Tải bản đầy đủ

PHIẾU học tập HS

PHIẾU HỌC TẬP
Nhiệm vụ: Đọc mục II, III trang 164, 165 - SGK, kết hợp hiểu biết, HS thảo
luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau:
Nhóm 1,3:
Các nước phát triển
Biểu hiện
Nguyên nhân
Hướng giải quyết
Nhóm 2,4:
Các nước đang phát triển
Biểu hiện
Nguyên nhân
Hướng giải quyếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×