Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG hút THUỐC lá của học SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT lý tự TRỌNG TP hồ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN
Lớp: 12CĐ-M

Đề cương

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HÚT
THUỐC LÁ Ở HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
-------------------------------------Tân Bình, tháng 4 năm 2014


PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN
Mã số sinh viên:12D2040019

ĐỀ CƯƠNG


MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HÚT
THUỐC LÁ CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN TRƯỜNG CAO
ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Học phần:

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG

Tân Bình, tháng 4 năm 2014

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tác giả đã
nhận được sự động viên, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh
đạo, quý thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp và gia đình.
Tác giả xin chân thành cám ơn tất cả quý giảng viên Trường Cao Đẳng Kỹ
Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện tổ chức, giúp đỡ,


giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập học phần
nghiên cứu khoa học của chúng tôi.
Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TH.S NGUYỄN VĂN
DŨNG người hướng dẫn khoa học, đã tận tâm bồi dưỡng kiến thức, phương pháp
nghiên cứu, năng lực tư duy và trực tiếp giúp đỡ tác giả hoàn thành đề cương.
Xin chân thành cảm ơn bạn bè, và người thân, gia đình đã động viên, hỗ trợ
chúng tôi trong quá trình học tập.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng Đề cương không tránh khỏi những thiếu
sót, tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy, cô giáo và
các bạn đồng nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2012
Tác giả

PHẠM THỊ THẢO NGUYÊN


Nhận xét của Thầy, Cô hướng dẫn khoa học.


Mở đầu
1. Lý do chọn đề tài.
1.1: Cơ sở lý luận.
1.2: Cơ sở thực tiễn


2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng hút thuốc lá của học
sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Việc khắc phục tình trạng hút thuốc lá của học sinh – sinh viên Trường Cao
Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Một số giải pháp khắc phục tình trạng hút thuốc lá của học sinh - sinh viên
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giả thuyết khoa học
Nếu đề xuất được các giải pháp có tính khoa học, khả thi và phù hợp với
thực tiễn nhà trường thì sẽ góp phần làm giảm tình trạng hút thuốc lá của học sinh –
sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu
5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề khắc phục tình trạng hút thuốc
lá của học sinh – sinh viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành
phố Hồ Chí Minh.
5.2. Đánh giá thực trạng tình hình hút thuốc la của học sinh – sinh viên
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
5.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng hút thuốc la
của học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố
Hồ Chí Minh.
6. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu thực trạng hút thuốc của học sinh – sinh viên Trường Cao
đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong năm năm gần đây và
đưa ra một số giải pháp trong những năm tiếp theo.


Phạm vi nghiên cứu là học sinh – sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý
Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Phương pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận
Nghiên cứu, đọc một số tài liệu về thực trạng hút thuốc của học sinh – sinh
viên trường, tổng kết, đánh giá về thực trạng này . Từ đó, chúng tôi khái quát, phân
tích-tổng hợp tài liệu, hệ thống những kiến thức liên quan đến đề tài để xây dựng cơ
sở lý luận cho đề tài.
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
Điều tra, phỏng vấn, trao đổi lấy ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm
nhằm thu thập thông tin về thực trạng hút thuốc của học sinh – sinh viên trường để
xây dựng cơ sở thực tiễn cho đề tài. Ngoài ra phương pháp này còn giúp chúng tôi
làm tốt công việc phân tích, đánh giá để đề xuất phương thức kết hợp và xây dựng
các giải pháp thực hiện, thăm dò về tính khả thi, hiệu quả của các giải pháp đã đề
xuất.
7.3. Phương pháp thống kê toán học
Thu thập số liệu, tư liệu, phân tích, xử lý và đưa ra kết quả nghiên cứu.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1.Kết luận....................
2. Kiến nghị.........................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×