Tải bản đầy đủ

ĐỒ án VI xử lý

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

MỤC LỤC
PHẦN I HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CX-PROGRAM 9.0..…Trang 2


KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SỬ DỤNG............................Trang 12
I.. .KHỞI ĐỘNG......................................................................................Trang 12
II.. SỬ DỤNG...........................................................................................Trang 16
III. MÔ PHỎNG ......................................................................................Trang 18

PHẦN II.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH HMI..................................Trang 20
I.
II.
III.
IV.

KHỞI ĐỘNG.........................................................................Trang 20
LẤY CÁP, MÀN HÌNH, PLC...............................................Trang 21

TẠO NÚT NHẤN..................................................................Trang 23
MÔ PHỎNG...........................................................................Trang 31

PHẦN III. BÀI TẬP..........................................................................................Trang 34
I.
II.
III.
IV.
V.

PHẠM DUY ÁI

ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH QUA PLC.....................................Trang 34
TẠO TIMER TRÊN MÀN HÌNH ........................................Trang 34
TẠO NÚT NHẤN TRÊN MÀ HÌNH...................................Trang 40
CÀI ĐẶT THỜI GIAN TRÊN MÀN HÌNH PLC................Trang 45
KẾT NỐI VỚI PLC...............................................................Trang 47

1

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

PHẦN I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CX-PROGRAM 9.0
-

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT.
Mở thư mục chứa file cài đặt, chọn file setup để cài đặt.

PHẠM DUY ÁI

2

LỚP 11CĐ-Đ3ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

-

Chọn Next để bắt đầu quá trình cài đặt

-

Chọn “ I accpect the terms of the license agreement” để đồng ý điều khoản sử dụng
chương trình, sau đó chọn Next

PHẠM DUY ÁI

3

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

-

Sau đó xuất hiện hộp thoại CX-One- InstallSheid Wizard. ở đây ta điền thông tin: User,
Company tùy ý, ở mục License ta điền key trong thư mục cài đặt có sẵn. sau đó chọn
Next

-

Chọn như hình Next

PHẠM DUY ÁI

4

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

-

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

ở đây ta chọn thư mục cài đặt chương trình, nếu muốn thay đỏi nơi cài đặt ta chọn
Browse, sau đó nhấn Next

PHẠM DUY ÁI

5

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

PHẠM DUY ÁI

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

6

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

-

chọn “Complete” để cài mặc định. Nếu muốn cài một số chương trình mà không phải tất
cả ta chọn “Custom” để cài những chương trình ta muốn, sau đó chọn Next

-

chọn Next, có thể thay đổi thư mục cài đặt bằng cách chọn Browse

PHẠM DUY ÁI

7

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

-

ở phần Program Folder ta có thể đặt lại tên cho thư mục chứa chương trình hoặc để mặc
định, sau đó chọn Next

-

sau đó sẽ xuất hiện hộp thoại cài đặt driver, ta chọn Next

PHẠM DUY ÁI

8

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

PHẠM DUY ÁI

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

9

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

-

chọn Finish

-

Đang cài đặt chương trình, ngồi im và chờ đợi

PHẠM DUY ÁI

10

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

PHẠM DUY ÁI

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

11

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

-

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

PHẠM DUY ÁI

12

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ SỬ DỤNG
I.
KHỞ ĐỘNG
-

Chọn biểu tượng

trong thư mục cài đặt chương trình.

-

Để viết chương trình ta tạo file mới bằng cách: chọn File  New (hoặc nhấn tổ hợp
phím Ctrl+N).
Mục “ Device Name”: ta đặt tên chương trình
Mục “Device Type”: chọn loại thiết bị,
Sau đó chọn OK

-

-

Mục Device Type Chọn C200HS, sau đó nhấn setting (1)

PHẠM DUY ÁI

13

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

1

Chọn cpu 31 ok

PHẠM DUY ÁI

14

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Sau đó chọn setting (2)

2

Xuất hiện hộp thoại Network setting, ở Port Name: ta chọn tùy theo port hiển thị trong máy
tính

PHẠM DUY ÁI

15

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Để kiểm tra ta làm như sau: Chuột phải My computer Manage

PHẠM DUY ÁI

16

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ
-

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Giao diện chương trình

SỬ DỤNG
Để lấy các tiếp điểm , ngõ ra….ta lấy bằng cách:
Vào insert chọn loại tiếp điểm
II.

-

Hoặc chọn trên thanh công cụ

PHẠM DUY ÁI

17

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

-

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Ta nhấp chọn tiếp điểm càn lấy sau đó đặt vào vị trí ta muốn trên màn hình làm việc, sẽ
xuất hiện:

ở hộp thoại “ New Contact” ta đạt địa chỉ cho tiếp điểm, ví dụ 0.1, sau đó nhấn OK. Sau
khi nhấn OK, sẽ xuất hiện tiếp hộp thoại” Edit Comment” ta có thể ghi chú. Sau đó nhấn
OK để hoàn tất.

PHẠM DUY ÁI

18

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Ta được tiếp điểm hoàn chỉnh như sau.

MÔ PHỎNG.
Để mô phong ta chọn biểu tượng
trên thanh công cụ. Hoặc nhấn tổ hợ phím
Ctrl+Shift+W
Màn hình sẽ xuất hiện những đường và tiếp điểm màu xanh cho thấy tiếp điểm đóng.
III.

-

PHẠM DUY ÁI

19

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Để thay đổi trạng thái tiếp điểm ta nhấp phải chọn Seton/off

Hoặc nhấp đúp vào tiếp điểm và thay đổi giá trị 1 hoặc 0. Sau đó chọn Set

PHẠM DUY ÁI

20

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

PHẦN II. HƯỚNG DẪN SỬ MÀN HÌNH HMI KINCO
I.

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH

Nhấp chọn biểu tượng

ngoài màn hình desktop

Bắt đầu vào chương trình.

Giao diện khi khởi động chương trình

PHẠM DUY ÁI

21

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Để làm việc được ta cần hiện cửa sổ Graph Element Window. Nếu khởi động chương trình mà
không thấy ta có thể lấy ra bằng cách: View Graph Element Window (như hình) hoặc nhấn
tổ hợp phím Ctrl +Alt+ V

II.

LẤY CÁP NỐI, MÀN HÌNH VÀ PLC

Bắt đầu viết chương trình ta tạo file mới: File new hoặc Ctrl+N

PHẠM DUY ÁI

22

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Đầu tiên ta chọ tab Connector để chọ cáp nối cho màn hình và PLC. Ta chọn serial Port sau đó
nhấn giữ và kéo ra màn hình làm việc.

Sau đó chọn màn hình: Chọn tab HMI để chọn loại màn hình, ở đây ta chọn màn hình ET070,
ta nhấn giữ và kéo màn hình ra , sau đó nối vào cáp như hình.

PHẠM DUY ÁI

23

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Tiếp theo là chọn PLC: ở tab PLC ta chọn OMRON C Series, sau đó nhấn giữ đưa ra màn hình
làm việc, nối với cáp bằng cách nhấn giữ PLC sau đó di chuyển để PLC nối với cáp.

III.

TẠO NÚT NHẤN
Để tạo nút nhấn : chuột phải chọn Edit, để vào màn hình làm việc

Chọn kiểu nút nhấn Bit State Setting, nhấn giữ và kéo ra màn hình làm việc.

PHẠM DUY ÁI

24

LỚP 11CĐ-Đ3


ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ

GVHD: NGUYỄN TRỌNG TRÍ

Sau khi kéo ra màn hình làm việc sẽ xuất hiện bảng Bit State Setting như hình
ở tab Basic Attributes, ta chỉnh:
+ Add Type: Chọn LR_bit
+ Adress: địa chỉ khai báo giống với plc

Ở tab Bit State Setting : ở type ta chọn kiểu Reset ( nút nhấn)
PHẠM DUY ÁI

25

LỚP 11CĐ-Đ3


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×