Tải bản đầy đủ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

::.'.,

BO GIAO DVC vA DAo T~O

KY THI CHQN HQC SINH GIOI ouoc GIA THPT
NAM 2015

HE THI CHlNH

THU'C
DJA r.t

Mon:
?

--1-,

BANCHINH ·

Thoi gian: 180 phut (khong k€ thai gian giao tlJ).
Ngay thi: 08/0112015.

(DJ thi c6 02 trang, g6m 07 diu).

Cau 1 (3,0 tli€m)
a) Phan tich m6i lien quan gitra su phan b6 cac vanh dai dong dftt, nui hra, cac vung
nui tre tren Trai Dftt voi sir chuyen dich cac mang kien tao cua thach quyen va giai thich.
b) Chuyen dong bieu ki~n hang nam cua Mat Troi gitra hai chi tuyen anh huong toi
dai ap thftp xich dao va mua cua vung nhiet doi nhu th~ nao?
Cau 2 (2,0 tli€m)
a) Phan tich cac tieu chi danh gia nen kinh t~ cua mot quoc gia.
b) Giai thich vi sao cong nghiep phan b6 t~p trung cao dO, con nong nghiep thi phan b6
trai rOng.

Cau 3 (3,0 tldm)
a) Phan tich anh hUOng clla Bi~n Dong d~n khi h~u va tai nguyen thien nhien vUng
bi~n Vi~t Nam.
b) Chung minh D6ng b~ng song Cuu Long co nhi~u lo~i dftt khac nhau. Giai thich vi
sao dftt phen, dftt m~n co di~n tich Ian nhftt.

Cau 4 (3,0 tli€m)
a) Can Cll vao nhfrng chi tieu nao d€ chia khi h~u Vi~t Nam thanh mi~n khi h~u phi a
B~c va mi~n khi h~u phia Nam? D\l'a van Atlat Dla Ii Vi~t Nam va ki~n thuc da hoc hay
phan tich S\l'khac nhau v~ phan mua Cllahai mi~n khi h~u tren.
b) Phtln tich anh hUOngcua do cao va huang nlii tai S\l'phan b6 IUQ11g
mua clla nu6c tao

Cau 5 (3,0 tlie"m)
DtJa van Atlat Dla Ii Vi~t Nam (bi~u d6 Dan s6 Vi~t Nam qua cac nam) va ki~n thuc
da hoc, hay phan tich qua trinh do thi hoa nu6c ta thai ki 1960 - 2007. Anh huang clla qua
trinh do thi hoa d6i v6i phat tri~n kinh t~ - xa hoi

(3 ')
I

a nuac

ta?


..


'

Cau 6 (3,0 tliim)

a) Dira van Atlat Dia li Vi~t Nam va ki~n thirc da hQC,nhan xet v~ tai nguyen va sir phat
trien nganh du lich Viet Nam.
b) Cho bang s6 lieu sau:
GlA TRl SAN XUAT NONG NGHIJ;:P CUA VlBT NAM THEO GlA THljC TE pHAN THEO NGANH HOAT DONG

(Dan vi: Ti tlfmg)

Nam

2000

2005

2010

Tong so

129087,9

183213,6

540162,8

Tr6ng trot

101043,7

134754,5

396733,6

Chan nuoi

24907,6

45096,8

135137,2

3136,6

3362,3

8292,0

?

"

Dich vu nang nghiep

(Nguim: Nien giam thong ke 2011, NXB Th6ng ke - Ha N(Ji, 2012)

Nhan xet va giai thich su chuyen dich co cau gia tri san xufit nang nghiep phan thee
nganh hoat dong.
Cau 7 (3,0 tli€m)
Dua van Atlat Dia li Viet Nam va ki~n thirc da hoc, hay:
a) Phan tich nhimg th~ manh v8 ur nhien d~ phat tri~n nang, lam, ngu nghiep cua vung B~c
Trung BQ.Vi sao phat trien co cfiu nang, lam, ngu nghiep gop phan phat trien b~n vU11gvung B~c
Trung Bo?
b) Nhan xet v8 Trung tam cong nghi~p Ha NQi. Giii thich vi sao cac nganh cang nghi~p Clla
trung tam mlY phat tri~n m~.

--------~--HET----------•

Thi sinh tlu(fC su d~ng Atlat Dia Ii Vi¢t Nam (Nha xudt bim Giao d~c Vi¢t Nam);
kh6ng tlu(fc su d~ng cac tai li¢u khac.Giam thi kh6ng gidi thich gi them.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×