Tải bản đầy đủ

The duc tuan 25 den 30

Thể dục

A. Mục tiêu:

Bài thể dục. Trò chơi vận động

- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung.

- Bớc đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhận hoặc vợt gỗ và tham gia chơi đợc chơi .
- Kiểm tra nhận xét 6 chứng cứ 2, nhận xét 7 chứng cứ 3.
B. Địa điểm phơng tiện:
- Dọn vệ sinh nơi tập, kẽ ô chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mỡ đầu:
- Thổi còi tập trung học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát)
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo địa

hình tự nhiên ở sân trờng 40 đến 60 mét.
- Đi thờng theo vòng tròn (ngợc chiều kim
đồng hồ) và hít thở sâu
- Múa hát tập thể
II. Phần cơ bản:
+ Học động tác bụng: 4 -> 5 lần mỗi lần 2 x
4 nhịp.
-Từ lần 1 đến lần 3: Giáo viên làm mẫu, hô
nhịp cho học sinh tập theo. Lần 4 và 5 giáo
viên chỉ hô nhịp không làm mẫu.
Chú y: Khi cúi xuống không đợc co gối.
+ Ôn 5 động tác TD đã học (vơn thở, tay,
chân, vặn mình, bụng): 1 -> 2 lần, mỗi động
tác 2 x 4 nhịp.
- Lần 3 giáo viên tổ chức cho học sinh thi
đua giữa các nhóm.
+ Điểm số hàng dọc theo tổ: 4 đến 5 phút.
Cho học sinh tập hợp những điểm khác nhau
trên sân trờng. Các tổ trởng cho tổ mình
điểm số, báo cáo sĩ số cho lớp trởng. Lớp trởng báo cáo cho giáo viên.
* Cho học sinh tập đếm số theo lớp từ em 1
đến em cuối cùng. Tổ 1 điểm số xong, chỉ
dẫn cho tổ 2 đếm tiếp lần lợt nh vậy cho đến
hết.
+ Trò chơi: Tâng cầu: 4 5 phút.
- GV nêu trò chơi sau đó gọi học sinh nhắc
lại cách chơi. Tổ chức cho học sinh chơi thi
đua giữa các nhóm.
III. Phần kết thúc :
- GV dùng còi tập hợp học sinh.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Đi thờng theo nhịp và hát 2 -> 4 hàng dọc
và hát .
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Hớng dẫn về nhà thực hành.

- Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ, khởi động.
- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu nội dung
bài học.

- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp
trởng.

- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của GV.
- Học sinh tập động tác bụng.

- Học sinh nêu lại quy trình tập 6 động tác
đã học ôn lại một vài lần và biểu diễn thi
đua giữa các tổ.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp
trởng.

- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
giáo viên để điểm số từ em số 1 đến em
cuối cùng của lớp.

- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp
trởng.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp
trởng.
- Học sinh nhắc lại quy trình tập các động
tác đã học.

Thể dục

Bài thể dục. Trò chơi vận động

A. Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung.


- Bớc đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhận hoặc vợt gỗ và tham gia chơi đợc chơi
.
- Kiểm tra nhận xét 6 chứng cứ 1, 2. Nhận xét 7 chứng cứ 3.
B. Địa điểm phơng tiện:
- Dọn vệ sinh nơi tập, kẽ ô chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
- Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ, khởi động.
I. Phần mỡ đầu:
- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu nội dung
- Thổi còi tập trung học sinh.
bài học.
- Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp tr- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát)
ởng.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo địa
hình tự nhiên ở sân trờng 40 đến 60 mét.
- Đi thờng theo vòng tròn (ngợc chiều kim
đồng hồ) và hít thở sâu
- Múa hát tập thể
II. Phần cơ bản:
+ Học động tác bụng: 4 -> 5 lần mỗi lần 2 x - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của GV.
- Học sinh tập động tác bụng.
4 nhịp.
-Từ lần 1 đến lần 3: Giáo viên làm mẫu, hô
nhịp cho học sinh tập theo. Lần 4 và 5 giáo
viên chỉ hô nhịp không làm mẫu.
- Học sinh nêu lại quy trình tập 6 động tác đã
Chú y: Khi cúi xuống không đợc co gối.
học ôn lại một vài lần và biểu diễn thi đua
+ Ôn 5 động tác TD đã học (vơn thở, tay, giữa các tổ.
chân, vặn mình, bụng): 1 -> 2 lần, mỗi động
tác 2 x 4 nhịp.
- Lần 3 giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp trgiữa các nhóm.
ởng.
+ Điểm số hàng dọc theo tổ: 4 đến 5 phút.
Cho học sinh tập hợp những điểm khác nhau
trên sân trờng. Các tổ trởng cho tổ mình điểm
số, báo cáo sĩ số cho lớp trởng. Lớp trởng báo - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của giáo
cáo cho giáo viên.
viên để điểm số từ em số 1 đến em cuối cùng
* Cho học sinh tập đếm số theo lớp từ em 1
của lớp.
đến em cuối cùng. Tổ 1 điểm số xong, chỉ dẫn - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp trcho tổ 2 đếm tiếp lần lợt nh vậy cho đến hết.
ởng.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của lớp tr+ Trò chơi: Tâng cầu: 4 5 phút.
- GV nêu trò chơi sau đó gọi học sinh nhắc lại ởng.
cách chơi. Tổ chức cho học sinh chơi thi đua - Học sinh nhắc lại quy trình tập các động tác
đã học.
giữa các nhóm.
III. Phần kết thúc :
- GV dùng còi tập hợp học sinh.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Đi thờng theo nhịp và hát 2 -> 4 hàng dọc và
hát .
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Hớng dẫn về nhà thực hành.
Thể dục
Bài thể dục. Trò chơi vận động


A. Mục tiêu: HS
- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung.
- Bớc đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhận hoặc vợt gỗ và tham gia chơi đợc chơi - -Kiểm tra nhận xét 6 chứng cứ 1, 2. Nhận xét 7 chứng cứ 3.
B. Địa điểm phơng tiện:
- Dọn vệ sinh nơi tập, kẽ ô chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mỡ đầu:
- Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ, khởi
- Thổi còi tập trung học sinh.
động.
- Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học.
- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu nội
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát)
dung bài học.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo địa hình - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
lớp trởng.
tự nhiên ở sân trờng 40 đến 60 mét.
- Đi thờng theo vòng tròn (ngợc chiều kim đồng
hồ) và hít thở sâu
- Múa hát tập thể
II. Phần cơ bản:
+ Học động tác bụng: 4 -> 5 lần mỗi lần 2 x 4
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
nhịp.
-Từ lần 1 đến lần 3: Giáo viên làm mẫu, hô nhịp GV.
cho học sinh tập theo. Lần 4 và 5 giáo viên chỉ hô - Học sinh tập động tác bụng.
nhịp không làm mẫu.
Chú y: Khi cúi xuống không đợc co gối.
+ Ôn 5 động tác TD đã học (vơn thở, tay, chân, - Học sinh nêu lại quy trình tập 6 động
vặn mình, bụng): 1 -> 2 lần, mỗi động tác 2 x 4 tác đã học ôn lại một vài lần và biểu diễn
nhịp.
thi đua giữa các tổ.
- Lần 3 giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua
giữa các nhóm.
+ Điểm số hàng dọc theo tổ: 4 đến 5 phút.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
Cho học sinh tập hợp những điểm khác nhau trên lớp trởng.
sân trờng. Các tổ trởng cho tổ mình điểm số, báo - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
cáo sĩ số cho lớp trởng. Lớp trởng báo cáo cho giáo viên để điểm số từ em số 1 đến em
giáo viên.
cuối cùng của lớp.
* Cho học sinh tập đếm số theo lớp từ em 1
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
đến em cuối cùng. Tổ 1 điểm số xong, chỉ dẫn lớp trởng.
cho tổ 2 đếm tiếp lần lợt nh vậy cho đến hết.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
lớp trởng.
+ Trò chơi: Tâng cầu: 4 5 phút.
- GV nêu trò chơi sau đó gọi học sinh nhắc lại - Học sinh nhắc lại quy trình tập các
cách chơi. Tổ chức cho học sinh chơi thi đua giữa động tác đã học.
các nhóm.
III. Phần kết thúc :
- GV dùng còi tập hợp học sinh.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Đi thờng theo nhịp và hát 2 -> 4 hàng dọc và hát
.
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Hớng dẫn về nhà thực hành.
Thể dục
Bài thể dục

A. Mục tiêu: HS
- Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục phát triển chung.
- Bớc đầu biết cách tâng cầu bằng bảng cá nhận hoặc vợt gỗ và tham gia chơi đợc
chơi .
- Kiểm tra nhận xét 8 chứng cứ 1, 2.


B. Địa điểm phơng tiện:
- Dọn vệ sinh nơi tập, kẽ ô chuẩn bị cho trò chơi.
C. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mỡ đầu:
- Thổi còi tập trung học sinh.
- Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ, khởi
- Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học.
động.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát)
- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu nội
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
dung bài học.
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
địa hình tự nhiên ở sân trờng 40 đến 60
lớp trởng.
mét.
- Đi thờng theo vòng tròn (ngợc chiều kim
đồng hồ) và hít thở sâu
- Múa hát tập thể
II. Phần cơ bản:
+ Học động tác bụng: 4 -> 5 lần mỗi lần
2 x 4 nhịp.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
-Từ lần 1 đến lần 3: Giáo viên làm mẫu,
GV.
hô nhịp cho học sinh tập theo. Lần 4 và 5 - Học sinh tập động tác bụng.
giáo viên chỉ hô nhịp không làm mẫu.
Chú ý: Khi cúi xuống không đợc co gối.
+ Ôn 5 động tác TD đã học (vơn thở, tay,
- Học sinh nêu lại quy trình tập 6 động tác
chân, vặn mình, bụng): 1 -> 2 lần, mỗi
đã học ôn lại một vài lần và biểu diễn thi
động tác 2 x 4 nhịp.
- Lần 3 giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua giữa các tổ.
đua giữa các nhóm.
+ Điểm số hàng dọc theo tổ: 4 đến 5
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
phút.
lớp trởng.
Cho học sinh tập hợp những điểm khác
nhau trên sân trờng. Các tổ trởng cho tổ
mình điểm số, báo cáo sĩ số cho lớp trởng.
Lớp trởng báo cáo cho giáo viên.
* Cho học sinh tập đếm số theo lớp từ em - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
giáo viên để điểm số từ em số 1 đến em
1
cuối cùng của lớp.
đến em cuối cùng. Tổ 1 điểm số xong, chỉ
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
dẫn cho tổ 2 đếm tiếp lần lợt nh vậy cho
lớp trởng.
đến hết.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn của
+ Trò chơi: Tâng cầu: 4 5 phút.
lớp trởng.
- GV nêu trò chơi sau đó gọi học sinh
- Học sinh nhắc lại quy trình tập các động
nhắc lại cách chơi. Tổ chức cho học sinh
tác đã học.
chơi thi đua giữa các nhóm.
III. Phần kết thúc :
- GV dùng còi tập hợp học sinh.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Đi thờng theo nhịp và hát 2 -> 4 hàng
dọc và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Hớng dẫn về nhà thực hành.
Thể dục
Trò chơi vận động

A. Mục tiêu: HS
- Bớc đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 ngời.
- Bớc đầu biết cách chơi trò chơi.


- Kiểm tra nhận xét 6 chứng cứ 1. Từ số 1 đến số 12.
B. Địa điểm phơng tiện:
- Dọn vệ sinh nơi tập.
C. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
I. Phần mở đầu:
- Thổi còi tập trung học sinh.
- Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát)
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo địa hình tự
nhiên ở sân trờng 40 đến 60 mét.
- Đi thờng theo vòng tròn (ngợc chiều kim đồng hồ) và
hít thở sâu
- Múa hát tập thể
II. Phần cơ bản:
- Chuyền cầu theo nhóm 2 ngời:
Cho HS cả lớp tập hợp thành 2 hoặc 4 hàng dọc, sau đó
quay mặt vào nhau tạo thành từng đôi một. Tiếp theo
dàn đội hínhao cho từng đôi một cách nhau 1,5 3 m.
Trong mỗi hàng, ngời nọ cách ngời kia tối thiểu 1m.Trờng hợp sân hẹp, HS đông, GV có thể cho tập hợp theo
2 đợt, mỗi đợt 2 tổ.
- GV chọn 2 HS có khả năng thực hiện động tác tốt
nhất, chỉ dẫn bằng lời cho 2 HS đó làm mẫu, đồng thời
giải thích cách chơi cho cả lớp biết, rồi cho từng nhóm
tự chơi.
+ Trò chơi Kéo ca lừa xẻ
- GV nêu tên trò chơi
- GV sửa chữa, uốn nắn.
III. Phần kết thúc :
- GV dùng còi tập hợp học sinh.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Đi thờng theo nhịp và hát 2 -> 4 hàng dọc và hát GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Hớng dẫn về nhà thực hành.

Hoạt động của HS

- Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ, kh
động.
- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu n
dung bài học.
- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn c
lớp trởng.

- Học sinh thực hiện theo hớng dẫn c
GV.
- Học sinh tập động tác bụng.
- Học sinh nêu lại quy trình tập .

- Học sinh đứng theo từng đôi một qua
mặt vào nhau
- 1 đôi lên làm mẫu
- HS bắt đầu chơi.

.........................................................................................
Thể dục
Trò chơi vận động

A. Mục tiêu: HS
- Bớc đầu biết cách chuyền cầu theo nhóm 2 ngời.
- Bớc đầu biết cách chơi trò chơi.
- Kiểm tra nhận xét 6 chứng cứ 1.
B. Địa điểm phơng tiện:
- Dọn vệ sinh nơi tập.
C. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Phần mở đầu:
- Học sinh ra sân. Đứng tại chỗ,
- Thổi còi tập trung học sinh.
khởi động.
- Phổ biến nội dung yêu cầu của bài học.
- Học sinh lắng nghe nắm yêu
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát)
cầu nội dung bài học.
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc theo địa - Học sinh thực hiện theo hớng
dẫn của lớp trởng.
hình tự nhiên ở sân trờng 40 đến 60 mét.


- Đi thờng theo vòng tròn (ngợc chiều kim
đồng hồ) và hít thở sâu
- Múa hát tập thể
II. Phần cơ bản:
* Trò chơi: Chuyền cầu theo nhóm 2 ngời: - Học sinh thực hiện theo hớng
dẫn của GV.
- Cho HS cả lớp tập hợp thành 2 hoặc 4
- Học sinh tập động tác bụng.
hàng dọc, sau đó quay mặt vào nhau tạo
thành từng đôi một. - - Tiếp theo dàn đội
hínhao cho từng đôi một cách nhau 1,5
3 m. Trong mỗi hàng, ngời nọ cách ngời
- Học sinh nêu lại quy trình tập .
kiatoois thiểu 1m.Trờng hợp sân hẹp, HS
đông, GV có thể cho tập hợp theo 2 đợt,
- Học sinh đứng theo từng đôi
mỗi đợt 2 tổ.
- GV chọn 2 HS có khả năng thực hiện một quay mặt vào nhau
động tác tốt nhất, chỉ dẫn bằng lời cho 2 - 1 đôi lên làm mẫu
HS đó làm mẫu, đồng thời giải thích cách - HS bắt đầu chơi.
chơi cho cả lớp biết, rồi cho từng nhóm tự
chơi.
+ Trò chơi Kéo ca lừa xẻ
- GV nêu tên trò chơi
- GV sửa chữa, uốn nắn.
III. Phần kết thúc :
- GV dùng còi tập hợp học sinh.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Đi thờng theo nhịp và hát 2 -> 4 hàng
dọc và hát
- GV cùng HS hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Hớng dẫn về nhà thực hành.
..................................................................................................x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×