Tải bản đầy đủ

KY THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NAM 2015 - MÔN HÓA HỌC

BQ GIAO D1)C vA DAo T~o

KY THI

CHQN HQC SINH GI()J

ouoc GIA THPT

NA.M2015
Mon: HoAHOC
Thoi gian: 180 phut (kh6ng ki thai gian giao d€)
Ngay thi thir nhat: 08/0112015

~iN.-H~

I BANCHINH
BAN C ~TTT I
I

(f)€ thi co 03 trang, g6m 05 cdu)


I

Cho: H = 1; C = 12; 0 = 16; Na = 23; Cl
}rnor1X-1 = 0,082 atm·L·rnorIX-I.

= 35,5; K = 39; Mn = 55; T(K) = t(°C) + 273; R = 8,314

Csu I (3,0 diim)
1. Cho ch~t N=SF3 long tac dung voi [XeF][AsF6], thu duoc san pham la [F3SN-XeF][AsF6] (1).
trang thai ran, khi bi dun nang, (1) chuyen thanh [F4SN-Xe][AsF6] (2). Phan irng cua (2) voi
HF, thu duoc san pham [FsSN(H)-Xe][AsF6] (3), [F4SNH2][AsF6] (4) va XeF2.
a) Sir dung mo hinh su dAy cua cac c~p electron hoa tri (YSEPR), d~ xu~t cciu true cua anion

o

6r, cation trong cac hop chat (1), (2), (3), (4) va cho biet (co giai thich) cation nao co lien k~t

[AsF

giira S va N ngan nhat, dai nhat.
b) Cho bi~t trang thai lai hoa ella nguyen nr hru huynh trong cac hop chftt (1), (2), (3) va (4).
2. SU dung thuyet obitan phan nr (thuyet MO) d~ giai thich tai sao nang hrong ion hoa thu
nh~t cua phan tu nitO' (1501 kJ·rnor1) l&n hon nang luqng ion hoa thu nh~t Clla nguyen tu nitO'
(1402 klrnor1).

Cau II (4, 0 diim)
D6t chay hOM toan 3,6 gam hqp ch~t hfru cO'X 0 th~ khi b~ng rnQt luqng du oxi trong
rnQt born nhi~t luqng kS. Ban dfiu, nhi~t luqng kS chua 600 gam nu&c, 0 25°C. Sau phan ilng,
nhi~t dQ Cllah~ la 28°C; co 11 gam CO2(k) va 5,4 gam H20(1) duqc ti;lothanh. Gia thiSt, luqng
nhi~t bi h~p th\l boi oxi du va cac san phfun phan ilng la khong dang k~.
1. Xac dinh cong thue phan tu Clla X.
2. Xac dinh nhi~t dung clla nhi~t luqng kS (khong bao g6m 600 gam nu&c).
3. Xac dinh nhi~t sinh tieu chuAn (!lH~.298) Clla X.
Cho biit:
!lH2.298 Clla CO2(k) va H20(l) lfin luqt la -393,51 va -285,83 kJ'mor1;
Nhi~t dung rieng Clla nu&c la 4,184lg-1'K-1;
BiSn thien nQi nang Clla phim ilng d6t chay 1 mol X {y 2SoC, /).Ui98 = -2070,00 kJ·morl.

Cau III (4,0 diim)
Trong rnoi truemg axit,


r bi oxi hoa boi BrO~ thea

phan ung:

9r +

BrO~ + 6H+ --)
31~ + Br- + 3H20
(I)
1. Thvc nghi~m cho biSt, a mQt nhi~t dQ xac dinh, bi~u thuc t6c dQ clla phan ilng co d~ng:
v=

d[BrO~] = k[H+]2[BrO~][r]
(II)
dt
v&i k la hkg s6 t6c di) Clla phan ilng.
a) Cho bi~t b?c Clla phan ilng (I). B?c clla phan ung b~ng bao nhieu n~u phan ilng duqc th\Ic
hi~n trong dung dich d~m co pH = 3?
b) NSu th\Ic hi~n phan ilng trong dung dich d~m co pH < 7 thi nang luqng hOi;lthoa clla phim
ilng co thay d6i khong? Ti;lisao?

trang 113


2. Co ch~ cua phan img (I) diroc d~ nghi nhir sau:

H2BrO; +
IBr02

r

+ 1-

IBr02

k2)

+ H20

12 + BrO;

kJ

(I)

(nhanh, can bang)

(2)

(cham)

(3)

(nhanh)

BrO; + 21- + 2H+

k4)

12 + BrO- + H20

(4)

(nhanh)

zr

ks

12

+ Br- + H20

(5)

(nhanh)

(6)

(can bang)

BrO- +
1

+

1-

2

k6)
k_6

+ 2H+

r.
3

a) Co th~ ap dung nguyen li nong dQ dirng eho cac ti~u pharr trung gian H2BrO; va IBr02 diroc

khong? Tai sao?
b) Chung minh rang co che nay phu hQ'Pvoi bieu thirc t6c dQ (II) 6 tren, tir do tim bieu thirc cua k.
Cau IV (5,0 didm)
1. Cac kim loai nhom IA nhir Li, Na, ... co heat tinh hoa hoc cao. MQt s6 hQ'Pch~t cua chung co
irng dung rong rai trong nhieu linh V\lC.
a) Vi~t cac phirong trinh hoa hoc xay ra khi d6t chay tirng kim loai Li, Na trong khong khi.
b) Hien nay, mot s6 hQ'P chat chua kim loai kiem la cac v~t li~u tiem nang cho pin nhien lieu
boi kha nang hru trfr hidro cao, LhN la mot trong nhfrng hQ'Pch~t nhir vay. MQt pharr tfr LhN
co kha nang phan (mg v6i hai phan tu H2 qua hai phan (mg thea sa d6 sau:
LhN + H2 -- A + B
A+H2 -- C+B
Hoan thanh cac phuang trinh hoa hQCva cho bi~t cong thuc pharr tU cac hQ'Pch~t A va B.
c) MQt hQ'Pch~t khac vCriham luqng hidro cao cling thu hut nhiSu S\l quan tam va nghien CUula
NH3BH3. Tuy nhien, mQt nhuQ'c di~m Clla hQ'Pch~t nay 1£1chi b~t d~u giai phong hidro 0 nhi~t
dQ kha cao (khoang 150°C), kh6ng thich hQ'Pcho cac phan (mg trong pin nhien li~u. D~ kh~c
ph\1c nhuQ'c di~m nay, nguai ta cho NH3BH3 phan (mg v6i hQ'Pch~t B thea t1 l~ moll: I, thu
duQ'cmQt mol H2 va mQt mol hQ'Pch~t m6i D.
Vi~t phuang trinh hoa hQc t~o thanh D trong phan (mg tren. Cho bi~t cong thuc du t~o
CllaD va tr~ng thai lai hoa clla cac nguyen tfr B, N trong hQ'Pch~t nay.
d) Cac tinh toan Ii thuySt va th\lc nghi~m d~u chi ra rkg, hQ'Pch~t D co kha nang d~ hidro hoa
o nhi~t dQ th~p han dang k~ so v6i NH3BH3 (khoang 90°C), nha co S\l tham gia Clla Li trong
hQ'Pch~t nay.
Hay d~ xu~t ca chS hai bu6c cho S\l giai phong mQt pharr tu H2 tir mQt phan tfr D.
2. MQt lo~i qu~g chi chua Mn02 va t~p ch~t tra. Can chinh xac 0,5000 gam qu~g tren r6i cho
vao binh c~u co nhanh. Them tir ill vao binh nay khoang 50 mL dung dich HCI d~c. Dun nong
dSn khi m~u qu~g tan hSt, chi con l~i t~p ch~t tra. H~p th\1 hoan toan khi Ch thoat ra bkg luqng
du dung dich KI, thu duQ'c dung dich X. Chuy~n toan bQ X vao binh dinh muc 250 mL, them
nu6c dt d~n v~ch muc, l~c d~u. Chu~n dQ 25,00 mL dung dich nay bkg dung dich chuk
Na2S203 0,05 M (chi tm h6 tinh bQt) thi hSt 22,50 mL.
a) Vi~t cac phuang trinh hoa hQc xay ra.
b) Tinh ham luqng % thea kh6i luqng Clla Mn02 trong qu~ng tren.
Cau V (4,0 didm)
MQt trong nhUng thu6c thu d~c trung d~ tim ion Pb2+ (trong dung dich) la Na2Cr04. Cho
bi~t, kSt tlla PbCr04 mau vang, tan dUQ'ctrong dung dich NaOH du; trong khi do, k~t rna PbS
mau den, khong tan duQ'c trong dung dich NaOH.

trang 2/3


,Them til til 0,05 mol Pb(N03)2 vao 1,0 L dung dich X gorn 0,02 mol Na2S va 0,03 mol
Na2Cr04, thu duoc h6n hop Y gbm phan k~t tua va phk dung dich (coi th~ tich khong thay d6i
khi them Pb(N03h vao dung dich X).
1.Tinh pH cua dung dich X.
2, Bang l~p luan va danh gia hop li, chimg to rang, pH phan dung dich cua Y x§.pxi bang 7,0.
3, Tinh [Cr20~-] va [Pb2+] trong phan dung dich cua Y.
4, Trinh bay each thiet l~p sa db pin duoc ghep boi dien cue chi (Pb) nhung trong h6n hop Y va
di~n eire hidro tieu chuan.
Cho bdt:
pKa1(H2S)= 7,02; pKa2(H2S)= 12,90; pKa(Hcr04") = 6,50; E~b2+!Pb = -0,126 V

pKs(PbS)= 26,60; pKs(PbCr04)= 13,70; pKs(Pb(OHh)= 14,90
2CrO!- + 2H+ ~

,.

(VC1l

Cr20~- + H20

K= 3,13.1014

Ig'P,

= Ig'Ppb(OH)""
=

-7,80

= 19'PPb(OHh=

-17,20

Pb2++ 2H20 ~

Pb(OH)2(dd) + 2H+

19'P2

Pb2+ + 3H20 ~

Pb(OH); + 3H+

19'p = 19'p
= -28 00
3
Pb(OH)3" '

,

0

pKa = -lgKa; pKs = -lgKs; a 25 C:

2,303RT
F

= 0,0592

V)

-------------------- H~T --------------------

*

Thi sinh khong duoc su dung tid lieu;
thi khong giai thich gi them.

* Giam

trang 3/3


"

_',

KY THI

.

CHON HOC
. SINH GIOI QUOC GIA THPT
NAM2015
,

Mon: HoA HQC
Thai gian: 180 phut (khong ke thai gian giao
Ngay thi thir hai: 09/0112015
(f)~ thi
03 trang, g6m 05 cdu)

'

ae)

co

M{}t s6 ki hi~u vi~t t~t: dd: dung dich, I: loang, Me: metyl, Et: etyl, Ac: axetyl, t-Bu: tert-butyl,
Ph: phenyl, Py: piridin.

Call 1(4,5 adm)
1. Cho cac chat sau:

Al

A2

A3

A4

AS

A6

A7

a) M6i ch~t tren trong phan (rug cong electrophin v61 hQ'Pch~t loai E-Nu (E+: tac nhan electrophin,
Nu': tac nhan nucleophin) thea ti l~ moll: 1 (; nhiet dQ th~p va (; nhiet dQ cao tao ra cac san pham
khac nhau. Hay cho biet cong thirc du tao san pham chinh va giai thich. Gia thiet trong qua trinh
phan ling, khung cacbon cua cac ch~t ban dfiu khong thay d6i.
b) Nhirng chit nao phan (rug cong duoc voi anhidrit maleic thea ti l~ moll: 1 (; nhiet dQ cao? Ve
cong thirc lap th~ cua san pham thu diroc. Bi~t rang phan (rug cong dong vong co sir tham gia d6ng
thai cua 4n+2 electron 1t (n = 1,2, ...) thi dS xay ra.
2. Hidrocacbon H (CI4HIO)tach ra tu nhva than da, chi g6m eac vang 6 c~, t6n t~i (; d~g tinh th~
hinh la, khong mau, nong chay (; 101°C. Dung dich cua H trong benzen co kha nang phcit huynh
quang mau xanh. Khu H bfulg NalC2HsOH, thu duQ'c chit I (CI4HI2)' Khi cho H phan Ung v6i
HN03/H2S04, thu duQ'c h6n hQ'Pcac mononitro co cling cong thuc phan ill CI4H9N02. Khi cho H
phan Ung v6i Br2/CCl4 (; nhi~t dQ th~p, thu duQ'ch6n hQ'Pkhong quang ho~t g6m ba ch~t Xl, X2 va
X3 co clmg cong thuc phan tu CI4HIOBr2.Du6i tac d\l11geua nhi~t, ca Xl, X2 va X3 d~u t~o ra chit
X (CI4H9Br). Oxi hoa H bfulg K2Cr207/H2S04 trong di~u ki~n thich hQ'P,thu duQ'cch~t K (CI4Hg02)
(; d~ng tinh th~ hinh kim, mau da cam, khong mlii va nong chay (; 207°C. Xu Ii K v61 dung dich
ki~m, sau do axit hoa h6n hQ'P san ph~ thi thu dUQ'cch~t L (CI4HIO03) khong quang ho~t Dun
nong L co m!).tH2S04 d!).c,thu duQ'c mQt trong cac san ph~m la ch~t M (C2gHI604)'
a) Xac dinh cac hQ'Pch~t H, I, K, L, M, X, Xl, X2 va X3.,
HO
b) Khi xu Ii 9-fluorencacbinol (cong thuc trong hinh ben) trong moi
truang axit thi thu dUQ'cH. D~ xu~t cO'ch~ giai thich qua trinh t~o ra H.
c) Vi~t sa d6 di~u ch~ H (cac tac nhan vo cO'co s~n):
(i) Til o-nitrobenzandehit va axit phenylaxetic.
(ii) Til naphtalen va anhidrit sucxinic,
9-Fluorencacbinol
Call II(3,0 aiJm)
1. Cho cae hQ'Pch~t cacbonyl sau:
*

0

H1)
....
"

0

0

H, )lMe
Me/!
Me

H,
Ph/f

o

)lMe

0

Me~OEt

o

0

Me~Me

Ph

ABC

D

E

F

Cac h9'P ch~t cacbonyl co nguyen tu hidro (; vi tri a co th~ chuy~n hoa sang d~ng enol thea can
b~ng sau:

o

)l
RI/

Y/R2
H

Nguyen tu hidro trong nhom OH enol phan Ii t~o anion enolat thea can bfulg sau:
Trang 1/3

(A~>


OH

0

Rl~R2

+ H+

Rl~R2

Ka(OH)

a) So sanh (co giai thich) gia tri pKe cua cac hQ'Pch~t A, B, C va D d6i voi qua trinh enol hoa xay
ra voi cac nguyen nr hidro dtroc danh d~u (*).
b) Cho:
F
E
D
Chat
-0,41
1,00
8,33
pKe
9,41
10,00
10,94
pKa(OH)
Tinh gia tri pKa(CH) d6i voi sir phan li nguyen nr hidro linh d9ng nh~t thuoc lien k~t C-H cua cac
hQ'Pch~t D, E va F.
c) Dira tren cac gia tri cho 6 cau (b), tinh g§n dung gia tri pKe, pKa(OH) va pKa(CH) cua dietyl malonat.
2. Enamin co thS diroc tao thanh khi cho andehit hoac xeton phan irng voi amin b~c hai co xuc tac axit.
a) Xiclohexanon phan ung voi pirolidin tao ra enamin H thea sa db sau:

6 +6~ CN-OH

DS xu~t co che giai thich qua trinh tao thanh enamin H.
b) Longifolen la mot sesquitecpen co trong thanh phan nhua thong va tinh d~u cua mot s6 cay la
kim, duoc dung trong cong nghiep huang li~u, mi pham, ... Chat Y diroc su dung dS t6ng hQ'P
longifolen. Til' xiclopentadien, ch~t Y duqc t6ng hQ'Pthea sa db sau:
~

O

_

({o
o

+HCl

I

-.....::::::

1. Mg/ete, to
2. CO2+ K
3.HP
4. SOCI2

I. Enamin X (C9HJSNO)

clf)

0

2.HP+

0

PhCH20COCl

M

hv
-__'''~

CH2Ph

[2+2]

-..:::::::

L

Y

- XaC dinh cac ch~t I, K va M.
_Xac dinh cong thuc c~u t<;tocua enamin X, bi~t X chua vong 6 c<;tnh.
Cau III (4, diim)
1. Khi xu Ii ch~t A (C13HIS02) b~ng dung dich HClloang, thu duqc ch~t B (C11HI40) khong quang
ho<;tt.Khi B phan (mg vai Br2/NaOH, sau do axit hoa san phAm phan (mg, thu duqc ch~t C. Khi
dun nong B vai hidraziniKOH trong etylen glicol, thu duqc ch~t D. Dun B vai benzandehit trong
moi truOng kiSm, thu duqc chM hfru ca E (C1sH1SO)duy nhk Khi bi oxi hoa m<;tnh,cac ch~t B, C,
D va E dSu cho axit phtalic (axit benzen-l ,2-dicacboxylic). Xac dinh cong thuc c~u t<;tocua cac
ch~t A, B, C, D va E.
2. Til' hoa cua
ngh~ tay Crocus sativus (la m9t lo<;tigia vi n6i ti~ng), nguai ta tach duqc
picrocrocin la m9t glicozit co vi cay. Dun picrocrocin trong dung dich HClloang, thu duqc D-glucoza
va hQ'P ch~t M (chua nhom -OH gin vai cacbon b~c hai). Khi dun picrocrocin trong dung dich
KOH 10ang d~ dang thu duqc safranal (CIOHI40) va ch~t N (C6HIOOS).Cho safranal phan Ung vai
ozon, sau do xu Ii san phAro b~ng (CH3)2S thi thu duqc ch~t P (C7HIO04) va ch~t Q (C3~02). Dun
nong P trong di@uki~n thich hQ'P,thu duqc 2,2-dimetylbutan-1 ,4-dial. Oxi hoa Q bkg Cr031H2S04,
thu duqc axit 2-oxopropanoic (axit pyruvic). Bi~t cac nhom metyl trong safranal dSu 6 vi trl f3 so
vai nhom cacbonyl; lien k~t glicozit trong picrocrocin va N co cung c~u hinh. Xac dinh C&U truc
(co thS co) cua picrocrocin, M va N; cong thuc c&ut<;tocua P, Q va safranal.
o
3. Diazometan duqc dung nhi@u trong t6ng hQ'Phfru ca. Khi cho diazometan du
phan Ung vai ch~t S (cong thuc trong hinh ben), thu duqc ch~t X (C9HIOOS)la san
OH
ph~m chinh. Xac dinh cong thuc c~u t~o eua X va giai thich qua trinh t~o ra X.
Cau IV (4,5 diim)
S 0
1. Cho cac qua trinh phan (mg sau:

a

cay

oh
YOH

a)
..

Et

CCPh

(1)

~

AICIJ/xilen

~

10,48h

H=3S%

0

Et

(2)

~h

fj

~

~

/;

-

AICl3/xilen

°
1,4h

cCoY"
Ph

CCEI

I

:::,....

:::,....

I

H=90%

Trang 2/3


" .

OH

o
DS xuat co che d~ giai thich S\Itao thanh san pham trong cac qua trinh phan irng tren. Giai thich r5
tai sao co S\Ikhac biet giira thai gian va hieu su~t cua phan irng (1) va (2) (trong (a», bi~t nhiet dQ
thuc hien hai phan irng la nhu nhau.
2. Chat G duoc su dung lam thuoc chong di irng. Tir p-clobenzandehit (chat A) tong hop chat G
thea sa d6 sau:

r=.

A

1. PhMgBr

HN
N-COOEt
\___J

PBr)

B_C

-----+

2. H20

_OH

»<;

D

dd KOH

Na2CO)

Cl"'''

E
C17HI9N2Cl

<:»:

I. Axit cloaxetic/t-BuOK

G

F
2.HCl

Et)N

Xac dinh cong thirc du tao cua cac ch~t B, C, D, E, F va G.
3. L-Camitine (vitamin BT) la mot amino axit co trong co th~ nguoi, dong vai tro then chot trong
viec v?n chuyen cac axit bee VaGti thS (noi san xufrt nang hrong cho tS bao), cung cap nang hrong
dSn nhieu co quan trong co th~ nhir tim, gan, cava cac tS bao miSn dich, Camitine diroc t6ng hop
theo sa d6 sau:
H

EtONa

K

BrCH2CN
lEtONa
(C6HIOO)

Camitine
(C7H1SNO)

M

-H

(C6H!)N02)

--_N
Py

11.2. ddHClNaOH

(I), to

(I)

I. H20, Hg(OAc)2
2. NaBH4

AcCl

EtONaJEtOH

T

S

Mel

KOH/EtOH, to

Q

Br/PBr)

p

(C6H11NO)

AgzOlHzO (C4H7N02)

BiSt H m~ch h6, phan lmg duQ'cvm dung dich NaOH; camitine t6n t~i dum d~g ion luang cvc.
a) Xac dinh cong thuc du t~o cua cac ch~t H, I, K, L, M, N, P, Q, S, T va carnitine.
b) Trinh bay cO'chS cua phan Ung t~o ra I.
c) Trinh bay sa d6 t6ng hqp carnitine
epiclohidrin va cac chfrt hfru cO'khong qua 3 nguyen tu
cacbon (cac tac nhan vo cO'co s[n).

tu

?"

t---->----./

CI

epiclohidrin

Cau V (4,0 adm)
1. Ph5i tu (2-aminoetyl)photphin la ph5i tu hai cang. ViSt cac d6ng pharr hinh hQCva d6ng phan
quang hQc cua phuc chfrt dicloro bis(2-aminoetyl)photphin niken(II).
2. D\Ia vao d{lcdi~m cfru t~o, so saM va giai thich kha nang t~o phuc cua cac c{lpchfrt sau:
a) NH3 va NF3;
b) PH3 va PF3.
3. Chi8u mQt chum tia dan sAc (co bu6c song A xac din_h)qua dung dich m~u ch~t nghien CUuthi
cuimg d(>cua lia sang

1m 10 giam

di chi con Iii I. Ti s6 T ~ ( :. ), dugc gQi lil do lruy~n qua. T phv

thuQc VaGn6ng dQ mol C (mol'L-1) cua ch~t hfrp th\1 anh sang trong dung dich, chiSu day lap dung
dich I (cm) va M s5 hftp th\1 mol G (L'morl'cm-I) d{lc trung cho ban chfrt cua ch~t h~p th\1 (dinh
lu?t Lambert-Beer):
-lgT=elC
D~ xac dinh gia tri Ka cua mQt axit hfru cO'y~u HA, ngum ta do dQ truySn qua cua mQt chUm tia dan
s~c (t~i bu6c song A xac dinh) vm dung dich axit HA 0,05 M d\l'llg trong thi~t bi do vm chi~u day lap
dung dich I = 1 cm. K~t qua cho th~y cuang dQ tia sang khi di qua kh6i lap dung dich giam 70%.
Gia thiSt, chi co anion A- h~p th\1 tia dan s~c t~i bu6c song nay va h~ s5 h~p th\1 mol G cua A- la
600 L·morl·cm-I. Tinh gia tri Ka cua HA trong di~u ki~n thi nghi~m.
-------------------- H~T -------------------* Thi sinh kh6ng aU(lc sit d1;lng teli lifU;
* Gieim thi kh6ng giai thich gi them.

Trang 3/3BQ GIAO Dl)C

.

vA BAo T ~O

.

ouoc GIA

KY THI CHON HOC SINH GIOI

THPT

NAM2015

HE THI CHiNH THUC

Mon thi: Thuc hanh Hoa hQC
Thai gian: 90 phut (khong ki thai gian giao dJ)

[~~~cHim!

Ngay thi: 10/0112015

I

xAc

(f)J thi co 02 trang)

DJNH NONG DO KOH

vA

Na3P04 TRONG DUNG DJCH HON HQP

I. Dung C\I, hoa chit
- MBi thi sinh co mot bQ dung cu phan tich th~ tich gom:
+ 01 mftu dn xac dinh nong dQ (dung trong 1<;>
thuy tinh, co ghi ki hieu mftu)
+ 01 c6c thuy tinh 250 mL (da chua 120 mL dung dich chuan HCl 0,05028 M, ghi
tren thanh c6c)

+ 01 ao choang (mac khi lam thi nghiem)
+ 01 dS va 01 kep buret
+ 01 buret
+ 01 pipet 10 mL
+ 01 qua bop cao su
+ 01 binh tam giac dung tich 250 mL
+ 01 binh tia (dll co s~n mroc cat)
+ 01 binh dinh mire 100 mL
+ 01 c6c thuy tinh 150 mL (d~ dung dung dich thai)
+ 01 chci nra 6ng nghiem
+ 01 cuon giely v~ sinh d~ lau buret va pipet.
- Chit chi th] (dung chung cho 6-8 thi sinh)
+ Dung dich thimolphtalein dung trong 1<;>
co cong-to-hut
+ Dung dich metyl do dung trong 1<;>
co cong-to-hut.
Chu

y: Thi

sinh dn kiem tra dung cu hoa chelt truce khi bit diu thirc nghiem, neu thieu

thi phai bao ngay voi can bQ coi thi.

II. Nguyen tic
Vi~c xac dinh nong dQ KOH va Na3P04 trong h6n hqp dl,la tren nguyen tic sau:
Ion POl-la

baza ySu 3 nelc co

Kbl

= 10-1,68; Kb2 = 10-6,79 va

Kb3

=

10-11,85, va OR la

baza ml;lnh. Do v~y, co th~ xac dinh n6ng dQ m6i chelt KOH va Na3P04 trong dung dich
h6n hqp thea each chu~n dQ b~ng dung dich chu~n HCl vai chi thi thimolphtalein va
metyl do.

1/2


.'
Khi chuan d(>dung dich h6n hop bang dung dich chuan HCl voi chi thi thimolphtalein
thi phan irng xay ra nhir sau:
H+ + OR ~ H20
H+ +

pol- ~

HPO/

Khi chuan d(>h6n hop bang dung dich chuan HCl voi chi thi metyl do thi phan ling xay
ra nhir sau:
H++OR~H20
2H+ + pol-

~

H2P04-

K~t hop 2 phep chuan d(>se tinh duoc nong d(>m6i ch~t KOH va Na3P04 trong dung
dich h6n hop.

III. each ti~n hanh
Chudn bi mJu
Dung pipet l~y 10,00 mL dung dich mftu can phan tich (trong 19 miu), chuyen
vao binh dinh rmrc dung tich 100 mL. Them mroc dt vao binh d~n vach dinh mire, l~c
d~u diroc dung dich A.
Phep chudn do
Bmrc 1: Chuyen dung dich chuan HCllen buret va di€u chinh d~n vach O.
B1f()'C2: Dung pipet l~y 10,00 mL dung dich A cho vao binh tam giac 250 mL, them 2-3
giot chat chi thi thimolphtalein,

dung dich co mau xanh. Nho til tir dung dich chuan

HCI 0,05028 M tir tren buret d~n khi dung dich trong binh tam giac chuyen sang khdng
mau thi dirng l<;l.i.
Ghi th~ tich dung dich HCI dfl dung (ki hi¢u til VI mL, tdy din hai chit
sJ sau ddu phay).
B1f()'c3: Them ti~p vao binh tam giac 3-4 giQt chi thi metyl do, luc nay dung dich co
mau vang. Ti~p t\lC chuftn d(>b~ng dung dich chuftn HC} til tren buret. Dirng chuftn d(>
khi dung dich chuy~n sang mau do hAng. Ghi th~ dch dung dich HCI dfl dung (ki hi¢u
la V2 mL, Idy din hai chit sJ sau ddu phay).
B1f()'c4: Li;ip l<;l.i
cac phep chuftn d(>a bu6c 1, 2 va 3 it nh~t 1 lin d~ l~y k~t qua trung
binh.
(Thi sinh tl! thiit 19p cong thue va tinh n6ng dt;5mol eila KOH va Na3P04 trong Iv mau, ldy
din b6n chu s6 sau ddu phiiy).
Thi sinh ghi k~t qua thi nghi~m vao "Phi~u danh gia va tra liri thi th\fC hanh".
---------------H~t--------------Ghi chu: Gin bt;5coi thi khong giai thich gi them

2/2

(LA)


BO GIA.O Dl}C vA BAo

T ~O

BE THI CHiNH THUC

HUONG

KY THI CHQN HQC SINH GIOI ouoc

GIA THPT

NA.M2015
Mon thi: Thl!c hanh Hoa hoc
Ngay thi: 10/0112015

DAN CAN BO..CHUA.N BI CHO

PHAN THI THUC
. HANH

I. Ki~m tra dung cu: Can bQ tnrc thi nghiem kiem tra bQ dung cu cua m6i thi sinh thea danh
muc sau:
+ 01 c6c thuy tinh 250 mL d€ dung dung dich chuan
+ 01 ao choang (mac khi lam thi nghiem)
+ 01 d~ va 01 kep buret
+ 01 buret
+ 01 pipet 10 rnL
+ 01 qua b6p cao su
+ 01 binh tam giac dung tich 250 mL
+ 01 binh tia (da c6 s~n mroc d.t)
+ 01 binh dinh mire 100 rnL
+ 01 c6c thuy tinh 150 mL (d€ dung dung dich thai)
+ 01 choi nra 6ng nghiern
+ 01 cuon giay v~ sinh d€ lau buret va pipet
II. Chuan.b] ho:i-Cb,i-t-chO-p.hin thi cua thi sinh:
H6a ch~t va m~u chuan bi cho phan thi thirc hanh dung trong 2 thung c6 ghi ra: D~ thi
chinh thirc va D~ thi dl}' hi.
I. Truce gio thi 30 phut, can bQ tnrc thi nghiem rna hQP dung h6a ch~t va rn~u ghi D~ thi
chinh thirc (xac nhan con nguyen niem phong).
2. Chuyen cac dung dich m~u c6 ghi ky hieu A v~ vi tri thi cua m6i thi sinh. M6i thi sinh
nh~n mQt 19m~u. S6 m~u con lc:tila m~u dl,ftrfr.
3. C~m cong-ta-hut van cac 19 dl,fng dung dich chi thi thimolphtalein va metyl do va d€ van
khu Vl,fCsu d\lng chung (cu 6-8 thl sinh dUng chung mQt bQ). N~u dia di€m thi c6 s6 thi sinh
nhi~u han 8, can bQ tfl,fCthi nghi~m c6 th€ chia doi cac 19 chi thi van cac 19 c6 cong-ta-hut da:
dUQ'cchu~n bi s~n (trang 19 1 l~n truac khi chuy€n dung dich chi thi sang).
4. L~y 19 dung dich HCl (c6 ghi n6ng dQ 1,0056 M), c~n th~n chuy€n to~mbQ dung dich nay
van binh dinh muc 1 lit. Dung nuac c~t, trang n~p 19va thanh 19 dl,fng HCl (it nh~t 3 l~n), gQP
toan bQ nuac trang van binh dinh muc 1 lit n6i tren. Them nuac c~t d~n nua binh, l~c d~u, sau
d6 them ti~p nuac c~t d~n v~ch muc, d~y kin binh va l~c th~t d~u. Dung dich nay c6 n6ng dQ
0,05028 M, duQ'cdung lam dung dich chu~n.
5. R6t cho m6i thi sinh 120 rnL dung dich chu~n HCl vua pha van c6c thuy tinh 250 mL va
dung but ghi tren thanh c6c: "HCl 0,05028 M", chuy€n v~ vi tri cua tung thi sinh.

--------------Hit --------------

, tJ.L)

/


BO GIAO Dl}C vA DAo

DE THI

KY THI

T~O

CHQN HQC SINH GIOI ouoc

GIA THPT

NAM2015

cHiNH THUC

Mon thi: Thuc hanh Hoa hoc
Ngay thi: 10/0112015

HUONG nAN CAN BO COl THI
1. Can bl) coi thi huang d§n thi sinh ngoi dung vi tri.

2. Can bl) coi thi phi! "Phi~u danh gia va tra loi thi thirc hanh" va giay nhap cho tung thi
sinh. "Phi~u danh gia va tra loi thi thirc hanh" gom 1 to phach (trang 112)va 1 to la phieu
lam bai (trang 2/2) cua thi sinh. Can bl) coi thi yeu c~u thi sinh di~n d~y du thong tin van to
phach va kl hieu m§u nhan duoc van 0 Ki hi~n min trong to phieu lam bai.
LU'u y: Can bo coi thi kiim tra su thong nhdt giiia md s6 mdu cua thi sinh ghi tren phieu
lam bai va tren 19 mdu.

3. Can bl) coi thi phat d~ cho thi sinh, yeu c~u thi sinh kiem tra dung cu va hoa chit thea
danh muc tnroc khi tinh thai gian lam bai. N~u co dung cv bi nUt, hay hong rna thi sinh yeu
du d6i thi can bl) coi thi co th~ l~y dVngcv dl,Iphong d6i cho thi sinh.
4. Trong thai gian lam bai, thi sinh chi duQ'cphep xin l~i m§u ml)t l~n, va thi sinh se bi tm
di~mvan ph~n kTnang thl,Ichanh.
5. Trong thai gian lam bai, n~u thi sinh lam va dVngcv la buret, pipet, binh dinh muc ho~c
binh tam giac thi se bi tru di~m; thi sinh xin them dung dich chu~n HCI cling bi tru di~m.
Can bl) coi thi KHONG giai thich

s6 di~m tru cho thi sinh.

6. H~t gia lam bai, can bl) coi thi thu l~i "PhiSu danh gia va tni lai thi thl,Ichanh" va ghi r5

"co" ho~c "khong" van cac mvc

a Ph§n

1trong phi~u lam bai cua thi sinh. Can bl) coi thi

va thi sinh d~u KHONG duQ'c ki ten hay ghi hQ ten van phi~u lam bai cua hoc sinh,
KHONG thu l~i nhap.
7. Chi duQ'Crna d~ dl,Ibi khi co l~nh cua BI) Giao dvc va Dao t~o.
--------------lJrit --------------


BO GIAo DUC vA DAo TAO

. DE THI

CHiNH THUC

KY THI CHQN HQC SINH GIOI

ouoc GIA THPT

NAM 2015

.

Mon thi: Tb,!c hanh Hoa bQC
Thai gian: 90 phut (khong k€ thai gian giao d€)
Ngay thi: 10/0112015

PHIEU DANH GIA VA TRA LOI THI

'rmrc


HANH

(D~ tbi chinh thirc)

HQ va ten thi sinh:

sf> baa

Truong:

Chtr ki cua thi sinh:

HQi d6ng coi thi:
Can hi} coi tbi thrr nhat
(Ki va ghi ro ho ten)

danh:

/
.
.

Can hi) coi tbi thrr bai
(Ki va ghi ro ho ten)

So phach
(Do HE) cham thi ghi)

1/2


DQ GIAo DVC vA DAo T~o

KY THI CHQN HQC

SINH GI()I ouoc GIA THPT
NAM 2015
Mon thi: Thtrc hanh Hoa hoc
Ngay thi: 10/0112015

DE THI CHiNH THUC

.

.

Lm THI THUC HANH

PHIEU DANH GIA vA TRA(D~ thi chinh thirc)

sa

phach
(Do HD cham thi ghi)

Liru y:
Thi sinh:

KHONG ghi s6 baa danh, ho ten, chtr kY vao phieu nay.

-

Bi tnr diem: NSu xin lai m~u (chi duoc 1 lfin) hoac xin them
dung dich chuan hoac lam va dung cu (buret, pipet, binh dinh
mire, binh tam giac) trong thai gian lam bai,
Can b9 coi thi: phai ghi "co" hoac "khfmg" vao Phin 1.

PhAn 1: Ph§n ky nang thuc hanh (0,4 di~m)
Ghi chu

C6/Khong

TT

1

Xin lai m~u

2

Xin them dung dich chuan HC1

3

Lam va dung cu

PhAn 2: Ph§n k~t qua thi nghiem (1,6 di~m)
Thi sinh viSt ki hieu m~u ghi tren 19dung m~u
tuong ling voi kSt qua bao cao.

Ph§n danh cho can hi} ch~m thi
Diem (toi da 0,8
Sai so tirong doi (%)
diSm/mQt chi tieu)

Ph§n danh cho thi sinh
Nong dQcac chat trong m~u
(mollL)
CKOH

Ki hi~u m~u

=

CNa,PO,

=

Ph§n 3: Di~m bai thi th,!c hanh:

1. Ph~n ky nang th\fc hanh

.

2. Ph~n kSt qua thi nghi~m

.

?

?

"'

,

"
d'"
lem: b'"ang so"
Tong

.

,

hang ch-u: •••••••••..•.•••••••••••••••

212x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×