Tải bản đầy đủ

dao duc tuan 19 den tuan 33

TUẦN 19

I. MỤC TIÊU :

MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 9 : TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 1)

-Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất.
-Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.
-Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật
thà, không tham của rơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Phiếu học tập. Tranh, Đồ dùng thực hiện trò chơi sắm vai
HS : Xem bài trước

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Tại sao cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng ?

- Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Trả lại của rơi”
b/ Các hoạt động dạy học :
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
TL
10 ph * Hoạt động 1: Phân tích tình
huống
Mục Tiêu : HS biết ra quyết đònh
đúng khi nhặt được của rơi.
-Hs quan sát và nêu nội
-GV cho hs quan sát tranh.
dung tranh.
-Thảo luận nhóm và đưa ra
-GV nêu tình huống.
giải pháp cho tình huống.
-Thảo luận nhóm. Đj diện
-Gv nêu câu hỏi về cách chọn giải trình bày.
pháp
10 ph -Kết luận : Khi nhặt được của rơi,
cần tìm cách trả lại,..
*Hoạt động 2 : Bày tỏ thái độ.
Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ


của mình trước những ý kiến có
liên quan đến việc nhặt được của
rơi..
-GV phiếu học tập.
5 ph

-Gv nêu lần lượt các ý kiến.

-Hs làm vào phiếu.
-Trao đổi kết quả bạn cùng
bàn.
-Hs bày tỏ thái độ bằng cách
giơ bìa màu.


-Nhận xét kết luận : Các ý đúng :
a,c
-Hs lắng nghe.
*Hoạt động 3 : Củng cố.
Mục tiêu : Củng cố lại nội dung -Hs thảo luận nhóm đôi.
Trình bày trước lớp.
bài học cho hs..
-GV cho hs nghe bài hát “Bà
còng”.
-Gv nêu câu hỏi theo nội dung bài
hát.
-Nhận xét khen ngợi hs .
Kết luận chung : Bạn Tôm, bạn
Tép nhặt được của rơi,…
4.Củng cố -Dặn dò: (4 phút)
- Vì sao cần phải trả lại của rơi ?
-GV nhận xét.
-Dặn HS cần làm theo những điều đã học.
***************************************

TUẦN 20
I. MỤC TIÊU :

MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 9 : TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2)

-Giúp hs biết nhặt của rơi cần tìm cách trả lại cho ngưòi mất.
-Hs biết trả lại của rơi là thật thà, sẽ được mọi người quý trọng.
-Hs trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thật thà,
không tham của rơi.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : VBT

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần trả lại của rơi ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “ Trả lại của rơi”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
15
* Hoạt động 1: Đóng vai.
Mục Tiêu : HS biết ứng xử
ph
trong tình huống nhặt được
-Các nhóm thảo luận đóng vai
của rơi.
theo tình huống.
-GV nêu tình huống.
-Đại diện nhóm trình bày.

10
ph

-Nhận xét kết luận.
*Hoạt động 2 : Trình bày tư
liệu.
Mục tiêu : Giúp hs củng cố lại
-Hs trình bày.
nội dung b đọc.
-Gv Y/C hs trình bày, các tư
liệu sưu tầm được.
-Hs thảo luận nhóm đôi. Trình
-GV cho hs thảo luận về nội bày trước lớp.
dung các tư liệu
-Nhận xét kết luận : Cần trả -Hs nhắc lại.
lại của rơi khi nhặt được và
nhắc nhở bạn bè, anh chò cùng
thực hiện.
4.Củng cố -Dặn dò: (4 phút)


- Vì sao ta cần trả lại của roi cho người bò mất ?
-GV nhận xét.
-Dặn HS làm theo những điều đã học.

TUẦN 21
ĐẠO ĐỨC
BÀI 10 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU :

-Biết một số câu YC đề nghò lòch sự.
-Bước đầu biết được ý nghóa của việc sử dụng những lời YC ,đề nghò lòch
sự.
-Biết sử dụng lời YC, đề nghò phù hợp trong các tình huống đơn giản
,thường gặp hằng ngày.
-Mạnh dạn khi nói lời YC,đề nghò phù hợp trong các tình huống thường
gặp hằng ngày .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Phiếu học tập. Tranh, các tấm bìa có 3 màu.
-HS : Vở bài tập

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Tại sao cần trả lại của rơi cho người mất ?
- Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Biết nói lời yêu cầu, đề nghò”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL
10
ph

HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
* Hoạt động 1: Thảo luận
lớp
Mục Tiêu : HS biết một số
mẫu câu đề nghò và ý nghóa -Hs quan sát và nắm được nội dung
của chúng.
tranh.
-GV cho hs quan sát tranh.
-Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp
cho tình huống theo tranh.
-Gv nêu câu hỏi theo nội - Đại diện trình bày.


dung tranh.

10
ph

5 ph

-Kết luận : Muốn mượn bút
chì của bạn Tâm, Nam cần
sử dụng những yêu cầu,…
*Hoạt động 2 : Đánh gía
hành vi.
-Trao đổi kết quả bạn cùng bàn.
Mục tiêu : Hs biết phân biệt
hành vi nên làm và không
nên làm khi muốn yêu cầu
người khác giúp đỡ.
-GV đính lần lượt các tranh -Hs phát biểu cá nhân
lên bảng và nêu câu hỏi theo
từng tranh.

-Nhận xét kết luận : Việc
làm trong tranh 2,3 là đúng
vì các bạn đã biết dùng lời
đề nghò lòch sự khi cần được
giúp đỡ.
*Hoạt động 3 : Bày tỏ thái
độ.
Mục tiêu : Hs biết bày tỏ
thái độ phù hợp trước những
hành vi,…
-Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý
-GV phát phiếu học tập.
kiến mà em tán thành.
-Hs bày tỏ thái độ.
-Gv nêu lần lượt các ý kiến. -Hs thảo luận, trình bày ý kiến.
-Gv cho hs thảo luận giữa
việc tán thành và không tán
thành .
Kết luận chung : Ý kiến d là
đúng.
4.Củng cố-Dặn dò : (4 phút)


- Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghò ?
-GV nhận xét.
-Dặn HS thực hiện nhữngđiều đã học trong cuộc sống .

TUẦN 22
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 10 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :

-Biết một số câu YC đề nghò lòch sự.
-Bước đầu biết được ý nghóa của việc sử dụng những lời YC ,đề nghò lòch
sự.
-Biết sử dụng lời YC, đề nghò phù hợp trong các tình huống đơn giản
,thường gặp hằng ngày.
-Mạnh dạn khi nói lời YC,đề nghò phù hợp trong các tình huống thường
gặp hằng ngày .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
GV : Dụng cụ sắm vai.(nếu có).
HS : VBT
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghò ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghò”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL

8 ph

HOẠT ĐỘNG DẠY

* Hoạt động 1: Hs tự liên hệ

HOẠT ĐỘNG HỌC


Mục Tiêu : HS biết tự đánh giá việc
sử dụng lời yêu cầu, đề nghò của bản
thân.
-GV nêu yêu cầu : Hãy kể lại những
trường hợp bản thân nói lời yêu cầu,
10 ph …
-Nhận xét khen ngợi.
*Hoạt động 2 : Đóng vai.
Mục tiêu : Hs thực hành nói lời yêu
cầu, đề nghò,…
-Gv nêu tình huống.

-Hs tự liên hệ, trình bày.
.

-Hs thảo luận, đóng vai theo
từng cặp.
-Hs trình bày.
-Nhận xét về bạn.

-Nhận xét kết luận : Khi cần đến ự
7 ph giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em
cần có lời nói và hành động, cử chỉ
phù hợp..
*Hoạt động 3 : Trò chơi “Văn -Hs thực hiện trò chơi
minh”.
Mục tiêu : Hs thực hành nói lời lòch
sự với các bạn trong lớp,…
-Gv phổ biến luật chơi.
-Gv nhận xét, đánh giá.
-Hs nhắc lại.
Kết luận chung : Biết nói lời yêu
cầu, đề nghò phù hợp trong giao tiếp
hằng ngày là tự tôn trọng và tôn
trọng người khác.
4.Củng cố –Dặn dò: (4 phút)
- Vì sao ta cần biết nói lời yêu cầu, đề nghò ?
-GV nhận xét.
-Dặn HS thực hiện những điều đã học trong cuộc sống .
********************************************


TUẦN 23
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 11 : LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU :

-Nêu được một số YC tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại.
-Biết xử lý một số tình huống đơn giản ,thường gặp khi nhận và gọi điện
thoại.
-Biết :Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn
minh.
.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
-GV : Bộ đồ chơi điện thoại, băng ghi âm một đoạn hội thoại (nếu có).
- HS : Vở bài tập
III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn đònh : (1 phút ) Há
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Tại sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghò ?
- Kiểm tra VBT - Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
10 ph * Hoạt động 1: Thảo luận lớp
Mục Tiêu : HS biết biểu hiện về một
cuộc nói chuyện điện thoại lòch sự.
-Hs theo dõi.
-GV cho hs nghe đoạn hội thoại.
-Gv nêu câu hỏi theo nội dung của
-Hs phát biểu cá nhân.
cuộc nói chuyện.
-Kết luận : Khi nhận và gọi điện
thoại, em cần có thái độ lòch sự, nói
năng rõ ràng, từ tốn.
10 ph *Hoạt động 2 : Sắp xếp câu thành
đoạn hội thoại
Mục tiêu : Hs biết sắp xếp câu
thành một đoạn hội thoại hợp lý
-GV viết các câu của đoạn hội thoại


vào 4 tám bìa.

5 ph

- 4 hs lên sắp xếp thành
đoạn hội thoại đúng nhất.

-Gv kết luận.
*Hoạt động 3 : Thảo luận nhóm
Mục tiêu : Hs biết cần phải làm gì
khi nhận và gọi điện thoại…
-Các nhóm thảo luận.
-GV nêu câu hỏi.
-Đại diện trình bày.
-Nhận xét ý kiến của bạn
Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại
cần chào hỏi lễ phép,….

4.Củng cố –Dặn dò: (4 phút)
- Vì sao cần phải lòch sự khi nhận và gọi điện thoại ?
-GV nhận xét. -Dặn HS thực hiện những điều đã học trong cuộc
sống .

TUẦN 24
MÔN : ĐẠO ĐỨC
BÀI 11 : LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN (Tiết 2)
I. MỤC TIÊU :

-Chúng ta cần lòch sự khi nhận và gọi điện thoại để thể hiện sự tôn trọng
người khác và tôn trọng chính bản thân.
-Tôn trọng, từ tốn khi nói chuyện điện thoại.
-Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi đòên
thoại.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Dụng cụ sắm vai.
-HS : VBT

III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn đònh : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)


-Vì sao cần phải lòch sự khi nhận và gọi điện thoại ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “ Lòch sự khi nhận và gọi điện thoại”
b/ Các hoạt động dạy học :
TL

HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

15 ph * Hoạt động 1: Đóng vai
Mục Tiêu : HS thực hành kó năng
nhận và gọi điện thoại trong một số
tình huống.
-Hs thực hành đóng vai
-GV nêu tình huống.
theo cặp.
-Nhận xét kết luận : Dù ở trong tình -Đánh giá cách ứng xử của
huống nào, em cũng cần phải cư sử bạn.
lòch sự.
10 ph *Hoạt động 2 : Xử lí tình huống.
Mục tiêu : Hs biết lựa chọn cách
ứng xử phù hợp trong một số tình
huống,…
-Gv nêu yêu cầu.
-Mỗi nhóm thảo luận xử lí
một tình huống.
-Đại diện nhóm trình bày.
-Gv nhận xét, nêu yêu cầu hs tự liên -Nhận xét bổ sung.
hệ.
-Kết luận chung : Cần phải lòch sự
khi nhận và gọi điện thoại,…
4.Củng cố : (4 phút)
- Vì sao ta cần biết lòch sự khi nhận và gọi điện thoại ?
-GV nhận xét.
-Dặn HS thực hiện những điều đã học trong cuộc sống .x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×