Tải bản đầy đủ

Đề cương một số GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT lý tự TRỌNG THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

VÕ NGỌC BĂNG TÂM
Lớp: 12CĐ – M

Đề cương

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
PHONG TRÀO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ
TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
--------------------------------------

VÕ NGỌC BĂNG TÂM
Mã số sinh viên: 12D2040022

ĐỀ CƯƠNG


MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
ĐỘNG PHONG TRÀO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Học phần:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG

Tân Bình, tháng 4 năm 2014


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
1.1.

cơ sở lý luận

1.2.

cơ sở thực tiễn

2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong
trào ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ở Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ở Trường
Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Các khái niệm
4.1. hoạt động phong trào
4.2. nâng cao chất lượng

5. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất được các giải pháp có tính khoa học, khả thi và phù hợp
với thực tiễn nhà trường thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phong
trào ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
6.1. Nhiệm vụ nghiên cứu.
Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào ở
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.


6.2. Phạm vi nghiên cứu.
Hoạt động phong trào ở trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7.3. Phương pháp thống kê toán học
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận....................
Kiến nghị.........................
8. Kết cấu
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Thực trạng nghiên cứu
Chương 3: Một số giải pháp


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Viết Vượng, phương pháp luận Nghiên cứu khoa học nhà xuất
bản đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Luật Khoa học công nghệ - số 21/2000/QH10.
3. Luật sở hữu trí tuệ - số 57/2001/QH10.
4. Giáo trình phương pháp Nghiên cứu khoa học của trường CĐKT Lý Tự
Trọng Tp. Hồ Chí Minh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×