Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S D NG V N
T I CÔNG TY C PH N
U T VÀ XÂY D NG
CÔNG NGHI P VI T NAM

SINH VIÊN TH C HI N :
TH H NG
MÃ SINH VIÊN
: A22237
CHUYÊN NGHÀNH

: TÀI CHÍNH

HÀ N I - 2015


B GIÁO D C VÀ ÀO T O
TR

NGă

I H CăTH NGăLONG
---o0o---

KHÓA LU N T T NGHI P
TÀI:

NÂNG CAO HI U QU S D NG V N
T I CÔNG TY C PH N
U T VÀ XÂY D NG
CÔNG NGHI P VI T NAM

Giáoăviênăh ng d n
Sinh viên th c hi n
Mã sinh viên
Chuyên nghành

: Th.s Nguy n Th Thanh Th o
:
Th H ng
: A22237
: Tài chính

HÀ N I - 2015

Thang Long University Library


L I C Mă N
th c hi n nghiên c u em xin g i l i c m n sâu s c đ n cô giáo Nguy n Th
Thanh Th o đã t n tình h

v a qua.

ng d n em trong su t quá trình vi t khóa lu n t t nghi p

Em xin chân thành c m n quý Th y, Cô trong khoa Qu n lý, tr

ng

ih c

Th ng Long đã t n tình truy n đ t ki n th c cho em trong su t các n m h c t p t i
tr ng. V i v n ki n th c đ c ti p thu trong quá trình h c không ch là n n t ng cho
quá trình nghiên c u khóa lu n mà còn là hành trang đ em b
vi c m t cách v ng ch c h n.

c vào môi tr

ng làm

Em xin chân thành c m n các bác, các cô, các chú, các anh ch nhân viên c a Công
ty C ph n

u t và Xây d ng Công nghi p Vi t Nam đã t n tình giúp đ em trong quá

trình th c t p t i Công ty đã t n tình giúp đ em đ hoàn thành đ tài: “Nâng cao hi u qu
s d ng v n t i Công ty C ph n u t và Xây d ng Công nghi p Vi t Nam”.
Trong quá trình th c t p c ng nh trong quá trình làm khóa lu n, do trình đ lý
lu n c ng nh kinh nghi m th c t còn h n ch , khó tránh kh i sai sót vì v y, em r t
mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a các Th y, Cô đ em h c thêm đ c nhi u kinh
nghi m c ng nh ki n th c trong l nh v c này đ em hoàn thi n h n.
Em xin chân thành c m n!
Hà N i, ngày 29 tháng 10 n m 2015
Sinh viên

Th H ng


L IăCAMă OAN
Tôi xin cam đoan Khóa lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h
tr t giáo viên h ng d n và không sao chép các công trình nghiên c u c a ng i
khác. Các d li u thông tin th c p s d ng trong Khóa lu n là có ngu n g c và đ c
trích d n rõ ràng.
Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v l i cam đoan này.
Sinh viên

Th H ng

Thang Long University Library


M CL C

L IM

U

CH
NGă 1.ă C ă S LÝ LU N V V N VÀ HI U QU S D NG V N
TRONG DOANH NGHI P ......................................................................................... 1
1.1. Các v năđ c ăb n v v n trong doanh nghi p .................................................. 1
1.1.1. Khái ni m v n trong doanh nghi p ................................................................... 1
1.1.2. M t s đ c tr ng c b n c a v n trong doanh nghi p. .................................... 2
1.1.3. Phân lo i v n. ..................................................................................................... 2
1.1.4. Vai trò c a v n đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.... 4
1.2. Các v năđ v hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p. ............................... 5
1.2.1. Quan ni m v hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p. .............................. 5
1.2.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p. ......... 6
1.2.3. Các ph

ng pháp phân tích hi u qu s d ng v n. ......................................... 6

1.2.4. H th ng các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p. ..... 8
1.2.5. Các nhân t

nh h

ng đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p......... 13

CH
NGă2. TH C TR NG HI U QU S D NG V N T I CÔNG TY C
PH Nă UăT ăVÀăXỂYăD NG CÔNG NGHI P VI T NAM ......................... 16
2.1. Gi i thi u chung v Công ty C ph nă uăt ăvƠăXơyăd ng Công nghi p Vi t
Nam .............................................................................................................................. 16
2.1.1. Qúa trình thành l p và phát tri n c a Công ty C ph n

u t và Xây d ng

Công nghi p Vi t Nam ................................................................................................ 16
2.1.2. Ngành ngh ho t đ ng kinh doanh ................................................................. 16
2.1.3. C c u t ch c c a Công ty C ph n

u t

và Xây d ng Công nghi p

Vi t Nam....................................................................................................................... 17
2.2. Khái quát ho tă đ ng s n xu t kinh doanh t i Công ty C ph nă

uă t ă vƠă

Xây d ng Công nghi p Vi t Nam ............................................................................. 19
2.2.1. Tình hình Doanh thu – Chi Phí – L i nhu n c a Công ty 2012 – 2014 ....... 19
2.3. Th c tr ng qu n lý và s d ng v n t i Công ty C ph nă

uăt ăvƠăXơyăd ng

Công nghi p Vi t Nam ............................................................................................... 27
2.3.1. Th c tr ng quy mô và c c u ngu n v n ........................................................ 27
2.3.2. Th c tr ng quy mô và c c u tài s n............................................................... 32
2.3.3. Hi u qu s d ng T ng v n............................................................................. 39


2.3.4. Hi u qu s d ng v n c đ nh ......................................................................... 40
2.3.5. Hi u qu s d ng V n l u đ ng ..................................................................... 44
2.3.6. Hi u qu s d ng VCSH .................................................................................. 52
2.3.7. Hi u qu s d ng N ph i tr ......................................................................... 54
2.4. ánhăgiáăchungăv hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph nă uăt ăvƠăXơyă
d ng Công nghi p Vi t Nam ..................................................................................... 55
2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ

c c a vi c s d ng v n ch s h u ........................... 55

2.4.2. Nguyên nhân c a h n ch . .............................................................................. 58
CH
NGă3.M T S GI I PHÁP NH M NÂNG CAO HI U QU S D NG
V N T I CÔNG TY C PH Nă
Uă T ă VÀă XỂYă D NG CÔNG NGHI P
VI T NAM
3.1.

nhă h

........................................................................................................... 59
ng c a Công ty C ph nă

uă t ă vƠă Xơyă d ng Công nghi p Vi t

Nam .............................................................................................................................. 59
3.2. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n ....................................................... 60
3.2.1. M t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n................................ 60
3.2.2. Ki n ngh v i c p trên ...................................................................................... 63
K T LU Nầ.. . .......................................................................................................... 65
TÀIăLI UăTHAMăKH O.......................................................................................... 66

Thang Long University Library


DANH M C VI T T T

Kí hi u vi t t t

Tênăđ yăđ

CSH

Ch s h u

CKTM

Chi t kh u th

DN

Doanh nghi p

HTK

Hàng t n kho

H TC

Ho t đ ng tài chính

KPT

Kho n ph i tr

LN

L i nhu n

NVL

Nguyên v t li u

NPT

N ph i tr

NH

Ng n h n

NCC

Nhà cung c p

PTKH

Ph i thu khách hàng

TSC

Tài s n c đ nh

TSNH

Tài s n ng n h n

TSDH

Tài s n dài h n

TNHH

Trách nhi m h u h n

ng m


DANH M C B NG BI U,ăS ă
S ă
S đ 2.1.

S đ t ch c c a Công ty C ph n
u t và Xây d ng Công nghi p
Vi t Nam ..................................................................................................17

S đ 2.2

Doanh thu c a Công ty C ph n

u t và Xây d ng Vi t Nam ...........21

S đ 2.3

L i nhu n c a Công ty C ph n

u t và Xây d ng Vi t Nam............24

S đ 2.4

C c u ngu n v n c a Công ty................................................................ 27

S đ 2.5.

C c u n ph i tr c a Công ty C ph n
u t và Xây d ng Công
nghi p Vi t Nam ......................................................................................28

S đ 2.8.

S đ c c u Tài s n ng n h n c a Công ty C ph n

u t và Xây d ng

Công nghi p Vi t Nam ............................................................................35
S đ 2.9

S đ c c u các kho n ph i thu ng n h n c a Công ty C ph n u t
và Xây d ng Công nghi p Vi t Nam ......................................................35

S đ 2.10. S đ c c u Tài s n dài h n c a Công ty C ph n u t và Xây d ng
Công nghi p Vi t N m ............................................................................37
B NG BI U
B ng 2.1

K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong giai đo n 2012 – 2014 ....20

B ng 2.2

Khái quát v c c u tài s n c a Công ty..................................................25

B ng 2.3.

C c u ngu n v n c a T ng công ty .......................................................26

B ng 2.5.

C c u n ng n h n c a Công ty ............................................................. 29

B ng 2.7.

C c u Tài s n c a Công ty .....................................................................33

B ng 2.8.

B ng phân tích h s tài tr TSC .......................................................... 38

B ng 2.9.

B ng ch tiêu tài chính đánh giá hi u qu s d ng v n ........................... 39

B ng 2.10.

B ng phân tích hi u qu s d ng VC ..................................................41

B ng 2.11.

B ng phân tích hi u qu s d ng VL ...................................................44

B ng 2.12.

B ng phân tích hi u qu s d ng VCSH .................................................52

B ng 2.13.

B ng phân tích hi u qu s d ng N ph i tr .........................................54

Thang Long University Library


L IM

U

1. Lý do l a ch năđ tài
Trong n n kinh t th tr ng, các doanh nghi p mu n th c hi n đ c các ho t
đ ng s n xu t kinh doanh c n ph i có m t s v n nh t đ nh. M c tiêu l i nhu n mà
DN có th đ t đ c m c nào c ng ph thu c vào v n mà DN s d ng. Vì v y, vi c
s d ng v n nh th nào đ hi u qu là câu h i mà b t k DN nào c ng quan tâm.
Trong c ch n n k ho ch hóa t p trung, v n c a các doanh nghi p h u h t đ

c

Nhà n c tài tr qua vi c c p phát, s còn l i đ c Ngân hàng cho vay v i lãi su t u
đãi. Do đ c bao c p v v n nên các doanh nghi p luôn l i vào Nhà n c trong vi c
huy đ ng ngu n v n đáp ng nhu c u s n xu t kinh doanh, s d ng v n lãng phí, d n
đ n hi u qu s d ng v n th p.
Chuy n sang n n kinh t th tr ng, các doanh nghi p nhà n c cùng t n t i v i
các lo i hình doanh nghi p khác, có quy n t ch trong ho t đ ng s n xu t kinh
doanh, t t ch c đ m b o đ v n, đ ng th i có trách nhi m b o toàn và phát tri n
v n. Nhi u doanh nghi p đã thích nghi đ c v i tình hình m i, đã phát huy đ c tính
ch đ ng sáng t o trong s n xu t kinh doanh. Tuy nhiên bên c nh các doanh nghi p
làm n có hi u qu , không ít doanh nghi p còn lúng túng trong vi c qu n lý và s
d ng v n. Nhi u doanh nghi p không th tái s n xu t, v n s n xu t b m t d n đi sau
m i chu k s n xu t kinh doanh.
T nh ng v n đ , lý lu n và th c ti n nêu trên, tác gi đã ch n đ tài: “ Nâng
cao hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n
u t và Xây d ng Công nghi p
Vi t Nam” làm đ tài nghiên c u cho khóa lu n t t nghi p c a mình.
2.M c tiêu nghiên c u
Thông qua quá trình nghiên c u, khóa lu n t p trung làm rõ ba m c tiêu sau:
 H th ng hóa c s lý lu n v v n và hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p.
 T c s lý lu n ch ng m t, khóa lu n s đi sâu phân tích và đánh giá, nh n
xét th c tr ng s d ng v n t i Công ty C ph n u t và Xây d ng Công nghi p Vi t
Nam trong giai đo n 2012-2014.
 T c s lý lu n

ch

ng m t và phân tích đánh giá th c tr ng

ch

ng hai, t

đó đ xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý s d ng v n t i Công ty
C ph n u t và Xây d ng Công nghi p Vi t Nam.
3.

iăt


ng và ph m vi nghiên c u
it

ng nghiên c u: Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

 Không gian nghiên c u: Trong ph m vi Công ty C ph n
Công nghi p Vi t Nam.

u t và Xây d ng


 Th i gian nghiên c u: T n m 2012 đ n n m 2014.
4.Ph

ngăphápănghiênăc u

Ph ng pháp thu th p s li u: S li u đ c s d ng trong khóa lu n đ c l y t
b ng cân đ i k toán và báo cáo k t qu kinh doanh và thuy t minh báo cáo tài chính
trong 3 n m 2012, 2013, 2014.
 Ph ng pháp phân tích: Phân tích các ch tiêu kinh t đ đánh giá hi u qu s
d ng v n trong l nh v c qu n lý và s d ng v n.
 Ph ng pháp so sánh: So sánh các ch tiêu c a n m sau so v i n m tr
th y đ c s bi n đ ng c a nó qua t ng n m.5. K t c u khóa lu n
Ngoài các ph n m đ u, k t lu n, m c l c và tài li u tham kh o, lu n v n đ
k t c u thành 3 ch
Ch

c

ng nh sau:

ngă1:ăC ăs lý lu n v v n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p

Ch ngă2:ăTh c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph nă
Xây d ng Công nghi p Vi t Nam.

uăt ăvƠă

Ch ngă3:ăM t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công
ty C ph nă uăt ăvƠăXơyăd ng Công nghi p Vi t Nam.

Thang Long University Library


CH

NG 1. C

S

LÝ LU N V V N VÀ HI U QU S
TRONG DOANH NGHI P

D NG V N

1.1. Các v năđ c ăb n v v n trong doanh nghi p
1.1.1. Khái ni m v n trong doanh nghi p
Trong n n kinh t th tr

ng, đ ti n hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh, các

doanh nghi p c n ph i có các y u t s n xu t nh : Lao đ ng, đ i t ng lao đ ng và t
li u lao đ ng.
có đ c các y u t này đòi h i doanh nghi p ph i ng ra m t s v n
nh t đ nh phù h p v i quy mô và đi u ki n kinh doanh.
V n kinh doanh c a doanh nghi p th ng xuyên v n đ ng và chuy n hóa t hình
thái ban đ u là ti n sang hình thái hi n v t và cu i cùng l i tr l i hình thái ban đ u là
ti n. S v n đ ng đó c a v n kinh doanh nh v y đ c g i là chu trình tu n hoàn c a
v n. Qúa trình này di n ra liên t c, l p đi l p l i có tính ch t chu k t o thành s chu
chuy n c a v n kinh doanh.
T nh ng nh n đ nh trên ta th y v n có vai trò h t s c quan tr ng đ n s t n t i
và phát tri n c a doanh nghi p. T i m i th i đi m kinh t khác nhau thì có nh ng quan
ni m khác nhau v v n.
Theo quan đi m c a Mark, d i góc đ nghiên c u v y u t s n xu t thì ông
cho r ng :“ V n chính là t b n, là giá tr đem l i giá tr th ng d , là đ u vào c a quá
trình s n xu t”. Theo Mark, b n ch t c a v n là giá tr , m c dù nó đ

c th hi n d

i

nhi u hình th c khác nhau: tài s n c đ nh, nguyên li u, ti n công,…Tuy nhiên, h n
ch c a quan đi m này là v n ch bó h p trong khu v c s n xu t và cho r ng ch có
quá trình s n xu t m i t o ra giá tr th ng d cho n n kinh t .
Theo P.A.Samuelson, ông cho r ng: “

t đai và lao đ ng là các y u t ban đ u

s khai, còn v n và hàng hóa ch là k t qu c a s n xu t”. V n bao g m các lo i hàng
hóa lâu b n đ c s n xu t ra và đ c s d ng nh các đ u vào h u ích trong quá trình
s n xu t sau đó.
Theo David Begg, trong cu n “Kinh t h c” ông đã đ a ra hai đ nh ngh a v v n
đó là V n hi n v t và v n tài chính c a doanh nghi p. V n tài chính là các gi y t có
giá và ti n m t c a doanh nghi p. V n hi n v t là d tr các hàng hóa đã s n xu t ra
đ s n xu t các hàng hóa khác.
Các quan ni m trên cho th y, doanh nghi p dù ho t đ ng trong b t c l nh v c
nào c ng c n có m t l ng v n nh t đ nh. V n có vai trò t khi thành l p doanh
nghi p, đ n khi doanh nghi p th c hi n s n xu t kinh doanh và quay tr l i tái đ u t
đ m r ng phát tri n doanh nghi p.
M c dù có nhi u khái ni m v v n, tuy nhiên trong khóa lu n v n đ c hi u là:
“V n c a doanh nghi p là toàn b nh ng giá tr ng ra ban đ u (đây là các kho n
1


tích t b i lao đ ng trong quá kh đ

c bi u hi n b ng ti n), tham gia liên t c vào

quá trình s n xu t kinh doanh v i m c đích đem l i giá tr th ng d cho ch s h u.”
1.1.2. M t s đ c tr ng c b n c a v n trong doanh nghi p.
 V n ph i đ i di n cho m t l

ng tài s n nh t đ nh. Có ngh a là v n ph i đ

c

bi u hi n b i giá tr tài s n h u hình và tài s n vô hình c a doanh nghi p.
 V n ph i v n đ ng và sinh l i, đ t đ

c m c tiêu trong kinh doanh.

 V n có giá tr v m t th i gian. i u này có th có vai trò quan tr ng khi b
v n vào đ u t và tính hi u qu khi s d ng v n.
 V n ph i g n li n v i ch s h u nh t đ nh, ph i đ
 V nđ

c qu n lý ch t ch .

c quan ni m nh m t th hàng hóa đ c bi t, không th tách r i quy n

s h u và quy n s d ng, vì v y các ch th t m th i th a v n ho c thi u v n có th
th a thu n đ th a mãn nhu c u c a mình.
Tùy vào đ c đi m s n xu t kinh doanh c a t ng doanh nghi p mà có m t l

ng

v n nh t đinh, khác nhau gi a các doanh nghi p.
góp ph n nâng cao hi u qu s
d ng v n t i công ty, ta c n ph i phân lo i v n đ có bi n pháp qu n lý t t h n.
1.1.3. Phân lo i v n.
V n c a doanh nghi p có th đ c phân lo i d i các đ c đi m khác nhau. V i
m i tiêu th c khác nhau, v n s đ c nhìn nh n và xem xét d i m i góc đ khác
nhau, t đó ta th y đ c hình thái v n đ ng c a v n, đ c tính c a v n đ có th s
d ng v n hi u qu nh t.
1.1.3.1. C n c theo đ c đi m luân chuy n v n.
Theo đ c đi m luân chuy n, v n đ
l u đ ng.

c chia thành hai lo i: V n c đ nh và V n

V n c đ nh.
V n c đ nh là s v n ng tr c v nh ng t li u s n xu t ch y u, mà đ c đi m
c a nó là luân chuy n d n d n t ng b ph n giá tr trong nhi u chu trình s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p cho đ n khi t li u lao đ ng h t th i h n s d ng thì v n c
đ nh m i hoàn thành m t vòng luân chuy n.
Trong quá trình ho t đ ng, v n c đ nh m t m t đ

c gi m d n do trích kh u hao

và thanh lý tài s n c đ nh, m t khác l i t ng thêm giá tr do mua m i và đ u t xây
d ng c b n hoàn thành.
V năl uăđ ng.
V n l u đ ng là bi u hi n b ng ti n toàn b tài s n l u đ ng nh m đ m b o cho
quá trình s n xu t kinh doanh đ c di n ra th ng xuyên liên t c. TSL có đ c đi m
2

Thang Long University Library


g m nhi u lo i t n t i

nhi u khâu c a quá trình s n xu t kinh doanh và bi n đ ng r t

nhanh, do đó vi c qu n lý và s d ng tài s n l u đ ng nh h

ng r t l n đ n hi u qu

s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
C n c vào vai trò c a t ng lo i v n l u đ ng trong quá trình s n xu t kinh
doanh v n l u đ ng bao g m:
 V n l u đ ng trong khâu s n xu t: là b ph n v n tr c ti p ph c v cho quá
trình s n xu t nh : s n ph m d dang, chi phí phân b , bán thành ph m t gia công
ch bi n.
 V n l u đ ng trong khâu d tr s n xu t: là b ph n v n dùng đ mua nguyên
v t li u, ph tùng thay th d tr và chu n b dùng cho ho t đ ng s n xu t.
 V n l u đ ng dùng cho quá trình l u thông: là v n dùng trong quá trình l u
thông nh : thành ph m, v n ti n m t,…
1.1.3.2. C n c theo quan h s h u v n.
Theo quan h s h u thì v n đ

c chia thành hai lo i: V n ch s h u và n ph i

tr .
V n ch s h u.
V n ch s h u là các ngu n v n thu c s h u c a ch doanh nghi p và các
thành viên trong công ty liên doanh ho c các c đông trong công ty c ph n. V n ch
s h u có th bao g m: v n t có c a doanh nghi p, chênh l ch đánh giá l i tài s n,
các qu c a doanh nghi p nh : qu phát tri n, qu d tr , qu khen th ng phúc l i.
Ngoài ra, v n ch s h u còn có th bao g m v n đ u t xây d ng c b n và kinh phí
s nghi p (kinh phí do ngân sách Nhà n

c c p phát không hoàn l i…).

N ph i tr .
N ph i tr là ph n v n c a doanh nghi p đ c s d ng nh ng thu c s h u c a
ch th khác. Doanh nghi p có quy n s d ng t m th i trong m t th i gian nh t đ nh,
sau đó doanh nghi p ph i hoàn tr c g c và lãi cho ch s h u ph n v n đó. N ph i
tr là ngu n v n r t quan tr ng đ i v i doanh nghi p, đây là ngu n v n đáp ng cho
ngu n v n thi u h t trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p .
Thông th

ng, doanh nghi p th

ng k t h p c hai ngu n v n trên đ đ m b o

đ v n cho nhu c u ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
1.1.3.3. C n c theo th i gian huy đ ng và s d ng v n
C n c theo th i gian huy đ ng và s d ng v n đ
th

c chia thành hai lo i: v n

ng xuyên và v n t m th i.
V năth

ng xuyên.

Là ngu n v n có tính ch t n đ nh và dài h n mà doanh nghi p có th s d ng
3


đ đ u t vào tài s n c đ nh và m t ph n b ph n tài s n l u đ ng. Ngu n v n này
bao g m ngu n v n ch s h u và ngu n v n vay trong doanh nghi p.
V n t m th i.
Là ngu n v n có tính ch t ng n h n (d i 1 n m) mà doanh nghi p có th s
d ng đ đáp ng nhu c u có tính ch t t m th i, b t th ng phát sinh trong ho t đ ng
s n xuât kinh doanh c a doanh nghi p. Ngu n v n này bao g m các kho n vay ng n
h n và các kho n chi m d ng c a b n hàng.
1.1.4. Vai trò c a v n đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p
V n đóng vài trò h t s c quan tr ng trong m i doanh nghi p. V n là ti n đ cho
s ra đ i, t n t i và phát tri n c a doanh nghi p.
Vai trò c a v n trong vi c thành l p doanh nghi p: M i doanh nghi p khi
mu n thành l p thì đi u ki n đ u tiên doanh nghi p đó ph i có m t l ng v n nh t
đ nh, l ng v n quy t đ nh lo i hình doanh nghi p. Tr ng h p trong quá trình ho t
đ ng kinh doanh, v n c a doanh nghi p không đ t đi u ki n mà pháp lu t quy đ nh,
doanh nghi p s b tuyên b ch m d t ho t đ ng nh phá s n, gi i th , sáp
nh p,…Nh v y v n có th đ c xem là m t trong nh ng c s quan tr ng nh t đ
đ m b o s t n t i t cách pháp nhân c a doanh nghi p tr c pháp lu t.
Vai trò c a v n trong vi c duy trì s ho tăđ ng c a doanh nghi p:Tr

ch t

v n đ m b o kh n ng đ u t các y u t đ u vào nh máy móc, thi t b , dây chuy n
công ngh , thuê lao đ ng, thuê nhà x ng, mua NVL đ ph c v cho quá trình s n
xu t. Sau đó v n còn đ m b o cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh di n ra th ng
xuyên liên t c. Trong n n kinh t hi n nay, khi c nh tranh ngày càng gay g t, các
doanh nghi p ph i không ng ng đ i m i, nâng cao n ng su t lao đ ng b ng cách đ u
t phát tri n khoa h c công ngh , c i ti n máy móc thi t b . Mu n v y DN c n ph i có
m t ngu n v n đ m b o và s d ng v n có hi u qu .
Vai trò c a v n trong vi c phát tri n c a doanh nghi p: V n c ng là y u t
quy t đ nh đ n vi c m r ng ph m vi ho t đ ng c a doanh nghi p.
có th ti n hành
tái s n xu t m r ng thì sau m t chu k kinh doanh, v n cúa doanh nghi p ph i sinh
l i t c là ho t đ ng kinh doanh ph i có lãi đ m b o v n c a doanh nghi p đ c b o
toàn và phát tri n. ó là c s đ doanh nghi p ti p t c đ u t m r ng ph m vi s n
xu t, thâm nh p vào th tr ng ti m n ng t đó t ng kh i l ng tiêu th , nâng cao uy
tín c a mình trên th ng tr ng.
duy trì ho t đ ng c a mình, t t y u các doanh
nghi p ph i n ng đ ng n m b t nhu c u th tr ng, đ u t đ i m i máy móc thi t b
c i ti n quy trình công ngh , đa d ng hóa s n ph m c a mình.
doanh nghi p ph i có v n và s d ng v n có hi u qu .
Tuy nhiên, có đ l

i u đó đòi h i các

ng v n kinh doanh nh ng v n đ s d ng sao cho có hi u
4

Thang Long University Library


qu v n đang là v n đ mà t t c các nhà qu n tr tài chính đang h t s c quan tâm. Sau
đây ta s đi sâu nghiên c u nh ng v n đ c b n v hi u qu ho t đ ng s d ng v n
trong các doanh nghi p.
1.2. Các v năđ v hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p.
1.2.1. Quan ni m v hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p.
Hi u qu s d ng v n là s đ m b o duy trì và nâng cao đ c giá tr c a doanh
nghi p t i các th i đi m khác nhau trong quá trình ho t đ ng, b t k có s bi n đ ng
c a giá c trên th tr

ng.

Thông th ng hi u qu s d ng v n cao khi s n l ng tiêu th cao, doanh thu
cao. Tuy nhiên n u phân tích k chúng ta th y s n l ng và doanh thu ch là ch tiêu
v m t quy mô ch ch a ph i là ch tiêu v ch t l ng s d ng v n. Khi chi phí s n
xu t kinh doanh cao t ng ng v i doanh thu thì m c tiêu sinh l i c a v n v n ch a
đ t đ c. Do đó không th c n c vào doanh thu và s n l ng làm c n c đánh giá
hi u qu s d ng v n.
Hi u qu s d ng v n có th đ

c đánh giá thông qua k t qu đ u ra trên chi phí

đ u vào. Có ba ch tiêu ph n ánh k t qu đ u ra: l i nhu n ròng, thu nh p, doanh thu.
Trong đó ch tiêu l i nhu n ròng là ch tiêu quan tr ng nh t, ph n ánh r ràng nh t tình
hình kinh doanh c a doanh nghi p. Trong c ch th tr ng, nhi u khi doanh nghi p
th c hi n doanh thu trong k l n nh ng ph n doanh thu b tr ch m, không thu đ c
hay các kho n gi m tr doanh thu chi m t tr ng quá l n làm cho s ti n th c thu nh .
Hi u qu s d ng v n ph n ánh nh ng m t l i ích mà doanh nghi p đ t đ c
trong quá trình s d ng v n. Tuy v y, khi xã h i ngày càng phát tri n thì hi u qu s
d ng v n không ch đ n thu n là l i ích kinh t mà đ c hi u r ng h n, th hi n trên
hai m t là: hi u qu kinh t và hi u qu xã h i.
Hi u qu kinh t : ph n ánh ch t l

ng c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh nói

lên s c s n xu t, s c sinh l i c a các y u t doanh nghi p. Nó ph n ánh m i quan h
gi a chi phí và l i nhu n. Hi u qu cao khi thu nh p l n h n chí phí và t su t l n h n
chi phí huy đ ng trên th tr ng.
đ

N u t l sinh l i v n đ u t cao h n lãi su t huy đ ng thì ho t đ ng s d ng v n
c coi là có hi u qu , s chênh l ch này càng l n thì hi u qu càng cao.
Hi u qu xã h i: ph n ánh b ng s đóng góp trong vi c th c hi n các m c tiêu kinh

t xã h i. C th là doanh nghi p đã đáp ng nhu c u tiêu dùng các lo i hàng hoá, d ch v
trong toàn xã h i, nâng cao v n minh, v n hoá trong tiêu dùng c a nhân dân, góp ph n
gi i quy t công vi c cho ng

i lao đ ng, t o ngu n thu nh p cho ngân sách Nhà n

c.

S phân chia hi u qu kinh t và hi u qu xã h i ch là t ng đ i vì có m i quan
h ch t ch , ph thu c l n nhau. Hi u qu s d ng v n có th đánh giá thông qua hi u
5


qu xã h i mà vi c s d ng v n mang l i.

i v i m t s lo i hình doanh nghi p, đ c

bi t là các doanh nghi p s n xu t, cung c p các hàng hoá và d ch v công c ng, vi c
đánh giá hi u qu s d ng v n không th ch d a vào l i nhu n mà ph i d a vào các
l i ích xã h i mà nó mang l i.
Nh v y, tu theo t ng cách ti p c n, tu theo t ng l nh v c và m c đích nghiên
c u khác nhau s có nh ng quan ni m khác nhau v hi u qu s d ng v n. Tuy v y,
trong khuôn kh ph m vi nghiên c u c a lu n v n này, hi u qu s d ng v n theo
ngh a h p nghiên c u trong ph m vi DN thông qua ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a
DN. Trong đó, hi u qu s d ng v n có th di n đ t d i nhi u cách khác nhau nh ng
đ u có đi m chung và có th hi u là:
“Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p là m t ph m trù kinh t ph n ánh
trình đ khai thác, s d ng v n vào ho t đ ng s n u t kinh doanh c a doanh nghi p
nh m m c tiêu sinh l i t i đa và chi phí v n nh nh t”.
1.2.2. S c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng v n trong doanh nghi p.
Th nh t: Nâng cao hi u qu s d ng v n là m t trong các y u t

nh h

ng

đ n s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. N u s d ng v n có hi u qu đ sinh l i
thì doanh nghi p s huy đ ng v n tài tr m t cách d dàng đ đáp ng cho nhu c u s n
xu t kinh doanh hay m r ng quy mô, t o đi u ki n thu n l i cho s phát tri n c a
doanh nghi p.
Th hai: Nâng cao hi u qu s d ng v n giúp doanh nghi p nâng cao uy tín c a
mình trên th tr

ng, nâng cao m c s ng c a cán b công nhân viên.

Th ba: Nâng cao hi u qu s d ng v n giúp doanh nghi p t ng kh n ng c nh
tranh trên th tr ng. Khi doanh nghi p m r ng quy mô, đ t ng hi u qu s d ng
v n theo thì t t y u ph i đ u t vào máy móc, công ngh hi n đ i đ nâng cao ch t
l ng s n ph m h n, đào t o đ i ng cán b v i ch t l ng tay ngh cao h n,…T t c
các y u t trên giúp doanh nghi p hoàn thi n và m nh m h n qua th i gian, nâng cao
kh n ng c nh tranh trên th tr ng.
Tóm l i, vi c nâng cao hi u qu qu n lý v n là m t t t y u trong c ch th
tr ng c nh tranh gay g t. Nó góp ph n nâng cao kh n ng ho t đ ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi p, m r ng quy mô ho t đ ng s n xu t, t ng nhanh t c đ ho t
đ ng c a doanh nghi p nh m đem l i cho doanh nghi p l i nhu n và l i nhu n ngày
càng cao, góp ph n t ng tr
1.2.3. Các ph
Ph

ng kinh t xã h i.

ng pháp phân tích hi u qu s d ng v n.

ngăphápăt l :

Ph ng pháp này d a trên ý ngh a chu n m c các t l c a đ i l ng tài chính.
V nguyên t c, ph ng pháp t l yêu c u ph i xác đ nh các ng ng, các đ nh m c đ
6

Thang Long University Library


nh n xét, đánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p, trên c s so sánh các t l
c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u.
Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính đ c phân thành các
nhóm t l đ c tr ng, ph n nh nh ng n i dung c b n theo m c tiêu ho t đ ng c a
doanh nghi p. ó là các nhóm t l v kh n ng thanh toán, nhóm t l c c u v n và
ngu n v n, nhóm t l v n ng l c ho t đ ng kinh doanh, nhóm t l v kh n ng sinh
l i. M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n nh riêng l , t ng b ph n c a ho t
đ ng tài chính, trong m i tr ng h p khác nhau, tùy theo giác đ phân tích, ng
phân tích l a ch n các nhòm ch tiêu khác nhau.

i

uăđi m:


ánh giá hi u qu và ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ánh giá vi c huy đ ng và s d ng các tài nguyên c a doanh nghi p.

 H ng d n d báo và l p k ho ch ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ra quy t
đ nh đ u t tài tr v n; đ i phó v i th tr ng tài chính xác đ nh r i ro và l i nhu n.
H n ch :
 Không nh n ra nh ng báo cáo tài chính không chính xác.
 Vi c tính toán các ch s riêng l là không có ý ngh a.
 Khó k t lu n tình hình tài chính t t hay x u.
 Không th ho ch đ nh kh thi đ i v i nh ng doanh nghi p ho t đ ng đa l nh v c.
Ph

ngăphápăsoăsánh:ă

áp d ng ph ng pháp so sánh c n ph i đ m b o các đi u ki n so sánh c a các
ch tiêu tài chính (th ng nh t v không gian, th i gian, n i dung, tính ch t và đ n v
tính,…) và theo m c đích phân tích mà xác đ nh g c so sánh. G c so sánh đ c ch n
là g c v th i gian ho c không gian, k phân tích đ c ch n là k báo cáo ho c k
ho ch, giá tr so sánh đ c l a ch n b ng s tuy t đ i, s t ng đ i ho c s bình quân,
n i dung so sánh bao g m:
 So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch đ th y rõ m c đ ph n đ u c a
doanh nghi p.
 So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung bình c a nghành, c a
các doanh nghi p khác đ đánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p mình t t hay
x u, đ c hay ch a đ c.
 So sánh theo chi u d c đ xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu so v i t ng th ,
so sánh theo chi u ngang c a nhi u k đ th y đ c s bi n đ i c v s l ng t ng
đ i và s tuy t đ i c a m t ch tiêu nào đó qua các niên d k toán ti p theo.
7


uăđi m:
Ph

ng pháp này cho phép d dàng nh n ra s thay đ i c a các đ i l

ng tài

chính qua các k kinh doanh, hay trong xu h ng chung c a toàn nghành, nhanh
chóng đ a ra đ c nh ng nh n xét đánh giá c n thi t v nh ng bi n đ i đó, là c s đ
đi u ch nh các ho t đ ng tài chính trong t ng lai.
H n ch :
vi c so sánh th c s có hi u qu và đ t giá tr cao thì ngu n thông tin ph i
đ m b o đ y đ , các s li u ph i đ c so sánh qua m t chu i th i gian đ dài đ có
th đ a ra đ c xu h ng thay đ i rõ ràng, vi c tính toán ph i hoàn thi n, t o c s so
sánh m t cách chính xác và có ý ngh a.
1.2.4. H th ng các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.
1.2.4.1. Nhóm ch tiêu v hi u qu s d ng t ng v n:
Hi u su t s d ng t ng v n (Vòng quay toàn b v n trong k )

Ch tiêu này cho bi t m t đ ng v n đ c huy đ ng đ đ u t cho ho t đ ng s n
xu t kinh doanh sau m t th i k đem l i bao nhiêu đ ng doanh thu thu n. Ch tiêu này
càng l n càng ch ng t trình đ s d ng v n c a DN đem đi đ u t có hi u qu .
Su t hao phí v n trong k

Ch tiêu này cho ta th y đ thu đ c m t đ ng doanh thu thu n thì DN c n b ra
bao nhiêu đ ng v n. Ch tiêu này ng c l i v i ch tiêu hi u su t s d ng t ng ngu n
v n c a DN nên con s này càng th p thì càng t t.
T su t sinh l i trên t ng v n

Ch tiêu này cho bi t c m t đ ng v n đ

c s d ng trong quá trình s n xu t

kinh doanh thì đem l i bao nhiêu đ ng LNST. Ch tiêu này càng cao thì càng bi u hi n
xu h ng tích c c cho hi u qu s d ng v n trong DN.
Tuy nhiên, các ch tiêu trên ch a ph n ánh đ c nh ng nét riêng bi t v hi u qu
s d ng c a t ng b ph n v n. Do đó, đ đánh giá đ y đ h n v hi u qu s d ng
v n chúng ta càn xem xét t i các ch tiêu cá bi t. ó là các ch tiêu đánh giá v hi u
qu s d ng VCSH, N ph i tr , VL và VC c a Công ty.

8

Thang Long University Library


1.2.4.2. Nhóm các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh.
V n c đ nh là v n đ u t

ng tr

c v tài s n c đ nh và sau m t th i gian dài

m i thu h i đ c. Do v y, vi c s d ng t t s v n c đ nh hi n có là v n đ có ý ngh a
kinh t r t l n nh h ng tr c ti p t i s t ng tr ng c a doanh nghi p.
đánh giá
trình đ t ch c và s d ng v n c đ nh c a doanh nghi p c n s d ng ch tiêu hi u
su t s d ng v n c đ nh.
Vòng quay v n c đ nh

Ch tiêu này ph n ánh m t đ ng VC

đ

c đ u t vào vi c mua s m và s d ng

TSC trong k t o ra đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n. Ch tiêu này càng cao
ch ng t hi u qu s d ng VC c a DN càng cao và ng c l i.
Su tăhaoăphíăVC

Su t hao phí v n c đ nh ph n ánh kh n ng sinh l i c a v n c đ nh c n thi t đ
t o ra m t đ ng l i nhu n. H s này càng nh thì hi u qu s d ng v n c đ nh càng
cao và ng c l i.
T su t sinh l i c aăVC ă

Ch tiêu này ph n ánh kh n ng sinh l i c a VCD. Ch tiêu này th hi n m t
đ ng v n c đ nh b ra thì đem l i bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu . Kh n ng sinh
l i c a v n c đ nh càng cao thì hi u qu s d ng v n càng t t.
1.2.4.3. Nhóm ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng.
a. Các ch tiêu t ng h p
Kh n ngăthanhătoánăng n h n

M t đ ng n ng n h n đ c đ m b o b ng bao nhiêu đ ng TSL . H s kh
n ng thanh toán ng n h n >1 thì ch ng t DN ch đ ng trong vi c hoàn l i s v n do
n ng n h n. Tuy nhiên, n u t s này l n quá thì c ng không t t do t n nhi u chi phí
đ qu n lý các TSL , nh h ng đ n l i nhu n ròng c a Công ty.

9


Kh n ngăthanhătoánănhanh

ây là ch tiêu đánh giá ch t ch h n v kh n ng thanh toán c a doanh nghi p,
đ

c xác đ nh b ng tài s n ng n h n tr đi hàng t n kho và chia cho s n ng n h n.

đây, hàng t n kho b lo i tr ra vì trong tài s n ng n h n, hàng t n kho đ

c coi là lo i

tài s n có tính thanh kho n th p. Ch tiêu ph n ánh m i quan h giá tr tài s n ng n h n
là lo i tài s n mà doanh nghi p có th chuy n đ i thành ti n trong vòng m t n m hay
m t chu k kinh doanh và các kho n n ng n h n là các kho n n c ng ph i thanh
toán trong m t n m. Qua đó th y d

c kh n ng đáp ng các kho n n ng n h n c a

doanh nghi p là cao hay th p.
Kh n ngăthanhătoánăb ng ti n

N u ch s này cao ch ng t kh n ng Công ty có th đáp ng nhanh cho các
kho n n ng n h n đ n h n (b i ti n và các ch ng khoán kh th có tính thanh kho n
cao nh t). Tuy nhiên, n u t su t này cao quá ch ng t Công ty đang b

đ ng v n

ho c đang trong tình tr ng không bi t t o ra c h i cho đ ng v n c a mình sinh l i.
Vòng quay v năl uăđ ng

Ch tiêu này cho bi t trong m t chu k kinh doanh VL
vòng. H s này càng cao thì ch ng t hi u qu s d ng VL
đ ng ti t ki m đ

c càng l n và ng

quay đ

c bao nhiêu

càng cao, s v n l u

c l i.

T su t sinh l i trên v năl uăđ ng

Ch tiêu này cho bi t m t đ ng VL tham gia vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh
thì t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n trong k . H s sinh l i c a VL

theo LNST càng

l n thì hi u qu s d ng VL càng cao.
b.Các ch tiêu thành ph n
H s thu n

10

Thang Long University Library


H s quay vòng các kho n ph i thu ph n ánh hi u qu thu h i n . H s này
càng cao, ch ng t doanh nghi p thu h i các kho n n càng nhanh.

i u này đ

c

đánh giá là t t vì gi m nguy c chi m d ng v n. Tuy nhiên, h s này quá cao thì s
có nh h

ng không t t đ n quá trình tiêu th , làm gi m doanh thu do ph

d ng quá h n ch . Vì trên th tr

ng th c tín

ng hi n nay, vi c mua bán ch u là ph bi n và n u

doanh nghi p không có chính sách bán tr ch m m m d o có th không thu hút đ

c

nhi u khách hàng.
N u ch s Vòng quay các kho n ph i tr quá nh (các kho n ph i tr l n), s
ti m n r i ro v kh n ng thanh kho n. Tuy nhiên, c ng c n l u ý vi c chi m d ng
kho n v n này có th s giúp doanh nghi p gi m đ c chi phí v v n, đ ng th i th
hi n uy tín v quan h thanh toán đ i v i nhà cung c p và ch t l
khách hàng.

ng s n ph m đ i v i

Th i gian thu n trung bình

Ch tiêu này cho bi t k t khi Công ty bán ch u đ n khi thu đ c ti n trung bình
là bao nhiêu ngày. Ch s này càng th p thì ch ng t kh n ng thu h i n cu Công ty
là t t, cho th y Công ty ki m soát t t các kho n ph i thu c a mình. N u th i gian thu
n trung bình quá dài là d u hi u không t t cho Công ty do làm t ng v n b chi m
d ng, t ng chi phí n quá h n và có th d n đ n không tu h i n .
H s l uăkho

H s quay vòng hàng t n kho ph n ánh s l n mà hàng t n kho đ

c bán

trong k k toán. ây là ch tiêu quan tr ng cho th y n ng l c ho t đ ng kinh
doanh c a doanh nghi p. N u h s này cao thì tình hình tiêu th c a doanh nghi p
th ng đ c đánh giá t t, vi c t ch c và qu n lý d tr c a doanh nghi p là t t,
doanh nghi p có th rút ng n đ

c chu k kinh doanh, gi m đ

cl

ng v n b vào

hàng t n kho và ng c l i. M t khác, trên góc đ luân chuy n v n, doanh nghi p có
h s quay vòng cao th ng đòi h i m c đ u t th p cho hàng t n kho so v i doanh
nghi p có m c doanh thu cao nh ng có h s vòng quay vòng v n th p. N u h s
này th p th ng ph n ánh doanh nghi p có th d tr v t t quá m c d n đ n tình
tr ng b
đ ng hàng hóa do d tr quá m c ho c hàng hóa tiêu th ch m do ch a
đáp ng nh ng yêu c u c a th tr ng. T đó, có th d n đ n dòng ti n vào c a
doanh nghi p b gi m đi và có th đ t doanh nghi p vào tình hình khó kh n v tài
chính trong t ng lai.
11


Th i gian luân chuy n kho trung bình

Ch tiêu này th hi n s ngày trung bình c a m t vòng quay hàng t n kho. Ch
tiêu này càng nh , th i gian quay vòng càng ng n thì t c đ luân chuy n hàng t n kho
càng l n, kh n ng ho t đ ng kinh doanh càng t t và ng c l i.
1.2.4.4. Nhóm các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng VCSH
Các nhà đ u t th ng quan tâm đ n ch tiêu hi u qu s d ng v n ch s h u vì
h quan tâm đ n kh n ng thu đ c l i nhu n t đ ng v n mà h b ra đ đ u t , h n
n a nhóm ch tiêu này c ng giúp các nhà qu n tr t ng c

ng ki m soát và b o toàn

v n góp cho doanh nghi p.
Vòng quay VCSH

Ch tiêu này cho bi t m t đ ng VCSH t o ra đ

c bao nhiêu đ ng DTT. N u ch

tiêu này càng cao do DTT t ng lên đ ng th i VCSH không bi n đ ng nhi u là bi u
hi n t t, ch ng t DN s d ng VCSH có hi u qu . Ng c l i n u ch s này gi m
xu ng do t c đ t ng doanh thu không b ng t c đ gia t ng c a các kho n đ u t c a
VCSH thì cho th y DN đang s d ng VCSH không hi u qu .
T su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE)

Ch s này là th

c đo chính xác đ đánh giá m t đ ng v n ch s h u b ra và

tích l y t o ra bao nhiêu đ ng l i nhu n sau thu .
T l ROE càng cao ch ng t công ty s d ng hi u qu đ ng v n c a c đông,
có ngh a là công ty đã cân đ i m t cách hài hòa gi a v n c đông và v n đi vay đ
khai thác l i th c nh tranh c a mình trong quá trình huy đ ng v n, m r ng quy mô.
đánh giá nh ng thay đ i c a ROE là tích c c hay tiêu c c, ta c n đ t nó trong
m i quan h v i t su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA). B i VCSH là m t ph n c a
t ng v n, góp ph n hình thành lên tài s n nên ROE ph thu c vào ROA.
Ta có m i quan h sau: ROE= ROAăxă ònăb y tài chính. Trong đó:

12

Thang Long University Library


Khi ch tiêu đòn b y taì chính t ng t c là DN t ng s d ng n , đi u này đ ng
ngh a v i vi c ph i đ i m t v i nh ng r i ro tài chính. N u ch tiêu ROA gi m nhi u
h n so v i m c t ng c a tr s đòn b y tài chính thì ch ng t vi c gia t ng đòn b y tài
chính d n đ n gi m ROE. Ng c l i, n u ROA t ng nhi u h n m c gi m c a h s
đòn b y tài chính thì d n đ n ROE t ng và giúp DN gi m thi u đ c r i ro tài chính.
1.2.4.5. Nhóm các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng n ph i tr
T su t sinh l i trên t ng n ph i tr

Ch tiêu này cho bi t trong k kinh doanh DN s d ng 1 đ ng n ph i tr đ đ u
t thì thu đ

c bao nhiêu đ ng LNST. Ch tiêu này càng cao ch ng t DN đang s

d ng n m t cách hi u qu . Ng
d ng n ch a hi u qu .
1.2.5. Các nhân t

nh h

c l i, n u ch tiêu này càng th p ch ng t DN s

ng đ n hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p.

1.2.5.1. Các nhân t ch quan
Các y u t mang tính ch t ch quan là các nhân t xu t phát t n i b bên trong
c a doanh nghi p, có th k đ n các y u t chính sau:
 Quyămô,ăc ăc u t ch c c a doanh nghi p:
Doanh nghi p có quy mô càng l n thì vi c qu n lý ho t đ ng c a doanh nghi p
càng ph c t p. Do l ng v n s d ng nhi u nên c c u t ch c c a doanh nghi p càng
ch t ch thì vi c s n xu t s càng hi u qu h n. Khi vi c s n xu t đ c qu n lý ch t
ch thì s ti t ki m đ c chi phí và t ng l i nhu n. Quy ch tài chính k toán c a
doanh nghi p, c c u v n h p lý c ng liên quan tr c ti p đ n hi u qu s d ng v n
c adoanh nghi p. Vì trong doanh nghi p, nó liên quan đ n chi phí (kh u hao tài s n,
t c đ luôn chuy n VL ...). N u qu n tr t t v n đ này thì s đ m b o đ c s cân
đ i gi a VC và VL trong t ng ngu n v n kinh doanh, thúc đ y ngu n v n quay
vòng nhanh h n, không đ ng ho c dùng sai m c đích.
Công tác qu n lý hàng t n kho và các kho n ph i thu c a doanh nghi p c ng r t
quan tr ng. N u doanh nghi p không t ng c ng đôn đ c nh c nh , ki m tra công tác
này thì r t d x y ra tình tr ng m t ki m soát, làm gia t ng các kho n chi phí SXKD.
i u này s tác đ ng tiêu c c đ n công tác qu n lý v n c a doanh nghi p
 Trìnhăđ áp d ng khoa h c k thu t:
V i máy móc trang thi t b gi n đ n, l c h u đi u này khi n cho ch t l ng công
trình th p, t n kém v th i gian và chi phí b ra khi n cho doanh nghi p g p nhi u khó
kh n trong kinh doanh.

i u này s giúp cho doanh nghi p ti t ki m đ
13

c chi phí v n


b ra, nh ng ph i đ i m t v i các đ i th c nh tranh c ng nh các yêu c u c a khách
hàng càng cao do ch t l

ng công trình ngày càng ph c t p.

Ng c l i khi k thu t c ng nh trang thi t b máy móc luôn đ c đ u t đ i
m i thì doanh nghi p c n ph i có m t l ng v n l n. i u này s giúp doanh nghi p
có đ c l i th c nh tranh trong t ng lai nh ng l i đòi h i ph i có đ i ng công nhân
lành ngh , ch t l

ng công trình s đ

 Trìnhăđ ng

c đ m b o d n t i l i nhu n t ng cao

iălaoăđ ng:

Con ng i là ch th ti n hành các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. Do v y, y u
t con ng i là y u t quy t đ nh nh t trong vi c đ m b o s d ng v n có hi u qu
trong doanh nghi p.
Vai trò c a ng

i lao đ ng đ

c th hi n

ý th c trách nhi m và lòng nhi t tình

trong công vi c. Khi đó ng i lao đ ng s thúc đ y quá trình s n xu t kinh doanh phát
tri n, h n ch hao phí nguyên v t li u, gi gìn và b o qu n t t tài s n, nâng cao ch t
l ng s n ph m. ó chính là y u t quan tr ng nâng cao hi u qu s d ng v n c a
doanh nghi p.
1.2.5.2. Các nhân t khách quan
 Nhân t kinh t :
Tr ng thái n n kinh t có nh h

ng gián ti p t i hi u qu s d ng v n c a

doanh nghi p. Khi n n kinh t phát tri n v ng m nh và n đ nh s t o ra c h i kinh
doanh cho doanh nghi p nh : huy đ ng v n, đ u t vào các d án l n, có c h i l a
ch n khách hàng…
Khi n n kinh t phát tri n cùng v i s ti n b c a khoa h c thu t thì hi u qu
ho t đ ng s n xu t kinh doanh c ng t ng lên. Doanh nghi p s n xu t đ
nhu n đ t đ c cao t c đ ng v n s d ng có hi u qu .
Ng

c l i n u n n kinh t đang trong tình tr ng suy thoái thì s n xu t c a doanh

nghi p s b gi m sút, t đó l i nhu n đ t đ
d ng không hi u qu .
 Nhân t th tr
Th tr

c nhi u, l i

c c ng suy gi m, d n t i đ ng v n s

ng:

ng là nhân t quan tr ng quy t đ nh t i ho t đ ng kinh doanh c a doanh

nghi p. Th tr ng tác đ ng đ n các y u t s n xu t và thành ph m c a doanh nghi p.
N u th tr ng n đ nh, doanh nghi p s thu n l i trong vi c thu mua các y u t s n
xu t, ti t ki m đ c chi phí khi đó s làm t ng hi u qu s d ng v n c a doanh
nghi p; bên c nh đó th tr ng thu n l i c ng s tác đ ng t i các y u t thành ph m
c a doanh nghi p. N u th tr ng n đ nh s t o đi u ki n thu n l i cho doanh nghi p
đ i v i phát tri n và có nhi u c h i h i nh p vào xu th toàn c u hóa. Ng c l i n u
14

Thang Long University Library


th tr

ng bi n đ ng th

ng xuyên liên t c s gây ra khó kh n cho doanh nghi p nh :

s bi n đ ng v giá c , s tiêu th hàng hóa, s thay đ i nhu c u tiêu dùng…t c là tác
đ ng đ n chi phí c a doanh nghi p.
 Nhân t khách hàng:
Khách hàng là nhân t quan tr ng quy t đ nh s thành b i c a doanh nghi p
trong n n kinh t th tr ng. Hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p ph thu c vào s
l ng khách hàng và s c mua c a h . Doanh nghi p hoàn thành t t các d án, thu
đ c nhi u l i nhu n nh th a mãn t t các nhu c u, th hi u c a khách hàng. Tuy
nhiên, ng i mua c ng có th gi m l i nhu n c a doanh nghi p b ng cách ép giá
xu ng ho c đòi h i ch t l

ng cao h n, ph i có thêm nhi u d ch v gia t ng h n.

Chính vì v y, hi u qu s d ng v n s đ t đ

c

m c cao n u nh doanh nghi p đáp

ng t t m i nhu c u c a khách hàng.
 Nhân t công ngh :
Công ngh m i ra đ i làm cho máy móc đã đ c đ u t v i l ng v n l n c a
doanh nghi p tr lên l c h u. So v i công ngh m i, công ngh c đòi h i chi phí b ra
cao h n nh ng l i đ t đ c hi u qu th p h n làm gi m hi u qu s n xu t kinh doanh
hay hi u qu s d ng v n th p. Vì v y vi c đ u t thêm công ngh m i thì s thu đ c
l i nhu n cao h n. Trong đi u ki n hi n nay, khoa h c phát tri n v i t c đ chóng
m t, th tr
n

ng công ngh bi n đ ng không ng ng và chênh l ch trình đ gi a các

c là r t l n, làn sóng chuy n giao công ngh ngày càng gia t ng, m t m t nó t o

đi u ki n cho các doanh nghi p đ i m i công ngh s n xu t, m t khác nó đ t doanh
nghi p vào môi tr ng c nh tranh gay g t. Do v y đ s d ng v n có hi u qu , doanh
nghi p ph i xem xét đ u t vào công ngh nào và ph i tính đ n hao mòn vô hình so s
phát tri n không ng ng c a ti n b khoa h c k thu t. S phát tri n m nh m c a khoa
h c k thu t và công ngh đã t o ra nh ng th i c thu n l i cho các doanh nghi p
trong vi c s n xu t kinh doanh. Nh ng m t khác nó c ng đem đ n nh ng nguy c cho
các doanh nghi p n u nh các doanh nghi p không b t k p đ c t c đ phát tri n c a
khoa h c k thu t. Vì khi đó, tài s n c a các doanh nghi p s x y ra hi n t
mòn vô hình và doanh nghi p s b m t v n kinh doanh.

ng hao

K t lu n: Ch ng 1 c a Khóa lu n t t nghi p đã h th ng hóa các v n đ lý
lu n v v n, quan ni m v hi u qu s d ng v n và h th ng các ch tiêu đánh giá hi u
qu s d ng v n. N i dung lý thuy t c a Ch ng 1 s là c s đ phân tích th c tr ng
v hi u qu s d ng v n t i Công ty C ph n
u t và Xây d ng Công nghi p Vi t
Nam s đ

c trình bày ch

ng 2.

15


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×