Tải bản đầy đủ

Đề tài phân tích và thiết kế hệ thống thông tin xuất nhập hàng siêu thị điện máy trần thế

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỶ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
--Công Nghệ Thông Tin--

Đề Tài: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Quản lý xuất nhập kho hàng của siêu thị điện máy Trần Thế
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS.NGUYỄN NGỌC TRANG

Nhóm 13: Nguyễn Văn Lượng
Trịnh Xuân Đạo
Triệu Đại Lợi
Nguyễn Kết


MỤC LỤC:
PHẦN I: MỜ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài....................................................................................3
2. Mục tiêu & đối tượng nghiên cứu....................................................3
3. Phương pháp nghiên cứu...................................................................4
4. Kế hoạch nghiên cứu.............................................................................4
PHẦN II: NỘI DUNG
Chương 1: Khảo sát thực trạng

1.1: Phiếu khảo sát khách hàng
1.1: Kết quả khảo sát ......................................................................................5
1.2: phiếu phỏng vấn ......................................................................................7
Chương 2: mô tả hệ thống. Mô tả chi tiết chức năng.các mô hình thực
thể,mô hình phân rã chức năng.
2.1:Mô tả hệ thống...........................................................................................10
2.2:Mô tả chi tiết chức năng........................................................................10
2.3.mô hình phân ra chức năng hệ thống BFD………………....12
2.5: mô hình luồng dữ liệu DFD……………………………......12
2.6: biểu đồ luồng dữ liệu DFD……………………………........12
Phần III: KẾT LUẬN
Phụ lục……………………………………………………...…...13


I.MỞ ĐẦU
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nhu cầu hiện nay của mỗi siêu thị điều muốn có một mô hình thất yếu nhất về
việc quản lý tốt các mặt hàng của siêu thị mình và cũng như quản lý tốt việc xuất,
nhập mặt hàng của mình hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay, nên qua đề tài
này sẽ một phần nào đó giúp họ đạt được những điều họ mong muốn,để nhằm cải
thiện tính chặt chẽ trong việc xữ lí ,khắc phục trong việc “Cung Cầu” sản phẩm.
Giúp nắm bắt được nhu cầu và xu hướng hiện nay của người tiêu dùng, để nâng
cao sản phẩm đúng với nhu cầu cần thiết thức yếu của khách hàng để thụận tiên
trong việc nhập, xuất và quản lý các sản phẩm của các doanh nghiệp,…hiện nay.
Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
phân tích những nghiên cứu liên quan đến đề tài ,đánh giá những khác biệt về trình
độ bán hàng của các siêu thị trong nước và thế giới, nêu được những gì đã giải
quyết rồi và những gì còn tồn tại ,chỉ ra những hạn chế cụ thể từ đó nêu được
hướng giải quyết luận giải và những vấn đề mới về siêu thị mà đề tài đặt ra nghiên
cứu.
Hệ thống quản lý này sẽ giải quyết các khó khăn bất cập mà siêu thị trong
công tác quản lý hàng hóa gặp phải. Đó là vấn đề theo dõi nhập, xuất hàng hóa ,
đưa ra các báo cáo, thống kê về tình hình sử dụng hàng hóa từng tháng một cách
nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý siêu thị điện máy


Dự Kiến sản phẩm:


1.

Xây dựng được mô hình phân rã chức năng(BFD) và mô hình thực thể kết hợp

(ERD)
2.

Xây dựng được mô hình logic cho dữ liệu(mô hình dữ liệu quan hệ)

3.

Thiết kế và xử lý cho các chức năng của hệ thống (DFD)

4.

Thiết kế giao diện cho toàn bộ hế thống quản lý siêu thị điện máy


Đối tượng nghiên cứu:


Quản lý siêu thị điện máy (gồm: quản lý sản phẩm, quản lý xuất, nhập,
quản lý bán hàng,quản lý khách hàng và hợp đồng…).
3.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Thu thập thông tin, gồm:
- Thu thập thông tin trên mạng.
- Lập phiếu hỏi.
- Phương pháp quan sát.
- Phương pháp toán học.
- Phương pháp thống kê.
Xử lý thông tin, gồm:
-Sử dụng Power Designer để xử lý.
-Sử dụng bằng các phần mền ứng dụng dữ liệu như: Excel, Word.
4. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:
Thời gian thực
hiện
Tuần 1 – Tuần 4

Nhiệm vụ

Kế hoạch
Người thực hiện

Chọn đề tài nghiên
cứu
Khảo sát thực trạng
Tìm hiểu Imindmap

Cả nhóm

Triệu Đại Lợi

Tuần 5 – Tuần 7

Tìm hiểu Power
Designer
Tìm hiểu Moodle

Tuần 5 – Tuần 7

Tìm hiểu Google Docs

Nguyễn Kết

Tuần 8

Đặt câu hỏi khảo sát,
làm phiếu khảo sát
trắc nghiệm.
Phỏng Vấn
Đi khảo sát thực tế.

Cả nhóm

Tuần 5 – Tuần 7
Tuần 5 – Tuần 7

Tuần 9 – Tuần 10

Nguyễn Văn Lượng

Trịnh Xuân Đạo

Nguyễn Kết
Trịnh Xuân Đạo
Triệu Đại Lợi

Sản phẩm dự
kiến
Đề tài
Cách sữ dụng,
xử lý dữ liệu
Cách sữ dụng,
xử lý dữ liệu
Cách sữ dụng,
xử lý dữ liệu
Cách sữ dụng,
xử lý dữ liệu
Bảng khảo sát

Bảng khảo sát


Tuần 10-Tuần 11

Sàng lọc ý kiến chung

Tuần 11

Cả nhóm

Tổng hợp & vẽ biểu
Nguyễn Văn Lượng
đồ kết quả khảo sát.
Tuần 12 – Tuần 13 Tổng hợp tất cả, Soạn Cả nhóm
đề cương nghiên cứu
khoa học.
Chỉnh lẩn cuối, nộp
bài.

Bảng mẫu đề
cương
Sơ đồ tư duy
Đề cương

II.NỘI DUNG
Chương 1: Khảo sát thực trạng
1.1 kết quả khảo sát:
Sau khi phát ra 120 phiếu nhóm thu về được 78 phiếu với kết quả như sau:
Đối với tiêu chí thứ nhất: Nhu cầu sản phẩm của khách hàng
Câu hỏi: Bạn có quan tâm đến thế hệ và chức năng sản phẩm mình dùng
không, mức độ quan tâm?

1.1.1

*Có 30% khách hàng
quan tâm đến thế hệ và
chức năng của sản phẩm
*Có 48% khách hàng
không quan tâm
*Có 22% khách hàng
quan tâm nhưng tuỳ
thuộc và giá cả.

Đối với tiêu chí thứ hai: Quản lý sản phẩm được hiêu quả về nguồn
gốc, chất lượng
Câu hỏi: Mức độ bạn có quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng của sản
phẩm ?

1.1.2


*Có 40% khách hàng rất
quan tâm đến nguồn gốc
và chất lượng sản phẩm
*Có 23% kháchhàng
quan tâm
*Có 24% khách hàng ít
quan tâm
*Có 13% khách hàng
không quan tâm.

Đối với tiêu chí thứ ba: Giảm thiểu các mặt hàng tồn kho
Câu hỏi: Bạn thích siêu thị xả hàng tồn kho theo hình thức nào?

1.1.3

*Có 33% khách hàng
chọn giảm giá sản phẩm
khi xả hàng tồn kho
*Có 49%chọn ưu đãi
tặng miễn phí sản phẩm
*Có 18% chọn mua một
sản phẩmvà kèm theo
quà tặng

Đối với tiêu chí thứ tư: Đảm bảo quyền lợi khách hàng
Câu hỏi: Khi sản phẩm bị lỗi, bạn sẽ xử lý như thế nào?

1.1.4


*Có 27% muốn xử lý là
gọi điện và trợ giúp qua
điện thoại khi sản phẩm
bị lỗi
*Có 30% chọn đem sản
phẩm tới trung tâm bảo
hành
*Có 43% chọn gọi điện
cho nhân viên tới xử lý

1.1.5

Đối với tiêu chí thứ năm: Năng cao tính hiệu quả, tăng năng xuất làm

việc
Câu hỏi: Bạn thích nhất điểm nào khi đi mua hàng ở siêu thị?
*Có 45% khách hàng
chọn mua hàng ở siêu thị
vì an toàn, đảm bảo, uy
tín,
*Có 31% chọn nhân viên
phục vụ tận tình
*Có 24% chọn có nhiều
sản phẩm và nhiểu lựa
chọn

1.2

Phiếu phỏng vấn:
1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống :
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan
Hệ thống: Quản lí siêu thị điện máy
Nhóm lập: Nhóm 13 Ngày lập: 10/10/2014
STT
1
2

Chủ đề

Yêu cầu

Quản lý bán Nắm rõ quy trình
hàng
bán
hàng
Quản lý bảo Cách thức, quy trình

Ngày bắt
đầu

Ngày kết
thúc

11/10/2014

18/10/2014

11/10/2014

08/12/2014


hành

2.

bảo hành các
trường hợp không
được bảo hành.

Các bảng kế hoạch phỏng vấn cụ thể :
• Kế hoạch phỏng vấn thứ 1:
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Huỳnh thị Vi
Người phỏng vấn:Trịnh Xuân Đạo
Đối tượng được hỏi : Nhân viên
Các yêu cầu hỏi: vai trò, trình độ,
bán hàng
kinh nghiệm.
-Ngày hẹn: 11/10/2014
-Thời gian bắt đầu: 13h00
Địa chỉ: 388 Hoàng Văn Thụ, Q.TB -Thời gian kết thúc: 13h30
Cần thu thập dữ liệu : thông tin về Các yêu cầu đòi hỏi:vị trí, kinh
hình thứ bán hàng , trang thiết bị nghiệm,trình độ của người phỏng
và hình thức quản lý
vấn
Chương Trình:
Ước lượng thời gian :
 Giới thiệu
 2 phút
 Hỏi và trả lời
 20 phút
 Ý kiến người được hỏi
 5 phút
 Tổng hợp nội dung chính
 3 phút
(dự kiến tổng cộng thời gian :30 phút )

Phiếu phỏng vấn
Dự án: Quản lý siêu thị điện máy
Tiểu dự án: Hình thức bán hàng
Người được hỏi: Huỳnh Tiểu My
Người phỏng vấn:Trịnh Xuân Đạo
Câu hỏi :
Trả lời:
1. Bạn hãy cho biết hình thức bán 1. Đầu tiên chúng tôi sẽ ghi nhận
hàng của siêu thị ?
yêu cầu của khách hàng muốn đặt
mua loại hàng nào,sau đó chúng
tôi sẽ kiểm tra hàng trong kho,sau
đó là ghi nhận các thông tin khách
hàng cần thiết và lập đơn đặt hàng
2. Siêu thị sẽ giải quyết như thế
2. Chúng tôi sẽ nhận đơn đặt
nào khi khách hàng đặt mua sản hàng,kiểm tra hàng,nhận tiền đặt
phẩm với số lượng lớn ?
cọc trước 30% và sau đó hẹn ngày
giao hàng cho khách hàng.(Giảm
giá cho những đơn đặt hàng có số
lượng lớn)
3. Siêu thị có những hình thức
3. Có 2 hình thức chính đó là:


thanh toán nào?
4. Siêu thị có bán sản phẩm trả
góp hay không?nếu có thì cần
những thông tin gì?


Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán qua thẻ tín dụng
4. Có.Hộ khẩu,chứng minh thư
photo có công chứngKế hoạch phỏng vấn thứ 2:

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Lâm Tuấn Hùng
Người phỏng vấn:Nguyễn Kết
Các yêu cầu đòi hỏi:vị trí, kinh
Đối tượng được hỏi : Nhân viên
nghiệm,trình độ của người phỏng
bảo hành
vấn
-Ngày hẹn: 12/10/2014
-Thời gian bắt đầu: 14h00
Địa chỉ: 388 Hoàng Văn Thụ, Q.TB -Thời gian kết thúc: 14h30
Chương Trình:
Ước lượng thời gian :
 Giới thiệu
 2 phút
 Hỏi và trả lời
 15 phút
 Ý kiến người được hỏi
 5 phút
 Tổng hợp nội dung chính
 3 phút
(dự kiến tổng cộng thời gian :25 phút )

Phiếu phỏng vấn
Dự án: Quản lý siêu thị điện máy
Tiểu dự án: Quản lý Bảo Hành
Người được hỏi: Trương Vệ Kiện
Người phỏng vấn: Nguyễn Kết
Câu hỏi :
Trả lời:
1. Xin anh hãy cho biết về quy
1. Kiểm tra phiếu bảo hành,kiểm
trình bảo hành của siêu thị ?
tra sản phẩm,viết phiếu nhận
hàng và hẹn ngày trả.
2. Những trường hợp nào thì
2. Nếu sản phẩm bị hư hỏng, thiệt
không được bảo hành?
hại mà không phải do lỗi kỹ thuật
thì sẽ không được bảo hành.
3. Nếu sản phẩm không phải là
3. Có.siêu thị sẽ sữa chữa tất cả
mua tại cửa hàng thì bên anh có
các sản phẩm hư hỏng mà khách
nhận sửa chữa hay không ?
có nhu cầu và tính phí tùy theo hư
hỏng của sản phẩm.
4.Thường thì thời gian bảo hành
4. Tùy loại sản phẩm và mức độ hư
sản phẩm hư hỏng tại siêu thị là
hỏng của sản phẩm mà thời gian
bao lâu?
bảo hành nhanh hay chậm.
5. Phiếu bảo hành bao gồm những 5. Thông tin khách hàng,tên sản


thông tin gì?

phẩm, ngày mua,hạn bảo hành.

Chương 2: Mô tả hệ thống. Mô tả chi tiết chức năng.các mô hình thực thể,mô
hình phân rã chức năng:
2.1

Mô tả hệ thống:
Qua khảo sát thực tế tại siêu thị Trần Thế quận Tân Bình chúng tôi đã thu
thập được một số thông tin như sau:
Nằm ngay mặt đường nên siêu thị rất được sự chú ý đến với khách
hàng, đặc biệt các sản phẩm ở đây luôn có giá cả hợp lý, gọn nhẹ và
luôn mang lai cảm giác an toàn khi mua sản phẩm tại siêu thị nên rất
được khách hàng ưu chuộng và chọn lựa.
 Sản phẩm tại đây luôn có mẩu mã hợp thời trang, vừa túi tiền người
tiêu dùng và luôn là những thiết bị, đồ dùng thế hệ mới theo công nghệ
hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đặc biệt các mặt hàng gia dụng vẫn là
ưu thế chủ đạo tại siêu thị, vì các sản phẫm tại đây luôn mang lại cảm
giác thoải mái và tiện ích cho các bà nội trợ trong gia đình.
Mô tả chi tiết chức năng:
 Quy Trình bán hàng của siêu thi trần thế: Khi khách hàng đến với
siêu thi Trần Thế luôn luôn được các nhân viên tiếp đón tại cửa và
phục vụ tận tình bằng một nụ cười hay một lời chào hỏi. Tại mỗi quầy
trưng bày thì có một nhân viên đứng túc trực để giới thiệu tính năng
của sản phẩm cho khách hàng biết ,nếu khách hàng muốn mua một sản
phẩm bất kì , thì nhân viên báo hàng sẽ liên hệ với bộ phận kho ,để bộ
kho kiểm tra mặt hàng khách muốn mua còn hay hết để báo cho nhân
viên bán hàng biết để thông báo lại cho khách hàng, nếu hàng còn thì
bộ kĩ thuật sẽ kiểm tra sản phẩm lần cuối ,sau đó thông báo cho bộ
phân xuất kho để lập phiếu xuất kho cho mặt hàng đó , thông tin của
sản phẩm sẽ được chuyển tới bàn lập hóa đơn cho khách đê làm công
việc lấy thông tin của khách hàng đễ giao hàng cho khách đúng địa chỉ
(nếu mặt hàng có kích thước lớn), trong khi đó thì nhân viên lập hóa
đơn cũng sẽ làm công việc nhận tiền từ khách hàng .
 Quản lý thông tin khách hàng: Siêu thị sẽ lưu trữ thông tin về khách
hàng như: họ tên, số điện thoại, số CMND để nhằm bảo vệ quyền lợi
khách hàng. Nếu khách có đặt sản phẩm trực tuyến thì thông tin lưu
trữ sẽ được lấy ra đối chiếu khi khách hàng đến nhận sản phẩm và
thanh toán. Khi sản phẩm bị lỗi hoặc hư hại trong quá trình vận
chuyển cho khách hàng thì sản phẩm sẽ được đổi lại dựa trên thông tin
khách hàng mà siêu thị lưu trữ. Và các thông tin khách hàng trên sẽ


2.2
được lưu trữ trong suốt thời gian mà sản phẩm còn bảo hành hoặc
trong một thời gian nhất định của siêu thị, để nhằm đảm bảo quyền lợi
của khách hàng khi tới siêu thị.
Quản lý nhân viên: Khi khách đến mua hàng, nhân viên sẽ tiến hành
kiểm tra các thông tin của khách và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Khi khách hàng mua hàng thì nhân viên sẽ kiểm tra kho và lập hóa đơn
cho khách hàng. Kiểm tra thông tin xong nhân viên thu tiền và giao sản
phẩm cho khách hàng. Nhân viên quản lý siêu thị có thể kiểm tra thông
tin nhân viên cấp dưới và thông tin khách hàng.
Khi khách hàng đặt hàng: Khi khách hàng đặt hàng thì nhân viên sẽ
lập một phiếu cho khách hàng trong đó sẽ có một số thông tin của
khách hàng và thông tin của sản phẩm mà khách hàng muốn đặt.
Khách hàng phải đặt cọc trước một số tiền của sản phẩm mình muốn
mua cho nhân viên để được nhận một phiếu hẹn, trong đó cũng nêu rõ
ngày khách hàng tới nhận sản phẫm và thanh toán toàn bộ số tiền còn
lại khi khách hàng nhận sản phẩm.
Quyền lợi khách hàng: Khi khách hàng muốn biết rõ thông tin sản
phẩm, khách hàng có thể gọi điện tư vấn từ nhân viên để biết thêm
thông tin và cách sử dụng, cũng như thế hệ và nguồn gốc sản phẫm.
Khi sản phẩm bị lỗi, khách hàng có thể gọi tới trung tâm bảo hành để
nhờ sự trợ giúp đỡ từ nhân viên hoặc có thể đổi mới sản phẩm nếu sản
phẩm đó còn nằm trong thời gian ưu đãi bảo hành của siêu thị.

2.3.Mô hình phân ra chức năng hệ thống BFD

2.4: Mô hình quan hệ ERD


2.5 Mô hình logic

III.KẾT LUẬN
Đề tài này là kết quả của sự nỗ lực của cả nhóm trong suốt quá trình nghiên
cứu, khảo sát thực tế cũng như áp dụng những kiến thức đã học trong suốt
thời gian học. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thực hiện một chuyên đề nghiên


cứu nên cũng gặp một số khó khăn, nên mong mọi người và cô bỏ qua. Xin
chân thành cảm ơn!
***PHỤC LỤC:
1.1: Phiếu khảo sát khách hàng:
PHIẾU KHẢO SÁT THU THẬP Ý KIẾN
NHU CẦU MUA SẢN PHẨM TRONG SIÊU THỊ CỦA SINH VIÊN
Nhằm thu thập, phục vụ cho nhu cầu mua sắm tại các cửa hàng, siêu thị của sinh
viên nói chung và cho tất cả giới trẻ hiện nay, xin bạn vui lòng trả lời câu hỏi dưới
đây. Một câu hỏi bạn có nhiều phương án lựa chọn, bạn có thể chọn nhiều phương
án trả lời trong một câu hỏi, chỉ cần không mâu thuẫn với nhau. Xin chân thành
cảm ơn và chúc bạn có một ngày vui vẻ!
Nhóm 1 -Khoá:12CD-TP(Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng-Khoa:Công nghệ
thông tin).
1. Thông tin sinh viên:
-Họ tên sinh viên:………………………………………………………........................
-Lớp:………………… Email:………………………………………………………...
2. Nội dung khảo sát:
Câu 1:Mức độ bạn có quan tâm đến nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm ?
Rất quan tâm
Quan tâm
Ít quan tâm
Không quan tâm
Câu 2: Bạn có quan tâm đến thế hệ và chức năng sản phẩm mình dùng không, mức
độ quan tâm?
Rất quan tâm
Không quan tâm
Quan tâm, nhưng tuỳ thuộc vào giá cả và khả năng
Câu 3: Theo bạn, một số sản phẩm,mặt hàng mà được giới trẻ ưa chuộng nhất hiện
nay là gì?
……………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 4:Khi mua một sản phẩm về sử dụng, bạn có sử dụng hết tính năng mà nhà
cung cấp sản xuất không?
Không sử dụng hết tính năng
Sử dụng hết tính năng
Chỉ mang tính chất trưng bày, nhưng sử dụng rất ít
Câu 5: Bạn ưa thích nhưng mặt hàng như thế nào?
Nhỏ gọn, tiện ích, đầy đủ tính năng
Giá cả hợp lý, đầy đủ tính năng
Một Ý Kiến Khác
Câu 6: Thường thi bạn biết thông tin siêu thị qua gì?
Quảng cáo từ tờ rơi
Quảng cáo trên tivi,…
Qua internet
Câu 7: Bạn thường sử dụng trình duyệt gì để tìm sản phẩm và mặt hàng bạn thích?
Google Chrome
Cốc Cốc
Internet Explorer
Câu 8: Bạn thích siêu thị xả hàng tồn kho theo hình thức nào?
Giảm giá sản phẩm
Ưu đãi tặng sản phẩm miễn phí
Mua một sản phẩm và kèm theo quà tặng
Câu 9: Khi mua hàng qua website của cửa hàng, bạn thường chọn hinh thức thanh
toán như thế nào?
Thanh toán khi giao hàng
Thanh toán tại cửa hàng
Thanh toán tại bưu điện
Câu 10: Khi sản phẩm bị lỗi, bạn sẽ xử lý như thế nào?
Gọi điện tới trung tâm bảo hành
Đem sản phẩm tới công ty để bảo hành
Gọi điện cho nhân viên tới xử lý


Câu 11: Mức độ yêu thích của bạn khi mua hàng trên website của cửa hàng là ?
25%
50%
75%
Ý kiến khác
Câu 12: Bạn có thường xuyên đi mua sản phẩm ở các cửa hàng và trung tâm lớn
không?
Có, rất nhiều
Có, rất ít
Thỉnh thoảng
Câu 13: Khi mua hàng bạn thường thanh toán như thế nào?
Bằng tiền mặt
Bằng thẻ ATM
Khác
Câu 14: Bạn thích nhất điểm nào khi đi mua hàng ở siêu thị?
An toàn, bào đảm, uy tin
Nhân viên phục vụ tận tình
Có nhiều sản phẩm và lựa chọn.
Câu 15: Bạn thấy giá cả ở siêu thị như thế nào?
Đúng giá, vừa túi tiền
Quá cao so với thị trường
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ HỢP TÁC!
1.2: Tài liệu tham khảo:

Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế: hướng cấu trúc và hướng đối tượng, Nhà
xuất bản Thống kê, 2002.
Nguyễn Văn Vỵ, Giáo trính Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin, nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách Đại học-Dạy nghề, Hà Nội.
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm:
Website giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm:
http://tailieu.vn/doc/phuong-phap-luan-nghien-cuu-khoa-hoc-vu-cao-dam 1181883.html
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×