Tải bản đầy đủ

tiểu luận CÔNG tác GIÁO dục CHÍNH TRỊ Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị

MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................3
Chính vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một bộ phận quan
trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn
Đảng và của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị,
tư tưởng là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh...................................................................................................3
NỘI DUNG...........................................................................................................4
I. Bản chất, vai trò của công tác giáo dục chính trị............................................4
1.1. Bản chất giáo dục chính trị.............................................................................4
1.2. Vai trò của công tác giáo dục chính trị...........................................................5
II. Nội dung, hình thức giáo dục chính trị..............................................................8
2.1. Nội dung giáo dục chính trị.............................................................................8
2.2. Hình thức giáo dục chính trị............................................................................9
III. Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị...........12
3.1. Phát huy vai trò của chủ thể giáo dục chính trị.............................................12
3.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị...................13
3.3. Xây dựng đội ngũ giảng viên chính trị có chất lượng...................................14
3.4. Sử dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. 15
3.5. Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị nghiêm túc và thực chất.........15

3.6. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, phương tiện cho giáo dục chính trị...................16
IV. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị
cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở..............................................................................17
4.1. Những thành tựu đáng khích lệ.....................................................................17
KẾT LUẬN.........................................................................................................22
Công tác giáo dục chính trị phải luôn giữ vững định hướng chính trị, kiên
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động, nhạy bén,
bám sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ, diễn biến tư tưởng; đề cao trách


nhiệm của cấp ủy đảng; kết hợp chặt chẽ đổi mới nội dung với đổi mới hình
thức, phương pháp, phương tiện giáo dục, giữa giáo dục chính trị với quản
lý tư tưởng, con người, giữa xây và chống, lấy giáo dục thuyết phục là
chính; coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.............................22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................23

2


LỜI MỞ ĐẦU
Bước vào kinh tế thị trường và tiến hành hội nhập quốc tế, bên cạnh nhiều
thành tựu đạt được, chúng ta chưa lường hết và cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để
cán bộ, đảng viên, nhân dân đề phòng và ngăn chặn mặt trái của kinh tế thị
trường. Mặt trái cơ chế thị trường là mảnh đất tốt tươi gieo mầm cho tư tưởng
thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, bè nhóm lợi ích. Lối sống chạy theo đồng tiền,
tâm lý hưởng thụ đang có xu hướng gia tăng trong xã hội, đã làm cho một bộ
phận cán bộ, đảng viên, nhân dân phai nhạt, thậm chí xa rời mục tiêu, lý tưởng
của Đảng - vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Khuynh hướng thuần
túy lợi ích kinh tế dẫn đến thái độ coi thường các chuẩn mực đạo đức, các giá trị
văn hóa dân tộc, thiển cận trong cách xem xét các vấn đề chính trị; thờ ơ, thậm
chí có thái độ tiêu cực đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, bàng quan
với vận mệnh của dân tộc.
Tệ nạn lãng phí, tham nhũng và thói vô cảm với công việc và bổn phận
với Đảng, với dân trong bộ máy công quyền đang làm thoái hóa, biến chất một
bộ phận cán bộ, công chức, dẫn đến coi thường kỷ cương phép nước, gây bất lợi
và nguy cơ mất ổn định chính trị, làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, với
chế độ.
Chính vì vậy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một bộ phận quan
trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng và
của cả hệ thống chính trị. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là

một trong những yếu tố quyết định để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

3


NỘI DUNG
I. Bản chất, vai trò của công tác giáo dục chính trị
1.1. Bản chất giáo dục chính trị
* Giáo dục là gì
Giáo dục là “nhằm truyền thụ những tri thức và kinh nghiệm, rèn luyện kỹ
năng và lối sống, bồi dưỡng tư tưởng và đạo đức cần thiết cho đối tượng, giúp
hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất, nhân cách phù hợp với mục đích,
mục tiêu chuẩn bị cho đối tượng tham gia lao động sản xuất và đời sống xã hội
- Giáo dục là hoạt động có mục đích, là hoạt động đặc thù của xã hội loài
người. Giáo dục bao gồm hai hoạt động: truyền thụ và lĩnh hội. Mục đích của
giáo dục là xây dựng nhân cách con người đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trong xã
hội có giai cấp, giáo dục manh tính giai cấp và tính lịch sử, xã hội sâu sắc
* Giáo dục chính trị:
Giáo dục chính trị là hoạt động truyền bá, xây dựng, bảo vệ và phát triển hệ
tư tưởng của giai cấp cầm quyền nhằm tập hợp, huy động và phát huy vai trò của
quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà giai cấp đề ra.
- Giáo dục chính trị là giáo dục trong xã hội có giai cấp. Giai cấp cầm quyền
sử dụng giáo dục chính trị là công cụ xây dựng và quản lý xã hội, là con đường,
biện pháp truyền bá, bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền
Giáo dục chính trị mang tính giai cấp sâu sắc (phục vụ cho giai cấp, chịu
sự lãnh đạo, quản lý của giai cấp cầm quyền; góp phần xây dựng giai cấp cầm
quyền vững mạnh)
Giáo dục chính trị mang tính lịch sử, xã hội (phản ánh và phụ thuộc vào
điều kiện kinh tế, khả năng, trình độ văn hóa, truyền thống của xã hội)
* Công tác giáo dục chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam
Công tác giáo dục chính trị của Đảng là hoạt động truyền bá, xây dựng,
bảo vệ và phát triển hệ tư tưởng của giai cấp vô sản nhằm nâng cao giác ngộ
4


chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tập hợp, huy động và
phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm
vụ cách mạng mà Đảng đề ra.
Mục đích của công tác giáo dục chính trị: nhằm truyền bá, xây dựng, bảo
vệ và phát triển hệ tư tưởng của Đảng; nâng cao giác ngộ cho cán bộ, đảng viên
và quần chúng nhân dân; tập hợp lực lượng và phát huy vai trò của quần chúng
nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng mà Đảng đề ra.
Chủ thể công tác giáo dục chính trị là cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán
bộ, đảng viên. cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ
cán bộ, đảng viên là chủ thể tổ chức, thực hiện.
Đối tượng của công tác giáo dục chính trị là cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân
Nội dung của giáo dục chính trị: truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ
cách mạng trong từng giai đoạn; truyền thống của dân tộc, của Đảng và các địa
phương, đơn vị; các giá trị văn hóa của dân tộc của địa phương; tình hình nhiệm
vụ cách mạng; giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận rõ
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.
Hình thức giáo dục chính trị: thực hiện đa dạng, phong phú và linh hoạt;
phù hợp với điều kiện, đặc điểm và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, từng loại
đối tượng cụ thể.
Lực lượng tham gia công tác giáo dục chính trị: là toàn thể cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân
1.2. Vai trò của công tác giáo dục chính trị
- Công tác giáo dục chính trị là hình thức cơ bản trong các hình thức của
công tác tư tưởng nhằm giác ngộ chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng
nhân dân.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh
luôn chăm lo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị

5


cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt trước mỗi bước ngoặt
của cách mạng, khi tình hình có sự thay đổi, công tác giáo dục chính trị trong
xã hội luôn được đề cao. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã khẳng định: muốn cho cách mạng thành công, nói cho dân hiểu,
dân thông đề dân làm. Trong các giai đoạn cách mạng, công tác giáo dục
chính trị đã góp phần quan trọng quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng cho cán
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo cơ sở đảm bảo cho sự thống nhất ý
chí và hành động trong Đảng và trong quần chúng nhân dân, huy động sức
mạnh đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng.
Công tác giáo dục chính trị ở các cấp được quy định thành chế độ; nội
dung được chuẩn bị thống nhất; tiến hành theo kế hoạch thống nhất, chặt chẽ từ
Trung ương đến cơ sở; có kiểm tra, đánh giá cụ thể.
- Công tác giáo dục chính trị giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống giáo dục
cộng sản chủ nghĩa.
Nội dung giáo dục chính trị toàn diện nhưng chủ yếu truyền bà hệ tư
tưởng của Đảng. Bằng cách trình bầy, phân tích, luận giải, chứng minh những
nguyên lý, quy luật, khái niệm, phạm trù, quan điểm của Đảng, giáo dục chính trị
là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng văn hoá, góp phần truyền bá lý
luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, những giá trị chuẩn mực đạo
đức cách mạng, kiến thức chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội cho cán bộ, đảng
viên và quần chúng nhân dân, từ đó xây dựng thế giới quan khoa học, phương
pháp luận đúng đắn và niềm tin Cộng sản, nâng cao giác ngộ chính trị, xây dựng
phẩm chất, đạo đức cách mạng, trình độ năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ,
đảng viên và quần chúng, giúp họ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ
tình hình mới hiểu rõ nhiệm vụ, tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành
động mới thống nhất”
- Giáo dục chính trị trực tiếp xây dựng phẩm chất chính trị- tinh thần
cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
6


Giáo dục chính trị giữ vai trò quan trọng trong hình thành thế giới quan, nhân
sinh quan, phương pháp luận cho đối tượng; củng cố niềm tin, xây dựng tình cảm
cách mạng; cổ vũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hăng hái hành động
cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng đề ra. Tạo nên sức mạnh tinh thần
to lớn của dân tộc: "Không quân đội nào, khí giới nào có thể đánh ngã được tinh
thần hy sinh của toàn thể một dân tộc".
Giáo dục chính trị góp phần truyền bá cho cán bộ, đảng viên và quần
chúng nhân dân những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,
nhiệm vụ cách mạng và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội,
lịch sử truyền thống…. xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận
đúng đắn, niềm tin cộng sản, đấu tranh khắc phục những tư tưởng lạc hậu, phong
kiến, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, những tàn tích của thế giới quan cũ,
nâng cao giác ngộ chính trị, tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tính tích cực,
tự giác, chủ động, sáng tạo cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đó là
cơ sở hình thành và phát triển những phẩm chất con người mới trong giai đoạn
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Trong tình hình hiện nay công tác giáo dục chính trị càng có ý nghĩa cấp
bách. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa đang đặt ra những vấn đề mới; tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có
những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu
là đế quốc Mỹ cùng các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước đẩy
mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã
hội ở nước ta, cùng những tiêu cực, lạc hậu của xã hội và mặt trái của kinh tế thị
trường thời kỳ mở cửa, hội nhập hợp tác quốc tế trong quá trình phát triển đất
nước đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhận thức chính trị, tư tưởng, tình
cảm, tâm lý của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trước tinh hình và
nhiệm vụ cách mạng đòi hỏi phải đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác
giáo dục chính trị, góp phần tích cực vào việc quán triệt nghị quyết của Đảng, pháp
luật Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù,
nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần yêu nước, ý chí niềm tin cách mạng, bảo

7


đảm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn
sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI của Đảng khẳng định “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao
hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng”.
II. Nội dung, hình thức giáo dục chính trị
2.1. Nội dung giáo dục chính trị
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng
Giáo dục làm rõ đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế
lực thù địch phản dộng, tinh thần cảnh giác cách mạng, giáo dục chủ nghĩa yêu
nước xã hội chủ nghĩa, lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc, của
Đảng, của đơn vị và địa phương,
Giáo dục pháp luật Nhà nước, chuẩn mực về phẩm chất chính trị, đạo đức
lối sống, thẩm mỹ, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết kinh tế, khoa
học, văn hoá, xã hội cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân
Giáo dục cho người học nhận rõ tình hình thế giới, khu vực, tình hình trong
nước và tình hình cơ quan, địa phương
Giáo dục tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, quyết tâm
hoàn thành nhiệm vụ được giao
Nội dung giáo dục chính trị là một chỉnh thể thống nhất, tác động, tương
hỗ lẫn nhau trong đó, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là
cốt lõi nền tảng.
Quá trình giáo dục chính trị phải bảo đảm tác động toàn diện cả nhận thức,
niềm tin, tình cảm, ý chí, đồng thời gắn với yêu cầu, điều kiện, đặc thù nhiệm vụ
của các địa phương, cơ quan cụ thể
Nội dung giáo dục chính trị phải được xây dựng thống nhất về cơ bản
trong toàn xã hội
Mục đích xuyên suốt của giáo dục chính trị là góp phần nâng cao chất
lượng hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân.
8


2.2. Hình thức giáo dục chính trị
- Học tập chính trị
Là một hình thức giáo dục lý luận chính trị chủ yếu ở cơ sở theo chương trình cơ
bản, hệ thống, thống nhất, được quy định hàng năm cho từng đối tượng.
Học tập chính trị là quá trình dạy - học chính trị theo nội dung, chương
trình cơ bản, hệ thống, thống nhất quy định hàng năm cho từng đối tượng cán
bộ, đảng viên. Đây là hình thức giáo dục chính trị chủ yếu ở cơ sở nhằm trang
bị những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, những quan điểm tư tưởng của Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán
bộ, đảng viên. Tổ chức đảng, cán bộ các cấp, chính quyền và cơ quan chức
năng phải coi việc thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục chính trị cho
các đối tượng hàng năm là một trong những hoạt động trung tâm của công tác
lãnh đạo, quản lý, các cấp, các ngành cần nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của
giáo dục chính trị trong việc góp phần nâng cao chất lượng huy động và phát
huy sức mạnh các tổ chức, lực lượng trong địa phương thực hiện các nhiệm vụ
đề ra. Trên các cương vị, chức trách được phân công tích cực góp phần xây
dựng và tổ chức kế hoạch giáo dục chính trị nghiêm túc, đầy đủ nội dung, linh
hoạt về hình thức, chặt chẽ có hiệu quả trong sự thống nhất ăn khớp với các
hoạt động khác
- Sinh hoạt chính trị- tư tưởng.
Sinh hoạt chính trị tư tưởng là hình thức học tập, nghiên cứu, quán triệt
các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách
mạng, nhiệm vụ của địa phương và cơ quan, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên và
quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi
mọi nhiệm vụ.
Sinh hoạt chính trị tư tưởng được tiến hành thông qua các phương pháp:
nghe lên lớp, giới thiệu nghị quyết, báo cáo chuyên đề, tự nghiên cứu, thảo luận,
giải đáp, kết luận, viết thu hoạch, thông qua đó quán triệt, truyền bá cho cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân dân nắm được đường lối chủ trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng và địa phương, cơ quan mình, trên

9


cơ sở đó nâng cao nhận thức, chuyển biến hành động, tích cực tham gia các
phong trào hành động cách mạng.
Để sinh hoạt chính trị tư tưởng có kết quả tốt, tổ chức đảng, chính quyền
và cán bộ chủ trì các cấp phải chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ
thể, tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, phân công bồi dưỡng báo cáo viên, tổ trưởng học
tập, đề cao dân chủ, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ,
đảng viên, coi trọng phát huy kết quả sinh hoạt chính trị, tư tưởng xây dựng
chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
- Nghiên cứu chuyên đề chính trị
Là hình thức tự học, tự nghiên cứu có định hướng, có tổ chức cho đội ngũ
cán bộ, đảng viên các cấp, nhằm xây dựng tinh thần tự giác, độc lập, sáng tạo
trong tự học, tự nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho sĩ
quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Nội dung nghiên cứu các chuyên đề chính trị tập trung vào những vấn đề
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức về kinh tế, chính
trị, văn hoá xã hội, những kiến thức mới về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng như những kiến thức phát triển
mới về khoa học kỹ thuật
Để việc nghiên cứu chuyên đề chính trị đạt kết quả tốt, cấp uỷ, chính quyền,
cán bộ chủ trì các cấp cần chỉ đạo cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ
thể, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời tạo điều
kiện thuận lợi về thời gian, tài liệu, phương tiện và động viên tinh thần tích
cực chủ động, tự giác, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn tự nghiên cứu của
cán bộ, đảng viên; sau mỗi chuyên đề nghiên cứu cần tổ chức viết thu hoạch
đánh giá kết quả đồng thời lấy kết quả nghiên cứu làm một trong những tiêu
chí xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên hàng năm.
- Thông báo chính trị, thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình

10


Là chế độ, là nhu cầu tinh thần hàng ngày của cán bộ, đảng viên và
quần chúng nhân dân.
Nội dung thông báo chính trị - thời sự theo chế độ cho cán bộ, đảng viên
nhằm cung cấp về tình hình thế giới, trong nước, tình hình hoạt động của các
địa phương trong toàn quốc. Những nội dung thông báo chính trị - thời sự phải
được chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn việc thông tin với định hướng tư tưởng, định
hướng dư luận theo quan điểm của Đảng, liên hệ với thực tiễn, sát với tình hình
nhiệm vụ địa phương và cơ sở, thực hiện nghiêm quy định về bảo mật, kỷ luật
phát ngôn.
Quan tâm bảo đảm cho quần chúng nhân dân được thường xuyên đọc báo,
nghe đài, xem truyền hình. Chú ý nắm dư luận, định hướng tư tưởng, nhận thức
cho quần chúng nhân dân trước các sự việc, nhất là các nội dung đề cập đến
những sự kiện chính trị quan trọng, vấn đề lớn, nhạy cảm nhằm giữ vững định
hướng chính trị, nâng cao nhận thức và giác ngộ chính trị đúng đắn cho cán bộ,
đảng viên và quần chúng nhân dân.
- Thông qua hoạt động xã hội, phong trào thi đua, các cuộc vận động, kỷ
niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương, ngày truyền thống của cơ
quan, đơn vị; hoạt động văn hoá, văn nghệ và các thiết chế văn hoá, thiết chế
dân chủ trong xã hội.
Các hoạt động xã hội, phong trào thi đua của quần chúng nhân dân, các
ngày lễ lớn của dân tộc là những dịp quan trọng đề tiến hành giáo dục chính trị
cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tùy theo nội dung, phạm vi mỗi
hình thức hoạt động, mỗi phong trào thi đua cũng như tính chất từng ngày lễ để
đưa nội dung giáo dục chính trị cho phù hợp.
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở, thông qua
việc biên soạn, xuất bản và sử dụng các ấn phẩm văn hóa, báo chí, thông qua
hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, trong đó chú trọng xây dựng cảnh quan
môi trường, phát huy vai trò các thiết chế văn hóa, giáo dục quan hệ ứng xử
trong xã hội là những con đường, hình thức giáo dục chính trị rất có hiệu quả

11


Các hình thức giáo dục chính trị có tính độc lập tương đối. Mỗi hình thức
có ưu điểm và đòi hỏi những điều kiện khác nhau. Tùy điều kiện, hoàn cảnh của
từng địa bàn mà áp dụng các hình thức cho phù hợp, hiệu quả. Luôn tìm tòi, sáng
tạo các hình thức mới (Đặc biệt chú trọng khai thác thành tựu khoa học công
nghệ và thông qua con đường văn hóa, nghệ thuật để giáo dục chính trị).
III. Biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính
trị
3.1. Phát huy vai trò của chủ thể giáo dục chính trị
Chủ thể công tác giáo dục chính trị là cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán
bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp là chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo; đội ngũ
cán bộ, đảng viên là chủ thể tổ chức, thực hiện. Phát huy vai trò các chủ thể là
nội dung, biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục
chính trị hiện nay.
- Đối với cấp uỷ, tổ chức đảng
Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc nghị quyết của cấp uỷ các cấp, Quy chế
Giáo dục chính trị, chỉ thị, hướng dẫn của trên; nắm vững mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch công
tác giáo dục chính trị hàng năm, kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp.
Phát huy trí tuệ cấpủy, xây dựng nghị quyết lãnh đạo về công tác giáo dục chính trị
sát, đúng, khả thi. Sau khi có nghị quyết cần quán triệt thấm sâu, thông suốt và phân công
cụ thể trách nhiệm cho tổ chức và cá nhân thực hiện thắng lợi nghị quyết.
Trên cơ sở lãnh đạo toàn diện, cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo các khâu
quan trọng như: nhận thức, trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện, vai trò của cán bộ chủ
trì, cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng để thực hiện nghị quyết.
Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quán triệt và tổ
chức thực hiện nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng…
Làm tốt công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết; uốn nắn kịp thời những nhận thức và
hành động lệch lạc trong công tác giáo dục chính trị ở cơ sở.

12


Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái. Khắc phục tình trạng khoán trắng
cho cơ quan chức năng, cán bộ chuyên môn, không phân công quy trách nhiệm rõ ràng,
đảng viên thiếu gương mẫu, kiểm tra không chặt chẽ.
- Cán bộ chủ trì các cấp
Có nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị;
nắm chắc chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục cho từng đối tượng.
Phát huy vai trò trên từng cương vị, chức trách, tổ chức thực hiện kế hoạch
giáo dục chính trị cho các đối tượng thống nhất trong toàn địa bàn. Phối hợp nhịp
nhàng với các hoạt động khác trong địa phương, cơ quan mình.
Thường xuyên sâu sát, gần gũi quần chúng nhân dân để tìm hiểu, uốn nắn
những nhận thức sai lệch trong công tác giáo dục chính trị...
Tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về chính trị, làm cơ sở cho
hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý và động viên cán bộ, nhân viên học tập chính trị.
Chống khoán trắng cho cơ quan chức năng, cán bộ chuyên môn, tổ chức hoạt
động chồng chéo. Chủ động, kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng bớt xén nội
dung, thời gian, quân số để làm việc khác.
- Đối với cơ quan chức năng
Làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá
đối với cơ sở
- Các tổ chức quần chúng
Cần phát huy tốt vai trò theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tính chất, đặc điểm
hoạt động của từng tổ chức trong quá trình giáo dục chính trị cho quần chúng nhân dân
3.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị
Kế hoạch giáo dục chính trị thể hiện phong cách làm việc khoa học, thể
hiện tính tích cực, chủ động trong chuẩn bị, tổ chức giáo dục chính trị, đảm bảo
cho công tác giáo dục chính trị được thực hiện thống nhất, chặt chẽ trong các
đối tượng.

13


Căn cứ vào chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nghị quyết của cấp uỷ cấp
mình, tình hình nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và trình độ nhận thức
của đối tượng cũng như cơ sở vật chất, phương tiện trang thiết bị hiện có, cơ
quan chức năng lập kế hoạch giáo dục chính trị theo quy định.
Kế hoạch giáo dục chính trị được xây dựng một cách khoa học, cần xác định
rõ nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, người phụ trách, công tác đảm bảo.
Sau khi lập kế hoạch, cần phân cấp chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện bảo đảm
chất lượng, quá trình thực hiện cần theo dõi, kiểm tra nghiêm túc, kịp thời điều
chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp. Khắc phục tình trạng làm kế hoạch
phô trương, hình thức, đối phó với trên, khi tổ chức thực hiện không theo kế hoạch
thống nhất, chủ quan tuỳ tiện ít chú ý đến chất lượng, hiệu quả.
3.3. Xây dựng đội ngũ giảng viên chính trị có chất lượng
Đội ngũ giảng viên giữ vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng công
tác giáo dục: “Trong bất kỳ một trường hợp nào, điều quan trọng nhất là
phương hướng chính trị và tư tưởng của các bài giảng. Cái gì quyết định
phương hướng đó? hoàn toàn và chỉ là thành phần các giảng viên mà thôi”
Đội ngũ giảng viên chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng. Đội ngũ giảng
viên có chất lượng tốt, năng lực và kinh nghiệm tổ chức tiến hành gc chính trị giỏi, sẽ
làm cho công tác giáo dục chính trị có chất lượng tốt và ngược lại.
Cần phấn đấu có được đội ngũ giảng viên chính trị ở các cấp đủ về số lượng,
được đào tạo bài bản, có bản lĩnh vững vàng, có thái độ trách nhiệm và tình yêu nghề
nghiệp cao, có tinh thần khắc phục khó khăn, nghị lực vươn lên và tính sang tạo trong
tiến hành công tác giáo dục chính trị.
Xây dựng và phát huy sức mạnh đội ngũ giảng viên chính trị là quá trình vận
hành tổng hợp sự quan tâm và vào cuộc của lãnh đạo, chính quyền và các ban, ngành
đoàn thể trong hệ thống chính trị. Phải tạo được sự chuyển biến từ nhận thức đến khả
năng đầu tư, cơ chế chính sách nhằm động viên và phát huy tốt nhất khả năng của đội
ngũ giảng viên chính trị trong quá trình tham gia tiến hành công tác giáo dục chính trị
cho các đối tượng.
Vấn đề đầu tiên của lộ trình, bước đi trong đào tạo đội ngũ giảng viên
14


chính trị các cấp có chất lượng là xây dựng một chương trình mục tiêu với những
bước đi và quỹ thời gian phù hợp. Thứ hai là làm tốt công tác quy hoạch, tuyển
chọn bố trí sử dụng và chính sách đối với đội ngũ giảng viên chính trị các cấp.
Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng đào tạo cơ bản đội ngũ giảng
viên chính trị với tăng cường bồi dưỡng cán bộ giảng viên chính trị ở cơ sở. Thứ
tư, đổi mới chế độ, chính sách với đội ngũ cán bộ chuyên trách giảng dạy chính
trị trong toàn quốc.
3.4. Sử dụng đa dạng, linh hoạt các hình thức, phương pháp giáo dục
chính trị
Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp, đối
tượng giáo dục chính trị có quan hệ chặt chẽ, thống nhất, biện chứng với nhau.
Xác định đúng mục tiêu yêu cầu, nội dung, chương trình thì việc sử dụng các
hình thức, phương pháp có ý nghĩa quyết định làm cho mục tiêu, nội dung được
thực hiện hoá, nội dung giáo dục chính trị rất rộng, mỗi hình thức, phương pháp
lại có ưu thế riêng nên phải đa dạng hoá các hình thức, phương pháp mới đảm
bảo cho nội dung giáo dục chính trị thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm hình thành
ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Thực tế công tác giáo dục chính trị đã chứng minh, cùng một nội dung,
chương trình có thể thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương pháp tác động đến
một hoặc nhiều đối tượng. Một hình thức, phương pháp có thể truyền tải được một
hoặc nhiều nội dung, đến một hoặc nhiều đối tượng. Vì vậy, các chủ thể giáo dục
chính trị phải thường xuyên nghiên cứu nắm chắc các đối tượng, vận dụng sáng tạo,
kết hợp chặt chẽ các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị truyền thống, đồng
thời tìm tòi đổi mới, cải tiến hình thức, phương pháp giáo dục chính trị mới. Trong
mỗi hình thức, phương pháp cần sử dụng và ứng dụng có hiệu quả vật chất, phương
tiện, trang thiết bị khoa học công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác giáo dục chính trị cho mỗi đối tượng trên từng địa bàn.
3.5. Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị nghiêm túc và thực
chất
Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục chính trị là để củng cố một bước kiến
thức, đánh giá được trình độ nhận thức và vận dụng kiến thức của người học,
15


thông qua kiểm tra còn để đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên, rút
kinh nghiệm công tác tổ chức giáo dục chính trị, đánh giá kết quả giáo dục chính
trị, làm cơ sở xác định nội dung, biện pháp nâng cao kết quả giáo dục chính trị
thời gian tiếp theo.
Quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả cần căn cứ vào mục đích yêu cầu, nội
dung chương trình giáo dục chính trị, khả năng nắm kiến thức và vận dụng lý luận
vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra cũng như kết quả tu dưỡng, rèn luyện và
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người học.
Những hình thức kiểm tra thông thường là: kiểm tra thường xuyên qua từng
buổi học tập hoặc sinh hoạt chính trị, kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ sau những
khóa học. Tuỳ đối tượng và tình hình thực tiễn mà xác định nội dung, hình thức,
phương pháp kiểm tra cho phù hợp. Dù tiến hành kiểm tra theo hình thức nào cũng
phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy định, thực hiện đúng chức năng nhận
thức và chức năng giáo dục của kiểm tra. Đánh giá cho điểm phải khách quan,
chính xác, tránh chạy theo thành tích, phản ánh không thực chất kết quả giáo dục
chính trị.
3.6. Bảo đảm tốt cơ sở vật chất, phương tiện cho giáo dục chính trị
Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giáo dục chính trị là một
nội dung quan trọng. Nếu xem nhẹ không coi trọng đúng mức bảo đảm cơ sở vật
chất phương tiện thì công tác giáo dục chính trị chất lượng hiệu quả sẽ thấp. Cơ sở
vật chất phương tiện đảm bảo cho giáo dục chính trị rất lớn như: hệ thống hội
trường, phòng học, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, các mô hình hiện vật,
các loại giáo trình tài liệu, tranh ảnh… các phương tiện kỹ thuật, mạng lưới truyền
thanh, truyền hình, máy trình chiếu Power Point, hệ thống pano áp phích… Những
cơ sở vật chất, phương tiện đó một mặt được bảo đảm từ nguồn trên cấp; mặt khác
là do phát huy tính năng động sáng tạo của các tổ chức, các lực lượng trong từng
cơ sở cùng đóng góp.
Cùng với tăng cường nguồn bảo đảm, các địa phương cơ sở phải giữ gìn
bảo quản, sử dụng, khai thác có hiệu quả, phát huy tác dụng của các thiết chế văn
hoá, hệ thống thư viện, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, những di tích văn
hoá, lịch sử của địa phương, của quốc gia để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
16


chính trị. Tuỳ theo điều kiện và khả năng cho phép mà các chủ thể giáo dục
chính trị chủ động đầu tư, sửa chữa, xây dựng nâng cấp, mua sắm hiện đại các
phương tiện trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục chính trị, coi trọng vận
dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để tiến hành giáo dục chính trị,
phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp quản lý, khai thác
cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác giáo dục chính trị.
IV. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận
chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
Là một bộ phận của công tác tư tưởng do Đảng ta tiến hành, công tác giáo
dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng, góp phần vào việc giác ngộ cách
mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ,
đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ của cách
mạng do Đảng đề ra. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị ở
cơ sở đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng song vẫn còn có những hạn chế
cần khắc phục.
4.1. Những thành tựu đáng khích lệ
Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận
chính trị trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chỉ
đạo, lãnh đạo; trong quá trình thực hiện đã tìm tòi, cải tiến, đổi mới nội dung và
phương thức tiến hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo
dục lý luận chính trị. Vì vậy, Đảng đã khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn
đảng cũng như của toàn dân tộc tham gia thực hiện nhiệm vụ cách mạng do
Đảng lãnh đạo. Những thắng lợi và thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam
giành được trong hơn 84 năm qua đã chứng tỏ điều đó.
Một là, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo biên soạn xây dựng và
triển khai thực hiện hệ thống chương trình học tập đa dạng, phong phú cho nhiều
đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chương trình vừa thể hiện được
tính lý luận, tính thực tiễn, tính nghiệp vụ đồng thời cũng định hướng, nêu ra
những vấn đề về trách nhiệm cần thực hiện phù hợp với từng đối tượng người
học… Việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết của Đảng ở cơ sở đã thành nền nếp,
17


khi tổ chức nghiên cứu, học tập, các tổ chức đã xây dựng được chương trình
hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, hiệu quả, ngày càng thiết thực hơn. Vì
vậy, trong những năm qua đã thu hút được hàng triệu lượt người tham gia học
tập, nghiên cứu.
Hai là, công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần thực hiện nhiệm vụ
chính trị cơ bản của địa phương, cơ sở. Những nội dung có tính định hướng
chính trị trong các loại chương trình đã góp phần củng cố niềm tin, uốn nắn
những lệch lạc, chống các luận điệu sai trái, thù địch, tạo cơ sở cho sự thống nhất
về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng, giúp cho cán bộ, đảng viên có tầm nhìn
bao quát, có năng lực tự đánh giá, tự lý giải các vấn đề phức tạp đang đặt ra
trong cuộc sống, góp phần quan trọng cho việc giữ vững ổn định chính trị ở cơ
sở.
Ba là, công tác giáo dục lý luận chính trị đã cung cấp những kiến thức về
lý luận và thực tiễn có hệ thống, giúp cho người học xây dựng tư duy mới, giúp
họ thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng,
pháp luật của Nhà nước để họ đổi mới suy nghĩ và hành động trong cơ chế mới,
phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bốn là, công tác giáo dục lý luận chính trị đã có những đổi mới về phương
thức công tác, phương pháp giảng dạy và truyền đạt nên chất lượng và hiệu quả
hoạt động được nâng lên một bước, góp phần tích cực vào kết quả cuộc vận động
xây dựng đổi mới, chỉnh đốn đảng, kiện toàn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và
đội ngũ đảng viên; nâng cao trình độ và phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chấn
chỉnh và cải tiến sinh hoạt đảng; góp phần nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh
chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Năm là, đã có bước chuyển biến trong tổ chức và chỉ đạo của các cấp ủy
và chính quyền trong nhận thức về vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị
nên đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng
cán bộ của địa phương, cơ sở. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương
đã đầu tư kinh phí cho công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, bồi dưỡng đào tạo

18


cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên và quan tâm đến cả người dạy và người
học…
4.2. Những hạn chế
Tuy nhiên, công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở vẫn còn không ít
hạn chế.
Một là, chất lượng và hiệu quả của công tác giáo duc học tập lý luận chính
trị chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ.
Hai là, các chương trình giáo dục lý luận chính trị khi trình bày nặng về lý
luận chung, phần bồi dưỡng nghiệp vụ công tác còn hạn chế, phương pháp giảng
dạy, truyền đạt chậm đổi mới, chủ yếu thuyết giảng.
Ba là, chế độ chính sách đối với người dạy, người học chưa phù hợp.
Ngân sách dành cho công tác giáo dục lý luận chính trị có nơi còn hạn chế, lại
chưa được quy định cụ thể, chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.
Từ những thành tựu và tồn tại trên, chúng ta thấy rõ hơn thực chất và hiệu
quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm qua. Có thể khẳng
định, việc tổ chức học tập lý luận chính trị góp phần nâng nhận thức chính trị của
cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc thực hiện mục tiêu
và nhiệm vụ của công tác tư tưởng, đóng góp hiệu quả vào thành tựu của công
cuộc đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những yếu kém, hạn chế
cần được khắc phục để công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời kỳ phát triển mới.
4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục lý
luận chính trị
Hiện nay, sự nghiệp đổi mới của nước ta đang phát triển mạnh mẽ cả bề
rộng và chiều sâu, được tiến hành trong điều kiện trong nước và quốc tế có
những thuận lợi, song khó khăn thách thức cũng rất lớn, nhiều vấn đề mới đặt ra
cả lý luận và thực tiễn, chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa nghiên cứu lý
luận vừa tổng kết thực tiễn. Tình hình đó đòi hỏi sự thống nhất cao về tư tưởng
và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội, trên nền tảng tư tưởng
của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của
19


Đảng. Thực tiễn đòi hỏi phải tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu
quả của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Để đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng, khắc phục những khó khăn, nâng
cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị trong những năm
tới cần tập trung vào những giải pháp chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về công tác giáo dục lý luận
chính trị, thực hiện nghiêm túc Quy định 54-QĐ/TW ngày 12-5-1999 của Bộ
Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Khắc phục một cách có
hiệu quả tình trạng lười học tập, ngại học tập lý luận chính trị của một bộ phận
cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước
đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
Hai là, cần tạo bước đột phá trong việc xây dựng, đổi mới các chương
trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo phương châm lý luận
gắn với thực tế, phát huy tính tích cực của người học. Tăng cường nội dung bồi
dưỡng nghiệp vụ công tác, xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn.
Ba là, cần đổi mới hơn nữa về phương thức tổ chức và phương pháp giảng
dạy và học tập, khắc phục tình trạng mở lớp quá đông, cần áp dụng nhiều hình
thức và biện pháp như: mở lớp ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, mở
lớp tại cơ sở... Đồng thời, áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và
học bằng cách tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả học tập... Đổi mới phương
pháp giảng dạy bằng cách giảm dần độc thoại, diễn giảng tiến tới áp dụng
phương pháp nêu vấn đề, đối thoại, hướng dẫn người học, tự đọc tài liệu có sự
kiểm tra, theo dõi của cán bộ giảng viên. Đồng thời, từng bước sử dụng các kỹ
thuật tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế vào trong giảng dạy như: đèn
chiếu,máy tính, biểu mẫu, thống kê, tăng cường trao đổi thảo luận, tranh luận để
hiểu rõ vấn đề,...
Bốn là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, xây
dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn,
có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề. Tăng cường xây dựng
cơ chế, chính sách cởi mở để thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức giảng dạy là
cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia giỏi để tham gia giảng dạy và truyền
20


đạt tại các cơ sở bồi dưỡng lý luận chính trị. Cần có quy định cán bộ lãnh đạo,
quản lý các cấp có nhiệm vụ làm giảng viên kiêm nhiệm, giảng dạy tại các cơ sở
đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
Năm là, về cơ sở vật chất và chế độ chính sách. Để công tác giáo dục
chính trị tiến hành có hiệu quả, cần có cơ sở vật chất và kinh phí bảo đảm cho
hoạt động dạy và học. Những năm qua, các địa phương đã có nhiều cố gắng
trong việc xây dựng cơ sở vật chất như: Hội trường, phòng học, thư viện, mua
sắm tài liệu, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học,... Tuy nhiên, việc đầu tư của một
số nơi còn thấp, cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị hội trường, phòng học còn
đơn sơ. Về kinh phí, nhìn chung ngân sách dành cho công tác giáo dục chính trị
đã có sự đầu tư nhưng vẫn còn rất hạn chế so yêu cầu và nhiệm vụ, thậm chí có
lúc có nơi chưa bảo đảm cho hoạt động dạy và học, chế độ cho người dạy và
người hoc còn thấp, lại chưa được quy định và thực hiện đầy đủ.

21


KẾT LUẬN
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong
toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của
tổ chức Đảng và đảng viên, tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Công tác giáo dục chính trị phải luôn giữ vững định hướng chính trị, kiên
định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động, nhạy bén, bám
sát đặc điểm tình hình nhiệm vụ, diễn biến tư tưởng; đề cao trách nhiệm của cấp
ủy đảng; kết hợp chặt chẽ đổi mới nội dung với đổi mới hình thức, phương pháp,
phương tiện giáo dục, giữa giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, con người,
giữa xây và chống, lấy giáo dục thuyết phục là chính; coi trọng vai trò nêu
gương của cán bộ, đảng viên.

22


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hoàng Quốc Bảo, Học tập phương pháp tuyên truyền cách mạng Hồ Chí
Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
2. Lê Duy Chương, Một số vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ
sĩ quan, binh sĩ ở đơn vị cơ sở, Nxb Quân đội nhân dân Hà Nội, 2008.
3. John Dewey, Dân chủ và giáo dục, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2008.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011
7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành
Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chính Minh, Nguyên lý công tác tư tưởng,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.
9. Nguyễn Văn Hữu, Nâng cao năng lực giáo dục chính trị của đội ngũ cán bộ
chính trị ở đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Nxb Quân đội
nhân dân, Hà Nội 2007.
10. V.I.Lênin Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1975, tr. 1-245.
11. V.I.Lênin Toàn tập, tập 19, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va 1972, tr. 3-52.
12. V.I. Lênin Toàn tập, t37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 1977, tr. 109
13. V.I.Lênin Toàn tập, t41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva,1977, tr. 58.
14.Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
15. Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×