Tải bản đầy đủ

Tap viet tuan 25 den 30

Tập viết
Tô chữ hoa: A, Ă, Â, B
A. Mục tiêu: HS
- Tô các chữ :A, Ă,Â, B.
- Viết đúng các vần: ai, ay, ao, au. Các từ ngữ: Mái trờng, điều hay,sao sáng, mai
sau; kiểu chữ thờng, cỡ chữ theo vở Tập viết 1 tập 2.
B. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Chữ viết mẫu.
- Học sinh: Vở tập viết, bảng con, bút, phấn.
C. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu quy trình viết chữ.
- Học sinh nêu.
- GV: nhận xét, ghi điểm.
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
- GV: Ghi đầu bài.
2. Hớng dẫn học sinh tô chữ:
- GV hớng dẫn quan sát nhận xét.

- Học sinh quan sát, nhận xét.
- GV treo bảng mẫu chữ hoa.
? Chữ A gồm mấy nét.
- Chữ A gồm 2 nét, đợc viết bằng
? Các nét đợc viết nh thế nào.
nét cong, nét móc xuôi, nét ngang.
- Cho học sinh nhận xét chữ hoa Ă, Â,
- Học sinh quan sát qui trình viết và
- GV nêu qui trình viết (Vừa nói vừa tô lại chữ tập viết vào bảng con
trong khung).
- GV giới thiệu các chữ Ă, Â cũng giống nh
chữ A, chỉ khác nhau ở dấu phụ đặt trên đỉnh. - Chữ B viết hoa gồm 2 nét đợc viết
? Chữ B gồm mấy nét.
bằng các nét cong, nét thắt.
? Các nét đợc viết nh thế nào.
- Học sinh quan sát qui trình viết và
tập viết vào bảng con
- GV nêu qui trình viết (Vừa nói vừa tô lại chữ
trong khung).
- Các vần từ : ay, au mái trờng,
3. Hớng dẫn học sinh viết vần, từ ứng dụng.
Sao sáng
- Gọi học sinh đọc các vần, từ ứng dụng.
- Cho học sinh quan sát các vần, từ trên bảng
- HS viết bảng con :ay, au mái trphụ và trong vở tập viết.
ờng, sao sáng
- Cho học sinh viết vào bảng con các chữ trên.
- GV nhận xét
4. Hớng dẫn học sinh tô và tập viết vào vở.
- Cho học sinh tô các chữ hoa: A, Ă, Â, B ,
viết các vần: ay, au, mái trờng, sao sáng

- Học sinh tô và viết bài vào vở


- GV quan sát, uốn nắn cách ngồi viết.
- GV thu một số bài chấm điểm, nhận xét.

- Học sinh về nhà tập tô, viết bài
III. Củng cố, dặn dò:

nhiều lần.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dơng những em
viết đúng, đẹp, ngồi đúng t thế, có ý thức tự
giác học tập.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×