Tải bản đầy đủ

CV thay đổi lịch thi

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1281 /SGDĐT-GDTrH
V/v thay đổi thời gian tổ chức
cuộc thi KHKT dành cho học sinh
trung học năm học 2014-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường THPT, THCS&THPT, cấp 2-3 trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-SGDĐT ngày 11/8/2014 của sở Giáo dục và Đào
tạo Hà Giang về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
năm học 2014-2015; Ngày 06/11/2014, sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã ban
hành Quyết định số 2060/QĐ-SGDĐT về việc ban hành thể lệ cuộc thi Khoa học kỹ
thuật dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014, thời gian tổ chức cuộc thi vào
các ngày 03, 04, 05/12/2014.

Tuy nhiên, do điều kiện công tác nên sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch tổ
chức cuộc thi KHKT như sau:
- Thời gian: 03 ngày (ngày 25, 26, 27/12/2014)
- Địa điểm: Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Tỉnh.
Các đơn vị đang đã đăng ký tham dự cuộc thi hoàn thành thủ tục dự thi nộp về
sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDTrH) trước ngày 10/12/2014. Nếu qua thời
hạn trên, đơn vị nào chưa hoàn thành thủ tục sẽ không được tham dự cuộc thi.
Mỗi dự án tham dự cuộc thi chuẩn bị 06 bản báo cáo nghiên cứu khoa học, 06
bản toám tắt báo cáo nghiên cứu, trong đó: 03 bản (mỗi loại) nộp về sở Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 10/12/2014; 03 bản (mỗi loại) để ở gian trưng bày khi tham dự
cuộc thi.
Nhận được công văn này, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành
phố; các trường THPT, THCS&THPT, cấp 2-3 nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng
mắc xin liên hệ ông Ngô Duy Viễn, sđt: 0915.952.244 để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PGĐ Triệu Thị Chính;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã kí)

Triệu Thị Chính
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×