Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG THÔNG TIN QUẢN lý KINH DOANH máy VI TÍNH với PHƯƠNG PHÁP học NHÓM TRÊN e LEARNING

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH
DOANH MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN
E-LEARNING

KTV: HÀ LÊ TUẤN THANH
LỚP: 11LT_TM
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: ThS. NGUYỄN NGỌC TRANG

TP.HCM – Tháng 5/2013


PHẦN I. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tên đề tài: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

KINH DOANH MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM
TRÊN E - LEARNING

1. Lý do chọn đề tài:
Trong quá trình hướng dẩn cho người khác về cách cài đặt và cách sử dụng
một chương trình nào đó hay một bài giảng nào đó thì ngoài những hình ảnh
cũng như ngôn từ thì việc sử dụng video để hướng dẩn cho người khác đem
lại hiệu quả rất cao. Cũng chính bởi lý do đó mà nhiều hãng phần mềm đã ra
sức tạo nên những phần mềm có khả năng ghi lại những hình ảnh, những
thao tác trên màn hình và xuất ra dạng video để nhằm mục đích hướng dẩn
cho người khác có thể hiểu về nội dung từ những đoạn video đó. Do vậy em
xin chọn đề tài để giúp mọi người có thể hiểu rõ hơn về từng chức năng và
cách sử dụng của
2. Mục tiêu nghiên cứu:
- Vẽ sơ đồ phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý kinh doanh máy vi
tính
- Phương pháp học nhóm trên e – learning.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Chương I: Khảo sát hiện trạng dùng phần mềm vẽ sơ đồ trong phân tích
thiết kế hệ thống thông tin quản lý kinh doanh máy vi tính.
- Chương II: Phân tích sự cần thiết của làm việc nhóm.
- Chương III: Vẽ mô hình phân tích thiết kế hệ thống thông tin.
- Chương IV: Kết luận và nhận định về đề tài.
4. Đối tượng nghiên cứu:
- Kỹ năng vẽ sơ đồ trong phân tích thiết kế hệ thống
- Phương pháp học nhóm trên e - learning
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Mô tả hệ thống bằng lời
- Dùng phương pháp:
• Truyền thống: Trực tiếp và gián tiếp (Phỏng vấn)
• Điều tra bằng phiếu khảo sát
• Phương pháp quan sát
• Phương pháp nghiên cứu tài liệu
• Phương pháp hiện đại
6. Nội dung nghiên cứu

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

2


-


KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG DÙNG PHẦN MỀM VẼ SƠ ĐỒ
TRONG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN

-

-

LÝ KINH DOANH MÁY VI TÍNH
a. Quá trình thu thập thông tin
b. Nội dung khảo sát
c. Đối tượng khảo sát
d. Các phương pháp khác nhau trong khi thu thập thông tin
PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT CỦA LÀM VIỆC NHÓM
a. Thế nào là làm việc nhóm ?
b. Sự cần thiết của làm việc nhóm
c. Ưu điểm, hạn chế và khó khăn của học nhóm trên e – learning
CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUAY PHIM MÀN HÌNH
1) Phần mềm BB FlashBack Professional Edition
- Thông tin về phầm mềm
- Các tính năng chính của phần mềm BB FlashBack Pro
- Ưu điểm, nhược điểm của phần mềm
- Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm
2) Phần mềm ActivePresenter
- Thông tin về phần mềm
- Các tính năng chính của phần mềm ActivePresenter
- Ưu điểm, nhược điểm của phần mềm
- Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm

3) So sành 2 phần mềm quay phim trên
- Giống nhau
- Khác nhau
- KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ ĐỀ TÀI
a. Tham khảo ý kiến bạn bè
b. Hoàn thành đề tài
c. Báo cáo đề tài
7. Kế hoạch nghiên cứu
24 – 1 – 2013 đến ngày 23 – 05 – 2013
- Tuần 1 – 2 : Từ ngày 24 – 1  7 – 2 – 2013
• Lập nhóm, chọn tên đề tài nghiên cứu
- Tuần 3 – 4 : Từ ngày 14 – 2  28 – 2 – 2013
• Khảo sát hiện trạng, xác định yêu cầu của hệ thống
- Tuần 5 – 6 : Từ ngày 7 – 3  21 – 3 – 2013
• Khảo sát thực trạng việc dùng phần mềm Power Designer để vẽ
sơ đồ trong môn thiết kế hệ thống thông tin trong lớp học.
-

Tuần 7 – 8 : Từ ngày 28 – 3  4 – 4 – 2013
• Xây dựng đề cương nghiên cứu
Tuần 9 – 10 : Từ ngày 11 – 4  25 – 4 – 2013

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

3


• Thu thập các biểu mẫu, tổng hợp phiếu khảo sát trên mạng và
-

bên ngoài
Tuần 11 –12 : Từ ngày 2 – 5  16 – 5 – 2013
• Xây dựng đề tài, tiến hành vẽ các sơ đồ theo yêu cầu
• Phân tích cơ sỡ dữ liệu của đề tài
Tuần 13 – 14 – 15: Từ ngày 23 – 5  …..
• Tổng hợp các mục của từng phần.
• Làm báo cáo đề tài  chạy thử để thâm dò ý kiến.
• Báo cáo đề tài.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

4


PHẦN II NỘI DUNG
CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG DÙNG PHẦN MỀM VẼ SƠ ĐỒ
TRONG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
KINH DOANH MÁY VI TÍNH.
Thống kê kết quả phiếu khảo sát
• Tiêu chí I: Để có thông tin mong muốn ta cần làm thế nào?
Câu hỏi khảo sát:
- Câu 1: Bạn hiểu gì về phần mềm Power Designer?
• Có 5 phiếu tương đương với 17% các bạn sinh viên trả
lời: PowerDesigner là môi trường mô hình hóa tổng thể
doanh nghiệp dưới dạng đồ họa và dễ dàng sử dụng.
• Có 4 phiếu tức 13% trả lời: Power Designer là 1 công
cụ thiết kế CSDL.
• Và có 21 phiếu tức 70% các bạn chọn câu trả lời: Tất
cả các ý kiến trên.

-

Câu 2: Bạn biết có chương trình nào có thể vẽ biểu đồ và sơ đồ cho
môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin một cách hiệu quả không?
• Có 0 phiếu tức 0% cho câu trả lời: Microsoft Visio.
• Có 25 phiếu tương với 83% ý kiến của các bạn sinh
viên trả lời: Power desinger.
• Có 0 phiếu tức 0% cho câu trả lời: Paint.
• Và có 5 phiếu tức 17% cho câu trả lời: Khác….

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

5


-

Câu 3 : Theo bạn hiểu phần mềm Power Designer thường được sử
dụng vào mục đích gì?
• Có 20 phiếu tương đương với 67% các bạn sinh viên trả
lời: Vẽ sơ đồ, biểu đồ
• Có 0 câu trả lời tức 0% cho câu trả lời: Vẽ cái gì cũng
được

Và có 10 phiếu tức 33% các bạn chọn câu trả lời: Khác

-

….
• Tiêu chí II: Khảo sát kỹ năng phân tích hệ thống thông tin
Câu hỏi khảo sát:
Câu 4 : Bạn nghĩ rằng phần mềm Power Designer có thể vẽ những sơ đồ và
mô hình nào ?
• Có 5 phiếu tức 15% chọn câu trả lời: Sơ đồ phân rã chức năng
• Có 2 phiếu tức 7% chọn câu trả lời: Sơ đồ chức năng chéo
• Có 4 phiếu tức 13% chọn câu trả lời: Sơ đồ dòng chảy dữ liệu
(DFD)
• Có 3 phiếu tức 10% chọn câu trả lời: Mô hình dữ liệu quan
niệm
• Có 1 phiếu tức 3% chọn câu trả lời: Chuyển từ mô hình dữ
liệu quan niệm sang mô hình dữ liệu logic (Mô hình dữ liệu
quan hệ):
• Có 15 phiếu tức 50% chọn câu trả lời: Tất cả các ý trên

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

6


-

Câu 5: Các bạn thường sử dụng chương trình nào để chụp hình màn hình
mỗi khi cần lưu lại một bài tập dạng hướng dẫn?
• Có 10 phiếu tức 33% chọn câu trả lời Macromedia Flash
• Có 5 phiếu tức 17% chọn câu trả lời Snagit
• Có 15 phiếu tức 50% chọn câu trả lời BB flash back

-

Câu 6: Bạn cảm thấy làm một mục hướng dẫn cho phần bài tập vẽ sơ đồ có
quá khó không?
• Có 5 phiếu tức 20% chọn câu trả lời Có
• Có 25 phiếu tức 25% chọn câu trả lời Không

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

7
-

Tiêu chí III: Ứng dụng phần mềm Power Designer và bb flash

back trong đề tài
Câu 7: Trước khi bạn muốn cài đặt một phần mềm nào đó, bạn có ?
• Có 7 phiếu tương đương 13% chọn câu trả lời Tham khảo ý
kiến bạn bè
• Có 15 phiếu tương đương 50% chọn câu trả lời Tham khảo
trên mạng
• Có 3 phiếu tương đương 10% chọn câu trả lời Xem các tính
năng nổi trội của nó
• Có 5 phiếu tương đương 17% chọn câu trả lời Cân nhắc

-

Câu 8: Làm thế nào để bạn có thể đào sâu phần mềm mình mới cài đặt ?
• Có 5 phiếu tương đương 17% chọn câu trả lờiTự nghiên cứu
• Có 15 phiếu tương đương 50% chọn câu trả lời Tham khảo
trên mạng
• Có 10 phiếu tương đương 23% chọn câu trả lời Nhờ bạn bè

-

demo và hướng dẫn
Câu 9: Bạn đã từng vẽ một biểu đồ hay sơ đồ nào bằng phần mềm Power
Designer chưa?
• Có 21 phiếu tương đương với 70% chọn câu trả lời Đã từng vẽ
rồi
• Có 9 phiếu tương đương 30 % chọn câu trả lời Chưa vẽ bao
giờ

-

-

Tiêu chí IV: Những yêu cầu cần có khi sử dụng phần mềm
Câu 10: Trước khi bắt tay vào vẽ sơ đồ hay biểu đồ bạn có tìm hiểu cơ sở dữ


liệu không?
• Có 5 phiếu tương tương đương 17% chọn câu trả lời Có
• Có 17 phiếu tương đương 83% chọn câu trả lời Không
Câu 11: Vẽ những sơ đồ và quay phim lại có quá khó đối với bạn không?
• Có 20 phiếu tương đương 67% chọn câu Chưa tìm hiểu về
phần mềm này nên chưa có thể làm được
• Có 3 phiếu tương đương 10% chọn câu trả lời Cũng không
khó lắm
• Có 7 phiếu tương đương 23% chọn câu trả lời Chưa phân tích

-

được các thực thể để có thể hình thành sơ đồ
Câu 12: Bạn đã từng quay video hướng dẫn nào chưa?

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

8


• Có 25 phiếu tương đương 84% chọn câu trả lời Có, quay

-

nhiều rồi.
• Có 5 phiếu tương đương 16% chọn câu trả lời Chưa.
• Tiêu chí V: Học sinh - sinh viên biết gì về E – learning
Câu 13: Bạn biết gì về E – Learning?
• Có 3 phiếu tương đương với 10% chọn câu trả lời E-learning
là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên
công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là công nghệ
thông tin.
• Có 4 phiếu tương đương với 13%chọn câu trả lời Là cách học
nhóm trên mạng.
• Có 3 phiếu tương đương với 10% chọn câu trả lời E-learning
là sự phân phát các nội dung học sử dụng các công cụ điện tử
hiện đại như máy tính, mạng vệ tinh, mang Internet, Intranet.
• Có 20 phiếu tương đương với 67% chọn câu trả lời Tất cả các
ý kiến trên

-

Câu 14: Học trên E – Learning có giúp ích được gì cho bạn không?

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

9


• Có 10 phiếu tương đương với 33% chọn câu trả lời Chẳng
giúp được gì, mất thời gian
• Có 5 phiếu tương đương với 16% chọn câu trả lời Không biết
học đề làm gì
• Có 15 phiếu tương đương với 50% chọn câu trả lời Sinh viên
-

được tự do chọn lựa thời gian tham gia khoá học.
Câu 15: Bạn thích học nhóm trên mạng hay là học nhóm theo kiểu truyền
thống?

• Có 5 phiếu tương đương với 20% chọn câu trả lời Thích học
trên mạng, vì không phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, nơi
chốn.
• Có 7 phiếu tương đương với 23% chọn câu trả lời Thích học
trên mạng vì có thể làm quen được bạn bè và biết thêm một
cách học mới.
• Có 8 phiếu tương đương 27% chọn câu trả lời Thích học nhóm
bình thường, vì mình thích học cách này.
• Có 9 phiếu tương đương với 30% chọn câu trả lời Thích học
nhóm chung các bạn với nhau, vì mình thích có tiếng tranh
luận và cùng nhau giải quyết bài tập.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

10


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH SỰ CẦN THIẾT CỦA LÀM VIỆC NHÓM.
1. Thế nào là làm việc nhóm ?
-

Trong bối cảnh kinh tế đầy cạnh tranh như hiện nay, thành công
không thể đến nếu chỉ có một cá nhân cố gắng, nó đòi hỏi sự góp
sức của nhiều người mà chúng ta gọi là một nhóm. Sự ăn ý, đoàn
kết của mọi người trong nhóm là chìa khóa để đạt được các mục tiêu
đã đề ra.

2. Sự cần thiết của làm việc nhóm
-

Làm việc nhóm đã trở thành một kỹ năng thiết yếu cho mọi đối
tượng, mọi ngành nghề, từ lãnh đạo đến nhân viên, từ công việc
nghiên cứu đến kinh doanh.

-

Có khả năng làm việc nhóm tốt nghĩa là mọi người có khả năng
cùng nhau làm tốt công việc, đạt được mục tiêu đã đề ra bằng cách
hiểu mình, hiểu nhau, làm tốt phần việc của mình và giúp người
khác làm tốt việc của họ.

-

Sự tương tác đa chiều trong một nhóm làm việc giúp cho mọi người
có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình xuất sắc hơn nhờ giúp đỡ các
thành viên khác. Để đạt được sự tương tác đa chiều này, ngoài việc
nhóm cần có một trưởng nhóm giỏi, biết cách sắp xếp công việc, tổ
chức môi trường làm việc sao cho các thành viên có thể dễ dàng trao
đổi với nhau mà còn đòi hỏi một phần rất lớn ở bản thân mỗi người
trong nhóm phải có kỹ năng tương tác, hợp tác để hiểu rõ mình và
cộng sự của mình.

3. Ưu điểm, hạn chế và khó khăn của học nhóm trên e – learning
a. Ưu điểm:
- Không bị hạn chế về thời gian và địa điểm
-

Tạo điều kiện giao tiếp dễ hơn đối với một số bạn

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

11


-

Tăng mức độ thích nghi của nhà trường

-

Tạo cơ hội để thử nghiệm và để chia sẻ nguồn tài nguyên.

-

Các câu hỏi hay thắc mắc của mình khi đăng lên thì được các bạn
trả lời giúp.

-

Làm quen với cách học nhóm mới

b.
-

Khuyết điểm:
Giảm cơ hội học hỏi từ bạn bè và giao tiếp
Đòi hỏi phải hổ trợ nhiều thì sinh viên mới học tốt được
Không kích thích môi trường học tích cực chủ động
Online để học nhóm trên E – Learning chỉ thấy có mỗi một mình

-

bản thân mình.
Nhu cầu hổ trợ khi cần bạn bè giúp không bằng học nhóm theo
phương pháp truyền thống.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

12


CHƯƠNG III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUAY PHIM MÀN HÌNH
1. Phần mềm BB FlashBack Professional Edition
• Thông tin về phần mềm
BB FlashBack Pro là một phần mềm quay phim nhỏ gọn tiện
dụng mặc dù không có nhiều tuỳ chọn chức năng như
Camtasia Studio 8.0 nhưng chất lượng video xuất ra của BB
FlashBack rất tốt. BB FlashBack Pro là một chương trình rất
dễ sử dụng giúp bạn chụp và ghi lại một cách chính xác toàn
bộ hoạt động của Window Desktop và xuất chúng ra thành
các đoạn video. Được tích hợp tất cả các công cụ biên tập,
giúp bạn có thể thêm vào ghi chú, các dòng bình luận cho
đoạn video của mình. Công cụ xuất có thể cho ra các định
dạng Flash, AVI để bạn có thể chia sẻ trên web hoặc làm tài
liệu.
• Các tính năng chính của BB FlashBack Pro
- Ghi lại những đoạn phim vừa quay
- Xuất ra định dạng Flash, AVI, WMV, và cả tập tin
EXE chạy độc lập
- Ghi lại âm thanh từ microphone
- Cho phép chèn them tập tin audio
- Hỗ trợ phím tắt
- Thêm textbox và lời chú thích
- Ghi lại mọi âm thanh trong hệ thống
- Xuất ra âm thanh định dạng mp3
• Ưu điểm , nhược điểm của phần mềm BB FlashBack Pro
Ưu điểm : Chất lượng video khá tốt, chức năng
chỉnh sửa video tương đối đầy đủ
Nhược điểm : Thời gian xuất ra video hơi lâu
• Hướng dẫn cài đặt phần mềm
Vui lòng làm theo các bước thực hiện sau :
Bước 1

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

13


PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

14


Bước 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

15


Bước 3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

16


Bước 4

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

17


Bước 5

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

18


Bước 6

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

19


Bước 7

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

20


Dao diện chính của phần mềm sau khi cài xong

2. Phần mềm Activesenter
• Thông tin về phần mềm
ActivePresenter là chương trình thông minh cho phép mô
phỏng lại các thao tác của con người trên máy tính bằng
cách ghi lại những thao tác đó rồi mô phỏng và trình chiếu
dưới dạng các phần mềm phổ biến nhất hiện nay trên
Windows. Thực ra nó là một công cụ eLearning được tích
hợp rất nhiều tính năng như quay phim, chụp ảnh màn hình,
chỉnh sửa video, biên tập bài giảng dạng trình chiếu, tạo câu
hỏi trắc nghiệm... Phần mềm này được phát triển bởi công ty
Atomi Systems và được phân phối dưới 3 phiên bản, bao
gồm phiên bản miễn phí. Sau đây minh xin giới thiệu đến
các bạn phiên bản miễn phí .
• Các chức năng chính của phần mềm
-

Chụp ảnh thông minh

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

21


-

Ghi lại chuyển động

-

Quay phim man hình độ nét cao

-

Biên tập, chỉnh sửa hình ảnh, video

-

Kết xuất ra video với nhiều định dạng khác nhau như
WebM (Youtube khuyến cáo sử dụng), MP4, AVI,
WMV.

• Ưu nhược điểm của phần mềm
-

Ưu điểm:
Ghi video với chất lượng cao (lossless codec), hỗ trợ
độ phân giải cao (HD)
Hỗ trợ nhiều thao tác biên tập, chỉnh sửa, cho phép
tạo video như ý.
Hoàn toàn miễn phí: không giới hạn thời gian sử
dụng, không giới hạn thời lượng video, không đóng
dấu (watermark) lên video.
Đơn giản, dễ sử dụng cho người mới sử dụng đồng
thời cũng cho phép tuỳ biến cao đối với những người
đã thành thạo.
Là phần mềm Việt, có hỗ trợ giao diện Tiếng Việt
mặc dù chưa đầy đủ.
Nhược điểm: Đây là phần mềm quay phim màn hình
nhưng sẽ tốt hơn nếu bổ sung thêm công cụ chụp ảnh
màn hình nữa thì sẽ thuận lợi cho người dùng hơn rất
nhiều. Mặt khác khác việc xuất video ra còn khá lâu,
video xuất ra có dung lượng hơi lớn.

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

22


• Hướng dẫn cài đặt chương trình
Các bạn vui lòng làm theo các bước sau :
Bước 1

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

23


Bước 2

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

24


Bước 3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KINH DOANH
MÁY VI TÍNH VỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC NHÓM TRÊN E - LEARNING

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×