Tải bản đầy đủ

ĐỀ tài QUẢN lý PHÒNG KHÁM tư NHÂN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM TƯ

NHÂN

mềm

GVHD

: Lâm Thanh Hùng

SVTH

: Nguyễn Thế Vũ

MSSV


: 12E201P012

Lớp

: 12LT-TP

Ngành

: Công nghệ thông tin

CN

: Công nghệ phần


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2014


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

MỤC LỤC

Trang 3


SVTH: Nguyễn Thế Vũ


GVHD: Lâm Thanh Hùng

Điểm

Nhận xét của giáo viên
……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Ngày…..Tháng….. Năm 2014

Trang 4


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Lời Mở Đầu:
Ngày nay, xã hội càng tiến bộ kéo theo các ngành, nghế cũng phải đựơc
nang cấp lên. Trong đó ngành Công nghệ thông tin đã và đang dần dần góp
một phần lớn vào sự quản lý , thống kê của cách ngành, nghề. Và vì thế, hôm
nay chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn về Phần Mềm Quản Lý phòng khám
bệnh tư nhân.Nhằm mục đích giúp cái thiện việc quản lý phòng khám bệnh tư
nhân trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Sau đây chúng tôi xin trình bày
một số nội dung mà chúng tôi đã tìm hiểu đựoc trong thời gian qua. Tất nhiên
những nội dung sau đây sẽ có một vài điều thiếu xót. Xin các bạn và Thầy góp
ý them để đề tài đựoc hoàn thiện và tốt hơn.
Một đất nước được coi là phát triển khi đất nước đó có một nền khinh tế vững
mạnh và hiệu quả .Xét ở phạm vi một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện
nay thì quá trình bán hàng có vai trò rất lớn,quyết định sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp .
Trong những năm gần đây,sự chuyển hướng đổi mới của cơ chế thị trường nền
kinh tế nước ta có nhiều biến động .Hoạt động kinh doanh nói chung hầu hết các
doanh nghiệp đều đổi mới, bước đầu đã hoà nhập với nền kinh tế khu vực và cả thế
giới. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thương mại nói riêng vấn đề tiêu thụ là
một trong những yếu tố quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hoá, là một nghệ thuật
kinh doanh của từng doanh nghiệp. Mỗi nhà doanh nghiệp phải biết nắm bắt được
một nguồn cung ứng hàng hoá và sự biến động của nó, phải năng động, thích hợp,
mềm dẻo…
Và trong quá trình kinh doanh phát triển của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp
thì một lượng lớn các thông tin về giao dịch (mua bán, trao đổi) các loại hàng hoá
giữa các bên liên quan như nhà cung cấp, nhà buôn bán và khách hàng đều cần
được quản lí, theo dõi hàng ngày. Quy mô và số lượng của giao dịch càng lớn,
càng nhiều người thì số lượng thông tin càng nhiều, càng quan trọng và phức tạp.
Chính vì thế sẽ mất nhiều thời gian, công sức để quản lí để dẫn đến những sai sót
đáng tiếc khi quản lí, khai thác và xử lí các thông tin trên.
Với một thực trạng như vậy thì việc ứng dụng tin học vào công tác quản lí sẽ
làm cho quá trình tác nghiệp đạt được những hiệu quả lớn, nhanh chóng và chính
xác hơn.
Trang 5


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

1. Mục đích
Thúc đẩy quá trình quản lý một cách nhanh chóng với số lượng nhiều thì phải
cân nhắc, tính toán, sử dụng một phương sách báo cáo đúng đắn, vững chắc chứ
không thể vô tư trước sự biến thiên vạn hoá của thị trường. Điều này đòi hỏi kế
toán cần phải có khả năng cung cấp, kiểm soát số lượng thông tin một cách đầy đủ,
chính xác nhất.
2. Lí do
Hoạt động quản lý trong một ph òng kh ám nói riêng hay bệnh viện nói
chung là một chuỗi công việc rất vất vả và tốn nhiều công sức. Nếu không có sự
cần mẫn,chăm chỉ và sáng suốt thì sự sai sót là không tránh khỏi.Hệ thống thông
tin quản lý sẽ giúp cho quá trình quản lý diễn ra mau lẹ hợp lý.
3. Ý nghĩa:
Tổ chức xử lí, tính toán, nắm bắt các thống kê và kết quả trong quá trình qu
ản lý trong phòng khám
4. Phạm vi đề tài ứng dụng
Đề tài này được ứng dụng chỉ đơn thuần phục vụ các yêu cầu về quả lí bán
hàng,chương trình chạy tren máy đơn.

YÊU CẦU CHỨC NĂNG

I.

Tên đề tài: QUẢN LÝ CUỘC ĐUA XE ĐẠP TOÀN QUỐC
Mô tả các chức năng của chương trìnhII.

Danh mục bác sĩ
Danh mục thuốc
Danh mục bệnh nhân
Lập phiếu khám bệnh – Kê toa
Tìm kiếm bệnh nhân
Thống kê bệnhán cho từng bệnh nhân
Thống kê

MÔ TẢ HỆ THỐNG
Phần mềm này gồm những hoạt động nghiệp vụ như sau:

Trang 6


SVTH: Nguyễn Thế Vũ
III.

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Quản lý danh mục bác sĩ mỗi danh sách cần có một mã bác sĩ để dễ
quản lý và phân biệt với các bác sĩ khác trong phòng khám, cần qu ản
lý các thông tin của bác sĩ như tên tuổi, làm khoa nào trong bệnh viện
.
Danh mục thuốc yêu cầu có một mã thuốc riêng để quản lý các loại
thuốc khác nhau trong danh sách, xem thuốc đó tên gì có đợn vị tính
nào, và giá thành của thuốc.Danh mục bệnh nhân, cần phải có một mã bệnh nhân để phân biệt với
các bệnh nhân khác, đồng thời qua đó còn cần quản lý các thong tin cá
nhân của bệnh nhân như: tên tuổi , nam hay nữ số điện thoại và địa chỉ
của bệnh nhân khi phòng khám cần lien lạc.Danh mục các chuyên khoa trong có cần mã chuyên khoa dễ phân biệt
với các chuyên khoa khác cần thong tin cụ thể tên của chuyên khoa.Danh mục các phiếu khám bệnh của bệnh nhân cũng cần phải lưu trữ
lại để khi cần dễ dàng thống kê báo cáo, trong đó gồm các thong tin
mẫ phiếu khám bệnh để so sánh, ngày khám bệnh khi bệnh nhân vào
khám, trong đó bác sĩ nào khám bệnh, chẩn đoán của bác sĩ về bệnh
tình của bệnh nhân, say khi khám xong cần hẹn lại ngày nào để bệnh
nhân đi tái khám.Lập toa thuốc cho bệnh nhân qua các thong tin đã khám từ phiếu
khám bệnh của bệnh nhân đó, trong đó báo cho bệnh nhân có loại
thuốc nào cần dung, dung như thế nào, số lượng sử dụng ra sao và
một này uống bao nhiêu cần chỉ rõ rang cho bệnh nhân biết.Thống kê báo cáo cho bệnh án của các bệnh nhân cho từng bệnh nhân
cũng phải được lưu trữ một cách rõ rang, và phải thống kê tình hình
khám bệnh của từng bác sĩ trong phòng khám .

LIỆT KÊ CHỨC NĂNG
Chương trình gồm các chức năng quản lý chính:
1.Chức năng cập nhật
+Thêm vào các danh mục quản lý của phần mềm như: danh mục bác
sĩ, danh mục bệnh nhân, danh mục chuyên khoa, danh mục các loại
Trang 7


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

thuốc, danh sách các phiếu khám bệnh và các toa thuốc của phòng
khám.
+Sửa các thông tin các danh mình đã liệt kê trên khi cần thay đổi các
thông tin trong các danh mục
+Xóa các thông tin trong các danh mục khi cảm thấy sai hoặc dư thừa
thông tin
2.Thống kê báo cáo
+ Thống kê thông tin bệnh án cho từng bệnh nhân.
+ Thống kê tình hình khám bệnh của từng bác sĩ trong phòng khám
+ Thống kê danh sách các bệnh nhân, bác sĩ, thuốc, phiếu khám bệnh
và các toa thuốc của từng bệnh nhân.
3.Chức năng tìm kiếm
+ Tìm kiếm các thong tin của bác sĩ thong qua mã hay các thong tin
các nhân như tên tuổi, số điện thoại...
+ Tìm kiếm các thong tin của các bệnh nhân như mã bệnh nhân, các
thong tin của bệnh nhân được lưu như tên tuổi, đia chỉ…
+ Tìm kiếm phiếu khám bệnh.
+ Tìm kiếm thuốc thong qua tên thuốc , mã thuốc, số lượng, đơn giá
của từng loại thuốc.
4.Thiết kế thuật toán sử dụng
A.Khi đăng nhập :
-Nhập thông tin cần thiết khi đăng nhâp như hoten và password yêu
cầu mà mỗi nhân viên ở bọ phận được cấp rieng biệt.
-Khi pasword chính xác thì cửa sổ chương tình mở để cập nhật thông
tin

Trang 8


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Bắt đầu

User name & Password

User name & password
chính xác

F
Số lần kiểm tra <3

Nạp cửa sổ chính
cho phép sử dụng
chương trình

Kết thúc

B.Thuận toán tạo User mới
-Khi đăng nhập hệ thóng bằng cách trả lời các yêu cầu cần thiết
-Hệ thống sẽ báo lỗi khi thông tin cập nhập chưa chính xác mã sử dụng
của hệ thống thì USER đó không tồn tại trong hệ thống.
-Nếu muôn truy cập bạn phải cập nhật lại thông tin chính xác hoặc thiêt
lập một USER mới với điều kiện hệ thống thông tin chủ cho phép.
-Sau đó tiếp tục tiến hành công việc.

Trang 9


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Bẳt đầu

User name & password

Tồn tại user ?

Đ

Tạo 1 user mới

Tiếp tục

Kết thúc

Trang 10


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

C.Thuật toán cập nhật danh mục thuốc
Bắt đầu

Thông tin Thuốc

Mã Thuốc

T

Tồn tại?

-Bắt đầu cập nhập thông tin về thuốc

-Hệ thống sẽ kiểm tra mã hàng tương ứng
có phù hợp không.
Tiếp tục nhập thông tin
và lưu

-Nếu Đúng hệ thống sẽ cho bạn cập nhật
và lưu thông tin.

Kết thúc

Trang 11


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

D.Thuật toán cập nhật danh mục bác sĩ
Bắt đầu

Thông tin Bác sĩ

Mã bác sĩ

T

Tồn tại?

-Bắt đầu cập nhập thông tin về Bác sĩ

-Hệ thống sẽ kiểm tra mã hàng tương ứng
có phù hợp không.
Tiếp tục nhập thông tin
và lưu

-Nếu Đúng hệ thống sẽ cho bạn cập nhật
và lưu thông tin.

Kết thúc

Trang 12


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

E.Thuật toán cập nhật danh mục bệnh nhân
Bắt đầu

Thông tin Bệnh nhân

Mã bệnh nhân

T

Tồn tại?

-Bắt đầu cập nhập thông tin về Bệnh nhân

-Hệ thống sẽ kiểm tra mã hàng tương ứng
có phù hợp không.
Tiếp tục nhập thông tin
và lưu

-Nếu Đúng hệ thống sẽ cho bạn cập nhật
và lưu thông tin.

Kết thúc

Trang 13


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

F.Thuật toán cập nhật danh mục phiếu khám bệnh
Bắt đầu

Thông tin phiếu khám bệnh

Mã PKB

T

Tồn tại?

-Bắt đầu cập nhập thông tin về Phiếu

khám bệnh

Tiếp tục nhập thông tin
và lưu

-Hệ thống sẽ kiểm tra mã hàng tương ứng
có phù hợp không.
-Nếu Đúng hệ thống sẽ cho bạn cập nhật
và lưu thông tin.

Kết thúc

Trang 14


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

G.Thuật toán cập nhật danh mục chuyên khoa
Bắt đầu

Thông tin chuyên khoa

Mã CK

T

Tồn tại?

-Bắt đầu cập nhập thông tin về Chuyên

khoa

Tiếp tục nhập thông tin
và lưu

-Hệ thống sẽ kiểm tra mã hàng tương ứng
có phù hợp không.
-Nếu Đúng hệ thống sẽ cho bạn cập nhật
và lưu thông tin.

Kết thúc

Trang 15


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

H.Thuật toán cập nhật về Toa thuốc
Bắt đầu

TT Toa thuốc

Mã CT tồn tại?
Đ

-Bắt

Tiếp tục nhập
thông tin và lưu

đầu đăng nhập hệ thống

-Cung cấp thông tin về toa thuốc
-Đối chiếu qua hệ thống xem mã đó
có phù hợp và chính xác hay không.
-Nếu Đúng hệ thống sẽ chô bạn tiếp
tục nhâp,in và sao lưu toa thuốc.

Kết thúc

-Thoát khỏi hệ thống.

Trang 16


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

IV. BIỂU MẪU
1.Yêu cầu: Lập danh sách khám bệnh
BM1:
Danh sách khám bệnh
Ngày khám: …
STT

Họ tên

Giới
tính

Năm sinh

Địa chỉ

SDT

2.Yêu cầu: Lập phiếu khám bệnh
BM2:

STT

Phiếu khám bệnh

Họ tên:

Ngày khám:

Triệu chứng :

Dự đoán loại bệnh:

Thuốc

Đơn vị

Trang 17

Số lượng

Cách dùng


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

3. Yêu cầu : Lập danh sách bệnh nhân
BM3:
STT

Danh sách bệnh nhân
Họ Tên

Ngày khám

Triệu chứng

Chuẩn đoán

4.Yêu cầu: Lập báo cáo tháng
BM4.1:
Lập báo cáo doanh thu theo ngày
Tháng:
STT

Ngày

BM 4.2

Số bệnh nhân

Số hóa đơn
thuốc

Doanh thu

Báo cáo sử dụng thuốc
Tháng:

STT

Ngày


thuốc

Tên
thuốc

Trang 18

SL dùng

Đơn vị


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

V.

GVHD: Lâm Thanh Hùng

XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PFD
QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM BỆNH TƯ NHÂN

Danh mục
chuyên
khoa

Danh
mục
Thuốc

Danh mục
Bác Sĩ

Danh mục
Bệnh Nhân

Danh mục
Phiếu khám
bệnh

Danh mục
Toa Thuốc

Báo cáo thống kê

Báo cáo bệnh án cho từng bệnh
nhân

thống kê danh sách các danh mục

Tìm kiếm

Tìm
kiếm
phiếu
khám
bệnh

Tìm
kiếm
Bác Sĩ

Tìm
kiếm
Thuốc

Trang 19

Tìm
kiếm
chuyên
khoa

Tìm
kiếm
bệnh
nhân

Báo cáo
thống kê


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

V. MÔ HÌNH ERD

Trang 20


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

1. Mô hình DFD mức 0:

2. Mô hình DFD mức 1: Các chức năng của hệ thống phòng mạch
+ Modul 1: Quản lí bệnh nhân.
-

Tiếp nhận bệnh nhân vào khám bệnh (hoặc mua thuốc)
Tìm kiếm bệnh nhân.
Cập nhật thông tin bệnh nhân.

Trang 21


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

GVHD: Lâm Thanh Hùng

+ Modul 2: Quản lí khám bệnh:
-

Tiếp nhận bệnh nhân vào khám bệnh

Trang 22


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

-

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Lập phiếu khám.
Tìm phiếu khám.
Cập nhật phiếu khám.

+ Modul 3: Quản lí tình hình khám chữa bệnh.
-

Lập toa thuốc.
In toa thuốc.
Trang 23


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

-

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Lập hóa đơn thuốc.
In hóa đơn thuốc.

Trang 24


SVTH: Nguyễn Thế Vũ

-

GVHD: Lâm Thanh Hùng

Lập báo cáo doanh thu theo ngày

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×