Tải bản đầy đủ

Đề tài GIAO TIẾP GIỮA CNC và PMC

TRƯỜNG CAO ĐẴNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
TP.HCM
KHOA ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
ĐỀ TÀI:

GIAO TIẾP GIỮA CNC VÀ PMC
Nhóm:

NGUYỄN HUY HẢI
ĐINH BẢO HÒA
NGUYỄN TRÍ TÀI
LỚP : 12CĐ – ĐT 2

TP.HỒ CHÍ MINH 6-2014

Lời nhận xét của giáo viên:………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
1. Thông số kỹ thuật PMC

2


1.1 Thông số kỹ thuật cơ bản
Chức năng


0i-D PMC

0i-D/0i Mate-D
PMC/L

0i-D
DCSPMC(Note9)

Ngôn ngữ lập trình
Số cấp bậc thang
Khoảng thời gian
thực hiện
Tốc độ xử lý lệnh
cơ bản
Thang
Biểu tượng và bình
luận
Tin nhắn
Hướng dẫn chức
năng
Hướng dẫn chức
năng ghi chú
Hướng dẫn chức
năng cơ bản
Hướng dẫn chức
năng ghi chú
Giao diện CNC
Đầu vào F
Ngõ ra G
Liên kết I/O
Đầu vàoX
Ngõ ra Y
Số ký tư
Số bình luận
Khu vực lưu trữ
chương trình

thang
3
8ms

thang
2
8ms

thang
1
8ms

25nsec/bước

1sec/bước

1sec/bước

Lên đến khoảng
3200 bước
Ít nhất la 1KB
Ít nhất là 8 KB
14

Lên đến khoảng
8000bước
Ít nhất la 1KB
Ít nhất là 8 KB
14

Lên đến khoảng
3000 bước
Ít nhất la 1KB
Ít nhất là 8 KB
14

218(150)

217(150)

210(150)

24
218

24
217

24
218

768 bytes
768 bytes

768 bytes
768 bytes

768 bytes
768 bytes

Lên đến 2,04điểm
Lên đến 2,04điểm
40
255
384KB

Lên đến 1,04điểm
Lên đến 1,04điểm
40
255
128KB

Lên đến 6 4điểm
Lên đến 64điểm
40
255
128KB

Chú ý
1.

Một chương trình có thể được tạo ra trên cấp độ 3 cho khả năng tương thích với các
chương trình khác cho
mô hình, nhưng nó không được thực hiện.

3


2. Kích thước tổng thể chương trình tối đa (bao gồm cả số lượng tối đa của bậc thang
bước, biểu tượng / ý kiến, và tin nhắn) khác nhau tùy thuộc vào các thiết lập tùy chọn. Xem PMC
TRÌNH HƯỚNG DẪN (B-64393EN).
3. Đối với số lượng các hướng dẫn chức năng, mỗi số trong dấu ngoặc đơn chỉ
số lượng của tất cả các hướng dẫn chức năng, và mỗi con số không trong ngoặc đơn, số lượng
hướng dẫn chức năng hợp lệ.
4. Để sử dụng chức năng Khối chức năng, tùy chọn của nó là cần thiết cho mỗi CNC. Khi
xác định tùy chọn này, mở rộng PMC Ladder Hướng dẫn Chức năng này cũng có thể được sử
dụng. Vì mở rộng PMC Ladder Hướng dẫn chức năng được bao gồm trong
chức năng Khối chức năng, nó không phải là cần thiết để đặt các tùy chọn mở rộng của PMC
Ladder Hướng dẫn chức năng riêng biệt.
5. Đây là những số cho biểu tượng mở rộng và nhân vật bình luận. Các
số nhân vật biểu tượng cơ bản là 16 và số lượng các nhân vật bình luận là
30. Tham khảo PMC TRÌNH HƯỚNG DẪN (B-64393EN) để biết chi tiết.
6. Con số này là số lượng các ký tự single-byte. Khi bạn sử dụng hai byte
nhân vật như một bình luận, số lượng sẽ trở thành một nửa.
7. Năng lực của các khu vực lưu trữ chương trình khác nhau tùy thuộc vào các thiết lập tùy
chọn.
Xem PMC TRÌNH HƯỚNG DẪN (B-64393EN).
8. tối đa số đầu vào / đầu ra của I / O liên kết cho 0i Mate-D là 256points/256points.
9. PMC này được sử dụng cho các chức năng kép Kiểm tra an toàn (tùy chọn) và xử lý an
toàn tín hiệu liên quan. Xem "Dòng FANUC 0i-D Dual Kiểm tra an toàn bằng tay kết nối
(B-64303EN-4) "để biết chi tiết.

1.2 Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại bộ nhớ PMC
Chức năng
Bộ nhớ PMC
relay bên trong
Hệ thống vận
chuyển
Thêm tiếp
Hiển thị tin nhắn

0i-D PMC

0i-D/0i Mate-D
PMC/L

0i-D
DCSPMC(Note2)

8000 bytes
500 bytes

1500 bytes
500 bytes

1500 bytes
500 bytes

10000 bytes

10000 bytes

3ghi

4


Yêu cầu màn
hình hiển thị
Hiển thị trạng thái
Bộ nhớ không bay
hơi
Bộ đếm thời gian
(T)
Giờ biến
biến đếm thời gian
chính xác
Truy cập (C)
Truy cập biến
Truy cập cố định
Giữ relay (K)
Diện tích sử dụng
khu vực hệ thống
Bảng dữ liệu (D)
Hướng dẫn chức
năng
Giờ biến (TMR)
Giờ cố định
(TMRB / TMRBF)
Quầy biến (CTR)
Quầy cố định
(CTRB) tăng /
giảm phát hiện
cạnh (Difu / DIFD)
Nhãn (LBL)
Chương trình con
(SP)
Quầy cố định
(CTRB)

2000điểm
2000điểm

2000điểm
2000điểm

4ghi
4ghi

500 bytes

80 bytes

80 bytes

500 bytes

40 bytes

40 bytes

400 bytes
200 bytes

80 bytes
40 bytes

80 bytes
40 bytes

100 bytes
100 bytes
10000 bytes

20 bytes
100 bytes
3000 bytes

20 bytes
100 bytes
3000 bytes

250 miếng
500 miếng

40 miếng
100 miếng

40 miếng
100 miếng

100 miếng
1000 miếng

20 miếng
256 miếng

20 miếng
256 miếng

9999 miếng
5000 miếng

9999 miếng
512 miếng

9999 miếng
512 miếng

100 miếng

20miếng

20 miếng

Chú ý
1. khu vực này được sử dụng để xác định độ chính xác của bộ đếm thời gian biến. Không sử
dụng này
khu vực trong chương trình người dùng.
2 .PMC này được sử dụng cho các chức năng Kiểm tra an toàn kép (tùy chọn). Xem "Dòng
FANUC
0i-D Dual Kiểm tra an toàn bằng tay kết nối (B-64303EN-4) "để biết chi tiết.
5


Không có rơle thêm trong Dual Kiểm tra an toàn PMC.
4. Màn hình hiển thị tin nhắn chuyển tiếp không thể được sử dụng trong Dual Kiểm tra an toàn vì
PMC
chức năng không hợp lệ.
.
1.3 Danh sách địa chỉ PMC

Tín hiệu


hiệu

0i-D PMC

Đưa vào tín
hiêu PMC
đến máy

X

Đưa ra tín
hiêu PMC
đến máy

Y

Đưa vào tín
hiêu PMC
đếnCNC

F

X0~X127
X200~X327
X400~X527
X600~X727
X1000~1127
Y0~X127
Y200~X327
Y400~X527
Y600~X727
Y1000~1127
F0~F767
F1000~F1767
F2000~F2767
F300~F3767
F4000~F4767
F5000~F5767
F6000~F6767
F7000~F7767
F8000~F8767
F9000~F9767

Đưa ra tín
hiêu PMC
đếnCNC

G

G0~G767
G1000~G1767
G2000~G2767
G300~G3767
G4000~G4767
6

0i-D/0i MateD
PMC/L
X0~X127

0i-D
DCSPMC(Note4)

Y0~Y127

Y0~Y127

F0~F767
F1000~F1767

F0~F767

G0~G767
G1000~F1767

G0~G767

X0~X127


G5000~G5767
G6000~G6767
G7000~G7767
G8000~G8767
G9000~G9767
Relay bên
trong
Ký hiệu rơle
Thêm rơle
Tin nhắn
Hiễn thị
Trạng thái
Đồng hồ
Giờ biến
Chính xác
Máy đếm
Cố định
Giữ tiếp
Diện tích sử
dụng
Ký hiệu sử
dụng
Bảng dữ liệu
Nhãn
Chương trình
con

R

R0~R7999

R0~R1499

R0~R1499

R
E
A

R9000~R9499
E0~E9999
A0~A767
A1000~A1767

R9000~R9499
E0~E9999
A0~A767
A1000~A1767

R9000~R9499
NOTE 5
A0~A767
A1000~A1767

T

T0~T499
T9000~T9499

T0~T499
T9000~T9499

T0~T499
T9000~T9499

C

C0~C399
C5000~C5199
K0~K99
K900~K999

C0~C399
C5000~C5199
K0~K99
K900~K999

C0~C399
C5000~C5199
K0~K99
K900~K999

D0~D9999
L1~L9999
P1~P5000

D0~D2999
L1~L9999
P1~P512

D0~D2999
L1~L9999
P1~P512
L1~L9999

K

D
L
P

Chú ý
1 Khu vực này được dành riêng cho phần mềm quản lý PMC. Không có I / O có thể được giao
trong lĩnh vực này. Không sử dụng nó trong các chương trình sử dụng.
2 khu vực này được dành riêng cho phần mềm quản lý PMC. Không sử dụng nó trong sử dụng
chương trình.
3 khu vực này được sử dụng để xác định độ chính xác của một bộ đếm thời gian biến.
- Không thay đổi giá trị của bộ đếm thời gian và độ chính xác, ngoại trừ văn bản cùng một giá trị
khi làm việc hẹn giờ.
- Không thiết lập giá trị khác hơn so với phạm vi sau đây.

7


- Nếu quy tắc trên bị vi phạm, hoạt động của bộ đếm thời gian không được bảo đảm. - Khác với
các phạm vi từ T9000 đến T9999 đều được bảo vệ.
Giá trị chính xác
0: Default (8msec hoặc 48msec)
1: 1msec
2: 10msec
3: 100msec
4: 1 giây 5: 1 phút
4 PMC này được sử dụng cho các chức năng Kiểm tra an toàn kép (tùy chọn). Xem "Dòng
FANUC
0i-D Dual Kiểm tra an toàn bằng tay kết nối (B-64303EN-4) "để biết chi tiết.
5 Không có thêm chuyển tiếp có sẵn cho các kép Kiểm tra an toàn PMC.
6 Không có màn hình hiển thị tin nhắn chuyển tiếp không thể được sử dụng trong Dual Kiểm tra
an toàn vì PMC
chức năng không hợp lệ.

HOẠT ĐỘNG MÀN HÌNH PMC
Cấu hình cơ bản của màn hình PMC được mô tả dưới đây.

8


• Tiêu đề màn hình: Hiển thị tên của một menu con cụ thể của PMC.
• Tình trạng thực hiện Ladder: Hiển thị trạng thái thực hiện chương trình bậc thang.
• PMC báo động: Cho biết bất kỳ báo động PMC đang xảy ra.
• Con đường PMC: Hiển thị PMC đang được chọn.
• Chính dòng nhập: Line để nhập một giá trị số hoặc chuỗi ký tự quan trọng.
• Dòng tin nhắn hiển thị: Hiển thị một lỗi hoặc thông điệp cảnh báo.
• Chỉ báo tình trạng NC: Hiển thị chế độ NC, tình trạng thực hiện chương trình NC,
hiện đang được chọn NC số con đường.
• Enter: Được sử dụng để chuyển đổi từ trình đơn hoạt động PMC một PMC cụ thể
menu con hoặc từ một menu con PMC cụ thể cho các menu chính của PMC.
• Mềm trang trọng chuyển quan trọng: Được sử dụng để chuyển các trang phím mềm.

9


Về màn hình PMC
Khi bạn bấm phím chức năng và sau đó lần lượt các trang phím mềm bằng cách nhấn [+] phím
mềm, các
menu chính của PMC được hiển thị.
Menu chính PMC cung cấp ba loại sau đây của các menu con, được lần lượt sử dụng cho các
mục đích cụ thể.
• PMC bảo trì ([PMCMNT] màn hình)
• PMC Ladder ([PMCLAD] màn hình)
• PMC cấu hình ([PMCCNF] màn hình)
Mỗi menu con PMC được giải thích dưới đây.
(1) đơn PMC bảo trì
Menu này hiển thị các màn hình liên quan đến việc duy trì các PMC, chẳng hạn như đối với
PMC tín hiệu giám sát tình trạng và các dấu vết và hiển thị dữ liệu PMC và chỉnh sửa.
(2) đơn PMC Ladder
Menu này hiển thị các màn hình liên quan đến màn hình hiển thị và chỉnh sửa các chương trình
bậc thang.
(3) PMC Cấu hình trình đơn

10


Menu này hiển thị các màn hình liên quan đến màn hình hiển thị và chỉnh sửa các dữ liệu khác
với thang cấu thành chương trình trình tự, cũng như các màn hình để thiết lập các chức năng
PMC.
Hướng dẫn sử dụng một thời gian ngắn mô tả các màn hình của mỗi việc duy trì và PMC PMC
menu thang. Đối với mô tả chi tiết và menu cấu hình PMC, tham khảo "PMC Lập trình hướng
dẫn sử dụng
(B-64393EN). "

2

Quá trình chuyển đổi của màn hình PMC

11


12x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×