Tải bản đầy đủ

Cài đặt và vận hành động cơ servo 3pha AC panasonic

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
------

Đề tài :

Cài đặt và vận hành động cơ servo 3pha
AC panasonic
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Tạ Minh Cường
Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Tài Lợi
Nguyễn Tăng Vũ
Lương Trọng Lập

Lớp : 12CĐ - ĐT3 (Nhóm 5)

Ngày 30 tháng 5 năm 2014
1Panasonic

Cài đặt thông số
Trình điều khiển này có các tham số khác nhau được sử dụng để điều chỉnh
hoặc thiết lập các tính năng hoặc chức năng của trình điều khiển.
Phần này mô tả mục đích và chức năng của các thông số này.
Sự hiểu biết các thông số này là điều cần thiết để đạt được, hoạt động ứng
dụng cụ thể tốt nhất của điều khiển.
Bạn có thể xem, thiết lập và điều chỉnh các thông số này bằng cách sử dụng:
Màn hình cảm ứng phía trước hoặc máy tính với các phần mềm truyền thông
các thông số

nhóm
thông số
Chọn chức 00 ~ 0F

Giải thích ngắn gọn
Bạn có thể chọn chế độ điều
2


năng
Điều chỉnh

10 ~ 1F

20 ~ 2F

Điều khiển
vị trí

30 ~ 3F
40 ~ 4F

Tốc độ và
mô-men
xoắn kiểm
soát

50 ~ 5B


5C ~ 5F

Trình tự

60 ~ 6F

khiển, phân bổ I / O tín hiệu, và
thiết lập tốc độ truyền và w
Bạn có thể thiết lập các yếu tố
khác nhau và các hạn chế servo
(1 và 2) cho vị trí, vận tốc và hằng
số thời gian của các bộ lọc.
Thời gian thực tự động điều
chỉnh các thông số. Bạn có thể
thiết lập thời gian thực chế độ tự
động điều chỉnh, chọn độ cứng
máy tính, w
Bạn có thể thiết lập các thông số liên
quan đến việc chuyển đổi giữa 1 và
tăng 2.
Bạn có thể thiết lập các định dạng
đầu vào của xung lệnh, lựa chọn
hợp lý, tỷ lệ xung bộ mã hóa và
xung vô hướng ..
Bạn có thể thiết lập mức tăng
đầu vào, đảo cực và điều chỉnh
bù đắp của lệnh vận tốc.
Bạn có thể thiết lập tốc độ nội bộ
(1 đến 4 và tốc độ chạy bộ),
và đó là thời gian tăng và giảm
tốc.
Bạn có thể thiết lập mức tăng
đầu vào, đảo cực và điều chỉnh
bù đắp của lệnh mô-men xoắn và
thiết lập giới hạn mô-men xoắn.
Bạn có thể thiết lập các điều kiện
cho việc phát hiện sản lượng như
vậy như trong vị trí và không tốc
độ, và thiết lập chế lỗi vị trí ở quá
mức, vv
Bạn cũng có thể thiết lập các điều
kiện để dừng lại ở chính
3


Phiên bản
đầy đủ gần

tắt nguồn, trong báo động và
servo tắt, hoặc điều kiện để giải
phóng mặt bằng truy cập lỗi, vv
Thông số đầy đủ gần. Để biết chi
tiết, xem "Full-Đóng Thông số kỹ
thuật".

70 ~ 7F

Các thông số cho việc chọn chức năng
P : vị trí, S : vận tốc, T : Mô-men xoắn
Phạ Mặc Mặc Điều khiển
m vi địn địn liên quan
h
h
phương
thức
0~ 1

P· S· T
15
0~2 1

P· S· T *

thông số
không

Mô tả thông số

*00

Địa chỉ trục

*01

LED trạng thái ban đầu

02

Kiểm soát thiết lập phương thức

3
4
5
*0 6
7
8

Giới hạn tương tự mô-men xoắn
Đầu vào ngăn cản
Chuyển đổi tốc độ chung
Không lựa chọn đầu vào SPD
Lựa chọn màn hình tốc độ (SP)
Lựa chọn màn hình mô-men xoắn (IM)

9
A
*0 B
*0 C
*0D
0 E, 0 F

Lựa chọn đầu ra TLC
Lựa chọn đầu ra JSP
Thiết lập mã hóa tuyệt đối
Thiết lập tốc độ truyền của RS232
Thiết lập tốc độ truyền của RS485
Sử dụng chung

0~
10
0~1
0~1
0~2
0~1
0~9
0~
10
0~5
0~5
0~2
0~2
0~2


1P· S· T

1
1
0
0
3
0
P· S
P· S· T
S
S
P· S· T
P· S· T

0
1
1
2
2

P· S· T
P· S· T
P· S· T
P· S· T
P· S· T
P· S· T

Điều chỉnh các thông số cho Thời gian hằng số của bộ lọc tăng,w
Thông số

Mô tả Thông số phạm vi

mặc định

đơn vị

liên quan
4


kiểm soát
0

1/s

chế độ
P

1 ~ 3500 <<100>>

Hz

P· S· T

1 ~ 1000 50

ms

P· S· T

0~5P· S· T

0 ~ 2500 <<50>>

0.01ms

P· S· T

0 ~ 100

%

P

0 ~ 6400 0

0.01ms

P10 ~
50
1/s
2000
1 ~ 3500 <<100>>

9

Hz

P· S· T

1 ~ 1000 50

ms

P· S· T

B

0~5P· S· T

C

0 ~ 2500 <<50>>

0.01ms

P· S· T

100 ~
1500
0~4

Hz

P· S· T

P· S· T Åñ1

F

Vòng lặp vị trí
số 1

10 ~
2000

D

Vận tốc đạt
được vòng 1
Vận tốc 1 thời gian
tích hợp vòng lặp
liên tục
Bộ lọc phát hiện
tốc độ 1
Mô-men xoắn 1
thời gian lọc liên
tục
Nguồn cấp dữ
liệu vận tốc về
phía trước
Nguồn cấp dữ
liệu thời gian lọc
liên tục về phía
trước
Sử dụng chung
Vòng lặp vị trí
thứ 2
Tăng vận tốc
vòng lặp
2 vận tốc vòng lặp
thời gian tổng hợp
các số
Bộ lọc phát hiện
tốc độ
Thời gian lọc
mô-men xoắn
không đổi
Tần số xuất sắc

E

Lựa chọn chiều

1
2
3
4
5
6

7
8
9
A
B
C

50

4

0

4

1500
25


rộng đỉnh
Đảo mô-men
xoắn

F

0~8

8P· S· T

Các thông số cho Xác định thời gian thực được tự động chỉnh
Tham số
trong
modem
0
1

2
3
24~2F

Mô tả thông
số

Phạm
vi

Mặc định

Đơn vị

Điều khiển
liên quan

Tỷ lệ quán
tính
Thiết lập thời
gian điều
chỉnh tự
động
Tự động điều
chỉnh độ cứng
Không có sẵn
Sử dụng
chung

0~
10000
0~3

<<100>>

%

P· S· T

0P· S· T

0~9

2P· S· T

Điều chỉnh các thông số cho (vì lợi ích thứ 2)
Tham số
trong
modem
0
1
2
P
P

Thông số

Phạm vi

Mặc định

Đơn vị

Điều khiển liên
quan

2 bộ hoạt
động tăng
Chuyển đổi
chế độ điều
khiển vị trí
Điều khiển vị
trí chuyển đổi
thời gian trễ
điều khiển 3
vị trí
điều khiển 4
vị trí

0~1

0P· S· T

0~8

0

P

2

0 ~ 10000

0

166µs

0 ~ 10000

mức độ
chuyển đổi 0
chuyển đổi
trễ 0
6


P

S

S

S
T
12

TÅñ3
TÅñ3
D
3E~ 3F

Nhóm
chuyển đổi

Chế độ điều
khiển tốc độ
chuyển đổi
điều khiển tốc
độ chuyển đổi
thời gian trễ
8 Kiểm soát
vận tốc
9 Kiểm soát
vận tốc
Điều khiển
mô-men xoắn
Điều khiển
mô-men
xoắn
Điều khiển
mô-men xoắn
chuyển đổi
thời gian trễ

0~ 10000

5

0 ~ 10000

0

0~5

0

Tăng vị trí
vòng lặp
Giá trị thiết
lập + 1
X166µs

0 ~ 10000

0

166µs

0 ~ 10000

mức độ
chuyển đổi
chuyển mạch
trễ
A


Å0~ 10000

0
0

Å0~3

chuyển đổi
chế độ

B

0 ~ 10000

0

166µs


Điều khiển C 0 ~ 10000
Mô-men
xoắn
Điều khiển
0~ 10000
Mô-men
xoắn
Sử dụng
chung

P

0


mức độ
chuyển đổi


0

Chuyển mạch
trễ

0

Ghi chú:
Các thông số sau có giá trị mặc định khác nhau tùy thuộc vào một loạt các trình điều
khiển.
7


Trong thông
số modem
1
4
9
C
0

1

mặc định
Dòng ADDM, MFDA, và MHDA
MGDA
1
100 1
150 1
100 2

Dòng MSDS và MQDA
100
100
100

Tham số cho vị trí điều khiển
Trong
thông số
modem
*4
0
*4

1

*4

2

*4
*4

3
4

*4

5

*4
*4

6
7

*4

8

*4

9

A

Mô tả thông
số

Phạm vi

Mặc định

Đơn vị

điều khiển liên
quan

Thiết lập số
nhân xung lệnh
Xung lệnh đảo
ngược lý
Lệnh đầu vào
chế độ xung
Đầu vào xung
Xung đầu ra
cho mỗi lượt
đơn
Đầu ra xung
đảo ngược
1 tỷ lệ xung lệnh
Tử số thứ 2 của
tỷ lệ xung lệnh
Tử số thứ 3 của
tỷ lệ xung lệnh
Tử số 4 tỷ lệ
xung lệnh
Nhân của tử số
của tỷ lệ xung
lệnh

1~4

4P

0~3

00~3

3

P

0~1
1 ~ 16384

1
2500


P/r

P
P· S· T

0~1

0P· S· T

6

Numerator

1 ~ 10000
1 ~ 10000

<10000>
<10000>
7
8

1 ~ 10000

<10000>9

1 ~ 10000

<10000>A

0 ~ 17

<0>

2n

P

8


B
C
D
E,F

Mẫu số của tỷ lệ 10000
xung lệnh
Thiết lập bộ
0~7
lọc
Đầu vào truy
0~1
cập dễ dàng
Sử dụng chung

P

C

1P
P

Các thông số cho vận tốc và Mô-men xoắn điều khiển
Trong thông
số modem

Mô tả thông số

Phạm vi

Mặc Đơn
định vị

điều khiển liên
quan

0

Tốc độ tăng đầu vào lệnh

10 ~ 2000

500

S· T

1

0~1

1

2
3
4
5
6
7
8

Lệnh vận tốc lý đầu vào đảo
ngược
Vận tốc bù đắp lệnh
Tốc độ nội bộ 1
Tốc độ nội bộ 2
Tốc độ nội bộ 3
Tốc độ nội bộ 4
Tốc độ JOG thiết lập
Thời gian tăng tốc thiết lập

- 2047 ~ 2047
- 10000 ~ 10000
- 10000 ~ 10000
- 10000 ~ 10000
- 10000 ~ 10000
0 ~ 500
0 ~ 5000

9

Thiết lập nhóm giảm tốc

0 ~ 5000

A

Thiết lập nhóm tăng / giảm tốc

0 ~ 500

0
0
0
0
0
300
0.2
ms/k
r/mi
n
0.2 S· T
ms/k
r/mi
n
0.2 S· T
ms

B
C

Sử dụng chung
Tăng đầu vào lệnh mô-men xoắn 10 ~ 100

30

r/min
/V
S· T
Åñ5
0.3mv
r/min
r/min
r/min
r/min
r/min
S· T

2
S· T
S· T
S· T
S· T
S· T
P· S· T
9

hình AS

0.1V/1 —
00%
9


D

Đảo ngược đầu vào lệnh mômen xoắn
Thiết lập giới hạn mô-men
xoắn
Sử dụng chung

E
F

0~1

0T

0 ~ 500

300

%

P· S· T

Các thông số cho trình tự
Trong
thông số
modem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A

B

Mô tả thông
số

Đơn vị

Mặc định

Đơn vị

điều khiển liên
quan

Trong phạm vi
vị trí
Không tốc độ
Tốc độ
Thiết lập lỗi vị
trí lỗi
Xác nhận lỗi vị
trí
Chọn áp thấp tại
mất điện nguồn
Hãm động năng
ở trên giới hạn
hoạt động
Tự tạo điện
chính .
Trình tự ở báo
động.
Tự tạo Servo
tắt.
Hoạt động động
cơ thiết lập
trong chuyển
động.
Mạch thiết lập ở
động cơ chuyển
động.

0 ~ 32767

<10>

xung

P

0 ~ 10000
0 ~ 10000
1 ~ 32767

50
1000
<1875>

r/min
r/min
1/256 Pulse

P• S• T
S• T Åñ6
P

0~1

0P

0~1

1P• S• T

0~1

0P• S• T

0~7

0P• S• T

0~3

0P• S• T

0~7

0

0 ~ 100

0

2ms

P• S• T

0 ~ 100

0

2ms

P• S• T

P• S• T

10


*6 C
6D~6F

Lựa chọn điện
0~2
trở xả tái tạo bên
ngoài.
sử dụng
chung.

0

ghi chú :
Các thông số sau có giá trị mặc định khác nhau tùy thuộc vào loại của bộ mã hóa kết
hợp.Các thông số sau có giá trị mặc định khác nhau tùy thuộc vào loại của bộ mã hóa kết
hợp.
Trong thông số modem

mặc định
Với 2500P / r
mã hóa gia tăng ([A])

46

10000

Với bộ mã hóa tuyệt đối 17
bit
so với tuyệt đối / gia tăng bộ
mã hóa ([C] hoặc [D])
1

47

10000

111

48

10000

17

49

10000

131

4A

0

25000

60
63

10
1875

Để xác nhận các thông số có số lượng tham số được đánh dấu *, thiết lập các
thông số, sau đó đưa chúng vào EEPROM,
Các thông số (PR70 để Pr7F) là "đầy đủ" trình điều khiển PR70 ~ Pr7F
Cài đặt các thông số
Bạn có thể thiết lập các tham số với:
11


Bảng điều khiển phía trước hoặc liên lạc máy tính với các phần mềm thông số
chuyên dùng .
ghi chú:Đối với việc sử dụng các thông số modem để xử lý cài đặt.Sử dụng bảng
điều khiển phía trước.

12


LED (6 số)
Sử dụng để thay đổi / thay đổi các số.
Sử dụng ID này để thay đổi / thay đổi
các số. ID

Chế độ thiết lập

IM

SP

G

Sử dụng để thay đổi ngày / thực hiện chế
độ vận hành của các thông số lựa chọn.
Nút nhấn
Nút nhấn

để tăng giá trị.
để giảm giá trị

Nút thiết lập
chuyển mạch giữa các chế độ
(được lựa chọn với chế độ nút
chuyển đổi) và thực hiện ở màn
hình hiển thị.

Nút chuyển đổi chế độ
Bạn có thể chọn năm tùy chọn chế độ.
Chế độ giám sát
Chế độ thiết lập thông số EEPROM viết tự động
Chế độ chỉnh
Chế độ phụ trợ
Thiết lập các thông số, chọn chế độ cài đặt thông số....
Thiết lập thông số:
Cấu trúc của chế độ .Bạn có thể chọn bằng cách sử dụng chế độ sử dụng nút bảng
điều khiển phía trước.

13


Nguồn dữ
liệu
Chế
độ
màn
Nút thiết
hìnhlập
Bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng phía trước:
Nút chọn chế
độ
Điều khiển (nguồn) Mở
MODE
Thiết
MODE
Bấm nút thiết
lập
ID lập
thông
Nút thiết
lập
số
Nút chọn chế
độ
SET
Chọn thông sốViết
bằng
cách sử dụng UP

phương
Nút thiết lập
nút DOWN.
thức
IM
SETGSP
eeprom
Nút
chọn
chế
Bấm
nút
thiết
lập
độ
thay đổi giá trị sử dụng mũi
Phương
tên trái, UP và nút DOWN.
thức
SET
điều
Nút thiết lập
Bấm nút thiết
lập
chỉnh
Nút chọn chế
Chọn một EPROMđộđể viết
MODE
Phương
Tiếp tục nhấn nútthức
MODE.
phụ
Nút thiết
trợ
SETlập
Bấm nút thiết lập
Nút chọn chế
độ
14


Tiếp tục nhấn nút Up
(xấp xỉ 3 giây). Thanh trong
làm tăng màn hình hiển thị
trong hình bên phải.
Bắt đầu viết (chương trình tức
thời sẽ được hiển thị trong các
hình bên phải).

Thiết lập hoàn chỉnh

Nếu bạn đặt nó que ở thông số sẽ có hiệu lực sau khi
các hoạt động thiết lập lại,tắt điện và sau đó bật lại
để thay đổi các giá trị.
Bạn có thể ghi lại các thông số bằng cách giữ nút lên
ghi chú:Nếu một lỗi chương trình xuất hiện, nó trở về
bước đầu tiên của việc viết chương trình, và lặp lại
nó.
Không tắt nguồn điện trong khi EEPROM đang viết
chương trình. Nếu không thì chương trình sai thể
được nhập vào.
Nếu điều này xảy ra, thiết lập các thông số một lần
nữa, hãy chắc chắn rằng tất cả các giá trị thông số là
chính xác, và sau đó viết chương trình để EEPROM
thực hiện.

Báo lỗi

Xuất hiện khi thiết lập hoàn chỉnh
.
Bật chương trình các thông số được
hoàn thành.

15


Vận hành
Kiểm tra hệ thống dây điện
• Đảm bảo tất cả các kết nối dây (đặc biệt là năng lượng chính và đầu ra động cơ)
là chính xác.
• Hãy chắc chắn rằng có kết nối đất đúng, và dây nối đất được kết nối đúng.
Kiểm tra các thông số kỹ thuật
• Hãy chắc chắn rằng điện áp là đúng động cơ servo
• Hãy chắc chắn rằng các động cơ servo được bảo đảm vững chắc.
Ngắt kết nối tải của động cơ thả phanh

màn hình hiển thị LED

Nguồn

điều khiển

CNI/F

16


CNSIG

Động cơ

Nối mas

Máy
(động cơ tải)
Vận hành mà không có động cơ tải (JOG)
Sử dụng chức năng JOG (chạy với động cơ và điều khiển ) cho vận hành.
Nếu động cơ chạy với JOG này, nó có nghĩa là động cơ và điều khiển trong tình
trạng tốt và được kết nối với nhau.
Lưu ý:
Tách tải ra khỏi động cơ và CN I / F, trước khi thực hiện vận hành.
Thiết lập các thông số người sử dụng mặc định (đặc biệt làPR10 tăng vị trí tăng tốc
độ PR11 để tránh sự cố và hư hỏng.
Phương thức:

17


Bật nguồn (điều khiển).
Tốc độ động cơ sẽ được hiển thị (màn hình ban đầu)
Chuyển đổi các thông số cài đặt (chế độ mặc định).
SET
Nút nhấn thiết lập.
Tiếp tục nhấn nút cho
đến khi UP

Ngõ ra.

xuất hiện (xem hình bên dưới)

Tiếp tục nhấn nút UP
(khoảng 3 giây).
Thanh tăng lên khi các
chương trình xung ngay
Việc chuẩn bị vận hành đã được
hoàn tất.

Tiếp tục nhấn nút cho đến khi UP
Thay đổi số thập phân từ phải sang
trái tiếp tục nhấn nút mũi tên trái
(khoảng 3 giây) như các chương trình
xung .

xuất hiện

18


Việc chuẩn bị được hoàn tất.

Động cơ chạy CCW bên trái bằng cách
nhấn
DOWN với tốc độ đặt ra Pr57 (thiết lập tốc
độ JOG).

Nút UP, và chạy CW bên trái
bằng cách nhấn

Vận hành
Với hoạt động CN I / F Kết nối
Kết nối CN I / F.
Kết nối các tín hiệu điều khiển (COM + / -) để cung cấp năng lượng (12-24 VDC).
Bật nguồn chính trên trình điều khiển.
Kiểm tra giá trị mặc định của các thông số.
Kết nối giữa SRV trên (CN I / F pin 29) và COM-(CN I / F pin 41) để làm cho Servo
hoạt động.
Động cơ sẽ được khởi động.
Chế độ chạy ở vị trí điều khiển
Thiết lập Pr42 (Command xung Chế độ đầu vào thiết lập up) theo mẫu đầu ra của
bộ điều khiển.
Sau đó nó viết xuống EEPROM. Sau đó bật tắt nguồn và sau đó trở lại vận hành.
Gửi một tín hiệu xung tần số thấp từ bộ điều khiển cho thiết bị để chạy các động
cơ ở tốc độ thấp.
Kiểm tra tốc độ động cơ ở chế độ màn hình.
• Hãy chắc chắn rằng tốc độ theo thiết lập chính xác.
• Kiểm tra xem động cơ dừng lại khi lệnh (xung) là dừng lại

19


Sơ đồ hệ thống dây
điện

thông số

Pr No

7

COM+

DC
12V—24V

29

41

COM

Lưu ý các que
động cơ
có thể bắt đầu
bằng cách
lệnh mở với
Pr43.

Pr 04

Ngăn chặn dòng ngược

1

Pr 42

Xung thiết lập lệnh
chế độ đầu vào

1

Pr 43 Huỷ bỏ lệnh điều khiển mở 1
xung vào.

Sử dụng bộ điều khiển để gửi các xung

PULS1

3
120Ω

SRVON

4

PULS2

giá trị

Pr 02 Chế độ điều khiển thiết lập 0

33
INH

Mô tả thông số

mở thu
CW / CCW
đầu vào
xung

Tình trạng tín hiệu đầu
vào
No

tín hiệu đầu
vào

màn hình
hiển thị20


5

DC
5V

120Ω

6

SIGN1
0

SIGN2

2
3
CZ

Servo-ON
CW overtravel
ngăn chặn
CCW overtravel
ngăn chặn

giai đoạn Z 8
đầu ra
GND
cho Đầu dò A
Thiết lập tốc độ động cơ và đầu vào tần số xung
Xung đầu
vào (PPS)

Tốc độ động
cơ (r/min)

+A

Ngăn chặn
đầu vào

Liên quan
đến Pr43

Truy cập dễ
dàng

Pr 46 x 2 Pr 4A
Pr 4B
17 bits

2500P/r

1x217
10000

10000x20
10000

500K

(r/min)
3000

250K

3000

1x217
5000

10000x20
10000

100K

3000

1x217
2000

10000x20
10000

500K

1500

1x216
10000

5000x20
10000

* Bạn có thể chọn bất kỳ giá trị bằng cách thiết lập bất kỳ giá trị cho các tử số và mẫu số. Tuy nhiên,
động cơ hoạt động sẽ không theo thiết lập đúng tỷ lệ. Nó được đặt để thiết lập trong phạm vi từ
1/50 đến 20.

Mối quan hệ giữa tốc độ động cơ và tần
số xung đầu vào
(Ví dụ) Xoay động cơ bằng 60 độ với tỷ lệ giảm tổng thể của
18/365
21


60°
Tỷ lệ ròng rọc: 18/60
Tỉ số bánh răng: 12/73
Tổng thể giảm:
18/365

Bánh
răng

Mã hóa xung
17 bits

2500P/r

Pr 46 x 2 Pr 4A
Pr 48

365x210
6912

365x20
108

giả thuyết

Từ bộ điều khiển cho thiết bị,
nhập lệnh mà động cơ khởi
động với 8192 (213) xung.

Từ bộ điều khiển cho thiết bị,
nhập lệnh mà các động cơ quay
khởi động với 10000 xung.

Xác định các
thông số

365x1x217x600
18 213 3600
365x217
= 884736
Tử số 47841280 lớn
hơn 2621440, và mẫu số lớn
hơn 10.000. do đó,
365x1x210x600
18 26 3600
365x217
= 6912

365x10000x600
18 10000 3600
365x20
= 108

Vận hành
Chế độ điều khiển vận tốc
22


Áp dụng một điện áp DC giữa vận tốc lệnh đầu vào SPR (CN I / F pin 14) và GND
(CN I / F pin 15).
Tăng điện áp dần từ 0, và chắc chắn rằng chạy động cơ và tự động thay đổi tốc độ
ly.
Chọn các chế độ động cơ để theo dõi tốc độ động cơ.
• Hãy chắc chắn rằng tốc độ động cơ là theo tốc độ chuẩn.
• Thiết lập các lệnh để 0 để xem các động cơ dừng lại.
Nếu động cơ vẫn chạy ở tốc độ rất thấp, thậm chí các điện áp lệnh được thiết lập
là 0, sử dụng các chế độ phụ để sửa chữa điện áp của lệnh đầu vào (xem tự động
bù đắp chức năng điều chỉnh ).
Để thay đổi tốc độ và hướng, điều chỉnh các thông số sau.
Pr50 (lệnh vận tốc đầu vào tăng)
Pr51 (vận tốc chỉ huy đầu vào đảo ngược).
Thông số
Giá trị Mặc
định
1
1

PrN Mô tả thông
o
số
Pr02 Thiết lập chế
độ điều khiển
COM+
Pr04
Ngăn chặn 1
dòng ngược
SRV-ON
Pr06
Không lựa
1
chọn đầu vào
Tốc độSpd
không đổi
ZEROSPD
Pr50 Đóng:
Tăngchạy
tốc độ
Thiết
Mở:đầu
dừng
vào

Sơ đồ dây điện
7
29
DC 12V24V

26
41

14
DC 10V

15

Pr58 Thiết lập thời
COMgian tăng tốc
Pr59 Thiết lập thời
gian giảm tốc
Pr5A Thiết
thời
Ngănlập
dòng
vào
gian
tăng/giảm tốc
SPR/TRQR

GND

1
0
500
r/min/V

lập

0

theo

0

yêu

0

cầu

Đối với hai cách
(CW và CCW) hoạt
động, sử dụng
một nguồn điện
lưỡng cực.

23


Bảng trạng thái tín hiệu vào
No
0
2
3
5

Tín hiệu đầu vào
Servo mở
Ngăn dòng vào
CW
Ngăn dòng vào
CCW
Tốc độ không lập

Màn hình hiển thị
+A

Dừng với
+A

24x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×