Tải bản đầy đủ

KẾ TOÁN vật tư HÀNG hóa tại CÔNG TY cổ PHẦN TM DV SX HƯƠNG THỦY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TM-DV-SX HƯƠNG THỦY
Ngành:
Chuyên ngành:

KẾ TOÁN
KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
MSSV: 1211180126

TS. Thái Thị Nho
Lương Mộng Duy
Lớp: 12DKKT03


TP. Hồ Chí Minh, 2016

i


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

KẾ TOÁN VẬT TƯ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TM-DV-SX HƯƠNG THỦY
Ngành:
Chuyên ngành:

KẾ TOÁN
KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Giảng viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện:
MSSV: 1211180126

TS. Thái Thị Nho
Lương Mộng Duy
Lớp: 12DKKT03

TP. Hồ Chí Minh, 2016

ii


LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu
trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty CP TM - DV - SX
Hương Thủy, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2016
Tác giả


Lương Mộng Duy

SVTH: Lương Mộng Duy

ix

HUTECH


LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Kế toán - Tài Chính - Ngân
Hàng Trường Đại Công Nghệ TP.HCM đã tận tình truyền đạt cho em những kiến
thức quý báu, bổ ích trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, cô Thái Thị
Nho đã trực tiếp hướng dẫn những kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và giúp đỡ em
trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp lần này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, quý anh chị phòng Kế toán Công ty
CP TM - DV - SX Hương Thủy đã tận tình tạo điều kiện thuận lợi để em tiếp xúc
với công việc thực tế, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập.
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi đến quý thầy cô, Ban Lãnh Đạo cùng các
anh chị trong Công ty lời chúc sức khỏe.
TP.HCM, ngày 05 tháng 06 năm 2016
Sinh viên thực hiện

Lương Mộng Duy

SVTH: Lương Mộng Duy

x

HUTECH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Tên đơn vị thực tập : ........................................................................................................
Địa chỉ : .............................................................................................................................
Điện thoại liên lạc : ...........................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................

NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN:
Họ và tên sinh viên : ..........................................................................................................
MSSV : ................................................................................................................................
Lớp : ....................................................................................................................................
Thời gian thực tập tại đơn vị : Từ ............ đến ..........................
Tại bộ phận thực tập : .............................................................................................
................................................................................................................................
Trong quá trình thực tập tại đơn vị sinh viên đã thể hiện :
1. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật :
Tốt
Khá
Trung bình
Không đạt
2. Số buổi thực tập thực tế tại đơn vị :
>3 buổi/tuần
1-2 buổi/tuần
ít đến đơn vị
3. Đề tài phản ánh được thực trạng hoạt động của đơn vị :
Tốt
Khá
Trung bình
Không đạt
4. Nắm bắt được những quy trình nghiệp vụ chuyên ngành (Kế toán, Kiểm toán, Tài
chính, Ngân hàng …) :
Tốt
Khá
Trung bình
Không đạt
TP. HCM, Ngày …..tháng ….năm 201…
Đơn vị thực tập
(ký tên và đóng dấu)

SVTH: Lương Mộng Duy

xi

HUTECH


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN :

Họ và tên sinh viên : ...............................................................................................
MSSV : .....................................................................................................................
Lớp : ........................................................................................................................
Thời gian thưc tập: Từ ....... đến ..............................
Tại đơn vị: ...............................................................................................................
Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện :

1.3.1

Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:
Tốt

Khá

Trung bình

Không đạt

1.3.2
Thường xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với Giảng viên hướng
dẫn :
Thường xuyên
1.3.3

Ít liên hệ

Không

Đề tài đạt chất lượng theo yêu cầu :
Tốt

Khá

Trung bình

Không đạt

TP. HCM, ngày …. tháng ….năm 201..
Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

SVTH: Lương Mộng Duy

xii

HUTECH


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TM-DV-SX

Thương mại- Dịch vụ- Sản xuất

HH

Hàng hóa

BCTC

Báo cáo tài chính

NH

Ngân hàng

GTGT

Giá trị gia tăng

KT

Kế toán

DN

Doanh nghiệp

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

NXB

Nhà xuất bản

SXKD

Sản xuất kinh doanh

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

DL

Dữ liệu

ĐH

Đơn hàng

SHTK ĐƯ

Số hiệu tài khoản đối ứng

SVTH: Lương Mộng Duy

xiii

HUTECH


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty
Bảng1.2: Cơ cấu bộ máy kế toán tại Công ty

SVTH: Lương Mộng Duy

xiv

HUTECH


LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con
người thông qua trao đổi mua bán. Giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ có thể
thực hiện được thông qua quá trình bán hàng. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của
giai đoạn tái sản xuất, thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn,
bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước, đầu tư phát triển, nâng
cao đời sống người lao động. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ doanh
nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) cũng luôn quan
tâm đến việc bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là lợi
nhuận. Mặt khác doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở để
doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị
trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Đối với doanh nghiệp SXKD kế toán là
một bộ phận không thể thiếu, kế toán được nhiều doanh nghiệp coi như nghệ thuật
để ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá
trình SXKD. Kế toán vật tư hàng hóa-bán hàng và xác định kết quả bán hàng
(XĐKQBH) là một bộ phận của công tác kế toán trong doanh nghiệp, nó được coi
là khâu quyết định tới sự tồn tại hay diệt vong của doanh nghiệp. Nhận thức được
vai trò quan trọng của công tác kế toán vật tư hàng hóa-bán hàng và XĐKQBH,
trong quá trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán của công ty cổ phần TM-DV-SX
Hương Thủy, kết hợp với những kiến thức được học tại trường. Bản thân em rất
quan tâm và mong muốn được tìm hiểu đề tài: "Kế Toán Vật Tư Hàng Hóa của
Doanh Nghiệp".
2. Muc tiêu nghiên cứu:
 Mô tả hàng hóa tại công ty Hương Thủy.
 Mô tả luân chuyển chứng từ, các loại báo cáo có liên quan tới hàng hóa của
công ty Hương Thủy.
 Đánh giá ưu nhược điểm của quy trình, so sánh cơ sở lý thuyết và đưa ra
kiến nghị.
3. Phương pháp nghiên cứu:
 Quan sát và thu thập tài liêu có liên quan tới quy trình hàng hóa
 Nghiên cứu tài liệu từ phòng kế toán Công ty cổ phần TM-DV-SX Hương
Thủy.
4. Phạm vi và hạn chế của đề tài:
 Phạm vi: phân tích quy trình hàng hóa tại công ty cổ phần TM-DV-SX
Hương Thủy
 Hạn chế:do thời gian thực tập và thực tế hiểu biết về công tác kế toán hàng
hóa tại doanh nghiệp còn hạn chế. Nên phần trình bày của em không tránh
khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự góp ý của cô để bản báo cáo
của em được tốt hơn cả về nội dung và hình thức.

SVTH: Lương Mộng Duy

xv

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP VỚI CÔNG TÁC
KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV-SX HƯƠNG THỦY
1.1 Lịch sử hình thành
1.1.1 Giới thiệu sơ lược về công ty
- Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV-SX HƯƠNG THỦY
- Tên tiếng anh: Huong Thuy manufacture service tranding corporation
- Tên viết tắt: Huong Thuy CORP
- Logo:

- Địa chỉ công ty: 606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TPHCM
- Mã số thuế: 0304898593
- Mã số doanh nghiệp/Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0304898593
- Điện thoại: (84.8) 38554265 – Fax: (84.8) 38577809
- Email: info@huongthuy.com.vn
- Website:http://www.huongthuy.com hoặc http://www.huongthuy.com.vn
- Chủ tịch HĐQT: Hoàng Thu Hường
- Hoạt động kinh doanh chính: nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng.
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
Tháng 6/1994, công ty TNHH thương mại Hương Thủy được thành lập với vốn
điều lệ ban đầu 600.000.000 VND và 10 nhân viên, do gia đình ông, bà Đào Lý
và Hoàng Thu Hường sở hữu 100% vốn theo giấy phép kinh doanh số
0301318741 tại phòng đăng ký kinh doanh 04/06/1994.
Năm 1998, thành lập công ty TNHH Hương Bình, theo giấy phép kinh doanh số
0400126286 tại phòng đăng ký kinh doanh Đà Nẵng, ngày bắt đầu hoạt động
kinh doanh là 06/05/1998 với vốn điều lệ 200.000.000 VND tại Đà Nẵng, với
chức năng phân phối trực tiếp các sản phẩm nhập khẩu của Hương Thủy tại Đà

SVTH: Lương Mộng Duy

1

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

Nẵng và thị trường Miền Trung. Năm 2003, tăng vốn điều lệ lên 1.800.000.000
VND.
Năm 2002, mở chi nhánh công ty Hương Thủy tại Hà Nội với mục đích mở rộng
hệ thống phân phối trực tiếp tại các tỉnh phía Bắc.
Năm 2004, thành lập công ty TNHH Đất Mới, theo giấy phép kinh doanh số
3700606200, tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương, ngày bắt đầu hoạt
động kinh doanh 01/12/2004 với vốn điều lệ 18.000.000.000 VND Tại Khu công
nghiệp Sóng Thần, Bình Dương, với hệ thống kho hiện đại, sức chứa 4000 pallets
đáp ứng nhu cầu nhập, bảo quản tốt hàng hóa của Hương Thủy và làm dịch vụ
hậu cần cho khách hàng. Tháng 1/2007, do nhu cầu mở rộng đầu tư, công ty đã
tăng vốn điều lệ lên 27.000.000.000 VND.
Năm 2007-13 năm sau ngày thành lập, công ty TNHH Hương Thủy đã là một
trong những nhà nhập khẩu hàng thực phẩm tiêu dùng lớn và uy tín tại thị trường
Việt Nam. Với mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, trong bối cảnh hòa nhập
quốc tế tháng 6/2007, công ty TNHH Hương Thủy đã chuyển thành công ty Cổ
phần TM-DV-SX Hương Thủy, vốn điều lệ là 18.000.000.000 VND, với đội ngũ
nhân viên gồm 500 người, có trụ sở, hệ thống kho, bãi và hệ thống phân phối
hoàn chỉnh tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, sẵn sàng đáp ứng
mọi nhu cầu về nhập khẩu và phân phối các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng của
các công ty quốc tế tại thị trường Việt Nam.
Năm 2008, tập đoàn Sojitz hợp tác cùng Công ty Hương Thủy. Cũng trong năm
này, hai chi nhánh của Công ty Hương Thủy tại Cần Thơ và Đồng Nai được
thành lập nhằm mở rộng mạng lưới phân phối.
Năm 2012, tập đoàn Sojitz tăng cổ phần lên 51% và công ty Kokubu-Nhật Bản
gia nhập công ty Hương Thủy với 19% cổ phần.
1.1.3. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động:
Hiện nay công ty đang họat động trên lĩnh vực nhập khẩu và phân phối hàng thực
phẩm công nghệ: Sữa Anlene, Anmum, Fomage bò cười, bánh kẹo Lotte, bánh
gạo Kobana, bánh Meiji, Meiji Chocolate, sữ Meiji, Lee kum kee, kẹo indo, nước

SVTH: Lương Mộng Duy

2

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

giải khát pokka, bánh Beng Beng, đồ hộp Century, xà bông harmony, thuốc xịt
muỗi Mortein... cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn, chợ và các cửa hiệu.
Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ cho thuê kho bãi, dịch vụ giao nhận
và vận chuyển hàng hóa.
1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty:
Chủ tịch Hội đồng
quản trị
Thư ký
Giám đốc
điều hành
(CEO)

Phòng tổng hợp

Phòng
kinh
doanh

Phân xưởng
sản xuất

Phòng kế
toán

Bộ phận
kho

Sơ đồ 1.1: Bộ máy quản lý và điều hành tại Công Ty Cổ Phần TM-DV-SXHương Thủy
1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty:
1.3.1 Bộ máy kế toán tại công ty:
Hình thức tổ chức kế toán trong công ty theo kiểu vừa tập trung vừa phân tán.
Công ty gồm có phòng KT trung tâm của DN đặt tại trụ sở chính và các bộ phận
kế toán hay nhân viên kế toán ở các công ty con, chi nhánh và bộ phận khác.

SVTH: Lương Mộng Duy

3

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

Kế toán trưởng

Kế toán tổng hợp

Kế toán
tiền mặt

Kế toán
công nợ

Kế toán ngân
hàng

Kế toán kho

Kế toán
tiền lương

Sơ đồ 1.2: Tổ chức bộ máy công tác kế toán Công Ty Cổ Phần TM-DV-SX
Hương Thủy
1.3.2 Chính sách, chế độ kế toán chủ yếu tại công ty:
Công ty lựa chọn hình thức kế toán "Nhật ký chung" khi thiết kế phần mềm vì
khi sử dụng hình thức này tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều
phải được ghi vào sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội
dung kinh tế của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung để
ghi sổ cái và sổ chi tiết theo từng nghiệp vụ phát sinh.
Bên cạnh đó, hình thức Nhật ký chung là hình thức đơn giản, dễ áp dụng. Công ty
Cổ phần TM-DV-SX Hương Thủy có qui mô lớn, có đội ngũ kế toán đông và
năng lực chuyên môn cao nên việc công ty tổ chức hình thức kế toán theo hình
thức Nhật ký chung có thể phát huy những ưu điểm vốn có của hình thức này.
 Chính sách kế toán tại công ty:
_Chế độ kế toán
Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm.
Hình thức sổ kế toán áp dụng: Nhật ký chung
_Hàng tồn kho:
Nguyên tắc đánh giá: hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc. Gía gốc hàng tồn
kho bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có
được hàng tồn kho ở thời điểm hiện tại

SVTH: Lương Mộng Duy

4

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên
Phương pháp đánh giá: Nhập trước-Xuất trước(FIFO)
_Phương pháp đánh giá ngoại tệ:
Công ty sử dụng ngoại tệ phần lớn là tiền USD, áp dụng phương pháp đánh giá
ngoại tệ cuối năm tính theo tỷ giá trung bình các ngân hàng công ty có mở tài
khoản.
_Phương thức nhập khẩu hàng hóa:
Hàng hóa được nhập khẩu theo phương thức nhập khẩu trực tiếp.
_Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin
cậy và công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh
thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người
mua.
_Nguyên tắc ghi nhận chi phí:
Chi phí được ghi nhận theo thực tế phát sinh, trên nguyên tắc phù hợp với doanh
thu trong kỳ.
_Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm là thuế thu nhập hiện hành được
tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm với thuế suất áp dụng tại ngày kết
thúc năm tài chính. Thu nhập chịu thuế chênh lệch căn cứ vào các quy định hiện
hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc
xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra
của cơ quan thuế có thẩm quyền.

SVTH: Lương Mộng Duy

5

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

CHƯƠNG 2: THỰC HIỆN PHỎNG VẤN HAI CHUYÊN VIÊN
LÀM CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN TM-DV-SX HƯƠNG THỦY
2.1 Thực hiện phỏng vấn
2.1.1 Thông tin người được phỏng vấn
 Họ và tên: Trương Văn Thành
 Chức danh/ bộ phận công tác: Kế toán trưởng
 Thâm niên công tác: 16 năm
 Chuyên ngành được đào tạo: Kế toán - Kiểm toán
 Trình độ học vấn: Đại học
 Điện thoại liên lạc: (84.8) 3855 4265
2.1.2 Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí:
- Kiến thức chuyên môn:Năng lực chuyên môn cao,nhiều kinh nghiệm và
có chứng chỉ Kế toán trưởng.
- Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, am hiểu các quy định của
pháp luật về thuế, các chuẩn mực tài chính - kế toán, kiến thức tài chính
doanh nghiệp, không ngừng học hỏi, cập nhật thường xuyên các thay đổi,
bổ sung trong chính sách pháp luật Nhà nước.
- Kỹ năng: Chịu được áp lực công việc cao, thành thạo các phần mềm vi
tính văn phòng. Tiếng Anh giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ
năng giao tiêp.
- Khả năng phân tích, xử lý vấn đề, luôn trung thực, cẩn thận và có đạo
đức nghề nghiệp.
2.1.3 Thuận lợi/khó khăn trong công việc:
- Thuận lơi: Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát
triển nghề nghiệp.
- Khó khăn: Công việc nhiều áp lực.
2.1.4 Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp :
- Để có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp kế toán, sinh viên sau
khi ra trường cần tích lũy kinh nghiệm trong công việc kế toán, học thêm
chứng chỉ Kế toán trưởng và các chứng chỉ nghề nghiệp cần thiết khác
như: ACCA, CPA, ICAEW...
SVTH: Lương Mộng Duy

6

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

2.1.5 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề:
- Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế đẩy mạnh hợp tác
quốc tế hiện nay ở Việt Nam , nhiều doanh nghiệp mới được thành lập,
cơ hội nghề nghiệp cho ngành kế toán là rất lớn.
2.2 Đối tượng phỏng vấn 2: Kế toán viên.
2.2.1 Thông tin người được phỏng vấn
 Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Vân.
 Chức danh/ bộ phận công tác: Kế toán nhập hàng hóa.
 Thâm niên công tác: 10 năm.
 Chuyên ngành được đào tạo: Kế toán
 Trình độ học vấn: Đại học.
 Điện thoại liên lạc: (84.8) 3855 4265
2.2.2 Kiến thức kỹ năng cần thiết tại vị trí:
- Nắm vững kiến thức cơ bản về chuyên môn, nhiệm vụ của một kế toán.
Bảo đảm việc hạch toán và ghi chép đầy đủ, nhanh gọn.
- Cẩn thận, kiên nhẫn trong công việc.
2.2.3 Thuận lợi/khó khăn trong công việc:
- Thuận lợi: Tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình
công tác tại đơn vị. Môi trường làm việc thân thiện, năng động tạo nhiều
điều kiện cho nhân viên làm việc đạt hiệu quả. Sổ sách được lập, ghi
chép, lưu trữ trên phần mềm máy vi tính nên công việc được thực hiện
nhanh chóng, số liệu chính xác.
- Khó khăn: Công việc có nhiều áp lực, luôn đòi hỏi sự chính xác, tính cẩn
thận trong việc tính toán và ghi chép số liệu. Nhân viên phải sử dụng
thông thạo các công cụ hổ trợ như Word, Excel và phần mềm kế toán
trên máy vi tính.
2.2.4 Những kiến thức kỹ năng phải hoàn thiện sau khi tốt nghiệp :
- Hiện nay Việt Nam đã và đang gia nhập nền kinh tế toàn cầu vì thế ngoại
ngữ là một trong những kỹ năng cần thiết cho sinh viên sau khi tốt
nghiệp. Để có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp sinh viên cần bổ sung
kiến thức chuyên ngành qua các chứng chỉ nghề nghiệp: CPA, ACCA...

SVTH: Lương Mộng Duy

7

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

2.2.5 Nhận định về sự phát triển của ngành nghề:
- Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong một doanh nghiệp, vì thế
cơ hội nghề nghiệp là rất cao, nhiều doanh nghiệp mở cửa luôn chào đón
các bạn kế toán mới ra trường.

SVTH: Lương Mộng Duy

8

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

CHƯƠNG 3: NHẬT KÝ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
TM-DV-SX HƯƠNG THỦY
3.1. NHẬT KÝ THỰC TẬP


Đơn vị: Phòng kế toán- Công ty Cổ phần TM-DV-SX Hương Thủy
Địa chỉ: 606 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TPHCM
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoàng Vân
Sinh viên thực hiện: Lương Mộng Duy
Nội dung tìm hiểu: Kế toán nhập hàng hóa

MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC TẬP
STT

Ngày tháng

Mô tả nội

Đánh giá mức

dung thực tập

độ hoàn

Ghi chú

thành công
việc
1

2

3

4

3/5/2016

4/5/2016

6/5/2016

9/5/2016

SVTH: Lương Mộng Duy

+Sắp xếp hóa

-Đã biết xếp

đơn

hóa đơn theo

+Đối chiếu

số hóa đơn.

hóa đơn với sổ

-Đã biết đối

sách

chiếu hóa đơn

+Bấm lỗ hóa

theo sổ sách.

đơn

-Đã biết bấm

+Xé viền hóa

lỗ và xé viền

đơn

hóa đơn.

+Bấm lỗ hóa

-Đã biết bấm

đơn

lỗ hóa đơn

+Sắp xếp hóa

-Đã biết sắp

đơn

xếp hóa đơn

+Bấm lỗ và

theo số hóa

đóng hóa đơn

đơn và đóng

thành sổ

sổ sách

+Đối chiếu

-Đã biết đối

9

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho
hóa đơn.

chiếu hóa đơn

+ Bấm phiếu

với sổ sách và

nhập kho với

cách bấm hóa

hóa đơn

đơn

GTGT
5

11/5/2016

+Bấm phiếu

-Đã biết cách

nhập kho với

bấm hóa đơn

hóa đơn

với phiếu nhập

GTGT

kho và sắp xếp

+Sắp xếp hóa

hóa đơn

đơn và phiếu
nhập kho
6

13/5/2016

+Bấm lỗ hóa

-Đã biết bấm

đơn

lỗ và đóng hóa

+Đóng hóa

đơn thành

đơn thành

cuốn

cuốn
7

16/5/2016

+Bấm lỗ hóa

-Đã biết cách

đơn

photocopy hóa

+Photocopy

đơn một mặt

hóa đơn

+Đã biết cách

+Sắp xếp hóa

sắp xếp và

đơn

bấm lỗ hóa
đơn

8

18/5/2016

+Bấm phiếu

-Đã biết cách

nhập kho với

bấm phiếu

hóa đơn

nhập kho với

GTGT

hóa đơn
GTGT

SVTH: Lương Mộng Duy

10

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp
9

20/5/2016

GVHD:ThS.Thái Thị Nho
+Tìm hóa đơn

-Đã biết tìm

và xếp theo

hóa đơn theo

thứ tự

số hóa đơn

+Đối chiếu với -Đã biết đối
sổ sách

chiếu hóa đơn
theo số hóa
đơn, ngày, số
tiền....

10

23/5/2016

+Sắp xếp

-Đã biết cách

phiếu nhập

sắp xếp và

kho theo thứ

bấm phiếu

tự

nhập kho vời

+Bấm phiếu

hóa đơn

nhập kho với
hóa đơn
GTGT
11

12

25/5/2016

27/5/2016

+Bấm phiếu

-Đã biết cách

nhập kho với

bấm phiếu

hóa đơn

nhập kho vời

GTGT

hóa đơn

+Bấm phiếu

-Đã biết cách

nhập kho với

bấm phiếu

hóa đơn

nhập kho vời

GTGT

hóa đơn, đối

+Xé viền hóa

chiếu hóa đơn

đơn

trên phần mềm

+Đối chiếu

và xé viền hóa

hóa đơn với

đơn

phần mềm trên

SVTH: Lương Mộng Duy

11

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho
máy tính

13

30/5/2016

+Đối chiếu

-Đã biết cách

hóa đơn với sổ

đối chiếu hóa

sách.

đơn và đóng

+Bấm lỗ hóa

sổ sách.

đơn và đóng
thành sổ
14

1/6/2016

+Xếp hóa đơn

-Đã biết phân

theo thức tự

loại hóa đơn

ngày tháng

và sắp xếp hóa

+Phân loại hóa đơn.
đơn
15

3/6/2016

+Sắp xếp hóa

-Đã biết cách

đơn theo số

xếp hóa đơn

hóa đơn.

theo số hóa

+Bấm phiếu

đơn và bấm

nhập kho với

hóa đơn.

hóa đơn
GTGT.

Đại diện đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên)

SVTH: Lương Mộng Duy

Người viết nhật ký
(ký, ghi rõ họ tên)

12

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

GVHD:ThS.Thái Thị Nho

KẾT LUẬN
Qua thời gian thực tập ở Công ty Cổ phần TM-DV-SX Hương Thủy, bước đầu em
đã tìm hiểu tổ chức bộ máy kế toán cũng như phương pháp hạch toán của công ty.
Có thể nói rằng những thành tựu mà Công ty đã đạt được là không nhỏ. Công ty đã
có chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển về quy mô hoạt động cũng như
khối lượng tiêu thụ hàng hóa ngày càng tăng, đòi hỏi phải theo dõi chi tiết trong
việc tổ chức công tác kế toán luân chuyển hàng hóa của công ty.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc tổ chức hợp lý
quá trình hạch toán, luân chuyển hàng hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong
hoạt động sản xuất cả mỗi doanh nghiệp vì nó giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn,
mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao
động.
Vì thời gian thực tập có hạn chế nên báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tranh
khỏi những sai sót. Kính mong sự đóng góp của thầy cô và các anh chị trong phòng
kế toán.
Em xin chân thành cảm ơn.
Sinh viên thực hiện

Lương Mộng Duy

SVTH: Lương Mộng Duy

13

HUTECH


Báo cáo thực tập tốt nghiệp

ThS. Thái Thị Nho

Tải liệu tham khảo
 Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
 Giáo trình Kế toán tài chính (Trường ĐH Kinh tế TP.HCM – Khoa Kế toán –
Kiểm toán chủ biên: PGS.TS. Bùi Văn Dương)
 Tài liệu và dữ liệu tại phòng Kế toán Công ty Cổ phần TM-DV-SX Hương
Thủy

SVTH: Lương Mông Duy

HUTECHx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×