Tải bản đầy đủ

Đề tài PHÂN TÍCH và THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý bán vé tàu lửa ở GA sài gòn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN VÉ
TÀU LỬA Ở GA SÀI GÒN

GVHD: ThS. Nguyễn Ngọc Trang
SVTH: Lương Hoàng Trọng
Huỳnh Ngọc Quyền
Nguyễn Huỳnh Mạnh Quốc
Đặng Minh Quang
Lớp 12CĐ-TP1
Nhóm 12


NHẬN XÉT GIÁO VIÊN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
2


MỤC LỤC
Phần I: Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kế hoạch nghiên cứu

Phần II: Nội dung
Chương 1. Khảo sát thực trạng hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu
lửa ở Ga Sài Gòn:
1.1. Nghiên cứu bằng bảng câu hỏi:
1.1.1. Phiếu khảo sát

1.1.2. Google doc
1.1.3. Kết quả phiếu khảo sát
1.2. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn
1.2.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
1.2.2. Các bảng phỏng vấn chi tiết
1.2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn
1.2.2.2. Phiếu phỏng vấn
Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa
ở Ga Sài Gòn:

2.1. Mô tả hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở Ga Sài Gòn.
2.2. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD)
2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD)
2.3. Mô hình logic cho dữ liệu (mô hình dữ liệu quan hệ)
Chương 3. Các ứng dụng công nghệ thông tin

Phần III: Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo, Phiếu Khảo Sát
Sơ đồ tư duy
3


Phần I: Mở Đầu
1. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay, xe lửa là một trong những phương tiện vật chuyển
quan trọng của nước ta, nhờ có thệ thống đường sắt nói chung và
xe lửa nói riêng đã giúp rất nhiều cho việc giao thương, buôn bán ở
nước ta.Hàng năm số lượng vé tàu được bán ra không dưới
200.000 vé chỉ tính riêng dịp tết Tết Ất Mùi(2015) đã bán hơn
174.693 vé, do số lượng vé bán ra quá nhiều nên dễ gây ra ùng tắc
ở tại các ga. (http://www.mt.gov.vn/m/tin-tuc/856/35006/tiep-tucnghien-cuu-de-hoan-

thien-he-thong-ban-ve-tau-dien-tu-theo-

huong-dem-lai-su-thuan-loi-nhat-cho- nguoi-dan.aspx)
Ga Sài Gòn cũng thường xuyên chịu cảnh ùng tắc nhất là vào
các dịp lễ tết. Để khắc phụ tình trạng ùng tắc tại ga thì cần phải có
nhiều biện pháp khác.như bán vé tàu qua mạng đồng thời bán vé
tàu tại ga. Để đạt được hiệu quả cao, tất cả đều phụ thuộc vào hệ
thống thông tin của ga Sài Gòn.
Hệ thống thông tin là một trong những ứng dụng có tính cần
thiết nhất của mỗi doanh nghiệp,công ty hoặc bất kỳ tổ chức nào.
Giúp trong việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được
được sự thống nhất trong hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức,
đạt được lợi thế cạnh tranh ,nắm bắt được nhiều thông tin về khách
hàng hoặc cải tiến dịch vụ,nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà phát
triển.
Khi làm một đề tài nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho chúng em
nâng cao nhiều kỹ năng như:

4


 Nâng cao khả năng làm việc nhóm của mỗi thành viên trong
nhóm, phát huy được điểm mạnh, cách chuyền đạt ý kiến và
thu nhận thông tin của mỗi cá nhân. Làm việc nhóm giúp
cho sinh viên có ý thức và trách nhiệm, thêm vào đó à kỹ
năng tra cứu tư liệu và phương pháp phân tích.
 Biết cách làm một đề tài nghiên cứu khoa học quy mô nhỏ.
 Có ý thức đào sâu suy nghĩ, tập cách tư duy để tự nghiên cứu
giải quyết một vấn đề.
Những kỹ năng trên sẽ là hành trang hữu ít sau khi chúng em ra
trường.cũng vì lý do đó chúng em quyết định chọn đề tài “Phân
tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu lửa ở ga
Sài Gòn”.

2. Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán vé tàu
lửa ở ga Sài Gòn.
3. Đối tượng nghiên cứu
Hệ thống quản lý bán vé tàu lửa ở ga Sài Sòn.
4. Kế hoạch nghiên cứu
STT Nhiệm vụ

Phân Công

Thời Gian

Sản Phẩm Dự
Kiến

5


1

Chọn đề tài

LươngHoàng Trọng

Từ 13/9/2014

nghiên cứu,

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 4/10/2014

Khảosát thực
trạng
2

Nguyễn Huỳnh

Tên đề tài

MạnhQuốc

Tìm 5 tiêu chí

Đặng Minh Quang
LươngHoàng Trọng

Từ4/10/2014

khảo sát

Huỳnh Ngọc Quyền

Đến 11/10/2014

Nguyễn Huỳnh Mạnh

5 tiêu chí khảo
sát

Quốc

3

Đặt câu hỏi và

Đặng Minh Quang
LươngHoàng Trọng

Từ 11/10/2014

lập phiếu khảo

Nguyễn Huỳnh Mạnh

Đến 25/10/2014

Kết quả khảo sát

Từ 25/10/2014

Mô hình kết quả

Đến 1/11/2014

khảo sát theo 5

Từ 1/11/2014

tiêu chí
Phiếu kết quả

Đến 8/11/2014

phỏng vấn

Từ 15/11/2014

Mô tả hệ thống

sát
4

Tổng hợp & vẽ

Quốc
Đặng Minh Quang
Đặng Minh Quang

biểu đồ kết quả
5

6

khảo sát.
Đi phỏng vấn

Mô tả hệ thống

Huỳnh Ngọc Quyền

LươngHoàng Trọng

thông tin

7

Tìm hiểu về

Power Designer

Đến 22/11/2014

Huỳnh Ngọc Quyền

Từ 15/11/2014

Giới thiệu và

Đến 22/11/2014

hướng dẫn sử
dụng Power

Designer

6


8

Đặng Minh Quang

Tìm hiểu về

Chương trình

Từ 15/11/2014

Giới thiệu và

Đến 22/11/2014

hướng dẫn sử
dụng Google

Google Docs.

Docs.

7

Tìm Hiểu

Nguyễn Huỳnh Mạnh

Từ 15/11/2014

File PowerPoint

Imindmap và vẽ

Quốc

Đến 22/11/2014

giới thiệu,hướng

sơ đồ tư duy

dẫn sử dụng
Imindmap và sơ
đồ tư duy

8

Phân tích và thiết

LươngHoàng Trọng

kế hệ thống thông Nguyễn Huỳnh Mạnh

Từ 22/11/2014

Mô hình phân rã

Đến 29/11/2014

chức năng của hệ

Quốc

tin

thống(BFD)

Vẽ sơ đồ dữ liệu

Mô hình thực thểkết hợp (ERD)
Mô hình luồng dữ

9

Tổng hợp tất cả,

Nguyễn Huỳnh Mạnh

6/12/2014

liệu
Báo Cáo Nghiên

Soạn báo cáo

Quốc

(Tuần 14)

Cứu Khoa Học

nghiên cứu khoa
học.
Thông báo cho
nhóm & chỉnh
sửa

5. Phương nghiên cứu
- Phương pháp hỏi (phỏng vấn).
- Phương pháp khảo sát.
- Phương pháp thống kê.

7


Phần II: Nội dung
Chương 1. Khảo sát thực trạng:
1.1. Nghiên cứu bằng bảng câu hỏi:
Kết quả khảo sát: Nhóm phát ra 120 phiếu và thu lại 71 phiếu ,
trong đó có 1 phiếu không hợp lệ , còn lại 70 phiếu hợp lệ.
+ Tiêu chí 1 – Khảo sát về trang thiết bị
+ Tiêu chí 2 - chất lượng phục vụ của nhân viên :
+ Tiêu chí 3 –Hình thức thanh toán vé tàu :
+ Tiêu chí 4 –Giá vé phù hợp với người dân :
+ Tiêu chí 5–Thay đổi phương tiện duy chuyển :
1.2. Nghiên cứu bằng bảng phỏng vấn:
1.2.1. Bảng kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống:
Kế hoạch phỏng vấn tổng quan hệ thống
Hệ thống: Quản lý Bán vé tàu hỏa
Ngày lập:
Người Lập: Nhóm 8

05/03/2014
Ngày
Kết

STT

Chủ Đề

Ngày Bắt Đầu

Thúc

8/11/2
1

Đội vé

01/11/2014

014
8/11/2

2

Đội kiểm soát vé

01/11/2014

014
8/11/2

3

Phòng kiểm tra hành lý

01/11/2014

014

1.2.2. Các bảng phỏng vấn chi tiết:
1.2.2.1. Kế hoạch phỏng vấn:

Kế hoạch phỏng vấn

8


Người được hỏi: Chị Nguyễn Thị Thu Hồng
Địa chỉ: 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3,

Người hỏi: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn: 7h30’ ngày 8/11/2014

TP.Hồ Chí Minh

Thời điểm bắt đầu: 7h40’ ngày 8/11/2014
Thời điểm kết húc: 8h30’ ngày 8/11/2014.

Chương Trình

Ước lượng thời gian

1. Giới thiệu
2. Tổng quan về dự án thực hiện
3. Phỏng vấn các vấn đề liên quan
• Câu 1
• Câu 2
• Câu 3
• Câu 4
• Tổng hợp và Phân tích các


3 phút
3 phút

2 phút
3 phút

thông tin đã thu thập.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.

5 phút
7 phút
15 phút
5 phút

Thời gian dự kiến tổng cộng 43 phút

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Chị Nguyễn Thị Thu Hồng
Người hỏi: Huỳnh Ngọc Quyền
Đối tượng: Đội vé
Vai trò: nhân viên bán vé.
Chương trình:
Ước lượng thời gian
-Giới thiệu
Tổng quan về dự án:
Tổng quan về phỏng vấn:
Chủ đề sẽ đề cập: Cơ cấu tổ chức các phòng vé
phỏng vấn các vấn đề liên quan:
o
o
o

Câu 1
Câu 2
Câu 33 phút
3 phút
2 phút
3 phút
5 phút
7 phút
2 phút
15 phút
5 phút

9


o
o


Câu 4
Tổng hợp và Phân tích các

thông tin đã thu thập.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.

Câu 1: Xin chị cho biết hình thức mua vé tàu

Trả lời:

lửa tại Ga Sài Gòn khi khách hành có nhu cầu?

Khi có nhu cầu khách hàng sẽ đến trực tiếp
Ga để mua vé tại quầy vé. Nếu có việc bận
khách hàng có thể đặt vé qua điện thoại
hoặc đặt vé thông qua website của nhà ga.
Khi đó nhân viên sẽ giao vé đến tận nhà cho
khách hàng. Nếu khách hàng muốn đi khứ
hồi chúng tôi sẽ cung cấp vé khứ hồi theo
yêu cầu của khách hàng!

Câu 2: Nếu khách hàng có nhu cầu mua vé tập

Trả lời:

thể thì chị sẽ giãi quyết thế nào?

Hành khách có nhu cầu mua vé tập thể từ
20 người trở lên đều phải ký hợp đồng vận
chuyển theo quy định của Tổng công ty
ĐSVN và phải nộp tiền đặt cọc với số tiền
bằng 20% giá trị hợp đồng. Trường hợp
hành khách hủy bỏ hợp đồng vận chuyển
thì không được hoàn lại số tiền đã đặt
cọc.Hành khách khi đã ký hợp đồng vận
chuyển mua vé tập thể phải mua vé sau 3
ngày ký hợp đồng. Nếu quá thời hạn trên,
các ga được phép bán vé hoặc trả chỗ theo
quy định hiện hành.

Câu 3: Những thông tin nào của khách hàng sẽ

Trả lời:

được lưu lại trong cơ sở dữ liệu?

Những thông tin của khách hàng sẽ được
lưu lại bao gồm: Họ tên, số CMND, số điện
thoại.

Câu 4: Quy định về việc đổi trả vé như thế

Trả lời:

nào? Và khi trả vé khách hàng sẽ được hoàn lại

Hành khách sau khi mua vé, nếu không đi

bao nhiêu tiền?

được thì phải liên hệ lại quầy vé để thực
hiện thủ tục trả vé. Thời gian khách được
phép trả vé tùy thuộc vào từng loại tàu mà
khách hàng đi, Khách hàng sẽ bị trừ 10%

10


giá vé.?
Câu 5: Hiện có tấc cả bao nhiêu loại vé tàu

Vé tàu đươc chia ra làm hai loại chính là

thưa chị?

ghế ngồi và giường nằm.
 Ghế thì có ghế cứng không điều
hòa và có điều hòa, ghế mềm không
điều hòa và có điều hòa.
 Giường thì có giường nằm cứng
không điều hòa và có điều hòa.
giường nằm mềm không điều hòa
và có điều hòa.

Câu 6: Nếu khách hàng mua vé lần 2 lần 3 thì

Trả lời:

khách có cần cung cấp lại thông tin như họ tên,

Đối với mỗi khách hàng khi mua vé tấc cả

số cmnd, số điện thoại chẳng hạn?

thông tin đều được lưu lại trong cơ sở dữ
liệu của chúng tôi, lần sau khách hàng chỉ
cần cung cấp lại số chứng minh thư thì hệ
thống sẽ tìm được tên của khách hàng đó.

Câu7: Xin chị cho biết thêm những đối tượng

Trả lời

nào được phép mở đại lý bán vé tàu?

Đối tượng được mở đại lý gồm các đơn vị
ngành đường sắt, tổ chức kinh tế, cá nhân
hoạt động thương mại độc lập, có đăng ký
kinh doanh... Đơn vị qui định đại lý và ký
hợp đồng đại lý là các công ty vận tải hành
khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (phân

Câu 8: Khi mở đại lý cần đáp ứng những điều

theo khu vực địa lý).
Trả lời:

kiện nào thưa chị? Và đại lý sẽ được hưởng lợi

Các đối tượng nêu trên phải đầu tư trang

bao nhiêu phần trăm khi bán được vé?

thiết bị (máy tính nối mạng, điện thoại).
Nhân viên đại lý sẽ được ngành đường sắt
tập huấn nghiệp vụ bán vé miễn phí. Các
đại lý phải ký quĩ hoặc bảo lãnh ngân hàng
tương đương với giá trị số lượng phôi vé đã
nhận từ phía đường sắt và phải niêm yết
công khai giá vé, giờ tàu. Hình thức bán vé
của các đại lý hoàn toàn giống các ga.
Về thù lao, các đại lý sẽ được hưởng theo

11


phần trăm doanh thu vé bán thực tế. Doanh
thu tính thù lao không bao gồm phí bảo
hiểm hành khách và thuế giá trị gia tăng.
Mức thù lao cao nhất là 2,5% và thấp nhất
là 1,5% tùy theo vị trí của đại lý so với ga.
Đại lý thuộc ngoại tỉnh so với ga bán vé sẽ
có thù lao cao hơn đại lý nội tỉnh.

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Phạm Minh Tuấn
Địa điểm:01 Nguyễn Thông, Phường 9,Quận

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn: 9h00’ ngày 8/11/2014

3,TP. Hồ Chí Minh

Thời điểm bắt đầu: 9h20’ ngày 8/11/2014

Đối Tượng: Phòng kiểm soát vé
Chương Trình

Thời điểm kết húc: 9h45’ ngày 8/11/2014.
Vai trò: nhân viên kiểm soát vé
Ước lượng thời gian

Giới thiệu

3 phút

Tổng quan về dự án thực hiện

3 phút

Phỏng vấn các vấn đề liên quan

5 phút

Câu 1

5 phút

Câu2

5 phút

Tổng hợp và Phân tích các thông tin
đã thu thập.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.
(Thời gian dự kiến tổng cộng: 21phút)

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Phạm Minh Tuấn
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Đối tượng: Phòng kiểm soát vé
Vai trò: nhân viên kiểm soát vé.
Giới thiệu
Ước lượng thời gian

12


Tổng quan về dự án:

3 phút

Tổng quan về phỏng vấn:

5 phút

Chủ đề sẽ đề cập: quy trình kiểm soát vé.

4 phút

Câu 1: Việc kiểm tra vé của khách hàng

Trả lời: Bên đội vé sẽ chuyển cho chúng tôi

được thực hiện như thế

danh sách các ghế đã đặt và ghế trống. Khi tàu
rời ga nhân viên phụ trách các toa tàu sẽ tiến
hành kiểm tra vé, khi tàu đến ga cuối cùng
trước khi ra khỏi ga hành khách sẽ được kiểm
tra vé 1 lần nữa

Câu 2: Các trường hợp hành khách không có

Đối với các trường hợp vi phạm chúng tôi

vé hoặc có vé nhưng sai qui định bên anh xữ

đều có các quy định rất rỏ ràng:

lý thế nào?

 Hành khách đi tàu không có vé phải
mua vé bổ sung bằng 2 lần giá vé định
ga của loại chỗ thấp nhất trên đoàn tàu
đó.
 Hành khách đi tàu có vé nhưng không
hợp lệ phải mua vé bổ sung bằng 2 lần
giá vé định ga của loại chổ ghi trên
vé trừ đi số tiền ghi trên vé.
 Trẻ em đi tàu có vé không hợp lệ phải
mua vé bổ sung bằng 2 lần giá vé định
ga của loại chổ thấp nhất trên đoàn tàu
đó

Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi: Ngô Việt Khánh
Địa điểm:01 Nguyễn Thông, Phường 9,Quận

Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Thời gian hẹn: 10h10’ ngày 8/11/2014

3,TP. Hồ Chí Minh

Thời điểm bắt đầu: 10h15’ ngày 8/11/2014

Đối Tượng: phòng kiểm tra hành lý
Chương Trình

Thời điểm kết húc: 10h40’ ngày 8/11/2014
Vai trò: nhân viên kiểm tra hành lý
Ước lượng thời gian

13


Giới thiệu

3 phút

Tổng quan về dự án thực hiện

3 phút

Phỏng vấn các vấn đề liên quan
Câu 1

5 phút

Câu 2

5 phút

Tổng hợp và Phân tích các thông tin

5 phút

đã thu thập.
Kết thúc cuộc phỏng vấn.
(Thời gian dự kiến tổng cộng: 21phút)

Người được hỏi: Ngô Việt Khánh
Giới thiệu

Kế hoạch phỏng vấn
Người phỏng vấn: Huỳnh Ngọc Quyền
Ước lượng thời gian

Tổng quan về dự án:

5 phút

Tổng quan về phỏng vấn:

5 phút

Chủ đề sẽ đề cập: quy định về hành lý của

10 phút

khách hàng.
Câu 1: Xin anh cho biết các quy định về việc

Trả lời:

mang theo hành lý của khách hàng?

Hành lý xách tay sẽ được miễn cước phí và
trọng lượng không quá 20kg đối với người
lớn, đối với trẻ em mua nữa vé thì không quá
10kg. Khách hàng không được mang theo
các hàng hóa nguy hiểm như: vũ khí, công cụ
hỗ trợ mà không có giấy phép sử dụng,
Những chất gây mất vệ sinh, thi hài, hài cốt,
hàng hóa cấm lưu thông…vv

Câu 2: Trường hợp khách hàng có nhu cầu

Trả lời:

mang theo các hàng hóa hợp pháp khác

Đối với những hàng hóa khách hàng mang

nhưng có khối lượng lớn hơn 20kg thì bên

theo có khối lượng lớn hơn 20kg thì khách

anh sẽ giải quyết như thế nào?

hàng phải trả phí theo qui định.Chúng tôi có
trách nhiệm bảo quản, niêm phong và lưu lại
các thông tin về hàng hóa đó bao gồm: hành
lý của khách hàng nào, khối lượng bao nhiêu,
hành lý được gửi trên tàu nào, mã tàu, thời

gian đi và đi từ đâu đến đâu?
Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống thông tin:

2.1. Mô tả hệ thống:

14


 Khi khách đến mua vé thì liên hệ với nhân viên bán vé, nhân

viên yêu cầu khách đăng ký các thông tin như: Họ và tên, cmnd,
số điện thoại liên lạc… Khách hàng có thể mua vé trực tiếp hoặc
mua vé qua website. Khách hàng có thể mua vé đơn hoặc mua vé
cho tập thể.
 Quản lý thông tin khách hàng: Chương trình sẽ lưu lại các thông

tin của khách hàng như: cmnd, họ tên, số điện thoại. Các thông tin
này sẽ được lưu lại 1 lần những lần sau nếu khách hàng tiếp tục
mua vé thì thông tin sẽ được lấy trong dữ liệu của chương trình, tất
nhiên khách có quyền thay đổi thông tin của mình như là số điện
thoại, đôi khi là tên. Khách hàng muốn mua vé tập thể thì phải ký
hợp đồng, khi đã ký hợp đồng vận chuyển mua vé tập thể phải mua
vé chậm nhất là 15 ngày trước ngày tàu chạy. Nếu quá thời hạn
trên, các ga được phép bán vé hoặc trả lại chỗ.


Khi khách hàng đến mua vé: Sau khi đăng kí thông tin, nhân viên
sẽ hỏi khách địa điểm muốn đi, thời gian đi, tàu nhanh hay chậm,
hạng vé muốn mua và vé khứ hồi nếu có. Nếu tàu khách lựa chọn
đã hết hạng vé mà khách muốn mua thì nhân viên sẽ giới thiệu
hạng vé khác cho khách, hoặc nếu tàu đã hết vé thì nhân viên sẽ
giới thiệu tàu khác cho khách. Những thông tin về vé tàu sẽ được
lưu lại để nhân viên kiểm soát vé kiểm soát sau này.Vận chuyển hành lý: Đối với khách hàng mua vé người lớn thì
được mang theo tối đa 20kg hành lý, trẻ em mua nữa vé thì 10kg.
Hành lý sẽ được lưu lại thông tin như khối lượng, hành lý của
khách hàng nào, đi từ đâu đến đâu, mã tàu đi và thời gian đi. Hành
lý được để trong toa hành lý và được trả khi khách đến nơi.Khi kiểm soát vé: Sẽ có nhân viên kiểm tra vé trong quá trình di
chuyển. Nếu khách không có vé hoặc làm mất thì sẽ bị phạt theo
quy định.
15


2.2. Mô hình phân rã chức năng của hệ thống (BFD):

2.3. Mô hình thực thể - kết hợp (ERD):

16


2.4. Mô hình luồng dữ liệu:

Chương 3. Ứng dụng công nghệ thông tin:

Chương trình Power Designer.
Hướng dẫn cài đặt
Bạn có thể tải phần mềm PowerDersigner từ trên mạng về ,hoặc mua dĩa
cd ngoài của hàng ,nhà sách.
Khi đã tải phần mềm PowerDersigner về máy rồi.
Bước 1 : Chạy file cài đặt trong thư mực tải về

17


Bước 2 : Khi hộp thoại xuất hiện bấm Next và chọn ngôn ngữ, ở đây
chọn Span(English) rồi Next tiếp.

Bước 3: Chọn dòng thứ 2,bấm Next

18


Bước 4 : Chọn đường dẫn lưu file mà bạn muốn cài đặt.

Và bấm Next để tiếp tục.
19


Bước 5: chọn các tool.

Rồi chọn Next
Bước 6: chọn Next \Next\Next .rồi chờ phần mềm cài đặt vào máy tính.
Bước 7 : Sauk hi Cài xong chọn finish

20


Hướng dẫn vẽ mốt mô hình trên PowerDersigner
Mô hình phân rã chức năng BFD
Bước 1 : khởi động phân mềm lên , chọn File\New

21


Sau đó chọn Business Process Model\Bấm OK ,có thể đặt tên lại ,ở mực
Model name .
Bước 2: Chọn Process

Sau đó bấm chuột phải vào Process vừa được tạo , sẽ xuất hiện hộp thoại .

22


ở đây ta có thể đăt tên cho Process vừa tạo

Và cứ tạo ra Process và đặt tên , mỗi Process tương ứng với một thực
thể ,
Khi tao đủ các thực thể thì dùng Line để nối các thực thể đó lại với nhau
như hình:

Cuối cùng thì lưu file vừa tạo được lại.
Mô hình thực thể ERD
Bước 1: chọn File\ New\Conceptual Data Model
23


Và dặt tên lại nếu muốn, sau đó bấm OK.
Bước 2 : Bên Palette\chọn Entity

Mỗi Entity tương ứng với một thực thể
Sau đó bấm chuột phải vào Entity ,chọn Propertie vừa tạo để đặt tên cho
Entity(thực thể).

24


Và ta cũng thiết lập Khóa chính và các thuộc cho thực thể ,chọn
Attributes

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×