Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂM PHÚC

B ăGIÁOăD CăVĨă ĨOăT O
TR

NGă

IăH CăTH NGăLONG
---------o0o---------

BỐIăV NăH C
NỂNGăCAOăHI UăQU ăHUYă

NGăV NăC AăCỌNGă

TYăC ăPH NăPHÁTăTRI NăH ăT NGăTỂMăPHÚC
CHUYểNăNGĨNH

:ăTĨIăCHệNHăậ NGỂNăHĨNG

MĩăS ă

: 60340201


LU NăV NăTH C S ăKINHăDOANHăVĨăQU NăLụ

NG

IăH

NGăD NăKHOAăH C:

PGS.TSă

HĨăN Iă- 2015

ngăXuơnăNinh


M CăL C

L IăCAMă OAN
L IăC Mă N
M CăL C
DANHăM CăVI TăT T
DANHăM CăB NG
DANHăM CăS ă
PH NăM ă
CH

,ăBI Uă

U .............................................................................................................. 1

NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăHI UăQU ăVĨăNỂNGăCAOăHI Uă

QU ăHUYă

NGăV NăC AăDOANHăNGHI P ............................................. 5

1.1.ăV NăVÀăHUYă

NGăV NăC AăDOANH NGHI P ................................. 5


1.1.1.ăKháiăni măv n,ăhuyăđ ngăv năvàăphânălo iăngu năv n ............................... 5
1.1.1.1ăKháiăni măv n,ăhuyăđ ngăv năkinhădoanh ............................................ 5
1.1.1.2ăPhânălo iăv năkinhădoanh ...................................................................... 7
1.1.2ăCácăhìnhăth căhuyăđ ngăv n .............................................................................. 13
1.1.2.1ăNgu năv năhuyăđ ngăbênătrongădoanhănghi p .................................... 13
1.1.2.2 Ngu năv năhuyăđ ngăt ăbênăngoàiădoanhănghi p ............................... 15
1.2ă HI Uă QU ă VÀă NỂNGă CAOă HI Uă QU ă HUYă

NGă V Nă C Aă

DOANHăNGHI P .......................................................................................................... 24
1.2.1ăKháiăni măhi uăqu ăvàănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv n ........................... 24
1.2.2ăS ăc năthi tăph iănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv n ...................................... 25
1.2.3ăCácăch ătiêuăđánhăgiáăhi uăqu ăvàănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv n ....... 27
1.2.3.1.ăQuiămôăvàăt căđ ăt ngătr

ngăngu năv n .......................................... 27

1.2.3.2.ăChiăphíăv n ......................................................................................... 28
1.2.3.3.ăC ăc uăv n ......................................................................................... 31
1.2.3.4.ăKh ăn ngătìmăki măngu nătàiătr ăm i ................................................ 33

Thang Long University Libraty


1.3ăNH NGăNHỂNăT ă NHăH
HI UăQU ăHUYă

NGă

NăHI UăQU ăVÀăNỂNGăCAOă

NGăV NăC AăDOANHăNGHI P .................................. 34

1.3.1.ăNhânăt ăch ăquan .................................................................................. 34
1.3.2.ăNhânăt ăkháchăquan ............................................................................... 36
TịMăT TăCH
CH

NGă1.............................................................................................. 37

NGă 2:ă TH Că TR NGă HUYă

NGă V Nă HI Uă QU ă HUYă

NGă V Nă C Aă CỌNGă TYă C ă PH Nă PHÁTă TRI Nă H ă T NGă
TỂMăPHÚC .................................................................................................................... 38
2.1 KHÁIă QUÁTă V ă DOANHă NGHI Pă C ă PH Nă PHÁTă TRI Nă H ă
T NGăTỂMăPHÚC ....................................................................................................... 38
2.1.1.ăQuáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătri n ........................................................ 38
2.1.2.ăT ăch căho tăđ ngăkinhădoanh .............................................................. 39
2.1.2.1.ăC ăc uăt ăch căCôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngăTâmăPhúc ......... 39
2.1.2.2.ăT ăch cănhânăs ................................................................................. 41
2.1.3.ăTìnhăhìnhăho tăđ ngăkinhădoanhăc aăcôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngă
TâmăPhúcănh ngăn măg năđây ........................................................................ 41
2.2 TH Că TR NGă HUYă

NGă V Nă T Iă CỌNGă TYă C ă PH Nă PHÁTă

TRI NăH ăT NGăTỂMăPHÚC................................................................................. 43
2.2.1.ăTh cătr ngăhuyăđ ngăv năch ăs ăh u ............................................................. 43
2.2.2.ăTh cătr ngăhuyăđ ngăv năn ............................................................................ 46
2.3 TH Că TR NGă HI Uă QU ă HUYă

NGă V Nă T Iă CỌNGă TYă C ă

PH NăPHÁTăTRI NăH ăT NGăTỂMăPHÚC ..................................................... 51
2.3.1.ăQuiămôăvàăt căđ ăt ngătr

ngăngu năv n ..................................................... 51

2.3.2.ăChiăphíăv n ............................................................................................................ 53
2.3.3.ăC ăc uăv n ............................................................................................................ 54
2.3.4.ăKh ăn ngătìmăki măngu nătàiătr ăm i ............................................................ 57
2.4.ă ÁNHăGIÁăCHUNG............................................................................................. 57


2.4.1.ăNh ngăk tăqu ăđ tăđ

c ..................................................................................... 57

2.4.2.ăH năch ăvàănguyênănhân.................................................................................... 58
2.4.2.1.ăH năch ............................................................................................... 58
2.4.2.2.ăNguyênănhânăc aăh năch .................................................................. 59
TịMăT TăCH
CH

NGă2.............................................................................................. 61

NGă 3: GI IăPHÁPă NỂNGă CAOă HI Uă QU ă HUYă

NGă V Nă

C AăDOANHăNGHI PăC ăPH NăPHÁTăTRI N......................................... 62
H ăT NGăTỂMăPHÚC ............................................................................................. 62
3.1.ă

NHă H

NGă PHÁTă TRI Nă C Aă DOANHă NGHI Pă C ă PH Nă

PTHTăTỂMăPHÚC......................................................................................................... 62
3.1.1.ă

nhăh

ngăphátătri năchungăc aăCôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngă

TâmăPhúc .......................................................................................................................... 62
3.1.1.1.ă nhăh

ngăchi năl

3.1.1.2.ăChi năl

căđ uăt ăvàăhuyăđ ngăv n ................................................... 63

3.1.2.ă

nhă h

căkinhădoanh .................................................... 62

ngă nângă caoă hi uă qu ă huyă đ ngă v nă c aă côngă tyă c ă ph nă

PTHTăTâmăPhúc.............................................................................................................. 63
3.1.2.1.ă aăd ngăhóaăcácăkênhăhuyăđ ngăv n ................................................. 63
3.1.2.2.ăHuyăđ ngăv năg năli năv iăs ăd ngăv năm tăcáchăcóăhi uăqu ăvàăti tă
ki m ................................................................................................................. 64
3.2.ă GI Iă PHÁPă NỂNGă CAOă HI Uă QU ă HUYă

NGă V Nă T Iă CỌNGă

TYăC ăPH NăTỂMăPHÚC......................................................................................... 64
3.2.1.ăXâyăd ngăc ăc uăv năh pălỦ ................................................................. 64
3.2.2. Khaiăthácăhi uăqu ăkênhăhuyăđ ngăv năt ăthuêătàiăchính ..................... 67
3.2.3.ăT ngăc

ngăhuyăđ ngăv năt ăv năgópăliênădoanh,ăliênăk t .................. 69

3.2.4.ăT ngăc

ngăs ăd ngăcácăkho nătínăd ngăth

ngăm iăđápă ngănhuăc uă

v năkinhădoanh ................................................................................................ 70
3.2.5.ăNângăcaoăhi uăqu ăs ăd ngăv năđ ănh măb oătoànăvàăphátătri năv n .. 71

Thang Long University Libraty


3.2.6ăNângăcaoătrìnhăđ ăngu nănhânăl c ......................................................... 75
3.3.ăKI NăNGH ăVÀă

ăXU T ................................................................................ 77

3.3.1.ăKi năngh ăv iăNhà n
3.3.2.ă

c ........................................................................ 77

ăxu tăv iăngànhăvàăthànhăph ăHàăN i ............................................... 78

TịMăT TăCH

NGă3.............................................................................................. 80

K TăLU N ..................................................................................................................... 81
DANHăM CăTĨIăLI UăTHAMăKH O ..................................................... 83
PH ăL C......................................................................................................................... 85


L IăCAMă OAN
Tôiăxinăcamăđoanălu năv năTh căs ăăắNâng cao hi u qu huy đ ng v n
c a Công ty c ph n Phát tri n h t ng Tâm Phúc” chuyênăngànhăTàiăchínhă
ậ Ngânăhàng,ămưăs ă60.34.02.01ălàăcôngătrìnhănghiênăc uăkhoaăh căc aăriêngă
cáănhânătôi.ă
Tôiăxinăcamăđoanăr ngăcácăs li uăvàăk tăqu ănghiênăc uătrongălu năv nă
nàyălàătrungăth căvàăch aăh ăđ

căs ăd ngăđ ăb oăv ăm tăh căv ,ăm tănghiênă

c uănào.
Trongă lu nă v nă tôiă cóă s ă d ngă cácă thôngă tină t ă nhi uă ngu nă d ă li uă
khácă nhau,ă cácă thôngă tină tríchă d nă s ă d ngă đ uă đ

că tôiă ghiă rõ ngu nă g c,ă

xu tăx .
TÁCăGI ăLU NăV N

Thang Long University Libraty


L IăC Mă N
Trongăsuôtăquaătrốnhăhocătâpăvaăhoanăthanhăluânăv nă:ăắNâng cao hi u
qu huy đ ng v n c a Công ty c ph n Phát tri n h t ng Tâm Phúc” nay,ă
tôiăđaănhânăđ

căs ăh

ngădân,ăgiupăđ ăquyăbauăcuaăcacăthâyăcô,ăcácăt ăch c,ă

cáă nhân,ă cacă anhă chiă vàă s ă đ ngă viên,ă khíchă l ă c aă giaă đình,ă bană bè,ă đ ngă
nghi p.ăV iălongăkốnhătrongăvaăbiêtă năsâuăs cătôiăxinăđ

căbayătoăl iăcamă nă

chânăthanhăt i:
ngă y,ă Bană giámă hi u,ă cácă th y,ă côă giáoă Tr

ngă

iă H că Th ngă

Longăăđưăt nătìnhăgi ngăd y,ătruy năđ tănh ngăki năth căchuyênămônăquỦăbáuă
vàăh tălòngăgiúpăđ ătôiătrongănh ngăn măh căt iătr
Th yăPGS.TSă

ngăXuânăNinh,ăng

ng.

iăth yăkốnhămênăđaăhêtălongăgiupă

đ ,ădayăbao,ăđôngăviênăvaătaoămoiăđiêuăkiênăthuânăl iăchoătôiătrongăsuôtăquaă
trốnhăth căhi năđ ătàiănghiênăc uănày.
Khoaăsauăđ iăh c,ătr

ngă

iăh căTh ngăLongăđưăgiúpăđ ătôiătrongăquáă

trìnhăh căt p,ănghiênăc uăđ ăhoànăthànhălu năv nănày.
Tôiă c ngă xină chână thànhă c mă nă Ban giám đ c,ă cácă nhână viênă trongă
Côngătyăc ăph năPhátătri năh ăt ngăTâmăPhúcăđưăh

ngădân,ăchốăbaoăvaătaoămoiă

điêuăkiênăthuânăl iăchoătôiătrongăquaătrốnhăthuăthâpăsôăliêuăphânătíchăđêătôiăcoă
thêăhoanăthanhălu năv n này.
Xin chânăthanhăcamă năcacăthâyăcôătrongăhôiăđôngăchâmăluânăv năđaă
choătôiănh ngăđongăgopăquyăbauăđêăhoanăchốnhăluânăv nănay.
Cu iăcùngăăxinăchânăthanhăcamă năanhăchiăem,ăcácăb năbèăđ ngănghi pă
đaăluônă ăbênătôiăđôngăviên,ăkhíchăl ,ăchiaăs ănh ngăkhóăkh n,ăgiupăđ ătôiăhocă
tâpălamăviêcăvaăhoanăthanhăluânăv nănày.


DANHăM CăVI TăT T
Vi tăt t

Ngh aăđ yăđ

DN

Doanhănghi p

H

Hàngăhóa

SL

S călaoăđ ng

T

Ti n

TLSX

T ăli uăs năxu t

TSC

Tàiăs năc ăđ nh

TSDN

Tàiăs nădàiăh n

TSNH

Tàiăs năng n h n

TSL

Tàiăs năl uăđ ng

VC

V năc ăđ nh

VKD
VL

V năkinhădoanh
V năl uăđ ng

Thang Long University Libraty


DANHăM CăB NG
B ngă2.1:ăK tăqu ăs năxu tăkinhădoanhăc aăcôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngă
TâmăPhúcăăt ăn mă2012ăậ 2014................................................................................... 42
B ngă2.2:ăBi năđ ngăv năch ăs ăh uăc aăcôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngă
TâmăPhúcăăt ăn mă2012ăậ 2014................................................................................... 45
B ngă2.3:ăBi năđ ngăv năch ăs ăh uăc aăcôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngă
TâmăPhúcăăt ăn mă2012ăậ 2014................................................................................... 50
B ngă2.4:ăTìnhăhìnhăngu năv năth
B ngă3.1ă

nhăh

ngăxuyênăvàăngu năv năt măth i............. 56

ngăphátătri năs năxu tăkinhădoanhăc aăCôngătyăcácăn măt i

............................................................................................................................................. 62


DANHăM CăS ă

,ăBI Uă

S ăđ ă2.1:ăC ăc uăt ăch căc aăCôngătyăC ăph năphátătri năh ăt ngăTâmăPhúc
............................................................................................................................................. 40

Bi uăđ ă2.1:ăTh cătr ngăhuyăđ ngăv năch ăs ăh u ................................................ 44
Bi uăđ ă2.2:ăTh cătr ngăhuyăđ ngăv năvay .............................................................. 47
Bi uăđ ă2.3:ăTh cătr ngăhuyăđ ngăv năvayăngânăhàngăth
Bi uăđ ă2.4:ăT ătr ngăhuy đ ngăv năvayăngânăhàngăth
Bi uăđ ă2.5:ăT ngătr

ngăm i ................... 48
ngăm i ....................... 49

ngăngu năv năkinhădoanhăc aăCôngătyăcácăn măqua ... 52

Bi uăđ ă2.6:ăChiăphíăs ăd ngăv năvayăc aăCôngătyăcácăn măqua ....................... 53
Bi uăđ ă2.7:ăC ăc uăv năkinhădoanhăc aăCôngătyăcácăn măqua .......................... 54

Thang Long University Libraty


PH NăM ă

U

1.ăLỦădoăch năđ ătƠi
V iăkho ngă90%ăs ădoanhănghi pă(DN)ăVi tăNamălàădoanhănghi păv aă
vàă nh ă (DNVVN),ă làă l că l

ngă s nă xu tă hàngă hóa,ă d chă v ă r tă quană tr ng,ă

khôngăch ăt oăraăkho ngă40%ăGDPăchoăn năkinhăt ,ămàăcònălàăcácăđ aăch ăt oă
raă ană ninhă vi că làmă trongă đ ă tu iă laoă đ ngă xưă h i.ă Tuyă nhiênă đ ă s nă xu t,ă
khôngă nhi uă DNVVNă ă n

că taă hi nă nayă cóă đ ă “đ uă vào”ă là:ă v n,ă nguyênă

nhiênă v tă li u,ă côngă ngh ă vàă m tă b ngă s nă xu t;ă C ngă nh ă v yă nh ngă khóă
kh nă ă đ uă ra:ă giáă c ,ă th ă tr

ng,ă chínhă sáchă xu tă nh pă kh uă vàă chínhă sáchă

khuy năkhíchăs năxu tătrongăn
t ătr

c...

iăv iăcácăDNVVN,ăconăđ

căt iănayăg nănh ăduyănh tălàătìmăđ năNgânăhàngăth

ngătìmăv nă

ngăm iă(NHTM).ă

Ch ngă aiă ph ă nh nă vaiă tròă quană tr ngă c aă ngu nă v nă tínă d ngă ngână
hàngătrongăquáătrìnhăhìnhăthànhăvàăphátătri nădoanhănghi p.ăCóăth ăđi măquaă
m tăs ăl iăíchănh ăsau:ăVayăv năngânăhàngăgiúpădoanhănghi păkh iăs ăho tă
đ ngăkinhădoanh,ăm ăr ngăth ătr

ng,ăphátătri năs năph m,ăđ uăt ăcácăd ăánă

sinhă l iầ;ă giúpădoanhănghi pă đ iă m iă côngăngh ,ă t ăđóănângă caoă n ngă l că
c nhătranhăvàăhi uăqu ăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh;ăgiaăt ngăsu tăsinhăl iă
trênăv năch ăs ăh uă(ROE)ădoăd aătrênăs ăd ngăhi uăqu ăđònăcânăn ă(đònăb yă
tàiăchính);ătìmăki măngu năv nălinhăho tăđ ătàiătr ăchoătàiăs năl uăđ ngăc aă
doanhănghi p.
Tuyănhiênăh uănh ăDNVVNăluônăluônăcóăxuăh
v năngânăhàng?

ngă“kêu”ăkhóăti păc nă

iăv iăVi tăNamăhi nănay,ăv năchoăho tăđ ngădoanhănghi pă

v năch ăy uăd aăvàoăngu năv năvayăngânăhàng.ăCh ăđ năkhiăth ătr
khoánăvàăth ătr

ngăch ngă

ngătráiăphi uăphátătri n,ăcùngăv iăs ăm ăc aăc aăn năkinhăt ,ă

thìăngu năv năvayăngânăhàngăc aădoanhănghi păm iăgi m,ădùăch aănhi u.
Vìăv y,ăvi că nângăcaoăhi uăqu ă huyăđ ngăv năc aădoanhănghi păcóăỦă
ngh aă r tăquanătr ngătrongăqu nălỦătàiăchínhădoanhănghi p.ăHo tăđ ngătrongă

1


n năkinhăt ăth ătr

ngăvàăh iănh păkinhăt ăqu căt ,ăm iădoanhănghi păc năph iă

cóăv năl năđ ăm ăr ngăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhăvàăt ngăn ngăl căc nhă
tranh,ăcóăth ăđ ngăv ngătr

căs ăbi năđ ngăc aăth ătr

ngăvàăkh ngăho ngăc aă

n năkinhăt .
Côngă ty C ă ph nă phátă tri nă h ă t ngă Tâmă Phúc đ

că thànhă l pă t ă

25/05/2010; đ ăt năt iăvàăphátătri n,ăđ ăm ăr ngăho tăđ ngăkinhădoanh thì
nhuăc uăv năc aăDoanhănghi pălàăr tăl n.
Trongănh ngăn măqua,ăvi căhuyăđ ngăv năc aăDoanhănghi păC ăph nă
phátătri năh ăt ngăTâmăPhúc đưăđ tăđ

cănh ngăthànhăcôngănh tăđ nhănh ngă

v năch a th căs ăhi uăqu ăvàăcònăg pănhi uăkhóăkh nănh :ăChiăphíăhuyăđ ngă
v năl n,ăc ăc uăv năch aăh pălỦăvàăs ăl

ngăv năhuyăđ ngăch aăđápă ngăđ ă

nhuăc uăchoăđ uăt ăphátătri n. Xu tăphátăt ăt măquanătr ngăc aăv nătrongăho tă
đ ngăc aădoanhănghi păvàăth căti năkháchăquanăc năthi tăph iănângăcaoăhi uă
qu ăhuyăđ ngăv n,ăđ ătàiă“Nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a Công ty c
ph n Phát tri n h t ng Tâm Phúc”ăđ

căch năđ ănghiênăc u.ă

2.ăT ngăquanănghiênăc u
Trongăquáătrìnhătìmăđ cătàiăli uăliênăquanăđ năđ ătài,ătácăgi ănh năth y,ă
v năđ ăhuyăđ ngăv năvàăhi uăqu ăhuyăđ ngăv năđưăcóăm tăs ăbàiăbáoăvàăcôngă
trìnhănghiênăc uănh :
- Bàiă vi t:ă “Ý ngh a c a v n và lý do tháo b quy đ nh v v n pháp
đ nh”ăc aătácăgi ăTr

ngăTr ngăHi uăđ ngătrênăT păchíăNghiênăc uăl păphápă

đi nă t ă (http://www.nclp.org.vn/thuc_tien_phap_luat/y-nghia-cua-von-va-lydo-thao-bo-quy-111inh-ve-von-phap-111inh)
- Lu năv năth căs :ă“M t s gi i pháp huy đ ng v n cho các d án đ u
t t i Doanh nghi p TNHH 1 Thành Viên Tín Ngh a”ăc aătácăgi ăMaiăThànhă
Báă

c,ă

iăh căKinhăt ăTpăH ăChíăMinhă(2006)

- Ti păc năngu năv năc aădoanhănghi pănh ă vàăv aănhìnăt ăcácăn
phátă tri nă trongă khuă v că ôngă Namă Á”ă c aă tácă gi ă Nguy nc Tâm -

http://dangkykinhdoanh.gov.vn/
2

Thang Long University Libraty


- Bàiăvi t:ă“Làm th nào đ doanh nghi p v a và nh vay v n đ

ct

ngân hàng?”ăc aătácăgi ăChâuă ìnhăLinhăhttp://www.tapchitaichinh.vn/
- V ăTh ăThuăH ng,ă2010,ăHuy đ ng v n qua th tr
c a Công ty c ph n s a Vinamilk,ă lu nă v nă th că s ă tr
chínhăđưăđiăsâuănghiênăc uăph

ng ch ng khoán
ngă H că Vi nă Tàiă

ngăth căhuyăđ ngăv năquaăth ătr

ngăch ng

khoánăc aăVinamilk.
Cácăđ ătàiănàyăđưăđ ăc păt iăcácăph

ngăth căhuyăđ ngăv nănóiăchungăvàă

gi iăphápăhuyăđ ngăc ăth ăchoăt ngăđ năv ătrongăt ngăl nhăv căc ăth ,ănh ngă
đ iăv iădoanhănghi păTâmăPhúcăthìăch aăcóăđ ătàiănàoănghiênăc u.
3.ăM cătiêuăvƠănhi măv ănghiênăc u
3.1 M c tiêu
Trênăc ăs ăphânătích lỦălu năvàăđánhăgiáăth cătr ng,ăm cătiêu nghiênăc uă
c aăđ ătàiălàănângăcaoăhi uăqu huyăđ ngăv năt iăCôngătyăc ăph năphátătri năh ă
t ngăTâmăPhúc,ăt ăđóăđ aăraăcácăgi iăphápănh mănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngă
v n t iăCôngăty choăcácăn măt iă(2015ăậ 2018).
3.2 Nhi m v
- H ă th ngă hóaă c ă s ă lỦă lu nă v ă hi uă qu ă huyă đ ngă v nă c aă doanhă
nghi p.
-

ánhăgiáăth cătr ngăhi uăqu ăvàănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv năt iă

Côngăty c ăph năphátătri năh ăt ngăTâmăPhúc,ăn măb tăđ

c nh ngăthu năl i,ă

khóă kh nă và nh ngă nguyênă nhână làmă choă vi că huyă đ ngă v nă c aă Doanh
nghi păcònăch aăhi uăqu .ă
-

ătàiăđ ăxu tăcácăgi iăphápănh mănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv nă

c aăDoanhănghi păC ăph năphát tri n h t ng TâmăPhúc.
4.ă

iăt
iăt

ngăvƠăph măviănghiênăc u
ngănghiênăc uăc aăđ ătàiălàăHi uăqu vàănângăcaoăhi uăqu huy

đ ngăv năc aădoanhănghi p.
Ph măviănghiênăc u:ăHi uăqu ăhuyăđ ngăv năt iăDoanhănghi păC ăph nă
phátătri năh ăt ng TâmăPhúc
3


Th iăgianănghiênăc u:ăNghiênăc uăhi uăqu ăhuyăđ ngăhuy đ ngăv năt iă
Doanhănghi păC ăph n phátătri năh ăt ng TâmăPhúc trong 3 n măt ăn m 2012
đ năn mă2014,ăt ăđóăđ ăxu tăgi iăphápănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv năc aă
Doanhănghi păt ăn mă2015ăđ nă2018.
5.ăPh

ngăphápănghiênăc u

Lu năv năch ăy uăswrăd ngăcácăph

ngăpháp:ăphânătích,ăth ngăkê,ăt ngă

h p,ăsoăsánh,ădi uătra,ăkh oăsát....ăTrênăc ăs ăđó, thuăth p,ăx ălỦăvàăphânătíchă
d ăli uăm tăcáchăkhoaăh c,ănh măđánhăgiáăth cătr ngăhi uăqu ăhuyăđ ngăv nă
t iăDoanhănghi păC ăph n phátătri năh ăt ng TâmăPhúc,ăt ăđó,ăđ ăxu tănh ngă
gi iăphápănh mănângăcaoăhi uăqu ăhuyăđ ngăv năchoăDoanhănghi păC ăph nă
phátătri năh ăt ng TâmăPhúc.
Cáchăth căti păc năđ ăgi iăquy tăcácăv năđ ăđ

căđ tăraătrongălu năv n:ă

Lu năv năs ăv năd ngăkhungălỦăthuy tăv ăhuyăđ ngăv năvàăcácăch ătiêuăđánhă
giáă hi uă qu ă huyă đ ngă v nă trongă doanhă nghi pă đ ă ti nă hànhă phână tíchă th că
tr ng,ăvàăápăd ngăph

ngăphápănghiênăc uăđ nhăl

ng,ăk tăh păv iăph

ngă

phápănghiênăc uăđ nhătínhătrongăthuăth p,ăx ălỦăthôngătin,ăv aăs ăd ngăd ăli uă
đưăcóăs năđ ătìmăraă nh ngăthôngătinăc năthi tătrongăquáătrìnhănghiênăc uăvàă
vi tălu năv n.
6.ăK tăc uăc aălu năv n
Ngoàiăph năm ăđ u,ăk tălu n,ălu năv năg măcóă3ăch
Ch

ng:

ngă1:ăC ăs ălỦălu năv ăhi uăqu vàănângăcaoăhi uăqu huyăđ ngă

v năc aădoanhănghi p
Ch

ngă 2:ă Th că tr ngă hi uă qu ă huy đ ngă v nă c aă Doanhă nghi pă c ă

ph năphátătri năh ăt ngăTâmăPhúc
Ch

ngă 3:ă Gi iă phápă nângă caoă hi uă qu ă huyă đ ngă v nă c aă Doanh

nghi păC ăph n phátătri năh ăt ngăTâmăPhúc

4

Thang Long University Libraty


CH

NGă1

C ăS ăLụăLU NăV ăHI UăQU ăVĨăNỂNGăCAOăHI UăQU ă
HUYă
1.1. V NăVĨăHUYă

NGăV NăC AăDOANHăNGHI P
NGăV NăC AăDOANHăNGHI P

1.1.1. Kháiăni măv n,ăhuyăđ ngăv năvƠăphơnălo iăngu năv n
1.1.1.1 Khái ni m v n, huy đ ng v n kinh doanh
Doanhănghi pălàăm tăt ăch căkinhăt ăđ

căth aănh năb iăphápălu tătrênă

m tă s ă tiêuă chu nă nàoă đó.ă Doanhă nghi pă ra đ iă nh mă m că đíchă ch ă y uă làă
ho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhăvàăm cătiêuăhàngăđ uăc aăcácădoanhănghi pălàă
đ tăđ

căhi uăqu ăkinhăt ăvàăxưăh iăcaoănh t.
Nh ătaăđưăbi t,ăt ăli uălaoăđ ng,ăđ iăt

ngălaoăđ ngăvàăs călaoăđ ngălàă

3ăy uăt ăc aăm tăquáătrìnhăs năxu tăkinhădoanh.ăTrongăn năkinhăt ăhàngăhoáă
ti năt ,ăđ ăcóăđ

căcácăy uăt ăc năthi tăchoăquáătrìnhăs năxu tăkinhădoanhăđòiă

h iădoanhănghi păph iăcóăm tăl

ngăv nănh tăđ nh.ă

ăti năhànhăb tăk ăm tă

quáătrìnhăs năxu tăkinhădoanhănàoăc ngăc năph iăcóăv n.ăV nălàăđi uăki nătiênă
quy t,ăcóăỦăngh aăquy tăđ nhăt iăcácăb

căti pătheoăc aăquáătrìnhăkinhădoanh.ă

Doanhănghi păs ădùngăv nănàyăđ ămuaăs măcácăy uăt ăc aăquáătrìnhăs năxu tă
kinhădoanhănh ăs călaoăđ ng,ăđ iăt
tácăđ ngăc aălaoăđ ngăvàoăđ iăt
hàngăhoáăd chăv ăđ

ngălaoăđ ngăvàăt ăli uălaoăđ ng.ăDoăs ăă

ngălaoăđ ngăthôngăquaăt ăli uălaoăđ ngămàă

căt oăraăvàătiêuăth ătrênăth ătr

tháiăv tăch tăkhácănhauăcóăđ

ng.ăCu iăcùng,ăcácăhìnhă

căchuy năhoáăv ăhìnhătháiăti năt ăbanăđ u.ă

đ măb oăs ăt năt iăphátătri năc aădoanhănghi păs ăti năthuăđ

ă

cădoătiêuăth ă

s năph măph iăđ mă b oăbùăđ pătoànăb ăcácă chiăphíăđưăb ăraăvàă cóălưi.ăNh ă
v y,ăs ăti năđưă ngăraăbanăđ uăkhôngănh ngăch ăđ

căb oăt nămàănóăcònăđt ngăthêmădoăho tăđ ngăkinhădoanhămangăl i.ăToànăb ăgiáătr ă ngăraăban đ uă
vàăcácăquáătrìnhăti pătheoăchoăs năxu tăkinhădoanhăđ

căg iălàăv n.ăV năđbi uă hi nă c ă b ngă ti nă l nă c ă giáă tr ă v tă t ă tàiă s nă vàă hàngă hoáă c aă doanhă
5


nghi p,ăt năt iăd

iăc ăhìnhătháiăv tăch tăc ăth ăvàăkhôngăcóăhìnhătháiăv tăch tă

c ăth .ăV nălàăm t ph mătrùăkinhăt ătrongăl nhăv cătàiăchính,ănóăg năli năv iă
n năs năxu tăhàngăhoá.ăV nălàăti nănh ngăti năch aăh năđưălàăv n.ăTi năch ătr ă
thànhă v nă khiă nóă đ
thông.ăCóăđ

că đ aă vàoă ho tă đ ngă trongă quáă trìnhă s nă xu tă vàă l uă

căti năv nădoanhănghi păm iăcóăth ăđ uăt ămuaăs măcácătàiăs nă

c năthi tăchoăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh,ătr ăl

ngăchoăng

Sauăkhiătiêuăth ăs năph m,ălàmăd chăv ,ădoanhănghi păthuăđ

iălaoăđ ng.ă

căti năt ăbánăs nă

ph m,ăcungăc pălaoăv ,ăd chăv ăđó.ăT ăs ăti nănày,ădoanhănghi păph iădành
m tă ph nă đ ă bùă đ pă giáă tr ă TSC ă haoă mòn,ă bùă đ pă cácă kho nă chiă phí,ă m tă
ph năđ ăl păqu ăd ătr ,ăđ uăt ămuaăs m,ăm ăr ngăquyămôăchoăquáătrìnhăs nă
xu tăkinhădoanhăti pătheo.
V y v n là gì?
Theoăh căthuy tăkinhăt ăc ăđi năvàăpháiăc ăđi năm i:ăV nălàăm tătrong
cácăy uăt ăđ uăvàoăđ ăs năxu tăkinhădoanhă(đ tăđai,ălaoăđ ng...),ăv nălàăcácăs nă
ph măđ

căs năxu tăraăđ ăph căv ăchoăs năxu tă(máyămóc,ăthi tăb ...).

Ricardoă choăr ng:ă T ă b nălàă nh ngă t ăli uăs nă xu tă vàă v tăph mă tiêuă
dùng,ălàăm tăb ăph năc aăc iăqu căgiaădùngăvàoăs năxu tănh ăc mă n,ăáoăm c,ă
nhàăx

ng,ă... [6]
Theoă giáoă trìnhă tàiă chính ti nă t (H că vi nă tàiă chính)ă thì:ă "V nă kinhă

doanhătrongăcácădoanhănghi pălàăm tălo iăqu ăti năt ăđ căbi t". [6]ăTi năđcoiălàăv năph iătho ămưnănh ngăđi uăki năsau:ă
Th nh t,ă ti nă ph iă đ iă di nă choă m tă l
ph iăđ

căđ măb oăb ngăm tăl
Th hai,ăti năph iăđ

ngă hàngă hoáă nh tă đ nhă (ti nă

ngătàiăs năcóăth c);

cătíchăt ăvàăt pătrungăđ năm tăl

ngănh tăđ nh,ăđ ă

s căđ ăđ uăt ăchoăm tăd ăánăkinhădoanh;
Th ba,ăkhiăđưăđ ăv ăs ăl
sinhăl i.ăCáchăv năđ ngăvàăph

ng,ăti năph iăđ

căv năđ ngănh măm căđíchă

ngăth căv năđ ngăc aăti năl iădoăph

ngăth că

6

Thang Long University Libraty


đ uăt ăkinhădoanhăquy tăđ nh.ăCácăph

ngăth căđ uăt ăcóăth ămôăph ngătheoă

s ăđ ăsau:
T-

H

(TLSXă&ăSL )
T ậ H ậ T’:ăăTr
T ậ T’: Tr

- SX - H’ - T’

Tr

ngăh păđ uăt vàoăl nhă

v căs năxu tăkinhădoanh

ngăh păđ uăt ăvàoăl nhăv căth

ngăm i.

ngăh păđ uăt ămuaăc ăphi u,ătráiăphi u,ăchoăvay,ầ

Trongăth căt ăm tădoanhănghi păcóăth ăs ăd ngăđ ngăth iăc ăbaăph
th că đ uă t ăv nă theoă cácă mô hìnhătrênă mi năsaoăđ tă đ

ngă

că m că tiêuă cóă m că

doanhăl iăcaoăvàăn mătrongăkhuônăkh ăc aăphápălu t.ă
Theoă quană đi mă c aă Macă (trongă B ă T ă b n)ă thìă ph mă trùă v nă đkháiăquátăquaăph mătrùăt ăb nă"T ăb nălàăgiáătr ămangăl iăgiáătr ăth ngăd ".ă
nhăngh aănàyăđưăbaoăhàmăđ yăđ ăb năch tăvàătácăd ngăc aăv n.ă[4,tr235]
T ă đóă cóă th ă hi u:ă V n kinh doanh c a doanh nghi p là bi u hi n
b ng ti n c a toàn b tài s n h u hình và tài s n vô hình đ

c đ u t vào

kinh doanh nh m m c đích sinh l i.
V nă kinhă doanhă trongă cácă doanhă nghi pă làă m tă qu ă ti nă t ă đ că bi t.ă
V năkinhădoanhăc aădoanhănghi pănh măph căv ăchoăs năxu tăkinhădoanhăt că
làăm căđíchătíchălu .ăV năkinhădoanhăc aădoanhănghi păcóătr

căkhiădi năraă

ho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh.ăV năkinhădoanhăph iăđ tăt iăm cătiêuăsinhăl iă
vàăv năluônăthayăđ iăhìnhătháiăbi uăhi năv aăt năt iăd
t iăd

iăhìnhătháiăti năv aăt nă

iăhìnhătháiăv tăt ăho cătàiăs năvôăhình,ănh ngăk tăthúcăvòngătu năhoànă

ph iălàăhìnhătháiăti n.ă
1.1.1.2 Phân lo i v n kinh doanh
a, Theo ngu n hình thành
V nă ch ă s ă h u:ă Làă ph nă v nă thu că quy nă s ă h uă c aă ch ă s ă h uă
doanhănghi păbaoăg măv năđi uăl ădoăch ăs ăh uăđ uăt ,ăv năt ăb ăsungăt ăl iă
nhu năvàăt ăcácăqu ăc aădoanhănghi p,ăv nădoănhàăn

7

cătàiătr ă(n uăcó).ă


N ăph iătr :ăLàăs ăv nădoanhănghi păđ

căs ăd ngăt măth iătrongă

m tă th iă giană nh tă đ nhă baoă g mă nh ngă kho nă v nă phátă sinhă m tă cáchă t ă
đ ngăvàăcácăkho năn ăphátăsinhătrongăqúaătrìnhăkinhădoanhămàădoanhănghi pă
cóă tráchă nhi mă ph iă thanhă toánă choă cácă tácă nhână kinhă t ă nh :ă N ă ti nă vayă
ngână hàngă vàă cácă t ă ch că kinhă t ă khác,ă n ă ph iă tr ă choă ng
côngănhânăviên,ăph iăn păchoăNhàăn
Thôngăth

iă bán,ă ph iă tr ă

c...

ngăm tădoanhănghi păph iăph iăh păc ăhaiăngu năv n:ăV nă

ch ăs ăh uăvàă n ăph iătr ăđ ă đ măb oănhuăc uăv năchoăho tăđ ngăs năxu tă
kinhădoanhăc aădoanhănghi p.ăS ăk tăh păch tăch ă2ăngu nănàyăph ăthu căvàoă
đ căđi măc aă doanhănghi păđangăho tăđ ngăc ngănh ăquy tăđ nhăc aăng

iăă

qu nălỦădoanhănghi pătrênăc ăs ăxemăxétătìnhăhìnhăchungăc aăn năkinhăt ăvàă
trênătìnhăhìnhăth căt ăt iădoanhănghi p.
b, Theo th i gian s d ng
Phânălo iătheoăth iăgianăs ăd ng,ăv năkinhădoanhăđ

căchiaăthànhăhaiă

lo iălà:ăv năng năh năvàăv nădàiăh n
* V n ng n h n
ăti năhànhăs năxu tăkinhădoanhăngoàiăcácăt ăli uălaoăđ ng,ăcácădoanhă
nghi păcònăc năcóăcácăđ iăt
đ iăt

ngălaoăđ ng.ăKhácăv iăcácăt ăli uălaoăđ ng,ăcácă

ngălaoăđ ngă(nh ănguyên,ănhiên,ăv tăli u,ăbánăthànhăph m,ầ)ăch ăthamă

giaăvàoăm tăchuăk ăs năxu tăvàăkhôngăgi ănguyênăhìnhătháiăv tăch tăbanăđ u,ă
giáătr ăc aănóăđ

căchuy năd chătoànăb ,ăm tăl năvàoăgiáătr ăs năph m.

Nh ngăđ iăt

ngălaoăđ ngănóiătrênăn uăxétăv ăhìnhătháiăhi năv tăđ

g iălàăcácătàiăs năng năh n,ăv ăhìnhătháiăgiáătr ăđcăg iălàăv năng năh năc aă

doanhănghi p.ăăă
Trongăđi uăki năn năkinhăt ăhàngăhoáă- ti năt ,ăđ ăhìnhăthànhăcácătàiăs nă
ng năh năs năxu tăvàătàiăs năng năh năl uăthôngăcácădoanhănghi păph iăb ăraă
m tăs ăv năđ uăt ăbanăđ uănh tăđ nh.ă

8

Thang Long University Libraty


Nh ă v y,ă v nă ng nă h nă c aă doanhă nghi pă lƠă s ă v nă ti nă t ă ngă
tr

căđ ăđ uăt ,ămuaăs măcácătƠiăs năng năh năc aădoanhănghi p.ă
V năng năh năhayăv năt măth iăbaoăg m:
- N ăng năh n:ăVíăd ,ăcácăkho năvayăng năh năngânăhàng,ăcácăkho năn ă

ng năh năkhác
- Cácăkho năchi măd ng:ă âyăcònăg iălàăcácăkho năchi măd ngăđ
nhiênăc aădoanhănghi păvìădoanhănghi păđ

ngă

căs ăd ngăv năc aăcácăch ăth ă

khácămàăkhôngăph iătr ăchiăphíăs ăd ngăv n.
* V n dài h n
ăti năhànhăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanhăcácădoanhănghi păph iăcóă
cácăy uăt :ăs călaoăđ ng,ăt ăli uălaoăđ ngăvàăđ iăt
Khácăv iăcácăđ iăt

ngălaoăđ ng.

ngălaoăđ ngă(nguyênănhiênăv tăli u,ăs năph măd ă

dang,ă bánă thànhă ph m,ầ)ă cácă t ă li uă laoă đ ngă (nh ă máyă mócă thi tă b ,ă nhàă
x

ng,ăph

ngăti năv năt i,ầ)ălàănh ngăph

s ăd ngăđ ătácăđ ngăvàoăđ iăt

ngăti năv tăch tămàăconăngngălaoăđ ng,ăbi năđ iănóătheoăm căđíchăc aă

mình.
B ăph năquanătr ngănh tătrongăcácăt ăli uălaoăđ ngăs ăd ngătrongăquáă
trìnhă s nă xu tă kinhă doanhă c aă doanhă nghi pă làă cácă tàiă s nă dàiă h n.ă óă làă
nh ngăt ăli uălaoăđ ngăch ăy uăđ

căs ăd ngăm tăcáchătr căti păhayăgiánăti pă

trongăquáătrìnhăs năxu tăkinhădoanhănh ămáyă mócă thi tăb ,ăph
t i,ănhàăx

ngăti năv nă

ng, cácă côngătrìnhăki nătrúc,ăcácă kho năchiăphíăđ uăt ămuaă s mă

cácătàiăs năc ăđ nhăvôăhình,ầă
Tàiăs nădàiăh năph năánhăt ngăgiáătr ăcácăkho năph iăthuădàiăh n,ătàiăs nă
c ăđ nh,ăb tăđ ngăs năđ uăt ,ăđ uăt ătàiăchínhădàiăh năvàăcácătàiăs nădàiăh nă
khácăc aădoanhănghi pătrongăm tăth iăk ănh tăđ nh.ă
Trongăđi uăki năn năkinhăt ăth ătr

ng,ăvi cămuaăs m,ăxâyăd ngăhayăl pă

đ tăcácă tài s n dài h n (TSDH) c aădoanhănghi păđ uăph iăthanhătoán,ăchiătr ă

9


b ngă ti n.ă S ă v nă đ uă t ă ngă tr
TSDHăh uăhìnhăvàăvôăhìnhăđ
v năđ uăt ă ngătr

că đ ă muaă s m,ă xâyă d ngă hayă l pă đ tă cácă

căg iălàăv nădàiăh năc aădoanhănghi p.ă óălàă

căvìăs ăv nănàyăn uăđ

m tăđi,ădoanhănghi păs ăthuăh iăl iăđ

căs ăd ngăcóăhi uăqu ăs ăkhôngă

căsauăkhiătiêuăth ăcácăs năph măhàngă

hoáăhayăd chăv ăc aămình.
V n dài h n c a doanh nghi p là m t b ph n c a v n đ u t
tr

ng

c v TSDH mà đ c đi m c a nó là luân chuy n d n d n t ng ph n trong

nhi u chu k s n xu t và hoàn thành m t vòng tu n hoàn khi TSDH h t th i
gian s d ng.
V nă dàiă h nă c aă doanhă nghi pă (cònă g iă làă ngu nă v nă th

ngă xuyên)ă

baoăg m:
- V năgóp:ăbaoăg măv năgópăbanăđ uăc aăch ădoanhănghi p,ăv năhuyă
đ ngăt ăphátăhànhăc ăphi u.
- L iă nhu nă đ ă l iă trongă quáă trìnhă s nă xu tă kinhă doanhă c aă doanhă
nghi p
- Cácăkho năvayădàiăh năc aădoanhănghi p:ăbaoăg măvayădàiăh năc aă
ngână hàng,ă cácă kho nă n ă dàiă h nă ho că doanhă nghi pă cóă th ă phátă hànhă tráiă
phi uăđ ăhuyăđ ngăv năvay.
c, Theo tính ch t
* V n c đ nh c a doanh nghi p
V n c đ nh (VC ) c aădoanhănghi pălàăm tăb ăph năc aăv năđ uăt ă
ngătr

căv ăTSC ămàăđ căđi măc aănóălàăluânăchuy năd năt ngăph nătrongă

nhi uăchuăk ăs năxu tăvàăhoànăthànhăm tăvòngătu năhoànăkhiăTSC ăh tăth iă
gianăs ăd ng.ăVC ăc aădoanhănghi pălàăb ăph năquanătr ngăc aăv năđ uăt ă
nóiăriêngăvàăVKDănóiăchung.
Làăm tăkho năđ uăt ă ngătr

căhìnhăthànhănênăTSC ăc aădoanhănghi pă

nênăquyămôăc aăVC ăs ăquy tăđ nhăđ năquyămôăc aăTSC .ăSongăđ căđi mă

10

Thang Long University Libraty


v năđ ngăc aăTSC ăl iăquy tăđ nhăđ năđ căđi mătu năhoànăvàăchuăchuy năgiáă
tr ăc aăVC .ăTSC ătrongăcácădoanhănghi pălàănh ngăt ăli uălaoăđ ngăch ăy uă
màă đ că đi mă c aă chúngă làă thamă giaă vàoă nhi uă chuă k ă s nă xu t.ă Trongă qúaă
trìnhăđó,ăgiáătr ăc aăTSC ăkhôngăb ăhaoămònăhoànătoànătrongăl năs ăd ngăđ uă
tiênămàănóăđ

căchuy năd chăd năd năt ngăph năvàoăgiáăthànhăs năph măvàă

nhi uăchuăk ăs năxu tăti pătheo.ăS ăv năđ ngăc aăTSC ătrongăth iăgianăthamă
giaăvàoăquáătrìnhăs năxu tăđ

căc ăth ăhoáănh ăsau:

V ă m tă hi nă v t:ă TSC ă thamă giaă ă hoànă toànă vàă nhi uă l nă trongă quáă
trìnhăs năxu tăvàăb ăhaoămònăd nă(baoăg măhaoămònăh uăhìnhăvàăhaoămònăvôă
hình).ăNóiăcáchăkhácălàăgiáătr ăs ăd ngăs ăgi măd năchoăđ năkhiăTSC ăb ăh ă
h ngăhoànătoàn,ăph iălo iăkh iăquáătrìnhăs năxu t.
V ă m tă giáă tr :ă Giáă tr ă TSC ă đ

că bi uă hi nă d

iă hìnhă tháiă bană đ uă

g năli năv iăhi năv tăTSC ăm tăb ăph năgiáătr ăchuy năvàoăgiáătr ăs năph mă
màăTSC ăđóăs năxu t raăvàăb ăph nănàyăs ăchuy năhoáăthànhăti năkhiătiêuăth ă
đ

căs năph m.
Nh ăv y,ăVC ălàăm tăb ăph năquanătr ngăchi măt ăl ăl nătrongătoànăb ă

VKDăc aădoanhănghi p,ăđ căđi măc aănóăl iătuânătheoăquyălu tăriêng.ăDoăđóă
vi căt ăch căvàăs ăd ngăVC ăcóă nhăh

ngăl nătr căti păđ năhi uăqu ăVKDă

c aădoanhănghi p.
* V n l u đ ng
V năl uăđ ngălàăs ăti nă ngătr

căv ătàiăs năl uăđ ngăs năxu tăvàătàiă

s năl uăthôngănh măđ măb oăchoăquáătrìnhăs năxu tăkinhădoanhădi năraăm tă
cáchăth

ngăxuyên,ăliênăt cămàăđ căđi măc aănóălà luânăchuy năkhôngăng ng,ă

luônăthayăđ iăhìnhătháiăbi uăhi năvàăchuy năd chătoànăb ăgiáătr ăm tăl nătrongă
toànăb ăchuăk ăs năxu t.
V iăcácădoanhănghi păs năxu tăkinhădoanhăthìăTSL ăg mă2ălo iăTSL ă
s nă xu t vàă TSL ă l uă thông.ă TSL ă s nă xu tă baoă g mă cácă lo iă nguyênă v tă

11


li u,ăph ătùngăthayăth ,ăs năph măd ădang...ăđangătrongăquáătrìnhăd ătr ăs nă
xu tăho căch ăbi n.ăCònăTSL ăl uăthôngăbaoăg măcácăs năph m,ăthànhăph mă
ch ătiêuăth ,ăcácălo iăv năb ngăti n,v nătrongăthanhătoán...
TSL ăn mătrongăquáătrìnhăs năxu tăvà TSL ăn mătrongăquáătrìnhăl uă
thôngăluônăv năđ ng,ăthayăth ăvàăchuy năhoáăl nănhauăđ măb oăchoăquáătrìnhă
s năxu tăkinhădoanhăđ

căti năhànhăliênăt c.

Khácăv iăTSC ,ăTSL ăluônăluônăthayăđ iăhìnhătháiăbi uăhi năđ ăt oăraă
s nă ph m.ă

că đi mă c aă VL ă trongă quáă trìnhă s nă xu tă kinhă doanhă làă luână

chuy nătoànăb ăgiáătr ăngayă1ăl năvàăhoànăthànhă1ăvòngătu năhoànăsauăm iăchuă
k ăs năxu t,ănóăđ
trìnhăs năxu t.ă

căcoiălàăđi uăki năv tăch tăkhôngăth ăthi uăđ

căc aăquáă

căđi mănàyăđưăquy tăđ nhăs ăv năđ ngăc aăVL ă- hình tháiă

giáătr ăc aăTSL .
Kh iă đ uă c aă vòngă tu nă hoàn,ă doanhă nghi pă dùngă ti nă đ ă muaă hàngă
hoá,ănguyênăv tăli uănh măd ătr ăs năxu tăkinhădoanh.ăLúcănàyăVL ăchuy nă
t ăhìnhătháiăti năt ăsangăhìnhătháiăv tăt ăhàngăhoáă(Tă- H).
Giaiăđo năII:ăLàăgiaiăđo năs năxu t:ăHàngăhoá,ănguyênăv tăli uătr iăquaă
quáă trìnhăb oăqu năs ă ch ă đ

că đ aă vàoădâyă chuy nă côngăngh .ă Trongăqúaă

trìnhănày,ăv năchuy năt ăhìnhătháiăhàngăhoá,ăv tăt ăd ătr ăsangăhìnhătháiăs nă
ph măd ădang,ăbánăthànhăph m,ăthànhăph mă(Hă- SX - H').
Giaiăđo n III:ăDoanhănghi păbánăhàngăthuăđ

căti n.ăV năđ

căchuy nă

t ăhìnhătháiăthànhăph măsangăhìnhătháiăti năt ăt călàătr ăv ăhìnhătháiăbanăđ uăăăăăăăă
(H' - T').
Quáă trìnhăs năxu tă kinhădoanhă di nă raă m tă cáchăth
nênăcùngăm tăth iăđi măVL ăth

ngăt năt iăd

ngă xuyênăliênă t că

iănhi uăhìnhătháiăkhácănhauă

trongăl nhăv căs năxu tăvàăl uăthông,ăcácăgiaiăđo năv năđ ngăc aăv năđ
đanăxenăvàoănhauăvàăcácăchuăk ăs năxu tăđcăl păđiăl păl i.ăSauăm iăchuăk ă

s năxu tăVL ăhoànăthànhă1ăvòngătu năhoàn.

12

Thang Long University Libraty


1.1.2 Cácăhìnhăth căhuyăđ ngăv n
1.1.2.1 Ngu n v n huy đ ng bên trong doanh nghi p
Ngu nă v nă huyă đ ngă bênă trongă doanhă nghi p c aă doanhă nghi pă baoă
g m:
- Ngu năv năgópăbanăđ u:ă

ăcóăth ăti năhànhăcácăho tăđ ngăs năxu tă

kinhădoanh,ăcácăch ăs ăh uăbaoăgi ăc ngăph iăgópăm tăs ănh tăđ nhăkhiăthànhă
l pădoanhănghi p.ăKhiănóiăđ năngu năv năch ăs ăh uăc aădoanhănghi păbaoă
gi ăc ngăph iăxemăxétăhìnhăth căs ăh uăc aădoanhănghi păđó,ăvìăhìnhăth căs ă
h uăs ăquy tăđ nhătínhăch tăvàăhìnhăth căt oăv năc aăb năthânădoanhănghi p.
iăv iădoanhănghi păNhàăn
c aănhàăn

c,ăv năgópăbanăđ uăchínhălàăv năđ uăt ă

c.ăCh ăs ăh uăc aăcácădoanhănghi pălàăNhàăn

că.ăHi nănay,ăc ă

ch ăqu nălỦătàiăchínhănóiăchungăvàăqu nălỦăv năc aădoanhănghi păNhàănnóiăriêngăđangăcóănh ngăthayăđ iăđ ăphùăh păv iătìnhăhìnhăth căt .
iăv iăcácădoanhănghi p,ătheoăLu tădoanhănghi p,ăch ădoanhănghi pă
ph iăcóăm tăs ăv năbanăđ uăc năthi tăđ ăxinăđ ngăkỦăthànhăl pădoanhănghi p.
Ch ngă h n,ă đ iă v iă doanhă nghi pă c ă ph n,ă v nă doă cácă c ă đôngă đóngă
gópălàăy uăt ăquy tăđ nhăđ ăhinhăthànhă côngăty.ăM iăc ăđôngălàăm tăch ăs ă
h uăc aădoanhănghi păvàăch ăch uătráchănhi măh uăh nătrênăgiáătr ăs ăc ăph nă
màăh ăn măgi .ăTuyănhiên,ăcácă doanhănghi păc ăph năc ngăcóăm tăs ăd ngă
t

ngăđ iăkhácănhau,ădoăđóăcáchăth căhuyăđ ngăv năc ăph năc ngăkhácănhau.

Trongă cácă lo iă hìnhă doanhă nghi pă khácă nh ă Doanhă nghi pă TNHH, Doanh
nghi păcóăv năđ uăt ătr căti păn

căngoàiă(FDI),ăcácăngu năv năc ngăt

ngă

t ănh ătrên;ăt călàăv năcóăth ădoăch ăđ uăt ăb ăra,ădoăcácăbênăthamăgia,ăcácă
đ iătácăgóp.v.v...T ăl ăvàăquyămôăgóp v năc aăcácăbênăthamăgiaădoanhănghi pă
ph ăthu căvàoănhi uăy uăt ăkhácănhauă(nh ălu tăpháp,ăđ căđi măngànhăkinhăt
- k ăthu t,ăc ăc uăliênădoanh).
- Ngu năv năt ăb ăsung:ăB ăsungăt ăl iănhu năhàngăn m

13


V năăb ăsungălàăv năch ăy uădoădoanhănghi păđ
nhu năđ ăl iădoanhănghi p,ănóăđ

căth căhi năd

căl yăm tăph năt ăl iă

iăhìnhăth căl yăm tăph năt ă

qu ăđ uăt ăphátătri n,ăqu ăd ăphòngătàiăchính.ăQuyă môăs ăv năbanăđ uăc aă
ch ădoanhănghi pălàăm tăy uăt ăquanătr ng,ătuyănhiên,ăthôngăth
nàyăc năđ

ng,ăs ăv nă

căt ng theoăquyămôăphátătri năc aădoanhănghi p.ăTrongăquáătrìnhă

ho tă đ ngă s nă xu tă - kinh doanh, doanhă nghi pă ho tă đ ngă cóă hi uă qu ă thìă
doanhă nghi pă s ă cóă nh ngă đi uă ki nă thu nă l iă đ ă t ngă tr

ngă ngu nă v n.ă

Ngu nă v nă tíchă lu ă t ă l iă nhu nă khôngă chiaă làă b ă ph nă l iă nhu nă d

că s ă

d ngătáiăđ uăt ,ăm ăr ngăs năxu tă- kinhădoanhăc aădoanhănghi p.
T ă tàiă tr ă b ngă l iă nhu nă khôngă chiaă nênă ngu nă v nă n iă b ă cóă m tă
ph

ngăth căt oăngu nătàiăchínhăquanătr ngăvàăkháăh păd nătrongăcácădoanhă

nghi p,ăvìădoanhănghi păđưă phátăhuy đ
đ

că ngu năl că c aă chínhămình,ăgi mă

căchiăphí,ăgi măb tăs ăph ăthu căvàoăbênăngoài,ănh tălàăkhiăcóăbi năđ ngă

trênăth ătr

ngătàiăchính.ăR tănhi uădoanhănghi păcoiătr ngăchínhăsáchătáiăđ uă

t ăt ăl iănhu năđ ăl iă(retainedăearnings),ăh ăđ tăraăm cătiêuăph iăcóăm tăkh iă
l

ngăl iănhu năđ ăl iăđ ăl nănh măđápă ngănhuăc uăv năngàyăcàngăt ng.
Ngu năv nătáiăđ uăt ăt ăl iănhu năđ ăl iăch ăcóăth ăth căhi năđ

nh ădoanhănghi păđưăvàăđangăho tăđ ngăvàăcóăl iănhu n,ăđ
đ uă t .ă

iă v iă cácă doanhă nghi pă Nhàă n

căn uă

căphépăti păt că

că thìă vi că táiă đ uă t ă ph ă thu că

khôngăch ăvàoăkh ăn ngăsinhăl iăc aăb năthânădoanhănghi pămàăcònăph ăthu că
vàoăchínhăsáchăkhuy năkhíchătáiăđ uăt ăc aăNhàăn

c.

Quyă môă s ă v nă bană đ uă c aă ch ă doanhă nghi pă làă m tă y uă t ă quană
tr ng,ătuyănhiên,ăthôngăth

ng,ăs ăv nănàyăc năđ

căt ngătheoăquyămôăphátă

tri năc aădoanhănghi p.ăTrongăquáătrìnhăho tăđ ngăs năxu tăkinhădoanh,ăn uă
doanhănghi păho tăđ ngăcóăhi uăqu ăthìădoanhănghi păs ăcóănh ngăđi uăki nă
thu năl iăđ ăt ngătr

ngăngu năv n.ăNgu năv nătíchă lu ăt ăl iănhu năkhôngă

14

Thang Long University Libraty


chiaă làă b ă ph nă l iă nhu nă đ

că s ă d ngă táiă đ uă t ,ă m ă r ngă s nă xu t,ă kinhă

doanhăc aădoanhănghi p.
Tuyănhiên,ăđ iăv iăcácădoanhănghi păc ăph năthìăvi căđ ăl iăl iănhu nă
liênăquanăđ năm tăs ăy uăt ăr tănh yăc m.ăKhiăDoanhănghi păđ ăl i m tăph nă
l iănhu nătrongăn măchoătáiăđ uăt ,ăt călàăkhôngădùngăs ăl iănhu năđóăđ ăchiaă
lưiăc ăph n,ăcácăc ăđôngăkhôngăđ

cănh năti nălưiăc ăph năă(c ăt c)ănh ngăbùă

l iăh ăcóăquy năs ăh uăs ăc ăph năt ngălênăc aăCôngăty.
Nh ăv y,ăgiáătr ăghiăs ăc aăcácăc ăphi uăs ăt ngălênăcùngăv iăvi căt ătàiă
tr ăb ngăngu năv năn iăb .ă i uănàyăm tăm tăkhuy năkhíchăc ăđôngăgi ăc ă
phi uălâuădài,ănh ngăm tăkhácăd ălàmăgi mătínhăh păd năc aăc ăphi uătrongă
th iăk ătr

căm tă(ng năh n)ădoăc ăđôngăch ănh năđ

căm tăph năc ăt cănh ă

h n.ăN uăt ăl ătr ăc ăt căth păho căs ălưiăròngăkhôngăđ ăh păd năthìăgiáăc ă
phi uăcóăth ăb ăgi măsút.
Khiăgi iăquy tăv năđ ăc ăt căvàătáiăđ uăt ,ăchínhăsáchăphânăph iăc ăt că
c aădoanhănghi păc ăph năph iăl uăỦăđ năm tăs ăy uăt ăcóăliênăquanănh :
- T ngăs ăl iănhu năròngătrongăk
- M căchiaălưiătrênăm tăc ăphi uăc aăcácăn mătr
- S ăx păh ngăc ăphi uătrênăth ătr

c.

ngăvàă tínhă năđ nhăc aă th ăgiáă c ă

phi uăc aăcôngăty,ătâmăvàăđánhăgiáăc aăcôngăchúngăv ăc ăphi uăđó.
- Hi uăqu ăc aăvi cătáiăđ uăt .
1.1.2.2 Ngu n v n huy đ ng t bên ngoài doanh nghi p
- Phátă hànhă c ă phi u:ă Trongă quáă trìnhă ho tă đ ngă c aă mìnhă cácă doanh
nghi pă c ăph năcóăth ă phátăhànhăthêmăc ăphi uăm iăđ ăhuyăđ ngăthêmăv nă
ch ăs ăh uăvàăt ngăm căv năđi uăl ăc aăcôngăty.ăC ăphi uăcóăth ăđ
hànhăthànhăhaiălo i:ăc ăphi uăth
C phi u th

căphátă

ng,ăc ăphi uă uăđưi.

ng:ăC ăphi uăth

ngă(cònăg iălàăc ăphi uăph ăthông),ănóă

thu că lo iă c ăphi uăkhôngăk ă h n,ănóăt nă t iăcùngă v iăs ăt nă t iă c aă doanh

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×