Tải bản đầy đủ

buoi 2 toan tuan 15

1

-Củng cố phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 9. (tiết 3).
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở
2. Thực hành làm bài vào vở bài tập
a.Bài 1,a: Củng cố cách thực hiện
-HS làm bài vào vở
phép cộng,phép trừ trong phạm vi 9 +Nhóm 1: HS giỏi :hoàn thành toàn bộ 5
YC:Học sinh thực hiện phép tính
bài tập.
cộng trừ trong phạm vi 9.
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hoàn thành
-Bài 1,b :Củng cố cách so sánh phép bài 1,2,3,4.
tính với số ,phép tính với phép tính . + Nhóm 3: HS đạt yêu cầu : Hoàn thành
YC: HS thực hiện phép tính cộng và bài 1,2,3.

điền dấu phù hợp .
b.Bài 2: Củng cố cách so sánh phép
tính với số ,phép tính với phép tính .
-YC: HS thực hiện phép tính và
điền dấu phù hợp .
c.Bài 3. Củng cố phép cộng ,phép
trừ trong phạm vi 9.
-YC HS thực hiện phép cộng, phép
trừ liên hoàn hai phép tính.
d.Bài 4:Củng cố cách viết phép tính
phù hợp .
-YC HS nêu đề toán và thành lập
phép tính.
e.Bài 5 : Củng cố cách điền dấu phù
hợp với phép tính .
YC HS thực hiện phép tính và điền
dấu phù hợp .
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
**************************
TUẦN 15
Tiết 1
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hoàn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép trừ trong phạm vi 9.
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở bảng trừ trong phạm
1


2

2. Thực hành làm bài vào vở
Hoạt động 2 :Thực hành bài

1,2,3,4.5
- Hướng dẫn SGK

vi 9.
-HS làm bài vào vở
-Học sinh mở SGK
+Nhóm 1: HS giỏi :hồn thành tồn bộ 5
bài tập.
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hồn thành
bài 1,2,3,4.
Bài 1 : Tính ( cột dọc )
+ Nhóm 3: HS đạt u cầu : Hồn thành
- Giáo viên nhắc nhở các em viết bài 1,2,3.
số thẳng cột
- Học sinh nêu yêu cầu và tự làm bài
o Bài 2: (Biểu thức ).
- Em hãy nêu cách làm
-Tính kết quả của phép tính đầu. Lấy
kết quả vừa tìm được cộng hay trừ với
- Hướng dẫn sửa chung
số còn lại.
o Bài 3 : Điền dấu < , > , =
- Học sinh tự làm bài vào vở.
- Cho học sinh làm bài vào vở.
-1 em lên bảng sửa bài
-Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ -Học sinh tự làm bài và chữa bài
chấm
- 3 học sinh lên bảng chữa bài
o Bài 5 : Quan sát tranh nêu - Học sinh làm bài trên bảng con
bài toán và viết phép tính phù hợp - 3 học sinh lên bảng chữa bài
- Hướng dẫn học sinh nêu nhiều bài - Học sinh quan sát tranh, nêu bài toán
toán và phép tính khác nhau
và phép tính thích hợp
- Giáo viên chú ý sửa những từ học
sinh dùng chưa chính xác để giúp
học sinh đặt bài toán đúng.
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
********************
Tiết 2
HƯỚNG DẪN HỌC TỐN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hồn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép cộng trong phạm vi 10.
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách tốn ,vở luyện tập tốn.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hồn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở bảng trừ trong phạm
vi 10.
2. Thực hành làm bài vào vở
-HS làm bài vào vở
Híng dÉn thùc hµnh:
+Nhóm 1: HS giỏi :hồn thành tồn bộ 4
bài tập.
2


3

+ Nhúm 2 :Hc sinh khỏ : Hon thnh
bi 1,2,3.
+ Nhúm 3: HS t yờu cu : Hon thnh
Bài 1 : Nêu yêu cầu của bài:
- Cho lớp làm vào bảng con, 6 học bi 1,2.
sinh lên bảng làm bài.
Tính.
- Lớp làm vào bảng con, 6 học sinh lên
Bài 2 : Nêu yêu cầu của bài.
bảng làm bài.
- Cho lớp làm vào vở, vài học sinh
- Lớp nhận xét.
đọc kết quả.
- Tính.
Bài 3 : Nêu yêu cầu của bài.
- Lớp làm vào vở, vài học sinh đọc kết
- Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận làm quả.
- Lớp nhận xét.
vào v.
- Điền số .
- Giáo viên nhận xét Tuyên d- 3 nhóm thảo luận làm vào v.
ơng.
- Các nhóm nhận xét chéo.
Bài 4: Nêu yêu cầu của bài.
- Điền dấu.
- Cho lớp làm vào vở, 3 học sinh lên - Lớp làm vào vở, 3 học sinh lên bảng
bảng làm bài.
làm bài.
- Lớp nhận xét.
4.Cng c dn dũ
-YC HS nhc li ni dung bi hc .
********************
Tit 3
HNG DN HC TON
I.Mc tiờu
-Giỳp HS hon thin bi bui sỏng nu cũn tn ti.
-Cng c phộp tr trong phm vi 10.(ễn tit 1).
II.Chun b
-HS s dng sỏch toỏn ,v luyn tp toỏn.
III.Cỏc hot ng dy hc
Hot ng ca thy
Hot ng ca HS
1.Hon thnh bi bui sỏng
-HS lm bi vo v
2. Thc hnh lm bi vo v
a.Bi 1: Cng c cỏch thc hin
-HS lm bi vo v
phộp cng, phộp tr trong phm vi
+Nhúm 1: HS gii :hon thnh ton b 5
10.
bi tp.
YC:Hc sinh thc hin phộp tớnh
+ Nhúm 2 :Hc sinh khỏ : Hon thnh
ri ni vi kt qu ỳng .
bi 1,2,3,4.
b.Bi 2 :Cng c cỏch tỡm thnh
+ Nhúm 3: HS t yờu cu : Hon thnh
phn cha bit ca phộp tớnh.
bi 1,2,3.
YC: HS thc hin phộp tớnh v din
s vo vo ụ trng .
c.Bi 3:Cng c cỏch t bi toỏn v
thnh lp phộp tớnh phự hp .
YC : HS nhỡn hỡnh c toỏn v
thnh lp phộp tớnh .
d.Bi 4: a. Cng c cỏch thc hin
phộp tớnh v in s phự hp .
3


4

YC: HS thực hiện phép tính cộng
,trừ và điền số vào ô trống ..
e.Bài 5:Củng cố cách điền số thích
hợp.
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
************************************\
Tiết 4
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hoàn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 10. (Ôn tiết 2).
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng mà chưa
hoàn thiện hết .
-HS làm bài vào vở
2. Thực hành làm bài vào vở bài tập -HS làm bài vào vở
a.Bài 1: Củng cố cách thực hiện
+Nhóm 1: HS giỏi :hoàn thành toàn bộ 5
phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. bài tập.
YC:Học sinh thực hiện phép tính
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hoàn thành
theo cột dọc .
bài 1,2,3,4.
b.Bài 2:Củng cố cách tìm thành phần + Nhóm 3: HS đạt yêu cầu : Hoàn thành
chưa biết của phép tính.
bài 1,3,4
YC: HS thực hiện phép tính và nêu
cách tìm.
c.Bài 3: Củng cố cách thực hiện
phép tính cộng trừ trong phạm vi 10.
YC:Học sinh thực hiện liên hoàn hai
phép tính và điền kết quả phù hợp.
d.Bài 4: Củng cố cách thành lập
phép tính .
YC : HS nhìn hình nêu đề toán và
thành lập phép tính .
d.Bài 5:
e.Bài 5 : Củng cố cách điền số phù
hợp .
YC HS thực hiện phép tính điền số
phù hợp và nêu cách tính.
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
Tiết 5
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
I.Mục tiêu
4


5

-Giúp HS hoàn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 10. (tiết 3).
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở
2. Thực hành làm bài vào vở bài tập
a.Bài 1: Củng cố cách thực hiện
-HS làm bài vào vở
phép cộng,phép trừ trong phạm vi
+Nhóm 1: HS giỏi :hoàn thành toàn bộ 5
10
bài tập.
YC:Học sinh thực hiện phép tính
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hoàn thành
cộng trừ trong phạm vi 10.
bài 1,2,3,4.
b.Bài 2: Củng cố cách so sánh phép + Nhóm 3: HS đạt yêu cầu : Hoàn thành
tính với số ,phép tính với phép tính . bài 1,2,3.
-YC: HS thực hiện phép tính và
điền dấu phù hợp .
c.Bài 3:Củng cố cách viết phép tính
phù hợp .
-YC HS nêu đề toán và thành lập
phép tính.
d.Bài 4. Củng cố phép cộng ,phép
trừ trong phạm vi 10.Củng cố cách
tìm thành phần chưa biết của phép
tính (câu b).
-YC HS thực hiện phép cộng, phép
trừ liên hoàn hai phép tính.
e.Bài 5 : Củng cố cách xếp hình
YC HS thực hiện bằng que tính .
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
******************************
TUẦN 16
Tiết 1
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hoàn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép trừ trong phạm vi 10.
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở bảng trừ trong phạm
2. Thực hành làm bài vào vở
vi 9.
-HS làm bài vào vở
5


6

Hoạt động 2 :Thực hành bài -Học sinh mở SGK
+Nhóm 1: HS giỏi :hồn thành tồn bộ 5
1,2,3,4.5
bài tập.
- Hướng dẫn SGK
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hồn thành
bài 1,2,3,4.
+ Nhóm 3: HS đạt u cầu : Hồn thành
Bài 1 : Tính ( cột dọc )
bài 1,2,3.
- Giáo viên nhắc nhở các em viết - Học sinh nêu yêu cầu và tự làm bài
số thẳng cột
o Bài 2: (Biểu thức ).
-Tính kết quả của phép tính đầu. Lấy
- Em hãy nêu cách làm
kết quả vừa tìm được cộng hay trừ với
số còn lại.
- Hướng dẫn sửa chung
- Học sinh tự làm bài vào vở.
o Bài 3 : Điền dấu < , > , =
-1 em lên bảng sửa bài
- Cho học sinh làm bài vào vở.
-Học sinh tự làm bài và chữa bài
-Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ - 3 học sinh lên bảng chữa bài
chấm
- Học sinh làm bài trên bảng con
o Bài 5 : Quan sát tranh nêu - 3 học sinh lên bảng chữa bài
bài toán và viết phép tính phù hợp - Học sinh quan sát tranh, nêu bài toán
- Hướng dẫn học sinh nêu nhiều bài và phép tính thích hợp
toán và phép tính khác nhau
- Giáo viên chú ý sửa những từ học
sinh dùng chưa chính xác để giúp
học sinh đặt bài toán đúng.
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
********************
Tiết 2
HƯỚNG DẪN HỌC TỐN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hồn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố bảng cộng , trừ trong phạm vi 10.
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách tốn ,vở luyện tập tốn.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hồn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở bảng cộng, trừ trong
phạm vi 10.
2. Thực hành làm bài vào vở
-HS làm bài vào vở
Híng dÉn thùc hµnh:
+Nhóm 1: HS giỏi :hồn thành tồn bộ 4
bài tập.
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hồn thành
Bµi 1 : Nªu yªu cÇu cđa bµi:
6


7

- Cho lớp làm vào bảng con, 6 học
sinh lên bảng làm bài.

bi 1,2,3.
+ Nhúm 3: HS t yờu cu : Hon thnh
bi 1,2.
Bài 2 : Nêu yêu cầu của bài.
Tính.
- Cho lớp làm vào vở, vài học sinh
- Lớp làm vào bảng con, 6 học sinh lên
đọc kết quả.
bảng làm bài.
Bài 3 : Nêu yêu cầu của bài.
- Chia lớp làm 3 nhóm thảo luận làm - Lớp nhận xét.
- Tính.
vào v.
- Lớp làm vào vở, vài học sinh đọc kết
quả.
- Giáo viên nhận xét Tuyên d- Lớp nhận xét.
ơng.
- Điền số .
Bài 4: Nêu yêu cầu của bài.
- Cho lớp làm vào vở, 3 học sinh lên - 3 nhóm thảo luận làm vào v.
- Các nhóm nhận xét chéo.
bảng làm bài.
- Điền dấu.
4.Cng c dn dũ
- Lớp làm vào vở, 3 học sinh lên bảng
-YC HS nhc li ni dung bi hc .
làm bài.
- Lớp nhận xét.
********************
Tit 3
HNG DN HC TON
I.Mc tiờu
-Giỳp HS hon thin bi bui sỏng nu cũn tn ti.
-Cng c phộp cng, tr trong phm vi 10.(ễn tit 1).
II.Chun b
-HS s dng sỏch toỏn ,v luyn tp toỏn.
III.Cỏc hot ng dy hc
Hot ng ca thy
Hot ng ca HS
1.Hon thnh bi bui sỏng
-HS lm bi vo v
2. Thc hnh lm bi vo v
a.Bi 1: Cng c cỏch thc hin
-HS lm bi vo v
phộp cng, phộp tr trong phm vi
+Nhúm 1: HS gii :hon thnh ton b 5
10.
bi tp.
YC:Hc sinh thc hin phộp tớnh
+ Nhúm 2 :Hc sinh khỏ : Hon thnh
theo hng ngang,ct dc .
bi 1,2,3,4.
b.Bi 2 :Cng c cỏch tỡm thnh
+ Nhúm 3: HS t yờu cu : Hon thnh
phn cha bit ca phộp tớnh.
bi 1,2,3.
YC: HS thc hin phộp tớnh v in
s vo vo ụ trng .HS lm v nờu
cỏch lm .
c.Bi 3:Cng c cỏch tỡm thnh
phn cha bit ca phộp tớnh.
-YC HS in s thớch hp v nờu
cỏch tớnh .
d.Bi 4: t bi toỏn v thnh lp
phộp tớnh phự hp .
7


8

YC : HS nhìn hình đọc đề toán và
thành lập phép tính .
e.Bài 5:C. C cách điền số thích hợp.
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
************************************\
Tiết 4
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hoàn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 10. (Ôn tiết 2).
II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng mà chưa
hoàn thiện hết .
-HS làm bài vào vở
2. Thực hành làm bài vào vở bài tập -HS làm bài vào vở
a.Bài 1: Củng cố cách thực hiện
+Nhóm 1: HS giỏi :hoàn thành toàn bộ 5
phép tính cộng trừ trong phạm vi 10. bài tập.
YC:Học sinh thực hiện phép tính
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hoàn thành
theo hàng ngang,cột dọc .
bài 1,2,3,4.
b.Bài 2:Củng cố cách tìm thành phần + Nhóm 3: HS đạt yêu cầu : Hoàn thành
chưa biết của phép tính.
bài 1,3,4
YC: HS thực hiện phép tính và nêu
cách tìm.
c.Bài 3: Củng cố cách so sánh phép
tính với số ,phép tính với phép tính.
YC:Học sinh thực hiện phép tính và
điền dấu phù hợp phù hợp.
d.Bài 4: Củng cố cách thành lập
phép tính .
YC : HS nhìn hình nêu đề toán và
thành lập phép tính .
e.Bài 5:Củng cố cách điền số phù
hợp .
YC HS thực hiện phép tính điền số
phù hợp và nêu cách tính.
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .
Tiết 5
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
I.Mục tiêu
-Giúp HS hoàn thiện bài buổi sáng nếu còn tồn tại.
-Củng cố phép cộng ,phép trừ trong phạm vi 10. (tiết 3).
8


9

II.Chuẩn bị
-HS sử dụng sách toán ,vở luyện tập toán.
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của HS
1.Hoàn thành bài buổi sáng
-HS làm bài vào vở
2. Thực hành làm bài vào vở bài tập
a.Bài 1: Củng cố cách tìm thành lập -HS làm bài vào vở
bảng cộng ,trừ trong PV 10,PV 7.
+Nhóm 1: HS giỏi :hoàn thành toàn bộ 5
YC:Học sinh thực hiện phép tính và bài tập.
điền kết quả vào bảng.
+ Nhóm 2 :Học sinh khá : Hoàn thành
b.Bài 2: Củng cố phép cộng, phép
bài 1,2,3,4.
trừ trong phạm vi 10..
+ Nhóm 3: HS đạt yêu cầu : Hoàn thành
-YC: HS thực hiện phép tính và nối bài 1,2,3.
phép tính với kết quả đúng.
c.Bài 3:Củng cố cách điền dấu .
-YC HS thực hiện phép tính và điền
dấu phù hợp.
d.Bài 4. Củng cố cách thành lập
phép tính .
-YC HS nhìn hình đọc đề tán và viết
phép tính phù hợp .
e.Bài 5 : Củng cố cách điền số phù
hợp
YC HS thực hiện phép tính ,điền số
phù hợp. tìm những số có thể điền và
viết vào chỗ chấm .
4.Củng cố dặn dò
-YC HS nhắc lại nội dung bài học .

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×