Tải bản đầy đủ

22 trac nghiem

22
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
ÔN LUYỆN TẬP TOÁN ( Vở trắc nghiệm)
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố phép trừ dạng 17 – 7 , giải toám có lời văn .
-Biết cách cộng ,trừ các số. giải được bài toán có lời văn.
II. Chuẩn bị:
Vở Luyện tập trắc nghiệm Toán ( Trang 6 - 8 )
III.Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A.KTBC:
KT vở LTT và SGK
B. Nội dung
HĐ1 : Hoàn thành phần việc buổi
-HS hoàn thành.
sáng chưa hoàn thành
HĐ2: Thực hành:
*HD làm bài tập 1.( HS cả lớp )
-HS thực hiện phép tính vào vở .
Củng cố phép trừ dạng 17 - 7 ..

*HD làm bài tập 2. ( HS cả lớp ).
Củng cố cách trừ hai số liên tiếp .
- HS làm bài vào vở.
*HD làm bài tập 3.( HS cả lớp )
.Củng cố cách giải toán có lời văn . . -HS nhìn tóm tắt , nêu bài toán sau đó giải
*HD làm bài tập 4. HS cả lớp
bài toán .
-Củng cố cách so sánh số .
- HS thực hiện phép tính , so sánh số sau
*HD làm bài tập 5.( HS cả lớp )
đó điền số thích hợp vào ô trống .
.Củng cố phép cộng ,phép trừ .
- HS thực hiện phép tính , sau đó nối phép
tính với số thích hợp . .
*HD làm bài tập 6.(HS cả lớp )
Củng cố các số đến 20 .
-HS điền số vào dưới mỗi vạch của tia số .
*HD làm bài tập 7.(HS cả lớp )
- Củng cố số liền trước , số liền sau .
*HD làm bài tập 8( HS K , G )
- Củng cố số liền trước , số liền sau
*HD làm bài tập 9.(HS cả lớp )
Củng cố cách giải toán có lời văn .
*HD làm bài tập 10.(HS KG )
Củng cố cách nhận biết bài toán có lời
văn hoàn chỉnh .
HĐ3: Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét lớp.

- HS thực hiện bài vào vở .
.
HS thực hiện phép tính vào vở .
- HS nhìn hình nêu bài toán , điền số
thích hợp vào chỗ chấm sau đó giải bài
toán..
-YC HS đọc bài toán , viết tiếp câu hỏi để
có bài toán hoàn chỉnh sau đó giải bài
Toán .
.- HS thực hiện phép tính sau đó điền số
vào ô trống cho phù hợp .

-HS đặt tính rồi tính .


- HS thực hiện phép tính sau đó nối phép
tính với số thích hợp .
************************************
22
HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN
ÔN LUYỆN TẬP TOÁN ( Vở trắc nghiệm)
I. Mục tiêu: Giúp HS:
- Củng cố giải toám có lời văn . Xăng – ti – mét .Độ dài .
-Biết cách giải được bài toán có lời văn. Biết được đơn vị đo độ dài ,biết đo độ dài.
II. Chuẩn bị:
Vở Luyện tập trắc nghiệm Toán ( Trang 9 - 11 )
III.Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
A.KTBC:
KT vở LTT và SGK
B. Nội dung
HĐ1 : Hoàn thành phần việc buổi
-HS hoàn thành.
sáng chưa hoàn thành
HĐ2: Thực hành:
*HD làm bài tập 1.( HS cả lớp )
.
Củng cố cách giải toán có lời văn .
-HS nêu bài toán , nêu tóm tắt sau đó giải
*HD làm bài tập 2. ( HS cả lớp ).
bài toán .
Củng cố cách giải toán có lời văn .
-HS nêu bài toán , viết số thích hợp vào
tóm tắt sau đó giải bài toán .
*HD làm bài tập 3.( HS cả lớp )
- HS viết tắt cm và biết được cm là đơn vị
.Củng cố về xăng –ti – mét . .
đo độ dài.
*HD làm bài tập 4. HS cả lớp
-Củng cố cách đo dộ dài và biết cách - HS dùng thước đo dộ dài và viết được
viết đơn vị đo dộ dài .
đơn vị đo độ dài vào vở .
*HD làm bài tập 5.( HS cả lớp )
-Củng cố cách đo dộ dài và biết cách - HS dùng thước đo dộ dài và viết được
viết đơn vị đo dộ dài .
đơn vị đo độ dài vào vở .
*HD làm bài tập 6.(HS cả lớp )
Củng cố các số đến 20 .
- HS thực hiện phép tính , so sánh số sau
đó điền số thích hợp vào ô trống .
*HD làm bài tập 7.(HS cả lớp )
- HS thực hiện phép tính , sau đó nối phép
- Củng cố số liền trước , số liền sau . tính với số thích hợp . .
*HD làm bài tập 8( HS K , G )
- Củng cố số liền trước , số liền sau
*HD làm bài tập 9.(HS cả lớp )
Củng cố cách giải toán có lời văn .

-HS điền số vào dưới mỗi vạch của tia số .
- HS thực hiện bài vào vở .
.


*HD làm bài tập 10.(HS KG )
Củng cố cách nhận biết bài toán có lời
văn hoàn chỉnh .
HĐ3: Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét lớp.

HS thực hiện phép tính vào vở .
- HS nhìn hình nêu bài toán , điền số
thích hợp vào chỗ chấm sau đó giải bài
toán..
-YC HS đọc bài toán , viết tiếp câu hỏi để
có bài toán hoàn chỉnh sau đó giải bài
Toán .
.- HS thực hiện phép tính sau đó điền số
vào ô trống cho phù hợp .
-HS đặt tính rồi tính .
- HS thực hiện phép tính sau đó nối phép
tính với số thích hợp .x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×