Tải bản đầy đủ

luyện đọc lớp 1

t
thọ
da thỏ
k
kho
cá kho
p
phô
phì phò

h
thơ
thợ xẻ
h
khỉ
khe khẽ
h
pha
phá cỗ

th :

tha
thả cá
kh :
khô
quả khế

nh :
nhớ
nhổ cỏ

t
thọ
da thỏ

th :
tha
thả cá

k
kho
cá kho
p
phô
phì phò

h
khỉ
khe khẽ
h
pha
phá cỗ

n
h
nhà
nhỏ
nho khô nhỏ nhẹ

kh :
khô

quả khế
ph :
phi
phở bò
nh :
nhớ
nhổ cỏ

thả

thi

thợ mỏ
khe
kha
khe đá

ph :
phi
phở bò

n
h
nhà
nhỏ
nho khô nhỏ nhẹ

h
thơ
thợ xẻ

thỏ

khế
kẽ hở

phở
phê
phố cổ
nho
nhẹ
nhà ga

thỏ

phà
phố
phố xá
nhi
nhờ

thả

thi

thợ mỏ
khe
kha
khe đá
phở
phê
phố cổ
nho
nhẹ
nhà ga

khế
kẽ hở
phà
phố
phố xá
nhi
nhờ


g
ghi
gà gô

h
ghé
ghi nhớ

gh:
ghê
gồ ghề


ghế
nhà ga

q

u

qu:

quả cà

quả khế

qua đò

g

i

gi:

giỏ cá

giã giò

giỗ tổ

n
n
nghệ

g
g
nghé

ng :
h
nghỉ hè

cá ngừ
ngh :
củ nghệ

ngõ nhỏ
nghỉ
nghé ọ

bé ngủ
nghề
nghệ sĩ

t
tra

r
tre ngà

tr:
trí nhớ

tre
nhà trẻ

tro
trả đồ

tri
tra ngô


ghế
nhà ga

gỗghế gỗ

g
ghi
gà gô

h
ghé
ghi nhớ

gh:
ghê
gồ ghề

gỗq

u

qu:

quả cà

quả khế

qua đò

g

i

gi:

giỏ cá

giã giò

giỗ tổ

n

g

ng :

cá ngừ

ngõ nhỏ

bé ngủ

n
nghệ

g
nghé

h
nghỉ hè

ngh :
củ nghệ

nghỉ
nghé ọ

nghề
nghệ sĩ

t
tra

r
tre ngà

tr:
trí nhớ

tre
nhà trẻ

tro
trả đồ

tri
tra ngô

ghế gỗ
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×