Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AIDEN VIỆT NAM

B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N
T I CÔNG TY TNHH AIDEN VI T NAM

SINH VIÊN TH C HI N

:ăV ăTHÚYăMI N

MÃ SINH VIÊN

: A21680


CHUYÊN NGÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I - 2015


B GIÁO D C ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N
T I CÔNG TY TNHH AIDEN VI T NAM

Gi ngăviênăh

ng d n

: Lê Thanh Nhàn

Sinh viên th c hi năăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăV ăThúy Mi n
Mã sinh viên

: A21680

Chuyên ngành

: Tài chính

HÀ N I - 2015

Thang Long University LibraryM CL C
PH N 1. C ă S

LÍ THUY T V

HI U QU

S

D NG TÀI S N TRONG

DOANH NGHI P ...................................................................................................... ..1
1.1. T ng quan v tài s n .............................................................................................1
1.1.1. Khái ni m v tài s n ............................................................................................1
1.1.2. Phân lo i tài s n ..................................................................................................1
1.1.3. Vai trò c a TS trong công ty ...............................................................................7
1.2. Hi u qu s d ng tài s n ......................................................................................8
1.2.1. Khái ni m v hi u qu s d ng tài s n ..............................................................8
1.2.2. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s n ...............................................9
1.2.3. Các nhân t

nh h

ng đ n hi u qu s d ng tài s n .................................. 13

PH N 2. TH C TR NG V HI U QU S D NG TÀI S N T I CÔNG TY
TNHH AIDEN VI T NAM ...................................................................................... 16
2.1. T ng quan v công ty TNHH Aiden Vi t Nam ............................................... 16
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ................................................................. 16
2.1.2. S đ t ch c qu n lí c a công ty .................................................................... 16
2.1.3.

c đi m ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty................................... 19

2.1.4. T ng quan v k t qu s n xu t kinh doanh .................................................... 21
2.1.5. Nh n xét chung v bi n đ ng c c u tài s n, ngu n v n ............................... 27
2.2. Th c tr ng hi u qu s d ng tài s n c a công ty TNHH Aiden Vi t Nam . 30
2.2.1. Th c tr ng v tài s n c a công ty .................................................................... 30
2.2.2. Th c tr ng hi u qu s d ng tài s n t i Công ty ........................................... 38
2.3. ánhăgiáăth c tr ng hi u qu s d ng tài s n t i công ty TNHH Aiden Vi t
Nam .............................................................................................................................. 49
2.3.1. K t qu đ t đ

c ............................................................................................... 49

2.3.2. H n ch ............................................................................................................. 51
2.3.3. Nguyên nhân ..................................................................................................... 52
PH N3. GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N T I CÔNG
TY TNHH AIDEN VI T NAM................................................................................. 54
3.1.

nhăh

ng phát tri n c a công ty TNHH Aiden Vi t Nam ......................... 54


3.1.1. C h i và thách th c ........................................................................................ 54
3.1.2.

nh h

ng phát tri n c a ngành đi n t Vi t Nam...................................... 55

3.1.3.

nh h

ng phát tri n c a công ty.................................................................. 55

3.2. M t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng tài s n t i công ty TNHH Aiden
Vi t Nam ...................................................................................................................... 57
3.3. Ki n ngh ............................................................................................................. 64

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T
Ký hi u vi t t t

Tênăđ y đ

TNHH ADV

Trách nhi m h u h n Aiden Vi t Nam

DN
TSDH

Doanh nghi p
Tài s n dài h n

TSNH
TSC
H TV

Tài s n ng n h n
Tài s n c đ nh
H i đ ng thành viên

LNST

L i nhu n sau thu


DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V ,ă

TH , CÔNG TH C

B ng 2.1. B ng báo cáo k t qu kinh doanh t i công ty TNHH Aiden Vi t Nam ....... 23
n 22

n cơn đ i k toán t i công ty TNHH Aiden VI t Nam .......................... 28

B n 2 4 C c u TSNH c a côn ty n m 2012 - 2014 ............................................... 32
B n 2 5 C c u TSDH c a côn ty n m 2012 – 2014 .............................................. 36
B ng 2.6. Hi u qu s d ng t ng tài s n c a côn ty n m 2012 - 2014 ...................... 39
B ng 2.7. Ch tiêu ph n ánh kh n n thanh toán c a côn ty n m 2012 - 2014 ........ 41
B ng 2.8. Ch tiêu ph n ánh kh n n sinh l i và hi u qu s d ng tài s n ................ 43
B ng 2.10. Hi u su t s d ng tài s n dài h n ............................................................... 48
B ng 3.1. B ng d ki n k t qu n m 2015................................................................... 57
B ng 3.2. Các kho n th c chi ngân qu n m 2014 ...................................................... 58
B ng 3.3. Mô hình tính đi m tín d ng.......................................................................... 61
B ng 3.4. Xác đ nh nhóm r i ro qua các đi m đi m tín d ng ...................................... 61
Bi u đ 2.1. Th c tr ng v tài s n c a côn ty n m 2012 - 2014
Bi u đ 2.2. Th c tr ng ti n và các kho n t

n đ

30

n ti n ...................................... 33

Bi u đ 2.3. Th c tr ng các kho n ph i thu ng n h n ................................................. 33
Bi u đ 2.5. Th c tr ng tài s n c đ nh ........................................................................ 37
Bi u đ 2.6. Th c tr ng tài s n dài h n khác ............................................................... 38
Bi u đ 2.7. Ch tiêu th i gian luân chuy n TSNH c a công ty .................................. 45
Bi u đ 2.8. Ch tiêu t c đ luân chuy n hàng t n kho c a công ty ............................ 46
Bi u đ 2.9. Ch tiêu t c đ luân chuy n kho n ph i thu c a công ty ......................... 47
S đ 2.1: C c u t ch c c a công ty TNHH ADV ................................................... 17
S đ 2.2. Quy trình s n xu t kinh doanh chung ......................................................... 20

Thang Long University Library


L I C Mă N
tr

V i tình c m chân thành, em xin bày t lòng bi t n t i các th y giáo, cô giáo
n
i h c Th n Lon đƣ i ng d y và truy n đ t cho em nh ng ki n th c quý

báu, t o ti n đ v ng ch c c n nh hƠnh tran

iúp em v n b

c tron t

n lai

Em xin g i l i c m n sơu s c nh t t i cô giáo Lê Thanh Nhàn đƣ h t lòng giúp
đ vƠ h

ng d n em t n tình đ em hoàn thành khóa lu n t t nghi p này.

Em c ng xin chân thành c m n ban lƣnh đ o các cô, các bác và anh ch trong
công ty trách nhi m h u h n Aiden Vi t Nam đƣ t n tình iúp đ , t o đi u ki n cho
em th c t p c n nh cun c p tài li u iúp đ em hoàn thành khóa lu n t t nghi p
c a mình.
Do gi i h n ki n th c, kh n n lý lu n c a b n thân còn nhi u thi u sót và h n
ch , kính mong s ch d n vƠ đón
đ c hoàn thi n h n
Em xin chân thành c m n!

óp c a các th y cô iáo đ bài khóa lu n c a em


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t iáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a n
i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c vƠ đ
trích d n rõ ràng.

c

Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam đoan nƠy!
Hà N i, n Ơy thán

n m 2015

Sinh viên
V ăThúyăMi n

Thang Long University Library


L IM

U

1. Lý do ch năđ tài
Hi n nay, n n kinh t Vi t Nam đan tron quá trình côn n hi p hóa, hi n đ i
hóa, m r ng h i nh p sâu r n h n v i n n kinh t th gi i, chún ta đƣ vƠ đan s
d ng hi u qu ngu n v n FDI cho vi c thúc đ y phát tri n kinh t - xã hôi. Vi c thu
hút đ u t t n c ngoài luôn là m t trong nh ng ho t đ ng kinh t đ i ngo i quan
tr ng c a n c ta. Chính ph c n nh chính quy n các đ a ph n c a Vi t Nam
c n t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p đ u t h t ng khu công nghi p
(KCN), xúc ti n đ u t thu hút các doanh nghi p n c ngoài, c i thi n m nh m môi
tr n đ u t kinh doanh Chính vì v y, Vi t Nam đan lƠ đi m đ n h p d n đ i v i
các nhƠ đ u t n c ngoài, đ c bi t là v i các doanh nghi p Nh t B n.
M c tiêu đ t ra cho các doanh nghi p này là làm th nƠo đ t i đa hóa l i nhu n
hay ia t n iá tr cho doanh nghi p. Vì th đ t n t i và phát tri n v ng m nh, các
doanh nghi p c n v ch ra h n đi chi n l c v ng ch c cho mình, đ ng th i t o s c
c nh tranh cao đ i v i các doanh nghi p cùng ngành T th c t đó, m i doanh nghi p
mu n nh n th c rõ nh ng kh n n , t n t i c a mình đ nâng cao hi u qu s n xu t
kinh doanh thì ph i đi vƠo phơn tích k l n tình hình tƠi chính hƠn n m Nh v y,
ch doanh nghi p hay n
i qu n lý c a doanh nghi p s có đ c nh n thôn tin c n
b n cho vi c ra quy t đ nh c n nh đ nh h n đ phát tri n tron t n lai đ c t t
h n
D a trên nh ng ki n th c đƣ đ c gi ng d y vƠ tích l y t i tr n
i h c
Th n Lon , sau th i gian th c t p t i công ty TNHH Aiden Vi t Nam, đ c s giúp
đ c a an Giám đ c, các bác, các cô chú, anh ch trong doanh nghi p và cô giáo
h

ng d n em đƣ l a ch n đ tài:ăắNâng cao hi u qu s d ng tài s n t i công ty

trách nhi m h u h n Aiden Vi t Nam” cho khóa lu n t t nghi p c a mình.
2. M căđíchănghiên c u
ánh iá vai trò c a tài s n đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty.
Nghiên c u các ph
công ty.

n pháp vƠ n i dung phân tích hi u qu s d ng tài s n c a

Tìm hi u th c tr ng s d ng tài s n t i công ty TNHH Aiden Vi t Nam trong giai
đo n 2012 – 2014 cùng v i nh ng k t qu đ t đ c và h n ch c n kh c ph c.
Tìm ra gi i pháp c i thi n tình hình s d ng tài s n t i công ty sao cho hi u qu .
3.

iăt

ng và ph m vi nghiên c u
it

ng nghiên c u: Hi u qu s d ng tài s n t i công ty TNHH Aiden Vi t Nam.

Ph m vi nghiên c u:


Không gian: T i công ty TNHH Aiden Vi t Nam.
Th i gian: Kho ng th i gian t n m 2012 – 2014.
4. Ph

ngăphápănghiênăc u

Ph

n pháp n hiên c u ch y u là nghiên c u tài li u, th ng kê, phân tích,

t ng h p d a trên s li u mà công ty TNHH ADV cung c p đ phơn tích vƠ đ a ra
gi i pháp.
5. K t c u khóa lu n
Tên đ tài: ắNơngăcaoăhi u qu s d ng tài s n t i công ty trách nhi m h u
h n Aiden Vi tăNam”
B c c Khóa lu n: Ngoài ph n m đ u và k t lu n, Khóa lu n g m có 3 ch
Ch

n :

ngă1. C ăs lý thuy t v hi u qu s d ng tài s n trong doanh nghi p

Ch ngă 2. Th c tr ng v hi u qu s d ng tài s n t i công ty TNHH Aiden
Vi t Nam
Ch

ng 3. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng tài s n t i công ty TNHH

Aiden Vi t Nam

Thang Long University Library


CH

NG 1

C ăS

LÍ THUY T V

HI U QU

S

D NG TÀI S N

TRONG DOANH NGHI P
1.1. T ng quan v tài s n
1.1.1. Khái ni m v tài s n
Theo chu n m c K toán qu c t : Tài s n là ngu n l c do DN ki m soát, là k t
qu c a nh ng ho t đ ng trong quá kh , mà t đó m t s l i ích kinh t tron t n
lai có th d ki n tr c m t cách h p lý.
Theo chu n m c k toán Vi t Nam: Tài s n là ngu n l c do DN ki m soát đ
và mang l i l i ích kinh t cho DN tron t

c

n lai.

Tài s n trong DN là kho n m c n m bên trái b ng cơn đ i k toán c a DN. Tài
s n c a DN chính là các b ph n đ c hình thƠnh tron quá trình đ u t c a DN c n
nh tƠi s n là c a c i v t ch t c a DN dùng vào các m c đích s n xu t ho c tiêu dùng.
[1,Tr 41]
Tài s n c a DN là t t c các tài s n có th c, h u hình ho c vô hình g m có các
v t, ti n, gi y t có giá và các quy n tài s n c a doanh nghi p đó t i m t th i đi m
nh t đ nh, có kh n n man l i l i ích cho DN đó. [2,Tr 135]
1.1.2. Phân lo i tài s n
Tài s n là c a c i v t ch t dùng vào m c đích s n xu t ho c tiêu dùng. Khi phân
lo i tài s n theo chu k s n xu t, ta có tài s n c đ nh và tài s n l u đ ng, theo đ c tính
c u t o c a v t ch t, ta có tài s n h u hình và tài s n vô hình hay theo hình th c s
h u ta có tài s n t có và tài s n đi thuê. Còn khi phân lo i theo th i gian ta có tài s n
ng n h n và tài s n dài h n.
1.1.2.1 Phân lo i theo đ c tính c u t o c a v t ch t
Tài s n h u hình là nh ng tài s n có hình thái v t ch t do ch tài s n n m gi đ
s d ng ph c v các m c đích c a mình đó là nh ng cái có th dùng giác quan nh n
bi t đ c ho c dùn đ n v cơn đo đon đ m đ c i u ki n đ v t tr thành tài s n
là m t v n đ còn tranh cãi r t nhi u. B i vì khi v t không thu c c a ai g i là v t vô
ch không ai g i là tài s n vô ch c Khi nói đ n tài s n h u hình b t bu c chúng ph i
có m t s đ c tính riên nh : Thu c s h u c a ai đó, có đ c tính v t lý, có th trao
đ i đ c, có th mang giá tr tinh th n ho c v t ch t, là nh ng th đƣ t n t i (tài s n
tr

c kia) đan t n t i và có th có tron t

n lai

Tài s n vô hình là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t, không th dùng giác
quan đ th y đ c và không th dùn đ i l n đ tính nh n xác đ nh đ c giá tr do
ch tài s n n m gi đ s d ng ph c v m c đích c a mình Nó th ng ch g n v i
m t ch th nh t đ nh và không th chuy n giao. Tuy nhiên m t s quy n tài s n có
1


th chuy n iao nh th

n hi u hàng hóa ho c y quy n cho ch th khác Nh n

trong quá trình chuy n giao có th quy ra ti n, tùy t ng th i đi m nh t đ nh mà quy n
tài s n có iá nh th nào. Vi c gây thi t h i v tài s n vô hình c a ch th s ph i b i
th n nh n r t khó đ xác đ nh giá tr c a nó. Ngoài nh n quy đ nh trong lu t còn
vi c xác đ nh giá tr c a tài s n vô hình không th xác đ nh đ c. Tài s n vô hình bao
g m: k n n qu n lý, bí quy t marketing, danh ti ng, uy tín, tên hi u, bi u t ng
doanh nghi p và vi c s h u các quy n và công c h p pháp (quy n s d n đ t,
quy n sáng ch , b n quy n, quy n kinh doanh hay các h p đ ng)…
1.1.2.2 Phân lo i tài s n theo chu k s n xu t
Tài s n c đ nh: g m TSC h u hình vƠ TSC vô hình.
Tài s n c đ nh h u hình là nh ng tài s n c đ nh h u hình là nh n t li u lao
đ ng ch y u có hình thái v t ch t, tho mãn các tiêu chu n c a tài s n c đ nh h u
hình, tham gia vào nhi u chu k kinh doanh, chuy n m t ph n giá tr vào s n ph m
nh n v n gi nguyên hình thái v t ch t ban đ u nh nhƠ c a, v t ki n trúc, máy móc,
thi t b
ó lƠ nh ng tài s n có hình thái v t ch t do doanh nghi p n m gi đ s
d ng cho ho t đ ng s n xu t, kinh doanh phù h p v i tiêu chu n ghi nh n TSC

h u

hình do B TƠi chính quy đ nh, bao g m: nhà c a, v t ki n trúc, máy móc, thi t b ,
ph n ti n v n t i, thi t b truy n d n, thi t b d ng c qu n lý, v n cơy lơu n m,
súc v t làm vi c và/ho c cho s n ph m và các lo i tài s n c đ nh khác là toàn b các
lo i tài s n ch a li t kê vào các lo i trên nh : tranh nh, tác ph m ngh thu t.
Tài s n c đ nh vô hình là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t nh n xác
đ nh đ c giá tr và do doanh nghi p n m gi , s d ng trong s n xu t, kinh doanh, cung
c p d ch v ho c cho các đ i t ng khác thuê phù h p v i tiêu chu n ghi nh n tài s n c
đ nh vô hình do B TƠi chính quy đ nh, tham gia vào nhi u chu k kinh doanh nh m t
s chi phí liên quan tr c ti p đ n đ t s d ng, chi phí v quy n phát hành, b ng phát
minh, b ng sáng ch , b n quy n tác gi , nhãn hi u th n m i, quy n s d n đ t, chi
phí thành l p DN, chi phí nghiên c u phát tri n, chi phí l i th th n m i…
Tài s n l u đ ng là nh ng tài s n tham gia m t l n vào quy trình s n xu t và
chuy n hóa hoàn toàn hình thái v t ch t c a nó vào s n ph m ho c nh ng tài s n đ c
mua, bán ho c có chu k s d ng t 01 n m tr xu ng. Ví d : nguyên - nhiên - v t
li u, các kho n n ng n h n, các kho nn đ u t n n h n c a doanh nghi p…
1.1.2.3 Phân lo i theo hình th c s h u
Tài s n t có là nh n TSC do doanh n hi p t mua s m, xây d ng b ng
ngu n v n ngân sách c p, v n vay, v n t b sung và v n góp liên doanh, liên k t, các
qu c a DN và các tài s n c đ nh đ c bi u t n … ơy lƠ nh ng tài s n thu c quy n
s h u c a DN.
2

Thang Long University Library


Tài s n thuê ngoài là nh n TSC

mƠ doanh n hi p thuê c a các doanh nghi p

khác (không thu c quy n s h u c a doanh nghi p). TSC

đi thuê

m 2 lo i: TSC

thuê ho t đ n vƠ TSC thuê tƠi chính
Tài s n thuê tài chính là hình th c thuê v n dài h n, ph n ánh giá tr hi n có và
tình hình bi n đ ng toàn b tài s n c đ nh đi thuê tƠi chính c a đ n v . ng th i, bên
cho thuê có s chuy n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n s h u tài s n
cho bên thuê. Quy n s h u tài s n có th chuy n giao vào cu i th i h n thuê. Vì v y.
doanh nghi p đi thuê ph i theo dõi, qu n lý, s d ng và trích kh u hao nh đ i v i
TSC thu c s h u c a mình và th c hi n đ y đ các n h a v cam k t trong h p
đ n thuê TSC
Tài s n thuê ho t đ ng là nh ng tài s n đ c thuê tính theo th i gian s d ng
ho c kh i l ng công vi c khôn đ đi u ki n và không mang tính ch t thuê v n.
Doanh nghi p đi thuê có trách nhi m qu n lý, s d n theo các quy đ nh trong h p
đ ng thuê. Doanh nghi p không trích kh u hao đ i v i TSC nƠy, chi phí thuê TSC
đ c h ch toán vào chi phí kinh doanh trong k .
Trong bài lu n nƠy em xin phép đ

c t p trun đ n cách phân lo i theo hình th c

th i gian: Tài s n dài h n và tài s n ng n h n.
1.1.2.4 Phân l ai theo th i gian
Tài s n ng n h n
Tài s n ng n h n là nh ng tài s n thu c quy n s h u và qu n lý c a DN, có
th i gian s d ng, luân chuy n, thu h i v n trong m t k kinh doanh bình th ng ho c
trong m t n m TSNH c a DN có th t n t i d i hình thái ti n, hi n v t (v t t , hƠn
hóa), d

i d n đ u t tƠi chính n n h n và các kho n n ph i thu.

Trong b n cơn đ i k toán c a DN, TSNH đ c th hi n các b ph n ti n m t,
các ch ng khoán thanh kho n cao, các kho n ph i thu, d tr hàng t n kho và tài s n
ng n h n khác. [3,Tr 33]
c đi m c a TSNH
Trong quá trình s n xu t kinh doanh, các TSNH s n xu t và tài s n l u thôn
luôn v n đ ng, thay th và chuy n hóa l n nhau, đ m b o cho quá trình s n xu t thông
su t liên t c, n đ nh, tránh lãng phí và t n th t v n do ng ng s n xu t, không làm nh
h

n đ n kh n n thanh toán vƠ đ m b o kh n n sinh l i c a tài s n.
TSNH có tính thanh kho n cao nên đáp n đ

c kh n n thanh toán c a DN.

TSNH ch tham gia vào m t chu k s n xu t và không gi nguyên hình thái v t ch t ban
đ u. Vì v y giá tr c a nó đ c chuy n d ch toàn b m t l n vào giá tr thành ph m.

3


Quá trình s n xu t kinh doanh c a DN đ
m t th i đi m TSNH t n t i d

c di n ra liên t c vƠ th

ng xuyên nên cùng

i các hình thái khác nhau tron l nh v c s n xu t và

l u thôn TSNH có th d dàng chuy n hóa t d ng v t ch t sang ti n t nên c n v n
đ ng r t ph c t p và khó qu n lí.
đ

Các iai đo n v n đ ng c a tài s n đ c đan xen vƠo nhau, các chu kì s n xu t
c l p đi l p l i. Sau m i chu kì tái s n xu t, TSNH hoàn thành m t vòng luân chuy n
Thôn th

ng TSNH chi m t tr ng l n trong t ng giá tr tài s n c a m t DN.

Phân lo i TSNH:
Trong quá trình qu n lý các ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DN nói chung và
qu n lý tài chính nói riêng, tùy theo yêu c u qu n lý và tính ch t v n đ ng c a TSNH
đ i v i m i lo i DN, n
-

i ta có th phân lo i TSNH nh sau:

Theo tính thanh kho n:

ơy lƠ cách phơn lo i d a trên kh n n huy đ ng khi

th c hi n thanh toán.
Ti n và các kho n t n đ n ti n đ c hi u là ti n t n qu , ti n trên tài kho n
thanh toán c a DN n ơn hƠn Nó đ c s d n đ tr l n , mua NVL, mua
TSC , tr ti n thu , tr n . Ti n m t b n thân nó là lo i tài s n không sinh lãi, do v y
trong qu n lý ti n m t thì vi c t i thi u hóa l ng ti n m t ph i gi m c tiêu quan
tr ng nh t sao cho khôn đ m t nhi u chi phí c h i cho vi c gi ti n m t nh n v n
có th đáp ng k p th i nh t khi c n dùn đ n. Các kho n t n đ n ti n là các
kho n đ u t n n h n không quá 3 tháng, có kh n n chuy n đ i d dàng thành ti n
và không có nhi u r i ro trong chuy n đ i thành ti n.
u t tƠi s n tài chính ng n h n bao g m các kho n đ u t ch ng khoán có th i
h n thu h i d

i m t n m ho c m t chu k kinh doanh nh tín phi u kho b c, k

phi u n ơn hƠn ,… ho c c phi u trái phi u đ ki m l i và các kho n đ u t tƠi chính
khác không quá m t n m M c tiêu c a các DN là vi c s d ng các lo i tài s n sao cho
hi u qu nh t. Các lo i ch ng khoán g n nh ti n m t gi vai trò quan tr n nh m t
“b c đ m” cho ti n m t vì n u s d ti n m t nhi u, DN có th đ u t vƠo ch ng
khoán có kh n n thanh kho n cao, nh n khi c n thi t c n có th chuy n đ i chúng
sang ti n m t m t cách d dàng và t n ít chi phí Do đó tron qu n tr tƠi chính n
i
ta s d ng ch ng khoán có kh n n thanh kho n cao đ duy trì ti n m t m c đ
mong mu n.
Các kho n ph i thu ng n h n: Trong n n kinh t th tr

ng, vi c mua bán ch u là

m t vi c không th thi u. Các DN bán hàng song có th không nh n đ c ngay ti n
hàng lúc bán mà nh n sau m t th i ian xác đ nh theo th a thu n trong h p đ ng c a
hai bên, hình thành nên các kho n ph i thu c a DN. Các kho n ph i thu gi m t vai

4

Thang Long University Library


trò quan tr ng b i n u các nhà qu n lý khôn cơn đ i gi a các kho n ph i thu thì DN
s g p ph i nh n khó kh n th m chí d d n đ n tình tr ng m t kh n n thanh toán
Hàng t n kho: Trong quá trình luân chuy n c a v n ng n h n ph c v cho quá
trình s n xu t, kinh doanh thì vi c t n t i v t t hƠn hóa d tr , t n kho là nh ng
b c đ m c n thi t cho quá trình ho t đ n bình th ng c a DN. Hàng t n kho có ba
lo i: NVL thô ph c v cho quá trình s n xu t, kinh doanh; s n ph m d dang và thành
ph m. Các DN không th ti n hành s n xu t đ n đơu mua hƠn đ n đó mƠ c n ph i có
NVL d tr . NVL d tr không tr c ti p t o ra l i nhu n nh n nó có vai trò r t l n
đ cho quá trình s n xu t kinh doanh ti n hƠnh đ c bình th ng. Tuy nhiên n u
doanh nghi p d tr quá nhi u s t n kém chi phí, đ ng v n th m chí n u s n ph m
khó b o qu n có th b h h n , n
c l i n u d tr quá ít s làm cho quá s làm cho
quá trình s n xu t kinh doanh b ián đo n, các khâu ti p theo s không th ti p t c
đ c n a đ ng th i không th hoƠn thƠnh đ c k ho ch s n xu t Do đó, đ đ m b o
cho s n đ nh s n xu t, DN ph i duy trì m t l ng hàng t n kho d tr an toàn và tùy
thu c vào lo i hình DN mà m c d tr an toàn khác nhau.
Tài s n ng n h n khác bao g m chi phí tr tr
kh u tr , thu và các kho n ph i thu NhƠ n
-

c ng n h n, thu GTGT đ

c

c, TSNH khác.

Theo vai trò s d ng

Tài s n ng n h n d tr là toàn b TSNH t n t i trong khâu d tr c a DN mà
khôn tính đ n hình thái bi u hi n c a chúng, bao g m: ti n m t t i qu , ti n g i ngân
hàng, ti n đan chuy n, hàng mua đan đi đ
g i gia công, tr tr c cho n
i bán.

ng, nguyên nhiên v t li u t n kho, hàng

Tài s n ng n h n s n xu t là toàn b TSNH t n t i trong khâu s n xu t c a
DN, bao g m: giá tr bán thành ph m, các chi phí s n xu t kinh doanh d dang, chi
phí tr tr c, chi phí ch k t chuy n, các kho n chi phí khác ph c v cho quá trình
s n xu t…
Tài s n ng n h n l u thôn là toàn b TSNH t n t i tron khơu l u thôn c a DN,
bao g m: thành ph m t n kho, hàng g i bán, các kho n n ph i thu c a khách hàng.
-

Theo hình thái bi u hi n
V n b ng ti n g m ti n m t, ti n g i ngân hàng, các kho n t

kho n ph i thu ng n h n, các kho n ký c
d n đ tr l

n đ

n ti n, các

c, ký qu , kho n ph i thu Nó đ

cs

n , mua n uyên v t li u, mua TSC , tr ti n thu , vay n …

V n b ng v t t , hƠn hóa: Trong quá trình luân chuy n c a v n ph c v cho s n
xu t, kinh doanh thì vi c t n t i v n b ng v t t hƠn hoá lƠ nh n b c đ m c n thi t
cho quá trình ho t đ n bình th ng c a DN. V t t hƠn hóa: m nhiên v t li u, phu
tùng thay th , công c lao đ ng, s n ph m d dang, thành ph m, hàng hóa.
5


Tài s n dài h n
Tài s n dài h n là nh n t li u s n xu t, là m t trong nh ng lo i tài s n có giá
tr l n (t 30 tri u đ ng tr lên), đ c huy đ ng và s d ng vào ho t đ ng s n xu t
kinh doanh c a DN nh m m c đích sinh l i vƠ th ng có chu k s d ng dài h n (h n
12 tháng ho c trong nhi u chu k kinh doanh).
TSDH ph n ánh t ng giá tr c a các kho n ph i thu dài h n, tài s n c đ nh, b t
đ ng s n đ u t vƠ các TSDH khác có đ n th i đi m báo cáo, bao g m: các kho n
ph i thu dài h n, tài s n c đ nh, b t đ ng s n đ u t , các kho n đ u t tƠi chính dƠi
h n và TSDH khác. [1,Tr 45]
c đi m TSDH
Trong quá trình s n xu t, nhìn chun thì TSDH khôn thay đ i nhi u v hình
thái, tuy nhiên công su t gi m d n theo th i gian do s hao mòn trong quá trình s
d ng. Giá tr c a TSDH s đ

c chuy n d n vào trong chi phí s n xu t kinh doanh.

TSDH th ng là nh ng tài s n có giá tr l n, th i gian s d ng dài cho nên kh
n n chuy n đ i thành ti n v i giá tr t n đ n khó h n TSNH, khó đáp n đ c
kh n n thanh toán c a DN h n TSNH
TSDH khó chuy n hóa t d ng v t ch t sang ti n t nên t n ít chi phí qu n lý
h n TSNH
Phân lo i TSDH: TSDH c n đ
-

c phân theo nh ng tiêu th c khác nhau.

Theo hình thái bi u hi n

Các kho n ph i thu dài h n là ch tiêu t ng h p ph n ánh toàn b giá tr c a các
kho n ph i thu dài h n c a khách hàng, ph i thu n i b dài h n, các kho n ph i thu dài
h n khác t i th i đi m báo cáo có th i h n thu h i ho c thanh toán trên m t n m (sau
khi tr đi d phòng ph i thu khó đòi)
Tài s n c đ nh là nh ng tài s n có giá tr l n, có th i gian s d ng dài cho các
ho t đ ng c a DN và ph i th a mƣn đ ng th i các y u t : Vi c s d ng tài s n ph i
ch c ch n mang l i l i ích kinh t tron t n lai, có th i gian s d ng trên m t n m,
nguyên giá c a tài s n c n đ c xác đ nh m t cách tin c y và có giá tr t i thi u là 30
tri u đ ng. TSC bao m: TSC vô hình, TSC h u hình, TSC thuê tƠi chính
C n c vào tính ch t, vai trò tham gia vào quá trình s n xu t, t li u s n xu t c a DN
đ c chia thành hai b ph n lƠ t li u lao đ n vƠ đ i t n lao đ n TSC lƠ nh ng
t li u lao đ ng ch y u. N u nh đ i t n lao đ ng ch tham gia vào m t chu k s n
xu t đ n chu k s n xu t sau l i ph i s d n các đ i t ng lao đ n khác thì t li u
lao đ ng l i khác, nh n t li u lao đ ng tham gia vào nhi u chu kì s n xu t, hình thái
v t ch t khôn thay đ i t chu kì d u tiên cho t i khi b sa th i kh i quá trình s n xu t.
M i t li u là tài s n h u hình có k t c u đ c l p, ho c là m t h th ng g m nhi u
6

Thang Long University Library


tài s n riêng l liên k t v i nhau đ cùng th c hi n m t hay m t s ch c n n nh t
đ nh mà n u thi u b t k m t b ph n nƠo tron đó thì c h th ng không th ho t
đ n đ

c.

B t đ ng s n đ u t

m có quy n s d n đ t, nhà, c s h t n do n

i ch

s h u ho c n
i đi thuê tƠi s n theo h p đ ng thuê tài chính n m gi nh m m c
đích thu l i t vi c cho thuê ho c ch t n iá mƠ khôn ph i đ s d ng trong s n
xu t, c p hàng hóa, d ch v ho c s d ng cho các m c đích qu n lý, ho t đ ng kinh
doanh thôn th

ng.

u t tƠi chính dƠi h n là các kho n đ u t vƠo vi c mua bán các ch ng khoán
có th i h n thu h i t i thi u là m t n m ho c góp v n liên doanh b ng ti n, hi n v t,
mua c phi u có th i h n thu h i v n trên m t n m bao g m: Các ch ng khoán dài
h n, c phi u DN, trái phi u và các kho n v n góp liên doanh. Có th nói tài s n tài
chính dài h n là các kho n v n mƠ DN đ u t vƠo các l nh v c kinh doanh nh m t o ra
ngu n l i t c lâu dài cho DN.
Tài s n dài h n khác bao g m các kho n chi phí tr tr

c dài h n, các kho n ph i

thu dài h n, tài s n thu thu nh p hoãn l i và TSDH khác.
-

Theo tình hình s d ng

TSDH đƣ tham ia vƠo quá trình s n xu t kinh doanh bao g m t t c các tài s n
đ c ph c v trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DN các b ph n tr c ti p s n
xu t kinh doanh, b ph n qu n lý DN nh kho, c a hƠn , nhƠ x ng, máy móc thi t
b , quy n s d n đ t…
TSDH đan tham ia vƠo quá trình đ u t đây là nh ng tài s n c a DN s d ng cho
các ho t đ ng s n xu t kinh doanh, phúc l i, s nghi p, an ninh qu c phòng c a DN.
1.1.3. Vai trò c a TS trong công ty
Tài s n luôn đón vai trò quan tr ng trong b máy ho t đ ng c a m t DN, có th
coi nh “khun x n ” c a các dây chuy n s n xu t, khi mà m t chi c b “ ƣy” thì
toàn b h th ng có nguy c r t cao ph i ng ng ho t đ ng. Vì v y mà tài s n luôn là
v n đ đ c quan tâm c a b t kì doanh nghi p nào, t t c đ u hi u đ c s quan tr ng
c a tài s n, m i liên h ch t ch tài s n và ngu n v n kinh doanh. S d ng tài s n hi u
qu s mang l i cho DN nhi u l i ích nh nâng cao kh n n sinh l i vƠ đ m b o thích
n nhanh tron môi tr

ng c nh tranh đ y bi n đ ng, khi tình hình kinh doanh g p

tr ng i và lƠ c s cho DN có l i th c nh tranh v i các đ i th trong cùng ngành trên
th tr ng, b i t i đa hóa đ c giá tr tài s n s iúp DN có đ c s l n c n nh
ch t l n v t tr i ho c ít nh t c n man l i s n đ nh đ n v i khách hàng.

7


1.1.3.1

i v i TSNH

TSNH lƠ đi u ki n v t ch t không th thi u đ

c c a quá trình s n xu t. Trong

cùng m t lúc, TSNH c a DN phân b trên kh p các iai đo n luân chuy n. Mu n cho
quá trình tái s n xu t đ c di n ra liên t c thì DN c n ph i đ m b o đ nhu c u
TSNH. N u không quá trình s n xu t s b ián đo n, g p nhi u tr ng i, t n chi phí
ho t đ ng d n t i k t qu kinh doanh không t i u
Trong quá trình theo dõi s v n đ ng c a TSNH, DN g n nh qu n lý đ

c toàn

b các ho t đ ng di n ra trong chu kì s n xu t kinh doanh. Vì v y, TSNH nh h
l n đ n vi c thi t l p chi n l

c s n xu t kinh doanh c a DN.

Quy mô TSNH h p lý s giúp DN gi m đ
t đó t n s c c nh tranh trên th tr
1.1.3.2

ng

c chi phí, t n hi u qu ho t đ ng và

ng.

i v i TSDH

Nh có TSDH mà DN có th th c hi n đ c vi c s n xu t kinh doanh c n nh
là qu n lý đ c tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh đó
TSDH nh máy móc, thi t b , nhƠ x

n … iúp DN th c hi n đ

c vi c s n

xu t ra các s n ph m, kinh doanh vƠ đem v l i nhu n. Qu n lý và s d ng hi u qu
TSDH là y u t r t quan tr ng quy t đ nh vi c DN có th ch đ n nh th nào trong
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c n nh lƠ nơn cao hi u qu s d ng v n c a mình.
Tóm l i, tài s n khi đ c qu n lý m t cách hi u qu s mang l i r t nhi u l i th
không ch cho b n thân doanh nghi p trong ho t đ ng kinh doanh hàng ngày mà còn
trên th tr ng gay g t, khi mà có r t nhi u đ i th c nh tranh khác c n khôn n
tìm ra nh n ph n pháp phát tri n h th ng s n xu t kinh doanh.

ng

1.2. Hi u qu s d ng tài s n
1.2.1. Khái ni m v hi u qu s d ng tài s n
Trong n n kinh t th tr

ng, DN mu n t n t i và phát tri n thì v n đ s ng còn

c a DN là tính hi u qu . Ch khi ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DN có hi u qu
thì DN m i có th t trang tr i chi phí b ra, lƠm n h a v v i n ơn sách NhƠ n c
và quan tr n h n lƠ duy trì vƠ phát tri n quy mô ho t đ ng s n xu t kinh doanh
trong DN.
Hi u qu là khái ni m ph n ánh trình đ s d ng các y u t c n thi t đ tham gia
vào m t ho t đ n nƠo đó v i nh ng m c đích xác đ nh do con n
i đ t ra Nh v y,
hi u qu s d ng là m t ph m trù kinh t đánh iá trình đ s d ng các ngu n l c c a
DN đ đ t k t qu cao nh t trong quá trình s n xu t kinh doanh v i chi phí th p nh t.
[3, Tr 199]

8

Thang Long University Library


Hi u qu s d ng tài s n c a DN ph n ánh trình đ , n n l c khai thác và s
d ng tài s n c a DN sao cho quá trình s n xu t – kinh doanh ti n hƠnh bình th

ng

v i hi u qu kinh t cao nh t. [3, Tr 207]
Phân tích hi u qu s d ng tài s n là xem xét hi u qu s d ng c a các lo i
TSNH và TSDH c a DN gi a k này và k tr c. C th là phân tích tình hình s
d ng tài s n và t c đ luân chuy n c a toàn b tài s n. Phân tích tình hình s d ng tài
s n đ đáp n đ , k p th i kh n n thanh toán, t n t c đ luân chuy n tài s n. N u
DN d tr tài s n đáp ng k p th i kh n n thanh toán đ n h n ho c s p đ n h n, tài
s n không sinh l i, không d tr
m c h p lý ch ng t vi c s d ng tài s n có hi u
qu vƠ n
c l i. Phân tích t c đ luân chuy n c a toàn b tài s n d a trên các ch tiêu
doanh thu trên t ng tài s n và l i nhu n trên t ng tài s n đ có th th y đ c 1 đ ng tài
s n DN b ra trong m t th i kì nh t đinh thì t o đ c bao nhiêu đ ng doanh thu ho c
l i nhu n.
B t c DN nƠo c n quan tơm đ n hi u qu s d ng tài s n. S d ng tài s n và
hi u qu s d ng tài s n là v n đ then ch t g n li n v i s t n t i và phát tri n c a
DN. Tính hi u qu c a vi c s d ng tài s n nói chung là t o ra nhi u s n ph m t n
thêm l i nhu n nh n khôn t n v n, ho c đ u t thêm v n m t cách h p lý nh m
m r ng quy mô s n xu t đ t n doanh thu nh n v n đ m b o yêu c u t c đ t n
l i nhu n l n h n t c đ t n tƠi s n.
1.2.2. Các ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s n
1.2.2.1 Ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng tài s n t ng quát
-

Hi u su t s d ng t ng tài s n: Ch tiêu này cho bi t trong m t k phân tích, m t
đ n v tài s n t o ra đ

c bao nhiêu đ n v doanh thu thu n.

Hi u su t s d ng t ng tài s n =

o nh thu thu n
n t i s n tron

Ch tiêu này càng l n hi u qu s d ng tài s n cƠn cao, n h a lƠ tƠi s n v n
đ ng nhanh, nâng cao l i nhu n c a DN N
c l i, ch tiêu này càng th p, ch ng t
tài s n v n đ ng ch m, có th hàng t n kho, s n ph m d dang nhi u, làm doanh thu
gi m. Tuy nhiên, ch tiêu này ph thu c vƠo đ c đi m ngành ngh kinh doanh, tài s n
c a DN ó lƠ lý do t i sao khi s d ng h s nƠy đ so sánh các công ty nên so sánh
h s c a m i côn ty qua các n m vƠ so sánh s t n đ ng gi a các công ty.
-

H s sinh l i t ng tài s n: H s ph n ánh m t đ n v tài s n t o ra bao nhiêu
đ n v l i nhu n tr c thu và lãi vay.
H s sinh l i (ROA) =

i nhu n tr

c thu v l i v Ổ

n t i s n tron

9


Ch tiêu nƠy đ

c s d n đ đo hi u qu c a vi c tài tr cho các nhu c u v tài

s n c a DN b ng v n ch s h u và v n vay. N u ch tiêu này l n h n chi phí n thì
đ u t b ng n có l i cho DN h n đ u t b ng v n ch .
1.2.2.2 Ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng TSNH
Nhóm ch tiêu v kh n ngăthanhătoán
-

Kh n ng thanh toán hi n hành: Ch tiêu cho th y kh n n đáp ng các kho n
n ng n h n c a DN là cao hay th p.
Kh n n th nh toán hi n hành =

n n n

nh n

N u h s thanh toán n ng n h n th p n h a lƠ DN đan có n uy c
p khó
kh n v tài chính. N u h s nƠy cao, có n h a lƠ DN s n sàng thanh toán các kho n
n . Tuy nhiên, n u h s này quá cao s gi m hi u qu ho t đ ng vì DN đ u t quá
nhi u vào TSNH.
-

Kh n n thanh toán t c th i: H s này cho bi t v i l ng ti n hi n có, doanh
nghi p có đ kh n n tr các kho n n ng n h n đ n h n hay không.
Kh n n th nh toán t c th i =
Tron đó, các kho n t

n đ

i n v các ho n t
n s n n

n đ

n ti n

nh n

n ti n bao g m các kho n đ u t n n h n có

th i gian thu h i ho c đáo h n không quá 3 tháng, d dàng chuy n đ i thành ti n k t
ngày mua kho n đƠu t đó t i th i đi m báo cáo nh k phi u ngân hàng, tín phi u
kho b c, ch ng ch ti n g i…
n

Khi ch tiêu này l n h n 1, DN b o đ m và th a kh n n thanh toán t c th i và
c l i, khi ch tiêu này nh h n 1, DN khôn đ m b o kh n n thanh toán t c

th i, nhà qu n tr DN s ph i áp d ng ngay các bi n pháp tài chính kh n c p đ tránh
cho DN không b lâm vào tình tr n phá s n.
-

Kh n n thanh toán nhanh: Kh n n thanh toán nhanh cho ta bi t m t đ ng n
ng n h n đ m b o b i bao nhiêu đ ng TSNH và tài s n có tính thanh kho n cao.
Kh n n th nh toán nh nh =

i s n n n h n - h n t n ho
n n n

nh n

Nó là ch tiêu th hi n kh n n tr n ng n h n b ng các tài s n có kh n n
chuy n thành ti n m t cách nhanh chóng nh t.
Nhóm ch tiêu v kh n ngăsinhăl i và hi u qu s d ng
-

Hi u su t s d ng TSNH: Ch tiêu này cho bi t m i đ n v giá tr TSNH s d ng
trong k đem l i bao nhiêu đ n v doanh thu thu n.

10

Thang Long University Library


Hi u su t s d ng TSNH =

o nh thu thu n
tron

.

Ch tiêu này càng l n ch ng t hi u qu s d n TSNH cƠn cao vƠ n
-

c l i.

H s sinh l i TSNH: Ch tiêu cho bi t m i đ n v giá tr TSNH có trong k đem
l i bao nhiêu đ n v l i nhu n sau thu .
H s sinh l i TSNH =

i nhu n s u thu
tron

Ch tiêu này ph n ánh kh n n sinh l i c a TSNH. H s sinh l i TSNH càng
cao thì càng t t.
Nhóm ch tiêu ho t đ ng
-

Vòng quay TSNH: Ch tiêu này cho bi t trong m t k TSNH c a DN quay đ
bao nhiêu vòng trong m t th i kì nh t đ nh.
Vòng quay TSNH =

c

o nh thu thu n

N u vòng quay l n thì ch ng t DN s d ng TSNH hi u qu cao Do đó, s vòng
quay càng cao thì càng t t cho DN.
-

S ngày 1 vòng quay TSNH (th i gian luân chuy n TSNH): Ch tiêu này cho bi t
m t n m TSNH c a DN luân chuy n đ c bao nhiêu vòng hay m t đ ng TSNH
mang l i bao nhiêu đ ng doanh thu.
Th i gian luân chuy n TSNH =
T c đ luân chuy n c a TSNH còn đ

36
n qu Ổ

c th hi n d

i d ng th i gian c a m t

vòng quay. Vòng quay TSNH trong k là ch tiêu ph n ánh s l n quay c a TSNH
trong m t th i k nh t đ nh. Ch tiêu nƠy đánh iá hi u qu s d ng TSNH trên m i
quan h so sánh gi a doanh thu thu n và s TSNH b ra trong k . S vòng quay càng
cao, ch ng t TSNH v n đ ng càng nhanh, góp ph n nâng cao doanh thu và l i nhu n
cho DN.
-

Vòng quay hàng t n kho: Ch tiêu cho bi t s l n hàng hóa kho trong k đ

c

bán ra trong k k toán.
Vòng quay hàng t n kho =

o nh thu thu n
n t n ho

Vòng luân chuy n này càng nhanh thì hi u qu do m t đ ng tài s n mang l i
càng cao, vòng quay hàng t n kho cao thì DN đ c đánh iá lƠ ho t đ ng có hi u qu ,
đƣ i m đ c v n đ u t cho hƠn hóa d tr , rút ng n đ c chu k chuy n đ i hàng
d tr thành ti n m t gi m b t n uy c hƠn hóa t n kho thành hàng đ ng. Tuy
11


nhiên, vòng quay hàng t n kho quá cao có th d n t i n uy c DN khôn đ hàng hóa
cung c p cho vi c bán hàng, d n đ n tình tr ng c n kho, m t khách hàng, gây nh
h ng t i t c đ kinh danh c a DN trong lâu dài. N
c l i, t s quay vòng hàng t n
kho th p thì cho th y có s t n kho quá m c hàng hóa lƠm t n chi phí m t cách lãng
phí. S quay vòng t n kho châm có th đ t DN vào tình th khó kh n v tài chính
tron t n lai
-

S ngày c a m t vòng quay hàng t n kho: Ch tiêu này cho bi t s n Ơy đ s
hàng t n kho quay đ

c m t vòng.

S ngày c a m t vòng quay hàng t n kho =

36
v n qu Ổ h n t n ho

Ch tiêu vòng quay hàng t n kho và s ngày c a m t vòng quay hàng t n kho t
l ngh ch v i nhau Vòn quay t n thì s ngày gi m vƠ n
-

c l i.

Vòng quay kho n ph i thu: Ch tiêu cho bi t các kho n ph i thu ph i quay bao
nhiêu vòng trong m t k đ đ t đ

c doanh thu trong k đó

Vòng quay kho n ph i thu =

o nh thu thu n
ác ho n ph i thu

Ch s vòng quay càng cao s cho th y doanh nghi p đ c khách hàng tr n
cƠn nhanh Nh n n u so sánh v i các doanh nghi p cùng ngành mà ch s này v n
quá cao thì có th doanh nghi p s có th b m t khách hàng vì các khách hàng s
chuy n sang tiêu th s n ph m c a các đ i th c nh tranh cung c p th i gian tín d ng
dƠi h n VƠ nh v y thì doanh nghi p chúng ta s b s p gi m doanh s . Khi so sánh
ch s này qua t n n m, nh n th y s s t gi m thì r t có th là doanh nghi p đan
p
khó kh n v i vi c thu n t khách hƠn vƠ c n có th là d u hi u cho th y doanh s
đƣ v t quá m c.
-

K thu ti n bình quân: Ch tiêu này cho bi t khi tiêu th thì bao lâu DN thu l i
đ c ti n.
K thu ti n =

ác ho n ph i thu
o nh thu thu n

36

Ch tiêu cho bi t kh n n thu h i v n thanh toán ti n hàng ngày c a công ty
thông qua các kho n ph i thu và doanh thu thu n bình quân m t ngày, t đó xác đ nh
hi u qu các kho n ph i thu c n nh chính sách tín d ng th c hi n đ i v i khách
hàng c a công ty. N u ch tiêu này th p thì DN ít b

đ ng trong khâu thanh toán.

nâng cao hi u qu kinh doanh, các nhà qu n tr c n bi t tài s n nào có hi u
qu , tài s n nào không có hi u qu đ t đ y đi u ch nh, s d ng chúng ho c lo i b
chúng sao cho t o ra đ

c thu nh p cho chính DN.

12

Thang Long University Library


1.2.2.3 Ch tiêu ph n ánh hi u qu s d ng TSDH
-

Hi u su t s d ng TSDH
Hi u su t s d ng TSDH =

o nh thu thu n

Ch tiêu này cho bi t m t đ n v giá tr TSDH trong k t o ra bao nhiêu đ n v
doanh thu. Ch tiêu này càng l n ch ng t hi u qu s d ng TSDH càng cao.
H s sinh l i TSDH
H s sinh l i TSDH =

i nhu n s u thu
tron

Ch tiêu này ph n ánh kh n n sinh l i c a TSDH. Nó cho bi t m i đ n v
giá tr TSDH có trong k đem l i bao nhiêu đ n v l i nhu n sau thu . Ch tiêu này
càng cao càng th hi n công tác qu n tr TSDH c a DN càng hi u qu và là ch tiêu
cho các nhƠ đ u t đánh iá tr c khi quy t đ nh đ u t vƠo DN ên c nh đó, ch
tiêu h s sinh l i tài s n còn cho bi t hi u qu qu n lý và s d ng tài s n đ t o ra
thu nh p c a DN vƠ đ c dùng trong so sánh v i các DN khác, v i bình quân toàn
ngành và so sánh trong cùng m t iai đo n.
Hi u su t s d n TSC
Hi u su t

=

o nh thu thu n

Ch tiêu này cho bi t m t đ n TSC thì s t o ra bao nhiêu đ ng doanh thu.
Ch tiêu này càng cao, hi u qu s d n TSC c a DN ngày càng l n.
nâng cao
hi u qu s d n TSC , DN c n nâng cao quy mô, ch t l
thác h p lý, t i u c c u TSC
Su t hao phí c a TSDH so v i doanh thu
Su t hao phí c a TSDH so v i doanh thu =

ng s n ph m và khai

tron
o nh thu thu n tron

Ch tiêu này cho bi t trong 1 k phân tích thì DN b ra 1 đ ng doanh thu thì
c n bao nhiêu đ ng giá tr TSDH, đó lƠ c n c đ đ u t TSDH sao cho phù h p.
Ch tiêu nƠy còn lƠ c n c đ xác đ nh nhu c u v n dài h n c a DN khi mu n m c
doanh thu nh mon mu n.
nâng cao hi u qu s d n TSC , m t m t ph i nâng cao quy mô v k t
qu đ u ra, m t khác ph i s d ng h p lý và ti t ki m v c c u c a TSC
1.2.3. Các nhân t

nh h

ng đ n hi u qu s d ng tài s n

Tài s n c a DN luôn v n đ ng không ng ng và t n t i

nhi u hình thái khác

nhau. Trong quá trình v n đ n đó, TSNH ch u nhi u tác đ ng c a các nhân t khác
nhau, bao g m nh ng nhân t ch quan và nh ng nhân t khách quan.

13


1.2.3.1 Nhân t ch quan
ơy lƠ nhóm các nhơn t mà DN có th ki m soát đ
h

c

Trìnhăđ ngu n nhân l c: Trình đ ngu n nhân l c t t c các vi trí có nh
ng l n đ n vi c qu n lý và s d ng tài s n c a DN. V i cán b qu n lý, trình đ

qu n lý th hi n kh n n t ch c, qu n lý và đ a ra quy t đ nh. N u n
i qu n lý
có trình đ chuyên môn v ng vàng, kh n n t ch c và qu n lý t t, đ a ra nh ng
quy t đ nh đún đ n đ ng th i ho ch đ nh chính sách qu n lý tài chính phù h p v i
t n

iai đo n c a vòn đ i s mang l i hi u qu s n xu t kinh doanh cho DN.

V i đ i n cán b nhân viên tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t kinh
doanh thì tay ngh , kinh nghi m, ki n th c c a h là r t quan tr ng. Công nhân viên
hay n
i lao đ ng là nh n n
i tr c ti p tham gia vào quá trình s n xu t, t o ra các
s n ph m, d ch v , đ ng th i c n lƠ n
i ti p xúc v i khách hƠn , nên đơy lƠ nhơn
t tr c ti p s d ng tài s n c a DN. N u đ i n nƠy có trình đ th p, s không th có
đ y đ kh n n s d ng m t cách hi u qu tài s n d n đ n tình tr ng lãng phí nguyên
v t li u, s n xu t ra s n ph m kém ch t l ng N
c l i, n u cán b nhân viên có
trình đ cao, tài s n s đ

c s d ng h p lý nh t, t đó s n xu t ra các s n ph m t t,

có kh n n c nh tranh và đem l i l i ích cao nh t cho DN

i v i cán b qu n lý,

trình đ chuyên môn v ng vàng s đ a ra nh ng quy t đ nh đún đ n, phù h p v i
tình hình c a DN, mang lai l i ích cho DN. Do đó, các DN c n có nh ng chính sách
đƠo t o, b sung ki n th c th ng xuyên cho cán b công nhân viên c a mình.
K ho ch s n xu t và tiêu th s n ph m: M i DN ho t đ n tron các k nh
v c khác nhau, kh n n tƠi chính vƠ n n l c kinh doanh khác nhau s có k ho ch
s n xu t và tiêu th s n ph m khác nhau. Vào k s n xu t c a DN, DN s s d ng
nguyên v t li u, hàng hóa l n nên d tr t n lên Khi DN chu n b vƠo côn tác l u
thông thì công tác bán hƠn đ

c chú tr n , l

ng hàng g i bán t n lên thì tƠi s n

c n t n lên Vi c l p k ho ch ngay t đ u k iúp DN có l ng d tr h p lý, h n
ch nh ng r i ro có th g p ph i trong quá tình s n xu t kinh doanh.
C ăs h t ng c a DN: M t DN có h th n c s h t n đ
giúp DN s d ng tài s n m t cách t i u, tránh đ
v n hành DN.
Kh n ngăhuyăđ ng v năvƠăc ăc u v n:

c b trí h p lý s

c nh ng hao mòn trong công tác
có th thành l p c n nh đi vƠo

ho t đ ng, m t đi u ki n tiên quy t đ i v i m i DN là v n. Thi u v n s khi n cho
DN g p nhi u khó kh n tron quá trình ho t đ n , đ u t c n nh lƠm i m kh n n
c nh tranh trên th tr ng. Do v y, n u DN huy đ ng v n t t, ho t đ ng s n xu t kinh
soanh đ c m r n , lƠm doanh thu t n d n đ n hi u qu s d ng tài s n đ c t n
lên

ng th i, khi n cho h s sinh l i trên t ng tài s n t n theo
14

Thang Long University Library


1.2.3.2 Nhân t khách quan
Môiătr

ng c nh tranh c a DN: M i DN ho t đ ng trong b t k l nh v c nào

đ u có đ i th c nh tranh. Khi n n kinh t phát tri n, có s m r ng v các lo i hình
DN c n nh l nh v c ho t đ ng, thì y u t c nh tranh c n t n lên DN ph i quan
tâm nhi u h n đ n tính c nh tranh khi l p k ho ch mua nguyên v t li u, n u không s
d n t i tình tr ng nguyên v t li u và d tr s ch th a ch thi u, ách t c trong khâu
l u thôn Khi c nh tranh ia t n , vi c đ a ra các bi n pháp nh m đ y nhanh l ng
hàng tiêu th khi n DN n i l ng chính sách tín d n th

n m i làm cho vi c qu n lý

các kho n ph i thu khó kh n h n S t n tr ng hay suy thoái c a đ i th c nh tranh
s nh h n đ n k ho ch tiêu th hàng hóa c a DN.
Khoa h c ậ công ngh : Khoa h c - công ngh tác đ n đ n m i m t c a đ i
s n , c n nh tron s n xu t kinh doanh. Xã h i ngày càng phát tri n thì ngày càng
có nhi u ti n b khoa h c công ngh , góp ph n gi m các ngu n l c c n thi t cho s n
xu t nh s c n
i, s c c a, th i gian. Vi c áp d ng công ngh tiên ti n vào s n xu t
còn iúp DN đ a ra nh ng s n ph m có tính u vi t h n, iúp DN t n s c c nh tranh
v i đ i th , chi m l nh th tr

ng, t đó t n hi u su t s d n TSNH h n Tác đ ng

c a khoa h c k thu t c n lƠm i m giá tr tài s n, v t t … Vì v y n u DN không b t
k p đ đi u ch nh k p th i giá c s n ph m hƠn hóa thì l
tính c nh tranh.
Môiă tr

ng kinh t : Môi tr

ng hàng hóa bán ra s thi u

ng kinh t tác đ ng t i ho t đ ng s n xu t kinh

doanh c a DN qua các m t nh : l m phát, các chính sách tín d ng c a nhƠ n c, chu
k phát tri n kinh t ,… N u t l l m phát cao, đ ng ti n m t giá thì hi u qu s d ng
tài s n c a DN s khó có k t qu kh quan. Ngoài ra, các chính sách tài chính s có
nh n tác đ ng t i kh n n huy đ ng và s d ng v n c a DN.
Nhu c u khách hàng: Nhu c u khách hàng là nhân t s quy t đ nh t i h

ng

phát tri n c a DN, DN c n s n xu t ra s n ph m gì, có ki u dáng, m u mƣ ra sao…
Trong xã h i ngày nay, nhu c u c a khách hƠn n Ơy cƠn cao đ t cho các DN m t
v n đ l n là vi c nâng cao ch t l ng các s n ph m sao cho phù h p v i nhu c u
khách hàng, t đó yêu c u v vi c s d ng m t cách có hi u qu các tài s n nh m t o
ra các s n ph m ch t l ng.
K T LU NăCH
Ch

NGă1

n 1 c a Khóa lu n đƣ nêu lên c s lý lu n phân tích hi u qu s d ng tài

s n c a doanh n hiêp Ch n 1 c n đƣ khái quát các khái ni m c b n đ ng th i
đ a ra các ch tiêu ph n ánh tình hình s d ng tài s n.
nghiên c u sơu h n v b n
ch t c a vi c nâng cao hi u qu s d ng tài, ta s đi phân tích th c t vi c s d ng tài
s n c a công ty TNHH ADV tron ch

n 2 c a Khóa lu n.
15


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×