tr h p đ ng xây l p. Nhân l c:
850 ng i Công ty đư xây d ng các tr s làm vi c, tr ng h c, các
công trình giao thông, đ ng bê tông, các công trình kênh m ng.
2.1.3. căđi măt ăch căqu nălỦăkinhădoanh
* T ch c nhân s : T ng s cán b và công nhân lành ngh t
b c 4 tr lên là 850 ng i trong đó: K s , ki n trúc s : 40 ng i;
Trung c p: 90 ng i; C nhân tài chính, k toán: 20 ng i; Công
nhân k thu t b c 4 tr lên: 300 ng i; Công nhân gián ti p: 400
ng i
* T ch c b máy qu n lý đ c th hi n qua S đ c c u t
ch c c a Công ty (ph l c 1)
2.1.4. K tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăquaăcácăn m
* K t qu chung.
K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh 4 n m c a công ty đ c
th hi n qua b ng cân đ i k toán (2.1) và b ng k t qu kinh doanh
d i đây :
B ng 2.2:ăB ngăk tăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh
n v tính: Tri u đ ng
STT

CH ăTIểU

MS

N mă
2012

N mă
2013

N mă
2014

1

Doanhă thuă bánă
hƠngă vƠă cungă
c păvƠăd chăv

N mă
2011

01

178.950

200.117

268.607

283.187

ang Long University Libra


2

Cácăkho năgi mă
tr ădoanhăthuă
Doanh
thu
thu nă v ă bánă
hƠngă vƠă cungă
c păd chăv
Giáă v nă hƠngă
bán
L iă nhu nă g pă
v ă bánă hƠngă vƠă
cungă c pă d chă
v
Doanh thu ho t
đ ng tài chính

02

0

0

0

0

10

178.950

200.117

268.607

283.187

11

161.323

178.369

243.258

249.273

20

17.627

21.748

25.349

33.914

21

1.188

916

1.134

319

Chi phí tài chính

22

4.166

1.647

6.866

13.448

Trong đó: Chi
phí lãi vay

23

4.098

1.647

6.866

13.448

8

Chi phí bán hàng

24

0

0

9

Chi phí QLDN

25

8.765

13.103

14.127

14.694

10

L iă
nhu nă
thu nă t ă ho tă
đ ngă
kinhă
doanh

30

5.884

7.914

5.490

6.091

11

Thu nh p khác

31

507

1.013

4.178

2.404

12

Chi phí khác

32

185

741

419

1.416

13

L iănhu năkhác

40

322

272

3.759

988

50

6.206

8.186

9.249

7.079

51

852

1.010

1.156

1.313

5.354

7.176

8.093

5.766

3

4

5

6
7

14

15

16

17

T ngă l iă nhu nă
k ă toánă tr că
thúê
Chi phí thu thu
nh p
doanh
nghi p hi n hành
Chi phí thu thu
nh p
doanh
nghi p hoưn l i
L iă nhu nă sauă
thu ă thuă nh pă
doanhănghi p

52

60


(Ngu n: Báo cáo tài chính công ty CPTV TXD An Bình)
* K t qu ho t đ ng thu n p ngân sách và trách nhi m đ i
v i ng i lao đ ng c a công ty qua các n m:
B ngă2.3:ăB ngăk tăqu ăn păNSNN:
n v tính: Tri u đ ng
STT

Ch ătiêu

1

Thu GTGT hàng bán n i đ a

2

Thu TNDN

3

Thu thu nh p cá nhân

4

Thu tài nguyên

5

Thu nhà đ t

6

Các kho n phí, l phí

7

Các lo i thu khác
T ng

N mă
2011

N mă
2012

N mă
2013

N mă
2014

1.913

3.759

4.758

2.449

750

1.009

1.270

1.904

36

88

26

34

101

76

652

771

50

206

12

50

65

65

4

68

8

8

2.816

5.050

6.829

5.437

(Ngu n: Báo cáo tài chính công ty CPTV TXD An Bình)
Do ho t đ ng kinh doanh ngày càng m r ng nên vi c th c
hi n ngh a v thu đ i v i Nhà n c ngày m t t ng lên. i u này góp
ph n không nh cho phát tri n kinh t xư h i đ a ph ng và là doanh
nghi p tiêu bi u trong công tác đóng góp ngu n thu cho Nhà n c.
Trách nhi m c a công ty đ i v i ng i lao đ ng c ng đ c
th hi n qua các kho n chi phí cho lao đ ng t n m 2011-2014 thông
qua B ngă2.4:ăB ngăchiăphíăchoăng iălaoăđ ng.
2.2. TH CăTR NGăHI UăQU ăHO Tă
NG KINH DOANH
T IăCỌNGăTYăCP T ăV Nă UăT ăXÂYăD NGăANăBỊNH
*V n
- C c u ngu n v n ch s h u: Qua s li u c a b ng 2.5 có th
th y trong các n m t 2011 đ n 2014 ngu n v n ch s h u c a
Công ty đư có s t ng tr ng. T ch n m 2011 t l ngu n v n ch
s h u ch chi m 18,6% trong t ng ngu n v n đ n n m 2013 t ng

ang Long University Libra


lên 19,1% và đ n n m 2014 thì t l đó chi m 15,2% t ng ngu n v n
do công ty có s m r ng quy mô kinh doanh.
- C c u n ph i tr :
V m t t tr ng có xu h ng t ng d n lên, n m 2011 t l n
ph i tr trên t ng v n là 81,2%, n m 2012 t ng lên 84,31%, đ n n m
2013 t l này gi m ch còn 80,89% và n m 2014 l i t ng lên là
84,71 %.
* Tài s n c a Công ty đ c th hi n qua B ngă2.6.ăB ngăc c uă
tƠiăs năc aăcôngăty.
đánh giá chính xác h n v th c tr ng tài s n c a công ty, ta
đi phân tích c th t ng ch s đánh giá tài s n.
- Th c tr ng tài s n ng n h n
Tài s n ng n h n c a công ty qua các n m t 2011 – 2014
chi m t l t 82,6% đ n 84,76% trong t ng tài s n.
- Th c tr ng v tài s n dài h n
Công ty hi n đang s h u h th ng xe, thi t b thi công hi n đ i,
đ n ng l c đ đáp ng th c hi n nh ng gói th u l n có đi u ki n thi
công ph c t p. N m 2011, nguyên giá TSC h u hình là 62.724
tri u đ ng đ n n m 2014 t v n góp c a các thành viên, công ty đư
m nh d n đ u t thêm m t s thi t b nh m nân cao n ng l c thi
công v i giá tr trên 20 t đ ng.
* Th c tr ng v ngu n nhân l c
n cu i n m 2014 toàn công ty có 850 ng i lao đ ng, trong
đó có 400 ng i là lao đ ng gián ti p, 450 ng i là lao đ ng tr c
ti p. Ngoài ra là 150 cán b công tác t i các phòng ban chuyên môn
c a công ty. Th i gian t i công ty c ng đư có k ho ch đào t o thêm
và tuy n d ng m i đ b sung lao đ ng có chuyên ngành xây d ng
nh m đ m b o cân đ i ngu n nhân l c v i kh i l ng công vi c đ m
nh n thi công.
Tóm l i, đ i chi u v i ph ng pháp và tiêu chí đánh giá hi u
qu trình bày ch ng 1, xét v c c u tài s n c a công ty là t ng
đ i h p lý, tuy có nh ng ch s đánh giá n m ch a đ t đ c theo tiêu
chu n ngành (t l hàng t n kho, n ng n h n...) song tính theo quy
mô kinh doanh và đ c thù ngành ngh thì m t s ch tiêu này v n


đ c đánh giá là khá n đ nh. Riêng v đánh giá th c tr ng lao đ ng
thì đ i ng lao đ ng c a công ty c ng còn nhi u h n ch , do v y
công ty c n có nhi u chính sách đào t o và chính sách u đưi h n
n a v i ng i lao đ ng t đó t n d ng đ c ngu n ch t xám và s c
lao đ ng này đ t ng hi u qu s n xu t kinh doanh.
2.2.1. Hi uăqu ăchungăv ăho tăđ ngăkinhădoanh
* T su t l i nhu n sau thu trên v n kinh doanh bình quân:
Theo b ng 2.7 ta th y n m 2011 c 100 đ ng v n b ra thì công ty
thu đ c 5,16 đ ng l i nhu n sau thu . N m 2012 t ng 0,32 đ ng so
v i n m. Riêng n m 2013 và 2014, do có s bi n đ ng v kinh t
đ ng th i ngu n v n l i t ng lên; do đó có s bi n đ ng gi m vào 2
n m này so v i các n m tr c, nh ng m c t ng tuy t đ i l i cao h n
c th : N m 2013, công ty c s d ng 100 đ ng v n kinh doanh bình
quân thì t o ra đ c 4,04 đ ng l i nhu n sau thu , gi m so v i n m
2012 là 1,44 đ ng (t l gi m là 26,28%), n m 2014 t l này ti p t c
gi m h n, s d ng 100 đ ng v n kinh doanh thì t o ra đ c 2,14
đ ng l i nhu n. S t ng tr ng l i nhu n sau thu trên v n kinh
doanh bình quân ch m l i do n m 2013, 2014 công ty m r ng quy
mô kinh doanh, b sung ngu n v n ch s h u và đ c giao nhi u
công trình l n v i giá tr gói th u cao nên m i ch tiêu đ u t ng
tr ng m t cách đ t bi n, t l l i nhu n t ng cao h n n m 2012
nh ng so v i t l v n b sung v n ch a đ t đ c theo yêu c u do đó
ch ti u l i nhu n sau thu trên v n kinh doanh c a hai n m này th p
h n các n m tr c v giá tr t ng đ i.
B ngă2.7.ăăCácăch ătiêuăsinhăl iăgiaiăđo nă2011-2014
n v tính: Tri u đ ng
N IăDUNG
1

L i nhu n sau
thu

2

DT thu n

3
4

năv ă
tính
Tri u
đ ng

N mă
2011

N mă2012

N mă2013

N mă
2014

5.354

7.176

8.093

5.766

Tri u
đ ng

178.950

200.117

268.607

283.187

V n ch s h u
bình quân

Tri u
đ ng

18.991.5
0

22.103.50

35635

45887

V n kinh doanh
bình quân

Tri u
đ ng

103740

131.006.00

200.393.00

269.512.
50

ang Long University Libra


5
6
7
8
9

T su t
LNST/V n kinh
doanh
M c t ng tuy t
đ i
M c t ng t ng
đ i
T su t
LNST/V n
CSH
M c t ng tuy t
đ i

10

M c t ng t
đ i

ng

11

T su t LNST/
DT

12

M c t ng tuy t
đ i

13

M c t ng t
đ i

ng

%

5,16%

ng
%
%

28,19%

ng
%
%
ng
%

2,99%

5,48%

4,04%

2,14%

0.32

-1.44

-1.90

6.20

26.28

47.03

32,47%

22,71%

12,57%

4.27

-9.75

-10.15

15.15

-30.04

-44.67

3,59%

3,01%

2,04%

0.59

-0.57

-0.98

19.87

-15.96

-32.42

(Ngu n: Báo cáo tài chính công ty CPTV TXD An Bình)
K t qu trên đư nói lên s c g ng n l c c a m t t p th lao
đ ng. Tuy nhiên, do s t ng tr ng v quy mô, s n l ng quá nhanh
nên có m t s m t v n còn t n t i.
* T su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u
Phân tích t su t l i nhu n sau thu trên v n ch s h u, ta th y:
N m 2011 c s d ng 100 đ ng v n ch s h u bình quân đ SXKD
thì t o ra đ c 28,19 đ ng l i nhu n sau thu . N m 2014 là 12,57
đ ng. Xét v xu h ng c a l i nhu n ta th y n m 2012 m c t ng
t ng đ i c a ch tiêu này là 15,15% t ng đ ng m c t ng tuy t
đ i là 4,27 đ ng, n m 2014 tình hình l i gi m t ng đ i so v i n m
2013 là 44,67% t ng đ ng v i m c gi m tuy t đ i là 10,15 đ ng.
Công ty c n có nh ng gi i pháp h p lý đ ph n đ u ch tiêu t su t
l i nhu n sau thu trên v n ch s h u t ng tr ng và đem l i l i ích
cho công ty c ng nh t o uy tín v i nhà đ u t và b n hàng.
* T su t l i nhu n sau thu trên doanh thu:
T b ng 2.7 cho th y n m 2011 c 100 đ ng DT đ c th c hi n
thì t o ra 2,99 đ ng l i nhu n sau thu , n m 2012 ch tiêu này đư


t ng tuy t đ i là 0,59 đ ng và m c t ng đ i t ng v i 19,87% so v i
n m 2011. N m 2013 có t ng so v i n m 2011 nh ng so v i 2012 thì
l i gi m nh m c tuy t đ i là 0,57 đ ng t ng đ ng gi m 15,96%;
n m 2014 đ y bi n đ ng, t l này gi m so v i n m 2013 m c tuy t
đ i là 0,98 đ ng t ng đ ng v i 32,42 %, t l này th p h n so v i
c n m 2011. V i t su t l i nhu n trên DT thu n mà công ty đ t
đ c trong giai đo n t 2011 – 2014 là t ng đ i kh quan.
Doanh thu c a công ty ch y u t th c hi n thi công và cung
c p d ch v . L i nhu n mà công ty đ t đ c qua các n m c ng ch
y u đ c t o ra t khu v c SXKD chính c a công ty.
2.2.2. Cácăch ătiêuăhi uăqu ăkinhădoanhăc a ho tăđ ng
* Hi u qu v ho t đ ng bán hàng và cung c p d ch v đ c th
hi n qua b ng;
B ngă2.8:ăCácăch ăs ăv ăho tăđ ngăgiaiăđo nă2011-2014
n v tính: Tri u đ ng
N IăDUNG
Giá v n hàng bán
Hàng t n kho bình
quân
S ăvòngăquayăhƠngă
t năkhoă(3=1/2)
S ăngƠyă1ăvòngă
quayăhƠngăt năkhoă
(4=360ăngƠyă/3)
DT thu n
S d bình quân các
kho n ph i thu
Vòngăquayăcácă
kho năph iă
thu(7=5/6)
K ăthuăti nătrung
bìnhă(8=360ăngƠyă
/7)
V n l u đ ng bình
quântính
Tri u
đ ng

N mă2011

N mă2012

N mă
2013

N mă2014

161.323

178.369

243.258

249.273

Tri u
đ ng

43.638,5

58.653,5

64.319,0

101.147,5

Vòng

3,70

3,04

3,78

2,46

NgƠy

97

118

95

146

Tri u
đ ng

180.645

202.046

273.919

285.910

Tri u
đ ng

30.795

31.427

82.744

110.782

Vòng

5,87

6,43

3,31

2,58

NgƠy

61

56

109

139

Tri u
đ ng

86.836

105.657

159.199

222.019

ang Long University Libra


Vòngăquayăv năl uă
đ ngă(10=5/9)
S ăngƠyă1ăvòngă
quayăv năl uăđ ngă
(11=360ăngƠyă/10)
V n c đ nh bình
quân
Hi uăsu tăs ăd ngă
v năc ă
đ nh(13=12/5)
V n kinh doanh
bình quân
Vòngăquayăv nă
kinh
doanh(15=5/14)

Vòng

2,08

1,91

1,72

1,29

NgƠy

173

188

209

280

Tri u
đ ng

16.905

25.350

41.194

47.494

%

9,36%

12,55%

15,04%

16,61%

Tri u
đ ng

103.741,5

131.006,0

200.393,0

269.512,5

Vòng

1,74

1,54

1,37

1,06

(Ngu n: Báo cáo tài chính công ty CPTV TXD An Bình)
- S vòng quay hàng t n kho
N m 2011 s vòng quay hàng t n kho c a công ty là 3,7 vòng,
n m 2012 đ t 3,04 vòng, n m 2013 đư nâng cao đ c s vòng quy
hàng t n kho lên 3,78 l n. N m 2014 s vòng quay hàng t n kho l i
gi m xu ng còn 2,46 vòng.
- S ngày m t vòng quay hàng t n kho: trong 4 n m có s bi n
đ ng không đ ng đ u, n m 2011 là 97 ngày; n m 2012 là 118 ngày;
n m 2013 là 95 ngày và n m 2014 là 146 ngày. i u này là không
th tránh kh i b i các m t hàng xây d ng – là nh ng m t hàng có s
bi n đ ng giá r t l n đi u đó s mang đ n r i ro trong kinh doanh
c a công ty.
- Vòng quay các kho n ph i thu và k thu ti n trung bình:
N m 2011 vòng quay các kho n ph i thu mà công ty đ t đ c là
5,87 vòng t c là c 61 ngày thì thu đ c kho n n ph i thu. N m
2012 t ng lên 6,43 vòng t ng đ ng c 56 ngày thì thu đ c các
kho n ph i thu. N m 2013 vòng quay các kho n ph i thu c a Công
ty gi m xu ng còn 3,31 vòng t ng đ ng 109 ngày. N m 2014 s
vòng quay các kho n ph i thu gi m còn 2,58 vòng t ng ng 139
ngày. Công ty c n có nh ng gi i pháp h u hi u đ đ y m nh thu h i
công n nh m tránh đ c r i ro v công n , ti t ki m chi phí lưi vay
và nâng cao hi u qu SXKD c a DN.


- Vòng quay v n l u đ ng và s ngày m t vòng quay v n l u
đ ng :
N m 2011 vòng quay c a v n l u đ ng bình quân là 2,08 l n
t ng đ ng v i 173 ngày thì v n l u đ ng quay đ c 1 vòng. N m
2012 t ng ng 188 ngày, n m 2013 t ng ng 209, đ n n m 2014
s vòng quay v n l u đ ng bình quân c a công ty đ t 1,29 vòng
t ng đ ng 280 ngày đ v n l u đ ng quay đ c 1 vòng. DT qua
các n m m c dù có t ng tr ng nh ng không t ng x ng v i v n
l u đ ng bình quân. Công ty c n có gi i pháp đ nâng cao m c đ
luân chuy n v n l u đ ng nh m gia t ng DT và l i nhu n trong ho t
đ ng SXKD.
- Hi u su t s d ng v n c đ nh:
T b ng 2.7 cho th y n m 2011, Công ty c đ u t 1 đ ng v n
c đ nh thì t o ra đ c 9,36 đ ng DT, n m 2012, 2013, 2014 t l l n
l t là: 1/12,55 đ ng DT, 1/15,04, 1/16,61 đ ng. Hi u su t s d ng
v n c đ nh c a công ty ngày càng hi u qu h n, đi u đó cho th y s
đ u t vào v n c đ nh c a công ty là b c đi đúng đ n.
- Vòng quay v n kinh doanh:
N m 2011 v n kinh doanh c a công ty quay đ c 1,74 vòng,
đ n n m 2012 s vòng này đ t m c 1,54 vòng/n m. Trong khi đó
n m 2013 vòng quay đư gi m xu ng còn 1,37 vòng/n m.
nn m
2014 gi m xu ng còn 1,06 vòng/ n m.
*Hi u qu s d ng lao đ ng
B ngă2.9.ăCh ătiêuăđánhăgiá
hi uăqu ăs ăd ngălaoăđ ngăgiaiăđo nă2011-2014
n v tính: tri u đ ng
STT

CH ăTIểU

VT

N mă
2011

N mă
2012

N mă
2013

N mă2014

1

L i nhu n
sau thu

Tri u đ ng

5.354

7.176

8.093

5.766

2

Giá tr s n
xu t

Tri u đ ng

178.950

200.117

268.607

283.187

3

S lao đ ng

650

700

800

850

4

T ng qu
l ng

16.012

30.697

36.857

44.309

Ng

i

Tri u đ ng

ang Long University Libra


5

6

7
8

9

10
11
12
13
14

L ng bình
quân/ ng i/
n m
N ng su t
lao đ ng
(6=2/3)
T ng tuy t
đ i
T ng t ng
đ i
M c sinh l i
bình quân
c a 1 ng i
lao đ ng
(9=1/3)
T ng tuy t
đ i
T ng t ng
đ i
Hi u su t
ti n l ng
(12=2/4)
T ng tuy t
đ i
T ng t
đ i

ng

Tri u
đ ng/ng i
/n m

24,63

43,85

46,07

52,13

Tri u
đ ng/ng i/n m

275,31

285,88

335,76

333,16

Tri u
đ ng/ng i
/n m

10,57

49,88

-2,60

%

3,84

17,45

-0,77

10,25

10,12

6,78

Tri u
đ ng/ng i/n m

2,01

-0,14

-3,33

%

24,46

-1,32

-32,94

6,52

7,29

6,39

Tri u
đ ng/ng i/n m

-4,66

0,77

-0,90

%

-41,67

11,79

-12,30

Tri u
đ ng/ng i/n m

L n

8,24

11,18

( Ngu n: Báo cáo tài chính công ty CPTV TXD An Bình)
- N ng su t lao đ ng: N m 2011, c 1 lao đ ng c a công ty t o
ra đ c 275,3 tri u đ ng giá tr s n xu t, giá tr này t ng theo các
n m 2012, 2013, song n m 2014 n ng su t lao đ ng l i gi m h n so
v i v i n ng su t lao đ ng c a n m 2013 là 0,7% và t ng ng gi m
2,6 tri u đ ng/ng i/n m. V ti n b tay ngh c ng đ c công ty ghi
nh n qua đó ti n l ng bình quân c a m i ng i lao đ ng ngày càng
đ c c i thi n.
- M c sinh l i bình quân c a m t ng i lao đ ng
N m 2011 bình quân c 1 ng i lao đ ng t o ra cho công ty là
8,24 tri u đ ng l i nhu n sau thu , n m 2012 m c sinh l i bình quân
c a 1 ng i lao đ ng t ng lên so v i n m 2011 là 2,01 tri u
đ ng/ng i/n m, n m 2013 gi m so v i n m 2012 là 0,14 tri u
đ ng/ng i/n m, t l gi m t ng ng là 1,32%. N m 2014 t l này


ti p t c gi m xu ng 3,33 tri u đ ng/ ng i/n m t ng ng v i gi m
32,94 %.
- Ch tiêu v hi u su t ti n l ng:
N m 2011 c 1 đ ng l ng chi ra thì t o ra đ c 11,18 đ ng giá
tr s n xu t. N m 2012, 2013, 2014 t l này l n l t là: 1/6,52 đ ng
, 1/7,29, 1/6,39. Có th nh n th y s t ng tr ng v hi u su t ti n
l ng c a công ty là t ng đ i kh quan
* Các ch tiêu đánh giá kh n ng thanh toán:
B ngă2.10.ăCh ătiêuăđánhăgiáăkh ăn ngăthanhătoánăgiaiăđo nă
2011-2014
n v tính: Tri u đ ng
STT

N iădung

1

T ng tài s n

2

N ng n h n

3

N dài h n

4

Ch tiêu kh n ng
thanh toán t ng quát
(4=1/2+3)

5

Tài s n ng n h n

6

Kh n ng thanh
toán ng n h n
(6=5/2)

7

Hàng t n kho

8
9
10

11

Kh n ng thanh
toán nhanh (8=(57)/2)
Ti n và các kho n
t ng đ ng ti n
Kh n ng thanh
toán t c th i
(10=9/2)
Giá tr còn l i c a
TSC đ c hình
thành t ti n vay

VT
Tri u
đ ng
Tri u
đ ng
Tri u
đ ng
L n
Tri u
đ ng
L n
Tri u
đ ng
L n
Tri u
đ ng
L n
Tri u
đ ng

N mă
2011

N mă
2012

N mă
2013

N mă
2014

106.663

155.349

245.437

293.588

81.198

115.298

181.166

238.855

5.411

15.672

17.380

9.850

1,23

1,19

1,24

1,18

88,089

123,224

195,174

248,864

1,08

1,07

1,08

1,04

54,514

62,793

65,845

136,450

0,41

0,52

0,71

0,47

13,107

4,960

2,960

182

0,16

0,04

0,02

0,00

18,358

29,791

47,187

41,922

ang Long University Libra


12

Kh n ng thanh
toán dài h n
(12=11/2)

L n

0,23

0,26

0,26

0,18

(Ngu n: Báo cáo tài chính công ty CPTV TXD An Bình)
- Kh n ng thanh toán t ng quát
Trong 4 n m t 2011– 2014, kh n ng thanh toán t ng quát c a
công ty t ng đ i t t và n đ nh
- Kh n ng thanh toán n ng n h n:
N ng n h n c a công ty chi m t tr ng cao trong t ng n ph i
tr . Song v i tình hình tài chính trong giai đo n t 2011 đ n 2014
c a công ty thì kh n ng thanh toán n ng n h n c a công ty là có
th .
- Kh n ng thanh toán nhanh: N m 2011 kh n ng thanh toán
nhanh c a công ty là 0,41 l n, n m 2012 là 0,52 l n, n m 2013 là
0,71 l n và n m 2014 là 0,47 l n. V i m c này cho th y kh n ng
thanh toán nhanh c a công ty là th p.
- Kh n ng thanh toán t c th i: Qua b ng 2.10 ta th y kh n ng
thanh toán t c th i c a công ty là r t th p, n m 2011 là 0,16 l n; n m
2012 là 0,04 l n; n m 2013 là 0,02 và n m 2014 h u nh không có
kh n ng thanh toán. Công ty c n ph i có k ho ch v ti n và các
kho n t ng đ ng ti n sát h n nh m đáp ng yêu c u thanh toán
ngay khi c n thi t.
- Kh n ng thanh toán n dài h n: Con s qua các n m t 20112014 th hi n kh n ng thanh toán n dài h n c a công ty m c đ
th p và đ c bi t n m 2014 m c này ch đ t 0,18 l n cho th y kh
n ng thanh toán n dài h n c a công ty c n ph i đ c chú tr ng h n
n a.
2.3. CỄCăNHÂNăT ăTỄCă NGăT IăHI UăQU ăHO Tă NGă
KINHăDOANHăT IăCỌNGăTY
* Nhân t khách quan
- Th tr ng
Giai đo n 2011 – 2014, các m t hàng xây d ng nh s t, thép,
xi m ng, … có s bi n đ ng giá l n, làm gi m hi u qu và t ng r i
ro trong kinh doanh c a công ty.
- Chính tr và pháp lu t
* Nhân t ch quan


- V n kinh doanh
Cu i n m 2013, công ty đư huy đ ng các thành viên trong ban
lưnh đ o công ty b thêm v n vào kinh doanh nâng m c v n đi u l
t 15.000 tri u đ ng lên 30.000 tri u đ ng.
Doanh thu c a công ty trong giai đo n 2011 – 2014 luôn t ng
tr ng t t là b ng ch ng có tính thuy t ph c t t c a chi n l ng m
r ng quy mô, nâng cao v n đi u l và nó c ng th hi n th ph n c a
công ty ngày càng m r ng.
- B máy t ch c, qu n lý và lao đ ng
Công ty phát tri n qua t ng n m đư nói lên s c g ng n l c
c a m t t p th lao đ ng. công ty c n ph i có nh ng bi n pháp qu n
lý u vi t đ ti t ki m đ c chi phí, b trí nhân l c h p lý nh m gia
t ng s n l ng đ ng th i đ đ t đ c l i nhu n cao h n.
- K thu t công ngh - các n m t 2011 – 2014 cho ta th y n m
2013 công ty nâng cao n ng l c thi t b thi công nên đư t ng v m t
giá tr .
2.4. ỄNHăGIỄăV ăTH CăTR NGăHI UăQU ăHO Tă NGă
S NăXU TăKINHăDOANHăT IăCỌNGăTYăC ăPH NăT ă
V Nă UăT ăXÂYăD NGăANăBỊNH
2.4.1.ăNh ngăk tăqu ăđư đ tăđ c
Trong giai đo n 2011 – 2014 ho t đ ng s n xu t c a công ty đư
có s t ng tr ng t t v m i m t. Tri n khai th c hi n r t nhi u d
án l n v giao thông, thu l i, các d án dân d ng, h t ng nông
nghi p nông thôn và m t s d án v các tr m đi n, đ ng đi n...
Quy mô ho t đ ng c a công ty đ c m r ng, các ch tiêu kinh t
nh : DT, s n l ng, l i nhu n…. đ u t ng tr ng t t. ng th i, gi i
quy t t t vi c làm cho ng i lao đ ng, c i thi n thu nh p và đ c bi t
đóng góp nhi u h n cho ngân sách nhà n c góp ph n đ y nhanh t c
đ công nghi p hoá và hi n đ i hoá đ t n c trên con đ ng h i nh p.
2.4.2.ăNh ngăh năch ăvƠănguyênănhơn
* V th tr ng và s n ph m:
Các công trình c a công ty th c hi n v n ch y u là các công
trình giao thông, dân d ng h t ng k thu t, ch a có các công trình
v công nghi p, thu đi n.
* V ngu n nhân l c: b c th bình quân công ty còn th p

ang Long University Libra


* C u trúc tài chính
Công ty đư gia t ng v n ch s h u nh ng v i công vi c và quy
mô SXKD hi n nay thì s v n đó v n còn r t th p
Công ty ch a th c s ch đ ng ngu n nguyên li u xi m ng, s t
thép nh ng m t hàng có nhi u s bi n đ ng v giá.
* V thi t b công ngh
Các thi t b hi n đang s d ng m c dù đư đ c nâng c p nh ng
do th i gian s d ng lâu nên v m t công ngh b l c h u, cùng v i
đ u t ch a đ ng b n u nh h ng đ n ch t l ng s n ph m và
n ng su t lao đ ng.
CH NGăIII
GI IăPHỄPăNÂNGăCAOăHI UăQU ăHO Tă NGăKINHăDOANHă
T IăCỌNGăTYăCPăT ăV Nă UăT ăXÂYăD NGăANăBỊNH
3.1. M Că TIểUă VÀă NHăH
NGăHO Tă
NGăC AăCỌNGă
TYăTRONGăTH IăGIANăT I
3.1.1.ă M că tiêuă nơngă caoă hi uă qu ă ho tă đ ngă kinhă doanhă c aă
côngăty
- Các ch tiêu ph n đ u vào n m 2020:
+ T ng giá tr th c hi n: 900 t đ ng
+ Doanh thu thu n: 858 t đ ng
+ N p Nhà n c: 20 t đ ng
+L i nhu n tr c thu : 35 t đ ng
+ V n ch s h u: 100 t đ ng
+ Giá tr đ u t : 6 t đ ng
+ Thu nh p bình quân/ng i/tháng: 8 tri u đ ng
- C c u ngành ngh trong ho t đ ng c a công ty: T tr ng giá
tr kinh doanh xây l p và đ u t xây d ng công trình chi m
kho ng 60% t ng giá tr s n xu t kinh doanh. T tr ng giá tr
s n xu t kinh doanh d ch v đ t kho ng 40% t ng giá tr s n
xu t kinh doanh.
3.1.2.ă nhăh ngăphátătri năc aăcôngătyăđ năn mă2020
+ Ph n đ u tr thành m t nhà th u xây l p l n m nh, đa d ng
+ Nghiên c u đ u t và h p tác đ u t phát tri n các s n ph m
và d ch v m i


+ T o l p môi tr ng làm vi c hi u qu và n ng đ ng, phát huy
t i đa n ng l c sáng t o c a ng i lao đ ng.
+ Xây d ng và phát tri n công ty thành m t đ n v m nh v
ti m l c tài chính.
3.2. M Tă S ă GI Iă PHỄPă NÂNGă CAOă HI Uă QU ă HO Tă
NGăKINHăDOANHă
* Gi i pháp v công tác d báo
Trên c s d báo chung v n n kinh t th gi i, trong n c và
Th đô trong nh ng n m t i, công ty ch tr ng xây d ng và phát
tri n công ty ngày càng v ng m nh, m r ng ngành ngh , trong đó
v n l y giá tr xây l p làm l nh v c kinh doanh ch đ o đ xây d ng
và phát tri n. 5 n m t i, công ty s t ng đáng k quy mô v n đ m
r ng kinh doanh, đ u t máy móc trang thi t b ; đ ng th i, hi n t i
ngu n khách hàng c a công ty khá d i dào do m r ng đ a bàn ho t
đ ng ra mi n Trung và mi n Nam. Vì v y d báo hi u qu ho t đ ng
kinh doanh c a công ty t ng lên đáng k và t ng đ u qua các n m.
* Nâng cao hi u qu huy đ ng và s d ng v n trong công ty:
a d nh hóa các kênh huy đ ng v n; nâng cao hi u qu s d ng v n;
phân b ngu n v n đ u t h p lý.
* S d ng các bi n pháp làm t ng doanh thu, gi m chi phí
cho doanh nghi p: trong đó chú tr ng các gi i pháp m r ng th
tr ng, t ng doanh thu và thay đ i k t c u doanh thu.
* Gi i pháp ti t ki m chi phí và h giá thành s n ph m: có c
ch ràng bu c nhà cung c p nguyên li u tránh đi u ch nh giá mua
nguyên v t li u đ u vào; tuyên truy n đ phát huy ý th c ti t ki m
c a m i ng i lao đ ng. T ng c ng ki m tra giám sát và có ch đ
th ng ph t nghiêm minh trong vi c ch p hành và th c hành ti t
ki m. y nhanh ti n đ thi công.
* Gi i pháp nâng cao ch t l ng lao đ ng: xây d ng chi n
l c phát tri n ngu n nhân l c, t ng c ng tuy n d ng công nhân có
tay ngh c khí, l p máy đ đáp ng đ l c l ng ph c v công tác
thi công l p đ t. Bên c nh đó c n đào t o nâng cao tay ngh cho
công nhân tr c ti p ph n đ u đ t b c th bình quân c a công ty

ang Long University Libra


m c cao, t ng c ng đào t o t i ch . Có c ch khuy n khích v t
ch t đ i v i th gi i trong vi c đào t o ng i lao đ ng tr
* T ng c ng qu n tr doanh nghi p: Nâng cao hi u qu ho t
đ ng c a b máy qu n lý doanh nghi p, t o môi tr ng làm vi c thân
thi n. T ng c ng liên doanh, liên k t t o s c m nh chung, t ng kh
n ng c nh tranh trên th tr ng. Chú tr ng t i các ch tiêu có vai trò
là th c đo hi u qu c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh
*
y m nh ho t đ ng marketing và nghiên c u th tr ng:
nhân viên ph i là ng i có trình đ , hi u bi t v nghiên c u th
tr ng, có kinh nghi m. Phòng đ u t th tr ng c a công ty có
nhi m v thu th p và đi u tra các thông tin v th tr ng, các đ i th
c nh tranh,…
* H n ch t i đa tình hình công n cao, công n khó đòi trong
vi c bán hàng
S d ng các báo cáo công n v tình hình thanh toán c a doanh
nghi p: s chi ti t công n , báo cáo t ng h p công n là c s đánh
giá chính xác v nguyên nhân c ng nh tình hình thanh toán c a
doanh nghi p.
đánh giá tình hình thanh toán c a doanh nghi p, ngoài các ch
tiêu c n phân tích, ph i tính toán nhu c u và kh n ng thanh toán. Do
v y ph i đi sâu xem xét các tài li u chi ti t liên quan, l p b ng phân
tích.
* Ki n ngh v i nhà n c
M t là, trong vi c ban hành các chính sách đ áp d ng đ i v i
các doanh nghi p, Nhà n c c n g i d th o và phi u th m dò l y ý
ki n ph n ng t các doanh nghi p, t đó ban hành các v n b n phù
h p v i tình hình th c t c a các doanh nghi p.
Hai là, c i cách th t c hành chính đ gi i quy t các ki n ngh
c a doanh nghi p đ c nhanh g n, k p th i.
Ba là, Nhà n c không nên can thi p quá sâu vào th tr ng làm
m t đi b n ch t v n có theo quy lu t c a nó.


K TăLU NăCHUNG
Là m t doanh nghi p v n đang trong quá trình phát tri n, l i ho t
đ ng trong ngành xây d ng, m t ngành đòi h i ngu n v n l n, nhân
l c cao, s c ép c nh tranh gay g t và ti m n nh ng r i ro không
nh , công ty c ph n t v n đ u t xây d ng An Bình đư v t qua
bao nhiêu khó kh n và th thách t nh ng ngày đ u thành l p đ t n
t i và phát tri n. Trong giai đo n 2011-2014 m c dù có nh ng thành
t u quan tr ng, song v n còn m t s t n t i, h n ch không nh trong
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty, vì v y nh ng gi i pháp
mà lu n v n nêu trên đây mang tính th c ti n và phù h p v i đi u
ki n c a công ty, g i m cho công ty các gi i pháp nh m nâng cao
và duy trì b n v ng hi u qu ho t đ ng. i u c t lõi đ đ t đ c
hi u qu b n v ng, Ban lưnh đ o c ng nh t p th cán b công nhân
viên công ty c n ch đ ng và tích c c tìm ki m m i gi i pháp và
th c hi n đ ng b các gi i pháp đó. M i gi i pháp đ a ra c n có k
ho ch c th , chi ti t đ n t ng ho t đ ng c a Công ty, phân tích m t
m nh, m t y u đ có th rút kinh nghi m s a đ i k p th i.
Th i gian khó kh n tr c m t, đ đ t đ c m c tiêu đ ra đòi
h i doanh nghi p ph i t ng c ng n i l c, bi t phát huy nh ng l i
th ti m n ng, n m b t c h i và nh n th c rõ nh ng h n ch , nh ng
khó kh n, thách th c đ ch đ ng v t qua nó.
ng th i c n ph i
có s đoàn k t th ng nh t c a toàn b cán b công nhân viên trong
công ty. Làm đ c đi u đó cùng v i nh ng gi i pháp h u hi u tác
gi tin r ng trong t ng lai không xa, công ty s là m t doanh nghi p
m nh, có uy tín không ch th tr ng Hà N i mà còn c th tr ng
trong n c.

ang Long University LibraTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×