Tải bản đầy đủ

Cải tiến máy nướng bánh mì

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Lê Hoàng Thức
12CĐ-ĐT1

Cải Tiến Máy Nướng Bánh Mì

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH – 2013


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
---------------

Lê Hoàng Thức

Cải Tiến Máy Nướng Bánh Mì


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
NGUYỄN HUỲNH LIÊN

TP. HỒ CHÍ MINH – 2013
2


PHẦN NHẬN XÉT CỦA GV HƯỚNG DẪN

....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................
....................................................................................
……………………………………............................

3


MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ


4

PHẦN Ý TƯỞNG

5

PHẦN NỘI DUNG

8

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN KỆ SÁCH

8

CHƯƠNG II
CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN KỆ SÁCH

8

CHƯƠNG III
THỰC NGHIỆM KHOA HỌC CỦA THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN KỆ SÁCH

9

KẾT LUẬN – KHIẾN NGHỊ

11

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

11

PHỤ LỤC
 Phiếu hỏi

12

4


Danh mục từ các từ viết tắt
 NĐ-CP: nghị định – chấp pháp
 QH: quốc hội
Danh mục các hình ảnh
• Máy nướng bánh mì SOKANY KT-212 (trang 5)
• Máy nướng bánh mì Kenwood TTP102 (trang 6)
• Máy nướng bánh mì sau khi được cải tiến (trang 9)

5


ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
Đề tài:

Cải Tiến Máy Nướng Bánh Mì
Dự kiến sản phẩm nghiên cứu: Đây là sản phẩm rất tiện lợi cho chúng ta giúp ta
nướng bánh một cách chính xác hơn, sẽ cho ta những miếng bánh ngon lành mà
không bị khét hoặc chưa được ngon, nó sẽ là sản phẩm vô cùng tiện ích và hữu
dụng.
A. PHẦN Ý TƯỞNG/ MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài :
Hiện nay trên thế giới có rất nhiều loại máy nướng bánh mì, những loại nướng bánh
mì như thế có thể nướng bánh mì dựa vài người sử dụng đặt thời gian nhưng như
vậy lại có nhược điểm là tùy vài từng loại bánh mì thì thời gian để nướng miếng
bánh thật ngon lại khác nhau, từ đó chúng tôi nghĩ ra ý tưởng cải tiến máy nướng
bánh mì.
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu:
Hiện nay có nhiều loại máy nướng bánh mì như:
Máy nướng bánh mì SOKANY KT-212
- Máy có chức năng hẹn giờ
- Vỏ máy tách nhiệt và tự động ngắt điện khi bánh chin
- Nướng bánh sandwich 2 lát

6


Máy nướng bánh mì Kenwood TTP102
- Máy có chức năng nướng tự động, hâm nóng tiết kiệm thời gian
- Hai khe nướng có thể điều chỉnh độ rộng
- Thân máy hoàn toàn cách nhiệt

3. Mục tiêu nghiên cứu:
Tăng khả năng nướng bánh chính xác hơn, giúp người dùng có miếng bánh nướng
thật hoàn hảo.
4. Khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu:
• Khách thể nghiên cứu: người sử dụng, bánh mì, cảm biến nhận dạng màu sắc.
• Đối tượng nghiên cứu: máy nướng bánh mì
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
• Làm rõ cơ sở lý luận của đề tài cải tiến máy nướng bánh mì
• Nghiên cứu mô tả và phân tích đánh giá thực trạng của cải tiến máy nướng
bánh mì
• Đề xuất giải pháp thực hiện và kiến nghị cải tiến máy nướng bánh mì
6. Phạm vi nghiên cứu :
• Không gian: Trên cả nước
• Thời gian: 3 năm
• Vấn đề nghiên cứu: Cải tiến máy nướng bánh mì
7


7. Giả thuyết khoa học:
Sản phẩm sẽ tự động ngắt dòng điện và bật bánh mì lên khi bánh đã vàng một
cách hoàn hảo nhờ gắn cảm biến màu sắc trong máy, cảm biến sẽ nhận dạng màu
sắc của miếng bánh cho đến khi màu đạt được độ vàng chính xác máy sẽ tự động
hoạt động.
8. Phương pháp nghiên cứu:
• Phương pháp nghiên cứu đề tài
• Phương pháp quan sát
• Phương pháp thực nghiệm
9. Dự kiến kết cấu của công trình nghiên cứu:
• PHẦN MỞ ĐẦU
• CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của cải tiến máy nướng bánh mì
1.1. Khái niệm
1.1.1. Cải tiến
1.1.2. Máy nướng bánh mì
1.1.3. Cảm biến màu sắc
1.2. Vị trí và tâm quan trọng
• CHƯƠNG 2: Cở sở thực tiễn của cải tiến máy nướng bánh mì
1.1. Ưu điểm
1.2. Khuyết điểm
• CHƯƠNG 3: Thực nghiệm khoa học của cải tiến máy nướng bánh mì
1.1. Địng hướng
1.2. Các bước thực hiện đề tài
• KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
• PHỤ LỤC
10. Kế hoạch nghiên cứu
TT

Người phối
hợp
Không có

5

Thời
Kinh phí và
gian nguồn kinh phí
Lực chọn đề tài, xây dựng 2 tuần Không có
đề cương
Soạn thảo công cụ 1 tuần 200.000đ
nghiên cứu
Nghiên cứu và viết dự 3 tuần 100.000đ
thảo báo cáo đề tài
Kiểm tra kết quả nghiên 2 tuần 500.000đ
cứu
Viết báo cáo chính thức
2 tuần Không có

6
7

Hoàn chỉnh đề tài
Bảo vệ đề tài

1
2
3
4

Nội dung công việc

1 tuần Không có
1 tuần Không có

Không có

Sản phẩm mong đợi
Đề cương hoàn chỉnh

Không có

Tất cả công cụ liên quan
đến nghiên cứu
Bản dự thảo báo cáo
hoàn chỉnh
Kết quả nghiên cứu

Không có

Bản báo cáo chính thức

Không có
Không có

Đề tài được hoàn chỉnh
Bảo vệ đề tài thành công

Không có

8


11. Danh mục tài liệu tham khảo
- Máy nướng bánh mì SOKANY KT-212: http://shopsieure.com/sanpham/maynuong-banh-goi-sokany-kt-212-gia-chi-335000d-p260.html
- Máy nướng bánh mì Kenwood TTP102: http://fyi.vn/product/may-nuongbanh-mi-kenwood-ttp102/5304.html

B. PHẦN NỘI DUNG
• PHẦN MỞ ĐẦU
Hiện nay việc sử dụng máy nướng bánh mì rất phổ biến ở trên thế giới,
việc nướng một miếng bánh mì thật ngon cũng không dễ dàng gì khi nhiều
máy nướng bánh mì còn hạn chế, nên chúng tôi nghĩ ra ý tưởng cải tiến máy
nướng bánh mì giúp ta có thể nướng bánh mì một cách hoàn hảo và thơm
ngon hơn.
• CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận của cải tiến máy nướng bánh mì
1.1. Khái niệm
1.1.1.
Cải tiến
Cải tiến là thuật ngữ nhằm chỉ sửa đổi sản phẩm đã có trước đó được tiến
bộ và hoàn thiện hơn sản phẩm cũ
1.1.2.
Máy nướng bánh mì
Máy nướng bánh mì là sản phẩm dùng để nướng bánh mì sandwich
1.1.3.
Cảm biến màu sắc
Cảm biến màu sắc là thiết bị dùng để nhận dạng màu sắc và đưa tín hiệu đến
các thiết bị khác để hoạt động
1.2. Vị trí và tầm quan trọng
Đây là sản phẩm rất tiện lợi cho người sử dụng. Sản phẩm giúp người sử
dụng có thể nướng bánh dễ hơn v à ngon hơn các sản phẩm cũ khác nhờ
vào cảm biến màu sắc được gắn trong máy
• CHƯƠNG 2: Cơ sở thực tiễn của cải tiến máy nướng bánh mì
Hiện nay đề tài nghiên cứu sản phẩm máy nướng bánh mì có một số ưu điểm
và khuyết điểm nhất định
2.1. Ưu điểm – Nguyên nhân
- Nướng bánh mì dẽ dàng hơn
- Không làm bánh mì bị cháy do có cảm biến nhận dạng màu sắc
2.2. Nhược điểm – Nguyên nhân
- Thường xuyên phải lau chùi máy
- Không được để ở những nơi ẩm ướt dễ hư máy

9


CHƯƠNG 3: Thực nghiệm khoa học của cải tiến máy nướng bánh mì
3.1. Định hướng
Văn bản số 169/2003/NĐ-CP về vấn đề an toàn điện, chương 4 điều 23 khoản 1
có viết :
Các thiết bị điện phải tuân theo các quy định tại "Tiêu chuẩn Việt Nam - Thiết
bị điện hạ áp - Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật" và "Tiêu chuẩn Việt
Nam - Quy phạm nối đất và nối "không" các thiết bị điện", đảm bảo:
a) Chống tai nạn điện giật do tiếp xúc trực tiếp với điện áp sử dụng: các bộ phận
mang điện như thanh cái, tiếp điểm các khí cụ điện, cọc đấu dây, điểm đấu nối,
lõi dây dẫn phải đảm bảo được các yêu cầu về vỏ bảo vệ, khoảng cách an toàn,
được bố trí, che chắn bảo vệ; đảm bảo tránh được mọi tiếp xúc ngẫu nhiên giữa
người vận hành, người qua lại với các bộ phận mang điện này.
b) Chống tai nạn điện giật do tiếp xúc gián tiếp với điện áp sử dụng: các thiết bị
điện hạ áp phải đảm bảo được các yêu cầu về cách điện, về nối đất và nối
"không" bảo vệ đảm bảo tránh được điện áp chạm nguy hiểm.
3.2. Các bước thực hiện đề tài
Bước 1: Cải tiến sản phẩm
Hình ảnh sau khi cải tiến

-

Bước 2: Chuẩn bị vật liệu
Một sản phẩm máy nướng bánh mì bất kì
Cảm biến máu sắc
Dây dẫn điện
Dụng cụ hàn
Chì hàn
Tua vít
10


Bước 3: Thi công
- Gắn cảm biến màu sắc
+ Tháo rời máy nướng bánh mì
+ Xác định vị trí gắn cảm biến
+ Gắn cảm biến vào vị trí xác định
+ Nối cảm biến vào thiết bị bật bánh mì của máy
+ Hàn thủ công các mối nối
+ Lắp ráp lại máy nướng hoàn chỉnh
+ Kiểm tra lại máy nướng có hoạt động không
Bước 4: Thử nghiệm
Sản phẩm sẽ được thử nghiệm tại nhà. Sau khi hoàn thành công tác thi
công chúng tôi sẽ thử nghiệm máy có hoạt động đúng yêu cầu hay không bằng
cách cho hai lát bánh mì sandwich vào máy và bật công tắc. Sau một thời gian khi
bánh chin máy sẽ tự động bật bánh lên, chúng tôi kiểm tra độ vàng và giòn của
bánh có đạt yêu cầu hay không, bánh vàng và giòn đúng yêu cầu, máy hoạt động
tốt
Bước 5: Lấy ý kiến đánh giá của người sử dụng sản phẩm
Sản phẩm được lấy ý kiến từ những người sử dụng thông qua phiếu hỏi về
chất lượng sản phẩm. Chúng tôi phát ra 100 phiếu và thu về 100 phiếu với kết
quả như sau:

Nội dung câu hỏi
Câu 1. Khách hàng
thấy sản phẩm của
chúng tôi như thế
Câu 2. Khách hàng
thấy chất lượng sản
phẩm của chúng tôi
Câu 3. Ý kiến khác
của khách hàng

95 phiếu =
95%

Kết quả nhận được (/100 phiếu)
Nướng
Dễ sử dụng Hoạt động
bánh ngon
tốt
95 phiếu = 85 phiếu = 70 phiếu =
95%
85%
70%

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Tệ

Rất tệ

95 phiếu =
95%

5 phiếu =
5%

0 phiếu =
0%

0 phiếu =
0%

0 phiếu =
0%

Tiện lợi

-

Đẹp
60 phiếu =
60%

Nên thiết kế sản phẩm với nhiều kiểu dáng hơn
Cải tiến máy sao cho dễ chùi rữa

11


• KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau khoảng thời gian 3 năm nghiên cứu, đề tài nghiên cứu của chúng tôi đã
hoàn thành. Xuất phát từ mục tiêu cải tiến sản phẩm sao cho người sử dụng
cảm thấy tiện lợi nhất. Sản phẩm của chúng tôi đã giải quyết được những điểm
yếu của sản phẩm cũ là nướng bánh không bị cháy. Trong quá trình nghiên
cứu đề tài, chúng tôi đã làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và thực nghiệm
khoa học của đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên do điều kiện của bản thân, kinh tế
và trình độ còn hạn chế nên chúng tôi chưa giải quyết được những vấn đề khác
của sản phẩm. Dự kiến trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đề tài
để hoàn chỉnh đề tài và giải quyết những vấn đề mà chúng tôi chưa thực hiện
được
• DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Máy nướng bánh mì SOKANY KT-212: http://shopsieure.com/sanpham/maynuong-banh-goi-sokany-kt-212-gia-chi-335000d-p260.html
- Máy nướng bánh mì Kenwood TTP102: http://fyi.vn/product/may-nuongbanh-mi-kenwood-ttp102/5304.html
• PHỤ LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

4

PHẦN Ý TƯỞNG

5

PHẦN NỘI DUNG

8

CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN KỆ SÁCH

8

CHƯƠNG II
CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN KỆ SÁCH

8

CHƯƠNG III
THỰC NGHIỆM KHOA HỌC CỦA THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN KỆ SÁCH

9

KẾT LUẬN – KHIẾN NGHỊ

11

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

11

PHỤ LỤC
 Phiếu hỏi

12

PHIẾU KHẢO SÁT SẢN PHẨM MÁY NƯỚNG BÁNH MÌ
12


CÂU 1: Khách hàng vui lòng cho biết độ tuổi của mình?
 A. Dưới 15
 B. Từ 15 đến 25
 C. Từ 25 đến 35
 D. Từ 35 trở lên
CÂU 2: Giới tính của khách hàng?
 Nam
 Nữ
CÂU 3: Khách hàng có sử dụng sản phẩm của chúng tôi không?
 Có
 Không
CÂU 4: Khách hàng thấy sản phẩm của chúng tôi như thế nào?
 A. Tiện lợi
 B. Nướng bánh ngon
 C. Dễ sử dụng
 D. Hoạt động tốt
 E. Đẹp
CÂU 5: Khách hàng thấy chất lượng sản phẩm của chúng tôi như thế nào?
 A. Rất tốt
 B. Tốt
 C. Trung bình
 D. Tệ
 E. Rất tệ
CÂU 6: Ý kiến khác của khách hàng
• ………………………………………………………….
• ………………………………………………………….
• ………………………………………………………….

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×