Tải bản đầy đủ

bai 8 l h

Giáo viên : Bùi Thị Sinh


Kiểm tra bài cũ


Bài 8:


l blhl h
h
l
lề

lễ

hehẹ


Luyện viết bảng con


Ai nhanh hơn?
Thi tìm tiếng , từ có l và h
lẻ , bế , hè , hề , sẽ , lã ,
thè , hễ , lễ , ho , bã , đe ,
dế , hà , rẻ , nhè , lo
Bạn lấy được nhiều từ hơn sẽ chiến thắng


• Đọc bảng


hl

lề

lễ

hehẹ


ve ve ve , hè về


hlhe

lề


lễ
hẹ

ve ve ve , hè về


Đọc sách giáo khoa
• Mở sách giáo khoa trang 18 - 19


Luyện nói

le le


lh

h


lh
lề
lễ
he

hẹ
ve ve ve , hè về
le le


Thi ghép tiếng , từ có l và hx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×