Tải bản đầy đủ

File tài liệu đề thì Tin A Nông Lâm

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Môn thi: Tin học đại cương (phần hai)
Thời gian 60 phút

Tạo file E:\THDC\MASV-MALOP-HOTEN.xls
Những cột không tính được sinh viên có thể điền số để thiết lập công thức cho các cột khác

Bảng 1: DANH SÁCH HỢP ĐỒNG
TT

Người
đại diện

01
02
03
04
05
06

07
08
09

Cty X
Lâm Hoa
Huỳnh Mai
Cty B
Huy Vũ
Vân Thảo
Cty C
Mỹ lệ
Thu Sương

Mã HĐ
NTM
VTT
NTT
VTM
DLT
VTM
VTT
NTM
VTM

Ngày

Loại
du lịch

2/17/2012
2/12/2012
2/13/2012
2/17/2012
2/15/2012
3/12/2012
3/16/2012
3/15/2012
3/16/2012


Lộ Trình
TP.HCMSố người Giá
đi
25
17
35
45
10
30
18
17
40

cộng

Bảng 2:DANH SÁCH CÁC TOUR VÀ GIÁ (USD)
Mã Tour
Lộ Trình
Giá Trọn Gói
Giá mở

DL
Đà Lạt
40
30

NT
VT
Nha Trang Vũng Tàu
90
30
76
20

Bảng 3: Tỷ giá USD/VND
Từ ngày
Tỷ giá
2/11/2012
18800
2/13/2012
19500
3/12/2012
18000
3/16/2012
19600

Bảng 4:
Lộ trình Đà Lạt
Doanh thu
Số Lượt

Nha TrangVũng Tàu

TỶ Gia

Giảm
giá

Thành
tiền


Yêu cầu:
1.(1 điểm) Nhập và trình bày bảng tính mỗi bảng trên một sheet.
2.(1 điểm) Xác định cột Lộ trình dựa vào hai ký tự bên trái cột Mã HĐ và bảng 2
3.(1 điểm) Lập công thức xác định cột Loại du lịch dựa vào ký tự cuối bên phải:
là ký tự M thì ghi Du lịch mở, là ký tự T thì ghi là Du lịch trọn gói.
4.(1 điểm) Chèn thêm cột Tỷ giá,
Thiết lập công thức cột Tỷ giá dựa vào cột Ngày và bảng 3.
5.(1 điểm) Lập công thức cột Giá dựa vào cột Mã HĐ bảng 2
biết rằng ký tự bên phải cột Mã HĐ là T lấy giá Trọn gói, là M lấy giá Mở.
6.(1 điểm) Lập công thức tính cột giảm giá :
Giảm giá 5% cho các tour đến vào thứ 2,
Giảm giá 10% cho các tour đến vào tháng 3 và số lượng người trên 20,
(Trường hợp đúng cả hai giảm giá trên thì sẽ được giảm 15%), các trường hợp còn lại là 0%.
7.(1 điểm) Cột Thành tiền = Số người * giá * Tỷ giá * (1 - Giảm giá)
Cột Thành tiền định dạng kiểu tiền tệ là đ, có dấu phân cách hàng ngàn.
8.(1 điểm) Lập công thức tính tổng doanh thu bảng 4.
9.(1 điểm) Lập công thức tính số lượt đi các tỉnh bảng 4.
10.(1 điểm) Dựa vào bảng 4
thiết lập đồ thị Column cho biết sự khác biệt doanh thu các điểm du lịch.
Ngày 17 tháng 12 năm 2012x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×