Tải bản đầy đủ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT LÝ

BOGIAo
.

Due
.

DE THI

vA DAo TAO
.

CHiNH THUC

I."QI Af'~.T (i."~r~'ll:~
~1l<~~rl
?

;

''R.


1r

,-'.,.r~~""

I .u,l
tn.,t...~, ~ .
.-.1.. 'l. V.lil.A

A

'I

.,

CHQN HQC SINH GIOI ouoc GIA THPT
NA.M 2015
Mon: VAT Li
Thai gia~: 180 phut (khong kJ thai gian giao dJ)

KY THI

Ngay thi thir nhat: 08/0112015
(DJ thi
03 trang, g6m 05 diu)

co

Call 1(3,5 ddm).
1. Cho mot co c~u bao g6m mot vong day cirng
dful di~n t6t co ban kinh R, va mot thanh kim loai
cimg, mot d~u co th~ tnrot tren bS mat vong day va
luon ti€p xuc voi vong day, d~u kia gan c6 dinh voi
mot true quay thang dirng di qua tam vong day. Veng
day va thanh kim loai cling nam trong mat phang
ngang. Hai d~u true quay diroc ga tren hai 6 true vong
bi c6 dinh. Tren true cua thanh kim loai co g~n mot
rong roc ban kinh R2, khoi luqng khong dang k~. CO'

Ig..


Hinh 1

du duqc d~t trong khong gian co tu truemg d€u B vuong goc v6i m~t ph~ng vong day. NgUqu~ VaGrong rQc mQt sqi day dai, minh, nhy, khong dan. £)~u day duqc v~t qua m<)trong rQc khac
va n6i v6i v~t nh6 co kh6i luqng m. Vong day, thanh kim lo~i t~o thanh m<)tm~ch kin qua biSn tra
R va ngu6n di~n co hi~u di~n th€ U khong d6i (Hinh 1). Ban d~u bi€n tra dmlc diSu chinh d~ v~t di
len, sau do thay d6i biSn tra d€n gia tri Ro d~ v~t m duqc nang len v6i t6c dQ v khong d6i. Tinh Ro.
B6 qua mQi rna sat va momen quan tinh 6 tn,lc. Coi di~n tra ti€p xuc, day n6i va thanh kim 10~i hi
khong dang k~. Gia t6c trQng truemg hi g.
.
2. CO' du vong, thanh va h~ ngu6n a tn?n duqc
g
thay th€ bing mQt rna tron bing nhom co di~n tro su~t
..
p, ban kinh R1, bS day d. Bra co tr\1c quay th~ng dUng
vuong goc v6i bS m~t rna va di qua tam rna, hai d~u
tl'\lCquay duqc ga tren hai 6 tr\1Cvong bi c6 dinh. Chi
mQt ph~n di~n tich nh6 cua rna, hinh vuong co di~n

I

tich S, chiu tac d\ll1g cua tu truemg dSu B vuong goc
Hinh 2
v6i bS m~t rna (Hinh 2). Bi~t khoang cach trung binh
cua vung ill tl'Uemgtac d\1ng len rna d€n tr\1c quay 1a r. B6 qua mQi rna sat va momen quan tinh 6
tn,lc. Gia t6c trQng tfUemg 1a g. Tinh v~n t6c 1611nh~t cua v~t.

Call II(4,0 diJm).
M<)tmay di€u hoa nhi~t dQ hai chiSu ho~t dQng thea chu trinh Cacno thu~n nghich lam vi~c gifra
ngu6n nhi~t co nhi~t dQ tuy~t d6i T p (ben trong phong) va ngu6n nhi~t co nhi~t d<)tuy~t d6i Tn
(khong gian rQng ben ngoai phong). Khi ho~t dQng lien Wc may tieu th\1 cong su~t P ill duemg tai
di~n nang. Khi may l~y nhi~t luqng tu ben trong phong va truySn ra ben ngoai d~ lam mat din
phong, may la mQt may lqnh. Nguqc l~i, khi may h~p th\1 nhi~t luqng tu ben ngoai va nha vaG trong
phong d~ suoi ~, may la mQt born nhi¢t IU9'ng. Do phong khong hoan toan cach nhi~t nen xay ra
qua trinh truy€n nhi~t gifra moi truemg va phong. Qua trinh truySn nhi~t tuan thea phuO'11gtrinh

Q = A (T"

-

Tp) t v6i A la h~ s6 truySn nhi~t va duqc coi la khong d6i, t la thai gian. B~ duy tri

nhi~t dQ trong phong, may diSu hoa nhi~t dQ duqc ki~m soat bing mQt b<)diSu khi~n mo-t~t thong
thuemg. May l~h se ho~t dQng khi nhi~t dQ trong phong cao han gia tri nhi~t dQ d~t tru6c va t~m
ngimg ho~t dQng khi nhi~t dQ trong phong th~p hO'11nhi~t dQ d~t tru6c. V6i bam nhi~t luqng thi vi~c
mo-t~t la nguqc l~i.
1. Mlia he, khi nhi~t dQ moi truemg ben ngoai la 37°C, n~u cho may l~nh ch~y lien Wc thi nhi~t
dQ th~p nh~t trong phong d~t duqc la 17°C. D~ may l~h chi ho~t dQng 40% tren t6ng thai gian thi
dn d?t cho may a nhi~t dQ bao nhieu?

113


2. Mua dong, neu cho born nhiet luong chay lien tuc thi nhiet dQ cao nh&t ben trong phong dat
dircc la 27°e, tim nhiet dQ moi tnrong ben ngoai, f)S may chi heat dQng 40% tren t6ng thoi gian thi
dn d~t cho may a nhiet dQ bao nhieu?
3. MQt gia dinh co hai can phong (mot va hai) nhu nhau va duoc l~p hai di~u hoa nhiet dQ hai
chieu giong het nhau. 0 mot thai di€m nao do, nhiet dQ ben ngoai dang la 25°e, phong mot dung
may d~ lam mat va d~t nhiet dQ 24°e, phong hai thi lai dung dS suoi &m va d~t nhiet dQ 26°e.
Hay chirng to rang maya phong hai se tarn ngirng hoat dQng lftn d~u tien tnroc maya phong mot.

a

a

Can III (4,0 diem).
Cho mot tu dien phang co dien tich ban tu la S, khoang each giira
hai ban tu la d. Chon true toa dQ Ox vuong goc vai ban t\1, g6c 0 n~m
tren mQt ban t\1 (Hinh 3). Nguai ta l&pd~y khong gian giua hai ban
tv b~ng mQt t&m di~n moi co h~ng 86 di~n moi ph\l thuQc van t9a dQ
x thea quy lu~t E (x)

=

EJ
, vai £1 va a la cac h~ng s6 duong. T\1
I+ax
duQ'cm~c VaDmQt hi~u di~n thS Do khong d6i. Hay tinh:
Hinh 3
1. f)i~n dung cua t\1di~n.
2. M~t dQ di~n tich m~t tren cac ban t\1 va di~n truOng t<;1i
diSm trong t\1co t<)adQ x.
3. Tinh cong cftn thiSt dS dua mQt nua t&m di~n moi ra kh6i t\1. B6 qua m<)i rna sat va gia t6c
tr9ng truOng.

Cau IV (4,0 aiim).
Khi mQt tia sang dSn m~t phkg phan cach giua hai moi truOng co chiSt su&t nl va n2 thea
phuong vuong goc thi d6ng thai xu&t hi~n ca tia phfm X<;1
va tia khuc X<;1.
Ti s6 giua cUOngdQ Ip cua

(n -n )2

, thuc: ___E_
I =
tia phan X<;1
va 10 cua tia tai dUQ'ccho bai bieu
2
]
10
n2 + n1
ChiSu mQt chum tia sang hyp van b~ m~t mQt t&m thuy tinh co hai m~t song song thea phuong
gftn nhu vuong goc vai b~ m~t. ChiSt suAt cua tAmthuy tinh la n, chiSt su&tkhong khi la no = 1.
1. Hoi co bao nhieu ph~n tram cUOng dQ cua chum sang do se truYSn duQ'c qua tAm thuy tinh
nay? Bo qua SlJhAp th\1 cua tAm thuy tinh vai anh sang va biSt dQ day cua t&m thuy tinh rAt Ian so
vai buac song eua anh sang. Ap d\1ng b~ng s6 vai n = 1,45.
2. De giam S\Ipharr X<;1
anh sang xay ra khi chiSu van tAm thuy tinh, ngum ta phu len m~t cua tAm
thuy tinh mQt l6'p chAt trong su6t co chiSt suAt n = Fn va dQ day cO'dQ Ian cua buac song anh sang.
Khi do thAy tAm thuy tinh nay gftn nhu khu duQ'c SlJphan X<;1
vai anh sang don s~c co buac song A
xac dinh. Hay giai thich hi~n tuQ'llgva tinh bS day nho nhAtcua l6'p chAtphu nay thea n va A ?
I

Can V (4,5 diim) Xdc ainh sudt tru(Yt G cua w7t li?u lam 6ng kim lor;li.
BiSn d?llg keo (hay nen) va bi~n d?llg I~eh (hay tnrqt) la hai IO<;1i
biSn d?llg co ban cua v~t r~n kim 10<;1i.
Ngoai ra, con co cae bi€n d<;1ng
khae nhu biSn d<;1ngu6n, biSn d<;1ngxo~n; cac biSn d<;1ngnay d€u co th€
quy vS hai 10<;1i
biSn d?llg co ban noi tren.
Xet mQt v(it r~n hinh kh6i ABCDEFGH. N€u day ABCD duQ'c giu
e6 dinh, co llJc tac d\1ng F phan b6 d€u tren m~t day tren EFGH va
huang song song vai C<;1nhFG thi v~t rin bi€n d<;1ngthanh hinh hQP
xien ABCDE'F'GB' (Hinh 4). Bi€n d?llg nhu v~y g<)ila bi~n d?llg l~eh.
Su&ttruqt G cua v~t li~u lam hinh kh6i duQ'c xac dinh la ti s6 giua (rng
sufit ngang 0" gay nen biSn d<;1ngl~eh vai dQ biSn d<;1ngti d6i t1£ I £.
G

vai S la di~n tich m~t EFGH;

= _O"_ =:: F I S

tJ.C

t1£I£
Y
la dQ bi€n d<;1ngnho EE',

C

A
E M,E_'

1
,'-------'

eA,:::YY -/.

I

....,H'

D

Hinh4

la dQ dai C<;1nh
AE; Y- goc l~ch nhO.

2/3


Trong thi nghiem nay dn xac dinh su~t tnrot G cua v~t lieu lam 6ng kim loai,
Cho cac dung cu:
Ong kim loai hinh tru ti~t dien nho dn xac dinh suat tnrot. Ong co ban kinh trong RJ va ban
kinh ngoai R2;
Thanh kim loai cirng, nho, hinh tru, d6ng ch~t, ti~t dien deu;
Hai v~t gia trong nho giong Mt nhau khoi luong M;
Dong h6 b~m giay do thai gian;
Thuoc do chieu dai;
Khop n6i C(J hoc, chot ham, gia treo, gia dO'dn thiet.

Yeu cau:
1. Trinh bay C(J So' ly thuyet va xay dung cac cong thirc cAn thiet xac dinh su~t tnrot G cua v~t
lieu lam 6ng kim loai hinh tru,
2. Trinh bay cac buoc tiSn hanh thi nghiem va cac bang bi~u cAn thiet, each
ly s6 lieu d~
xac dinh su~t truqt G.

xu

----------------------------H~T--------------------------• Thi sinh kh6ng aU(Jc sit d7,mgtili li¢u.
• Giam thi kh6ng giai thich gi them.

3/3


BQ GIAo Dl}C

DE THI

vA DAo T ~o

1

I

B AN 4~J~IN',III

~ \.I-a.l .'
...........-_.fi.l,
-. _

..

.

THI CHQN HQC SINH GIOI Quae GIA THPT
NA.M2015

cHiNH THUC

?

KY

ll!. I
...:.'

Men: VATLi
Thai gian: 180 phut (khong kd thai gian giao dJ)
Ngay thi thtr hai: 09/0112015
(f)J thi co 02 trang, g6m 05 diu)

Can 1(4,5 diem) ,
Hai qua du dac d6ng chat dtroc tao tu cung mQtV?tli~u co ban kinh tuong irng la
r va 2r. Bi~t gia t6c trong tnrong la g, bo qua lire can khong khi,
1. Ban dAuqua cAu nho ducc giu nam yen tren qua du Ion, duong n6i tam hai
qua cAunam thea phirong thang dirng (Hinh 1). Gift c6 dinh qua du Ian tren m~t dfit.
Tai thai di~m t = 0, tac dong nhe d~ qua du nho di chuyen va bitt dAu Ian khong
tnrot tren b~ mat qua cAuIOnduoi tac dung cua trong luc. Tim goc I~ch gifra phuong
n6i tam hai qua cAuva phirong thang dirng thea thai gian t khi qua cAunho v§n con
Ian khong truqt tren b~ m~t qua cAuIOn.
2. Nguai ta dua hai qua du len cao, sao cho khom~t dfitla h. Ban dAuqua du nho duqc d~t phia tren qua du 16n(v6i mQtkhe h6 rfit
nho gifta chung), duang n6i tam eae qua cAul~ch so v6i phuang th5ng dUngmQtgoe
e nho (Hinh 2). Nguai ta tha d6ng thai hai qua eAuv6i v?n t6c ban dAub~ng kheng.
Gia thiSt cae va ch~m la hoan toan dan h6i, chuy~n dQngquay cua cac qua cAusinh
ra do qua trinh va ch<;tm18. nho. Tim v~n t6c qua cAunho co duqc ngay sau khi va
ch<;tmv6i qua du Ian va dQ cao cvc d<;ticua qua cAunho d<;ttduqc sau IAnva ch~
do.
Chobidt

f sznx
~ =lntan(X)2

Can II (3,5 didm).

Hinh 1

h

Hinh 2

MQtxi lanh hinh tn,l chlra khong khi ~m eo dQ ~m tuong d6i 80% duqc dong kin b~ng mQtpittong di dQng. Nhi~t dQ cua h~ Iuon duqc gift khong d6i. Ban dAu ap sufit trong xi lanh la
PI = 100 kPa va th~ Hch VI = 50,0 lit. TIwc hi~n qua trinh nen pit-tong vo cimg ch~ v~ tn;mgthai
cu6i co ap sufit P2 = 200 kPa va th~ tich V 2 = 24,7 1ft.Gia thi~t th~ tich cua nu6c 6 d?Ilg long la
khong dang k~, tr~ng thai cua hoi nu6c va khong khi twin thea phuong trinh tr?Ilg thai cua khi Ii
tuang. eho kh6i luqng mol cua khong khf la IJ.kk = 29 g.morl; cua nu6c la IJ.n = 18 g.morl; h~g s6
khf R =8,31 J.mor1.K-1; lfiynhi~t hoa hoi rieng cua nu6c L= 2250 Jig. Hay:
1. Tinh dQ fun tuang d6i cua khong khi ~m 6 tr~ng thai cu6i va kh6i luqng khong khi trong xi
lanh.
2. Tinh cong rna h6n hqp khong khi va hoi nu6c tac d\lng len pit-tong.
3. Tinh nhi~t luqng rna nu6c va hoi nu6c da nh~ duqc trong qua trlnh tren.
Chobii nR ap suat: hai nuac ao oa pi 1;1 t U9C n i?t 9
31
32
33
34
35
25
26 T 27 T 28 1 29 1 30
ttC)
p (kPa) 3,17 3,36T 3,57T 3,7814,01 14,24 4,49 4,75 5,03 5,32 5,62
Can III (4,0 didm).
Tru6c khi m~u nguyen tu Bo ra dai thi nha bac h9C Tom-san da dua ra mQt me hinh khac v~
nguyen tU. Ong coi nguyen til g6m mQt"gi9t chfitlong" hinh cAumang di~n tich duang va electron
la h~t mang di~n tfch fun "boi" trong qua du d6.
Xet mQtnguyen tU hidra thea rna hinh tren c6 ban kinh R = 10.10 m, di~ntich duang duqc pharrb6
thea mQtquy lu~t nao do co Hnhd6i xilng cAuv6i t6ng di~n tich Q = 1,6.1O-19C, con electron thi dao
dQng ben trong gi9t chfit long ll<'ty.Gia thiSt gi9t chfit long nk co dinh va co kh6i luqng

112


M = 1,67.10-27 kg; chat long co hang s6 di~n moi £

= 1; electron co kh6i hrong m = 9, 1.10-31 kg va

dien tich q = -1,6.10-19 C diroc coi nhu la ch~t di~m so voi nguyen ill. Bo qua tac dung cua trong hrc,
1. Dien tich dirong cua nguyen tu nay phai duoc phan b6 theo quy luat nao? Biet rang, neu thay
vi dao dQng quanh tam, electron co th~ quay d~u voi t6c dQ goc roo nhu nhau tren vong tron ban
kinh r co gia tri b~t ky (r ~ R) duoi tac dung cua lire tinh dien. Tinh roo·
2. Theo each phan b6 dien tich tren, neu electron dao dong trong nguyen tir thi electron eo dao
dQng dieu hoa khong? Tim chu ky dao dong cua electron va so sanh voi chu ky quay tron trong y 1
cau III.
Niu chi xet nguyen tu voi su vdng mat cua electron:
3. Tinh thS nang tinh dien va thS nang h~p dful cua qua du nguyen tu nay. So sanh gia tri cua hai
lo~i thS nang noi tren va bi~n lu~n v~ vai tro cua thS nang h~p dful trong truOng hqp nay. Coi r~g
Sl)'phan b6 kh6i luqng co cling quy lu~t v6i phan b6 di~n tich.
4. Do co dc,mggi6ng nhu gi9t ch~t long nen nguyen tu co M s6 cang b~ m~t la cr. Ban kinh R a
tren chinh la ban kinh can b~ng 6n dinh eua nguyen tu nay. Tinh cr.
Call IV (4,0 iliim).
Ong ng~m su dl:mg trong tr~c dia co th~ coi la mQt
kinh thien van cO' nho v6i du t~o bao g6m:
- V~t kinh 01 la mQt th~u kinh hQi t\1 mong, tieu Cl)'
20 cm va dUOng kinh dUOng ria 3 cm.
Hl'nh 1
- Thi kinh 1a mQt h~ kep g6m hai th~u kinh hQi t\1
_,
mong d~t c6 dinh va d6ng tr\1c, cach nhau 2 cm. Th~u kinh phi a tru6c O2 co tieu Cl)'3 cm; th~u kinh
phi a sau 03 co tieu Cl)'1 cm. DuOng kinh dUOng ria cua cac th~u kinh 02 va 03 d~u bing 0,7 cm. H~
v~t kinh va thi kinh duC,Yc
d~t d6ng tn:lc (Hinh 3).
Khi do d~c, 6ng ng~m duC,Yc
d~t n~m ngang va huang vao di~m gill'a cua mQt chiSc thuae dai d~t
thing dUng. Thuac d~t each v~t kinh mQt do~n dl. Nguai quan sat d~t m~t sat ngay sau th~u kinh 03
cua thi kinh va di~u chinh khoang cach gill'a v~t kinh va thi kinh d~ ng~m chimg a di~m el)'c vien.
Biet nguai quan sat co di€m Cl)'Cvi~n each m~t 50 em va khoang cach gill'a v~t kinh va thi kinh
Oj02khi do1a 19,5 cm.
1. Tinh d I va s6 bQi giae cua 6ng ng~m.
2. Qua kinh, nguai quan sat nhin th~y mQt do~n eua thuac. Tinh chi~u dai do~n do.
3. Ong ng~m tren v[n gill' nguyen s6 bQi giae d6i v6i nguai quan sat neu thay thi kinh kep b~g
mQt th~u kinh mong, tim tieu Cl)'th~u kinh m6i va khoang cach gill'a th~u kinh do va v~t kinh. Biet
m~t vful d~t sat thi kinh m6i.
Call V (4,0 ildm).
1. Du6i t{le d\1ng cua h,rc
t6c

u va gia t6c a. Tim m6i

F,

mQt h~t co kh6i 1uqng nghi mo chuy~n dQng tuang d6i tinh vai v~n

lien h~ gifra ll)'e F va cae d?i 1uqng mo'

u va a

2. Duai tac d\1ng cua tu truOng d~u B mQt h?t co di~n tich q, kh6i 1uqng nghi mo chuy~n dQng
tuang d6i tinh thea quy d?o tron ban kinh R trong m~t phimg vuong goc v6i tu truOng. D~t
roB= qB vai m 1akh6i lUQ'ngcua h?t khi chuySn dQng. Bo qua tac d\1ng cua tn;mg ll)'c. Hay:

m
a) Chung minh h?t chuy~n dQng tron d~u v6i v~ t6c goc ro = (J)B·
b) Tim t6c dQ u cua h?t qua cac d?i 1uqng q, mo, B va R.
c) Tim bi~u thuc dQng nang cua h?t va tinh dQng nang cua h?t trong truOng hqp tu truOng yeu.

----------------------------li~T--------------------------•


Thi sinh kh6ng ilu9'c su dz,mg teli li?u.
Gicim thj kh6ng giai thich gi them.

2/2


BOGIAo

Dl)C

vA DAo T~O

KY THI

DE THICHiNH
THUC~____
?

CHON HOC SINH GIOI

GIA THPT NAM 2015

Moothi: TRUe HANH
VAT L Y

.Th~rgiaiilam hili: 90phlit, khong ki thai gian giao c1~

, BAN CHINH

1. NQi dung d~ thi

ouoc

Xac-di~h tY trong

Ngay thi: 10/0112015

cua mQt ch~t long

Ty trong cua mot chat co gia tri bang ty s6 khoi hrong rieng cua chat do va khoi hrong
rieng cua mroc. Vi du, ty trong cua mot 10~idau Yd la

Dd

Yd

=0n

trong do Dd va Dn tuong irng la kh6i hrong rieng cua delu va cua mroc. Co nhieu phuong phap do
ty trong cua mot chat. Trong thi nghiem nay, ty trong cua delu duoc do bang phirong phap dung
mot 6ng nghiem chua delu "dirng thang" trong mroc.
Cau 1 (0,25 diem)
Trinh bay phuong an thi nghiem.
CaD 2 (0,50 diem)

Tim cong thirc xac dinh ty trong cua delutheo phuong an neu (y diu 1.
CaD 3 (0,50 di~m)

TiSn hanh thi nghi~m vai it nh~t 3 lelndo; l~p bang s6 li~u do.
CaD 4 (0,50 di~m)

Tinh ty tn;mg eua delu, sai s6 va viSt kSt qua.
CaD 5 (0,25 di~m)
Trinh bay hai nguyen nhan ehinh d~n tai sai s6 trong phep do nay.
2. D\lng c\l th\l'c himh
- 01 6ng nghi~m tren thanh co v~eh ehia dSn milimet;
- 01 e6e chua delu;
- 01 e6e chua nuae;
- 01 goi cae vien bi kim 10~i;
- 01 d\lng e\l nh6 gi9t.

3. MQt

sa hrD y

- Khong duqe d6 nuae vao 6ng nghi~m;
- Khong duqe d6 deluva nuae vao nhau;
- Cae vien bi duqe dung d~ giG'6ng nghi~m "dung th~ng" trong nuae;
- Co th~ dung t6i da s6 vien bi d~ 6ng nghi~m ehim m<)tpheln va geln th~ng dung trong nuae .

..............................

.

HET

Call b~ coi thi khollg giiii thich gi them!

.


Ky thi

Mon tbi: THl/C HANH V~ T L Y
Ngay tbi: 10/0112015

chen HSGQG THPT
Nitm 2015

H(H DONG COlTHI

CB coi tbi 1

TinhlTP/TruCm~

CB coi tbi 2

.. ~

.............................. ~

.-

\) f.

..~.\J~1.~....

/"

"
/.3./..A.9.5..2...

.-

/

.

//

.-: // .....-------,
.

.//

f?k~VI..I~~,c;-

# •• #..,

c1Ll)4iivL ];1115

Ho vii te~ thi sinh:
Nam 1 nu:
Newt:!.........
Ngay sinh: l,.9 ..

~1;:~

(KY vii ghi f6 ho ten)

..

'J"'~:"':~..

---------,

So phach
(do H<)i d6ng cham thi ghi)

~;:;:,:,:jbH;iidd~e~
ilit;;~=:':':
Lap:
JJ U
sf> bao danh:

'
eh uy

r
/,

,../

""'·····

.2.2,.0z.,:0.6. .

...:

,

"

'

· Thi ~n-l( can dier! day du cdc muc iTphdn tren. Ngoai ra, thi sinh khong duoc ky ten hoac dung bat cu ky
hi¢ugi de danh ddu bai thi.
• Bai thi khong duac vidt bang mice do, but chi (tric hinh ve), hai thu muc. Khong duoc tdy xoa bang bdt kY
each nao khac ngoai viec gach cheo len ch6 sai.
· Thi sinh chi lam bai tren tdp gidy bai lam duac phdt va khOng du'9'Cthao riTi t{ip gidy nay.
• Thl sinh kh6ng d~f9'cmang bdt kY dtmg C1,lthi nghi¢m nao ra khoi phong thi.
_ Thi sinh kh6ng du9'c ra khoi phong thi khi chua hit th&i gian lam Mi.
· Trai WYicac diJu tren, bai thi se bj lot;li.


'.

BO GIAO DVC vA BAo T ~o

KY THI CHQN HQC SINH GIOI ouoc GIA THPT NAM 2015
Ngay thi: 10/0112015

BAI LAM THI THUC HANH MON VAT LV
DE THI CHiNH THUC
.
Diem bai thi
Bang so:

.

CD cham thi 2
(He;>ten, chir ky)

CD cbam thi 1
(Ho ten, chir ky)

Bang chfr:

AO

So phach
(do Hoi d6ng cham thi ghi)


Cau,3.,Ti~n h~ thi nghiem voi it n?~t ~ l~n do va l~p bang s61i~u do
CHU Y: Nh6 dau vao ong nghiem bang ong bam tiem duoc phat!
Bang
Ii~u do

sa

g
~

0

L~n 1
L~n2
Lk3

Ciu 4. Tinh

ty trong

cua dau, sai s6 va vi~t ket qua

Ciu 5. Trinh bay hai nguyen nhan chinh ddn toi sai s6 trong phep do nay

+ Nguyen nhan thir nhat

+ Nguyen nhan tlnr

hai

2


B<) GIAO DVC vA DAo T ~o

DE THI

KY THI CHQN HQC SINH GIOI

ouoc GIA THPT
HANH VAT LV

NAM 2015

MODthi: THVC
Tho; gian lam bai: 90phut, khong ki thili gian giao a~

cHiNH THUC

Ngay thi: 10/0112015

1. NQi dung d~ thi

Xac djnh

tY treng cua mQt chit long

Ty trong cua mot chat co gia tri bang

rieng cua mroc. Vi du,

ty trong

ty

s6 khoi hrong rieng cua chat do va khoi hrong

cua mot loai dau Yd la
Dd

Yd

=0n

trong d6 Dd va Dn tirong irng la khoi hrong rieng cua dftu va cua mroc. Co nhieu phuong phap do
ty trong cua mot chat. Trong thl nghiem nay, ty trong cua dftu duoc do bang phuong phap dung
mot 6ng nghiern chua dau "dirng thing" trong mroc.
Can 1 (0,25 diem)
Trinh bay phuong an thi nghiem.
Can 2 (0,50 diem)
Tim cong tlnrc xac dinh ty tr9ng cua dftu thee phuang an neu

a diu

1.

Can 3 (0,50 di~m)
Ti~n hanh thi nghi~m vai it nhfrt 3 lftn do; l~p bang s6 li~u do.
Can 4 (0,50 di~m)
Tinh ty tr9ng cua dftu, sai s6 va vi~t k~t qua.
Can 5 (0,25 di~m)
Trinh bay hai nguyen nhan chinh dftn tai sai s6 trong phep do nay.

2. D\lng C\l th\l'c hanh
- 01 6ng nghi~m tren thanh co v~ch chia d~n milimet;
- 01 c6c chua dftu;
- 01 c6c chua nuac;
- 01 g6i cac vien bi kim lo~i;
- 01 d1,lngC1,lnh6 gi9t.

3. MQt

sB lU'n y

- Khong duqc db nu&c vao 6ng nghi~m;
- Khong duqc db dftu va nuac vao nhau;
- Cac vien bi duqc dung d~ gift 6ng nghi¢m "dung th~ng" trong nu6c;
- C6 th~ dung t6i da s6 vien bi d~ 6ng nghi~m chim m<)tphftn va gftn th~ng dung trong nuac.

..............................

<

HET

Can b{} coi thi kh6ng giiii thich gi them!

.


BO. GIAO DUC
. vA DAo TAO
.

KY THI CHQN HQC SINH GIGI ouoc GIA THPT
NA.M2015
Mon thi: THljC HANH V~ T L Y
Ngay thi: 10/0112015

HUaNG DAN CHuAN BI DUNG CU THI THUC HANH
DE THi CHiNH TRUC
.
(Dung cho can bQ coi thi)
I. Trmrc giO'thi 30 phut, can bQ coi thi
cho mBi thi sinh cac dung cl} sau day:

rna hQp dung

cu dU'Q'cphat va chuan b]

1. 01 e6e to dS dung nuoc;
2.01 e6e nho dS dung d~u;
3. 01 6ng nghiem tren thanh co vach ehia dSn rnilimet;
4. 01 goi cac vien bi kim 10~i;
5. 01 6ng nho giot (la 6ng born tiern, giam thi phai boc vo va thao BO phan kim
cua 6ng nay);
6. Gifiy lau.
7. Rot nuoc diroc phat vao c6c to, trong m6i coc, mroc chiSm khoang 4/5 th~ tieh
cua coc; trong tnrong hop dac biet, khi kh6ng nhan diroc mroc duoc phat, thi
thay bang rnroc uong tinh khiSt (dong bi;)eho tfit ca cac thi sinh cua cling mot
di~m thi);
8. Chia dSu d~u vao cac e6e nh6;

II. D~n giO'thi, can bQ coi thi phat cho mBi thi sinh:
- DS thi;
- T~p gifiy bai lam co ghim to ghi H9 va ten (phaeh);
- Gifiy nhap.

III. Can bQ coi thi khong phai xac dinh ky nang thl}'c hanh cho bai thi clla thi
sinh va khong giai thich gi them.
..............................

~

HE T

~.f>

.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×