Tải bản đầy đủ

BAI TAP PLC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

BÀI TẬP PLC
GVHD:

LÊ TIẾN ĐẠT

SVTH:

VÕ CÔNG THANH
PHAN GIA THANH HÙNG
NGUYỄN THANH TUẤN

1


BÀI 1: Viết chương trình mạch đóng mở cổng trường CĐKT Lý Tự
Trọng: Ấn giữ FF cửa mở, nhả FF Motor dừng, khi cửa mở hết thì Motor
tự dừng; Ấn giữ Rew cửa đóng, nhả Rew motor dừng, khi đóng hết thì
motor tự dừng.


2


Bài 2: Hệ thống chạy dừng tuần tự: Ấn start 1 M 1 chạy, ấn start2 M2 chạy, ấn stop2 M2
dừng, ấn stop 1 M1 dừng. Khi M1 chạy rồi thì mới cho phép M2 chạy, Khi M2 dừng rồi
mới cho phép M1 dừng. Đây là hệ thống chạy trước dừng sau.

3


BÀI 3:Viết chương trình dạng LADDER PLC OMROM CPM2A điều khiển hệ thống
máy khoan như sau: khi ấn start sẽ khởi động motor M1 bơm dầu bôi trơn và làm sáng
đèn cục bộ. Khi M1 hoạt động thì mới cho phép vận hành motor khoan M2 ,M2 có thể
chạy thuận, ngược. Khi hệ thống có sự cố ấn stop, hệ thống sẽ ngừng làm việc.

4


BÀI 4: Viết chương trình điều khiển 1 bóng đèn chớp tắt thời gian 1s nhưng chỉ làm việc
10 lần.

5


BAI 5

6


7


BAI 6

8


9BAI 7

10


BAI 8

11


12


13


BAI 9

14


BAI 10

15


16


BAI 11

17


18


BAI 12

19


BAI 14

20


21


BAI 15

22


23


BAI 16

24


BAI 17

25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×