Tải bản đầy đủ

TÌM HIỂU BIẾN tần ACS 355

UBND TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN VI ĐIỀU KHIỂN

TÊN ĐỀ TÀI

TÌM HIỂU BIẾN TẦN ACS 355
GVHD: NGUYỄN TRỌNG HUÂN
SVTH: PHẠM HOÀI TÂN
LỚP :

TP. HỒ CHÍ MINH - 2014

12LT- Đ


PHẦN NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2


MỤC LỤC

I. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT BIẾN TẦN ABB ACS 355.......................................4
Điện áp danh nghĩa động cơ 3 pha...............................................................8
Dòng điện danh nghĩa của động cơ 3 pha....................................................8
Tần số danh nghĩa của động cơ 3 pha..........................................................9
Tốc độ danh nghĩa của động cơ 3 pha........................................................10
Công suất danh nghĩa của động cơ 3 pha..................................................10
Các bước cài đặt đầu ra tần số của biến tần..............................................11
II. Ứng Dụng MACRO.....................................................................................15
Torque Control Macro.................................................................................15

3


I. CÁC BƯỚC CÀI ĐẶT BIẾN TẦN ABB ACS 355.
-Khi chưa cài đặt thông số của biến tần thì màn hình hiện:

-Bắt đầu cài đặt ta nhấn

ENTER, nhấn


/

khi nào thấy chữ PAR xuất hiện:

-Sau đó ta tiếp tục nhấn

ENTER, màn hình hiển thị:

4


-Tiếp tục nhấn nhấn

-Tiếp tục nhấn

ENTER chọn thông số:

ENTER thì màn hình xuất hiện:

5


-Sau đó ta nhấn giữ nút
dưới giá trị.

ENTER khoản 2 giây thì thấy màn hình hiện chữ SET bên

Lưu giá trị tham số bởi

ENTER.

Sau đó nhấn

chọn thông số:

Tiếp tục nhấn

ENTER thì

Lưu giá trị bởi

ENTER.

màn hình hiện:

6


Nhấn

chọn thông số:

Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi

Nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

chọn thông số:

7


Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

Sau đó nhập các thông số của động cơ 3 pha ghi trên nhãn:

8


Nhấn

chọn thông số:

Điện áp danh nghĩa động cơ 3 pha:
Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi
Nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

chọn thông số:

Dòng điện danh nghĩa của động cơ 3 pha:
9


Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi
Nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

chọn thông số:

Tần số danh nghĩa của động cơ 3 pha.
Tiếp tục nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

10


Lưu giá trị bởi

Nhấn

ENTER.

chọn thông số:

Tốc độ danh nghĩa của động cơ 3 pha.
Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi
Nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

chọn thông số:

11


Công suất danh nghĩa của động cơ 3 pha.

Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

Các bước cài đặt đầu ra tần số của biến tần.
- Ta chọn thông số giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của tham chiếu ngoài 1104 và 1105.
Nhấn

ENTER chọn :

12


Tiếp tục nhấn
Nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

chọn thông số:

Tiếp tục nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

Giá trị nhỏ nhất của tham chiếu ngoài.
Lưu giá trị bởi

ENTER.
13


Nhấn

chọn thông số:

Tiếp tục nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

Giá trị lớn nhất của tham chiếu ngoài.
Lưu giá trị bởi

ENTER.

-Xác định giới hạn nhỏ nhất cho các tần số ra biến tần.
Nhấn

ENTER chọn :

14


Tiếp tục nhấn
Nhấn

ENTER thì màn hình xuất hiện:

chọn thông số:

Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

15


Nhấn

chọn thông số:

Tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi

ENTER thì màn hình xuất hiện:

ENTER.

Hai thông số tham chiếu ngoài và thông số đầu ra phải trùng nhau.

16


II. Ứng Dụng MACRO.
Torque Control Macro
Macro này cung cấp các thiết lập thông số cho các ứng dụng có yêu cầu kiểm soát momen
xoắn của động cơ. Kiểm soát này cũng có thể được chuyển sang kiểm soát tốc độ bằng
cách sử dụng một đầu vào kỹ thuật số. Để khích hoạt macro đặt giá tri tham số 9902 đến 8.
Những kết nối I/O mặc định:

1) Kiểm soát tốc độ: thay đổi hướng.
kiểm soát momen xoắn: thay đổi
hướng momen xoắn
2)0 = thời gian trược dốc lần theo các thông số 2202 và 2203.
1 = thời gian trược dốc lần theo các thông số 2205 và 2206.
3) 360 lưới lọc bao quanh dây dẫn nối mát.
4) Các nguồn tín hiệu phải được cung cấp từ bên ngoài xem hướng dẫn của nhà sản
xuất
17


Momen xoắn cố định = 0.5 N·m / 4.4 lbf. in.
Lúc đầu màn hình hiện:

-Bắt đầu cài đặt ta nhấn

ENTER, nhấn

-Sau đó ta tiếp tục nhấn

ENTER, màn hình hiển thị:

Sau đó nhấn

/

khi nào thấy chữ PAR xuất hiện:

chọn thông số:

18


-Sau đó ta tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi
Sau đó nhấn

ENTER.
chọn thông số:

-Sau đó ta tiếp tục nhấn

Lưu giá trị bởi

ENTER chọn.

ENTER chọn.

ENTER.

Sau khi nhập dữ liệu xong ta nhấn các đầu vào DI1, DI2, DI3, DI4, DI5 để hoạt động theo
ứng dụng macro.
19x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×