Tải bản đầy đủ

Các hình ảnh siêu âm tổn thương cơ bản

HÌNH AÛNH SIEÂU AÂM
TOÅN THÖÔNG
CÔ BAÛN


SOÛI -- SOÛI TUÙI MAÄT


SOÛI -- SOÛI TUÙI MAÄT


BUN TU MAT


SOÛI – SOÛI THAÄN


SOÛI – SOÛI THAÄN


SOÛI – SOÛI BAØNG QUANGSOÛI – SOÛI THAÄN
THAÄN ÖÙ NÖÔÙC ÑOÄ 1


HÔI TÖÏ DO TRONG OÅ BUÏNG


DÒCH TÖÏ DO TRONG OÅ BUÏNG


ASCITES-DÒCH OÅ BUÏNG


ASCITES-DÒCH OÅ BUÏNG


ASCITES-DÒCH OÅ BUÏNG


ASCITES-DÒCH OÅ BUÏNG


ASCITES-DÒCH OÅ BUÏNG


DÒCH MAØNG PHOÅI


DÒCH MAØNG PHOÅI


DÒCH MAØNG PHOÅI


NANG -- NANG GAN


NANG -- NANG GANNANG -- NANG THAÄN


NANG -- NANG THAÄN->
BLYÙ THAÄN ÑA NANG


NANG -- NANG LAÙCH


ABCES -> ABCES GAN


ABCES -> ABCES GAN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×