Tải bản đầy đủ

KE HOACH TUAN 9

Trường tiểu học Bột Xuyên

KẾ HOẠCH TUẦN 9
Thứ hai
Học vần
Tiết: 75+76
uôi – ươi
I.Mục tiêu:
- Học sinh đọc được uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi. Từ ứng dụng và câu ứng
dụng
- viết được uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi
- Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa.
II.Chuẩn bị:
- GV: Tranh tươi cười, bảng phụ ghi các từ ứng dụng.
- Học sinh: bảng con, sgk.
- Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, so sánh, phân tích…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định:

4’ - Cho hs hát
2. KTBC:
4’ - Gọi hs đọc từ .
1 hs đọc câu ứng dụng.
- Nhận xét
Nhận xét chung
3.Dạy bài mới:
:1’ a. Giới thiệu bài
- trực tiếp ghi bảng
b. Các hoạt động:
29’ * Hoạt động 1: Dạy vaàn
+ uôi: Nhận diện phát âm. Đánh vần,
đọc trơn: Viết bảng và phát âm mẫu
uôi
- Cho so sánh uôi với ôi
- Nhận xét
- Cho hs phát âm
+Để có tiếng chuối ta làm như thế
nào?
- Gọi hs phân tích
- đánh vần.
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa

- Hát tập thể
- 2 em đọc 4 từ và viết: cái túi, gửi
quà.
- Viết bảng con: đồi núi
1 hs đọc câu ứng dụng.
- Lắng nghe
- Nhắc lại
- Quan sát

- Giống: ôi
- Khác: thêm u
- Nối tiếp
+Thêm ch, /
- ch trước uôi sau dấu sắc để trên ô
- chờ- uôi- chuôi- sắc -chuối
- Quan sát – nhận xét


GV: Hoàng Thị Tỉnh
1


Trường tiểu học Bột Xuyên
nải chuối.
- Gọi hs đọc lại uôi,chuối,nải chuối.
- Nhận xét - chỉnh sửa
+ Dạy vaàn ươi: Quy trình tương tự uôi
Cho đọc lại từ đầu.
+ Đọc từ ứng dụng:
- Gắn thẻ từ gọi hs đọc trơn
- Nhận xét - chỉnh sửa đọc mẫu
- Cho học sinh đọc lại
- Giải thích từ ứng dụng: tuổi thơ?
- tươi cười? cho quan sát tranh
-Hướng dẫn viết chữ uôi, ươi, nải
chuối, múi bưởi:
- Viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn
quy trình viết.
- Cho học sinh viết bảng con.
- Nhận xét - chỉnh sửa
- Cho gạch tiếng có vần mới?
30’

- Đọc cá nhân, nhóm, cả lớp.
uôi,chuối,nải chuối

Cá nhân, cả lớp
- Đoc cá nhân( học sinh giỏi )
- cá nhân, cả lớp
- tuổi nhỏ
- Có chuyện vui khuôn mặt lúc nào
cũng cười.
- Quan sát
- Viết bảng con
uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi:

- lên gạch và đọc: tuổi, buổi, lưới,
tươi cười

Tiết 2
*Hoạt động 2: Luyện tập:
+ Luyện đọc:
Gọi hs đọc lại bài ở T1
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng:
Tranh vẽ gì? Cho học sinh đọc
- Nhận xét - đọc mẫu câu ứng dụng.
- Gọi đọc câu ứng dụng. Gạnh tiếng có
vần mới.
- Nhận xét – chỉnh sửa
+ Luyện viết: cho quan sát vở của GV
- Nêu YC, cho học sinh viết vào
VTV1
- Quan sát giúp đỡ
+ Luyện nói:
- Gọi hs đọc chủ đề luyện nói.
- Cho hs quan sát tranh gợi ý:
+Tranh vẽ gì?
+Em thích quaû gì nhất?

- Cá nhân, nhóm…
- Lắng nghe
- Chị và bé đang chơi
- học sinh khá giỏi đọc trơn
- Lắng nghe
- Đọc cá nhân, nhóm,
Lên gạch: buổi
- Quan sát
- Viết vào VTV1

- Chuối, bưởi, vú sữa

GV: Hoàng Thị Tỉnh
2


Trường tiểu học Bột Xuyên

4’
1’

- Chuối, bưởi, vú sữa
- Trả lời
- Màu vàng
- tím, xanh
- có con tép
- chua chua ngọt ngọt
Trả lời

+Chuối chín có màu gì?
+ Vú sữa có màu gì?
+ Khi lột múi bưởi ra có gì?
+ Ăn có vị gì?
- Ở nhà em trồng cây nào?
- Nhận xét – chốt lại
4.Củng cố:
- Cho hs đọc bài ở SGK
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
5.Dặn dò:
- Dặn về học bài chuẩn bị: ay - ây

- Cá nhân, cả lớp
- Thực hiện.

****************************
Toán
Tiết : 33
Luyện tập
I.Mục tiêu
- Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi các số đã
học.
* Bài tập cần làm: 1, 2, 3. học sinh khá giỏi làm luôn bài 4.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ
- HS: SGK.
- Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, …
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’

1’

1.Ổn định:
2. KTBC:
- Gọi hs lên bảng

- 3 em lên bảng
2 + 0 =2 1 + 0 =1
5+ 0 = 5 0 + 1 =1
0 + 4 = 4 0 + 2 =2
HS dưới lớp làm vào bảng con:
5
0
+
+
0
3
5
3

- Nhận xét
- Nhận xét chung
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Trực tiếp – ghi bảng

- Nhắc lại

GV: Hoàng Thị Tỉnh
3


Trường tiểu học Bột Xuyên
24’ b. Luyện tập:
*Bài 1:
- Gọi hs đọc yêu cầu BT1
- Cho hs làm vào SGK
- Cho 3 em làm trên bảng phụ. Gọi hs
đọc kết quả
- Nhận xét – chỉnh sữa
*Bài 2:
+ Gọi hs nêu yêu cầu BT2.
- Hướng dẫn hs làm vào SGK
Cho học sinh thi tiếp sức
- Nhận xét – tuyên dương

4’
1’

*Bài 3:
+ Nêu yêu cầu BT3
- Cho làm vào SGK, 3 em làm trên
bảng phụ
- Nhận xét
*Bài 4:dành cho học sinh khá giỏi
làm. Quan sát nhận xét
- Cho thi đua . 5+ 0 = ; 0 + 4 = ;
1+3= ; 1+1=
4 .Củng cố:
Nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học - tuyên dương.
5.Dặn dò:
- Dặn về xem lại các bài tập.

- Đọc yêu cầu
- Làm vào SGK
- 3 em làm trên bảng phụ
0+1=1
0+2=2
1+1=2
1+2=3
2+1=3
2+2=4
4+1=5
3+2=5 …
- Đọc yêu cầu
- Làm vào SGK
- 1 đội 5 em thi đua làm
1+2=3 1+3=4 1+4=5
2+1=3 3+1=4 4+1=5
0+5=5
5+0=5
- Nêu yêu cầu BT3
- Làm vào SGK, 3 em làm trên bảng
phụ
- học sinh khá giỏi làm
- 2 đội 1 đội 1 em
- Nhận xét.
- Thực hiện.

***************************************
Đạo đức
Tiết 9
Lễ phép với anh chị,nhường nhịn em nhỏ (tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Biết: Đối với anh chị cần phải lễ phép, đối với em nhỏ cần phải nhường nhịn.
- Yêu quý anh chị em trong gia đình.
- Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng
ngày.
* Học sinh khá giỏi: - Biết vì sao cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.
- Biết phân biệt các hành vi, việc làm phù hợp và chưa phù hợp về lễ phép với
anh chị, nhường nhịn em nhỏ.
GV: Hoàng Thị Tỉnh
4


Trường tiểu học Bột Xuyên
II.Chuẩn bị:
- GV: Cam, táo, búp bê, xe
- Học sinh: VBTĐĐ1…
- Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, đóng vai…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’ 1.Ổn định:
- Cả lớp hát
3’ 2. KTBC:
- Hs nhắc lại.
3. Dạy bài mới:
1’ a. Giới thiệu bài:
– Ghi đầu bài
- Nhắc lại
b. Các hoạt động:
10’ * Hoạt động 1: Đóng vai:
- Thảo luận cặp
- Cho hs hát
Tr1: Anh đưa quà cho em, em
- Cho hs nhắc lại 2 câu ghi nhớ
đưa 2 tay ra nhận và nói: em càm
- Trong gia đình ngoài kính trọng ông bà ơn anh.
cha mẹ chúng ta cần phải Lễ phép với T2: Em đang chơi đồ chơi…
anh chị,nhường nhịn em nhỏ
10’ * Hoạt động 2: Thảo luận :
- Cho Hs qs và thảo luận nhóm đôi các
- Thảo luận nhóm
việc làm của các bạn nhỏ ở tranh BT1
+T1: mẹ và bé và em Chia quà
sau đó đóng vai
cho em
- Gọi vài cặp lên trình bày
+ T2: Anh và em
- Nhận xét, tuyên dương
Anh đang chơi đồ chơi, em
- KL: Anh em ruột trong gia đình phải
mượn của anh
thương yêu hoà thuận nhau.
* Hoạt động 3: Liên hệ thực tế:
5’ - Chia lớp 2 nhóm cho thảo luận 2 tranh
+ Tranh vẽ gì?
- Trả lời
+ Đoán xem bạn nhỏ trong tranh sẽ làm
gì?
- Gọi đại diện trình bày
Trình bày
Nhận xét giáo dục
- Nhận xét – chốt lại.
Gọi học sinh kể về anh chị em của mình - HS kể.
- Tên gì?
- Mấy tuổi?
- Học lớp mấy?
- Em đã đối xử như thế nào?
- Nhận xét – chốt lại: các em phải có bổn - Lắng nghe
GV: Hoàng Thị Tỉnh
5


Trường tiểu học Bột Xuyên

4’

1’

phận kính trọng lễ phép vâng lời ông bà
cha mẹ, nhường nhịn em nhỏ…
- Cho hs đọc 2 câu thơ ở cuối bài
4.Củng cố:
- Đối với em nhỏ cần làm gì?
- Đối với anh chị cần làm gì?nhận xét
giáo dục.
5.Dặn dò:
- Nhận xét tiết học – tuyên dương
- Dặn về nhà lễ phép với mọi người

- Đọc
- Nhường nhịn
- Lễ phép
- Thực hiện.

.....................................................................................................
Thứ ba
Học vần
Tiết : 77+78
ay – â, ây
I.Mục tiêu:
- Học sinh đọc được ay, ây, máy bay, nhảy dây. Từ ứng dụng và câu ứng
dụng.
- Viết được ay, ây, máy bay, nhảy dây.
- Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II.Chuẩn bị:
- GV: Tranh cối xay, ngày hội, vây cá, bảng phụ ghi các từ ứng dụng.
- Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng.
- Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, so sánh, phân tích…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Ổn định
1’ - Cho hs hát
2. KTBC:
4’ - Gọi hs đọc từ .
1 hs đọc câu ứng dụng.
- Nhận xét Nhận xét chung
3.Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
1’
- Trực tiếp – ghi bảng
b. Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Dạy vaàn :
30’ * ay: Nhận diện phát âm. Đánh vần,
đọc trơn:

- Hát tập thể
- 2 em đọc 4 từ và viết: tuổi thơ,
túi
- cả lớp viết bảng con:
Nải chuối
- Nhắc lại

GV: Hoàng Thị Tỉnh
6


Trường tiểu học Bột Xuyên
- Viết bảng và phát âm mẫu ay
- Cho so sánh ay với a
- Nhận xét
- Cho hs phát âm
- Để có tiếng bay ta làm như thế nào?
– phân tích ?
- Gọi hs đánh vần
- Nhận xét – chỉnh sửa - Cho quan sát
tranh và rút ra từ khóa máy bay.
- Gọi hs đọc lại ay, bay, máy bay
- Nhận xét - chỉnh sửa
* Dạy vaàn ây:Quy trình tương tự ay
* Đọc từ ứng dụng:
- Gắn thẻ từ gọi hs đọc trơn
- Nhận xét - chỉnh sửa. Đọc lại và cho
học sinh đọc
- Giải thích từ ứng dụng:
- cối xay? ( tranh)
- ngày hội? ( tranh)
- Vây cá?( chỉ vào tranh)
Cho đọc lại
* Hướng dẫn viết chữ ay, ây, máy bay,
nhảy dây:
- GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng
dẫn quy trình viết.
- Cho học sinh viết bảng con.
- Nhận xét - chỉnh sửa
- Cho đọc lại.
- Tìm tiếng có âm mới học?
Nhận xét tuyên dương cho phân tích
một vài tiếng.

- Quan sát
- Giống: a
- Khác: ay thêm y
- Nối tiếp
- Thêm b
- b trước ay sau
- bờ-ay-bay
- Quan sát – nhận xét
- Đọc cá nhân,nhóm, cả lớp: ay,
bay, máy bay
- Lắng nghe
- học sinh khá giỏi đọc
- Đoc cá nhân, cả lớp
- Người ta để gạo vào xay thành
bột.
- ngày vui người ta tổ chức các trò
chơi cho mình chơi
- Dùng để bơi
Cả lớp đọc
Quan sát
- Viết bảng con
ay, ây, máy bay, nhảy dây
- cá nhân

Tiết 2

30’ * Hoạt động 2: Luyện tập:
* Luyện đọc:
- Gọi hs đọc lại bài ở T1
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng:
tranh vẽ gì?

- Cá nhân, nhóm…
- Lắng nghe
- Các bạn đang chơi

GV: Hoàng Thị Tỉnh
7


Trường tiểu học Bột Xun
- đọc câu dưới tranh
- Nhận xét - đọc mẫu câu ứng dụng.
- Gọi đọc câu ứng dụng.
- Nhận xét – chỉnh sửa
Tìm tiếng có âm mới
* Luyện viết:cho quan sát vở của GV
- Nêu YC, cho học sinh viết vào VTV1
- quan sát giúp đỡ. Chấm một số vở
* Luyện nói:
- Gọi hs đọc chủ đề luyện nói.
- Cho hs quan sát tranh gợi ý:
+Tranh vẽ gì?

4’
1’

- Học sinh khá giỏi
- Đọc cá nhân, nhóm,
- lên gạch: chạy, nhảy, dây
- Lắng nghe
- Viết vào VTV1

- Chạy, bay, đi bộ, đi xe
+ Bạn trai chạy
+ Máy bay
+ Bạn gái đi bộ
Bạn trai đi xe
+Đi xa: Đà Nẵng, Hà Nội,…
+Tập thể dục
+ Trả lời
+ Máy bay
+ Đi bên tay phải, quan sát xe qua
lại,…
-Tìm trong bộ đồ dùng
Cả lớp
- Thực hiện.
- Chú ý lắng nghe.

+ Khi nào đi máy bay?
+ Khi nào chạy?
+ Em đến lớp bằng gì?
+ Đi cách nào nhanh nhất?
+ Khi đi học cần chú ý gì?
Nhận xét giáo dục
- Tìm tiếng có âm mới học?
Nhận xét cho đọc tiếng vừa tìm.
4.Củng cố :
- Cho hs đọc bài ở SGK
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Nhận xét tiết học, tun dương.
5.Dặn dò:
- Dặn về học bài chuẩn bị: ơn tập
*****************************

Tốn
Tiết: 34

Luyện tập chung

I.Mục tiêu:
- Làm được tính cộng trong phạm vi các số đã học, cộng với số 0.
* Bài tập cần làm: 1, 2, 4. học sinh khá giỏi làm ln bài 3
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng phụ
- Học sinh: SGK, bảng con
- Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, …
GV: Hồng Thị Tỉnh
8


Trường tiểu học Bột Xuyên
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
1’

1.Ổn định:
2. KTBC:
- Gọi hs lên bảng

5’
- Nhận xét
Nhận xét chung
3. Dạy bài mới:
1’ a Giới thiệu bài:
- Trực tiếp - ghi đầu bài
23’ b. Luyện tập:
*Bài 1:
+ Gọi hs nêu yêu cầu BT1.
- Hướng dẫn hs làm vào SGK, 1
em làm trên bảng phụ
- Cho hs nhận xét bảng phụ
- Nhận xét

4’

Hoạt động của học sinh
- 2 em lên bảng:
1+0= 1
0+3=3
0+5= 5
2+0=2
- HS dưới lớp làm vào bảng con:
4+1= 5
2+2=4
- Nhắc lại

- Đọc yêu cầu
- Làm vào SGK, 1 em làm trên bảng phụ.
Nhận xét
2
4
1
3
+
+
+
+
3
0
2
2
5
4
3
5 …
- Đọc yêu cầu
- Làm vào SGK
- 1 đội 3 em lên thi đua

*Bài 2:
+ Gọi hs đọc yêu cầu BT2
- Cho hs làm vào SGK
- cho học sinh thi đua
- Nhận xét – tuyên dương
*Bài 3: cho học sinh khá giỏi làm - Học sinh khá giỏi làm
xong trước bài 2 làm
Quan sát nhận xét
*Bài 4:
+ Gọi hs đọc yêu cầu BT4, hướng - Nêu yêu cầu BT4
dẫn cách làm:
- Gọi nêu bài toán
- Nêu bài toán:a. Có 2 con ngựa thêm 1
con ngựa. Hỏi có tất cả mấy con?
b. Có 4 con vịt thêm 1 con vịt. Hỏi có tất
cả mấy con?
- Cho hs làm vào SGK, lần lượt
- Làm SGK:a. 2+1=3 hoặc 1+2=3
làm vào bảng phụ.
b. 4+1=5 hoặc 1+4=5
- Gọi hs nhận xét
- Nhận xét
- Nhận xét
- Lắng nghe.
4.Củng cố:
- Cho hs thi làm toán nhanh
- Thực hiện.
GV: Hoàng Thị Tỉnh
9


Trường tiểu học Bột Xuyên
1’

- 5.Dặn dò: Nhận xét tiết học tuyên dương.
- Dặn về xem lại các bài tập,
chuẩn bị KT giữa kì I
**********************************
Tự nhiên và xã hội

Tiết 9
Hoạt động và nghỉ ngơi
I.Mục tiêu:
- Kể về những hoạt động, trò chơi mà em thích
- Biết tư thế ngồi học, đi đứng có lợi cho sức khỏe.
* HS khá, giỏi: nêu được tác dụng của một số hoạt động trong các hình vẽ SGK.
II.Chuẩn bị:
- GV: Tranh, SGK
- Học sinh: sách TNXH1…
- Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thảo luận, …
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
3’

1.Ổn định:
2. KTBC:
- Muốn cơ thể khoẻ mạnh mau
lớn ta ăn uống như thế nào?
- Ăn như thế nào là sạch?

- Uống như thế nào là sạch?
- Nhận xét – tuyên dương
3. Dạy bài mới:
1’ a. Giới thiệu bài:
- Ngoài ăn sạch, uống sạch ra
chúng ta cần phải hoạt động và
nghỉ ngơi. Hoạt động và nghỉ ngơi
như thế nào là hợp l1? Hôm nay
chúng ta học bài? Hoạt động và
nghỉ ngơi. Ghi bảng
b. Các hoạt động:
10’ * Hoạt động 1: Thảo luận nhóm:
- Cho hs thảo luận các câu hỏi:
+ Hằng ngày bạn thường chơi gì?
- Gọi 1 số cặp trả lời
- Nhận xét kết luận: ta có thể chơi

Hát.
- Ăn uống đủ chất
- Ăn những thức ăn rửa sạch, những
thức ăn nấu chín
- Uống nước đun sôi, nước lọc,…

- Lắng nghe

- Nhắc lại
- Thảo luận nhóm đôi và trình bày:
+ Đá bóng, nhảy dây..

GV: Hoàng Thị Tỉnh
10


Trường tiểu học Bột Xuyên
đá cầu,nhảy dây,…nhưng không
nên chơi lúc trưa nắng và chọn trò
chơi có lợi cho sức khỏe.
15’ * Hoạt động 2:Làm việc với SGK:
- Chia nhóm và cho quan sát tranh
SGK trả lời:
- Bạn nhỏ đang làm gì? Nêu tác
dụng của việc làm đó?
- Gọi đại diện trình bày
- Nhận xét chốt lại: khi làm việc ta
cần nghỉ ngơi nhưng nghỉ không
đúng lúc, đúng cách sẽ có hại cho
sức khoẻ

4’

1’

- Vậy nghỉ ngơi như thế nào là
hợp lí?
- Nhận xét – tuyên dương
4.Củng cố:
- Chúng ta nghỉ ngơi khi nào?
- Nhận xét – chốt lại
GDBVMT:
- Chúng ta làm gì để giữ vệ sinh
thân thể?
- Vệ sinh ăn uống là như thế nào?
- Chúng ta làm gì để bảo vệ môi
trường?
- Nhận xét tiết học – tuyên dương.
5.Dặn dò:
- Dặn về nghỉ ngơi đúng cách.
Xem bài ôn tập.

- 4 nhóm thảo luận. học sinh khá giỏi
nêu tác dụng
- Các bạn đang hát giúp ta vui vẻ, thoải
mái.
- Nhảy dây giúp ta khỏe mạnh.
- Chạy bộ giúp ta khẻo mạnh, mau lớn
- Ngồi học thẳng lưng giúp ta có cơ thể
khẻo mạnh, ngồi cúi sát làm ta bị cong
vẹo cột sống.
- Không được đi cúi lưng quá thấp, đi
hai tay chắp sau đít, bỏ tay vào túi
quần, mà đi tư thế thoải mái như bạn ở
hình 4.
- Đi chơi, xem phim, tắm biển,…
- Lắng nghe
- Làm việc mệt hoặc hoạt động quá
sức.
- Thường xuyên tắm rửa,….
- Không ăn đồ sống,rửa tay thật sạch
trước khi ăn,…
- Không xả rác bùa bãi,rthường xuyên
quét dọn nhà cửa,trường lớp…
- Thực hiện

*********************************
Thứ tư

: Học vần

Ôn tập
I.Mục tiêu:
- Học sinh đọc được các vần có kết thúc bằng i , y. Từ ứng dụng và câu ứng
dụng từ bài 32 đến bài 37.
- Viết được các vần có kết thúc bằng i , y. Từ ứng dụng và câu ứng dụng từ
bài 32 đến bài 37.
- Nghe hiểu và kể lại theo tranh truyện kể: Cây khế.
GV: Hoàng Thị Tỉnh
11


Trường tiểu học Bột Xuyên
* HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh.
II.Chuẩn bị:
- GV: Tranh câu ứng dụng, truyện kể, bảng ôn, bảng phụ
- Học sinh : SGK.
- Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, thảo luận, phân tích, tổng hợp, kể
chuyện…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học s
1.Ổn định:
1’ - Cho hs hát
- Hát tập thể
2. KTBC:
5’ - Gọi hs đọc từ .
- 2 em đọc 4 từ và viết: cối xay, vây
1 hs đọc câu ứng dụng.

- Cho học sinh viết
- cả lớp viết bảng con:
- Nhận xét
Máy bay
- Nhận xét chung
3.Dạy bài mới:
1’ a. Giới thiệu bài:
- Trực tiếp – ghi bảng
- Nhắc lại
:
b. Các hoạt động:
30’ * Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập
- Cho quan sát tranh: tranh vẽ gì?
- Tai, tay
Trong tiếng tai có vần gì?
- ai
Trong tiếng tay có vần gì? Ghi bảng
- ay
cho học sinh đọc
- Cá nhân, cả lớp
- Treo bảng ôn chỉ cho hs đọc các âm, - Cá nhân, cả lớp
vần
- Cho hs nhận xét
- Nhận xét
- Nhận xét - chỉnh sửa
- Lắng nghe
- Cho hs ghép và đọc các tiếng
- Đọc cá nhân, nhóm
- Nhận xét - chỉnh sửa
- Lắng nghe
- Hướng dẫn hs ghi vào SGK
- Ghi vào SGK
- Nhận xét – chỉnh sửa
+ Đọc từ ứng dụng:
- Gắn thẻ từ gọi hs đọc trơn, phân tích - Đọc cá nhân ( học sinh giỏi )
- Nhận xét - chỉnh sửa. Đọc mẫu và
- Cá nhân, cả lớp
gọi học sinh đọc.
Lắng nghe
- Giải thích từ ứng dụng
+ Hướng dẫn viết chữ tuổi thơ, mây - Quan sát
bay:
GV: Hoàng Thị Tỉnh
12


Trường tiểu học Bột Xuyên
- Viết mẫu lên bảng ôli và hướng dẫn
quy trình viết.
- Cho học sinh viết bảng con.
- Nhận xét - chỉnh sửa
Cho đọc lại

- Viết bảng con: tuổi thơ, mây bay
Cá nhân, cả lớp.

Tiết 2

30’ *Hoạt động 2: Luyện tập
+ Luyện đọc:
- Gọi hs đọc lại bài ở T1
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng:
Tranh vẽ gì?
- Gọi học sinh đọc
- Nhận xét - đọc mẫu câu ứng dụng.
- Cho hs đọc câu ứng dụng
- Nhận xét – chỉnh sửa
+ Luyện viết: Cho quan sát vở TV
- Nêu YC, cho học sinh viết vào
VTV1
- Quan sát giúp đỡ
+ Kể chuyện:
- Nêu tên câu chuyện?
- Kể mẫu lần 1.
- Lần 2 + Tranh minh hoạ
- Cho từng nhóm thảo luận kể theo
tranh.
- Gọi hs trình bày
- Cho hs nhận xét bạn
- Nhận xét – chốt lại

- Gọi 1 hs khá, giỏi kể toàn chuyện
- Nhận xét
- Câu chuyện khuyên chúng ta điều

Cá nhân, nhóm…
- Lắng nghe
- Quan sát
- Mẹ quạt cho bé ngủ
- học sinh khá giỏi đọc
- Lắng nghe
- Cá nhân, cả lớp
- Quan sát
- viết vào VTV1
Cây khế
- Lắng nghe
- Quan sát lắng nghe.
Kể theo nhóm đôi
- Kể trước lớp. học sinh khá, giỏi
kể được 2 – 3 đoạn truyện theo
tranh
Tranh 1: người anh lấy vợ chia cho em
cây khế. Cây khế ra nhiều trái to, ngọt
Tranh 2: Đại bàng đến ăn khế và chở
người em đi lấy vàng bạc.
Tranh 3: Đại bàng chở người em đi lấy
vàng.
Tranh 4: Người em đồi cây khế cho
người anh.
Tranh 5: người anh lấy quá nhiều vàng
bạc, đại bàng đuối sức, người anh rơi
xuống biển.

- 1 hs khá, giỏi kể toàn câu chuyện
- Cá nhân nêu : Ăn ở hiền lành
không nên tham lam.

GV: Hoàng Thị Tỉnh
13


Trường tiểu học Bột Xuyên
4’
1’

gì?
4.Củng cố:
- Cho hs đọc bài ở SGK
- Cả lớp
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
5.Dặn dò:
- Dặn về đọc lại bài, chuẩn bị eo - Thực hiện.
ao.
***********************************************

Toán
Tiết: 36

Phép trừ trong phạm vi 3

I.Mục tiêu:
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.
- Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
* Bài tập cần làm: 1, 2, 3.
II.Chuẩn bị:
- GV: Tranh, bảng phụ
- Học sinh: Bộ đồ dùng Toán 1.
- Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, …
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
5’

1’
9’

1.Ổn định
2. KTBC:
- Gọi hs lên bảng 2+1…2+2
3+2…5
2+1+1= 3+1+2=
- Nhận xét
Nhận xét chung
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Trực tiếp – ghi bảng
b. Các hoạt động:
* Hoạt động 1:Giới thiệu phép
trừ:
* 2 - 1 = 1:
- Cho hs lấy 2 que tính bớt 1 que
tính. GV thao tác:
+ Còn lại mấy que tính?
- Cho hs nhắc lại

- 2 em lên bảng so sánh:
2+1 < 2+2
3+2=5
- Cả lớp làm vào bảng con:
2+1+1= 4 2+1+2= 5

- Nhắc lại

- Lấy 2 que tính,bớt 1 que tính.
+ 1 que tính
- 2 bớt 1 còn 1

GV: Hoàng Thị Tỉnh
14


Trường tiểu học Bột Xuyên
- cho quan sát tranh con gà và nêu
bài toán.
- Có thể thay thế từ nào cho từ
bớt?
- Bớt được thể hiện bằng dấu
“-” đọc là dấu trừ.
* 3 - 1 = 2 và 3 - 2 = 1:
- Cho hs thao tác trên que tính để
đưa ra phép tính 3 – 1 = 2 ,
3–2 =1
- Hướng dẫn hs học thuộc bảng trừ
- Gọi hs đọc lại cả bảng
- Nhận biết mối quan hệ giữa
phép cộng và phép trừ:
- Đính chấm tròn lên và cho hs tự
rút ra phép cộng và phép trừ
Có mấy chấm tròn?
Thêm mấy chấm tròn?
Cho học sinh nhắc lại bài toán và
phép tính.
- Có 3 chấm tròn bớt 1 chấm tròn
còn mấy chấm tròn.
Ngược lại
- Gọi hs đọc lại và kết luận đây là
mối quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ
15’ * Hoạt động 2: Luyện tập:
*Bài 1:
- Gọi hs nêu yêu cầu BT1
- Hướng dẫn hs làm vào SGK, 2
em làm trên bảng phụ.
- Đính bảng nhận xét
- Nhận xét
*Bài 2:
+ Gọi hs đọc yêu cầu BT2
- Hướng dẫn mẫu
- Cho hs làm vào SGK,1 em làm
trên bảng phụ.
- Nhận xét bài ở bảng phụ

- Quan sát trả lời.
- Lấy, bốc, bỏ, trừ.
- Đọc lại: cá nhân, nhóm, cả lớp.
- Thực hiện trên que tính
- Cá nhân, nhóm: 2 – 1 = 1
3–1=2,
3–2 =1
- Cá nhân
- Nhận xét và rút ra phép tính
- Đọc lại
- Có 2 chấm tròn
- Có 1 chấm tròn
- cá nhân.
- 2 chấm tròn
- 1 chấm tròn.

- Đọc yêu cầu
- Làm vào SGK, 2 em làm trên bảng phụ.
2-1=1
3-1=2
3-1-2
3-2=1
3-2=1

- Đọc yêu cầu
- Quan sát
- Làm vào SGK
- 1 em làm trên bảng phụ.
2
3
3

GV: Hoàng Thị Tỉnh
15


Trường tiểu học Bột Xuyên
1
1
*Bài 3:
+ Gọi hs nêu yêu cầu BT3
- Cho hs nêu bài toán

-

2
1

1
2

- Nêu yêu cầu BT3
- Có 3 con chim bay 2 con chim. Hỏi còn
lại mấy con chim?
- Làm vào SGK
- 1 đội cử 1 em thi : 3 – 2 = 1

- Cho làm vào SGK
- cho thi đua
- Nhận xét – tuyên dương
4’ 4. Củng cố:
- Cho hs đọc bảng trừ TPV 3
- Cá nhân, cả lớp.
- Nhận xét – tuyên dương
- Thực hiện.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
1’ 5.Dặn dò:
- Dặn về học bảng trừ, xem bài
luyện tập.
****************************************
Thứ năm
Học vần

Tiết : 81+82
eo - ao
I.Mục tiêu:
- Học sinh đọc được eo, ao, chú mèo, ngôi sao. Từ ứng dụng và câu ứng
dụng.
- Viết được eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề: Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II.Chuẩn bị:
- GV: Tranh leo trèo, trái đào, bảng phụ ghi từ và câu ứng dụng.
- Học sinh: Bộ chữ, bảng con.
- Phương pháp: trực quan, hỏi đáp, so sánh, phân tích…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
5’

1.Ổn định:
- Cho hs hát
2. KTBC:
- Gọi hs đọc từ và viết.
1 hs đọc câu ứng dụng.

- Hát tập thể
- 2 em đọc 4 từ và viết: cối xay, vây

1 hs đọc câu ứng dụng.
- cả lớp viết bảng con:
Máy bay

- Cho học sinh viết
GV: Hoàng Thị Tỉnh
16


Trường tiểu học Bột Xuyên
- Nhận xét
- Nhắc lại
Nhận xét chung
1’ 3.Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Trực tiếp – ghi bảng
29’ b. Các hoạt động:
*Hoạt động 1: Dạy vaàn :
* eo: + Nhận diện phát âm. Đánh
vần, đọc trơn:
- Viết bảng và phát âm mẫu eo

- Quan sát
- Giống: e
- Khác: eo thêm o
- Nối tiếp
+Thêm m, \

- Cho so sánh với e
- Nhận xét
- Cho hs phát âm
+Để có tiếng mèo ta làm như thế
nào?
– Phân tích?
- Gọi hs đánh vần
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Cho quan sát tranh và rút ra từ khóa
chú mèo.
- Gọi hs đọc lại eo, mèo, chú mèo.
- Nhận xét - chỉnh sửa
*Dạy vaàn ao:Quy trình tương tự eo
* Đọc từ ứng dụng:
- Gắn thẻ từ gọi hs đọc trơn.
- Nhận xét - chỉnh sửa. Đọc mẫu
Cho học sinh đọc lại.
- Giải thích từ ứng dụng: leo trèo?
Cho quan sát tranh giáo dục.
- Trái đào? Cho quan sát tranh
Cho đọc lại từ đầu
-Hướng dẫn viết chữ eo, ao, chú
mèo, ngôi sao:
- GV viết mẫu lên bảng ôli và hướng
dẫn quy trình viết.
- Cho học sinh viết bảng con.
- Nhận xét - chỉnh sửa

- m trước eo sau dấu huyền để trên e
- mờ-eo-meo-huyền-mèo
- Đọc cá nhân,nhóm..
Quan sát trả lời
- Đoc cá nhân, cả lớp:
eo, mèo, chú mèo.
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- học sinh khá giỏi đọc
- Lắng nghe
- Cá nhân, nhóm, cả lớp
- Leo lên cây
- Có màu hồng, hình trái tim
- Cá nhân, nhóm, cả lớp
- Quan sát
- Viết bảng con
- Lắng nghe

GV: Hoàng Thị Tỉnh
17


Trường tiểu học Bột Xun

Tiết 2

30’ *Hoạt động 2: Luyện tập:
- Cá nhân, nhóm, cả lớp
* Luyện đọc:
- Lắng nghe
- Gọi hs đọc lại bài ở T1
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Cho hs quan sát tranh câu ứng dụng: - Bé đang ngồi thổi sáo
- học sinh khá giỏi đọc
Tranh vẽ gì?
- Lắng nghe
- Đọc câu dưới tranh?
- Đọc cá nhân, nhóm, lớp
- Nhận xét - đọc mẫu câu ứng dụng.
- Nhận xét
- Gọi đọc câu ứng dụng.
- Lên gạch: rào, reo, lao xao, sáo.
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Tìm tiếng có âm mới học?
- Viết vào VTV1
Nhận xét
* Luyện viết:cho quan sát vở TV
- Hướng dẫn và cho học sinh viết vào
VTV1
- Gió, mây, mưa, bão, lũ
- Quan sát giúp đỡ. Chấm điểm
* Luyện nói:
- Gió, mây, mưa, bão, lũ
Gọi hs đọc chủ đề luyện nói.
+ Khi mưa bão có gió
- Cho hs quan sát tranh gợi ý:
+Tranh vẽ gì?
+ Có gió
+Em biết gì về gió?
+ Vào nhà
Muốn thả diều phải có gì?
+ Khi có mưa phải làm gì?
+ Lũ có nước ngập
Nhận xét giáo dục
+ Trồng cây
+Em biết gì về lũ?
+ Làm gì để chống bão lũ?
- Lắng nghe
- Cá nhân
- Nhận xét – chốt lại GD
- Tìm trong bộ chữ
- Cho hs đọc bài ở SGK
4’
- Đọc tiếng vừa tìm
4.Củng cố:
- Nhận xét – chỉnh sửa
- Thực hiện.
- Tìm tiếng có vần mới học?
Nhận xét cho học sinh đọc
1’
- Nhận xét tiết học, tun dương.
5.Dặn dò:
- Dặn về học bài, chuẩn bị au – âu.
***************************************
Thứ sáu
Tập viết

GV: Hồng Thị Tỉnh
18


Trường tiểu học Bột Xuyên
Tiết 7
Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái
I.Mục tiêu:
- Viết đúng xưa kia,mùa dưa,ngà voi, gà máikiểu chữ thường cỡ vừa theo
vở TV T1
* HS khá, giỏi: viết đủ số dòng quy định trong vở TV T1.
- Rèn thói quen viết nhanh, sạch, đẹp.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng ôli viết sẵn các từ, bảng phụ, VTV1.
- Học sinh: VTV1
- Phương pháp: quan sát, giảng giải, phân tích, luyện tập, …
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’

1’
10’

1.Ổn định :
Cho học sinh chơi trò chơi
2. KTBC:
- Cho hs viết : nho khô, nghé ọ, lá
mía
- Nhận xét
Nhận xét chung
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- Trực tiếp - ghi bảng.
b. Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết:
xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà
mái:
- Đính bảng phụ gọi hs đọc
Cho hướng dẫn một số từ:
+ xưa kia
- Gọi hs đọc và phân tích

- chơi trò chơi đi chợ.
- 2 em lên bảng viết vá đọc: nho khô,
nghé ọ
- Viết bảng con : lá mía
- Nhắc lại
- cá nhân, cả lớp
- Thực hiện theo yêu cầu
- cá nhân đọc và Phân tích: Gồm 2
tiếng , tiếng mùa trước, tiếng dưa sau,
- k cao 5 ô ly, các chữ còn lại cao 2 ô.
- Cách 1 con chữ o
- Quan sát
- Viết bảng con.

- Hỏi độ cao các con chữ
+ Khi viết 2 tiếng khoảng cách
như thế nào?
- Nhận xét – chỉnh sửa.
- Viết mẫu và nêu quy trình viết
xưa kia trên thẻ luyện viết
- Cho hs viết bảng con

- Cả lớp
- Quan sát
- Viết vào VTV1

GV: Hoàng Thị Tỉnh
19


Trường tiểu học Bột Xuyên
- Nhận xét – chỉnh sửa
+ Mùa dưa, gà mái quy trình
tương tự xưa kia
Cho học sinh đọc lại các từ
*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết
vào VTV1:
- Cho hs nhắc lại tư thế ngồi
Cho quan sát VTV
- Hướng dẫn viết vào VTV1 xưa
kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái
- Quan sát giúp đỡ hs yếu
- Chấm chữa bài
4. Củng cố:
- Cho hs thi viết từ còn sai
- Nhận xét – tuyên dương
- Nhận xét tiết học – tuyên dương
5.Dặn dò:
- Dặn về luyện viết lại.

14’

4’

1’

- Lắng nghe
- 1 nhóm 1 em
- Thực hiện.

**************************************
Tập viết
Tiết: 8

Đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, buổi tối

I.Mục tiêu:
- Viết đúng đồ chơi, tươi cười, ngày hội… kiểu chữ thường, cỡ vừa theo
VTV 1 T1.
* HS khá, giỏi: viết đủ số dòng quy định trong VTV 1 T1.Rèn thói quen viết
nhanh, sạch, đẹp.
II.Chuẩn bị:
- GV: Bảng ôli, bảng phụ, VTV1.
- Học sinh: VTV1, vở ô ly.
- Phương pháp: quan sát, giảng giải, phân tích, thực hành, hỏi đáp…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’
4’

1.Ổn định :
- Cho hs hát.
2. KTBC:
- Cho hs lên bảng viết các từ ở tiết
trước.
3. Dạy bài mới:

- Hs hát.
- 3 hs lên bảng viêt.
- Lớp nhận xét.
Nhắc lại
- cá nhân, cả lớp: Đồ chơi, tươi cười,

GV: Hoàng Thị Tỉnh
20


Trường tiểu học Bột Xuyên
1’

a. Giới thiệu bài:
- Trực tiếp – ghi bảng

ngày hội, vui vẻ, buổi tối
- Thực hiện theo yêu cầu

- Đính bảng phụ gọi hs đọc
b. Các hoạt động:
10’ * Hoạt động 1: Hướng dẫn viết:đồ
chơi, tươi cười, ngày hội:
- Chọn hướng dẫn một số từ:
+ đồ chơi:
- Gọi hs đọc và phân tích
- Độ cao các con chữ?

- cá nhân đọc và Phân tích:
Gồm 2 tiếng , tiếng đồ trước, tiếng chơi
sau,
- đ cao 4 ô ly, h cao 5 ô ly
các chữ còn lại cao 2 ô.
- Cách 1 con chữ o
- Quan sát

- Khi viết 2 tiếng khoảng cách
- Viết bảng con.
như thế nào?
- Nhận xét – chỉnh sửa.
- Viết mẫu và nêu quy trình viết
đồ chơi trên thẻ luyện viết
- Cả lớp: Đồ chơi, tươi cười, ngày hội,
- Cho hs viết bảng con
vui vẻ, buổi tối
- Nhận xét – chỉnh sửa
+ tươi cườ, buổi tối quy trình
- Quan sát
tương tự đồ chơi
14’ Cho học sinh đọc lại các từ
- Viết vào VTV1: Đồ chơi, tươi cười,
*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết
ngày hội, vui vẻ, buổi tối ( học sinh
vào VTV1:
khá giỏi viết đủ số dòng).
- Cho hs nhắc lại tư thế ngồi
- 1 nhóm 1 em
Cho quan sát VTV
+ Hướng dẫn viết vào VTV1 : Đồ
chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ, - Thực hiện.
buổi tối
- Quan sát giúp đỡ hs yếu
4’ - Chấm chữa bài
4. Củng cố:
- Cho hs thi viết từ còn sai
- Nhận xét – tuyên dương
1’ - Nhận xét tiết học – tuyên dương
5.Dặn dò:
- Dặn về luyện viết lại.
***************************************
GV: Hoàng Thị Tỉnh
21


Trường tiểu học Bột Xun
Thủ cơng
Tiết 9 Xé, dán hình cây đơn giản (Tiết 2)
I.Mục tiêu:
- Biết cách xé dán hình cây đơn giản
- Xé dán được hình tán lá cây, thân cây. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình
dán tương đối phẳng, cân đối.
* HS khéo tay: xé dán được. đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối
phẳng. Có thể xé nhiều cây có hình dáng, kích thước, màu sắc khác nhau.
II.Chuẩn bị:
- GV: Mẫu ,giấy màu, hồ…
- HỌC SINH: giấy màu, hồ…
- Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, giảng giải, thực hành, rèn luyện theo
mẫu…
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1’

1.Ổn định:
- Cho hs hát
2. KTBC:

- Hát
- Để GV kiểm tra.

2’

1’

- Kiểm tra sự chuẩn bị của học
sinh
- Nhận xét
3. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài
- Trực tiếp – ghi bảng.

:
12’ b. Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn học
sinh thực hành thực hành xé
- Cho học sinh nhắc lại cách xé
hình lá cây, thân cây…
* Hoạt động 2: Hướng dẫn dán
hình:
- u cầu hs lấy giấy màu lặt
8’ mặt sau kẻ và xé HV,HCN
- Cho hs xé lá và cây từ HCN,
HV
- u cầu hs tiếp tục xé chỉnh
sửa

- Lắng nghe.
- Vẽ và xé HV,HCN
- Xé hình lá,cây từ HCN,HV.
- Xé lá và cây.

- HS lần lượt sắp xếp để dán.

GV: Hồng Thị Tỉnh
22


Trường tiểu học Bột Xun

6’

4’
1’

Cho HS lần lượt sắp xếp để
dán. (tán cây dán trước, thân
cây dán sau).
- Kiểm tra và hướng dẫn cho 1
số em còn lúng túng
* Hoạt động 3 : Đánh giá sản
phẩm:
- Quan sát nhận xét
- HD hs nhận xét: đường xé,
cách dán
- Nhận xét – tun dương
4. Củng cố :
- Cho hs nhắc lại cách xé.
- Thực hiện.
- Nhận xét tiết học – tun
dương
5.Dặn dò:
- Dặn về nhà hồn thành sản
phẩm. Quan sát con gà.
**********************************

Tiết : 35

Tốn
Kiểm tra định kì (GKI)

****************************************
Tiết 9
SINH HOẠT LỚP TUẦN 9
I. Mục tiêu:
- Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động và học tập của học sinh tuần 9.
- Đề ra phương hướng hoạt động tuần 10.
- Giáo dục học sinh ý thức vệ sinh trường lớp, cá nhân sạch sẽ. Tơn trọng thầy cơ
và bạn bè.
- Rèn tính mạnh dạn trong phát biểu
II. Chuẩn bị:
- Kế hoạch tuần 9
- Bài hát: Lý cây xanh.
- Trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động 1: Giáo viên nhận xét chung tình hình của lớp trong tuần qua:
- Giáo viên nhận xét chung tuần 9:
+ Học tập:
GV: Hồng Thị Tỉnh
23


Trường tiểu học Bột Xuyên
+ Vệ sinh:
+ Đạo đức:
+ ATGT:
+ Nề nếp:
+ Giờ giấc
Hoạt động 2: Kế hoạch tuần 10:
- Nhắc học sinh về học bài trước khi vào lớp.
- Nghỉ học phải xin phép, làm vệ sinh trường lớp trước khi vào lớp.
- Vào lớp không được nói chuyện trong giờ học.
- Đạo đức
- ATGT, giáo dục môi trường, giáo dục HS làm theo tấm gương Bác Hồ.
Hoạt động 3: Hoạt động theo chủ điểm “An toàn giao thông”.
- Cho Hs hát bài: Lý cây xanh.
- Cho Hs chơi trò chơi

GV: Hoàng Thị Tỉnh
24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×