Tải bản đầy đủ

QUẢN lý sổ TIẾT KIỆM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG TPHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM
GVGD : Thầy Trần Việt Khánh

Sinh viên thực hiện:
Tên sinh viên: Trần Ngọc Thanh Thảo
Nguyễn Yến Nhio
cáo
MỤC LỤC
Chương 1 HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM

1.1 YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
1.1.1 Danh sách các yêu cầu
1.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định
1.1.2.1 Biểu mẫu 1 và qui định 1
1.1.2.2 Biểu mẫu 2 và qui định 2
1.1.2.3 Biểu mẫu 3 và qui định 3
1.1.2.4 Biểu mẫu 4
1.1.2.5 Biểu mẫu 5
Biểu mẫu 5.1
1.1.2.6 Quy định 6
1.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ
1.2 YÊU CẦU TIẾN HÓA
1.2.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa
1.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa
1.3 YÊU CẦU HIỆU QUẢ
1.3.1 Danh sách các yêu cầu hiệu quả
1.3.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả
1.4 YÊU CẦU TIỆN DỤNG
1.4.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụngo
cáo
1.4.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng
1.5 YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH
1.5.1 Danh sách các yêu cầu tương thích
1.5.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tương thích
1.6 YÊU CẦU BẢO MẬT
1.6.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật
1.6.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật
1.7 YÊU CẦU AN TOÀN
1.7.1 Danh sách các yêu cầu an toàn
1.7.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn
1.8 YÊU CẦU CÔNG NGHỆ
1.8.1 Danh sách các yêu cầu công nghệ
Chương 2 MÔ HÌNH HÓA
2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP THẺ ĐỘC GIẢ
Chương 3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU

3.1 BƯỚC 1: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN NHÂN VIÊN
3.1.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
3.1.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
3.2 BƯỚC 2: XÉT YÊU CẦU TIẾP LẬP THẺ ĐỘC GIẢ
3.2.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắno
cáo
3.2.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
3.3 BƯỚC 3: XÉT YÊU CẦU TIẾP NHẬN SÁCH MỚI
3.3.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
3.3.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
3.4 BƯỚC 4: XÉT YÊU CẦU TRA CỨU SÁCH
3.4.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
3.4.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
3.5 BƯỚC 5: XÉT YÊU CẦU CHO MƯỢN SÁCH
3.5.1 Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
3.5.2 Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
3.6 DIỄN GIẢI CƠ SỞ DỮ LIỆU
3.6.1 Bảng XXX
3.6.2 Bảng XXX
Chương 4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN
4.1 THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHÍNH
4.1.1 Thiết kế màn hình thực đơn với tính đúng đắn
4.1.2 Thiết kế màn hình thực đơn với tính hiệu quả và tiện dụng
4.1.2.1 Phương án 1: xxxx
4.1.2.2 Phương án 2: xxxx
4.2 THIẾT KẾ MÀN HÌNH
4.2.1 Màn hình xxxxo
cáo
4.2.2 Màn hình xxxx với tính đúng đắn
4.2.3 Màn hình xxxx với tính tiện dụng và hiệu quả
4.2.4 Màn hình aaaa
4.2.5 Màn hình aaaa với tính đúng đắn
4.2.6 Màn hình aaaa với tính tiện dụng và hiệu quảo
cáo

Chương I. HỆ THỐNG CÁC YÊU CẦU PHẦN MỀM
1.1 YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
1.1.1 Danh sách các yêu cầu

1.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định


Biểu mẫu 1 quy định 1

Ví dụ:
BM1:
Mã sổ: 01

Sổ tiết kiệm
Loại tiết kiệm: không kỳ hạno
cáo
Khách hàng: Nguyễn Yến Nhi
Địa chỉ: 26 Vũ Tùng,P2,Q.BT,TP.HCM
Số tiền gửi: 100.000 VND


CMND: 123456789
Ngày mở sổ: 16/9/2014

Biểu mẫu 2 quy định 2

Ví dụ:
BM2:
Mã sổ: 01
Ngày gởi: 20/9/2014


Phiều Gởi Tiền
Khách hàng: Nguyễn Yến Nhi
Số tiền gửi: 100.000 VND

Biểu mẫu 3 quy định 3

Ví dụ:
Ví dụ:
BM2:
Mã sổ: 01
Ngày gởi: 21/9/2014


Phiều Rút Tiền
Khách hàng: Nguyễn Yến Nhi
Số tiền gửi: 100.000 VND

Biểu mẫu 4 quy định 4

Ví dụ:o
cáo
BM1:
STT
1
2

Mã sổ
02
03

Sổ tiết kiệm
Loại tiết kiệm
Khách hàng
3 tháng
Nguyễn A
Không kỳ hạn
Nguyễn BBiểu mẫu 5 quy định 5Biểu mẫu 6 quy định 6

Số dư
200.000 VND
300.000 VND

1.1.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ
STT

1

2

3

Nghiệp vụ

Mở sổ tiết kiệm

Lập phiếu gửi tiền

Lập phiếu rút tiền

Người dung

Phần mềm

Ghi chú

Cung cấp thông tin
về khách hàng, loại
tiết kiệm, số tiền
gửi

Bổ sung các
trường còn
thiếu, kiểm
tra quy định
và ghi nhận

Cho phép
hủy, cập
nhật thong
tin sổ tiết
kiệm

Cung cấp thong tin
mả số khách hàng
và tiền gửi

Kiểm tra quy
định, ghi
nhận vào hệ
thống

Có thể hủy
phiếu

Cung cấp thong tin
mả số khách hàng
và tiền rút

Kiểm tra quy
định, ghi
nhận vào hệ
thống

Có thể hủy
phiếuo
cáo

4

5

6

Tra cứu sổ

Nhập vào thong tin
khách hàng
và/hoặc loại tiết
kiệm hoặc không
cần nhập gì cả cho
việc tra cứu toàn
bô sổ tiết kiệm

Tìm, xử lý,
xuất thong tin
lien quan

Nhập ngày, tháng

Tìm, xử lý,
xuất thong tin
lien quan

Báo cáo
theo ngày,
hoăc theo
tháng

Nhập vào các giá
trị sửa đổi

Sửa đổi các
thong số
trong hệ
thống

Có thể
quyết định
sửa lại các
thông số cũ
với các sổ
tiết kiệm
trong hệ
thống hoặc
cập nhật
thông tin
mới.

Báo cáo tháng

Thay đổi quy định

1.2 YÊU CẦU TIẾN HÓA
1.2.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa
STT

Tham số cần thay
đổi

Nghiệp vụ

2

Thay đổi số lượng các loại kỳ
hạn
Tiền gửi tối thiểu

3

Thay đổi thời gian gừi tối thiểu

4

Lãi suất các loại kỳ hạn

1

Miền giá trị cần
thay đổi

Tiền gửi tối thiểu
Loại tiết kiệm
Thời gian gửi tối
thiểu
Lãi suất

1.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa
STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần mềm

Ghi chúo
cáo
1

Thay đổi số lượng các
loại kỳ hạn

2

Tiền gửi tối thiểu

3

Thay đổi thời gian gửi
tối thiểu

4

Lãi suất các lọi kỳ
hạn( Không ảnh hưởng
các sổ chưa đáo hạn)

Cung cấp thong
tin kỳ hạn mới
và lãi suất.
Cung cấp
hto6ng tin tiền
gửi tối thiểu
Cung cấp thong
tin thời gian gửi
tối thiểu
Cung cấp thong
tin lãi suất mới

Kiểm tra quy
định và ghi
nhận
Kiểm tra quy
định và ghi
nhận
Kiểm tra quy
định và ghi
nhận
Kiểm tra quy
định và ghi
nhận

Cho phép hủy,
thêm kỳ hạn

1.2 YÊU CẦU TIẾN HÓA

1.2.1 Danh sách các yêu cầu tiến hóa
Máy tính với CPU Pentium III, RAM 128MB, HDD:10GB

STT

Nghiệp vụ

Tốc độ xử lý

1

Mở sổ tiết kiệm

50 yêu cầu/ 1 giờ

2

Lập phiếu gửi tiền

50 yêu cầu/ 1 giờ

3

Lập phiếu rút tiền

50 yêu cầu/ 1 giờ

4

Tra cứ sổ

Ngay tức thì

5

Lập báo cáo tháng

80 yêu cầu/ 1 giờ
đối với báo cáo
ngày và 40 yêu cầu/
1 giờ đối với báo
cáo tháng

6

Thay đổi quy định

Ngay tức thì

Dung
lượng lưu
trữ

Ghi chúo
cáo
1.2.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hóa
STT

Người dùng

Phần mềm

Mở sổ tiết kiệm

Chuẩn bị thông tin
nhập vào

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

Lập phiếu gửi tiền

Chuẩn bị thông tin
nhập vào

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

Lập phiếu rút tiên

Chuẩn bị thông tin
nhập vào

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

Tra cứ sổ

Chuẩn bị thông tin
nhập vào

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

5

Lập báo cáo tháng

Chuẩn bị thông tin
nhập vào

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

6

Thay đổi quuy
định

Chuẩn bị thông tin
nhập vào

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

1

2

3

4

Nghiệp vụ

Ghi chú

1.4 YÊU CẦU TIỆN DỤNG
1.4.1 Danh sách các yêu cầu tiện dụng
STT

Nghiệp vụ

Mức độ dễ học

Mức độ dễ sử dụng

1

Mở sổ tiết kiệm

5 phút hướng dẫn

Dể thao tác không có
sai sót khi sử dụng

Ghi chúo
cáo
2

Lập phiếu gửi

5 phút hướng dẫn

Dễ thao tác, cập nhật
tức thời quy định vừa
thay đổi

3

Lập phiếu rút

5 phút hướng dẫn

Dễ thao tác, cập nhật
tức thời quy định vừa
thay đổi

4

Tra cứu sổ

Không cần hướng
dẫn

Tìm kiếm theo một,
nhiều tiêu chí hoặc liệt
kê toàn bộ

5

Lập báo cáo
tháng

5 phút hướng dẫn

Dễ dàng thao tác( chỉ
cần nhập vào ngày và
tháng)

6

Thay đổi quy
định

10 phút hướng
dẫn

Dễ thao tác, thay đổi
tức thời

1.4.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng
STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần mềm

1

Mở sổ tiết kiệm

Đọc hướng dẫn
sử dụng

Thực hiện theo
đúng yêu cầu

2

Lập phiếu gửi

Đọc hướng dẫn
sử dụng

Thực hiện theo
đúng yêu cầu

3

Lập phiếu rút

Đọc hướng dẫn
sử dụng

Thực hiện theo
đúng yêu cầu

4

Tra cứu sổ

Thực hiện theo

Ghi chúo
cáo
đúng yêu cầu
5

Lập báo cáo tháng

Đọc hướng dẫn
sử dụng

Thực hiện theo
đúng yêu cầu

6

Thay đổi quy định

Đọc hướng dẫn
sử dụng

Thực hiện theo
đúng yêu cầu

1.5 YÊU CẦU BẢO MẬT
1.5.1 Danh sách các yêu cầu bảo mật

STT

Nghiệp vụ

Quản trị hệ
thống

1

Phân quyền

X

2

Mở sổ tiết kiệm

X

3

Lập phiếu gửi
tiền

X

4

Lập phiếu rút
tiền

X

5

Tra cứu sổ

X

6

Lập báo cáo
tháng

7

Thay đổi quy
định

1.5.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật

Nhân viên
tín dụng

Ban lãnh
đạo

Kế toán

X

X
X

Xo
cáo
STT

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần mềm

Ghi chú

Cho biết người
Ghi nhận và
dung mới và
thực hiện đúng
quyền hạn

1

Quản trị hệ thống

2

Nhân viên tín dụng

Cung cấp tên
và mật khẩu

Ghi nhận và
thực hiện đúng

3

Ban lãnh đạo

Cung cấp tên
và mật khẩu

Ghi nhận và
thực hiện đúng

4

Kế toán

Cung cấp tên
và mật khẩu

Ghi nhận và
thực hiện đúng

1.6 YÊU CẦU AN TOÀN
1.6.1 Danh sách các yêu cầu an toàn
STT

Nghiệp vụ

Đối tượng

Ghi chú

1

Phục hồi

Sổ tiết kiệm đả
hủy

Lưu thông nhân
viên đưa yêu cầu.

2

Hủy thật sự

Sổ tiết kiệm đả
hủy

Lưu thông nhân
viên đưa yêu cầu.

Không cho phép xóa

Sổ tiết kiệm khi
vẫn còn tiền trong
tài khoản

3

1.6.2 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn
STT

Nghiệp vụ

Người dung

Phần mềm

Ghi chú

1o
cáo
1

Phục hồi

Cho biết mã sổ
tiết kiệm cần
phục hồi

Phục hồi

2

Hủy thật sự

Cho biết mã sổ
tiết kiệm cần
hủy

Xóa thật sự

3

Không cho
phép xóa

Thực hiện
đúng theo yêu
cầu

Chương 2 MÔ HÌNH HÓA
2.1 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU MỞ SỐ TIẾT KIỆM


Quy định và biểu mẫuHình vẽCác

hiệu
D1:

sổ,
Tên

khách hàng, Địa chỉ, Số CMND, Loại tiết kiệm, Ngày lập sổ, Số tiền gửi.

1o
cáo
D2: Không có
D3: Danh sách các loại tiết kiệm, Số tiền gửi tới thiểu
D4: D1
D5: D4
D6: D5


Thuật toán
Bước 1: Nhận D1 từ người dung.
Bước 2: Kết nối CSDL
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Kiểm tra “Loại tiết kiệm” (D1) có thuộc “Dang sách các Loại tiết
kiệm ” (D3)
Bước 5: Kiểm tra “Số tiền gửi” (D1) có lớn hơn “Số tiền tối thiểu” (D3)
Bước 6: Nếu không thỏa các quy định trên thì tới Bước 10
Bước 7: Lưu D4 xuông bộ nhớ phụ
Bước 8: Xuất D5 ra máy in
Bước 9: Trả về luồng thông tin D6 cho người dung
Bước 10: Đóng kết nối CSDL
Bước 11: Kết thúc.

2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU GỬI TIỀN

1o
cáo


Quy định và biểu mẫuHình vẽCác ký hiệu

1o
cáo
D1: Mã sổ, Số tiền gửi, Ngày gửi, Tên khách hàng
D2: Không có
D3: Số tiền gửi them tối thiểu, Quyền gửi them tiền tương ứng với loại tiết
kiệm mà sổ đang thuộc về
D5: D4
D6: D5


Thuật toán
Bước 1: Nhận D1 từ người dung
Bước 2: Kết nối CSDL
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Kiểm tra “Quyền gừi thêm tiền” (D3) đối với loại tiết kiệm đó là có
hay không
Bước 5: Kiểm tra “Số tiền gửi” (D1) có lớn hơn “Số tiền gửi thêm tối thiệu”
(D3) hay không
Bước 6: Cập nhật thông tin tài khoản khách hàng (Số tiền dư = Số tiền dư cũ
+ Số tiền gửi thêm)
Bước 7: Nếu không thỏa các quy định trên thì tới Bước 10
Bước 8: Lưu D4 xuông bộ nhớ phụ
Bước 9: Xuất D5 ra máy in
Bước 10: Trả về luồng thông tin D6 cho người dung
Bước 11: Đóng kết nối CSDL
Bước 12: Kết thúc.

2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP PHIẾU RÚT TIỀN

1o
cáo


Biểu mẫu và quy địnhHình vẽ

1o
cáoCác ký hiệu
D1: Mã sổ, Tên khách hàng, Ngày rút, Số tiền rút
D2: Không có
D3: Ngày mở sổ, Loại tiết kiệm
D4:D1
D5: D4
D6: D4+Số tiền được phép rútThuật toán
Bước 1: Nhận D1 từ người dung
Bước 2: Kết nối CSDL
Bước 3: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 4: Kiểm tra “Ngày rút” (D1) và “Ngày mở sổ” (D3) xem có cách nhau
15 ngày hay không, nếu không thỏa thì tới Bước 11
Bước 5: Tiinh1 số dư, số tiền được rút với loại tiết kiệm của khách hàng

2o 2
cáo
Bước 6: Kiểm tra xem số tiền rút (D1) có phù hợp với số tiền được rút (D5)
hay không, nếu không sang Bước 11
Bước 7: Lưu D4 xuông bộ nhớ phụ
Bước 8: Kiểm tra nếu số tiền trong sổ bằng 0 thì hủy số tiết kiệm
Bước 9: Trả về luồng thông tin D6 cho người dùng
Bước 10: Xuất D5 ra máy in
Bước 11: Đóng kết nối CSDL
Bước 12: Kết thúc.
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP DANH SÁCH SỔ TIẾT
KIỆM


Biểu mẫuHình vẽo
cáoCác ký hiệu
D1: Không có
D2: Không có
D3: Danh sách sổ tiết kiệm cùng với thông tin chi tiết có liên quan (Số thứ
tự, Mã sổ, Loại tiết kiệm, Khách hàng)
Danh sách phiếu rút tiền cùng thông tin chi tiết có liên quan (Mã sổ, SO61
tiền rút)
Danh sách phiếu gửi tiền cùng thông tin chi tiết có liên quan (Mã sổ, Số tiền
gửi)
D4: không có
D5: D3+ số dư
D6: D5Thuật toán

2o
cáo
Bước 1: Kết nối CSDL
Bước 2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 3: Tính toán số dư của từng sổ tiết kiệm theo thông tin từ D3
Bước 4: Xuất D5 ra máy in
Bước 5: Trả về luồng thông tin D6 cho người dùng
Bước 6: Đóng kết nối CSDL
Bước 7: Kết thúc.
2.2 SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO


Biểu mẫu

2o
cáoHình vẽCác ký hiệu
D1: Ngày

2o
cáo

2

D2: không có
D3: Danh sách các sổ tiết kiệm trong ngày lập báo cáo, danh sách các phiếu
rút tiền trong ngày lập báo cáo, danh sách các phiếu gửi tiền trong ngày lập
báo cáo
D4: không có
D5: Số lượng sổ tiết kiệm của từng loại tiết kiệm cùng với tổng thu, tổng
chi, chênh lệch tương ứng với loại tiết kiệm đó
D6: D5


Thuật toán

Bước 1: Kết nối CSDL
Bước 2: Đọc D3 từ bộ nhớ phụ
Bước 3: Tính toán số dư của từng sổ tiết kiệm theo thông tin từ D3
Bước 4: Tính số lượng sổ tiết kiệm của từng “loại tiết kiệm” (D3), tổng số tiền
thu được từ các sổ tiết kiệm của mỗi loại, tổng số tiền chi ra từ các sổ tiết kiệm của
mỗi loại
Bước 5: Tính chênh lệch của mỗi loại tiết kiệm (tổng thu-tổng chi)
Bước 6: Đóng kết nối dữ liệu
Bước 7: Kết thúc.


Biểu mẫu


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×