Tải bản đầy đủ

sinh hoat tuan 7 den tuan 10

Tuần 7

Sinh hoạt lớp

I.Mục tiêu
- Sinh hoạt lớp nhằm xây dựng lớp tự quản ,nhận xét u khuyết điểm của các em trong
tuần học qua .
-Xây dụng nội dung cũng nh kế hoạch của tuần học tới.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
-Kiểm tra sĩ số
-Các sao báo cáo sĩ số
-Cho lớp hát
-Quản ca cho lớp hát bài Nhanh bớc
nhanh nhi đồng.
2.Kiểm điểm,nhận xét và đánh giá
thi đua của từng em ,từng sao.
-Các sao báo cáo về học tập.đạo đứca ,vệ
-Các sao trởng báo cáo

sinh ,ý thức chấp hành nội quy của nhà
trờng và của lớp.
-Các sao bình bầu sau đó nêu trớc lớp .
-Các sao bình bầu cá nhân có thành
+Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
tích và cá nhân cần cố gắng .
+Cá nhân cần cố gắng đọc lời hứa trớc
lớp.
-Các sao nêu những việc làm tốt của
-Nêu gơng ngời tốt ,việc tốt.
mình hoặc của bạn trong tuần qua.
-Giáo viên cùng cả lớp tuyên dơng
những bạn các bạn .
3.Nêu chủ điểm trong tháng cần
thức hiện.
--Thực hiện tháng an toàn giao
thông.
-Hát múa ,chơi trò chơi ,đố vui,kể
chuyện theo nội dung chủ điểm,chủ
-HS thực hành chơi.
đề.
4.Nhận xét buổi sinh hoạt
-Nhận xét u ,khuyết điểm chunh
Vâng lời Bác Hồ dạy
trong tuần .Đa ra giải pháp tốt cho
Em xin hứa sẵn sàng
tuần tới .
Là con ngoan trò giỏi
-Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
Cháu Bác Hồ kính yêu.
-Cho HS đọc lời hứa nhi đồng


Tuần 8

Sinh hoạt lớp

I.Mục tiêu
- Sinh hoạt lớp nhằm xây dựng lớp tự quản ,nhận xét u khuyết điểm của các em trong
tuần học qua .

-Xây dụng nội dung cũng nh kế hoạch của tuần học tới.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
-Kiểm tra sĩ số
-Các sao báo cáo sĩ số
-Cho lớp hát
-Quản ca cho lớp hát bài Nhanh bớc
nhanh nhi đồng.
2.Kiểm điểm,nhận xét và đánh giá
thi đua của từng em ,từng sao.
-Các sao báo cáo về học tập.đạo đứca ,vệ
-Các sao trởng báo cáo
sinh ,ý thức chấp hành nội quy của nhà
trờng và của lớp.
-Các sao bình bầu sau đó nêu trớc lớp .
-Các sao bình bầu cá nhân có thành
+Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
tích và cá nhân cần cố gắng .
+Cá nhân cần cố gắng đọc lời hứa trớc
lớp.
-Các sao nêu những việc làm tốt của
-Nêu gơng ngời tốt ,việc tốt.
mình hoặc của bạn trong tuần qua.
-Giáo viên cùng cả lớp tuyên dơng
những bạn các bạn .
3.Nêu chủ điểm trong tháng cần
thức hiện.
-Thực hiện tháng an toàn giao thông.
-Hát múa ,chơi trò chơi ,đố vui,kể
chuyện theo nội dung chủ điểm,chủ
đề.
-HS thực hành chơi.
4.Nhận xét buổi sinh hoạt
-Nhận xét u ,khuyết điểm chunh
trong tuần .Đa ra giải pháp tốt cho
Vâng lời Bác Hồ dạy
tuần tới .
Em xin hứa sẵn sàng
-Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
Là con ngoan trò giỏi
-Cho HS đọc lời hứa nhi đồng
Cháu Bác Hồ kính yêu.


Tuần 9

Sinh hoạt lớp

I.Mục tiêu
- Sinh hoạt lớp nhằm xây dựng lớp tự quản ,nhận xét u khuyết điểm của các em trong
tuần học qua .
-Xây dụng nội dung cũng nh kế hoạch của tuần học tới.
+Thực hiện tốt nội quy.
+Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
+Lên kế hoạch ôn luyện đẻ chuẩn bị thi định kỳ lần I.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
-Kiểm tra sĩ số
-Các sao báo cáo sĩ số
-Cho lớp hát
-Quản ca cho lớp hát bài Nhanh bớc
nhanh nhi đồng.
2.Kiểm điểm,nhận xét và đánh giá
thi đua của từng em ,từng sao.
-Các sao báo cáo về học tập.đạo đứca ,vệ
-Các sao trởng báo cáo
sinh ,ý thức chấp hành nội quy của nhà
trờng và của lớp.
-Các sao bình bầu sau đó nêu trớc lớp .
-Các sao bình bầu cá nhân có thành
+Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
tích và cá nhân cần cố gắng .
+Cá nhân cần cố gắng đọc lời hứa trớc
lớp.
-Các sao nêu những việc làm tốt của
-Nêu gơng ngời tốt ,việc tốt.
mình hoặc của bạn trong tuần qua.
-Giáo viên cùng cả lớp tuyên dơng
những bạn các bạn .
3.Nêu chủ điểm trong tháng cần
thức hiện.
-Thi đua lập thành tích chào mừng
ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
-Thực hiện tháng an toàn giao thông.
-Hát múa ,chơi trò chơi ,đố vui,kể
-HS thực hành chơi.
chuyện theo nội dung chủ điểm,chủ
đề.
4.Nhận xét buổi sinh hoạt
Vâng lời Bác Hồ dạy
-Nhận xét u ,khuyết điểm chunh
Em xin hứa sẵn sàng
trong tuần .Đa ra giải pháp tốt cho
Là con ngoan trò giỏi
tuần tới .
Cháu Bác Hồ kính yêu.
-Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
-Cho HS đọc lời hứa nhi đồng


Tuần 10

Sinh hoạt lớp

I.Mục tiêu
- Sinh hoạt lớp nhằm xây dựng lớp tự quản ,nhận xét u khuyết điểm của các em trong
tuần học qua .
-Xây dụng nội dung cũng nh kế hoạch của tuần học tới.
+Thực hiện tốt nội quy.
+Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
II.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.ổn định tổ chức
-Kiểm tra sĩ số
-Các sao báo cáo sĩ số
-Cho lớp hát
-Quản ca cho lớp hát bài Nhanh bớc
nhanh nhi đồng.
2.Kiểm điểm,nhận xét và đánh giá
thi đua của từng em ,từng sao.
-Các sao báo cáo về học tập.đạo đứca ,vệ
-Các sao trởng báo cáo
sinh ,ý thức chấp hành nội quy của nhà
trờng và của lớp.
-Các sao bình bầu sau đó nêu trớc lớp .
-Các sao bình bầu cá nhân có thành
+Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
tích và cá nhân cần cố gắng .
+Cá nhân cần cố gắng đọc lời hứa trớc
lớp.
-Các sao nêu những việc làm tốt của
-Nêu gơng ngời tốt ,việc tốt.
mình hoặc của bạn trong tuần qua.
-Giáo viên cùng cả lớp tuyên dơng
những bạn các bạn .
3.Nêu chủ điểm trong tháng cần
thức hiện.
-Thi đua lập thành tích chào mừng
ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
-Thực hiện tháng an toàn giao thông.
-HS thực hành chơi.
-Hát múa ,chơi trò chơi ,đố vui,kể
chuyện theo nội dung chủ điểm,chủ
đề.
Vâng lời Bác Hồ dạy
4.Nhận xét buổi sinh hoạt
Em xin hứa sẵn sàng
-Nhận xét u ,khuyết điểm chunh
Là con ngoan trò giỏi
trong tuần .Đa ra giải pháp tốt cho
Cháu Bác Hồ kính yêu.
tuần tới .
-Tuyên dơng cá nhân có thành tích .
-Cho HS đọc lời hứa nhi đồng
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×