Tải bản đầy đủ

Báo cáo lập TRÌNH cơ sở dữ LIỆU QUẢN lý NHÀ SÁCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
1.

LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ NHÀ SÁCH
GVGD : Thầy Trần Việt Khánh

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Lượng
Triệu Đại Lợi

12D201P044
12D201P040


PHẦN A
GIỚI THIỆU


2


1. Mở đầu:
1.1.Giới thiệu:
- Ngày nay, công nghệ thông tin đã dần trở nên quen thuộc đối với tất
cả chúng tả. Các ứng dụng của công nghệ thông tin đã thật sự làm thay
đổi bộ mặt của rất nhiều ngành nghề, lãnh vực khác: thương mại, hành
chính, giáo dục, nghiên cứu khoa học…. và đặc biệt là trong lãnh vực
kinh doanh.
- Trong kinh doanh, thì kinh doanh nhà sách có thể nói là có một sức
hút rất đặc biệt. Bởi lẽ, ngoài vai trò là một loại kinh doanh, thì nhà sách
có thể coi như là một phương tiện cung cấp kiến thức cho mọi người
trong xã hội ngày nay.Trong một cuốn sách có thể cung cấp cho ta nhiều
kiến thức bổ ít và những điều mà ta chưa biết trong cuộc sống. Trong các
loại kinh doanh thì kinh doanh nhà sách là loại kinh doanh mà được ưu
chuộng và phát triển nhất hiện nay, cũng như phát triển vể hình thức và
phương tiện để quản lý nhà sách. Và cũng từ đó nhiều phẩn mểm quản lý
đã được ra đời để nhằm cung cấp cho con người phương tiện để quản lý
tốt hơn về sách.

3


1.2.Mô tả hiện trạng:
• Phẩn mềm quản lý nhà sách là loại phẩn mểm hữu dụng để quản lý
vể sách và là phương tiện giúp người dùng có thể kiểm tra và lưu
trữ nhưng thong tin về sách.

• Phần mềm cho ta các mục chọn. (như hình vẽ)
• Phần mềm phân quyền cho User và Admin, bao gồm:
o Lập phiếu nhập sách
o Tra cứu sách
o Báo cáo tồn
o Lập hoá đơn bán sách
o Báo cáo nợ
o Xem chi tiết khách hàng
o Xem chi tiết hoá dơn
o Đăng ký

o Danh sách tài khoàn
o Đổi mật khẩu
• Các phần cung cấp trên chia thành 2 phân quyền sử dụng là Admin
và User:

4


• Trong Amin ta còn chia phân quyền cho mỗi thành viên đăng
nhập:

o NV Nhập liệu: Giúp nhân viên nhập vào số lượng sách đã
nhập.
o NV Bán hang: Giúp nhân viên có thể xuất đơn hàng, in hoá
đơn.
o Cao Cấp: Là dung cho người quản lý, giúp có thể nắm bắt và
quản lý tốt các mặt hang và số lượng sách trong nhà sách,
cũng như nguồn thu nhập chung..

5


• Cách đăng nhập như sao:
o Nếu là nhân viên Nhập liệu thì khi đăng nhập:.
 Nhập tài khoản và mật khẩu mà ngưởi dùng đã đăng

o Nếu là nhân viên Bán hàng thì khi đăng nhập:.
 Nhập tài khoản và mật khẩu mà ngưởi dùng đã đăng

o Nếu là Caocấp thì khi đăng nhập:.
 Nhập tài khoản và mật khẩu mà ngưởi dùng đã đăng

o Mỗi nhân viên bán hàng có thể đăng nhập nhiểu lần trong
một ngày và có những quyền mà phân quyền đã cung cấp để
sử dụng và không có quyền truy cập vào phân quyền người
khác.
o Điều kiện đăng nhập: mỗi User phải có một tài khoản riêng
để đăng nhập, gồm ( User và Password).
1.3.Mô tả phần mềm “Quản lý nhà sách”
• Phần mềm “Quản lý nhà sách” bao gồm 2 phân quyền:
o User
o Admin
• Với Admin thì bạn có thể quản lý các User và có thể xem và tuỳ ý
sửa đổi trong cơ sở dữ liệu.
• Nếu là User thì đây là phân quyền sử dụng cho nhân viên, giúp
nhân viên có phương tiện để xuất hàng, đơn hàng… .
o Nhân viên có thể kết nối với phân quyền chức vụ bằng tài
khoản mà mình được cấp.
o Nhân viên sẽ được cung cấp các phương tiện trong phần
mềm.
o Nhân viên có thể chọn vào mục bàn hàng hoặc nhập liệu tuỳ
vào chức vụ của nhân viên.
o Mổi nhân viên điều được Admin quản lý qua phân quyền
User của nhân viên được cấp do Admin.

6


2. Mô tả yêu cầu:
2.1.Yêu cầu chức năng:
2.1.1. Danh sách các yêu cầu
STT Tên yêu cầu
Biểu mẫu
1
Lập phiếu nhập sách
BM1
2
Lập hoá đơn bán sách BM2
3
Tra cứu sách
BM3
4
Lập phiếu thu tiền
BM4
5
Lập báo cáo tháng
BM5
6
Thay đổi qui định
7
Quyết định kết quả

Quy định
QĐ1
QĐ2

Ghi chú

QĐ4
QĐ6
QD4

2.1.2. Danh sách các quy định:
STT Mã Tên quy định
số
1
QĐ1 Số lượng nhập ít nhất là 150, chỉ nhập đầu sách có số lượng tồn ít hơn
300.

2

QĐ2 Chỉ bán cho khách hàng không nợ quá 20.000, và đầu sách có lượng tồn
ít nhất sau khi bán là 20.
7


3

QĐ4 Số tiền thu không vượt quá số tiền khách hàng đang nợ.

4

QĐ6 QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau :
+ QĐ1 : Thay đổi số lượng nhập tối thiểu, lượng tồn tối thiểu trước khi
nhập.
+ QĐ2 : Thay đổi tiền nợ tối đa, lượng tồn tối thiểu sau khi bán .
+ QĐ4 : Sử dụng hay không sử dụng qui định này.
2.1.3. Danh sách các biểu mẫu:
• BM1:

8
BM2:BM3:BM4

9
BM5:

2.1.4. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ:

STT Người dùng
1
Lập phiếu
nhập sách

Người dùng
-Nếu người
dùng được
Admin cung
cấp tài khoản:
+Người dùng
chọn quyền

Phần mềm
Ghi chú
-Nhận quyền truy cập và chức
vụ người đăng nhập.
-Kiểm tra tài khoản, quyền
truy cập.
-Thông báo người dùng biết
nếu đăng nhập sai hoặc sai
10


2

Lập hoá đơn
bán sách

truy cập là :
“NV Nhập
liệu” , chọn
chức vụ là
“Admin”
+Đăng nhập
vào tài khoản
được cho.
-Nếu chưa có
tài khoản:
+Người dùng
phải đăng kí ,
chức vụ thì
bắt buộc phải
là User và
quyền truy
cập là “NV
nhập liệu”
-Nếu người
dùng được
Admin cung
cấp tài khoản:
+Người dùng
chọn quyền
truy cập là :
“NV Bán
hàng” , chọn
chức vụ là
“Admin”
+Đăng nhập
vào tài khoản
được cho.
-Nếu chưa có
tài khoản:
+Người dùng
phải đăng kí ,
chức vụ thì
bắt buộc phải
là User và
quyền truy

chức vụ.
-Xử lý nhập liệu cùa Admin
thong qua quyền quản lý của
User.

-Nhận quyền truy cập và chức
vụ người đăng nhập.
-Kiểm tra tài khoản, quyền
truy cập.
-Thông báo người dùng biết
nếu đăng nhập sai hoặc sai
chức vụ.
-Xử lý bán hàng cùa Admin
thong qua quyền quản lý của
User.

11


3

Tra cứu sách

4

Lập phiếu
thu tiền

cập là “NV
Bán hàng”
-Nếu có tài
khoàn:
+Nhân viên
có thề đăng
nhập bẳng bắt
cứ quyền truy
cập nào, để
xem thông tin
tra cứu sách.
+Chức vụ
Admin có thể
xem chi tiết
các sách và
tra cứu sách
tuỳ ý.
-Nếu chưa có
tài khoản:
+Nhân viên
có thề đăng
kí bẳng bắt
cứ quyền truy
cập nào, để
xem thông tin
tra cứu sách
và chức vụ
thì chọn là
User.

-Nhận quyền truy cập và chức
vụ người đăng nhập.
-Kiểm tra tài khoản, quyền
truy cập.
-Thông báo người dùng biết
nếu đăng nhập sai hoặc sai
chức vụ.
-Xử lý các loại sách mà người
dùng yêu cầu, kiểm tra và
thông báo kết quả.

-Lập phiều
-Xử lý thông tin mà người
thu sẻ do
dùng yêu cầu, xuất ra phiếu
“NV nhập
thu gồm những thong tin đó.
liệu” và NV
Bán hàng sử
dụng.
-Sau mỗi đơn
hàng tất cà
thong tin mặt
hàng sách sẽ
12


5

Lập báo cáo
tháng

6

Thay đổi qui
định

được lưu lại,
gồm thong tin
khách hàng
và thông tin
nhân viên
cũng như
thông tin
quyền truy
cập và chức
vụ của nahn6
viên đó.
-Dựa vào
phiếu thu
nhân viên
nhập liệu sẽ
đăng nhập
bằng tài
khoản của
mình và làm
nhiệm sẽ
thống kê và
đưa ra một
báo cáo cụ
thể về các
mặt hàng mà
nhà sách đã
nhập và xuất
trong tháng
đó để báo cáo
lên Admin.
-Quyền thay
đổi được
Admin truy
cập bằng
chức vụ
Admin và
quyền truy
cập là Cấp
Cao, để thay
đồi thông tin

-Xử lý thông tin cho NV nhập
liệu, cung cấp công thức tinh
toán cũng như số lieu cụ thể
của các mặt hàng sách dựa
trên mã sách của những loại
sách mà nah2 sách có.

-Cung cấp phương tiên cho
Admin để quản lý User và đề
sửa đổi, giới hạn quyền truy
cập, cung như qui định.

13


7

Quyết định
kết quả

về các qui
định của phần
mềm cũng
như hạn chế
người dung
User trong
phần mềm để
dễ dàng quản
lý.
-Kết quả sẽ
được NV
nhập liệu
xem xét và
thống kê,sau
đó kết quả
hoàn chỉnh sẽ
được đưa đến
Admin quản
lý và xem
qua, nhân
viên nhập
liệu sẽ chịu
trách nhiệm
kết quả bẳng
tài khoản của
mình.

- Cung cấp phương tiện cho
nhân viên nhập liệu và tính
toán, xử lý thông tin trước khi
đưa đến Admin.

2.2.Yêu cầu phi chức năng:
2.2.1. Tính tiến hóa:
2.2.2. Tính hiệu quả:
2.2.3. Tính tiện dụng:
2.2.4. Tính tương thích:
2.3.Các yêu cầu khác:

14


PHẦN B
PHÂN TÍCH

15


3. Sơ đồ luồng dữ liệu:
3.1 Đăng ký tài khoàn người dùng
Mô Tả

Người dùng

D1

D2

Xử lý đăng ký
phần mềm

Dữ liệu :
• D1 : đăng ký thông tin người
sử dung phần mềm
• D2 :Giao diện chính của phần
mềm (nếu người dùng đăng ký
thành công)
Xử lý :
• Nhận và kiểm tra D1 có trùng
tài khoàn với các người dùng
khác hay không.nếu trùng bắt
người dùng nhập lại tài
khoàn,nếu không cho đăng ký
thành công.
• Hiện thi giao diện đănng nhập
phần mềm cho người dùng .

16


3.2 :Đăng nhập tài khoàn

Mô tả

Người dùng

D1

D2

Xử lý đăng nhập
phần mềm

Dử liệu :
• D1 :nhận thông tin đăng nhập
của người dùng
• D2: kiểm tra thông tin đăng
nhập của người dùng .
Xử lý :
• Nhận và kiềm D1 có tài khoản
đăng nhập có trong cơ sỡ dử
liệu hay không (nều không
dung thì thông báo tài khoản
hoặc mât khẩu không
đúng).nếu dung
• Hiển thị giao diện chính của
phần mềm cho người
dùng(quyền hạn của người
dùng)

17


3.3 Thao tác (giao diện chính)

Mô tả

Người dùng

D1

D2

Dữ liệu :
• D1 : nhận hàng động của
người dùng lên phần mếm
• D2: hiện thị vị tri người dùng
muốn tương tác tới

Xử lý tương tác

• Xử lý :
• Kiểm tra xêm người dùng
thực hàng động
• Trên phầm mềm
• Hiển thị vi trí người dùng
muốn tới

18


3.4 Thực hiện thao tác(phiếu nhập sách)

Người dùng

D1

D2

Xử lý một thao tác
nhập sách

Mô tả
Dữ liệu :
• D1 :thông tin về một thao tác
,bao gồm :thao tác sự kiện
nào,trên nút nào ,và di tới đâu
• D2 : hiện giao diện sau hàng
động đó
Xữ lý :
• Nhận thông tin từ D1
• Kiểm tra thông tin nhận hợp lý hay
không(dựa trên QĐ1 của mô ta chi
tiết)
• Nếu hợp lý thì cho qua
• Cho người dùng thực hiện thao tác
khác

19


3.5 : Thưc thao tác (hóa đơn bán sách)
Mô tả

Người dùng

D1

D2

Xử lý một thao tác
nhập sách

Dữ liệu :
• D1 :thông tin về một thao
tác ,bao gồm :thao tác sự kiện
nào,trên nút nào ,và di tới đâu
• D2 : hiện giao diện sau hàng
động đó
Xữ lý
• Nhận thông tin từ D1
• Kiểm tra thông tin nhận hợp lý
hay không(dựa trên QĐ2 của
mô ta chi tiết)
• Nếu hợp lý thì cho qua
• Cho người dùng thực hiện thao
tác khác

20


3.6 : In phiếu thu tiền
Mô tả

Người dùng

D1

D2

Xử lý In phiếu thu

Dữ liệu :
• D1 : kiểm tra dữ liệu , hiện thị
dữ liệu
• D2 : cho phép in
Xử lý :
• Nhận thông tin vả kiểm tra D1
• Kiểm tra dữ liệu có hợp lý hay
không .
• Cho người dùng thêm dữ lieu
vào cơ sở dữ liệu .
• Lập phiếu thu tiền

21


3.7 : Tra cứu dữ liệu
Mô tà

Người dùng
D1

D2

Xử lý tra cứu

Dữ liệu :
• D1 : kiểm tra dữ liệu
• D2 hiện thi dữ liệu
Xử lý :
• Nhận thông tin kiểm tra D1
• Hiện thi dữ liệu lên cho người
dùng xem ,bao gồm ,xóa (tùy
thuộc theo quyền hạn của
người dùng)

22


3.8 : Xuất dữ liệu báo cáo

Mô tả

Người dùng

D1

D2

Xử lý xuất báo
cáo

Dữ liệu
• D1 : kiểm tra dữ liệu
• D2 hiện thi dữ liệu
Xử lý
• Nhận thông tin kiểm tra D1
• Hiện thi dữ liệu lên cho người
dùng xem ,bao gồm ,xóa (tùy
thuộc theo quyền hạn của
người dùng)

23


3.9 : Nhận dữ liệu

Người dùng

D1

Nhận dữ liệu

Mô tả
Dữ liệu :
• D1 : dử liệu nhập
• D2 : dữ liệu được nhập vào
Xử lý :
• Nhận D1 từ người dùng
• Nhập dử liệu vào cơ sơ dữ liệu

D2

Cơ sở dữ liệu

3.10 Hiện thị dữ liệu
24


Người dùng

D1

Hiện thị dữ liệu

Mô tả
Dữ liệu :
• D1 : hiện thị dữ liệu
• D2 : hiện thị dự liệu người
dùng muốn xem
Xử lý :
• Nhận D1 từ người dùng
• Hiển thị dử liệu từ cơ sơ dữ
liệu

D2

Cơ sở dữ liệu

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×