Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH và THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý QUÁN CAFÉ sài gòn PHỐ HUYỆN hóc môn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – PHẦN MỀM

BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
QUẢN LÝ QUÁN CAFÉ SÀI GÒN PHỐ
HUYỆN HÓC MÔN

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Duy Anh
Trần Công Quan
Phạm Văn Hộp
Trần Thanh Dân

LỚP: 12CĐ-TP1
NHÓM 10
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s Nguyễn Ngọc Trang

TP.HCM – Tháng 12 /2014


MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1.
2.
3.
4.
5.

Lý do chọn đề tài……………………………………………………….3
Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu…………………………………….3
Phương pháp nghiên cứu………………………………………………3
Kế hoạch nghiên cứu…………………………………………………...4
Phân công nhóm………………………………………………………..4

PHẦN II: NỘI DUNG
1. Khảo sát thực trạng
1.1.
Phiếu khảo sát khách hàng…………………………………….6
1.2.
Kết quả khảo sát bằng phiếu khảo sát………………………..6
1.3.
Kết quả khảo sát bằng Google Docs…………………………..9
1.4.
Phiếu phỏng vấn………………………………………………..12
2. Mô tả hệ thống, mô tả chức năng, các mô hình
2.1.
Mô tả hệ thống………………………………………………….21
2.2.
Mô tả chi tiết chức năng……………………………………….21
2.3.
Mô hình phân rã chức năng hệ thống BFD…………………..23
2.4.
Mô hình luồng dữ liệu ERD…………………………………...23
2.5.
Biểu đồ luồng dữ liệu DFD…………………………………….24

PHẦN III: KẾT LUẬN
Phụ lục………………………………………………………………….27

Trang 2I.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Trong giai đoạn hiện nay, rất nhiều ngành nghề trong đó có khối ngành kinh tế bị giảm
thiểu về nhu cầu nhân lực rất lớn, thì ngành Công nghệ thông tin (Tin học) vẫn là ngành đứng
đầu về nhu cầu nhân lực. Theo một báo cáo mới nhất của Chính phủ vào tháng 5/2013, tính đến
năm 2020 thì cả nước cần 1 triệu lao động Công nghệ thông tin. Thống kê trên các thị trường
lao động và các website tuyển dụng thì nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành Công nghệ
thông tin đang đứng đầu các ngành nghề trong xã hội.
Tuy nhiên, nhân lực ngành CNTT đã qua đào tạo đáp ứng được nhu cầu của xã hội chỉ
khoảng 30%, còn lại phải đào tạo bổ sung.
Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp chuyên ngành CNTT, khoảng cách giữa đào tạo tại
các trường ĐH, CĐ kể cả trường trung cấp so với thực tế nhu cầu sử dụng nhân lực ngành CNTT
tại doanh nghiệp là quá xa. Đa số sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa giỏi kiến thức, kỹ năng và
ngoại ngữ.
Vì vậy thông qua đề tài phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý quán café Sài
Gòn Phố này, chúng em muốn nâng cao và trau dồi thêm sự hiểu biết của mình về lĩnh vực công
nghệ thông tin nói chung, cũng như khả năng phân tích thiết kế hệ thống thông tin và kĩ năng
lập trình của mình. Qua đó giúp chúng em hoàn thiện kĩ năng làm việc nhóm, làm quen với tác
phong học tập và làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, và có thêm nhiều kinh nghiệm thực
hành.

2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứuMục tiêu nghiên cứu: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý quán cafe Sài Gòn
Phố huyện Hóc Môn.
Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quản lý quán cafe Sài Gòn Phố.

3. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập thông tin:
 Dựa vào các thông tin trên mạng và khảo sát trực tuyến để phục vụ cho quá trình
thu thập dữ liệu.
 Thu thập trực tiếp từ khách hàng và bạn bè để có các thông tin chi tiết.
Xử lý thông tin:
 Xử lý thông tin bằng cách thống kê các thông tin bằng các ứng dụng phục vụ cho
quá trình xử lý dữ liệu như Microsoft Excel và Google Docs.

Trang 3


4. Kế hoạch nghiên cứu
STT

Nội dung nghiên cứu

Người thực hiện

Thời gian

Dự kiến sản
phẩm

1

Tìm ý tưởng, chọn và đặt
tên đề tài

Cả nhóm

23/09/2014
-25/09/201
4

Tên đề tài

2

Tìm 5 tiêu chí khảo sát

Cả nhóm

23/09/2014
-25/09/201
4

5 tiêu chí khảo
sát

3

Tìm tài liệu về đề tài

Cả nhóm

26/09/2014
05/10/2014

Thu thập thông
tin

4

Khảo sát thực trạng
Lập phiếu hỏi
Xử lý số liệu

Cả nhóm

06/10/2014
20/11/2014

Thông tin dữ
liệu thực hiện
đề tài

5

Tìm hiểu luật sở hữu trí tuệ
Sơ đồ tư duy

Nguyễn Duy Anh

15/10/2014
25/11/2014

Tài liệu tham
khảo
Sơ đồ ý tưởng

6

Khảo sát trực tuyến (Google
Docs)
Moodle
Power Designer

Trần Công Quan

15/10/2014
25/11/2014

Phiếu khảo sát
Sơ đồ thiết kế

7

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cả nhóm

20/11/2014
25/11/2014

Cơ sở dữ liệu

8

Mô tả, phân tích hệ thống
thông tin

Trần Công Quan

20/11/2014
30/11/2014

Tìm hiểu chuyên
sâu

9

Điều chỉnh và nộp đề tài

Cả nhóm

05/12/2014

Đề tài nghiên
cứu khoa học
hoàn chỉnh

Trần Thanh Dân
Phạm Văn Hộp

5. Phân công nhóm
Nguyễn Duy Anh: Sơ đồ tư duy
Trần Công Quan: Google Docs
Phạm Văn Hộp: Power Designer
Trần Thanh Dân: Moodle
Trang 4


Trang 5


Trang 6


II.

NỘI DUNG
1. Khảo sát thực trạng
1.1.
Phiếu khảo sát khách hàng (Phụ lục)
1.2.
Kết quả khảo sát bằng phiếu khảo sát

Sau khi phát ra 120 phiếu khảo sát, nhóm thu về được 98 phiếu, trong đó có 85 phiếu
hợp lệ, 13 phiếu không hợp lệ với kết quả như sau:

1.2.1.

Tiêu chí 1: Các dịch vụ của quán café.

Câu hỏi: Theo bạn, một quán cafe tối thiểu phải có những gì?

Trang 7


1.2.2.

Tiêu chí 2: Nhu cầu khách hàng.

Câu hỏi: Bạn thường đến quán cafe để làm gì?

1.2.3.

Tiêu chí 3: Phong cách phục vụ của nhân viên

Trang 8


Câu hỏi: Điều bạn cần nhất ở một nhân viên phục vụ trong quán là gì?

1.2.4.

Tiêu chí 4: Không gian quán

Câu hỏi: Quan điểm của bạn đến với một quán cafe là?

Trang 9


1.2.5.

Tiêu chí 5: Lựa chọn quán

Câu hỏi: Tiêu chí đầu tiên khi bạn đến một quán cafe là ?

Trang 10


1.3.

Kết quả khảo sát bằng Google Docs

Khảo sát bằng Google Docs thông qua email và Facebook, nhóm thu về được 32 phiếu, kết
quả như sau:
1.3.1.

Tiêu chí 1: Thành phần khách hàng

Câu hỏi: Nghề nghiệp hiện tại của bạn?

1.3.2.

Tiêu chí 2: Giá cả

Câu hỏi: Bạn thấy giá cả thế nào thì phù hợp với một ly cafe?

Trang 11


1.3.3.

Tiêu chí 3: Thởi điểm đến quán

Câu hỏi: Bạn thường đến quán cafe vào thời điểm nào?

1.3.4.

Tiêu chí 4: Thực đơn

Câu hỏi: Bạn thích thưởng thức món đồ gì ở một quán cafe?

Trang 12


1.3.5.

Tiêu chí 5: Thời gian phục vụ

Câu hỏi: Theo bạn, từ khi gọi thức uống đến lúc mang ra thì bao nhiêu phút có thể chấp
nhận được?

1.4.

Phiếu phỏng vấn
1.4.1. Phiếu phỏng vấn thứ 1

Trang 13


Trang 14


Trang 15


1.4.2.

Phiếu phỏng vấn thứ 2

Trang 16


Trang 17


1.4.3.

Phiếu phỏng vấn thứ 3

Trang 18


Trang 19


Trang 20


1.4.4.

Phiếu phỏng vấn thứ 4

Trang 21


Trang 22


2. Mô tả hệ thống, mô tả chức năng, các mô hình
2.1.
Mô tả hệ thống
 Quán café Sài Gòn Phố là một quán café có tiếng ở Hóc Môn nên quy mô cũng khá rộng

và cũng có giao thiệp với nhiều nhà cung cấp nguyên liệu khác nhau nên thông tin cần có
cho hệ thống nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ. Và mỗi nhà cung
cấp có thể cung cấp nhiều nguyên liệu khác nhau thì thông tin nguyên liệu gồm Mã nguyên
liệu, tên nguyên liệu, đơn vị tính.
 Khi cần đặt hàng quán sẽ order cho nhà cung cấp. Mỗi đơn đặt hàng sẽ cần lưu lại số đặt

hàng, ngày đặt hàng, ngày yêu cầu. Mỗi đơn hàng có nhiều nguyên liệu và trên mỗi đơn
hàng sẽ ghi rõ các nguyên liệu cần đặt với số lượng bao nhiêu?
 Khi nhà cung cấp nhân được đơn đặt hàng của quán thì nhà cung cấp có thể tiến hành giao

hàng cho quán một hoặc nhiều lần. Mỗi khi nhà cung cấp giao hàng thì quán sẽ thiết lập
một đơn nhập hàng trên đó có những nguyên liệu gì và số lượng bao nhiêu và so với đơn
đặt hàng của quán có đúng hay không. Nếu đúng thì nhân viên sẽ tiến hàng lưu trữ phiếu
nhập hàng của nhà cung cấp gồm: Số phiếu hàng, ngày nhập, nguyên liệu nhập, số lượng,
thành tiền.
 Quán có đội ngũ nhân viên đông nên thông tin lưu trữ cho một nhân viên bao gồm:

CMND, Tên nhân viên, địa chỉ, ngày sinh, ngày vào làm, công việc. Đối với nhân viên có
công việc là thanh toán tiền sẽ có thêm chức năng mật khẩu để có thể thực hiện công việc.
 Khi khách hàng vừa ngồi vào bàn thì một nhân viên phục vụ tại khu vực được phân công

sẽ đến và đưa thực đơn cho khách hàng. Thực đơn sẽ gồm: Tên thức uống, giá , đơn vị
tính. Khi khách hàng chọn thức uống thì nhân viên sẽ ghi nhận lại order của khách hàng
kèm theo vị trí của bàn. Do quán có nhiều tầng và mỗi tầng sẽ có nhiều khu vực nên thông
tin gồm: Số Tầng, khu vực. Mỗi bàn sẽ có vị trí khác nhau nên thông tin gồm: Số bàn.
Sau đó nhân viên phục vụ sẽ báo lại với nhân viên tại quầy để ghi nhận thông tin. Khi
khách hàng có nhu cầu thanh toán thì nhân viên sẽ xuất ra hóa đơn thanh toán gồm: Số
bàn, vị trí, tên thức uống, số lượng, thành tiền. Và nhân viên phục vụ sẽ mang phiếu thanh
toán ra đưa cho khách hàng.
 Quán có nhiều trang thiết bị nên cũng cần lưu lại thông tin như: Mã số thiết bị, tình trạng.

Để theo dõi hoạt động của từng thiết bị bên trong quán mà có thể khắc phục khi sự cố xảy
ra.
 Cuối mỗi ngày thì nhân viên quầy thanh toán sẽ lưu lại các thông tin cuối ngày như: Ngày

tháng năm, mã số, số tiền, tình trạng(thu hoặc chi).
2.2.

Mô tả chi tiết chức năng

 Hệ thống lưu trữ các thông tin về quá trình nhập hàng và các trang thiết bị, quản lí thu chi,

hệ thống nhân viên của quán để có thể lập báo cáo khi cần thiết.
 Hệ thống thực đơn: hệ thống bao gồm tên thức uống, đơn vị tính, giá cả. Giá cả có thể thay

đổi dựa vào từng thời điểm trong năm.
 Hệ thống nhân viên: quản lý tất cả các nhân viên trong quán về số ngày làm, ngày nghỉ và

cả công việc của mỗi nhân viên được giao. Và nhân viên ở mỗi cấp độ được quản lý dưới
Trang 23


một nhân viên cấp cao hơn, bao gồm: Tên nhân viên, CMND, Địa Chỉ, Quê Quán , Công
Việc.
 Hệ thống phân công khu vực phục vụ: Mỗi khu vực sẽ có từ 3-4 nhân viên phục vụ và

những nhân viên ở khu vực đó sẽ chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra ở khu vực đó.
 Hệ thống phục vụ: Khi khách hàng vừa ngồi vào bàn một nhân viên phục vụ tại khu vực

được phân công sẽ đến và đưa thực đơn cho khách hàng để khách hàng chọn và nhân viên
phục vụ sẽ ghi chép những thức uống mà khách hàng gọi, nhân viên pha chế sẽ pha chế
theo yêu cầu của nhân viên phục vụ đồng thời nhân viên phục vụ sẽ làm công thức uống,
số lượng, giá cả và vị trí bàn. Sau khi báo cáo xong nhân viên phục vụ sẽ mang các thức
uống từ nhân viên pha chế cho khách hàng. Khi nhân viên kế toán được yêu cầu tính tiền
thì sẽ xuất hóa đơn cho bàn đó đồng thời lưu vào hệ thống quản lí thu chi.
 Hệ thống quản lý nhập nguyên liệu: Sau mỗi lần nhập nguyên liệu pha chế về quán thì

nhân viên kế toán sẽ thống kê gồm: Tên nguyên liệu, số lượng, giá cả, tên nhà cung cấp.
Sau khi thống kê nhân viên kế toán sẽ xuất phiếu chi để trả cho nhà cung cấp đồng thời lưu
trữ vào hệ thống quản lý chi của quán.
 Hệ thống quản lý thu chi: bao gồm ngày tháng năm, số phiếu , số tiền, tình trạng ( thu hoặc

chi) để báo cáo doanh thu hàng tháng.
 Hệ thống trang thiết bị: gồm tên thiết bị, tình trạng thiết bị, khu vực. Nếu như thiết bị tại

khu vực nào bị hư hại thì hệ thống sẽ được nhân viên kỹ thuật cập nhật vào hệ thống và
khi cần sửa chửa nhân viên sẽ dễ xác định được vị trí của thiết bị.
 Hệ thống quản lý kho: dùng để kiểm tra nguồn nguyên liệu còn hay hết, nếu hết thì hệ

thống sẽ hiển thị chi tiết về từng mặt hàng cần nhập về.
 Hệ thống phân quyền: hệ thống được phân thành 2 cấp bậc là quản lý cấp admin, quản lý

cấp nhân viên nhằm tránh tình trạng chỉnh sửa khi không có sự cho phép của quản lý.
 Hệ thống báo cáo: ở cấp bậc nhân viên có thể lập báo cáo hàng tháng cho quản lý quán về

thu , chi của quán trong tháng, trong quí và trong năm.
 Hệ thống quản lý bàn: Quán có nhiều tầng nên hệ thống sẽ phải cần hệ thống này vì hệ

thống này có thể phân biệt rõ từng nơi trong quán để tránh bị nhầm lẫn khi chuyển hóa đơn
cho khách hàng không đúng số bàn.

2.3.

Mô hình phân rã chức năng hệ thống BFD
Trang 24


2.4.

Mô hình luồng dữ liệu ERD

2.5.

Biểu đồ luồng dữ liệu DFD
Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×