Tải bản đầy đủ

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG tín DỤNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG TMCP kỹ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN ẢNH THỦ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
(TECHCOMBANK) - PHÒNG GIAO DỊCH
NGUYỄN ẢNH THỦ

GVHD: TH.S LÊ QUYẾT TÂM
SVTT: PHẠM XUÂN MAI
LỚP : 10TN1
KHÓA : 2010 – 2014

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2014
1


Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
2


……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………….…………

3


NHẬN XÉT
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Ngày ….. tháng….. năm 20…
NGÂN HÀNG/CÔNG TY
(Ký tên và đóng dấu)

4


NHẬN XÉT
CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Ngày ….. tháng….. năm 20…
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký,Họ và tên)

5


LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian 3 tháng thực tập tại Ngân hàng Techcombank – chi nhánh Nguyễn
Ảnh Thủ, em đã nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo ngân hàng và đặc
biệt là sự chỉ bảo nhiệt tình của các anh chị trong Phòng Kinh Doanh. Chính sự giúp đỡ và
chỉ bảo đó đã giúp em nắm bắt được những kiến thức thực tế về các kỹ năng và nghiệp vụ
ngân hàng. Những kiến thức thực tế này sẽ là hành trang ban đầu cho em trong quá trình
công tác sau này. Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo ngân hàng, cùng với
toàn thể cán bộ nhân viên ngân hàng về sự giúp đỡ của các anh chị trong thời gian thực tập
vừa qua. Em cũng xin kính chúc Ngân hàng Techcombank ngày càng phát triển lớn mạnh,
kính chúc các anh chị luôn thành đạt trên cương vị công tác của mình.
Em cũng xin gửi lời biết ơn chân thành tới Thầy ThS. Lê Quyết Tâm - người đã nhiệt
tình hướng dẫn em trong cách nghiên cứu vấn đề, giúp em có tư duy đúng đắn trong quá
trình tiếp cận và cũng như chỉ bảo tận tình cho em trong suốt thời gian em hoàn thành báo
cáo của mình.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn những tình cảm và sự truyền thụ kiến thức của
tập thể giảng viên khoa Tài Chính Ngân Hàng trường Đại học Hùng Vương trong suốt quá
trình em học tập và nghiên cứu.
Em xin chân thành cảm ơn!

6


MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN …………………………………………………………………………1
LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………………………...2
1.
2.
3.
4.
5.

Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………...2
Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………..3
Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………...3
Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………...3
Kết cấu của đề tài …………………………………………………………………...3

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK, CHI NHÁNH
NGUYỄN ẢNH THỦ …………………………………………………………………10
1.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK .……………………………….10
1.1.1 CƠ CẤU TỔ CHỨC ……………………………………………………………17
1.1.2 MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH …………………………………………………...22
1.2 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ ……………………………23
1.2.1 Qúa trình hình thành ……………………………………………………………23
1.2.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý ………………………………………………………..24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
TECHCOMBANK, CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ…………………………25
2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ
2.2 CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK – CHI NHÁNH
NGUYỄN ẢNH THỦ ………………………………………………………………….26
2.2.1 Cho vay mua bất động sản …………………………………………………….26
2.2.2 Cho vay mua ôtô ………………………………………………………………27
2.2.3 Cho vay du học ………………………………………………………………..30
2.2.4 Cho vay tiêu dùng trả góp ……………………………………………………..31
2.2.5 Cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản ……………………………………...33
2.2.6 Ứng trước tài khoản cá nhân có tài sản đảm bảo – F1………………………....34
2.2.7 Ứng trước tài khoản cá nhân không có tài sản đảm bảo – F2 …………………35
2.2.8 Vay nhanh bằng cầm cố chứng từ có gía ……………………………………...36
2.2.9 Cho vay siêu linh hoạt áp dụng cho hộ kinh doanh …………………………...37
2.2.10 Cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng áp dụng cho hộ kinh doanh ……38
7


2.3CÁC QUY TRÌNH VÀ QUY ĐỊNH CHO VAY TÍN DỤNG CÁ NHÂN ……….40
2.3.1Tìm kiếm nguồn thông tin khách hàng ………………………………………..41
2.3.2 Gặp khách hàng và lập hồ sơ ………………………………………………...43
2.3.3 Đề xuất cấp tín dụng trình lãnh đạo …………………………………………..44
2.3.4 Công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo …………………………………..45
2.3.5 Nhập kho và giải ngân ………………………………………………………..45
2.3.6 Kiểm tra, giám sát khoản vay ………………………………………………...45
2.3.7 Giải chấp khách hàng sau khi tất toán ………………………………………..46
2.3.8 Lưu hồ sơ ……………………………………………………………………..46
2.4 THỰC TRẠNG VAY TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH
THỦ …………………………………………………………………………………..46
2.4.1 Doanh số cho vay ……………………………………………………………47
2.4.2 Dư nợ cho vay ……………………………………………………………….49
2.4.3 Nợ xấu ……………………………………………………………………......51
2.4.4 Thu lãi từ hoạt động cho vay cá nhân ………………………………………...53
2.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH
NGUYỄN ẢNH THỦ …………………………………………………………………54
2.5.1 Thuận lợi ………………………………………………………………………54
2.5.2 Khó khăn ………………………………………………………………………55
2.5.3 Những kết quả đạt được ……………………………………………………….56
2.5.4 Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ……………………………………….57
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 …………………………………………………………….59
CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK –
CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐộNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI
TECHCOMBANK – CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ …………………………..60

8


3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ…………61
3.2.1 Đối với Ngân hàng …………………………………………………………61
3.2.1.1 Nâng cao hơn chiến lược Maketing Ngân Hàng ………………………61
3.2.1.2 Nâng cao năng lực thẩm định tài sản đảm bảo ………………………..63
3.2.1.3 Thực hiện tốt việc kiểm tra sau khi cho vay …………………………..64
3.2.1.4 Giải pháp sử dụng công cụ lãi suất ……………………………………64
3.2.1.5 Củng cố và hoàn thiện đội ngũ cán bộ tín dụng ……………………….65
3.2.1.6 Nâng cấp công nghệ ……………………………………………….......65
3.2.1.7 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa NH với khách hàng …...66
3.2.2 Đối với khách hàng………………………………………………………….66
3.3 NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK – CHI NHÁNH
NGUYỄN ẢNH THỦ………………………………………………………………67
3.3.1 Kiến nghị với chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ ………………………………...67
Kết Luận ……………………………………………………………………………..68
Tài liệu tham khảo

9


DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
BẢNG 1: HỆ THỐNG SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DịCH VÀ
NHÂN VIÊN CỦA TECHCOMBANK TỪ NĂM 2011-2013

BẢNG 2 : DOANH SỐ CHO VAY THEO MÓN
BẢNG 3 : DOANH SỐ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
BẢNG 4: CHỈ TIÊU TỔNG DƯ NỢ TRÊN TỔNG VỐN HUY ĐỘNG
BẢNG 5: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN CỦA CÁC NHÓM NỢ
BẢNG 6: CHỈ TIÊU DƯ NỢ QUÁ HẠN, NỢ XẤU
BẢNG 7: THU LÃI TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN

BIỂU ĐỒ 2 : DOANH SỐ CHO VAY THEO MÓN
BIỂU ĐỒ 3 : DOANH SỐ CHO VAY THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
BIỂU ĐỒ 4: TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG TỪ NĂM 2011 – 2013
BIỂU ĐỒ 6: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN, NỢ XẤU

CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng Thương Mại

TMCP

Thương mại Cổ phần

NH

Ngân hàng

TSĐB

Tài sản đảm bảo

BĐS

Bất động sản

TCTD

Tổ chức tín dụng

KH

Khách hàng

GTCG

Giấy tờ có giá

TD

Tín dụngQuyết định

KH

Khách hàng

SP

Sản phẩm
10


LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sau 25 năm cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các ngân hàng thương
mại (NHTM) ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt, kể cả
số lượng, quy mô, nội dung và chất lượng; đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc
công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền kinh tế nói chung và quá trình đổi mới, phát triển của
các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp nói riêng; thực sự là ngành tiên phong trong quá
trình đổi mới cơ chế kinh tế. Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã
góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển, tạo
điều kiện thu hút vốn nước ngoài để tăng trưởng kinh tế trong nước. Ngành ngân hàng đã
xứng đáng là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn
định giá cả.
Trong hoạt động của ngân hàng thì hoạt động cho vay là một trong những hoạt động
tạo ra giá trị cho ngân hàng. Hoạt động cho vay là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM,
nó mang lại 80 - 90% thu nhập của mỗi ngân hàng, song rủi ro của nó cũng là lớn nhất.
Trong khối ngân hàng thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam là một
trong ba ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất ở nước ta. Với tốc độ tăng trưởng nhanh
trên gấp đôi tốc độ tăng trưởng của ngành như hiện nay, Techcombank sẽ ngày càng hoàn
thiện và phát triển vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam, thu hẹp
khoảng cách về quy mô so với các ngân hàng thương mại nhà nước.
Cho vay khách hàng cá nhân, một khái niệm sản phẩm mới được phát triển ở thị
trường Việt Nam nhanh chóng thu hút được nhiều khách hàng. Cạnh tranh trên lĩnh vực này
được dự báo là sẽ tiếp tục tăng lên và khách hàng là người có nhiều cơ hội lựa chọn những
sản phẩm phù hợp nhất. Chính vì vậy, đối tượng khách hàng cá nhân luôn là đối tượng được
quan tâm hàng đầu của Techcombank. Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng, có khả năng
sử dụng nhiều nhất các sản phẩm của Ngân hàng, làm cho Techcombank luôn phải nghiên
cứu tìm tòi để phát triển hơn nữa dịch vụ sản phẩm này. Nhận thức được tầm quan trọng của
hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng và với nền kinh tế, trong
quá trình thực tập tại Techcombank, em đã chọn đề tài “ Thực trạng hoạt động tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng Techcombank – chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ”.

11


2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm đưa ra những thực trạng và giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Techcombank nói chung và
Techcombank Nguyễn Ảnh Thủ nói riêng.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1 Phương pháp thu thập thông tin – số liệu: Các báo cáo và số liệu tại Ngân hàng
Techcombank – chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ, thông tin trên báo, internet, sách tham khảo…
3.2 Phương pháp xử lý thông tin – số liệu:
- Phương pháp thống kê, miêu tả, tổng hợp số liệu.
- Phương pháp so sánh: cơ sở dữ liệu, tỷ trọng, cơ cấu.
- Phương pháp phân tích số liệu và đánh giá số liệu.
- Ngoài ra đề tài còn tham khảo ý kiến của chuyên viên khách hàng cá nhân tại chi
nhánh Ngân hàng Techcombank để có những ý kiến sát với thực tế hơn.
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân của Techcombank
Nguyễn Ảnh Thủ.
4.2 Phạm vi nghiên cứu.
Không gian: Đề tài nghiên cứu tại Ngân hàng Techcombank - chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ.
Thời gian: Thời gian thực hiện nghiên cứu này từ tháng 02 năm 2014 tới tháng 05 năm
2014.
5. Kết cấu của đề tài
Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ.
Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Techcombank – Chi
nhánh Nguyễn Ảnh Thủ.
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cá nhân tại
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Nguyễn Ảnh Thủ

12


CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
– CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ
1.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
– CHI NHÁNH NGUYỄN ẢNH THỦ
1.1.1 Lịch sử hình thành Techcombank
Tên doanh nghiệp phát hành: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên giao dịch : Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank
Tên viết tắt : Techcombank
Vốn điều lệ : 8.878.078.710.000 đồng
Hội sở chính : 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại : 84(4) 3944 6368
Fax : 84(4) 3944 6362
Email : ho@techcombank.com.vn
Website : http://www.techcombank.com.vn
Slogan : Giữ trọn niềm tin
Logo:

- Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua 18 năm
hoạt động, đến nay Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại
cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 180.874 tỷ đồng (tính đến
hếtnăm2011).
- Techcombank có cổ đông chiến lược là ngân hàng HSBC với 20% cổ phần. Với mạng
lưới hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên 44 tỉnh và thành phố trong cả nước, dự
kiến đến cuối năm 2012, Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng, nâng tổng số Chi nhánh và
Phòng giao dịch lên trên 360 điểm trên toàn quốc. Techcombank còn là ngân hàng đầu
tiên và duy nhất được Financial Insights tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu về giải pháp
và ứng dụng công nghệ. Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới trên 7.800 người,
Techcombank luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ dành cho khách hàng.
Techcombank hiện phục vụ trên 2,3 triệu KH cá nhân, trên 66.000 KH doanh nghiệp

1.1.2 Các cột mốc lịch sử
1994-1995
13


-

Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng.

-

Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho quá trình phát triển
nhanh chóng của Techcombank tại các đô thị lớn.

1996
-

Thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng Giao dịch Nguyễn Chí
Thanh tại Hà Nội.

-

Thành lập Phòng Giao dịch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank Hồ Chí Minh.

-

Tăng vốn điều lệ tiếp tục lên 70 tỷ đồng.

1998
-

Trụ sở chính được chuyển sang Toà nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội.

-

Thành lập Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng tại Đà Nẵng.

1999
-

Tăng Techcombank tăng vốn điều lệ lên 80,020 tỷ đồng.

-

Khai trương Phòng giao dịch số 3 tại phố Khâm Thiên, Hà Nội.

2000
-

Thành lập Phòng Giao dịch Thái Hà tại Hà Nội.

2001
-

Tăng vốn điều lệ lên: 102,345 tỷ đồng.

-

Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu trên thế
giới Temenos Holding NV, về việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân hàng
GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu
cầu của khách hàng.

2002
-

Thành lập Chi nhánh Chương Dương và Chi nhánh Hoàn Kiếm tại Hà Nôi.

-

Thành lập Chi nhánh Hải Phòng tại Hải Phòng.

-

Thành lập Chi nhánh Thanh Khê tại Đà Nẵng.

-

Thành lập Chi nhánh Tân Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh.

14


-

Là Ngân hàng Cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng nhất tại thủ đô Hà Nội. Mạng
lưới bao gồm Hội sở chính và 8 Chi nhánh cùng 4 Phòng giao dịch tại các thành phố
lớn trong cả nước.

-

Tăng vốn điều lệ lên 104,435 tỷ đồng.

-

Chuẩn bị phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ Techcombank lên 202 tỷ đồng.

2003
-

Chính thức phát hành thẻ thanh toán mailto:F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với
Vietcombank) vào ngày 05/12/2003.

-

Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus trên toàn hệ thống vào ngày
16/12/2003. Tiến hành xây dựng một biểu tượng mới cho ngân hàng.

-

Đưa chi nhánh Techcombank Chợ lớn vào hoạt động.

-

Vốn điều lệ tăng lên 180 tỉ tại 31/12/2004.

2004
-

Ngày 09/06/2004: Khai trương biểu tượng mới của Ngân hàng.

-

Ngày 30/6/2004: Tăng vốn điều lệ lên 234 tỉ đồng.

-

Ngày 02/8/2004: Tăng vốn điều lệ lên 252,255 tỷ đồng.

-

Ngày 26/11/2004: Tăng vốn điều lệ lên 412 tỷ đồng.

-

Ngày 13/12/2004 Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ với
Compass Plus.

2005
-

Thành lập các chi nhánh cấp 1 tại: Lào Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, T.P
Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), Vũng Tàu..

-

Đưa vào hoạt động các phòng giao dịch: Techcombank Phan Chu Trinh (Đà Nẵng),
Techcombank Cầu Kiều (Lào Cai), Techcombank Nguyễn Tất Thành,
Techcombank Quang Trung, Techcombank Trường Chinh (Hồ Chí Minh),
Techcombank Cửa Nam, Techcombank Hàng Đậu, Techcombank Kim Liên (Hà
Nội).

-

Ngày 21/07/2005, 28/09/2005, 28/10/2005: Tăng vốn điều lệ lên 453 tỷ đồng, 498 tỷ
đồng và 555 tỷ đồng. Ngày 29/09/2005: Khai trương phần mềm chuyển mạch và
quản lý thẻ của hãng Compass Plus.
15


-

Ngày 03/12/2005: Nâng cấp hệ thống phần mềm Globus sang phiên bản mới nhất
Tenemos T24 R5.

2006
-

Nhận giải thưởng về thanh toán quốc tế từ the Bank of NewYorks, Citibank,
Wachovia.

-

Tháng 2/2006: Phát hành chứng chỉ tiền gửi Lộc Xuân.

-

Tháng 5/2006: Nhận cúp vàng “Vì sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững” do
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao.

-

Tháng 6/2006: Call Center và đường dây nóng 04.9427444 chính thức đi vào hoạt
động 24/7.

-

Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã công bố xếp
hạng tín nhiệm của Techcombank, ngân hàng TMCP đầu tiên tại Việt Nam được
xếp hạng bởi Moody’s.

-

Tháng 8/2006: Đại hội cổ đông thường niên thông qua kế hoạch 2006 – 2010; Liên
kết cung cấp các sản phẩm Bancassurance với Bảo Việt Nhân Thọ.

-

Tháng 9/2006: Hoàn thiện hệ thống siêu tài khoản với các sản phẩm mới Tài khoản
Tiết kiệm đa năng, Tài khoản Tiết kiệm trả lãi định kỳ.

-

Ngày 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng.

-

Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa.

2007
-

Tổng tài sản đạt gần 2,5 tỷ USD

-

Trở thành ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn thứ hai trong khối ngân hàng
TMCP với gần 130 chi nhánh và phòng giao dịch tại thời điểm cuối năm 2007.

-

HSBC tăng phần vốn góp lên 15% và trực tiếp hỗ trợ tích cực trong quá trình hoạt
động của Techcombank.

-

Chuyển biến sâu sắc về mặt cơ cấu với việc hình thành khối dịch vụ khách hàng
doanh nghiệp, thành lập Khối Quản lý tín dụng và quản trị rủi ro, hoàn thiện cơ cấu
Khối Dịch vụ ngân hàng và tài chính cá nhân.

-

Nâng cấp hệ thống corebanking T24R06.

16


-

Năm phát triển vượt bậc của dịch vụ thẻ với tổng số lượng phát hành đạt trên
200.000thẻcácloại.
Trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất được Financial Insights công
nhận thành tựu về ứng dụng công nghệ đi đầu trong giải pháp phát triển thị trường

-

Triển khai chương trình “Khách hàng bí mật” đánh giá chất lượng dịch vụ của các
giao dịch viên và điểm giao dịch của Techcombank.

-

Ra mắt hàng loạt các sản phẩm mới: như các chương trình Tiết kiệm dự thưởng
“Gửi Techcombank, trúng Mercedes”, Tiết kiệm Tích lũy bảo gia, Tín dụng tiêu
dùng, các sản phẩm dành cho doanh nghiệp như Tài trợ nhà cung cấp; các sản phẩm
dựa trên nền tảng công nghệ cao như mailto:F@st i-Bank, sản phẩm Quản lý tài
khoản tiền của nhà đầu tư chứng khoán mailto:F@st S-Bank và Cổng thanh toán
điện tử cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho các trang web thương mại điện
tử mailto:F@stVietPay .

-

Nhận giải thưởng “Thương mại Dịch vụ - Top Trade Services 2007” - giải thưởng
dành cho những doanh nghiệp tiêu biểu, hoạt động trong 11 lĩnh vực Thương mại
Dịch vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện khi gia nhập WTO do Bộ Công thương
trao tặng.

2008
-

Tháng 02/2008: Nhận danh hiệu “Dịch vụ được hài lòng nhất năm 2008” do độc giả
của báo Sài Gòn Tiếp thị bình chọn

-

Tháng 03/2008: Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit

-

Tháng 05/2008: Triển khai máy gửi tiền tự động ADM

-

Triển khai hàng loạt dự án hiện đại hóa công nghệ như: nâng cấp hệ thống phần
mềm ngân hàng lõi lên phiên bản T24.R7, là thành viên của cả hai liên minh thẻ lớn
nhất Smartlink và BankNet, kết nối hệ thống ATM với đối tác chiến lược HSBC,
triển khai số Dịch vụ khách hàng miễn phí (hỗ trợ 24/7) 1800 588 822

-

Tháng 06/2008: Tài trợ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008

-

Tháng 08/08/2008: Ra mắt Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Techcombank
AMC

-

Tháng 09/2008: Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 do Hội Doanh nghiệp
trẻ trao tặng
17


-

Tháng 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên 20% và
tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng

-

Tháng 09/2008: Ra mắt thẻ đồng thương hiệu Techcombank – Vietnam Airlines –
Visa

-

Ngày 19/10/2008: Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty
cổ phần hàng đầu Việt Nam” do UBCK trao tặng.

2009
-

Tháng 07/2009: Tăng vốn điều lệ lên 4.337 tỷ đồng

-

Tháng 09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng

-

Tháng 09/2009: Ký kết hợp đồng tài trợ vốn vay bắc cầu dự án 16 máy bay A321
với Vietnam Airlines.

-

Tháng 09/2009: Ra mắt sản phẩm Tiết kiệm Online….

-

Nhận giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2009” do Việt
Nam Report trao tặng

-

Nhận giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc trong hoạt động thanh toán quốc tế” do ngân
hàng Wachovina trao tặng.

-

Bắt đầu khởi động chiến lược chuyển đổi với sự hỗ trợ của nhà tư vấn hàng đầu thế
giới McKinsey.

2010
-

Triển khai các chương trình chuyển đổi chiến lược tổng thể, công bố tầm nhìn sứ
mệnh và các giá trị cốt lõi của Techcombank. Đồng thời thực hiện việc tái cấu trúc
mô mình kinh doanh và quản lý và chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp

-

Tháng 04/2010: Đạt giải thưởng “Ngôi sao quốc tế dẫn đầu về quản lý chất lượng”
(International Star for Leadership in Quality Award) do BID – Tổ chức Sáng kiến
Doanh nghiệp quốc tế trao tặng.

-

Tháng 05/2010: Nhận Danh vị “Thương hiệu quốc gia 2010”

-

Tháng 05/2010: Nhận giải NH Tài trợ Thương mại năng động nhất khu vực Đông Á
do IFC, thành viên của NH Thế giới trao tặng

-

Tháng 06/2010: Nhận giải thưởng NH Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2009 do
Citi Bank trao tặng
18


-

Tháng 6/2010: Tăng vốn điều lệ lên 6.932 tỷ đồng

-

Tháng 7/2010: Nhận giải thưởng “NH tốt nhất VN 2010” do tạp chí Euromoney trao
tặng.

-

Tháng 8/2010: Nhận Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt 2010” do Hội doanh nhân trẻ
trao tặng và Giải thưởng Thương hiệu Việt được ưu thích nhất năm 2010 do Báo Sài
gòn Giải phóng trao tặng

2011
-

3/2011: Nhận giải thưởng “Tỷ lệ điện tín chuẩn” từ ngân hàng Bank of New York

-

4/2011: Được xếp hạng trong “top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” từ tổ
chức VNR 500 và nhận giải thưởng “Sản phẩm tín dụng của năm” từ Thời Báo
Kinh Tế Việt Nam.

-

5/2011: Nhận giải “ Doanh nghiệp đi đầu” của tổ chức World confederation of
businesses

-

6/2011 đến 8/2011: Nhận 8 giải danh giá của các tổ chức quốc tế uy tín, bao gồm:

-

“The Best Bank in Vietnam”- Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2011; “The Best
Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam
năm 2011 và “The Best Trade Bank in Vietnam” - Ngân hàng tài trợ thương mại tốt
nhất Việt Nam năm 2011 do Tạp chí Finance Asia trao tặng.

-

“The Best Bank in Vietnam” - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2011; “The Best
Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam
năm 2011 và “The Best Trade Bank in Vietnam” - Ngân hàng tài trợ thương mại tốt
nhất Việt Nam năm 2011 do Tạp chí Alpha South East Asia trao tặng.

-

“The Best FX provider in Vietnam” - Ngân hàng cung cấp ngoại hối tốt nhất năm
2011 do Tạp chí Asia Money trao tặng.

-

“Vietnam Retail bank of the year” do Tạp chí Asian Banking and finance trao tặng

-

12/2011: Nhận Giải “Best domestic bank in Vietnam” – Ngân hàng nội địa tốt nhất
Việt Nam do Tạp chí The Asset trao tặng

1.1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Hội đồng quản trị

19


-

Ban kiểm soát

20


-

Ban điều hành
21


-

Các ủy ban
22


23


1.1.2 MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH
24


Trụ sở chính đặt tại 70 – 72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel : +84(4) 3944 6368
Fax : +84(4) 3944 6362
Email : ho@techcombank.com.vn
Website : http://www.techcombank.com.vn
Với mạng lưới gần 300 chi nhánh, phòng giao dịch trên 44 tỉnh và thành phố trong cả
nước. Hiện tại, với đội ngũ nhân viên lên tới trên 7.300 người, Techcombank luôn sẵn sàng
đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ dành cho khách hàng. Techcombank hiện phục vụ trên hai
triệu khách hàng cá nhân, gần 60.000 khách hàng doanh nghiệp.
BẢNG 1: HỆ THỐNG SỐ LƯỢNG CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DịCH VÀ
NHÂN VIÊN CỦA TECHCOMBANK TỪ NĂM 2011-2013
Năm
Số lượng Hội sở, Chi nhánh,
Phòng giao dịch
Số lượng nhân viên

2011

2012

2013

180

284

307

5548

7481

8681

Các Chi nhánh và Phòng giao dịch tại Miền Bắc của Techcombank: Hà Nội, Hải
Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Thái
Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh
Bình.
Các Chi nhánh và Phòng giao dịch tại Miền Trung của Techcombank: Bình
Định, Huế, Quãng Ngãi, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Nam, Hà Tĩnh.
Các Chi nhánh và Phòng giao dịch tại Miền Nam của Techcombank: TP.Hồ Chí
Minh, An Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Tiền
Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Tháp.
Ngân hàng có 3 công ty con như sau

Các công ty con

Giấy phép hoạt
động

Hoạt động
chính

% sở hữu
của
ngân hàng
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×